PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Částka 116/2013
Platnost od 30.09.2013
Účinnost od 01.01.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2014

304

01.01.2014

ZÁKON

01.01.2014

ze dne 12. září 2013

01.01.2014

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

01.01.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2014

ČÁST PRVNÍ

01.01.2014

VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

01.01.2014

HLAVA I

01.01.2014

PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY

01.01.2014

§ 1

01.01.2014

Veřejné rejstříky

01.01.2014

(1) Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík“) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

01.01.2014

(2) Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách (dále jen „zapsaná osoba“).

01.01.2014

(3) Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy.

01.01.2014

(4) Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Veřejný rejstřík vede soud (dále jen „rejstříkový soud“).

01.01.2014

§ 2

01.01.2014

Rejstříkový soud

01.01.2014

(1) Rejstříkový soud vede pro každou zapsanou osobu, odštěpný závod jejího obchodního závodu (dále jen „závod“), závod zahraniční osoby nebo její odštěpný závod a pobočný spolek nebo jinou obdobnou organizační jednotku zahraničního spolku vyvíjejícího činnost na území České republiky zvláštní vložku. Součástí veřejného rejstříku je sbírka listin.

01.01.2014

(2) Rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho změnu nebo výmaz (dále jen „zápis“), jakož i uložení listin, včetně listin v elektronické podobě (dále jen „listina“) do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu.

01.01.2014

(3) Rejstříkový soud oznámí zveřejňované údaje nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zápisu také příslušnému správci daně z příjmů, orgánu vykonávajícímu státní statistickou službu, příslušnému živnostenskému úřadu a orgánu, který vydal jiné podnikatelské oprávnění. Rejstříkový soud oznámí příslušnému živnostenskému úřadu, že osoba, které byl vydán výpis podle zákona upravujícího živnostenské podnikání, nepodala návrh na zápis nebo jejímu návrhu nebylo vyhověno.

01.01.2014

(4) Rozsah a způsob zveřejnění zápisu upraví vláda nařízením.

01.01.2014

Princip formální publicity

01.01.2014

§ 3

01.01.2014

(1) Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený elektronický opis.

01.01.2014

(2) O skutečnostech zapsaných do veřejného rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 1997 vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech nebo listiny již uchovávány v elektronické podobě; to neplatí, jde-li o spolkový rejstřík.

01.01.2014

(3) O skutečnostech zapsaných do spolkového rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 2017 vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech nebo listiny již uchovány v elektronické podobě.

01.01.2014

§ 4

01.01.2014

(1) Na žádost vydá rejstříkový soud listinný úředně ověřený částečný nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj ve veřejném rejstříku není, ledaže žadatel výslovně požádá o opis úředně neověřený.

01.01.2014

(2) Úředním ověřením se potvrzuje shoda opisu se zápisem ve veřejném rejstříku nebo s listinou uloženou ve sbírce listin.

01.01.2014

(3) Úhrada nákladů za vydání opisu nesmí překročit výši skutečných a účelných administrativních nákladů.

01.01.2014

§ 5

01.01.2014

Z veřejného rejstříku se vydává ověřený výstup z informačního systému veřejné správy podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy1).

01.01.2014

§ 6

01.01.2014

Zapisuje-li se rodné číslo do veřejného rejstříku, neuvádí se v opisu z veřejného rejstříku ani se neuveřejňuje. Je-li rodné číslo uvedeno v listinách zakládaných do sbírky listin, uveřejňují se tyto listiny postupem podle tohoto zákona, včetně rodného čísla.

01.01.2014

§ 7

01.01.2014

(1) Ministerstvo financí uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o osobách zapsaných v České republice a údaje o tom, ve kterém veřejném rejstříku jsou tyto osoby zapsány, zahrnující

01.01.2014

a) jméno,

01.01.2014

b) den vzniku právnické osoby, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku,

01.01.2014

c) sídlo, adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

01.01.2014

d) identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,

01.01.2014

e) účel nebo předmět činnosti,

01.01.2014

f) jméno, adresu sídla nebo místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým právnickou osobu zastupuje, a den vzniku a zániku výkonu funkce,

01.01.2014

g) členství v právnické osobě a její jméno, je-li členem právnické osoby,

01.01.2014

h) členství v orgánu právnické osoby a její jméno, je-li členem orgánu právnické osoby,

01.01.2014

i) status veřejné prospěšnosti, byl-li jí zapsán, a

01.01.2014

j) označení rejstříku, ve kterém je osoba zapsána.

01.01.2014

(2) Ministerstvo financí umožní získat o údajích uvedených v odstavci 1 elektronický opis.

01.01.2014

Princip materiální publicity

01.01.2014

§ 8

01.01.2014

(1) Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

01.01.2014

(2) Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná osoba namítat vůči třetím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění, ledaže by prokázala, že třetí osobě byly známy dříve. Těchto údajů a obsahu listin se však zapsaná osoba nemůže dovolávat u jednání uskutečněných do šestnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět.

01.01.2014

(3) Třetí osoby se mohou vždy dovolat nezveřejněných údajů a obsahu listin, neodnímá-li jim skutečnost nezveřejnění účinnost.

01.01.2014

§ 9

01.01.2014

(1) Jestliže obsah zápisu ve veřejném rejstříku odporuje donucujícímu ustanovení zákona a nelze-li dosáhnout nápravy jinak, rejstříkový soud vyzve zapsanou osobu ke zjednání nápravy. Jde-li o právnickou osobu a ta ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, může soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o jejím zrušení s likvidací.

01.01.2014

(2) Jestliže existuje nesoulad mezi zněním zápisu ve veřejném rejstříku v českém a cizím jazyce nebo listin uložených ve sbírce listin v českém jazyce a dobrovolně uloženým překladem těchto listin do cizího jazyka podle § 74 odst. 1, nelze se vůči třetím osobám dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého do sbírky listin v cizím jazyce. Třetí osoba se může dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého do sbírky listin v cizím jazyce, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osoba znala znění obsahu zápisu nebo listiny uložené v českém jazyce.

01.01.2014

§ 10

01.01.2014

Účinky zveřejnění zápisu nebo usnesení o zamítnutí zápisu člena orgánu právnické osoby

01.01.2014

(1) Od okamžiku zveřejnění zápisu osoby, která je členem orgánu právnické osoby, se nikdo nemůže vůči třetím osobám dovolávat porušení právních předpisů nebo zakladatelského právního jednání při její volbě nebo jmenování, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osoba o tomto porušení věděla. Tím není dotčeno právo dovolávat se neplatnosti volby nebo jmenování postupem podle jiného zákona.

01.01.2014

(2) Jestliže rejstříkový soud zamítne návrh na zápis osoby, která je členem orgánu právnické osoby, hledí se na její povolání do funkce, jako by se nestalo; tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. Zamítavé rozhodnutí rejstříkový soud po nabytí právní moci zveřejní.

01.01.2014

HLAVA II

01.01.2014

NÁVRH NA ZÁPIS

01.01.2014

Návrh na zápis a souhlas zapisovaných osob

01.01.2014

§ 11

01.01.2014

(1) Nestanoví-li jiný zákon jinak, může návrh na zápis podat pouze osoba uvedená v tomto zákoně.

01.01.2014

(2) Návrh na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.

01.01.2014

(3) Nesplní-li osoba podle odstavce 1 povinnost podat návrh na zápis do 15 dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh na zápis podat každý, kdo na něm doloží právní zájem a k návrhu na zápis přiloží listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku.

01.01.2014

§ 12

01.01.2014

Navrhovatel podle § 11 současně s návrhem na zápis doloží souhlas osob, které se podle tohoto nebo jiného zákona zapisují v rámci zápisu osoby, ledaže takovýto souhlas plyne z jiných k návrhu na zápis dokládaných listin; u výmazu osoby zapsané v rámci zápisu právnické osoby se souhlas nevyžaduje. Není-li souhlas těchto osob udělen prohlášením osvědčeným veřejnou listinou, musí být jejich podpis na listině o udělení souhlasu úředně ověřen.

01.01.2014

Předpoklady zápisu

01.01.2014

§ 13

01.01.2014

(1) Navrhovatel zápisu doloží, že osobě, jíž se zápis týká, vznikne nejpozději dnem zápisu živnostenské nebo jiné oprávnění k činnosti, která má být jako předmět činnosti nebo podnikání do veřejného rejstříku zapsána, je-li takové oprávnění zákonem vyžadováno; to neplatí, je-li tato skutečnost zjistitelná z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem nebo stanoví-li jiný zákon jinak.

01.01.2014

(2) Činnost, kterou podle jiného zákona může vykonávat pouze fyzická osoba, se zapíše jako předmět činnosti nebo podnikání právnické osoby, jen jestliže navrhovatel prokáže, že tato činnost bude vykonávána pomocí osoby, která je k tomu oprávněna podle jiného zákona.

01.01.2014

§ 14

01.01.2014

(1) Navrhovatel při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby, jíž se zápis týká; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem.

01.01.2014

(2) K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

01.01.2014

(3) Zapsaná osoba musí mít právní důvod užívání prostor uvedených v odstavci 1 po celou dobu, po kterou jsou tyto prostory zapsané ve veřejném rejstříku jako její sídlo.

01.01.2014

§ 15

01.01.2014

Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, sdělí rejstříkovému soudu doručovací adresu na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice; to platí obdobně pro každou změnu těchto údajů.

01.01.2014

§ 16

01.01.2014

(1) Je-li proti právnické osobě vedeno trestní stíhání nebo vykonává-li trest uložený podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim, doloží navrhovatel při návrhu na zápis její přeměny nebo při návrhu na její výmaz, že soud povolil přeměnu nebo zánik této právnické osoby.

01.01.2014

(2) Rejstříkový soud tomu, kdo na tom má právní zájem, sdělí informaci, zda je proti zapsané nebo zapisované osobě vedeno trestní stíhání podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim.

01.01.2014

§ 17

01.01.2014

Listina prokazující splnění povinností podle § 13 až 16 se přikládá k návrhu na zápis.

01.01.2014

Formuláře návrhu na zápis

01.01.2014

§ 18

01.01.2014

Návrh na zápis lze podat pouze na formuláři.

01.01.2014

§ 19

01.01.2014

Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem.

01.01.2014

§ 20

01.01.2014

Povinnost podat návrh na zápis na formuláři podle § 18 neplatí v případech, kdy se zápis provádí nebo mění z úřední povinnosti nebo nebyl-li pro zapisované osoby předepsán formulář podle § 18.

01.01.2014

§ 21

01.01.2014

Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis. Formuláře Ministerstvo spravedlnosti zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba není zpoplatněna.

01.01.2014

Podoba návrhu na zápis

01.01.2014

§ 22

01.01.2014

(1) Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě; to platí obdobně pro dokládání listin o skutečnostech uvedených v návrhu na zápis a listin zakládaných do sbírky listin. Vláda stanoví, které návrhy na zápis a listiny lze podávat pouze v elektronické podobě.

01.01.2014

(2) Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě musí být úředně ověřen.

01.01.2014

(3) Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává.

01.01.2014

§ 23

01.01.2014

Návrh na zápis a listiny uchovává rejstříkový soud pouze v elektronické podobě, ledaže to charakter takového návrhu nebo listiny neumožňuje. Návrh na zápis a listiny doručené v listinné podobě převede rejstříkový soud bez zbytečného odkladu do elektronické podoby.

01.01.2014

§ 24

01.01.2014

Návrh na zápis se podává a zápis ve veřejném rejstříku se provádí v českém jazyce. Navrhovatel může požádat, aby zápis ve veřejném rejstříku byl proveden také v jakémkoliv cizím jazyce.

01.01.2014

HLAVA III

01.01.2014

VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY A SKUTEČNOSTI DO NICH ZAPISOVANÉ

01.01.2014

Díl 1

01.01.2014

Skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku

01.01.2014

§ 25

01.01.2014

(1) Do veřejného rejstříku se zapíše

01.01.2014

a) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, zapsané osoby,

01.01.2014

b) předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby, vyžaduje-li to jiný zákon,

01.01.2014

c) právní forma právnické osoby,

01.01.2014

d) den vzniku a zániku právnické osoby,

01.01.2014

e) u fyzické osoby, bez ohledu na důvod zápisu, datum narození, rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

01.01.2014

f) identifikační číslo osoby, které zapsané osobě přidělí rejstříkový soud; identifikační číslo osoby poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci2),

01.01.2014

g) název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,

01.01.2014

h) má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, neplyne-li ze zákona, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem kontrolního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,

01.01.2014

i) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná, včetně uvedení údaje o tom, že se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo na určitý závod, jejich identifikace a údaj o tom, zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc,

01.01.2014

j) údaj o tom, že právnická osoba má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán, a důvod jeho odnětí,

01.01.2014

k) další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu právní zájem, a

01.01.2014

l) den, k němuž byl zápis proveden.

01.01.2014

(2) Navrhne-li to zapsaná osoba společně s návrhem na zápis a je-li to ve veřejném zájmu, může rejstříkový soud rozhodnout, že se údaje zapsané do veřejného rejstříku o členech orgánů a o sídle zapsané osoby znepřístupní veřejnosti; to neplatí pro obchodní společnosti a družstva podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev (dále jen „obchodní korporace“). Rozhodne-li rejstříkový soud podle věty první, může opis zápisu podle § 3 až 5 obdržet pouze zapsaná osoba nebo ten, kdo na tom má právní zájem, a § 2 odst. 2 se nepoužije.

01.01.2014

Díl 2

01.01.2014

Spolkový rejstřík

01.01.2014

§ 26

01.01.2014

(1) Do spolkového rejstříku se zapisují

01.01.2014

a) spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů (dále jen „spolek“),

01.01.2014

b) pobočné spolky a pobočné organizace odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů (dále jen „pobočný spolek“) a

01.01.2014

c) další osoby, o nichž tak stanoví jiný zákon.

01.01.2014

(2) Návrh na zápis ve věcech pobočného spolku podle odstavce 1 písm. b) podává spolek podle odstavce 1 písm. a).

01.01.2014

§ 27

01.01.2014

(1) Do spolkového rejstříku se dále zapisují

01.01.2014

a) zahraniční spolky, vyvíjející činnost na území České republiky, a

01.01.2014

b) pobočné spolky nebo jiné obdobné organizační jednotky zahraničních spolků vyvíjejících činnost na území České republiky (dále jen „zahraniční pobočný spolek“).

01.01.2014

(2) Návrh na zápis podává zahraniční spolek.

01.01.2014

§ 28

01.01.2014

Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 26 nebo 27.

01.01.2014

§ 29

01.01.2014

Doplňující skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku

01.01.2014

(1) Do spolkového rejstříku se o spolku zapíše také

01.01.2014

a) předmět vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána,

01.01.2014

b) název nejvyššího orgánu,

01.01.2014

c) je-li zřízena podle stanov rozhodčí komise, její název, počet členů a jejich jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, a den vzniku a zániku jejich funkcí a adresa pro doručování podání v řízení před rozhodčí komisí podle zákona upravujícího řízení před rozhodčí komisí spolku,

01.01.2014

d) název, sídlo a identifikační číslo všech jeho pobočných spolků a

01.01.2014

e) u spolku, který přemístil sídlo do zahraničí, adresa tohoto sídla a údaj o zápisu do evidence státu, v níž je zapsán, pokud právo takového státu zápis přikazuje.

01.01.2014

(2) Do spolkového rejstříku se o pobočném spolku zapíše také

01.01.2014

a) název, sídlo a identifikační číslo hlavního spolku,

01.01.2014

b) rozsah jeho práv a povinností podle stanov hlavního spolku, jakož i rozsah ručení hlavního spolku za dluhy pobočného spolku podle stanov hlavního spolku a

01.01.2014

c) u pobočného spolku, který přemístil sídlo do zahraničí, adresa tohoto sídla a údaj o zápisu do evidence státu, v níž je zapsán, pokud právo takového státu zápis přikazuje.

01.01.2014

§ 30

01.01.2014

Skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku o zahraničním pobočném spolku

01.01.2014

Do spolkového rejstříku se o zahraničním pobočném spolku zapíše

01.01.2014

a) název a sídlo nebo umístění zahraničního pobočného spolku a jeho identifikační číslo,

01.01.2014

b) název a sídlo zahraničního spolku,

01.01.2014

c) právo státu, kterým se zahraniční spolek řídí, a přikazuje-li toto právo zápis, také evidence, do které je zahraniční spolek zapsán, a číslo zápisu,

01.01.2014

d) účel, popřípadě také předmět činnosti zahraničního pobočného spolku,

01.01.2014

e) zapisované údaje požadované tímto zákonem u člena statutárního orgánu,

01.01.2014

f) zrušení zahraničního spolku nebo zahraničního pobočného spolku, jmenování, identifikační údaje a oprávnění likvidátora a ukončení likvidace zahraničního spolku nebo zahraničního pobočného spolku,

01.01.2014

g) prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraničního spolku nebo zahraničního pobočného spolku a

01.01.2014

h) ukončení činnosti zahraničního pobočného spolku v České republice.

01.01.2014

Díl 3

01.01.2014

Nadační rejstřík

01.01.2014

§ 31

01.01.2014

Do nadačního rejstříku se zapisují nadace a nadační fondy.

01.01.2014

§ 32

01.01.2014

Návrh na zápis založeného nadačního fondu do nadačního rejstříku podává zakladatel; není-li to možné a neurčil-li zakladatel něco jiného, podá návrh na zápis jménem nadačního fondu jeho správní rada.

01.01.2014

§ 33

01.01.2014

Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 31.

01.01.2014

§ 34

01.01.2014

Doplňující skutečnosti zapisované do nadačního rejstříku

01.01.2014

Do nadačního rejstříku se o nadaci a nadačním fondu zapíše také

01.01.2014

a) výše nadačního kapitálu, je-li podle jiného zákona povinně vytvářen,

01.01.2014

b) výše vkladu každého zakladatele, je-li podle občanského zákoníku vyžadován zápis těchto osob do nadačního rejstříku, a rozsah splnění vkladové povinnosti,

01.01.2014

c) omezení určená dárcem pro nakládání s jeho darem,

01.01.2014

d) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, zakladatele a

01.01.2014

e) údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo byl dán do zástavy, nájmu nebo propachtován, a popřípadě údaj o zániku závazků z těchto smluv a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním.

01.01.2014

Díl 4

01.01.2014

Rejstřík ústavů

01.01.2014

§ 35

01.01.2014

Do rejstříku ústavů se zapisují ústavy.

01.01.2014

§ 36

01.01.2014

Návrh na zápis založeného ústavu do rejstříku ústavů podává zakladatel; není-li to možné a neurčil-li zakladatel něco jiného, podá návrh na zápis jménem ústavu jeho ředitel nebo jiná osoba v působnosti statutárního orgánu.

01.01.2014

§ 37

01.01.2014

Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 35.

01.01.2014

§ 38

01.01.2014

Doplňující skutečnosti zapisované do rejstříku ústavů

01.01.2014

Do rejstříku ústavů se o ústavu zapíše také

01.01.2014

a) údaj o výši vkladu,

01.01.2014

b) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, zakladatele,

01.01.2014

c) počet členů správní rady, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, členů správní rady a den vzniku a zániku funkce každého člena; je-li členem správní rady právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje, a

01.01.2014

d) údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo byl dán do zástavy, nájmu nebo propachtován, a popřípadě údaj o zániku závazků z těchto smluv a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním.

01.01.2014

Díl 5

01.01.2014

Rejstřík společenství vlastníků jednotek

01.01.2014

§ 39

01.01.2014

Do rejstříku společenství vlastníků jednotek se zapisují společenství vlastníků jednotek.

01.01.2014

§ 40

01.01.2014

Návrh na zápis založeného společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství vlastníků jednotek podávají všichni členové výboru nebo předseda společenství vlastníků jednotek.

01.01.2014

§ 41

01.01.2014

Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 39.

01.01.2014

Díl 6

01.01.2014

Obchodní rejstřík

01.01.2014

§ 42

01.01.2014

Do obchodního rejstříku se zapisují

01.01.2014

a) obchodní společnosti a družstva podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev (dále jen „obchodní korporace“),

01.01.2014

b) fyzické osoby,

01.01.2014

1. které jsou podnikateli, mají bydliště v České republice a požádají o zápis, a

01.01.2014

2. uvedené v § 43, které podnikají na území České republiky, a požádají o zápis, a

01.01.2014

c) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu tento nebo jiný zákon.

01.01.2014

§ 43

01.01.2014

Fyzickou osobou se pro potřeby § 42 rozumí

01.01.2014

a) státní občan členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace,

01.01.2014

b) rodinný příslušník osoby uvedené v písmeni a) oprávněný pobývat na území České republiky,

01.01.2014

c) státní občan třetího státu, kterému bylo v členském státě Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta,

01.01.2014

d) rodinný příslušník osoby uvedené v písmeni c), kterému bylo na území České republiky vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, a

01.01.2014

e) další fyzická osoba, které vzniklo právo podnikat podle živnostenského zákona nebo jiného zákona.

01.01.2014

§ 44

01.01.2014

Zahraniční fyzická osoba s bydlištěm mimo Evropskou unii neuvedená v § 43 a zahraniční právnická osoba se sídlem mimo Evropskou unii, podnikající na území České republiky, popřípadě jejich závod nebo odštěpný závod, se zapisují do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává zahraniční osoba.

01.01.2014

§ 45

01.01.2014

(1) Fyzická osoba, která je podnikatelem podnikajícím na území České republiky, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za 2 po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 000 000 Kč.

01.01.2014

(2) Fyzická osoba, která splní kteroukoliv z podmínek podle odstavce 1, podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis do obchodního rejstříku.

01.01.2014

(3) Fyzická osoba, která přestala splňovat podmínky, na jejichž základě byla povinna podat návrh na zápis do obchodního rejstříku podle odstavce 2, může podat návrh na výmaz zápisu z obchodního rejstříku.

01.01.2014

§ 46

01.01.2014

(1) Návrh na zápis založené veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti do obchodního rejstříku podávají všichni společníci.

01.01.2014

(2) Návrh na zápis založené společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku podávají všichni jednatelé.

01.01.2014

(3) Návrh na zápis založené akciové společnosti do obchodního rejstříku podávají všichni členové představenstva nebo statutární ředitel.

01.01.2014

(4) Návrh na zápis založeného družstva do obchodního rejstříku podávají všichni členové představenstva nebo předseda družstva.

01.01.2014

§ 47

01.01.2014

Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 42.

01.01.2014

§ 48

01.01.2014

Doplňující skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku

01.01.2014

(1) Do obchodního rejstříku se o obchodní korporaci zapíše také

01.01.2014

a) výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti,

01.01.2014

b) výše vkladu každého společníka, je-li podle jiného zákona vyžadován zápis těchto osob do obchodního rejstříku, a rozsah splnění vkladové povinnosti,

01.01.2014

c) údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo že byl dán do zástavy, nájmu nebo propachtován, případný údaj o zániku závazků z těchto smluv, a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním,

01.01.2014

d) údaj o tom, že se obchodní korporace podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech,

01.01.2014

e) údaj o tom, že členovi orgánu nebo prokuristovi byl pozastaven výkon funkce podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev3),

01.01.2014

f) zástavní právo k podílu v korporaci, ledaže je představován cenným papírem nebo nesplacenou akcií; nesplacenou akcií se rozumí i případ, kdy byl splacen emisní kurs, ale akcie nebyla vydána4),

01.01.2014

g) zákaz zatížení nebo zcizení podílu v korporaci, byl-li zřízen jako věcné právo5),

01.01.2014

h) u veřejné obchodní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků,

01.01.2014

i) u komanditní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků s uvedením, který ze společníků je komplementář a který komanditista, výše komanditní sumy každého komanditisty a její změny,

01.01.2014

j) u společnosti s ručením omezeným jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků, výše podílu každého společníka, druh podílu a popis práv a povinností s ním spojených alespoň odkazem na společenskou smlouvu uloženou ve sbírce listin a údaj o tom, zda byl na podíl vydán kmenový list,

01.01.2014

k) u akciové společnosti rozsah splacení základního kapitálu, počet, forma a jmenovitá hodnota akcií nebo údaj o tom, že společnost vydá akcie, které nemají jmenovitou hodnotu (kusové akcie), a v jakém počtu, údaj o tom, zda budou vydány akcie jako zaknihovaný cenný papír nebo budou imobilizovány, druh akcií a popis práv a povinností s nimi spojených alespoň odkazem na stanovy uložené ve sbírce listin a případné omezení převoditelnosti akcií na jméno; má-li společnost jediného akcionáře, zapisuje se i jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, tohoto akcionáře,

01.01.2014

l) u družstva údaj o tom, zda se jedná o družstvo, bytové družstvo nebo sociální družstvo a výše základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu a

01.01.2014

m) u státního podniku označení toho, kdo jménem státu vykonává funkci zakladatele státního podniku, výše kmenového jmění, minimální výše kmenového jmění, kterou je státní podnik povinen zachovávat, a určený majetek.

01.01.2014

(2) Navrhnou-li to všichni zakladatelé, zapíše rejstříkový soud do obchodního rejstříku obchodní firmu (dále jen „firma“) řádně založené obchodní korporace; přílohou návrhu je zakladatelské právní jednání. Není-li podán návrh na zápis obchodní korporace, jejíž zakladatelé o zápis firmy požádali, do 1 měsíce od zápisu firmy, rejstříkový soud firmu vymaže.

01.01.2014

Skutečnosti zapisované o zahraniční osobě

01.01.2014

§ 49

01.01.2014

Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a o odštěpném závodu zapíše

01.01.2014

a) označení a sídlo nebo umístění závodu nebo odštěpeného závodu a jeho identifikační číslo,

01.01.2014

b) předmět podnikání nebo činnosti závodu nebo odštěpného závodu,

01.01.2014

c) jméno zahraniční osoby, její právní forma a výše upsaného základního kapitálu v příslušné měně, je-li vyžadován,

01.01.2014

d) právo státu, kterým se zahraniční osoba řídí, a přikazuje-li toto právo zápis, také evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, a číslo zápisu,

01.01.2014

e) zapisované údaje požadované tímto zákonem u člena statutárního orgánu nebo prokuristy,

01.01.2014

f) zapisované údaje požadované tímto zákonem pro vedoucího odštěpného závodu a adresa místa jeho pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

01.01.2014

g) zrušení zahraniční osoby, jmenování, identifikační údaje a oprávnění likvidátora a ukončení likvidace zahraniční osoby,

01.01.2014

h) prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraniční osoby a

01.01.2014

i) ukončení provozu závodu nebo odštěpného závodu v České republice.

01.01.2014

§ 50

01.01.2014

Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a odštěpném závodu zahraniční osoby, která má sídlo v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, zapíše

01.01.2014

a) jméno, liší-li se od firmy zahraniční osoby, sídlo nebo umístění závodu nebo odštěpného závodu a jeho identifikační číslo,

01.01.2014

b) předmět činnosti nebo podnikání závodu nebo odštěpného závodu,

01.01.2014

c) evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, je-li zapsána, a číslo zápisu,

01.01.2014

d) jméno zahraniční osoby a její právní forma,

01.01.2014

e) zapisované údaje požadované tímto zákonem u člena statutárního orgánu nebo prokuristy,

01.01.2014

f) zapisované údaje požadované tímto zákonem pro vedoucího odštěpného závodu a adresu místa jeho pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

01.01.2014

g) zrušení zahraniční osoby, jmenování, identifikační údaje a oprávnění likvidátora a ukončení likvidace zahraniční osoby,

01.01.2014

h) prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraniční osoby a

01.01.2014

i) ukončení provozu závodu nebo odštěpného závodu v České republice.

01.01.2014

§ 51

01.01.2014

Skutečnosti zapisované o odštěpném závodu

01.01.2014

(1) Do obchodního rejstříku se o odštěpném závodu zapíše jeho označení, sídlo nebo umístění, předmět činnosti nebo podnikání, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jeho vedoucího.

01.01.2014

(2) Odštěpný závod se zapíše do obchodního rejstříku u rejstříkového soudu, v jehož obvodu je podle sídla podnikatel zapsán.

01.01.2014

(3) Odštěpný závod umístěný v obvodu jiného rejstříkového soudu se zapíše do obchodního rejstříku také u tohoto soudu.

01.01.2014

Díl 7

01.01.2014

Rejstřík obecně prospěšných společností

01.01.2014

§ 52

01.01.2014

Do rejstříku obecně prospěšných společností se zapisují obecně prospěšné společnosti.

01.01.2014

§ 53

01.01.2014

Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 52.

01.01.2014

§ 54

01.01.2014

Doplňující skutečnosti zapisované do rejstříku obecně prospěšných společností

01.01.2014

Do rejstříku obecně prospěšných společností se o obecně prospěšné společnosti zapíše také

01.01.2014

a) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, zakladatele,

01.01.2014

b) počet členů správní rady, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, členů správní rady a den vzniku a zániku funkce každého člena; je-li členem správní rady právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje, a

01.01.2014

c) druh obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla obecně prospěšná společnost založena, a předmět doplňkové činnosti, bude-li provozována.

01.01.2014

Díl 8

01.01.2014

Přeměna právnické osoby

01.01.2014

Zápis fúze právnické osoby

01.01.2014

§ 55

01.01.2014

(1) Při fúzi právnických osob se do veřejného rejstříku u každé zanikající právnické osoby zapíše údaj, že zanikla sloučením nebo splynutím, s uvedením názvu, sídla a identifikačního čísla nástupnické právnické osoby, popřípadě všech ostatních zanikajících právnických osob.

01.01.2014

(2) Při zápisu přeshraniční fúze se zapíše i údaj o zápisu zahraniční nástupnické právnické osoby do obchodního nebo jiného příslušného veřejného rejstříku nebo jemu odpovídající evidence vedené podle práva jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „zahraniční obchodní rejstřík“), včetně čísla tohoto zápisu.

01.01.2014

§ 56

01.01.2014

(1) U nástupnické právnické osoby se zapíše také

01.01.2014

a) při sloučení údaj, že došlo ke sloučení, že na ni přešlo jmění zanikající právnické osoby, název, sídlo a identifikační číslo zanikající právnické osoby a případné změny dosud zapsaných údajů o nástupnické právnické osobě a

01.01.2014

b) při splynutí, údaj, že vznikla splynutím, že na ni přešlo jmění zanikajících právnických osob, a název, sídlo a identifikační číslo zanikajících právnických osob.

01.01.2014

(2) Identifikační číslo u zahraniční právnické osoby se zapisuje pouze v případě, že jí bylo přiděleno.

01.01.2014

§ 57

01.01.2014

Zápis převodu jmění na společníka právnické osoby

01.01.2014

(1) Při převodu jmění na společníka se do obchodního rejstříku u zanikající obchodní společnosti zapíše údaj, že zanikla s převodem jmění na společníka, a jméno, adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo a identifikační číslo společníka, na něhož přešlo jmění zanikající obchodní společnosti.

01.01.2014

(2) Je-li přejímajícím společníkem zahraniční osoba, zapíše se také případný údaj o zápisu převodu jmění na společníka do zahraničního veřejného rejstříku, včetně čísla nebo jiné identifikace tohoto zápisu.

01.01.2014

(3) U osoby, na niž jmění zaniklé obchodní společnosti přechází, se zapíše údaj o přechodu a sídlo a identifikační číslo zanikající obchodní společnosti.

01.01.2014

Zápis rozdělení právnické osoby

01.01.2014

§ 58

01.01.2014

(1) Při rozdělení právnické osoby se do veřejného rejstříku u zanikající nebo rozdělované právnické osoby zapíše údaj, že zanikla rozštěpením nebo že došlo k odštěpení části jejího jmění, s uvedením názvu, sídla a identifikačního čísla všech nástupnických právnických osob.

01.01.2014

(2) Při zápisu přeshraničního rozdělení právnické osoby se zapíše i údaj o zápisu zahraniční nástupnické právnické osoby do zahraničního veřejného rejstříku, včetně čísla tohoto zápisu.

01.01.2014

§ 59

01.01.2014

U nástupnické osoby se zapíše také

01.01.2014

a) při rozštěpení se založením nových právnických osob, že vznikla rozštěpením, že na ni přešlo jmění zanikající právnické osoby, které bylo uvedeno v projektu rozdělení, název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, jejímž rozštěpením vznikla, a název, sídlo a identifikační číslo ostatních právnických osob, které současně rozštěpením vznikly; to platí obdobně pro odštěpení se založením nových právnických osob a

01.01.2014

b) při rozštěpení sloučením právnických osob údaj, že na ni přešlo jmění zanikající právnické osoby, které bylo uvedeno v projektu rozštěpení, název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, která rozštěpením zanikla, a název, sídlo a identifikační číslo ostatních právnických osob, na které přešly ostatní části jmění zanikající právnické osoby, a případné změny dosud zapsaných údajů o nástupnické právnické osobě; to platí obdobně pro odštěpení sloučením.

01.01.2014

§ 60

01.01.2014

Identifikační číslo u zahraniční právnické osoby se zapisuje pouze v případě, že jí bylo přiděleno.

01.01.2014

§ 61

01.01.2014

Zápis změny právní formy právnické osoby

01.01.2014

Při zápisu změny právní formy právnické osoby se do veřejného rejstříku u právnické osoby, která mění právní formu, zapisuje, že změnila právní formu s uvedením původní a nové právní formy, a dále údaje zapisované při vzniku právnické osoby, jejíž právní formu dosavadní právnická osoba nabývá.

01.01.2014

Návrh na zápis přeměny právnické osoby a zápis přeměny

01.01.2014

§ 62

01.01.2014

(1) Návrh na zápis fúze právnických osob nebo zápis rozdělení právnické osoby podávají všechny zanikající nebo rozdělované a nástupnické právnické osoby společně, popřípadě společně všechny osoby, jež jsou členy statutárních orgánů nástupnických osob.

01.01.2014

(2) Návrh na zápis převodu jmění na společníka podávají společně zanikající právnická osoba a společník, na něhož se jmění převádí.

01.01.2014

(3) Návrh na zápis změny právní formy právnické osoby podává právnická osoba, jejíž právní forma se mění.

01.01.2014

§ 63

01.01.2014

Jestliže mají zanikající, rozdělované a nástupnické osoby sídla v obvodech různých rejstříkových soudů, podává se návrh na zápis u kteréhokoliv z nich.

01.01.2014

§ 64

01.01.2014

(1) Rejstříkový soud provede zápis skutečností souvisejících s přeměnou k témuž dni. Jestliže rejstříkový soud rozhodl o zápisu usnesením, ostatní rejstříkové soudy, v jejichž obvodech mají zúčastněné právnické osoby sídla, provedou do veřejného rejstříku příslušné zápisy až po nabytí právní moci usnesení o povolení zápisu.

01.01.2014

(2) Zápis fúze právnických osob, převodu jmění na společníka nebo rozdělení právnické osoby povolí rejstříkový soud u zanikající, rozdělované a nástupnické právnické osoby pouze k témuž dni. Zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku, jestliže je nástupnickou společností česká obchodní společnost nebo nástupnickým družstvem české družstvo, povolí rejstříkový soud pro všechny zanikající a nástupnické právnické osoby zapisované do obchodního rejstříku k témuž dni, jestliže má nebo má mít nástupnická právnická osoba své sídlo na území České republiky.

01.01.2014

Díl 9

01.01.2014

Zápis zrušení a likvidace právnické osoby a dalších skutečností

01.01.2014

§ 65

01.01.2014

Do veřejného rejstříku se zapíše také

01.01.2014

a) den prohlášení právnické osoby za neplatnou nebo den zrušení právnické osoby, vždy s uvedením právního důvodu,

01.01.2014

b) vstup do likvidace, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, likvidátora; je-li likvidátorem právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,

01.01.2014

c) zahájení insolvenčního řízení,

01.01.2014

d) omezení práva dlužníka nakládat s majetkovou podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního soudu,

01.01.2014

e) prohlášení konkursu,

01.01.2014

f) jméno a sídlo insolvenčního správce,

01.01.2014

g) povolení reorganizace a schválení reorganizačního plánu,

01.01.2014

h) rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti nebo exekuční příkaz na postižení podílu některého společníka ve společnosti, jakož i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu tohoto rozhodnutí nebo rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením, včetně důvodu rozhodnutí,

01.01.2014

i) rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem závodu nebo jeho části nebo exekuční příkaz na prodej závodu nebo jeho části, jakož i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu tohoto rozhodnutí nebo rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením, včetně důvodu rozhodnutí,

01.01.201431.12.2016

j) ukončení likvidace a

01.01.201431.12.2016

k) právní důvod výmazu právnické osoby.

01.01.2014

HLAVA IV

01.01.2014

SBÍRKA LISTIN

01.01.2014

§ 66

01.01.2014

Sbírka listin obsahuje

01.01.2014

a) zakladatelské právní jednání právnické osoby, statut nadace, statut nadačního fondu nebo ústavu, je-li vydán, veřejnou listinu o osvědčení průběhu ustavující schůze družstva a o rozhodnutí ustavující schůze družstva o přijetí stanov, stanovy družstva, stanovy spolku, usnesení ustavující schůze spolku, byl-li spolek založen usnesením ustavující schůze, rozhodnutí příslušného orgánu spolku o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, stanovy odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizace zaměstnavatelů a oznámení o založení odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizace zaměstnavatelů nebo jejich pobočné organizace, a jejich pozdější změny; po každé změně musí být uloženo také jejich platné úplné znění,

01.01.2014

b) rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, které jsou členem statutárního orgánu, likvidátorem, insolvenčním správcem nebo vedoucím odštěpného závodu nebo které jako zákonem upravený orgán nebo jako jeho členové jsou oprávněny zavazovat právnickou osobu nebo ji zastupovat před soudem nebo se takto podílejí na řízení nebo kontrole právnické osoby, rozhodnutí soudu o vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev6) a rozhodnutí o ručení člena orgánu při úpadku obchodní korporace podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev7),

01.01.2014

c) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní závěrky,

01.01.201431.12.2016

d) rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí, jímž se ruší rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí o přeměně právnické osoby, rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přeměně právnické osoby, rozhodnutí soudu o neplatnosti právnické osoby a konečnou zprávu o průběhu likvidace,

01.01.2014

e) projekt přeměny; byl-li projekt přeměny uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev8), vzniká povinnost uložit projekt přeměny do sbírky listin až spolu s návrhem na zápis,

01.01.2014

f) smlouvu o sloučení nadace, nadačního fondu nebo ústavu, rozhodnutí o jejím schválení, rozhodnutí soudu o neplatnosti smlouvy o sloučení a rozhodnutí správní rady o změně právní formy nadace, nadačního fondu nebo ústavu,

01.01.2014

g) smlouvu o sloučení spolků, smlouvu o splynutí spolků a smlouvu o rozdělení sloučením, projekt rozdělení spolků se založením nových spolků a rozhodnutí o změně právní formy spolku,

01.01.2014

h) oznámení o zrušení nebo neschválení projektu přeměny, byl-li po jeho založení zrušen nebo neschválen; to platí obdobně pro oznámení o zrušení nebo neschválení smlouvy o sloučení nebo změně právní formy podle písmene f) a g),

01.01.2014

i) rozhodnutí soudu, kterým byla vyslovena neplatnost projektu přeměny nebo neplatnost usnesení valné hromady nebo členské schůze, kterým byl projekt přeměny schválen,

01.01.2014

j) posudek znalce na ocenění nepeněžitého vkladu při založení nadace, nadačního fondu, ústavu, společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo při zvýšení jejich základního nebo nadačního kapitálu, posudek znalce na ocenění nepeněžitého vkladu do družstva, posudek znalce na ocenění jmění při přeměnách obchodních společností a družstev a posudek znalce na ocenění majetku při úplatném nabytí majetku akciové společnosti od zakladatelů podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev9),

01.01.2014

k) rozhodnutí soudu vydaná podle zákona upravujícího řešení úpadku, hrozícího úpadku a oddlužení fyzických a právnických osob, a to

01.01.2014

1. usnesení o zahájení insolvenčního řízení,

01.01.2014

2. usnesení o předběžných opatřeních,

01.01.2014

3. rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu,

01.01.2014

4. usnesení o prohlášení konkursu a o schválení konečné zprávy,

01.01.2014

5. usnesení o povolení reorganizace a usnesení o schválení reorganizačního plánu a jeho změn a

01.01.2014

6. usnesení, jímž se insolvenční řízení končí,

01.01.2014

l) zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a zprávu znalce o jejím přezkoumání,

01.01.2014

m) rozhodnutí soudu o zrušení nebo zúžení rozsahu společného jmění manželů; v případě nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželů musí být uložena dohoda o vypořádání společného jmění nebo rozhodnutí soudu, popřípadě prohlášení podnikatele, že k dohodě ani rozhodnutí soudu nedošlo,

01.01.2014

n) rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva nebo správní rady akciové společnosti zvýšit základní kapitál,

01.01.2014

o) rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného v obchodní korporaci, jakož i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí, vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční příkaz na postižení podílu některého společníka ve společnosti, jakož i rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením,

01.01.2014

p) rozhodnutí podle písmene o) týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce postižením prodeje závodu obchodní korporace nebo jeho části,

01.01.2014

q) rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby,

01.01.2014

r) rozhodnutí příslušného státního orgánu o udělení státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola podle zákona upravujícího právní poměry vysokých škol10),

01.01.2014

s) doklad o koupi závodu podle ustanovení občanského zákoníku o koupi závodu11),

01.01.2014

t) rozhodnutí soudu o změně nadačního účelu,

01.01.2014

u) rozhodnutí správní rady nadace o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu,

01.01.2014

v) rozhodnutí soudu o přemístění sídla nadace, nadačního fondu nebo ústavu do zahraničí,

01.01.2014

w) smlouva o vložení daru do nadační jistiny, ve které je omezena dispozice s tímto majetkem,

01.01.2014

x) rozhodnutí valné hromady o tom, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek,

01.01.2014

y) u právnické osoby, která přemístila své sídlo do zahraničí, doklad o zápisu do příslušné evidence cílového státu, jehož právem se tato osoba řídí, pokud právo cílového státu takový zápis přikazuje, a

01.01.2014

z) další listiny, o kterých tak stanoví zákon, nebo o jejichž uložení požádá zapsaná osoba, má-li na tom právní zájem.

01.01.2014

§ 67

01.01.2014

Do sbírky listin se spolu s účetní závěrkou nebo výroční zprávou ukládá návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečná podoba, nejsou-li součástí účetní závěrky.

01.01.2014

§ 68

01.01.2014

(1) Navrhne-li to zapsaná osoba společně s návrhem na zápis a je-li to ve veřejném zájmu, může rejstříkový soud rozhodnout, že se listina ukládaná do sbírky listin, ve které jsou uvedeny údaje o členech orgánů a o sídle zapsané osoby, znepřístupní veřejnosti; to neplatí pro obchodní korporace.

01.01.2014

(2) Rozhodne-li rejstříkový soud podle odstavce 1, může opis listiny podle § 3 až 5 obdržet pouze zapsaná osoba a ten, kdo na tom má právní zájem. Ustanovení § 2 odst. 2 se nepoužije.

01.01.2014

Sbírka listin u zahraničních osob

01.01.2014

§ 69

01.01.2014

Do sbírky listin se o zahraniční osobě, jejím závodu, odštěpném závodu a pobočném spolku uloží

01.01.2014

a) účetní záznamy týkající se zahraniční osoby v souladu s povinností jejich kontroly, zpracování a zveřejnění podle právního řádu, jímž se zahraniční osoba řídí; jestliže účetní záznamy nejsou vypracovány v souladu s předpisy Evropské unie nebo rovnocenným způsobem a jde-li o odštěpný závod zahraniční úvěrové a finanční instituce, a v případě, že není splněna podmínka vzájemnosti, uloží se do sbírky listin také účetní záznamy, které se vztahují k činnosti odštěpného závodu, uvedené v § 66 písm. c),

01.01.2014

b) společenská smlouva, stanovy a obdobné listiny, jimiž byla zahraniční osoba založena, a jejich změny a úplná znění,

01.01.2014

c) osvědčení evidence státu, kde má zahraniční osoba sídlo, že je v této evidenci zapsána, jestliže právo tohoto státu takovouto evidenci přikazuje, a

01.01.2014

d) údaj nebo doklad o zatížení majetku zahraniční osoby v jiném státě, je-li platnost zajišťovacího prostředku vázána na jeho zveřejnění.

01.01.2014

§ 70

01.01.2014

(1) Povinnost uložení účetních záznamů podle § 69 písm. a), která se vztahuje k činnosti odštěpného závodu, neplatí pro zahraniční právnickou osobu, která se řídí právem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a její odštěpný závod a pro zahraniční fyzickou osobu, která je státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, a její odštěpný závod.

01.01.2014

(2) U zahraniční osoby a jejího odštěpného závodu podle odstavce 1 se do sbírky listin uloží jen listiny uvedené v § 69 písm. a) části věty před středníkem a listiny uvedené v § 69 písm. b) a c).

01.01.2014

§ 71

01.01.2014

Působí-li na území České republiky několik odštěpných závodů jedné zahraniční osoby, mohou být listiny uvedené v § 69 písm. a) a b) uloženy ve složce sbírky listin jen jedné z nich, a to podle volby zahraniční osoby. V takovém případě musí být ve složce sbírky listin ostatních odštěpných závodů téže zahraniční osoby uveden odkaz na rejstříkový soud zvoleného odštěpného závodu, včetně čísla zápisu.

01.01.2014

§ 72

01.01.2014

(1) Zapsaná osoba předloží bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin.

01.01.2014

(2) Rozhodnutí soudu, která se ukládají do sbírky listin, založí rejstříkový soud. Jestliže je určitý údaj zapsán ve veřejném rejstříku, avšak ve sbírce listin není uložena odpovídající listina, poznamená rejstříkový soud tuto skutečnost do sbírky listin a vyzve zapsanou osobu, aby listinu bez zbytečného odkladu předložila.

01.01.2014

Jazykové verze listin ve sbírce listin

01.01.2014

§ 73

01.01.2014

(1) Listiny, jimiž se dokládají zapisované skutečnosti a které se neukládají do sbírky listin, listiny ukládané do sbírky listin podle § 66 písm. k) až l), r) a s) a y), projekt přeshraniční přeměny a listiny podle § 69 až 71 vyhotovené v cizím jazyce se předkládají v originálním znění a současně v překladu do českého jazyka, ledaže rejstříkový soud sdělí zapsané osobě, že překlad nevyžaduje; takové sdělení může rejstříkový soud učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.

01.01.2014

(2) Je-li vyžadován překlad a jedná-li se o překlad z jazyka, který není úředním jazykem členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, musí být úředně ověřen.

01.01.2014

§ 74

01.01.2014

(1) Listiny ukládané do sbírky listin podle § 66 písm. a) až j), m) až p), t) až x) a z) ledaže jde o projekt přeshraniční přeměny, se vyhotovují a ukládají do sbírky listin v českém jazyce. Ve sbírce listin lze uložit i překlad takové listiny do jakéhokoliv cizího jazyka. Nepůjde-li o překlad listiny do úředního jazyka členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, musí být úředně ověřen.

01.01.2014

(2) Byl-li projekt přeshraniční přeměny v souladu se zákonem upravujícím přeměny obchodních společností a družstev vyhotoven ve více jazykových verzích a rozhodným zněním není verze v českém jazyce, uloží se do sbírky listin i úředně ověřený překlad rozhodného znění projektu přeshraniční přeměny do českého jazyka.

01.01.2014

ČÁST DRUHÁ

01.01.2014

ŘÍZENÍ VE VĚCECH VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU

01.01.2014

Příslušnost rejstříkového soudu

01.01.2014

§ 75

01.01.2014

(1) K řízení o návrhu na zápis je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud osoby, jíž se zápis ve veřejném rejstříku týká, ledaže tento nebo jiný zákon stanoví jinak.

01.01.2014

(2) K řízení o návrhu na zápis pobočného spolku je příslušný soud, v jehož obvodu je rejstříkový soud hlavního spolku.

01.01.2014

(3) K řízení o návrhu na zápis zahraniční osoby je příslušný krajský soud, v jehož obvodu je umístěn její závod, odštěpný závod nebo pobočný spolek.

01.01.2014

(4) Rejstříkový soud, který je příslušný k řízení o návrhu na zápis podle odstavců 1 až 3, je příslušný i k řízení o jiném zápisu, stanoví-li jiný právní předpis, že o těchto zápisech musí být rozhodnuto společně.

01.01.2014

§ 76

01.01.2014

(1) Změní-li se okolnosti, podle nichž se posuzuje místní příslušnost, rejstříkový soud usnesením přenese svou příslušnost na soud nově příslušný; nesouhlasí-li tento soud s přenesením příslušnosti, rozhodne jeho nadřízený soud.

01.01.2014

(2) Po nabytí právní moci usnesení o přenesení místní příslušnosti se příslušné zápisy převedou do veřejného rejstříku vedeného u nově příslušného soudu.

01.01.2014

§ 77

01.01.2014

Působnost státního zastupitelství

01.01.2014

Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení.

01.01.2014

Zahájení rejstříkového řízení

01.01.2014

§ 78

01.01.2014

(1) Řízení se zahajuje na návrh. Má-li být dosažena shoda mezi zápisem skutečnosti a skutečným stavem, lze řízení zahájit i bez návrhu.

01.01.2014

(2) Zpětvzetí návrhu na zápis není účinné, ledaže se jedná o zápis skutečnosti, jejíž účinnost nebo platnost nastává podle jiného zákona zápisem.

01.01.2014

§ 79

01.01.2014

Řízení k dosažení shody mezi skutečným stavem a zápisem skutečnosti založené rozhodnutím nejvyššího orgánu právnické osoby může soud zahájit, kromě případů, kdy soud vysloví neplatnost takového rozhodnutí12), jen jestliže se na rozhodnutí hledí jako by nebylo přijato, je na zahájení takového řízení právní zájem a nebude-li jím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře, nejdéle však do 3 let ode dne zápisu skutečností založených rozhodnutím nejvyššího orgánu právnické osoby.

01.01.2014

§ 80

01.01.2014

Soud nebo jiný orgán veřejné moci upozorní rejstříkový soud na neshodu mezi skutečným stavem a zapsaným údajem vždy, jakmile tato skutečnost při jeho činnosti vyjde najevo.

01.01.2014

§ 81

01.01.2014

Je-li podkladem pro zápis rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, zapíše se příslušný údaj do veřejného rejstříku, aniž by rejstříkový soud vydával rozhodnutí o povolení zápisu.

01.01.2014

§ 82

01.01.2014

(1) Jestliže za právnickou osobu zrušenou rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci podal návrh na výmaz z veřejného rejstříku likvidátor jmenovaný soudem nebo jiným orgánem veřejné moci a je-li součástí takového návrhu prohlášení likvidátora o tom, že bezúspěšně prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních jednání právnické osoby a že majetek této osoby nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, soud provede zápis na základě tohoto návrhu. Ustanovení § 78 se nepoužije.

01.01.2014

(2) Zápis podle odstavce 1 soud neprovede, jestliže v době rozhodování o návrhu na výmaz probíhá insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek podnikatele nebo jestliže v průběhu řízení o tomto návrhu vyšly najevo skutečnosti, které zpochybňují pravdivost prohlášení likvidátora obsaženého v tomto návrhu.

01.01.2014

§ 83

01.01.2014

(1) Řízení ve věci výmazu společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva v důsledku přeshraniční fúze ze zahraničního obchodního rejstříku nelze zahájit na návrh, nemá-li nástupnická společnost nebo družstvo sídlo v České republice.

01.01.2014

(2) Rejstříkový soud provede zápis na základě oznámení orgánu členského státu, který vede zahraniční obchodní rejstřík, do něhož byla přeshraniční fúze zapsána. Ustanovení § 78 až 81 a 84 se nepoužijí.

01.01.2014

§ 84

01.01.2014

Účastníci řízení

01.01.2014

Účastníkem řízení je osoba, která podala návrh na zápis, k němuž je oprávněna podle tohoto nebo jiného zákona, a zapsaná osoba.

01.01.2014

§ 85

01.01.2014

Přerušení řízení

01.01.2014

Rejstříkový soud nepřeruší řízení podle zákona upravujícího občanské soudní řízení v případě, že probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí rejstříkového soudu.

01.01.2014

Odmítnutí návrhu na zápis

01.01.2014

§ 86

01.01.2014

Rejstříkový soud usnesením návrh na zápis odmítne, jestliže

01.01.2014

a) byl podán osobou, která k návrhu není oprávněna,

01.01.2014

b) nebyl podán předepsaným způsobem,

01.01.2014

c) neobsahuje všechny předepsané náležitosti,

01.01.2014

d) je nesrozumitelný nebo neurčitý,

01.01.2014

e) k němu nebyly připojeny listiny, jimiž mají být podle tohoto nebo jiného zákona doloženy údaje o zapisovaných skutečnostech, nebo

01.01.2014

f) účel zakládané právnické osoby je v rozporu s ustanovením § 145 občanského zákoníku.

01.01.2014

§ 87

01.01.2014

Ustanovení § 86 se nepoužije, jestliže

01.01.2014

a) k návrhu nebyla připojena listina proto, že se podle práva, kterým se řídí zapisovaná zahraniční osoba, nevydává, nebo

01.01.2014

b) listina byla nesprávně označena nebo nesplňuje všechny formální požadavky stanovené jiným zákonem, a to za předpokladu, že rozhodné skutečnosti jsou doloženy jinými listinami, které byly k návrhu připojeny.

01.01.2014

§ 88

01.01.2014

Rejstříkový soud vydá ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu soudu usnesení, kterým vyzve navrhovatele k odstranění vad návrhu nebo k doplnění chybějících listin; opakovaná výzva se nepřipouští. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se použije přiměřeně. Lhůta podle § 96 počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rejstříkovému soudu doručeno podání, jímž byly vady odstraněny nebo listiny doplněny.

01.01.2014

§ 89

01.01.2014

V usnesení, kterým rejstříkový soud návrh na zápis odmítne, se uvedou důvody odmítnutí, včetně poučení, jak lze nedostatky odstranit.

01.01.2014

Přezkum návrhu na zápis

01.01.2014

§ 90

01.01.2014

(1) Nebyl-li návrh na zápis odmítnut podle § 86, rejstříkový soud zkoumá, zda údaje o skutečnostech, které se do veřejného rejstříku zapisují, vyplývají z listin, které mají být k návrhu doloženy, a zda navrhované jméno není zaměnitelné s jiným již existujícím zapsaným jménem, popřípadě není-li klamavé.

01.01.2014

(2) Rejstříkový soud také zkoumá, zda provedení zápisu nebrání probíhající trestní stíhání proti právnické osobě nebo výkon trestu, který jí byl uložen podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim.

01.01.2014

§ 91

01.01.2014

Jestliže je podán návrh na zápis vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva, rejstříkový soud dále přezkoumá, zda se společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo družstvo ve lhůtě 3 let přede dnem zveřejnění projektu vnitrostátní fúze nezúčastnily přeshraniční fúze, a zúčastnily-li se jí, zda jsou splněny podmínky jiného zákona o zapojení zaměstnanců v nástupnické společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstvu po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku.

01.01.2014

§ 92

01.01.2014

(1) Rejstříkový soud provede zápis, aniž by o tom vydával rozhodnutí, mají-li navrhované zapisované skutečnosti podklad v přiloženém notářském zápisu; v takovém případě rejstříkový soud kromě skutečností podle § 90 zkoumá pouze to, zda notářský zápis splňuje požadavky kladené na něj jiným zákonem.

01.01.2014

(2) Postup podle odstavce 1 se použije jen tehdy,

01.01.2014

a) je-li navrhovatelem a jediným účastníkem řízení zapsaná osoba, které se zápis týká,

01.01.2014

b) jde-li o zápis založené právnické osoby na základě návrhu na zápis, nebo

01.01.2014

c) jde-li o zápis přeměny obchodní korporace, nadace, nadačního fondu nebo ústavu a všechny osoby zúčastněné na přeměně i nově založené právnické osoby mají obecný soud v obvodu téhož rejstříkového soudu.

01.01.2014

(3) Rejstříkový soud postupuje podle odstavce 1 také tehdy, mají-li navrhované zapisované skutečnosti podklad v přiloženém osvědčení, které bylo sepsáno notářem podle jiného zákona, jde-li o osvědčení o

01.01.2014

a) provedení úkonů a splnění formalit pro přemístění zapsaného sídla podle nařízení Rady Evropských společenství o statutu evropské společnosti (SE) nebo podle nařízení Rady Evropských společenství o statutu evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich provedení,

01.01.2014

b) splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti vzniklé fúzí, nebo

01.01.2014

c) splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis přeshraniční přeměny.

01.01.2014

§ 93

01.01.2014

(1) Rejstříkový soud rozhodne o zápisu usnesením, ledaže se jedná o případ podle § 81 a 92. Jednání nemusí být nařízeno.

01.01.2014

(2) V případě osoby, která nemusí podávat návrh na zápis na formuláři, rejstříkový soud rozhodne vždy usnesením.

01.01.2014

§ 94

01.01.2014

(1) Rejstříkový soud provede zápis ke dni uvedenému v návrhu, nejdříve však ke dni jeho provedení.

01.01.2014

(2) Jestliže rejstříkový soud rozhodl o zápisu usnesením, provede se zápis po nabytí právní moci usnesení ke dni uvedenému v návrhu, nejdříve však ke dni jeho provedení. Neobsahuje-li návrh na zápis takovýto den nebo navržený den zápisu předchází den nabytí právní moci usnesení, provede se zápis bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci usnesení.

01.01.2014

(3) Má-li být dosažena shoda se skutečným stavem, může rejstříkový soud rozhodnout, že zápis bude proveden již na základě vykonatelného usnesení.

01.01.2014

§ 95

01.01.2014

(1) Změna údajů ve veřejném rejstříku vyvolaná změnou referenčních údajů v základním registru se zapíše bez řízení.

01.01.2014

(2) Chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti v zápisu podle § 91 a 92 opraví předseda senátu kdykoliv i bez návrhu, aniž by o tom vydával rozhodnutí, a vyrozumí o tom účastníky řízení zasláním výpisu z veřejného rejstříku obsahujícího tuto opravu; ustanovení § 102 se použije obdobně.

01.01.2014

Rozhodnutí o návrhu na zápis a jeho provedení

01.01.2014

§ 96

01.01.2014

(1) Rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu usnesením ve lhůtě stanovené jiným zákonem, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů.

01.01.2014

(2) V případě návrhu na zápis přeměny právnických osob nebo v případě, že se spis nenachází u rejstříkového soudu, protože byl předložen jinému soudu, zejména k rozhodnutí o opravném prostředku nebo o příslušnosti soudu, provede soud zápis nebo rozhodne o návrhu bez zbytečného odkladu.

01.01.2014

(3) Není-li návrh podán v českém jazyce, popřípadě nejsou-li do českého jazyka přeloženy listiny, které podle jiného zákona dokládají údaje o zapisovaných skutečnostech, lhůta podle odstavce 1 začne běžet až doručením překladu.

01.01.2014

§ 97

01.01.2014

(1) Lhůta podle § 96 odst. 1 běží ode dne podání návrhu. Byl-li však soudní poplatek z návrhu zaplacen až v průběhu řízení nebo došlo-li ke změně návrhu, běží lhůta podle § 96 odst. 1 až ode dne zaplacení soudního poplatku nebo ode dne, kdy rejstříkovému soudu došel změněný návrh.

01.01.2014

(2) Vydá-li rejstříkový soud rozhodnutí, které mu brání pokračovat v řízení, zejména přeruší-li řízení nebo rozhoduje-li o místní příslušnosti, začne běžet lhůta podle odstavce 1 znovu ode dne odpadnutí překážky v řízení.

01.01.2014

§ 98

01.01.2014

(1) Neprovede-li rejstříkový soud zápis ani o návrhu nerozhodne ve lhůtě uvedené v § 96 odst. 1, považuje se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty; to neplatí, byl-li před uplynutím této lhůty návrh vzat účinně zpět.

01.01.2014

(2) Rejstříkový soud promítne zápis do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se takový zápis považuje podle odstavce 1 za provedený.

01.01.2014

§ 99

01.01.2014

Ustanovení § 98 se nepoužije, brání-li provedení zápisu probíhající trestní stíhání proti právnické osobě nebo výkon trestu, který jí byl uložen podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim; v takovém případě rejstříkový soud o návrhu rozhodne bez zbytečného odkladu.

01.01.2014

§ 100

01.01.2014

Rejstříkový soud do 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu přeshraniční přeměny podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev odešle oznámení o tomto zápisu a informaci o jeho obsahu tomu, kdo vede zahraniční veřejný rejstřík, v němž je zapsána zahraniční právnická osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně.

01.01.2014

§ 101

01.01.2014

(1) Zapsaná osoba a osoby, které se podle jiného zákona zapisují do veřejného rejstříku v rámci zápisu zapsané osoby, se mohou do 1 měsíce od zápisu návrhem domáhat u rejstříkového soudu výmazu nebo změny zápisu provedeného podle § 98; zmeškání této lhůty nelze prominout. Ustanovení § 78 odst. 1 tím není dotčeno.

01.01.2014

(2) Osoby zapisované podle jiného zákona do veřejného rejstříku v rámci zápisu zapsané osoby se mohou v případě svého výmazu z veřejného rejstříku domáhat změny zápisu také tehdy, byl-li proveden jinak než podle § 98; ustanovení § 102 se použije přiměřeně.

01.01.2014

Vyrozumění o zápisu

01.01.2014

§ 102

01.01.2014

O zápisu provedeném podle § 92 a 98 rejstříkový soud vyrozumí účastníky řízení zasláním výpisu z veřejného rejstříku obsahujícího tento zápis. Vyrozumění zašle rejstříkový soud také osobám, které se zapisují podle jiného zákona v rámci zápisu zapsané osoby. Výpis musí být odeslán nejpozději do 3 dnů od zápisu.

01.01.2014

§ 103

01.01.2014

O zápisu zahraniční právnické osoby poskytující právní služby podle jiného zákona, zápisu jejího odštěpného závodu nebo o zápisu přemístění jejího sídla na území České republiky vyrozumí rejstříkový soud Českou advokátní komoru.

01.01.2014

Následky porušení povinnosti předložit listiny

01.01.2014

§ 104

01.01.2014

Předseda senátu může uložit pořádkovou pokutu zapsané osobě také tehdy, jestliže neuposlechla výzvy rejstříkového soudu, aby mu sdělila skutečnosti nebo předložila listiny potřebné k rozhodnutí v řízení zahájeném bez návrhu nebo aby mu předložila listiny, které podle tohoto nebo jiného zákona mají být založeny do sbírky listin; pořádkovou pokutu lze uložit do výše 100000 Kč.

01.01.2014

§ 105

01.01.2014

Neplní-li zapsaná osoba povinnosti podle § 104 opakovaně nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací; rejstříkový soud na tuto skutečnost zapsanou osobu upozorní a poskytne jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

01.01.2014

§ 106

01.01.2014

(1) Za neuposlechnutí výzvy podle § 104 se závažnými důsledky pro třetí osoby se považuje zejména nepředložení aktualizovaných listin podle § 66 písm. a) až c) a j).

01.01.2014

(2) Má se za to, že člen statutárního orgánu právnické osoby, která neplní povinnosti podle § 105, porušuje péči řádného hospodáře.

01.01.2014

§ 107

01.01.2014

Následky porušení povinností ve vztahu k obchodním listinám a internetovým stránkám společnosti

01.01.2014

Ustanovení § 104 se použije obdobně, neuvádí-li zapsaná osoba na svých obchodních listinách údaje stanovené jiným zákonem13) nebo neplní-li povinnost průběžného uveřejňování povinných skutečností způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev14).

01.01.2014

ČÁST TŘETÍ

01.01.2014

ZÁPIS NOTÁŘEM

01.01.2014

Předpoklady zápisu notářem

01.01.2014

§ 108

01.01.2014

Notář provede zápis na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis, jestliže

01.01.2014

a) zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu pro zápis do veřejného rejstříku nebo v notářském zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby sepsaných podle jiného zákona (dále jen „podkladový notářský zápis“),

01.01.2014

b) podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notáře o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským jednáním právnické osoby, popřípadě že byly splněny formality nebo právní jednání, ke kterým jsou právnická osoba nebo její orgán povinny, nebo

01.01.2014

c) notáři byly předloženy všechny listiny, které tento nebo jiný zákon požadují pro zápis do veřejného rejstříku nebo pro založení do sbírky listin.

01.01.2014

§ 109

01.01.2014

Mají-li být některá právní jednání uskutečněna až po rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo po jiném právním jednání, o kterém je podkladový notářský zápis, provede notář zápis do veřejného rejstříku pouze, je-li jejich uskutečnění osvědčeno notářským zápisem o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku sepsaným podle zákona upravujícího postavení notáře a jeho činnost (dále jen „notářský zápis o osvědčení“).

01.01.2014

§ 110

01.01.2014

Zápis do veřejného rejstříku provede notář, který sepsal podkladový notářský zápis. Má-li být proveden zápis do veřejného rejstříku notářem na základě více podkladových notářských zápisů, popřípadě také na základě notářského zápisu o osvědčení, provede notář zápis pouze, sepsal-li všechny takové notářské zápisy.

01.01.2014

§ 111

01.01.2014

Na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis provede zápis zapisovaných skutečností notář, který sepsal osvědčení podle jiného zákona, jde-li o osvědčení

01.01.2014

a) o provedení úkonů a splnění formalit pro přemístění zapsaného sídla podle nařízení Rady Evropských společenství o statutu evropské společnosti (SE) nebo podle nařízení Rady Evropských společenství o statutu evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich provedení,

01.01.2014

b) o splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti vzniklé fúzí, nebo

01.01.2014

c) o splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis přeshraniční přeměny.

01.01.2014

§ 112

01.01.2014

Nejsou-li podmínky podle § 108 až 110 splněny, notář odmítne provést zápis do veřejného rejstříku; to nebrání zapsané osobě podat návrh na zápis podle § 78.

01.01.2014

Provedení zápisu notářem

01.01.2014

§ 113

01.01.2014

Jsou-li splněny podmínky pro zápis požadovaných zapisovaných skutečností, provede notář zápis podle tohoto nebo jiného zákona do veřejného rejstříku dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu po podání žádosti o zápis.

01.01.2014

§ 114

01.01.2014

(1) Notář písemnosti, které mu byly předloženy v listinné podobě a které se zakládají do sbírky listin, převede do elektronické podoby, ledaže to jejich povaha neumožňuje. Spolu s elektronickým stejnopisem podkladového notářského zápisu, pořízeným podle jiného zákona, písemnosti podle věty první po provedení zápisu bez zbytečného odkladu vloží dálkovým přístupem do sbírky listin. Při postupu podle § 111 vloží notář do sbírky listin také elektronický stejnopis notářského zápisu o osvědčení.

01.05.2015

(2) Notář písemnosti, které mu byly předloženy v listinné podobě a které se nezakládají do sbírky listin, převede do elektronické podoby a bez zbytečného odkladu je zašle příslušnému rejstříkovému soudu.

01.05.2015

(3) Notář doručí bez zbytečného odkladu po provedení zápisu příslušnému rejstříkovému soudu ty listiny, u kterých jejich charakter neumožňuje jejich převod do elektronické podoby podle odstavce 1 a 2.

01.01.2014

§ 115

01.01.2014

Notář vydá osobě zapsané postupem podle § 113 z veřejného rejstříku ověřený výstup z informačního systému veřejné správy podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy1); ustanovení § 4 a 5 se použijí obdobně. Tento výstup zašle notář nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zápisu také osobám, které se zapisují do veřejného rejstříku podle jiného zákona v souvislosti se zápisem zapsané osoby.

01.01.2014

§ 116

01.01.2014

Chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti v zápisu opraví notář, který zápis provedl, kdykoliv i bez návrhu, a vyrozumí o tom zapsanou osobu zasláním výpisu z veřejného rejstříku obsahujícího tuto opravu; ustanovení § 102 se použije přiměřeně.

01.01.2014

§ 117

01.01.2014

Obrana proti zápisu notářem

01.01.2014

Zapsaná osoba, jakož i osoby zapisované v souvislosti s jejím zápisem, se mohou u rejstříkového soudu domáhat výmazu nebo změny zápisu provedeného notářem nebo obnovení původního zápisu za stejných podmínek, za jakých se téhož mohou domáhat proti zápisu rejstříkovým soudem.

01.01.2014

§ 118

01.01.2014

Povaha zápisu notářem

01.01.2014

Předpokládá-li tento nebo jiný zákon zápis určité skutečnosti soudem, rozumí se tím také zápis notářem podle této části zákona.

01.01.2014

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2014

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

01.01.2014

§ 119

01.01.2014

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie15).

01.01.2014

§ 120

01.01.2014

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na řízení o návrhu na zápis ustanovení zákona upravujícího občanské soudní řízení.

01.01.2014

§ 121

01.01.2014

(1) Odborová organizace, mezinárodní odborová organizace a jejich pobočné organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace vznikají dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno rejstříkovému soudu oznámení o založení této právnické osoby.

01.01.2014

(2) Rejstříkový soud provede zápis do 5 pracovních dnů.

01.01.2014

(3) Ustanovení části první hlavy II, částí druhé a třetí se na zápis vzniku odborové organizace, mezinárodní odborové organizace a jejich pobočných organizací, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočných organizací nepoužijí.

01.01.2014

§ 122

01.01.2014

(1) Zapsaná osoba přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem, ledaže se jedná o osobu zapsanou do spolkového rejstříku.

01.01.2014

(2) Osoba zapsaná do spolkového rejstříku přizpůsobí do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem.

01.01.2014

(3) Nepřizpůsobí-li zapsaná osoba zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem ve lhůtě podle odstavců 1 a 2, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zapsanou osobu zruší a nařídí její likvidaci.

01.01.2014

§ 123

01.01.2014

(1) Obchodní rejstřík podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za obchodní rejstřík podle tohoto zákona.

01.01.2014

(2) Nadační rejstřík podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za nadační rejstřík podle tohoto zákona.

01.01.2014

(3) Rejstřík obecně prospěšných společností podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za rejstřík obecně prospěšných společností podle tohoto zákona.

01.01.2014

(4) Rejstřík společenství vlastníků jednotek podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za rejstřík společenství vlastníků jednotek podle tohoto zákona.

01.01.2014

§ 124

01.01.2014

(1) Registr zájmových sdružení právnických osob podle dosavadních právních předpisů se považuje za spolkový rejstřík podle tohoto zákona.

01.01.2014

(2) Pro účely tohoto zákona vykonávají působnost krajských úřadů v oblasti evidování zájmových sdružení právnických osob rejstříkové soudy.

01.01.2014

(3) Krajské úřady předají do 1 měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona příslušným rejstříkovým soudům spisy.

01.01.2014

(4) Údaje, které rejstříkový soud převezme ze základního registru osob, zapíše bez řízení.

01.01.2014

§ 125

01.01.2014

(1) Evidence občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem, vedená Ministerstvem vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za spolkový rejstřík podle tohoto zákona.

01.01.2014

(2) Ministerstvo vnitra předá příslušným rejstříkovým soudům do 3 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona spisy a do 1 měsíce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v elektronické podobě o občanském sdružení, jeho organizační jednotce, odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci a její pobočné organizaci, organizaci zaměstnavatelů, mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a její pobočné organizaci údaje o

01.01.2014

a) názvu,

01.01.2014

b) číslu registrace,

01.01.2014

c) identifikačním číslu osoby,

01.01.2014

d) dni vzniku,

01.01.2014

e) právní formě a

01.01.2014

f) sídle vyjádřené referenční vazbou kódu adresního místa na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace.

01.01.2014

(3) Údaje, které rejstříkový soud převezme ze základního registru osob, zapíše bez řízení; tímto zápisem je splněna povinnost podle § 3045 odst. 2 občanského zákoníku.

01.01.2014

§ 126

01.01.2014

(1) Mezinárodní nevládní organizace, kterým bylo podle zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů, povoleno vyvíjet činnost, se považují za právnické osoby, které zřídily v České republice zahraniční pobočný spolek podle občanského zákoníku.

01.01.2014

(2) Mezinárodní nevládní organizace a zvláštní organizace pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních nevládních organizacích, které byly zřízeny nebo kterým bylo povoleno mít sídlo v České republice podle zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle občanského zákoníku.

01.01.2014

§ 127

01.01.2014

(1) Evidence mezinárodních nevládních organizací a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem, vedená Ministerstvem vnitra podle zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za spolkový rejstřík podle tohoto zákona.

01.01.2014

(2) Ministerstvo vnitra předá příslušným rejstříkovým soudům do 3 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona spisy a do 1 měsíce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v elektronické podobě o mezinárodní nevládní organizaci údaje o

01.01.2014

a) názvu,

01.01.2014

b) číslu jednacím,

01.01.2014

c) identifikačním číslu osoby,

01.01.2014

d) dni vzniku,

01.01.2014

e) právní formě a

01.01.2014

f) sídle vyjádřené referenční vazbou kódu adresního místa na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace.

01.01.2014

(3) Údaje, které rejstříkový soud převezme ze základního registru osob, zapíše bez řízení.

01.01.2014

§ 128

01.01.2014

Po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vydá rejstříkový soud ohledně osob, na které se vztahují § 124 až 127, namísto úředně ověřeného opisu podle § 4 pouze potvrzení o zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku.


01.01.2014

§ 129

01.01.2014

Zrušovací ustanovení

01.01.2014

Zrušuje se:

01.01.2014

1. Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.

01.01.2014

2. Část třetí zákona č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, včetně nadpisu.

01.01.2014

3. Část sedmá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, včetně nadpisu.

01.01.2014

4. Část pátá zákona č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, včetně nadpisu.


01.01.2014

§ 130

01.01.2014

Účinnost

01.01.2014

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


01.01.2014

Zeman v. r.

01.01.2014

Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

01.01.2014

1) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

2) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

3) § 54 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

01.01.2014

4) § 256 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb.

01.01.2014

5) § 1761 občanského zákoníku.

01.01.2014

6) § 63 až 67 zákona č. 90/2012 Sb.

01.01.2014

7) § 68 zákona č. 90/2012 Sb.

01.01.2014

8) § 33a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

9) § 255 zákona č. 90/2012 Sb.

01.01.2014

10) § 39 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

01.01.2014

11) § 2180 odst. 1 občanského zákoníku.

01.01.2014

12) § 258 až 261 občanského zákoníku nebo § 191 až 193, § 428 až 430 a § 663 zákona č. 90/2012 Sb.

01.01.2014

13) § 435 občanského zákoníku. § 7 zákona č. 90/2012 Sb.

01.01.2014

14) § 7 zákona č. 90/2012 Sb.

01.01.2014

15) Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností.
Šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností.
Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/102/ES ze dne 16. září 2009 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU ze dne 5. dubna 2011 o fúzích akciových společností. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (přepracované znění).

Přesunout nahoru