PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 307/2013 Sb.Zákon o povinném značení lihu

Částka 117/2013
Platnost od 02.10.2013
Účinnost od 01.12.2013
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
02.10.2013

307

02.10.2013

ZÁKON

02.10.2013

ze dne 12. září 2013

02.10.2013

o povinném značení lihu

01.12.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.12.2013

ČÁST PRVNÍ

01.12.2013

OBECNÁ USTANOVENÍ

01.12.2013

HLAVA I

01.12.2013

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

01.12.2013

§ 1

01.12.2013

Předmět úpravy

01.12.2013

Tento zákon stanoví

01.12.2013

a) povinné značení lihu ve spotřebitelském balení pro účely správy spotřební daně z lihu,

01.12.2013

b) podmínky nakládání s lihem a

01.12.2013

c) působnost správních orgánů v souvislosti se značením lihu a s nakládáním s lihem.

01.12.2013

§ 2

01.12.2013

Výkon působnosti

01.12.2013

(1) Působnost podle tohoto zákona vykonává správce spotřební daně z lihu (dále jen „správce daně“).

01.12.2013

(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu s výjimkou řízení o správních deliktech.

01.12.2013

HLAVA II

01.12.2013

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

01.12.2013

§ 3

01.12.2013

Daňové území

01.12.2013

Pro účely tohoto zákona se rozumí

01.12.2013

a) daňovým územím České republiky území České republiky,

01.12.2013

b) členským státem členský stát Evropské unie a území, které se podle zákona o spotřebních daních považuje za území členského státu Evropské unie,

01.12.2013

c) třetí zemí třetí země a třetí území podle zákona o spotřebních daních.

01.12.2013

§ 4

01.12.2013

Líh

01.12.2013

Lihem se pro účely tohoto zákona rozumí nedenaturovaný líh podle zákona o lihu včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve výrobcích uvedených pod kódy kombinované nomenklatury 2207 a 2208 podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném k 1. lednu 2002, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových lihu.

01.12.2013

§ 5

01.12.2013

Spotřebitelské balení a jeho druh

01.12.2013

(1) Spotřebitelským balením se pro účely tohoto zákona rozumí nádoba nebo jiný obal o objemu

01.12.2013

a) do 1 litru, nebo

01.12.2013

b) nad 1 litr a současně do 3 litrů, pokud se jedná o nádobu vyrobenou ze skla.

01.12.2013

(2) Druhem spotřebitelského balení se pro účely tohoto zákona rozumí spotřebitelské balení rozlišené podle jeho názvu a výrobce.

01.12.2013

§ 6

01.12.2013

Nakládání s lihem

01.12.2013

Nakládáním s lihem se pro účely tohoto zákona rozumí výroba, zpracování, prodej nebo jiný převod, přeprava, doprava, skladování, převzetí, užití, držení, dovoz nebo vývoz lihu.

01.12.2013

§ 7

01.01.2015

Výroba a zpracování lihu

01.12.2013

(1) Výrobou lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající ve výrobě lihu na daňovém území České republiky.

01.12.2013

(2) Zpracováním lihu se pro účely tohoto zákona rozumí zpracování lihu podle zákona o spotřebních daních.

01.12.2013

§ 8

01.12.2013

Konečný prodej lihu

01.12.2013

Konečným prodejem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost podnikatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu fyzické osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu.

01.12.2013

§ 9

01.12.2013

Dovoz a vývoz lihu

01.12.2013

(1) Dovozem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající v

01.12.2013

a) dovozu lihu ze třetích zemí na daňové území České republiky,

01.12.2013

b) vrácení lihu ze svobodného pásma nebo svobodného skladu,

01.12.2013

c) dodání lihu pořízeného, vyrobeného nebo umístěného v členském státě na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu, nebo

01.12.2013

d) zaslání lihu na daňové území České republiky pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby.

01.12.2013

(2) Vývozem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající

01.12.2013

a) ve vývozu lihu z daňového území České republiky do třetích zemí,

01.12.2013

b) v umístění lihu do svobodného pásma nebo svobodného skladu za účelem vývozu lihu z daňového území České republiky do třetích zemí,

01.12.2013

c) v dodání lihu pořízeného, vyrobeného nebo umístěného na daňovém území České republiky do členského státu v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu, nebo

01.12.2013

d) v zaslání lihu z daňového území České republiky pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby.

01.12.2013

(3) Zahraničním dodavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která smluvně dodává líh dovozci lihu za účelem dovozu lihu.

01.12.2013

(4) Lihem dováženým nebo vyváženým pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby se pro účely tohoto zákona rozumí líh dovážený nebo vyvážený pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby obsažený ve výrobcích, jejichž celkový objem nepřesahuje 10 litrů.

01.12.2013

ČÁST DRUHÁ

01.12.2013

POVINNÉ ZNAČENÍ LIHU

01.12.2013

HLAVA I

01.12.2013

ZNAČENÍ LIHU A KONTROLNÍ PÁSKA

01.12.2013

§ 10

01.12.2013

Povinnost značit líh

01.12.2013

(1) Vyrobený nebo dovezený líh ve spotřebitelském balení musí být nejpozději v okamžiku jeho uvedení do volného daňového oběhu označen kontrolní páskou.

01.12.2013

(2) Osobou povinnou značit líh je osoba, která uvádí líh do volného daňového oběhu a je

01.12.2013

a) výrobcem lihu,

01.12.2013

b) dovozcem lihu, nebo

01.12.2013

c) provozovatelem daňového skladu podle zákona o spotřebních daních, který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.

01.12.2013

(3) Líh lze značit pouze na místě, které je

01.12.2013

a) uvedeno v rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh jako místo značení lihu,

01.12.2013

b) vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způsobem uvedeným v rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh.

01.12.2013

(4) Volným daňovým oběhem se pro účely tohoto zákona rozumí volný daňový oběh podle zákona o spotřebních daních.

01.12.2013

§ 11

01.12.2013

Výjimky z povinnosti značit líh

01.12.2013

Povinnost značit líh se nevztahuje na líh, který je

01.01.2015

a) osvobozen od spotřební daně nebo který je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně,

01.01.2015

b) umístěn před jeho značením v daňovém skladu podle zákona o spotřebních daních nebo v jiných prostorách, které jsou v rozhodnutí o registraci uvedeny jako místo značení lihu,

01.01.2015

c) dovezen na daňové území České republiky ze třetích zemí pod celním dohledem a následně umístěn v celním skladu, ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, anebo dočasně uskladněn na místě, které je v rozhodnutí o registraci uvedeno jako místo značení lihu,

01.01.2015

d) výsledkem pěstitelského pálení ovoce podle zákona o lihu, nebo

01.01.2015

e) dovážen pro osobní potřebu fyzické osoby.

01.12.2013

§ 12

01.12.2013

Zákaz značit líh

01.12.2013

(1) Značen nesmí být líh ve spotřebitelském balení, který

01.12.2013

a) byl celním úřadem propuštěn k vývozu podle § 9 odst. 2 písm. a),

01.12.2013

b) je dopravován do členského státu jiného než Česká republika v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu,

01.12.2013

c) je dopravován mezi daňovými sklady podle zákona o spotřebních daních na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.

01.12.2013

(2) Jde-li o líh ve spotřebitelském balení, který nesmí být značen, je vývozce lihu povinen tuto skutečnost uvést v

01.12.2013

a) jednotném správním dokladu,

01.12.2013

b) elektronickém průvodním dokladu nebo v záložním průvodním dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, nebo

01.12.2013

c) písemném oznámení před zahájením dopravy a ve zjednodušeném průvodním dokladu podle zákona o spotřebních daních.

01.12.2013

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případech

01.12.2013

a) konečného prodeje lihu umístěného v tranzitním prostoru mezinárodních letišť podle zákona o spotřebních daních a určeného k vývozu,

01.12.2013

b) konečného prodeje lihu na palubách letadel podle zákona o spotřebních daních,

01.12.2013

c) vývozu lihu pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby.

01.01.2015

§ 12a

01.01.2015

Zvláštní ustanovení o lihu ve spotřebitelském balení malého objemu

01.01.2015

(1) Osoba povinná značit líh nemá povinnost provést označení lihu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru.

01.01.2015

(2) Osoba povinná značit líh je povinna oznámit správci daně

01.01.2015

a) počet litrů lihu, který uvedla do volného daňového oběhu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru,

01.01.2015

b) objem, druh a počet spotřebitelských balení, ve kterých je obsažen líh, který byl uveden do volného daňového oběhu podle písmene a),

01.01.2015

c) objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),

01.01.2015

d) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),

01.01.2015

e) identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden, pokud se nejednalo o konečný prodej lihu.

01.01.2015

(3) Oznámení podle odstavce 2 se podává v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.

01.01.2015

(4) Oznámení podle odstavce 2 se podává též v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento den následuje po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.

01.01.2015

(5) Oznámení podle odstavce 2 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.12.2013

§ 13

01.12.2013

Kontrolní páska

01.12.2013

(1) Kontrolní pásku vydává Generální ředitelství cel.

01.12.2013

(2) Kontrolní páska je tištěna na ceninovém papíře s ochrannými prvky.

01.12.2013

(3) Příjem z prodeje kontrolní pásky je příjmem státního rozpočtu.

01.12.2013

(4) Nakládáním s kontrolní páskou nebo jejím padělkem se pro účely tohoto zákona rozumí výroba, prodej nebo jiný převod, přeprava, doprava, skladování, převzetí, užití, držení, dovoz nebo vývoz kontrolní pásky nebo jejího padělku.

01.12.2013

§ 14

01.12.2013

Způsob značení lihu

01.12.2013

Kontrolní páska musí být umístěna na spotřebitelském balení lihu tak, aby při jeho otevření došlo k porušení kontrolní pásky.

01.12.2013

§ 15

01.12.2013

Neznačený líh

01.12.2013

(1) Je zakázáno nakládat s neznačeným lihem.

01.12.2013

(2) Neznačeným lihem se pro účely tohoto zákona rozumí líh,

01.12.2013

a) na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který je

01.12.2013

1. neznačený kontrolní páskou,

01.12.2013

2. značený porušenou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost obsahu spotřebitelského balení,

01.12.2013

3. značený nesprávně umístěnou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost obsahu spotřebitelského balení,

01.12.2013

4. značený kontrolní páskou, která nemá náležitosti stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem,

01.12.2013

5. značený kontrolní páskou zaevidovanou na jinou osobu, než která líh označila,

01.12.2013

6. značený kontrolní páskou určenou pro jiné spotřebitelské balení lihu, nebo

01.12.2013

7. značený kontrolní páskou, kterou lze bez jejího porušení snadno odstranit,

01.12.2013

b) na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který se nachází v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském balení podle

01.12.2013

1. § 5 odst. 1 písm. a), které není vyrobené ze skla, nebo

01.12.2013

2. § 5 odst. 1 písm. b),

01.12.2013

c) který není ve spotřebitelském balení s výjimkou lihu, který je

01.12.2013

1. osvobozen od spotřební daně nebo podmíněně osvobozen od spotřební daně,

01.12.2013

2. umístěn před jeho značením v daňovém skladu podle zákona o spotřebních daních nebo v jiných prostorách povolených nebo určených správcem daně,

01.12.2013

3. dovezen na daňové území České republiky ze třetích zemí pod celním dohledem a následně umístěn v celním skladu, ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, anebo dočasně uskladněn na místě povoleném nebo určeném celním úřadem,

01.12.2013

4. výsledkem pěstitelského pálení ovoce podle zákona o lihu, nebo

01.01.2015

5. dovážen fyzickou osobou pro její osobní potřebu; to neplatí, pokud se tento líh nachází v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu,

01.01.2015

d) který nesmí být značen, pokud u něho nejsou splněny povinnosti podle § 12 odst. 2,

01.01.2015

e) který byl prodán nebo jinak převeden v rozporu s § 42,

01.01.2015

f) který byl uveden do volného daňového oběhu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů v rozsahu překračujícím omezení podle § 19 odst. 6, nebo

01.01.2015

g) který je dovážen fyzickou osobou pro její osobní potřebu, pokud se tento líh nachází v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu.

01.12.2013

(3) Líh podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 se nepovažuje za neznačený, pokud se jedná o líh,

01.12.2013

a) který se nachází v počtu nejvýše 1 spotřebitelského balení jednoho druhu na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou,

01.12.2013

b) který se nachází v počtu nejvýše 3 spotřebitelských balení jednoho druhu opatřených jednocestným uzávěrem na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, nebo

01.12.2013

c) s nímž fyzická osoba nakládá pro svou osobní potřebu nebo s nímž právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba nakládá pro svou vlastní vnitřní potřebu; to neplatí v případě, že se tento líh nachází v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu.

01.12.2013

HLAVA II

01.12.2013

REGISTRACE OSOBY POVINNÉ ZNAČIT LÍH

01.12.2013

§ 16

01.12.2013

Registrační řízení

01.12.2013

Osoba povinná značit líh je povinna se registrovat.

01.12.2013

§ 17

01.12.2013

Přihláška k registraci

01.12.2013

(1) Přihláška k registraci se podává elektronicky.

01.12.2013

(2) V přihlášce k registraci osoba povinná značit líh uvede také

01.12.2013

a) údaje o povolení nebo oprávnění k nakládání s lihem podle zákona o spotřebních daních,

01.12.2013

b) místo značení lihu a

01.12.2013

c) rozsah a způsob vybavenosti sledovacím zařízením.

01.12.2013

§ 18

01.12.2013

Podmínky registrace

01.12.2013

(1) Podmínkami registrace jsou

01.12.2013

a) spolehlivost,

01.12.2013

b) bezdlužnost,

01.12.2013

c) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby povinné značit líh,

01.12.2013

d) skutečnost, že nebyl osobě povinné značit líh vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon její činnosti,

01.12.2013

e) skutečnost, že osoba povinná značit líh není v likvidaci nebo v úpadku,

01.12.2013

f) poskytnutí kauce,

01.12.2013

g) vhodnost místa značení lihu a

01.12.2013

h) vybavenost sledovacím zařízením.

01.12.2013

(2) Podmínky registrace podle odstavce 1 písm. a), b) a d) musí splňovat

01.12.2013

a) osoba povinná značit líh,

01.01.2014

b) fyzická osoba, která je v právnické osobě, která je osobou povinnou značit líh, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, anebo zástupcem právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a

01.12.2013

c) odpovědný zástupce.

01.12.2013

(3) Podmínkou registrace je také skutečnost, že odpovědný zástupce osoby povinné značit líh nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jinou osobu povinnou značit líh.

01.12.2013

(4) Podmínkou registrace je v případě dovozce lihu, který dodává líh pořízený, vyrobený nebo umístěný v členském státě na daňové území České republiky, také skutečnost, že je současně provozovatelem daňového skladu nebo oprávněným příjemcem podle zákona o spotřebních daních.

01.12.2013

(5) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.

01.12.2013

§ 19

01.12.2013

Kauce

01.01.2015

(1) Osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci, a to ve výši

01.01.2015

a) 100000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit nejvýše 2000 litrů lihu,

01.01.2015

b) 500000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit nejvýše 25000 litrů lihu, nebo

01.01.2015

c) 5000000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit více než 25000 litrů lihu.

01.12.2013

(2) Kauce se poskytuje

01.12.2013

a) složením částky na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce musí být na tomto účtu po celou dobu registrace osoby povinné značit líh, nebo

01.12.2013

b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků, které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode dne

01.12.2013

1. zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh, anebo

01.12.2013

2. snížení kauce.

01.12.2013

(3) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

01.12.2013

(4) Kauce se sníží k prvnímu dni druhého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém osoba povinná značit líh oznámila správci daně novou výši kauce podle odstavce 1, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení zpět. Dodatek ke stávající bankovní záruce, kterým je snižována výše bankovní záruky k zajištění nedoplatků, může správce daně přijmout nejdříve po uplynutí 5 měsíců ode dne snížení kauce.

01.12.2013

(5) V kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém došlo k oznámení podle odstavce 4, je osoba povinná značit líh oprávněna převzít kontrolní pásky nejvýše v počtu odpovídajícím nové výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení podle odstavce 4 zpět.

01.01.2015

(6) V případě, že osoba povinná značit líh poskytla kauci ve výši 100000 Kč, nesmí v jednom kalendářním roce uvést do volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru v množství větším než 500 litrů lihu.

01.12.2013

§ 20

01.12.2013

Použití kauce

01.01.2015

(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ke snížení kauce, stává se složená částka nebo částka, o níž byla kauce snížena, přeplatkem osoby povinné značit líh. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně osobě povinné značit líh do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ode dne snížení kauce.

01.12.2013

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je správcem daně nebo jiným orgánem veřejné moci vedeno řízení,

01.12.2013

a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění a

01.01.2015

b) které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ode dne snížení kauce.

01.01.2015

(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ke snížení kauce, vyzve správce daně výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ode dne snížení kauce u

01.12.2013

a) správce daně, nebo

01.12.2013

b) jiného orgánu veřejné moci, který o jeho uhrazení správce daně požádal.

01.01.2015

(4) Správce daně vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 5 měsíců ode dne zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ode dne snížení kauce.

01.12.2013

(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

01.01.2015

(6) Výstavce bankovní záruky hradí nedoplatky do celkové výše

01.01.2015

a) kauce, pokud došlo ke zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh, nebo

01.01.2015

b) částky, o niž byla kauce snížena, pokud došlo ke snížení kauce.

01.12.2013

§ 21

01.12.2013

Vhodnost místa značení lihu

01.12.2013

Místo značení lihu se považuje za vhodné, pokud charakter tohoto místa

01.12.2013

a) umožňuje plnění povinností při značení lihu a

01.12.2013

b) závažným způsobem neztěžuje prověřování plnění těchto povinností, jedná-li se o místo na daňovém území České republiky.

01.12.2013

§ 22

01.12.2013

Vybavenost sledovacím zařízením

01.01.2015

(1) Vybaveností sledovacím zařízením se rozumí vybavení kamerovým systémem, který umožňuje správci daně sledovat dálkovým a nepřetržitým přístupem, že osoba povinná značit líh stáčí nebo značí líh v souladu s právními předpisy, a to ve všech prostorech, které jsou

01.12.2013

a) místem značení lihu na daňovém území České republiky uvedeným v rozhodnutí o registraci, nebo

01.12.2013

b) daňovým skladem podle zákona o spotřebních daních.

01.01.2015

(2) Správce daně může při sledování podle odstavce 1 pořizovat a uchovávat záznamy.

01.12.2013

§ 23

01.12.2013

Rozhodnutí o registraci

01.12.2013

(1) Splní-li osoba povinná značit líh podmínky registrace, správce daně ji zaregistruje.

01.12.2013

(2) V rozhodnutí o registraci správce daně

01.12.2013

a) přidělí osobě povinné značit líh registrační odběrné číslo,

01.12.2013

b) uvede místo značení lihu,

01.12.2013

c) uvede rozsah a způsob vybavenosti sledovacím zařízením,

01.12.2013

d) stanoví další podmínky, za nichž bude značení lihu prováděno.

01.12.2013

(3) Osoba povinná značit líh je registrována pátým dnem následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace; správce daně zveřejní den registrace v registru osob povinných značit líh a distributorů lihu nejpozději ke dni registrace.

01.01.2015

§ 24

01.01.2015

Změna místa značení lihu, rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím zařízením a dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci

01.01.2015

Jsou-li i nadále splněny podmínky registrace, správce daně rozhodne

01.01.2015

a) na návrh registrované osoby povinné značit líh o změně místa značení lihu,

01.01.2015

b) o změně rozsahu nebo způsobu vybavenosti sledovacím zařízením, nebo

01.01.2015

c) o změně dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci.

01.12.2013

§ 25

01.12.2013

Zrušení registrace na návrh

01.12.2013

Správce daně zruší registraci na návrh registrované osoby povinné značit líh.

01.12.2013

§ 26

01.12.2013

Zrušení registrace z moci úřední

01.01.2015

(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve registrovanou osobu povinnou značit líh k jejich splnění ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

01.12.2013

(2) Správce daně zruší registraci, pokud

01.12.2013

a) osoba povinná značit líh na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,

01.12.2013

b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně osobu povinnou značit líh nevyzývá,

01.12.2013

c) osoba povinná značit líh po dobu 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně

01.12.2013

1. neoznačila žádné spotřebitelské balení lihu, nebo

01.01.2015

2. nedovezla žádné spotřebitelské balení lihu, nebo

01.12.2013

d) osobě povinné značit líh bylo zrušeno nebo zaniklo

01.12.2013

1. povolení k provozování daňového skladu podle zákona o spotřebních daních, nebo

01.01.2015

2. povolení jednorázově nebo opakovaně přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.

01.12.2013

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může osoba povinná značit líh podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let od zrušení registrace.

01.12.2013

§ 27

01.12.2013

Zánik registrace

01.12.2013

(1) Registrace osoby povinné značit líh zaniká 5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí.

01.12.2013

(2) Registrace podle odstavce 1 nezanikne, pokud je

01.12.2013

a) doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně o 2 roky,

01.12.2013

b) poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na předchozí bankovní záruku a kterou přijal správce daně, nebo

01.12.2013

c) složena částka ve výši kauce na zvláštní účet správce daně.

01.12.2013

§ 28

01.12.2013

Informační povinnost správce daně

01.01.2015

Správce daně vyrozumí výstavce bankovní záruky o zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh a o snížení kauce.

01.12.2013

HLAVA III

01.12.2013

NAKLÁDÁNÍ S KONTROLNÍMI PÁSKAMI

01.12.2013

§ 29

01.12.2013

Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti

01.12.2013

Pro výkon působnosti související s nakládáním s kontrolními páskami je místně příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nachází místo značení lihu; to neplatí, pokud se místo značení lihu nenachází na daňovém území České republiky.

01.12.2013

§ 30

01.12.2013

Objednávání a prodej kontrolních pásek

01.12.2013

(1) Objednávku kontrolních pásek může podat správci daně pouze registrovaná osoba povinná značit líh.

01.12.2013

(2) V objednávce osoba povinná značit líh navrhne den převzetí kontrolních pásek. Objednávka musí být podána nejméně 15 dnů před navrženým dnem.

01.12.2013

(3) Správce daně potvrdí objednávku včetně navrženého dne převzetí kontrolních pásek nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení objednávky, popřípadě stanoví jiný vhodný den.

01.12.2013

(4) Neodpovídá-li objednané množství kontrolních pásek dosavadnímu objemu výroby nebo dovozu lihu osobou povinnou značit líh, správce daně objednávku nepotvrdí a vyzve osobu povinnou značit líh, aby prokázala, že požadované množství kontrolních pásek odpovídá důvodně předpokládanému objemu výroby nebo dovozu lihu v 6 kalendářních měsících následujících po dni podání objednávky. Pokud osoba povinná značit líh tuto skutečnost neprokáže, správce daně objednávku rozhodnutím zamítne.

01.12.2013

(5) Osoba povinná značit líh je povinna správci daně uhradit prodejní cenu objednaných kontrolních pásek nejpozději při jejich převzetí.

01.12.2013

§ 31

01.12.2013

Nepřevzetí kontrolních pásek

01.12.2013

(1) V případě, že osoba povinná značit líh nepřevezme kontrolní pásky ve dni potvrzeném nebo stanoveném správcem daně, správce daně stanoví jiný vhodný náhradní den jejich převzetí.

01.12.2013

(2) Osobě povinné značit líh, která v náhradním dni převezme kontrolní pásky, uloží správce daně povinnost uhradit náklady, které mu vznikly v souvislosti se skladováním těchto kontrolních pásek.

01.12.2013

(3) Kontrolní pásky, které nebyly osobou povinnou značit líh převzaty v náhradním dni, správce daně zničí.

01.12.2013

(4) Osobě povinné značit líh uloží správce daně povinnost uhradit prodejní cenu zničených kontrolních pásek a náklady, které tomuto správci daně vznikly v souvislosti se skladováním a zničením kontrolních pásek.

01.12.2013

§ 32

01.12.2013

Zákaz předání kontrolních pásek a zákaz neoprávněného nakládání s kontrolními páskami

01.12.2013

(1) Osoba povinná značit líh, která převzala kontrolní pásky (dále jen „držitel“), nesmí kontrolní pásky předat jiné osobě; to neplatí, pokud předá kontrolní pásky zahraničnímu dodavateli za účelem značení lihu nebo kontrolní pásky vrátí správci daně.

01.12.2013

(2) Každému se zakazuje nakládat s neporušenými kontrolními páskami, pokud není

01.12.2013

a) jejich držitelem,

01.12.2013

b) tím, komu byly kontrolní pásky předány podle tohoto zákona, nebo

01.12.2013

c) tím, kdo plní povinnost vrátit kontrolní pásky správci daně podle tohoto zákona.

01.12.2013

§ 33

01.12.2013

Povinnost zajistit dovoz lihu označeného zahraničním dodavatelem

01.12.2013

(1) Držitel je povinen zajistit, aby líh, který byl označen zahraničním dodavatelem, byl dovezen nejpozději do 9 měsíců ode dne, kdy byla držitelem převzata od správce daně kontrolní páska, kterou byl tento líh označen.

01.12.2013

(2) Držitel je povinen zaznamenat evidenční označení kontrolních pásek, kterými byl označen líh zahraničním dodavatelem, a který je dovážen,

01.12.2013

a) v celním prohlášení při dovozu,

01.12.2013

b) v elektronickém průvodním dokladu nebo záložním průvodním dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, nebo

01.12.2013

c) ve zjednodušeném průvodním dokladu.

01.12.2013

§ 34

01.12.2013

Povinnosti při přepravě kontrolních pásek a při jejich předání zahraničnímu dodavateli

01.12.2013

(1) Držitel je povinen před započetím přepravy zaznamenat evidenční označení kontrolních pásek, které jsou přepravovány za účelem jejich předání zahraničnímu dodavateli nebo na místo značení lihu na území České republiky, do

01.12.2013

a) celního prohlášení na propuštění do režimu vývozu,

01.12.2013

b) dokladu o přepravě kontrolních pásek do jiného členského státu, nebo

01.12.2013

c) dokladu o přepravě kontrolních pásek na území České republiky.

01.12.2013

(2) Držitel je povinen předložit správci daně nebo jinému příslušnému orgánu příslušný dokument podle odstavce 1 kdykoliv během přepravy kontrolních pásek.

01.12.2013

(3) Držitel je při předání kontrolních pásek zahraničnímu dodavateli povinen zajistit, aby doklad o přepravě kontrolních pásek do jiného členského státu obsahoval

01.12.2013

a) místo značení lihu, kde bude líh předanými kontrolními páskami označen,

01.12.2013

b) den a místo převzetí kontrolních pásek,

01.12.2013

c) podpis, jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která kontrolní pásky převzala.

01.12.2013

§ 35

01.12.2013

Zajištění ochrany kontrolních pásek

01.12.2013

(1) Držitel je povinen

01.12.2013

a) zajistit ochranu kontrolních pásek proti jejich poškození, zničení, ztrátě, zneužití nebo odcizení,

01.01.2015

b) skladovat kontrolní pásky pouze na místě značení lihu; pokud se místo značení lihu nenachází na daňovém území České republiky, musí držitel skladovat kontrolní pásky v jeho sídle,

01.12.2013

c) skladovat kontrolní pásky v místnostech nebo prostorách zabezpečených proti neoprávněnému vniknutí cizí osoby.

01.12.2013

(2) Držitel je povinen oznámit správci daně zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek s uvedením důvodů zničení, ztráty nebo odcizení, a to nejpozději následující den po zjištění takové skutečnosti.

01.01.2015

(3) Oznámení podle odstavce 2 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.12.2013

(4) Kontrolní páska se považuje za zničenou, pokud neobsahuje celé evidenční označení nebo toto označení není čitelné.

01.12.2013

§ 36

01.12.2013

Záznamní povinnost

01.12.2013

(1) Držitel je povinen vést průběžně evidenci kontrolních pásek.

01.12.2013

(2) Držitel je povinen uchovávat zápis v evidenci kontrolních pásek po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl vystaven doklad, na jehož základě byl zápis v evidenci kontrolních pásek proveden, nejdéle však po dobu 10 let od provedení zápisu v evidenci kontrolních pásek.

01.12.2013

(3) Evidence kontrolních pásek se musí nacházet na místě značení lihu; to neplatí, pokud se na místě značení lihu nenachází z důvodu plnění povinností stanovených jiným právním předpisem.

01.01.2014

(4) Pokud se místo značení lihu nenachází na daňovém území České republiky, musí se evidence kontrolních pásek nacházet v sídle držitele.

01.12.2013

§ 37

01.12.2013

Inventura kontrolních pásek

01.12.2013

(1) Držitel je povinen provádět inventuru kontrolních pásek

01.12.2013

a) vždy k 31. prosinci kalendářního roku a

01.12.2013

b) k jinému dni, nařídí-li ji správce daně.

01.01.2015

(2) Držitel vyhotoví záznam o výsledku inventury. Výsledek inventury správci daně oznámí nejpozději do 30 dnů ode dne, k němuž byla inventura provedena, a to elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.12.2013

(3) Držitel je povinen uchovávat záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura provedena, po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla inventura provedena.

01.12.2013

§ 38

01.12.2013

Oznamovací povinnost držitele

01.12.2013

(1) Držitel je povinen oznámit správci daně

01.12.2013

a) počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh uvedený držitelem do volného daňového oběhu,

01.12.2013

b) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen kontrolními páskami podle písmene a),

01.12.2013

c) objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),

01.12.2013

d) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),

01.01.2015

e) identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden, pokud se nejednalo o konečný prodej lihu.

01.01.2015

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.

01.01.2015

(3) Oznámení podle odstavce 1 se podává též v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento den následuje po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.

01.01.2015

(4) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.12.2013

§ 39

01.12.2013

Vracení kontrolních pásek

01.12.2013

(1) Držitel je povinen vrátit správci daně poškozenou nebo znečištěnou kontrolní pásku, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po zjištění, že kontrolní páska byla poškozena nebo znečištěna. Tato povinnost se vztahuje také na kontrolní pásku, která byla předána zahraničnímu dodavateli.

01.12.2013

(2) Držitel je povinen nepoužitou kontrolní pásku vrátit správci daně nejpozději do 9 měsíců ode dne jejího převzetí.

01.12.2013

(3) Držitel je povinen bezodkladně vrátit správci daně nepoužité kontrolní pásky v případě, že přestane být osobou povinnou značit líh.

01.12.2013

(4) Každý je povinen bezodkladně vrátit kterémukoliv správci daně

01.12.2013

a) kontrolní pásku sejmutou bez jejího porušení ze spotřebitelského balení lihu,

01.12.2013

b) nepoužitou kontrolní pásku, a to v případě, že není jejím držitelem.

01.12.2013

(5) Ustanovení odstavce 4 písm. a) se nepoužije, jedná-li se o kontrolní pásku sejmutou na místě značení lihu, která je bezodkladně znovu použita k označení lihu.

01.12.2013

(6) O vrácení kontrolní pásky vydá správce daně písemné potvrzení. Vrácené kontrolní pásky správce daně zničí. O zničení vrácených kontrolních pásek správce daně sepíše protokol.

01.12.2013

§ 40

01.12.2013

Registr kontrolních pásek

01.12.2013

(1) Generální ředitelství cel vede registr kontrolních pásek, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro výkon působnosti správce daně podle tohoto zákona.

01.12.2013

(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru kontrolních pásek:

01.12.2013

a) evidenční označení kontrolních pásek, které byly převzaty držitelem,

01.01.2014

b) obchodní firmu nebo jméno držitele, který kontrolní pásky převzal, jeho sídlo a jeho daňové identifikační číslo,

01.12.2013

c) skutečnost, že kontrolní páska převzatá držitelem byla vrácena, zničena, ztracena nebo odcizena.

01.01.2015

(3) Generální ředitelství cel údaje podle odstavce 2 písm. a) a b) zveřejní nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém držitel převzal kontrolní pásky.

01.01.2015

(4) Generální ředitelství cel zveřejní údaje podle odstavce 2 písm. c) nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém

01.01.2015

a) držitel oznámil, že kontrolní páska byla zničena, ztracena nebo odcizena, nebo

01.01.2015

b) byla kontrolní páska vrácena.

01.12.2013

ČÁST TŘETÍ

01.12.2013

DISTRIBUCE LIHU A NÁKUP LIHU ZA ÚČELEM KONEČNÉHO PRODEJE

01.12.2013

HLAVA I

01.12.2013

OBECNÁ USTANOVENÍ O DISTRIBUCI LIHU A NÁKUPU LIHU ZA ÚČELEM KONEČNÉHO PRODEJE

01.12.2013

§ 41

01.12.2013

Distribuce lihu

01.12.2013

(1) Distribucí lihu je činnost spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do volného daňového oběhu podnikatelem v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky.

01.12.2013

(2) Distribucí lihu není

01.01.2015

a) první prodej nebo jiný převod lihu osobou povinnou značit líh následující po uvedení tohoto lihu do volného daňového oběhu,

01.01.2015

b) konečný prodej lihu,

01.01.2015

c) prodej nebo jiný převod lihu insolvenčním správcem po prohlášení konkurzu na distributora lihu; ustanovení o oznamovací povinnosti distributora lihu se použije obdobně.

01.12.2013

§ 42

01.12.2013

Povinnosti při prodeji a nákupu lihu

01.01.2015

(1) Osoba povinná značit líh, distributor lihu a insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c) jsou povinni prodávat nebo jinak převádět líh ve spotřebitelském balení pouze

01.12.2013

a) registrované osobě povinné značit líh,

01.12.2013

b) registrovanému distributorovi lihu, nebo

01.12.2013

c) konečnému prodejci lihu.

01.01.2015

(2) Osoba povinná značit líh, distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni nabývat líh ve spotřebitelském balení pouze od

01.01.2015

a) registrované osoby povinné značit líh,

01.01.2015

b) registrovaného distributora lihu, nebo

01.01.2015

c) insolvenčního správce podle § 41 odst. 2 písm. c).

01.01.2015

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě, že osoba povinná značit líh, distributor lihu nebo insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c) prodá nebo jinak převede líh ve spotřebitelském balení jako konečný prodejce lihu.

01.12.2013

§ 43

01.12.2013

Oznamovací povinnost distributora lihu

01.12.2013

(1) Distributor lihu je povinen oznámit správci daně

01.12.2013

a) počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh prodaný nebo jinak převedený distributorem lihu,

01.12.2013

b) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen kontrolními páskami podle písmene a),

01.12.2013

c) objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),

01.12.2013

d) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),

01.12.2013

e) identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden.

01.01.2015

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, a to elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.12.2013

HLAVA II

01.12.2013

REGISTRACE DISTRIBUTORA LIHU

01.12.2013

§ 44

01.12.2013

Registrační řízení

01.12.2013

Distributor lihu je povinen se před zahájením své činnosti registrovat.

01.12.2013

§ 45

01.12.2013

Přihláška k registraci

01.12.2013

(1) Přihláška k registraci se podává elektronicky.

01.12.2013

(2) V přihlášce k registraci distributor lihu uvede také údaje o skladovacích prostorech, které užívá k výkonu činnosti distributora lihu.

01.12.2013

§ 46

01.12.2013

Podmínky registrace

01.12.2013

(1) Podmínkami registrace jsou

01.12.2013

a) spolehlivost,

01.12.2013

b) bezdlužnost,

01.12.2013

c) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti distributora lihu,

01.12.2013

d) skutečnost, že nebyl distributorovi lihu vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti,

01.12.2013

e) skutečnost, že distributor lihu není v likvidaci nebo v úpadku, a

01.12.2013

f) poskytnutí kauce.

01.12.2013

(2) Podmínky registrace podle odstavce 1 písm. a), b) a d) musí splňovat

01.12.2013

a) distributor lihu,

01.01.2014

b) fyzická osoba, která je v právnické osobě, která je distributorem lihu, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, anebo zástupcem právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a

01.12.2013

c) odpovědný zástupce.

01.12.2013

(3) Podmínkou registrace je také skutečnost, že odpovědný zástupce distributora lihu nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora lihu.

01.12.2013

(4) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.

01.12.2013

§ 47

01.12.2013

Kauce

01.12.2013

(1) Distributor lihu je povinen poskytnout kauci, a to

01.12.2013

a) složením částky ve výši 5000000 Kč na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce v této výši musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora lihu, nebo

01.12.2013

b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků v celkové výši do 5000000 Kč, které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

01.12.2013

(2) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

01.12.2013

§ 48

01.12.2013

Použití kauce

01.12.2013

(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace distributora lihu, stává se složená částka přeplatkem distributora lihu. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně distributorovi lihu do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

01.12.2013

(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je správcem daně nebo jiným orgánem veřejné moci vedeno řízení,

01.12.2013

a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění a

01.12.2013

b) které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

01.12.2013

(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace distributora lihu, vyzve správce daně výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu u

01.12.2013

a) správce daně, nebo

01.12.2013

b) jiného orgánu veřejné moci, který o jeho uhrazení správce daně požádal.

01.12.2013

(4) Správce daně vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 5 měsíců ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

01.12.2013

(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

01.12.2013

§ 49

01.12.2013

Rozhodnutí o registraci

01.12.2013

(1) Splní-li distributor lihu podmínky registrace, správce daně jej zaregistruje.

01.12.2013

(2) V rozhodnutí o registraci správce daně přidělí distributorovi lihu registrační distribuční číslo.

01.12.2013

(3) Distributor lihu je registrován pátým dnem následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace; správce daně zveřejní den registrace v registru osob povinných značit líh a distributorů lihu nejpozději ke dni registrace.

01.12.2013

§ 50

01.12.2013

Zrušení registrace na návrh

01.12.2013

Správce daně zruší registraci na návrh registrovaného distributora lihu.

01.12.2013

§ 51

01.12.2013

Zrušení registrace z moci úřední

01.01.2015

(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve registrovaného distributora lihu k jejich splnění ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

01.12.2013

(2) Správce daně zruší registraci, pokud

01.12.2013

a) distributor lihu na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,

01.01.2015

b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně nevyzývá, nebo

01.01.2015

c) distributor lihu po dobu 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně neprodal nebo jinak nepřevedl líh ve spotřebitelském balení.

01.12.2013

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může distributor lihu podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let od zrušení registrace.

01.12.2013

§ 52

01.12.2013

Zánik registrace

01.12.2013

(1) Registrace distributora lihu zaniká 5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí.

01.12.2013

(2) Registrace podle odstavce 1 nezanikne, pokud je

01.12.2013

a) doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně o 2 roky,

01.12.2013

b) poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na předchozí bankovní záruku a kterou přijal správce daně, nebo

01.12.2013

c) složena částka ve výši kauce na zvláštní účet správce daně.

01.12.2013

§ 53

01.12.2013

Informační povinnost správce daně

01.12.2013

Správce daně vyrozumí výstavce bankovní záruky o zrušení nebo zániku registrace distributora lihu.

01.12.2013

ČÁST ČTVRTÁ

01.12.2013

NĚKTERÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O REGISTRACI

01.12.2013

§ 54

01.12.2013

Spolehlivost

01.12.2013

(1) Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která

01.12.2013

a) je bezúhonná a

01.12.2013

b) v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy, tento zákon nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem.

01.12.2013

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.

01.12.2013

(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo celní předpisy, tento zákon nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.

01.12.2013

(4) Pokud osoba závažným způsobem poruší tento zákon nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení odpovědným zástupcem této osoby, jako by je také porušila.

01.12.2013

§ 55

01.12.2013

Prokazování bezúhonnosti

01.12.2013

(1) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, cizincem, nebo právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, připojí se k přihlášce k registraci také výpis z evidence trestů nebo rovnocenná písemnost vydaná státem,

01.12.2013

a) jehož je tato osoba státním příslušníkem, nebo ve kterém sídlí a

01.12.2013

b) ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce.

01.12.2013

(2) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, státním příslušníkem České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce na území jiného státu, připojí se k přihlášce k registraci také výpis z evidence trestů nebo rovnocenná písemnost vydaná tímto státem.

01.12.2013

(3) Osoba, která je nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu než České republiky, nebo osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě než v České republice, může místo písemností podle odstavce 1 nebo 2 k přihlášce k registraci připojit jinou písemnost prokazující její bezúhonnost.

01.01.2015

(4) Písemnost podle odstavců 1 až 3 nesmí být ke dni připojení k přihlášce k registraci starší než 3 měsíce.

01.01.2015

(5) Nevydává-li stát písemnost podle odstavců 1 až 3, lze tuto písemnost nahradit čestným prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu, které není starší než 3 měsíce.

01.01.2015

(6) Registrovaná osoba povinná značit líh a registrovaný distributor lihu musí na výzvu správce daně předložit písemnost podle odstavců 1 až 3 ve lhůtě stanovené správcem daně.

01.12.2013

§ 56

01.12.2013

Bezdlužnost

01.12.2013

(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

01.12.2013

a) u orgánů Finanční správy České republiky,

01.12.2013

b) u orgánů Celní správy České republiky,

01.12.2013

c) na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění a

01.12.2013

d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

01.12.2013

(2) Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. c) a d) se prokazuje potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání přihlášky k registraci.

01.12.2013

§ 57

01.12.2013

Registr osob povinných značit líh a distributorů lihu

01.12.2013

(1) Generální ředitelství cel vede registr osob povinných značit líh a distributorů lihu, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro výkon působnosti správce daně podle tohoto zákona.

01.12.2013

(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru osob povinných značit líh a distributorů lihu:

01.01.2014

a) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě název,

01.01.2014

b) sídlo,

01.01.2014

c) umístění pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby v České republice, je-li zřízena,

01.12.2013

d) daňové identifikační číslo,

01.12.2013

e) registrační odběrné číslo nebo registrační distribuční číslo,

01.12.2013

f) místo značení lihu uvedené v registraci,

01.12.2013

g) den registrace,

01.12.2013

h) den zrušení registrace,

01.12.2013

i) údaj o tom, zda byla registrace zrušena na návrh nebo z moci úřední,

01.12.2013

j) změnu zveřejňovaných údajů z registru osob povinných značit líh a distributorů lihu a den této změny.

01.12.2013

(3) Registr osob povinných značit líh a distributorů lihu obsahuje údaje podle odstavce 1 i v případě, že registrace byla zrušena; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují po dobu 5 let ode dne zrušení registrace.

01.12.2013

ČÁST PÁTÁ

01.12.2013

PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PŘI ZNAČENÍ LIHU A PŘI NAKLÁDÁNÍ S LIHEM

01.12.2013

§ 58

01.12.2013

Působnost správních orgánů při značení lihu a při nakládání s lihem

01.12.2013

(1) Zjistí-li správce daně, že byla porušena povinnost při značení lihu nebo při nakládání s lihem, sdělí tuto skutečnost bezodkladně jiným orgánům příslušným k prověřování plnění povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem.

01.12.2013

(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České republiky, že byla porušena povinnost při značení lihu nebo při nakládání s lihem, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu.

01.12.2013

(3) Správce daně nebo jiný orgán příslušný k prověřování plnění povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem zajistí

01.12.2013

a) neznačený líh,

01.12.2013

b) kontrolní pásku, s níž bylo nakládáno v rozporu s právními předpisy, a

01.12.2013

c) padělek kontrolní pásky.

01.12.2013

(4) Rozhodnutí o zajištění podle odstavce 3 správce daně nebo jiný příslušný orgán bez zbytečného odkladu předá dotčené osobě. Nelze-li rozhodnutí o zajištění takto doručit, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné do spisu.

01.12.2013

(5) Věci podle odstavce 3 písm. a) až c) zajištěné jiným orgánem než správcem daně, předá tento orgán správci daně.

01.12.2013

(6) Zjistí-li Policie České republiky při výkonu své působnosti podle jiného zákona věc podle odstavce 3 písm. a) až c), na náklady dotčené osoby tuto věc zajistí a předá správci daně a současně sdělí tuto skutečnost bezodkladně obecnímu živnostenskému úřadu; to neplatí po dobu, po kterou by tím došlo k ohrožení plnění úkolů Policie České republiky nebo k ohrožení účelu trestního řízení.

01.12.2013

ČÁST ŠESTÁ

01.12.2013

SPRÁVNÍ DELIKTY

01.12.2013

HLAVA I

01.12.2013

SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

01.12.2013

§ 59

01.12.2013

Správní delikty na úseku nakládání s lihem

01.12.2013

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.12.2013

a) v rozporu s § 15 odst. 1 nakládá s neznačeným lihem, nebo

01.12.2013

b) v rozporu s § 12 odst. 1 označí líh ve spotřebitelském balení, který nesmí být značen.

01.12.2013

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

01.12.2013

a) do 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), nebo

01.12.2013

b) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený v rozporu s § 12 odst. 1, do desetinásobku této částky, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).

01.12.2013

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

01.12.2013

§ 60

01.12.2013

Správní delikty na úseku nakládání s kontrolními páskami

01.12.2013

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.12.2013

a) nakládá s kontrolními páskami v rozporu s § 32 odst. 2,

01.12.2013

b) nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo

01.12.2013

c) v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátí kontrolní pásky.

01.12.2013

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

01.12.2013

a) do 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), nebo

01.12.2013

b) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou,

01.12.2013

1. s níž v rozporu s § 32 odst. 2 nakládala, do desetinásobku této částky, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), nebo

01.12.2013

2. kterou v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

01.12.2013

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

01.12.2013

§ 61

01.12.2013

Správní delikty na úseku značení lihu a prvotního prodeje nebo jiného převodu lihu

01.12.2013

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba povinná značit líh dopustí správního deliktu tím, že

01.12.2013

a) v rozporu s § 10 odst. 1 neoznačí líh ve spotřebitelském balení kontrolní páskou,

01.12.2013

b) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,

01.12.2013

c) nepodá oznámení o změně registračních údajů,

01.12.2013

d) v rozporu s § 10 odst. 3 značí líh

01.12.2013

1. na jiném místě, než které je uvedeno v rozhodnutí o registraci, nebo

01.12.2013

2. na místě, které není vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způsobem uvedeným v rozhodnutí o registraci,

01.01.2015

e) značí líh v rozporu s podmínkou, která je uvedena v rozhodnutí o registraci,

01.12.2013

f) v rozporu s § 42 líh

01.12.2013

1. prodá nebo jinak převede, nebo

01.01.2015

2. nakoupí nebo sobě nechá jinak převést, nebo

01.01.2015

g) neoznámí správci daně údaje podle § 12a.

01.12.2013

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

01.12.2013

a) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh neoznačený v rozporu s § 10 odst. 1, do desetinásobku této částky, nejméně však do 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),

01.01.2015

b) do 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo g),

01.12.2013

c) do 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e), nebo

01.12.2013

d) do 50000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

01.01.2015

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), f) nebo g) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

01.12.2013

§ 62

01.12.2013

Správní delikty na úseku držení kontrolních pásek

01.12.2013

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí správního deliktu tím, že

01.12.2013

a) umístí kontrolní pásku na spotřebitelské balení v rozporu s § 14,

01.12.2013

b) v rozporu s § 32 odst. 1 předá kontrolní pásky jiné osobě,

01.12.2013

c) v rozporu s § 33 odst. 1 nezajistí, aby bylo dovezeno spotřebitelské balení lihu označené zahraničním dodavatelem,

01.12.2013

d) v rozporu s § 33 odst. 2 nezaznamená evidenční označení kontrolních pásek,

01.12.2013

e) nesplní některou z povinností při přepravě kontrolních pásek nebo při jejich předání zahraničnímu dodavateli podle § 34,

01.12.2013

f) v rozporu s § 36 odst. 1

01.12.2013

1. nevede evidenci kontrolních pásek, nebo

01.12.2013

2. ji vede v neúplném rozsahu,

01.12.2013

g) v rozporu s § 36 odst. 2 neuchovává zápis v evidenci kontrolních pásek nebo jej neuchovává po stanovenou dobu,

01.12.2013

h) v rozporu s § 36 odst. 3 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela na místě značení lihu,

01.01.2014

i) v rozporu s § 36 odst. 4 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela v sídle držitele,

01.12.2013

j) v rozporu s § 37

01.12.2013

1. neprovede inventuru kontrolních pásek nebo nepředá záznam o výsledku inventury, nebo

01.12.2013

2. neuchová záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura provedena, anebo je neuchová po stanovenou dobu,

01.12.2013

k) neoznámí správci daně údaje podle § 38, nebo

01.12.2013

l) v rozporu s § 39 odst. 1, 2 nebo 3 nevrátí kontrolní pásky.

01.12.2013

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

01.12.2013

a) do 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), i) nebo j),

01.12.2013

b) do 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k), nebo

01.12.2013

c) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou

01.12.2013

1. předanou v rozporu s § 32 odst. 1 jiné osobě, do desetinásobku této částky, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), nebo

01.12.2013

2. kterou v rozporu s § 39 odst. 1, 2 nebo 3 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. l).

01.12.2013

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo k) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

01.12.2013

§ 63

01.12.2013

Správní delikty na úseku ochrany kontrolních pásek

01.12.2013

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí správního deliktu tím, že

01.12.2013

a) v rozporu s § 35 odst. 1 nezajistí ochranu kontrolních pásek,

01.12.2013

b) skladuje kontrolní pásky v rozporu s § 35 odst. 1,

01.12.2013

c) zničí nebo ztratí kontrolní pásky v celkovém množství přesahujícím 0,1 % z každé jednotlivě uskutečněné objednávky kontrolních pásek zaevidovaných na tuto osobu, nebo

01.12.2013

d) v rozporu s § 35 odst. 2 neoznámí zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek.

01.12.2013

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

01.12.2013

a) do 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d), nebo

01.12.2013

b) ve výši odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený zničenou nebo ztracenou kontrolní páskou, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

01.12.2013

(3) Měl-li správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) za následek zničení, ztrátu, zneužití nebo odcizení kontrolní pásky nebo k tomuto následku podstatným způsobem přispěl, uloží se za tento správní delikt pokuta od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený zničenou, ztracenou, zneužitou nebo odcizenou kontrolní páskou, do desetinásobku této částky, nejméně však do 1000000 Kč.

01.12.2013

(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

01.12.2013

§ 64

01.12.2013

Správní delikty na úseku distribuce a konečného prodeje lihu

01.01.2015

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako distributor lihu, insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c) nebo konečný prodejce lihu dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2015

a) prodá nebo jinak převede anebo nakoupí nebo sobě nechá jinak převést líh v rozporu s § 42,

01.12.2013

b) neoznámí správci daně údaje podle § 43,

01.12.2013

c) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje, nebo

01.12.2013

d) nepodá oznámení o změně registračních údajů.

01.12.2013

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

01.12.2013

a) do 50000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d),

01.12.2013

b) do 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), nebo

01.01.2015

c) do 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

01.01.2015

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

01.12.2013

§ 65

01.12.2013

Zákaz činnosti

01.12.2013

Zákaz činnosti lze uložit nejdéle na 2 roky, pokud byl správní delikt spáchán touto činností nebo v souvislosti s ní.

01.12.2013

HLAVA II

01.12.2013

PŘESTUPKY

01.12.2013

§ 66

01.12.2013

Přestupky na úseku nakládání s lihem

01.12.2013

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 15 odst. 1 nakládá s neznačeným lihem.

01.12.2013

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5000000 Kč.

01.12.2013

§ 67

01.12.2013

Přestupky na úseku nakládání s kontrolními páskami

01.12.2013

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

01.12.2013

a) nakládá s kontrolními páskami v rozporu s § 32 odst. 2,

01.12.2013

b) nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo

01.12.2013

c) v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátí kontrolní pásky.

01.12.2013

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5000000 Kč.

01.12.2013

HLAVA III

01.12.2013

PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ VĚCI

01.12.2013

§ 68

01.12.2013

Propadnutí věci

01.12.2013

(1) Správní orgán uloží propadnutí

01.12.2013

a) neznačeného lihu,

01.12.2013

b) kontrolní pásky,

01.12.2013

c) padělku kontrolní pásky nebo

01.12.2013

d) jiné věci.

01.12.2013

(2) Propadnutí věci se uloží, pokud

01.12.2013

a) náleží pachateli správního deliktu a

01.12.2013

b) byla ke spáchání správního deliktu užita nebo byla správním deliktem získána nebo nabyta za věc správním deliktem získanou.

01.12.2013

(3) Propadnutí věci podle odstavce 1 písm. d) nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

01.12.2013

§ 69

01.12.2013

Zabrání věci

01.12.2013

(1) Pokud správní orgán neuložil propadnutí věci podle § 68 odst. 1, rozhodne o jejím zabrání.

01.12.2013

(2) O zabrání věci se rozhodne, pokud

01.12.2013

a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,

01.01.2015

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nejedná-li se o neznačený líh podle § 15 odst. 2 písm. f), nebo

01.12.2013

c) vlastník není znám.

01.12.2013

(3) Zabrání věci podle § 68 odst. 1 písm. d) nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu. O zabrání této věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly 2 roky.

01.12.2013

§ 70

01.12.2013

Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech

01.12.2013

(1) Propadlá nebo zabraná věc připadá státu. Věc, o jejímž propadnutí nebo zabrání rozhodl jiný správní orgán než správce daně, předá tento správní orgán správci daně.

01.12.2013

(2) Správce daně propadlou nebo zabranou kontrolní pásku nebo její padělek zničí. Jinou propadlou nebo zabranou věc správce daně může zničit podle povahy této věci.

01.12.2013

(3) Na zničení věci dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce daně. O zničení věci správce daně sepíše protokol.

01.12.2013

(4) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osobě, u které byla zabraná věc zajištěna, správce daně uloží povinnost nahradit státu náklady spojené se správou a zničením věci.

01.12.2013

(5) Nepropadne-li nebo nebude-li věc zabrána, musí být bez zbytečného odkladu vrácena tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byla zajištěna.

01.12.2013

HLAVA IV

01.12.2013

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM

01.12.2013

§ 71

01.12.2013

Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby

01.12.2013

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

01.12.2013

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

01.12.2013

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

01.12.2013

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

01.12.2013

§ 72

01.12.2013

Příslušnost k projednání správního deliktu

01.12.2013

(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává správní orgán, který je správcem daně.

01.12.2013

(2) Správní delikty podle § 59 odst. 1 písm. a), § 60 odst. 1 písm. a) a b), § 61 odst. 1 písm. a), § 62 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 1 písm. a), § 64 odst. 1 písm. a), § 66 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. a) a b), jejichž spáchání zjistí při výkonu své působnosti podle jiného zákona, dále projednává

01.12.2013

a) Česká obchodní inspekce,

01.12.2013

b) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,

01.12.2013

c) obecní živnostenský úřad,

01.12.2013

d) orgán Celní správy České republiky,

01.12.2013

e) orgán Finanční správy České republiky.

01.12.2013

§ 73

01.12.2013

Výše a splatnost pokuty

01.12.2013

(1) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

01.12.2013

(2) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.

01.12.2013

(3) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.


01.12.2013

ČÁST SEDMÁ

01.12.2013

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

01.12.2013

§ 74

01.12.2013

Společné ustanovení

01.12.2013

(1) Tento zákon zapracovává směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.

01.12.2013

(2) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

01.12.2013

§ 75

01.12.2013

Zmocňovací ustanovení

01.12.2013

Ministerstvo financí stanoví vyhláškou

01.12.2013

a) vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky,

01.12.2013

b) složení a způsob vytvoření evidenčního označení kontrolní pásky,

01.12.2013

c) způsob umístění a upevnění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu,

01.12.2013

d) způsob objednávání, převzetí a prodeje kontrolní pásky,

01.12.2013

e) náležitosti a vzor objednávky kontrolní pásky,

01.12.2013

f) údaje na kontrolní pásce shodné s údaji umožňujícími stanovení základu spotřební daně,

01.12.2013

g) způsob a formu vedení evidence kontrolních pásek,

01.12.2013

h) způsob vracení kontrolní pásky,

01.12.2013

i) obsah záznamu o výsledku inventury kontrolních pásek,

01.12.2013

j) obsah dokladu podle § 34 odst. 1 písm. b) a c),

01.12.2013

k) prodejní cenu kontrolní pásky, a to součtem nákladů spojených s výrobou kontrolní pásky a nákladů na její skladování, evidenci a distribuci,

01.12.2013

l) ukončení platnosti kontrolní pásky, včetně způsobu a lhůty pro vypořádání nespotřebovaných zásob kontrolních pásek.

01.12.2013

§ 76

01.12.2013

Přechodná ustanovení o registraci

01.12.2013

(1) Nejsou-li splněny podmínky registrace osoby povinné značit líh podle tohoto zákona, zůstávají rozhodnutí o registraci a rozhodnutí o povolení místa značení lihu vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v platnosti po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že se jejich účinky posuzují podle tohoto zákona. Pokud nebudou ke dni uplynutí této lhůty podmínky registrace splněny, rozhodnutí o registraci a rozhodnutí o povolení místa značení lihu vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají.

01.12.2013

(2) Osoba, která je distributorem lihu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za distributora lihu registrovaného podle tohoto zákona, a to po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.12.2013

(3) Pokud distributor lihu podle odstavce 2 do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá přihlášku k registraci a poskytne kauci podle tohoto zákona, považuje se za distributora lihu registrovaného podle tohoto zákona, a to do dne předcházejícího dni pravomocného ukončení registračního řízení.

01.12.2013

(4) Pokud bude přihláška k registraci podle odstavce 3 zamítnuta, považuje se distributor lihu dnem nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí za distributora lihu, jehož registrace byla zrušena.

01.12.2013

§ 77

01.12.2013

Přechodná ustanovení o lihu a kontrolních páskách

01.12.2013

(1) Za neznačený líh podle tohoto zákona se nepovažuje líh uvedený do volného daňového oběhu nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jedná-li se o líh ve spotřebitelském balení

01.12.2013

a) značený podle zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,

01.12.2013

b) o objemu nad 0,06 litru a do 0,1 litru neoznačený kontrolní páskou podle zákona č. 676/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud spotřebitelské balení bylo vyrobeno nejpozději do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.12.2013

(2) Výrobce lihu, který chce uvést do volného daňového oběhu líh podle odstavce 1 písm. b), musí nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit správci daně množství a objem vyrobených spotřebitelských balení podle odstavce 1 písm. b), která zamýšlí takto do volného daňového oběhu uvést.

01.12.2013

(3) Pro vracení kontrolních pásek odebraných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona správci daně se použijí lhůty podle zákona č. 676/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

02.10.2013

(4) Ustanovení tohoto zákona o objednávání kontrolních pásek osobou povinnou značit líh se použijí ode dne vyhlášení tohoto zákona s tím, že dnem převzetí kontrolních pásek může být nejdříve den nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.12.2013

§ 78

01.12.2013

Přechodná ustanovení o řízení o správních deliktech

01.12.2013

(1) Dojde-li k porušení povinnosti při značení lihu nebo při nakládání s lihem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se v řízení o správním deliktu podle dosavadních právních předpisů.

01.12.2013

(2) Řízení o správním deliktu, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně ukončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.12.2013

§ 79

01.12.2013

Zrušovací ustanovení

01.12.2013

Zrušuje se:

01.12.2013

1. Část první zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

01.12.2013

2. Část devátá zákona č. 545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.

01.12.2013

3. Část pátá zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).

01.12.2013

4. Část devadesátá sedmá zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.

01.12.2013

5. Část osmá zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

01.12.2013

6. Část první zákona č. 289/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

01.12.2013

7. Část druhá zákona č. 59/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

01.12.2013

8. Část dvacátá pátá zákona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.

01.12.2013

9. Část čtyřicátá první zákona č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky.

01.12.2013

10. Nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného.

01.12.2013

11. Nařízení vlády č. 284/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného.

01.12.2013

12. Vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.

01.12.2013

13. Vyhláška č. 328/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.

01.12.2013

14. Vyhláška č. 310/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.

01.12.2013

ČÁST OSMÁ

01.12.2013

ÚČINNOST

01.12.2013

§ 80

01.12.2013

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 77 odst. 4, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


01.01.2014

Přechodné ustanovení zavedeno opatřením č. 344/2013 Sb. Čl. XIV

01.01.2014

Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 307/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.

01.01.2015

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 331/2014 Sb. Čl. VIII

01.01.2015

Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

01.01.2015

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 331/2014 Sb. Čl. IX

01.01.2015

1. V případě, že osoba povinná značit líh, která poskytla kauci podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámí správci daně novou výši kauce, sníží se kauce k prvnímu dni třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém osoba povinná značit líh oznámila správci daně novou výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení zpět.

01.01.2015

2. V kalendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle bodu 1, je osoba povinná značit líh oprávněna převzít kontrolní pásky nejvýše v množství odpovídajícím nové výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení podle bodu 1 zpět.

01.01.2015

3. V kalendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle bodu 1, je osoba povinná značit líh oprávněna uvést do volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů nejvýše v množství odpovídajícím nové výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení podle bodu 1 zpět.

01.01.2015

4. V případě, že osoba povinná značit líh převzala v kalendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle bodu 1, přede dnem tohoto oznámení kontrolní pásky v množství vyšším, než odpovídá nové výši kauce, ustanovení bodů 1 až 3 se nepoužijí.

01.01.2015

5. V případě, že osoba povinná značit líh v kalendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle bodu 1, přede dnem tohoto oznámení uvedla do volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů v množství vyšším, než odpovídá nové výši kauce, ustanovení bodů 1 až 3 se nepoužijí.


01.12.2013

Zeman v. r.

01.12.2013

Rusnok v. r.

Přesunout nahoru