PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 303/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Částka 116/2013
Platnost od 30.09.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.01.2014

303

01.01.2014

ZÁKON

01.01.2014

ze dne 12. září 2013,

01.01.2014

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

01.01.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2014

ČÁST PRVNÍ

01.01.2014

Změna zákona o požární ochraně

01.01.2014

Čl. I

01.01.2014

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. Nadpis nad § 82 zní:

01.01.2014

„Náhrada škody“.

01.01.2014

2. § 82 zní:

01.01.2014

㤠82

01.01.2014

Fyzická osoba má právo na náhradu škody, která jí vznikla při pomoci poskytnuté při zdolávání požáru.“.

01.01.2014

3. V § 83 odst. 1 se slovo „věcná“ zrušuje.

01.01.2014

4. V § 83 odst. 2 se slovo „věcné“ zrušuje.

01.01.2014

5. V § 84 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Náhradu škody podle § 83 poskytuje a rozhoduje o ní hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl nebo se konalo cvičení jednotky požární ochrany, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.“.

01.01.2014

6. V § 84 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Náhradu škody právnické nebo fyzické osobě, která jí vznikla při pomoci poskytnuté při zdolávání požáru na výzvu obce podle § 19, poskytuje a rozhoduje o ní obec.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2014

7. V § 84 odst. 3 se slovo „věcná“ zrušuje.

01.01.2014

8. V § 84 odst. 4 se slova „82 a“ zrušují.

01.01.2014

9. V § 84 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2014

(5) Náhrada škody fyzické osobě, která jí vznikla v souvislosti s pomocí poskytnutou podle § 82, se poskytuje podle občanského zákoníku.“.

01.01.2014

ČÁST DRUHÁ

01.01.2014

Změna zákona o státní památkové péči

01.01.2014

Čl. II

01.01.2014

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 124/2011 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Za podmínek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze za kulturní památku samostatně prohlásit stavbu, která není samostatnou věcí, nebo soubor staveb; i taková kulturní památka se považuje za nemovitou kulturní památku.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2014

2. V § 2 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Za kulturní památku lze prohlásit soubor věcí nebo staveb, i když některé z nich nevykazují znaky kulturní památky podle odstavce 1.“.

01.01.2014

3. Nadpis § 3 zní:

01.01.2014

„Prohlašování kulturních památek“.

01.01.2014

4. V § 3 odst. 1 se za slovo „věci“ vkládají slova „nebo stavby“.

01.01.2014

5. V § 3 odst. 2 se slova „vlastníka věci“ nahrazují slovem „vlastníka“, slova „prohlášení věci“ se nahrazují slovy „prohlášení jeho věci nebo stavby“ a slova „hodlá věc“ se nahrazují slovy „hodlá jeho věc nebo stavbu“.

01.01.2014

6. V § 3 odst. 3 se slovo „věci“ zrušuje a slovo „věc“ se nahrazuje slovy „svoji věc nebo stavbu“.

01.01.2014

7. V § 3 se na začátek odstavce 4 vkládá věta „V rozhodnutí o prohlášení nemovité věci za kulturní památku může ministerstvo kultury současně uvést, že výslovně uvedené stavby se kulturní památkou nestávají, ačkoli pozemek, na kterém jsou zřízeny, se za kulturní památku prohlašuje.“ a za slovo „věci“ se vkládají slova „nebo stavby“.

01.01.2014

8. V § 3 odst. 5 se za slova „Vlastníci věcí“ vkládají slova „nebo staveb“, za slovo „věcech“ se vkládají slova „nebo stavbách“ a slova „prohlídku věcí“ se nahrazují slovy „prohlídku těchto věcí nebo staveb“.

01.01.2014

9. V § 3 odst. 6 se za slovo „věcí“ vkládají slova „nebo staveb“.

01.01.2014

10. V § 7 odst. 3 se za slovo „věci“ vkládají slova „nebo stavby“.

01.01.2014

11. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:

01.01.2014

㤠7a

01.01.2014

Ministerstvo kultury může na žádost vlastníka stavby, která vznikla následně na nemovitosti již chráněné jako kulturní památka, nebo z moci úřední rozhodnout, že tato stavba není kulturní památkou.“.

01.01.2014

12. V nadpisu § 8 a v § 8 odst. 1 a 5 se za slovo „věci“ vkládají slova „nebo stavby“.

01.01.2014

13. V § 8 odst. 2 větě druhé se slovo „věci“ zrušuje.

01.01.2014

14. V § 9 odst. 4 se slova „věc převádí“ nahrazují slovy „ji převádí“ a slovo „věc“ se zrušuje.

01.01.2014

15. V § 13 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; je-li národní kulturní památkou pouze stavba, která není samostatnou věcí, vztahuje se právo státu na přednostní koupi na nemovitost, jíž je národní kulturní památka součástí“.

01.01.2014

16. V § 13 odst. 3 se za slovo „nabídka“ vkládají slova „podle odstavce 1“, slova „kulturní památku“ se nahrazují slovem „věc“ a slova „kulturní památky přijímá“ se nahrazují slovem „přijímá“.

01.01.2014

17. V § 14a odst. 1 se slova „způsobilá k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávná“.

01.01.2014

18. V § 14a odst. 10 písm. a) se slova „zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo mu byla způsobilost k právním úkonům omezena“ nahrazují slovy „omezen ve svéprávnosti“.

01.01.2014

19. V § 14a odst. 11 písm. b) se slova „zbavení nebo omezení jeho způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

20. V § 18 odstavce 1 a 2 znějí:

01.01.2014

(1) Stavbu, která je kulturní památkou, lze přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče.

01.01.2014

(2) Movitou věc, která je kulturní památkou, lze z veřejně přístupného místa trvale přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče.“.

01.01.2014

21. V § 32 odst. 2 písm. e) se slova „prohlášení věcí za kulturní památky“ nahrazují slovy „prohlašování kulturních památek“.

01.01.2014

22. V § 35 odst. 1 písm. a) se za slova „nechrání věc“ vkládají slova „nebo stavbu“, slovo „věci“ se zrušuje a za slova „hodlá věc“ se vkládají slova „nebo stavbu“.

01.01.2014

23. V § 35 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

01.01.2014

24. V § 35 odst. 2 písmeno d) zní:

01.01.2014

d) přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní památkou, nebo trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z veřejně přístupného místa movitou věc, která je kulturní památkou,“.

01.01.2014

25. V § 39 odst. 1 písm. a) se za slova „nechrání věc“ vkládají slova „nebo stavbu“, slovo „věci“ se zrušuje a za slova „hodlá věc“ se vkládají slova „nebo stavbu“.

01.01.2014

26. V § 39 odst. 2 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) přemístí bez předchozího souhlasu krajského úřadu stavbu, která je kulturní památkou, nebo trvale bez předchozího souhlasu krajského úřadu přemístí z veřejně přístupného místa movitou věc, která je kulturní památkou,“.

01.01.2014

27. V § 43a odst. 2 písm. i) a v § 43a odst. 3 písm. i) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

Čl. III

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Dosavadní rozsah ochrany stavby nebo pozemku jako kulturní památky není dotčen tím, že se stavba podle občanského zákoníku stala součástí pozemku.

01.01.2014

ČÁST TŘETÍ

01.01.2014

Změna zákona o cenách

01.01.2014

Čl. IV

01.01.2014

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 odst. 2 písm. b) se slovo „zjištěná“ nahrazuje slovem „určená“.

01.01.2014

2. V § 13a větě první se slova „a prodeji“ zrušují.

01.01.2014

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2014

Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích

01.01.2014

Čl. V

01.01.2014

V § 69 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. a zákona č. 207/2000 Sb., se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

01.01.2014

(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku6) se může týkat jen záznamu v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s patentem jako předmětem vlastnictví.

01.01.2014

6) § 986 občanského zákoníku.“. 

01.01.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2014

ČÁST PÁTÁ

01.01.2014

Změna živnostenského zákona

01.01.2014

Čl. VI

01.01.2014

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 234/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 3 odst. 3 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. 53 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 55.

01.01.2014

Dosavadní poznámka pod čarou č. 53 s textem „Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.“ se označuje jako poznámka pod čarou č. 55.

01.01.2014

2. V § 3 odst. 3 písm. ai) se odkaz na poznámku pod čarou č. 53 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 55a.

01.01.2014

Dosavadní poznámka pod čarou č. 53 s textem „Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“ se označuje jako poznámka pod čarou č. 55a.

01.01.2014

3. V § 3 odst. 3 se v písmenu aj) s textem „provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu53),“ odkaz na poznámku pod čarou č. 53 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 56.

01.01.2014

Dosavadní poznámka pod čarou č. 53 s textem „§ 81 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.“ se označuje jako poznámka pod čarou č. 56.

01.01.2014

4. V § 3 odst. 3 se písmeno aj) s textem „provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního právního předpisu,“ označuje jako písmeno ak) a včetně poznámky pod čarou č. 57 zní:

01.01.2014

ak) provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního právního předpisu57).

01.01.2014

57) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2014

5. V § 5 odst. 5 se slovo „podniku24c)“ nahrazuje slovy „obchodního závodu (dále jen „závod“)24c)“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 24c zní:

01.01.2014

24c) § 502 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

6. V § 5 odst. 6 se slova „česká osoba“ nahrazují slovy „občan České republiky“.

01.01.2014

7. V § 6 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 58 zní:

01.01.2014

(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou

01.01.2014

a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti58), a

01.01.2014

b) bezúhonnost.

01.01.2014

58) § 33 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

8. V § 6 odst. 3 se věta první nahrazuje větami „Bezúhonnost se prokazuje u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů a u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a). U osob, které nejsou občany České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, se bezúhonnost prokazuje doklady podle § 46 odst. 1 písm. b) a výpisem z evidence Rejstříku trestů, nejedná-li se o osoby, které mají na území České republiky povolen trvalý pobyt; ty prokazují bezúhonnost stejně jako občané České republiky.“.

01.01.2014

9. V § 7 odst. 4, § 7 odst. 5 písm. e), § 8 odst. 1 písm. a) a b), § 10 odst. 4, § 11 odst. 4 písm. b), § 17 odst. 5 písm. c), § 31 odst. 11, § 45 odst. 2 písm. c), § 45 odst. 3 písm. c), § 46 odst. 1 písm. e), § 46 odst. 2 písm. e) a g), § 47 odst. 2 písm. a), § 47 odst. 3 písm. a), § 48 odst. 1, § 60 odst. 2 písm. a) a v § 62 odst. 1 písm. j) se slovo „podniku“ nahrazuje slovem „závodu“.

01.01.2014

10. V § 10 odst. 4 se část věty za středníkem včetně středníku a včetně poznámky pod čarou č. 28 zrušuje.

01.01.2014

11. V § 10 odst. 5 větě první se za slova „nebo obdobného rejstříku“ vkládají slova „ , pokud se na základě jiného zákona do takového rejstříku zapisují“.

01.01.2014

12. V § 10 odstavec 6 zní:

01.01.2014

(6) Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí živnostenský úřad identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob28d).“.

01.01.2014

13. V § 11 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Odpovědným zástupcem nemůže být osoba, u které trvá překážka provozování živnosti podle § 8. Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 roky. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.“.

01.01.2014

14. § 12 se zrušuje.

01.01.2014

15. § 13 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 26, 28a, 29, 59 a 60 zní:

01.01.2014

㤠13

01.01.2014

Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele

01.01.2014

(1) Zemře-li podnikatel, mohou v provozování živnosti pokračovat za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení o projednání dědictví

01.01.2014

a) správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti29),

01.01.2014

b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,

01.01.2014

c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner28a), i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,

01.01.2014

d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu26), nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, a likvidační správce59),

01.01.2014

e) pozůstalý manžel nebo partner28a) splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud v živnosti nepokračují dědicové, nebo

01.01.2014

f) svěřenský správce60), pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského fondu.

01.01.2014

(2) Pokud správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e) hodlá pokračovat v provozování živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele, je povinna oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud tato lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce. Nesplňuje-li osoba uvedená v první větě, která hodlá pokračovat v provozování živnosti, podmínky stanovené v § 6 nebo 7 nebo jsou-li u ní překážky podle § 8 anebo nemá-li pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje, je povinna neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

01.01.2014

(3) Pokud osoba uvedená v odstavci 2 větě první, která oznámila podle odstavce 2 pokračování v provozování živnosti, se rozhodla nadále nepokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění zemřelého podnikatele, oznámí tuto skutečnost živnostenskému úřadu. Oprávnění pokračovat v provozování živnosti jí zanikne dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, a nepokračuje-li v provozování živnosti jiná oprávněná osoba podle odstavce 1, zanikne tímto dnem i živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele.

01.01.2014

(4) Správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne úmrtí podnikatele, a pokud byl do funkce ustanoven později, do 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský nebo insolvenční správce podmínky stanovené v § 7, je povinen neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

01.01.2014

(5) Pokud živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele nezaniklo podle odstavce 2 nebo 3, může po skončení řízení o pozůstalosti pokračovat v provozování živnosti osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e), jestliže prokáže, že nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, a to i když neoznámila pokračování v provozování živnosti podle odstavce 2. Pokračování v provozování živnosti musí tato osoba do 3 měsíců od skončení řízení o pozůstalosti oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi podle tohoto zákona, jinak jí právo pokračovat v provozování živnosti zanikne marným uplynutím této lhůty. Právo pokračovat v provozování živnosti zanikne osobě, která oznámila pokračování v provozování živnosti podle věty druhé, nejpozději dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 nebo 6 a u koncesovaných živností zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o koncesi. Živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele zaniká marným uplynutím tříměsíční lhůty uvedené ve větě druhé nebo dnem zániku práva pokračovat v provozování živnosti poslední z pokračujících osob.

01.01.2014

(6) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 až 5 se použijí § 45, 46 a 50 obdobně.

01.01.2014

(7) Pro účely zápisu do živnostenského rejstříku soud poskytne na žádost živnostenského úřadu údaj o pravomocném skončení řízení o pozůstalosti po zemřelém podnikateli.

01.01.2014

26) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

28a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

29) § 1553 až 1560 občanského zákoníku. § 157 až 159 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

01.01.2014

59) § 197, 203 až 205 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

01.01.2014

60) § 1448 až 1456 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

16. V § 17 odst. 3 větě první se slova „pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo“ nahrazují slovy „pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání“ a ve větě druhé se slova „vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem“ nahrazují slovy „právní důvod pro užívání“.

01.01.2014

17. V § 17 odst. 5 písm. c) se slova „ , popřípadě místo podnikání“ zrušují.

01.01.2014

18. V § 17 odst. 7 se slova „nebo místě podnikání“ zrušují.

01.01.2014

19. V § 31 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:

01.01.2014

(2) Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), a zahraniční osoba organizační složku závodu, pokud ji zřizuje. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba organizační složku závodu. Podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, má-li sídlo totožné se svým bydlištěm (§ 5 odst. 2), s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny53), zvláštní matriky53) nebo na adrese sídla správního orgánu54), který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.

01.01.2014

53) § 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2014

20. V § 31 odst. 11 se slova „místo podnikání,“ zrušují.

01.01.2014

21. V § 31 odst. 16 se věta poslední nahrazuje větou „Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny53), zvláštní matriky53) nebo adresu sídla správního orgánu54); to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách.“.

01.01.2014

22. V § 45 odst. 2 písm. a), c) a d) a v § 45 odst. 3 písm. a) se slova „číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno“ nahrazují slovy „číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo“.

01.01.2014

23. Poznámka pod čarou č. 36a zní:

01.01.2014

36a) § 503 odst. 2 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

24. V § 45 odst. 2 písm. d), § 47 odst. 2 písm. d) a v § 60 odst. 2 písm. a) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovem „sídlo“.

01.01.2014

25. V § 45 odst. 2 písm. j) se slova „místa podnikání“ nahrazují slovem „sídla“.

01.01.2014

26. V § 46 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou25b) obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto písmene může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,“.

01.01.2014

27. V § 46 odst. 1 písm. b) a v § 46 odst. 2 písm. b) se za slova „notářem nebo“ vkládají slova „jiným příslušným“.

01.01.2014

28. V § 46 odst. 1 písm. b) se za slova „státu uvedeného v písmenu a)“ vkládají slova „a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt“.

01.01.2014

29. V § 46 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle písmene a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle písmene b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,“.

01.01.2014

30. V § 46 odst. 1 písm. e) se slovo „podnik“ nahrazuje slovem „závod“.

01.01.2014

31. V § 46 odst. 1 písmeno f) zní:

01.01.2014

f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště (§ 5 odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny53), zvláštní matriky53) nebo na adrese sídla správního orgánu54), nebo do nichž umístila na území České republiky organizační složku závodu zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,“.

01.01.2014

32. V § 46 odst. 2 se na konci textu písmen a) a b) doplňují slova „ ; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce“.

01.01.2014

33. V § 46 odst. 2 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle odstavce 1 písm. a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle odstavce 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,“.

01.01.2014

34. V § 46 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Podává-li ohlášení nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.“.

01.01.2014

35. V § 46 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2014

(6) Ohlašovatel není povinen připojit k ohlášení doklady uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud dokládané skutečnosti jsou zjistitelné ze základních registrů.“.

01.01.2014

36. V § 48 odst. 1, § 49 odst. 4 a v § 56 odst. 5 se slova „místa podnikání“ nahrazují slovem „sídla“ a v § 49 odst. 4 a v § 56 odst. 5 se slova „místo podnikání“ nahrazují slovem „sídlo“.

01.01.2014

37. Poznámka pod čarou č. 31f se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

38. V § 58 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. a) nebo b),“.

01.01.2014

39. V § 58 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2014

40. V § 60 odst. 9 písmeno h) zní:

01.01.2014

h) omezení svéprávnosti.“.

01.01.2014

41. V § 60 odstavec 10 zní:

01.01.2014

(10) Poskytovanými údaji podle odstavce 7 písm. c) jsou

01.01.2014

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

01.01.2014

b) datum narození,

01.01.2014

c) pohlaví,

01.01.2014

d) místo a stát narození,

01.01.2014

e) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

01.01.2014

f) státní občanství,

01.01.2014

g) druh a adresa místa pobytu,

01.01.2014

h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

01.01.2014

i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

01.01.2014

j) omezení svéprávnosti,

01.01.2014

k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

01.01.2014

l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

01.01.2014

m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil.“.

01.01.2014

42. V § 61 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) jako správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) v rozporu s § 13 odst. 2 neustanoví odpovědného zástupce, nebo“.

01.01.2014

43. V § 61 odst. 1 písm. b) se slova „správce dědictví“ nahrazují slovy „správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, likvidační“.

01.01.2014

44. V § 62 odst. 1 písm. e) bodě 1 se slova „vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem“ nahrazují slovy „právní důvod pro užívání“.

01.01.2014

45. V § 62 odst. 1 písm. j) se slova „místo podnikání,“ zrušují.

01.01.2014

46. Poznámka pod čarou č. 41 zní:

01.01.2014

41) § 420 a 421 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

47. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Oceňování majetku pro“ se slovo „podnik“ v prvém sloupci nahrazuje slovy „obchodní závod“ a ve druhém sloupci slovo „podniku“ se nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

48. V příloze č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K § 7 odst. 6) se slova „§ 2 a § 23 obchodního zákoníku“ uvedená ve druhém sloupci nahrazují slovy „§ 420 občanského zákoníku“.

01.01.2014

Čl. VII

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

2. Živnostenský úřad provede zápis změny údajů do živnostenského rejstříku, vyvolané účinností tohoto zákona, nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2014

Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků

01.01.2014

Čl. VIII

01.01.2014

V § 16 zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

01.01.2014

(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku4) se může týkat jen záznamu v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání se zapsanou topografií jako předmětem vlastnictví.

01.01.2014

4) § 986 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2014

ČÁST SEDMÁ

01.01.2014

Změna zákona o obecní policii

01.01.2014

Čl. IX

01.01.2014

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 494/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 5 odst. 3 písm. a) se slova „ , způsobilosti k právním úkonům nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „nebo omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

2. V § 11a odst. 3 písm. g) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

3. V § 11a odst. 4 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

4. V § 24 odst. 1 a 2 se slova „odpovídá za“ nahrazují slovy „je povinna nahradit“.

01.01.2014

5. V § 24 odst. 2 se slova „této odpovědnosti“ nahrazují slovy „povinnosti k náhradě škody“.

01.01.2014

6. V § 24 odst. 3 a 5 se slova „odpovídá i za“ nahrazují slovy „je povinna nahradit též“.

01.01.2014

7. V § 24 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Došlo-li u poškozeného v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce 2 k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle občanského zákoníku. V případech hodných zvláštního zřetele lze kromě náhrady podle občanského zákoníku poskytnout jednorázové mimořádné odškodnění.“.

01.01.2014

ČÁST OSMÁ

01.01.2014

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.01.2014

Čl. X

01.01.2014

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 403/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 11a odst. 3 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

2. V § 11a odst. 3 písm. j) se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“ a za slova „zákonný zástupce“ se vkládají slova „nebo opatrovník“.

01.01.2014

3. V § 11a odst. 3 písmeno n) zní:

01.01.2014

n) u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní a nové rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,“.

01.01.2014

4. V § 11a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

01.01.2014

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného.“.

01.01.2014

5. V § 11a odst. 4 písmeno j) zní:

01.01.2014

j) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

6. V § 11a odst. 4 písm. n) se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“ a za slova „zákonný zástupce“ se vkládají slova „nebo opatrovník“.

01.01.2014

7. V § 11a odst. 4 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:

01.01.2014

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena q) a r) se označují jako písmena r) a s).

01.01.2014

8. V § 11a odst. 4 písmeno r) zní:

01.01.2014

r) u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní a nové rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,“.

01.01.2014

9. V § 16c odst. 2 písm. u) se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“.

01.01.2014

10. V § 51 odst. 1 větě druhé a v § 118 odst. 4 větě první se za slova „Zákonný zástupce“ vkládá slovo „ , opatrovník“.

01.01.2014

11. V § 105 se slova „způsobilost vlastními úkony nabývat v sociálním zabezpečení práv a brát na sebe povinnosti“ nahrazují slovy „podle zákona o důchodovém pojištění svéprávnost v sociálním zabezpečení“.

01.01.2014

12. V § 118 odst. 1 písm. b) se slova „způsobilosti dítěte k právním úkonům“ nahrazují slovy „svéprávnosti dítěte“.

01.01.2014

13. V § 118 odst. 2 se slova „způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávnosti“.

01.01.2014

14. V § 118 odst. 3 větě první a druhé se za slova „zákonný zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovník“ a ve větě druhé se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“.

01.01.2014

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o bankách

01.01.2014

Čl. XI

01.01.2014

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 227/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 odst. 1 větě druhé se slova „pro účely tohoto zákona“ zrušují.

01.01.2014

2. V § 1 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

01.01.2014

3. V § 3 odst. 3 písm. a) a b) se slova „organizační složky“ nahrazují slovem „pobočky“.

01.01.2014

4. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „obchodní firmy“ nahrazují slovem „označení“ a za slovo „nebo“ se vkládají slova „s označením“.

01.01.2014

5. V § 4 odst. 5 písm. e) se slova „navrhovaných v bance na výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami, (dále jen „vedoucí zaměstnanci banky“)“ nahrazují slovy „ , které jsou navrhovány jako vedoucí zaměstnanci banky“.

01.01.2014

6. V § 4 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

01.01.2014

l) budoucí banka má alespoň 2 vedoucí zaměstnance banky, kteří zastávají výkonnou řídící funkci, s níž je spojena působnost a odpovědnost vymezená stanovami.“.

01.01.2014

7. V § 4 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

01.01.2014

(8) Vedoucím zaměstnancem banky se pro účely tohoto zákona rozumí člen statutárního orgánu, člen správní rady, prokurista nebo osoba, která zastává výkonnou řídící funkci, s níž je spojena působnost a odpovědnost vymezená stanovami.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

01.01.2014

8. V § 5d písm. i), § 29b odst. 2 a v § 29c odst. 2 se slovo „podniků“ nahrazuje slovy „obchodních závodů“.

01.01.2014

9. V § 8 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Představenstvo nebo správní rada banky musí mít alespoň 3 členy.“.

01.01.2014

10. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „orgánu banky“ vkládají slova „ , člen správní rady banky“, slova „statutárním orgánem,“ se zrušují a za slova „statutárního orgánu“ se vkládají slova „ , členem správní rady“.

01.01.2014

11. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slova „statutárním orgánu“ vkládají slova „ , správní radě“ a slova „ , pro výkon funkce statutárního orgánu“ se zrušují.

01.01.2014

12. V § 8 odst. 2 písm. c) a d) se za slova „statutárním orgánu,“ vkládají slova „správní radě nebo“ a slova „nebo pro výkon funkce statutárního orgánu“ se zrušují.

01.01.2014

13. V § 8 odst. 2 písm. e) se čárka za slovem „orgánu“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo pro výkon funkce statutárního orgánu“ se zrušují.

01.01.2014

14. V § 8 odst. 3 se slovo „Pravomoci“ nahrazuje slovem „Působnost“, za slovo „a“ se vkládají slova „správní rady nebo“ a slovo „uvedeny“ se nahrazuje slovem „uvedena“.

01.01.2014

15. V § 8 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Členem statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady banky může být pouze fyzická osoba.“.

01.01.2014

16. V § 8a odst. 1 se za slova „Členové statutárního orgánu banky“ vkládají slova „a členové správní rady banky“, za slova „člena statutárního orgánu banky“ se vkládají slova „nebo člena správní rady banky“ a za slova „členy statutárního orgánu“ se vkládají slova „nebo správní rady“.

01.01.2014

17. V § 11 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

01.01.2014

18. V § 16 odst. 1 písm. a) a v § 16 odst. 1 větě poslední se slovo „podnikem“ nahrazuje slovy „obchodním závodem“.

01.01.2014

19. V § 16 odst. 1 větě druhé se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“, slovo „učiněné“ se nahrazuje slovem „učiněná“ a slovo „neplatné“ se nahrazuje slovem „neplatná“.

01.01.2014

20. V § 16 odst. 2 písm. a) se slova „obchodního zákoníku nebo tohoto“ zrušují.

01.01.2014

21. V § 16 odst. 2 písm. b) se slova „ve statutárním orgánu banky a“ zrušují.

01.01.2014

22. V § 16 odst. 4 až 6 a v § 29b odst. 1 se slovo „podnik“ nahrazuje slovy „obchodní závod“.

01.01.2014

23. V § 16 odst. 4 písm. c), § 16 odst. 5 a 6, § 16b odst. 1 písm. d), § 17 odst. 5, § 26d odst. 1 písm. h), § 29b odst. 1, 4 a 5 a v § 29c odst. 1, 2 a 8 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

24. V § 16 odst. 4 závěrečné části ustanovení se slova „nájem podniku“ nahrazují slovy „pacht obchodního závodu“.

01.01.2014

25. V § 18 odst. 2 větě první se slova „statutární orgán“ nahrazují slovy „představenstvo nebo správní rada banky“.

01.01.2014

26. V § 18 se odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 4c zrušuje.

01.01.2014

27. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova „členové statutárního orgánu a“ zrušují.

01.01.2014

28. V § 19 odst. 1 písm. d) se slova „blízké5) členům statutárního orgánu,“ nahrazují slovy „blízké vedoucím zaměstnancům banky, členům“, za slova „dozorčí rady“ se vkládá slovo „banky“ a slova „ , vedoucím zaměstnancům banky“ se zrušují.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

01.01.2014

29. V § 20 odst. 2 větě druhé se slova „obchodní zákoník“ nahrazují slovy „zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

30. V § 20 odst. 12 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

31. V § 20a odst. 1 písm. b) se slovo „mimořádné“ zrušuje.

01.01.2014

32. V § 20a odst. 2 větě první se slova „ovládací smlouvy a ovládací smlouva zanikne v nejbližším možném termínu, který připouští obchodní zákoník“ nahrazují slovy „smlouvy umožňující řízení banky jako řízené osoby řídící osobou a uloží bance ukončit vztah založený touto smlouvou v nejbližší možné době, kterou umožňuje tato smlouva, občanský zákoník nebo jiný právní předpis“.

01.01.2014

33. V § 26 odst. 6 větě první se slova „představenstva banky nebo členovi“ nahrazují slovy „statutárního orgánu, správní rady nebo“.

01.01.2014

34. V § 26b odst. 1 se za slovo „orgán“ vkládají slova „ , správní rada“.

01.01.2014

35. V § 26ba odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).

01.01.2014

36. V § 26ba odst. 1 písm. f) se slovo „zápisu“ nahrazuje slovem „přijetí“ a slova „do obchodního rejstříku“ se zrušují.

01.01.2014

37. V § 26ba odst. 1 písm. g) se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“, slovo „zápisu“ se nahrazuje slovem „přijetí“ a slova „do obchodního rejstříku“ se zrušují.

01.01.2014

38. V § 26ba odst. 1 písm. i) se slova „nepeněžitým vkladem v podobě peněžité pohledávky vůči bance“ nahrazují slovem „započtením“.

01.01.2014

39. V § 26ba odst. 2 se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

40. V § 26g odst. 5 se slova „jejím statutárním orgánem,“ zrušují a slova „jejím statutárním orgánem nebo jeho členem“ se nahrazují slovy „členem jejího statutárního orgánu“.

01.01.2014

41. V § 26j odst. 1 a 2 a v § 26l odst. 3 písm. c) se slova „organizační složky“ nahrazují slovem „pobočky“.

01.01.2014

42. V § 27 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí být veřejná listina pořízena také o rozhodnutí správce v takové věci.“.

01.01.2014

43. Poznámka pod čarou č. 6i se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

44. Poznámka pod čarou č. 7a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

45. V § 31 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo ve stejné lhůtě provést zápis do obchodního rejstříku, aniž by o tom vydával rozhodnutí“.

01.01.2014

46. V § 31 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Omezení stanovená zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob pro provedení zápisu do obchodního rejstříku bez vydání rozhodnutí o povolení zápisu se nepoužijí.“.

01.01.2014

47. V § 36 odst. 2 se věta první zrušuje.

01.01.2014

48. V § 36 odst. 4 se slova „s obchodním zákoníkem“ nahrazují slovy „se zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

49. V § 36 odst. 5 se slovo „úkonů“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

50. V § 39 odst. 1 větě první se slova „statutární orgán nebo“ zrušují a za slova „orgánu banky“ se vkládají slova „ , členové správní rady banky“.

01.01.2014

51. V § 39 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; jde-li o povinnost mlčenlivosti členů statutárního orgánu, má tuto působnost správní rada nebo dozorčí rada“.

01.01.2014

52. V § 41b odst. 6 větě druhé se za slovo „představenstev“ vkládají slova „nebo správních rad“.

01.01.2014

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2014

Změna notářského řádu

01.01.2014

Čl. XII

01.01.2014

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 2 se slovo „úkonech“ nahrazuje slovem „jednáních“ a slova „přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám“ se nahrazují slovy „přijímání listin a peněz do notářské úschovy“.

01.01.2014

2. V § 3 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Notář může v souvislosti s notářskou činností v rámci další činnosti poskytovat tyto právní služby:

01.01.2014

a) udělovat právní porady a zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami a v řízení před orgány veřejné moci; před soudy jen v řízeních podle části páté občanského soudního řádu, ve věcech veřejných rejstříků a ve věcech podle zákona o zvláštních řízeních soudních s výjimkou

01.01.2014

1. řízení o pozůstalosti, v němž vykonává činnost soudního komisaře,

01.01.2014

2. řízení ve věcech kapitálového trhu,

01.01.2014

3. řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže,

01.01.2014

4. řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin,

01.01.2014

5. řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva,

01.01.2014

6. řízení o soudním prodeji zástavy,

01.01.2014

7. řízení ve věcech rodinněprávních vyjma péče soudu o nezletilé a výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé a

01.01.2014

b) sepisovat soukromé listiny a zpracovávat právní rozbory.“.

01.01.2014

3. Na konci § 4 se doplňuje věta „Je-li jinou činností provádění zápisů do Rejstříku zástav, veřejného rejstříku nebo veřejného seznamu, považuje se za notářskou činnost.“.

01.01.2014

4. V § 6 se za slova „zápisů a“ vkládají slova „podle tohoto zákona sepsané“.

01.01.2014

5. V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) je plně svéprávný,“.

01.01.2014

6. V § 9 odst. 1 písm. d), § 11 písm. g), § 15 odst. 2, § 28 odst. 1 a v § 57 odst. 1 a 3 se slovo „škodu“ nahrazuje slovem „újmu“.

01.01.2014

7. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova „způsobilosti notáře k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti notáře“.

01.01.2014

8. V § 11 písm. e) se slova „zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla tato způsobilost omezena“ nahrazují slovy „omezen ve svéprávnosti“.

01.01.2014

9. V § 13 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Notáři, kteří jsou členy stejné notářské komory, a notáři, kteří mají stejné sídlo, se mohou sdružit jako společníci za účelem společného výkonu činnosti notáře nebo za společným účelem věci. Smlouva, kterou se notáři zaváží sdružit za účelem společného výkonu činnosti notáře, musí mít písemnou formu.“.

01.01.2014

10. V § 13 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Notáři, kteří se sdružili jako společníci podle odstavce 2 za účelem společného výkonu činnosti notáře (dále jen „notář společník“), se v činnosti notáře vzájemně zastupují. Při zastupování notář společník vykonává činnost notáře jménem zastoupeného notáře společníka. Podepisuje se svým jménem a současně uvede, kterého notáře společníka zastupuje. Používá své úřední razítko notáře.“.

01.01.2014

11. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2014

(4) Notáři společníci jsou povinni sdružení se za účelem společného výkonu činnosti notáře oznámit Komoře a notářské komoře, jejímiž jsou členy. Oznamovací povinnost platí i ohledně zániku společnosti; je-li notářů společníků více než dva, i ohledně vystoupení notáře společníka ze společnosti nebo jeho vyloučení.“.

01.01.2014

12. V § 18 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) je plně svéprávný,“.

01.01.2014

13. V § 19 písm. a) se slova „sepisováním notářských zápisů podle § 71b odst. 1,“ zrušují.

01.01.2014

14. V § 19 písm. a) a v § 23 písm. a) se slovo „prostých“ nahrazuje slovy „opisů nebo ověřených“.

01.01.2014

15. V § 19 písm. a) a v § 23 písm. a) se slova „vydáváním opisů nebo výpisů z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidována jako zástava“ nahrazují slovy „vydáváním opisů nebo potvrzení z Evidence právních jednání pro případ smrti podle § 35c odst. 3, vydáváním opisů, výpisů nebo potvrzení z Rejstříku zástav podle § 35i odst. 1, vydáváním opisů nebo potvrzení ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu podle § 35l odst. 2“.

01.01.2014

16. V § 20 odst. 1 písm. c) se slova „zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo komu byla tato způsobilost omezena“ nahrazují slovy „omezen ve svéprávnosti“.

01.01.2014

17. V § 23 písm. a) se slovo „úkonech“ nahrazuje slovem „jednáních“, slovo „úkon“ se nahrazuje slovem „jednání“ a slova „§ 71b odst. 1“ se nahrazují slovy „§ 71b“.

01.01.2014

18. V § 35 odst. 3 se slovo „delegátů“ nahrazuje slovem „Komory“.

01.01.2014

19. § 35a až 35c včetně nadpisu znějí:

01.01.2014

㤠35a

01.01.2014

(1) Komora vede, provozuje a spravuje Rejstřík zástav a tyto evidence a seznamy:

01.01.2014

a) Evidenci právních jednání pro případ smrti,

01.01.2014

b) Evidenci listin o manželském majetkovém režimu,

01.01.2014

c) Seznam prohlášení o určení opatrovníka,

01.01.2014

d) Seznam listin o manželském majetkovém režimu.

01.01.2014

(2) Komora vede Rejstřík zástav, evidence a seznamy v elektronické podobě. Komora stanoví předpisy postup při vedení, správě a provozu evidence, seznamu nebo Rejstříku zástav a způsob určení náhrady hotových výdajů Komory spojených s vedením evidence, seznamu nebo Rejstříku zástav.

01.01.2014

(3) V předpisu o Rejstříku zástav Komora stanoví zejména

01.01.2014

a) postup a způsob zápisu údaje, jeho změny a výmazu,

01.01.2014

b) jaké další údaje kromě údajů stanovených v tomto zákoně se do Rejstříku zástav zapisují,

01.01.2014

c) kdo zapisuje údaje podle písmene b) do Rejstříku zástav,

01.01.2014

d) postup a způsob vydávání opisů, výpisů a potvrzení z Rejstříku zástav,

01.01.2014

e) postup a způsob uchovávání vymazaných údajů.

01.01.2014

(4) V předpisu o Evidenci právních jednání pro případ smrti Komora stanoví zejména

01.01.2014

a) jaké údaje se do evidence zapisují,

01.01.2014

b) postup a způsob zápisu údaje, jeho změny a výmazu,

01.01.2014

c) v jakých případech zápis změny činí Komora,

01.01.2014

d) způsob a postup poskytování sdělení a vydávání opisu zápisu nebo potvrzení,

01.01.2014

e) postup a způsob uchovávání vymazaných údajů.

01.01.2014

(5) V předpisu o Evidenci listin o manželském majetkovém režimu Komora stanoví zejména

01.01.2014

a) jaké údaje se do evidence zapisují,

01.01.2014

b) postup a způsob zápisu údaje, jeho změny a výmazu,

01.01.2014

c) v jakých případech zápis změny činí Komora.

01.01.2014

(6) V předpisu o Seznamu prohlášení o určení opatrovníka Komora stanoví zejména

01.01.2014

a) postup a způsob zápisu údaje,

01.01.2014

b) postup a způsob zápisu změny údaje a jeho výmazu,

01.01.2014

c) jaké změny zápisu a jaké další údaje kromě údajů stanovených v tomto zákoně se do seznamu zapisují,

01.01.2014

d) kdo zapisuje údaje podle písmen b) a c) do seznamu.

01.01.2014

(7) V předpisu o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu Komora stanoví zejména

01.01.2014

a) postup a způsob zápisu údaje,

01.01.2014

b) postup a způsob zápisu změny údaje a jeho výmazu,

01.01.2014

c) jaké změny zápisu a jaké další údaje kromě údajů stanovených v tomto zákoně se do seznamu zapisují,

01.01.2014

d) kdo zapisuje údaje podle písmen b) a c) do seznamu,

01.01.2014

e) postup a způsob vydávání opisů a potvrzení ze seznamu,

01.01.2014

f) postup a způsob uchovávání vymazaných údajů.

01.01.2014

(8) Komora uchovává údaje vedené v Rejstříku zástav a v evidenci a seznamu uvedeném v § 35a odst. 1 písm. a) a d) i po provedení výmazu, ledaže stanoví tento zákon jinak. Komora na písemnou žádost soudu nebo orgánů činných v trestním řízení poskytne informace ze souboru dat skončených věcí. Informace ze souboru dat obsahující údaje evidence uvedeného v § 35a odst. 1 písm. a) lze poskytnout pouze po úmrtí zůstavitele.

01.01.2014

(9) Komoře náleží odměna za sdělení podle § 35c odst. 2 osobě, která prokáže právní zájem, za provedení zápisu údaje nebo změny zápisu do Rejstříku zástav podle § 35h a za založení smlouvy o manželském majetkovém režimu do sbírky listin a zápis údajů uvedených v § 35j odst. 3 písm. a) do rejstříku Seznamu listin o manželském majetkovém režimu podle § 35k odst. 2. Komoře dále náleží náhrada hotových výdajů spojených s vedením, provozem a správou evidence, seznamu nebo Rejstříku zástav. Ministerstvo stanoví vyhláškou výši odměn náležejících Komoře.

01.01.2014

Evidence právních jednání pro případ smrti

01.01.2014

§ 35b

01.01.2014

(1) V Evidenci právních jednání pro případ smrti se evidují listiny o těchto právních jednáních zůstavitele učiněných pro případ smrti:

01.01.2014

a) závěti, dovětku, dědické smlouvě,

01.01.2014

b) prohlášení o vydědění a prohlášení o tom, že dědic, jemuž svědčí zákonná dědická posloupnost, pozůstalosti nenabude,

01.01.2014

c) přikázání započtení na dědický podíl, není-li takové přikázání obsaženo v závěti,

01.01.2014

d) povolání správce pozůstalosti, není-li povolán v závěti,

01.01.2014

e) smlouvě o zřeknutí se dědického práva,

01.01.2014

f) zrušení právních jednání podle písmen a) až e).

01.01.2014

(2) Listiny o právním jednání zůstavitele pro případ smrti, které nemají formu notářského zápisu, se evidují jen, jsou-li v notářské úschově.

01.01.2014

(3) Listiny o povolání správce pozůstalosti a listiny o jejich zrušení jsou evidovány odděleně od ostatních evidovaných listin. Spolu s listinami o povolání správce pozůstalosti jsou evidovány závěti obsahující povolání vykonavatele závěti, má-li závěť, ve které je povolání vykonavatele obsaženo, formu notářského zápisu nebo je-li uložena v notářské úschově. V takovém případě je závěť evidována v obou oddělených evidencích. To platí i pro závěť, obsahuje-li povolání správce pozůstalosti.

01.01.2014

§ 35c

01.01.2014

(1) Zápisy údajů do Evidence právních jednání pro případ smrti provádí dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu notář, který listiny o právních jednáních zůstavitele uvedených v § 35b odst. 1 přijal do notářské úschovy nebo o takovém právním jednání sepsal notářský zápis.

01.01.2014

(2) Komora sdělí soudu nebo jinému státnímu orgánu a osobě, která prokáže právní zájem, na jejich žádost, zda je či není evidována listina o právním jednání zůstavitele pro případ smrti a je-li evidována, u kterého notáře je uložena. Sdělení lze poskytnout jen po úmrtí zůstavitele. Komora takové sdělení poskytne také notáři, má-li jít o listinu o právním jednání pro případ smrti učiněné zůstavitelem, o jehož pozůstalosti je vedeno řízení, v němž byl notář pověřen provedením úkonů jako soudní komisař podle zákona o zvláštních řízeních soudních; sdělení poskytne dálkovým přístupem na základě žádosti notáře.

01.01.2014

(3) Kterýkoli notář osobě, která prokáže právní zájem, na její žádost o sdělení, zda je v Evidenci právních jednání pro případ smrti evidována listina o povolání správce pozůstalosti nebo o povolání vykonavatele závěti, a u kterého notáře je uložena, vydá opis zápisu z Evidence právních jednání pro případ smrti, je-li listina o takovém právním jednání zůstavitele evidována; není-li evidována, vydá potvrzení o tom, že evidována není. Je-li evidováno více takových listin učiněných stejným zůstavitelem, obsahuje opis zápisu údaje o všech těchto listinách. Ustanovení odstavce 2 věty druhé se použijí obdobně.“.

01.01.2014

20. Za § 35c se vkládají nové § 35d až 35l, které včetně nadpisů znějí:

01.01.2014

„Evidence listin o manželském majetkovém režimu

01.01.2014

§ 35d

01.01.2014

(1) V Evidenci listin o manželském majetkovém režimu se evidují

01.01.2014

a) smlouvy manželů nebo snoubenců o manželském majetkovém režimu odlišném od zákonného režimu,

01.01.2014

b) dohody manželů o změně smluveného režimu,

01.01.2014

c) smlouvy manželů o změně manželského majetkového režimu založeného rozhodnutím soudu,

01.01.2014

d) rozhodnutí soudu, kterými soud zrušil nebo obnovil společné jmění manželů nebo zúžil jeho stávající rozsah,

01.01.2014

e) rozhodnutí soudu, kterými soud změnil manželský majetkový režim založený rozhodnutím soudu nebo smluvený manželský majetkový režim.

01.01.2014

(2) Zápisy údajů do Evidence listin o manželském majetkovém režimu o smlouvě nebo o dohodě podle odstavce 1 písm. a) až c) provádí dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu notář, který smlouvu nebo dohodu sepsal. Zápisy údajů o rozhodnutích soudu podle odstavce 1 písm. d) a e) provádí Komora na základě stejnopisů těchto rozhodnutí zasílaných Komoře soudy v elektronické podobě.

01.01.2014

(3) Komora sdělí notáři, zda je či není evidována smlouva nebo dohoda podle odstavce 1 písm. a) až c) uzavřená zůstavitelem, o jehož pozůstalosti se vede řízení, v němž byl notář pověřen provedením úkonů jako soudní komisař podle zákona o zvláštních řízeních soudních nebo zda je či není evidováno rozhodnutí soudu podle odstavce 1 písm. d) a e) ohledně majetkového režimu zůstavitele a jeho manžela; je-li evidována smlouva nebo dohoda, sdělí také, u kterého notáře je uložena.

01.01.2014

(4) Komora poskytne notáři sdělení dálkovým přístupem na základě jeho žádosti.

01.01.2014

Seznam prohlášení o určení opatrovníka

01.01.2014

§ 35e

01.01.2014

(1) V Seznamu prohlášení o určení opatrovníka se evidují prohlášení o určení, kdo se má stát opatrovníkem, a o odvolání prohlášení o takovém určení (dále jen „prohlášení o určení opatrovníka“), mající formu notářského zápisu.

01.01.2014

(2) Do Seznamu prohlášení o určení opatrovníka se zapisuje jméno, příjmení, datum narození a bydliště toho, kdo prohlášení o určení opatrovníka pořídil (dále jen „pořizovatel prohlášení“), toho, kdo byl v prohlášení určen k tomu, aby se stal opatrovníkem (dále jen „určený opatrovník“), jméno, příjmení a sídlo notáře, který prohlášení o určení opatrovníka sepsal, a další údaje stanovené předpisem Komory o Seznamu prohlášení o určení opatrovníka.

01.01.2014

(3) Zápis údajů o prohlášení o určení opatrovníka do Seznamu prohlášení o určení opatrovníka provádí dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu notář, který takové prohlášení sepsal.

01.01.2014

(4) Komora sdělí soudu na jeho žádost, zda je či není prohlášení o určení opatrovníka v Seznamu prohlášení o určení opatrovníka evidováno; je-li evidováno, také zapsané údaje o pořizovateli prohlášení, o určeném opatrovníku a údaj, u kterého notáře je prohlášení o určení opatrovníka uloženo. Žádost se podává a sdělení se poskytuje dálkovým přístupem.

01.01.2014

Rejstřík zástav

01.01.2014

§ 35f

01.01.2014

(1) V Rejstříku zástav se evidují tyto údaje:

01.01.2014

a) označení zástavy,

01.01.2014

b) označení dluhu zajišťovaného zástavním právem k zástavě,

01.01.2014

c) zástavní dlužník, zástavce a zástavní věřitel, a to uvedením jména, příjmení, popřípadě názvu, data narození, identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno, popřípadě jiného obdobného identifikujícího údaje (dále jen „identifikační číslo“), a bydliště, popřípadě sídla podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo uvedením názvu, identifikačního čísla a sídla, jde-li o právnickou osobu se sídlem v České republice, nebo uvedením názvu a identifikačního čísla její organizační složky nebo obchodního závodu v České republice, je-li sídlo v zahraničí, sídla její organizační složky nebo obchodního závodu v České republice, jsou-li známa, jde-li o právnickou osobu, která nemá sídlo v České republice,

01.01.2014

d) právní důvod zástavního práva,

01.01.2014

e) o zákazu zřízení zástavního práva k věci, která není evidována v Rejstříku zástav jako zástava, a označení takové věci,

01.01.2014

f) o tom, že zapsané právo je budoucím zástavním právem, má-li se zástavní dlužník až po uzavření zástavní smlouvy stát vlastníkem věci, která má být zástavou a ke které jinak podle občanského zákoníku nebo podle zástavní smlouvy vzniká zástavní právo zápisem do Rejstříku zástav; po vzniku zástavního práva se zapíše i údaj o době jeho vzniku,

01.01.2014

g) datum a čas zápisu,

01.01.2014

h) další údaje stanovené předpisem Komory o Rejstříku zástav.

01.01.2014

(2) Zástavní právo je do Rejstříku zástav zapsáno zápisem údajů uvedených v odstavci 1; vymazáno je výmazem zapsaných údajů. To platí i o budoucím zástavním právu a o zákazu zřízení zástavního práva k věci, která není zapsána jako zástava.

01.01.2014

(3) Je-li zástavní právo v Rejstříku zástav již zapsáno, evidují se také údaje o

01.01.2014

a) zákazu zřízení dalšího zástavního práva k zástavě,

01.01.2014

b) započetí výkonu zástavního práva váznoucího na zástavě,

01.01.2014

c) pořadí zástavních práv, vznikne-li na zástavě více zástavních práv.

01.01.2014

(4) Svědčí-li zastavované pohledávce zástavní právo, eviduje se také údaj o vzniku podzástavního práva, je-li zástavní právo, které svědčí zastavované pohledávce, zapsáno v Rejstříku zástav; jinak jen, vzniká-li k takové pohledávce zástavní právo zápisem do Rejstříku zástav.

01.01.2014

§ 35g

01.01.2014

(1) Zápisy údajů podle § 35f odst. 1 do Rejstříku zástav na základě zástavní smlouvy, zápisy údajů podle § 35f odst. 3 a změny a výmazy těchto údajů provádějí pomocí dálkového přístupu notáři.

01.01.2014

(2) Notář, který zástavní smlouvu sepsal, provede

01.01.2014

a) zápis údajů podle § 35f odst. 1, kromě písmene e),

01.01.2014

b) zápis údajů o zákazu zřízení dalšího zástavního práva k zástavě a o pořadí zástavních práv, jsou-li tato ujednání obsažena v zástavní smlouvě, a

01.01.2014

c) zápis údajů o vzniku podzástavního práva, je-li zástavní smlouvou zastavována pohledávka, které svědčí zástavní právo zapsané v Rejstříku zástav nebo ke které vzniká zástavní právo jeho zápisem do Rejstříku zástav, i když zástavní právo, které jí svědčí, není v Rejstříku zástav zapsáno.

01.01.2014

(3) Zápis údajů podle § 35f odst. 1, případně podle § 35f odst. 3, provede notář po uzavření zástavní smlouvy bez zbytečného odkladu jen, je-li účinná; jinak bez zbytečného odkladu po nabytí její účinnosti. Nabytí účinnosti smlouvy dokládá zástavní věřitel, nejde-li o nabytí účinnosti uplynutím doby.

01.01.2014

(4) Kterýkoli notář provede

01.01.2014

a) zápis změny zápisu a výmaz údajů podle § 35f odst. 1 a 3,

01.01.2014

b) zápis údajů o započetí výkonu zástavního práva váznoucího na zástavě,

01.01.2014

c) zápis údajů o zákazu zřízení dalšího zástavního práva k zástavě a o pořadí zástavních práv, nejsou-li zapsány notářem, který zástavní smlouvu sepsal,

01.01.2014

d) zápis údajů o zákazu zřízení zástavního práva k věci, která se zapisuje nebo může být zapsána jako zástava do Rejstříku zástav,

01.01.2014

e) zápis údaje o vzniku podzástavního práva, nevzniká-li zápisem do Rejstříku zástav zástavní právo k pohledávce, které svědčí zástavní právo v Rejstříku zástav zapsané,

01.01.2014

f) zápis údaje o vzniku zástavního práva, je-li v Rejstříku zástav zapsáno budoucí zástavní právo.

01.01.2014

(5) Zápisy údajů podle § 35f odst. 1 písm. e) a § 35f odst. 3, změny zápisů a výmazy jsou prováděny na základě písemné žádosti zástavního věřitele, popřípadě podzástavního věřitele nebo podzástavce anebo jiné osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon. K zápisu podle § 35f odst. 3 písm. c) je třeba, aby o zápis požádali všichni věřitelé, kterým vzniklo na zástavě zástavní právo. Se žádostí o zápis změny zápisu a o zápis údajů o skutečnostech uvedených v § 35f odst. 1 písm. e) a v § 35f odst. 3 je třeba předložit listinu prokazující změnu nebo skutečnost, na základě které je zápis požadován.

01.01.2014

(6) Výmaz zástavního práva lze provést jen, jestliže zástavní právo zaniklo. Žádá-li o výmaz zástavního práva zástavní věřitel a uvede-li v žádosti, že zástavní právo zaniklo a právní důvod jeho zániku, má se za to, že k zániku zástavního práva došlo. Žádá-li o výmaz zástavní dlužník, je třeba se žádostí předložit veřejnou listinu nebo listinu potvrzenou zástavním věřitelem s jeho úředně ověřeným podpisem, prokazující zánik zástavního práva; zaniklo-li zástavní právo uplynutím doby, zástavní dlužník doloží, že doba trvání zástavního práva byla na tuto dobu omezena.

01.01.2014

§ 35h

01.01.2014

Zápisy údajů na základě rozhodnutí orgánů veřejné moci, kterými vzniklo zástavní právo, a změny takových zápisů provádí na základě písemné žádosti orgánu veřejné moci Komora. Orgány veřejné moci jsou povinny zaslat žádost s vykonatelným rozhodnutím, kterým vzniklo zástavní právo nebo u zapsaného zástavního práva došlo k jeho změně, do 30 dnů ode dne vzniku nebo změny zástavního práva.

01.01.2014

§ 35i

01.01.2014

(1) Kterýkoliv notář vydá každému na jeho žádost opis nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc není evidována jako zástava nebo o tom, že není evidován zákaz zřízení zástavního práva k věci, neevidované v Rejstříku zástav jako zástava.

01.01.2014

(2) Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do Rejstříku zástav, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

01.01.2014

Seznam listin o manželském majetkovém režimu

01.01.2014

§ 35j

01.01.2014

(1) V Seznamu listin o manželském majetkovém režimu jsou evidovány

01.01.2014

a) notářské zápisy o smlouvách manželů nebo snoubenců o manželském majetkovém režimu odlišném od zákonného režimu, o dohodách manželů o změně smluveného režimu a o smlouvách manželů o změně manželského majetkového režimu založeného rozhodnutím soudu (dále jen „smlouva o manželském majetkovém režimu“),

01.01.2014

b) rozhodnutí soudu, kterými soud zrušil nebo obnovil společné jmění manželů nebo zúžil jeho stávající rozsah, anebo změnil manželský majetkový režim založený rozhodnutím soudu nebo smluvený manželský majetkový režim (dále jen „rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu“).

01.01.2014

(2) Seznam listin o manželském majetkovém režimu obsahuje rejstřík a sbírku listin.

01.01.2014

(3) Do rejstříku se zapisuje

01.01.2014

a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště manželů nebo snoubenců (dále jen „manželé“),

01.01.2014

b) datum uzavření a účinnosti smlouvy o manželském majetkovém režimu, označení smluveného režimu podle občanského zákoníku a jméno, příjmení a sídlo notáře, který smlouvu o manželském majetkovém režimu sepsal, nebo

01.01.2014

c) datum vydání a právní moci rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, jeho spisovou značku, označení soudu, který rozhodnutí vydal, a údaj o tom, zda soud zrušil nebo obnovil společné jmění manželů, nebo zúžil jeho stávající rozsah, anebo změnil manželský majetkový režim,

01.01.2014

d) další údaje stanovené předpisem Komory o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

01.01.2014

(4) Do sbírky listin se zakládá elektronický stejnopis notářského zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo stejnopis notářského zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu v elektronické podobě vzniklé autorizovanou konverzí z podoby listinné do podoby elektronické, anebo stejnopis rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu v elektronické podobě.

01.01.2014

§ 35k

01.01.2014

(1) Založení smlouvy o manželském majetkovém režimu do sbírky listin a zápis údajů uvedených v § 35j odst. 3 písm. a), b) a d) do rejstříku (dále jen „zápis smlouvy do seznamu“) provádí notář, který takovou smlouvu sepsal. Notář provede zápis smlouvy do seznamu, je-li to ve smlouvě o manželském majetkovém režimu ujednáno, jinak na základě písemné žádosti obou manželů, a to dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy o manželském majetkovém režimu nebo po podání žádosti na základě takové účinné smlouvy.

01.01.2014

(2) Není-li možné, aby zápis smlouvy do seznamu provedl notář, který smlouvu o manželském majetkovém režimu sepsal, provede zápis smlouvy do seznamu na základě písemné žádosti obou manželů Komora. S žádostí je třeba doložit elektronický stejnopis notářského zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo stejnopis notářského zápisu o takové smlouvě v elektronické podobě vzniklé na základě autorizované konverze z podoby listinné.

01.01.2014

(3) Založení rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu do sbírky listin a zápis údajů uvedených v § 35j odst. 3 písm. a), c) a d) do rejstříku (dále jen „zápis rozhodnutí soudu do seznamu“) provede Komora na základě soudem zaslaného stejnopisu rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu v elektronické podobě. Soud zasílá Komoře stejnopis rozhodnutí bez odůvodnění.

01.01.2014

§ 35l

01.01.2014

(1) Jsou-li smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu zapsány v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, manželé se jich mohou dovolat vůči třetím osobám, i když tyto s jejich obsahem nebyly seznámeny.

01.01.2014

(2) Komora zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje zapisované do rejstříku Seznamu listin o manželském majetkovém režimu podle § 35j odst. 3 písm. a) až c).

01.01.2014

(3) Kterýkoli notář vydá každému na jeho žádost ze sbírky listin opis smlouvy o manželském majetkovém režimu nebo opis rozhodnutí soudu o změně manželského majetkového režimu anebo potvrzení o tom, že smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o změně manželského majetkového režimu nejsou v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu zapsány. V žádosti je třeba uvést jméno, příjmení a datum narození manželů.“.

01.01.2014

21. V § 37 odst. 3 se písmeno o) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena p) a q) se označují jako písmena o) a p).

01.01.2014

22. V § 37 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až u), která znějí:

01.01.2014

q) přijímá předpis o Evidenci právních jednání pro případ smrti,

01.01.2014

r) přijímá předpis o Evidenci listin o manželském majetkovém režimu,

01.01.2014

s) přijímá předpis o Seznamu prohlášení o určení opatrovníka,

01.01.2014

t) přijímá předpis o Rejstříku zástav,

01.01.2014

u) přijímá předpis o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.“.

01.01.2014

23. V § 37 odst. 4 se slovo „o)“ nahrazuje slovy „q) až u)“.

01.01.2014

24. V § 53 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak“.

01.01.2014

25. V § 53 odst. 1 písm. b) se slova „nebo osoba mu blízká“ nahrazují slovy „ , jeho zaměstnanec nebo osoba notáři blízká“.

01.01.2014

26. V § 53 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.01.2014

d) stanoví-li tak tento zákon.“.

01.01.2014

27. V § 56 odst. 1 písm. a) a v § 67 odst. 3 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

28. V § 57 odst. 1 se slovo „jinému“ zrušuje.

01.01.2014

29. V § 57 odst. 2 se slovo „škodě“ nahrazuje slovem „újmě“.

01.01.2014

30. V § 59 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Datum sepsání notářské listiny, výše peněžitého plnění, délka lhůt a spoluvlastnické podíly se vypisují také slovy. Číselné označení stran notářské listiny se vypisuje jen slovy.“.

01.01.2014

31. V nadpisu části šesté oddílu prvního se slovo „ÚKONECH“ nahrazuje slovem „JEDNÁNÍCH“.

01.01.2014

32. V § 62 odst. 1 se slovo „úkonech“ nahrazuje slovem „jednáních“.

01.01.2014

33. V § 63 písm. a) a f) se slovo „úkonu“ nahrazuje slovy „právního jednání“.

01.01.2014

34. V § 63 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a je-li účastníkem nebo zástupcem právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo“.

01.01.2014

35. V § 63 písm. d) se slova „k právním úkonům“ nahrazují slovy „samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis“.

01.01.2014

36. V § 63 písmeno e) zní:

01.01.2014

e) údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost účastníků, svědků, důvěrníků, tlumočníků a zástupců účastníků anebo údaj o tom, že je notář zná osobně, a je-li účastníkem nebo zástupcem účastníka právnická osoba, údaj o tom, že byla notáři prokázána její existence a totožnost toho, kdo ji zastupuje,“.

01.01.2014

37. V § 63 písm. g) se za slovo „byl“ vkládá slovo „notářský“.

01.01.2014

38. V § 63 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

01.01.2014

j) další náležitosti, stanoví-li tak tento zákon.“.

01.01.2014

39. V § 63 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Účastníkem je ten, kdo formou notářského zápisu sám právně jedná nebo ten, za něhož jeho jménem právně jedná jeho zástupce.“.

01.01.2014

40. Na konci § 64 se doplňuje věta „Právnická osoba prokazuje notáři svoji existenci výpisem z veřejného rejstříku, do kterého se zapisuje; nezapisuje-li se, prokazuje svoji existenci jiným způsobem, ze kterého lze soudit, že existuje, a také prohlášením o její existenci osobou, která za ni právně jedná.“.

01.01.2014

41. V § 64 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

01.01.2014

(2) Je-li totožnost prokázána svědky totožnosti, musí notářský zápis obsahovat jejich prohlášení, že účastníky, popřípadě zástupce účastníků, svědky úkonů, důvěrníky a tlumočníky znají osobně.

01.01.2014

(3) Není-li notáři prokázána totožnost, a jde-li o právnickou osobu, její existence, notář notářský zápis o právním jednání odmítne sepsat.“.

01.01.2014

42. V § 65 odst. 1 se za slovo „kdo“ vkládají slova „neumí nebo“.

01.01.2014

43. V § 65 odst. 2 se slova „právního úkonu“ nahrazují slovy „právního jednání“.

01.01.2014

44. V § 65 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2014

(3) Pořizuje-li formou notářského zápisu závěť nebo dovětek osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, notář postupuje při sepsání notářského zápisu podle občanského zákoníku.“.

01.01.2014

45. V § 66 se slova „způsobilé k právním úkonům nebo“ nahrazují slovy „svéprávné, osoby nevidomé, neslyšící nebo němé a“ a slova „jsou na věci zúčastněny“ se nahrazují slovy „mají zájem na právním jednání a jeho obsahu nebo se jich týká jinak“.

01.01.2014

46. V § 67 odst. 1 se slovo „hluchý“ nahrazuje slovem „neslyšící“.

01.01.2014

47. V § 68 odst. 2 se slovo „hluchému“ nahrazuje slovem „neslyšícímu“.

01.01.2014

48. V § 68 odst. 3 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

49. § 70 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

„Notářský zápis pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku

01.01.2014

§ 70

01.01.2014

Má-li být notářský zápis o právním jednání podkladem pro zápis práv nebo skutečností zapisovaných do veřejného seznamu, změnu tohoto zápisu nebo jeho výmaz (dále jen „zápis do veřejného seznamu“) nebo zápis práv nebo skutečností zapisovaných do veřejného rejstříku, změnu tohoto zápisu nebo jeho výmaz (dále jen „zápis do veřejného rejstříku“), obsahuje také vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu.“.

01.01.2014

50. Za § 70 se vkládá nový § 70a, který zní:

01.01.2014

㤠70a

01.01.2014

(1) Ve vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu podle § 70 notář uvede,

01.01.2014

a) že právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,

01.01.2014

b) že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku, nebo

01.01.2014

c) že byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně že bylo splnění formalit notáři doloženo.

01.01.2014

(2) Nejsou-li splněny předpoklady pro sepsání notářského zápisu, který má být podkladem pro zápis do veřejného seznamu, notář o tom účastníky poučí a notářský zápis odmítne sepsat.

01.01.2014

(3) Nejsou-li splněny předpoklady pro sepsání notářského zápisu o právním jednání, který má být podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, notář o tom účastníky poučí a notářský zápis sepíše, je-li to na něm účastníky požadováno. Ve vyjádření podle § 70 uvede, že sepsání notářského zápisu bylo na něm požadováno i po tomto poučení a dále uvede

01.01.2014

a) v čem spatřuje nesoulad s právními předpisy, případně s dalšími dokumenty, s nimiž soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, nebo

01.01.2014

b) jaké náležitosti, podmínky a případně formality, stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku nebyly splněny.

01.01.2014

(4) Jestliže splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu o právním jednání, který má být podkladem pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku, je třeba doložit jinými písemnostmi a tyto písemnosti nebyly notáři předloženy, notář odmítne notářský zápis sepsat.“.

01.01.2014

51. § 71 zní:

01.01.2014

㤠71

01.01.2014

Má-li být notářský zápis o právním jednání podkladem pro zápis práv nebo skutečností zapisovaných do Rejstříku zástav, změnu tohoto zápisu nebo jeho výmaz, použije se pro takový notářský zápis ustanovení § 70 a § 70a odst. 1, 2 a 4 obdobně.“.

01.01.2014

52. V části šesté se označení oddílu druhého včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní oddíly třetí až šestý se označují jako oddíly druhý až pátý.

01.01.2014

53. Nad § 71a se vkládá nadpis, který zní:

01.01.2014

„Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti“.

01.01.2014

54. V § 71a odst. 1 větě první se slova „právním úkonu, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitou pohledávku druhého účastníka vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu“ nahrazují slovy „právním jednání, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitý dluh vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu právním jednáním, o kterém je notářský zápis“.

01.01.2014

55. V § 71a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Obsahem právního jednání, o kterém je takový notářský zápis, musí být i výše dluhu a lhůta pro plnění.“.

01.01.2014

56. V § 71a odst. 2 se slova „o právním úkonu, ve kterém účastník jednostranně uzná peněžitou pohledávku vyplývající z již založeného závazkového právního vztahu“ nahrazují slovy „o právním jednání, kterým je uznání peněžitého dluhu“.

01.01.2014

57. V § 71a odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Obsahem právního jednání, o kterém je takový notářský zápis, musí být vedle výše dluhu, označení právního důvodu dluhu a osoby věřitele také lhůta pro zaplacení dluhu a povinnost účastníka zaplatit dluh ve lhůtě.“.

01.01.2014

58. V § 71b odst. 3 se za slovo „podmínky“ vkládají slova „nebo doložení času“.

01.01.2014

59. V § 71b se odstavce 4 a 5 zrušují.

01.01.2014

60. § 71c zní:

01.01.2014

㤠71c

01.01.2014

Notářský zápis o právním jednání podle § 71a a 71b se za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie potvrzuje podle občanského soudního řádu jako evropský exekuční titul.“.

01.01.2014

61. V § 72 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) o předložení listiny,“.

01.01.2014

62. V § 72 odst. 1 písmeno e) zní:

01.01.2014

e) osvědčení rozhodnutí orgánů právnických osob a také průběhu valných hromad, schůzí a jednání jiných orgánů právnických osob (dále jen „valná hromada“),“.

01.01.2014

63. V § 72 odst. 1 písm. i) se slova „Rady o evropské společnosti“ nahrazují slovy „Rady Evropských společenství o statutu evropské společnosti (SE)“ a slova „Rady o evropské družstevní společnosti“ se nahrazují slovy „Rady Evropských společenství o statutu evropské družstevní společnosti“.

01.01.2014

64. V § 72 odst. 1 písmeno k) zní:

01.01.2014

k) splnění zákonem stanovených požadavků českou osobou zúčastněnou na přeshraniční přeměně obchodní společnosti nebo družstva a splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku,“.

01.01.2014

65. V § 72 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Osvědčení podle odstavce 1 písm. a) až c) notář provede předepsanou listinou o ověření; vyhotoví ji na předložené listině nebo o ní sepíše samostatnou listinu, kterou s předloženou listinou pevně spojí.“.

01.01.2014

66. V § 72 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2014

67. V § 72 odst. 4 se slova „až 4“ nahrazují slovy „a 3“.

01.01.2014

68. V § 72 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , ledaže stanoví tento zákon jinak“.

01.01.2014

69. V § 72 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2014

(5) Listinami o ověření jsou ověřovací doložky, kterými se provádí podle tohoto zákona vidimace a legalizace, a osvědčovací doložka, kterou se provádí podle tohoto zákona osvědčení o předložení listiny, a také jiné doložky o osvědčení právně významných skutečností sepsané notářem podle zvláštních zákonů (dále jen „jiné doložky sepsané notářem“). Jiné doložky sepsané notářem jsou veřejnými listinami, jestliže splňují náležitosti stanovené pro ně zvláštním zákonem, i když je zvláštní zákon za veřejné listiny neprohlašuje.“.

01.01.2014

70. V § 74 odst. 1 se slovo „zjištění“ nahrazuje slovy „postup při prokazování“ a slova „§ 64“ se nahrazují slovy „§ 64 odst. 1 a 3 obdobně“.

01.01.2014

71. V § 74 odst. 2 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) údaj o tom, že byla totožnost žadatele prokázána,“.

01.01.2014

72. Nadpis § 77 zní:

01.01.2014

„Osvědčení průběhu valných hromad“.

01.01.2014

73. V § 79 odst. 2 se slova „nemovitostí, bytů a nebytových prostor“ nahrazují slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

74. V části šesté se označení oddílu třetího včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní oddíly čtvrtý a pátý se označují jako oddíly třetí a čtvrtý.

01.01.2014

75. Nad § 80a se vkládá nadpis, který zní:

01.01.2014

„Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby“.

01.01.2014

76. V § 80a odst. 1 se slova „veřejných seznamů“ nahrazují slovy „veřejného rejstříku“.

01.01.2014

77. V § 80a odst. 2 se slova „Notář je povinen“ nahrazují slovy „Notář je povinen notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické osoby“.

01.01.2014

78. V § 80a odst. 2 se slova „ , a uvést své vyjádření, zda obsah“ nahrazují slovy „nebo přijato nebylo, a uvést své vyjádření, zda obsah rozhodnutí, nebo nebylo-li přijato, zda obsah předneseného návrhu na“.

01.01.2014

79. V § 80b odst. 1 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) obsah rozhodnutí orgánu právnické osoby a nebylo-li přijato, obsah předneseného návrhu na rozhodnutí orgánu právnické osoby,“.

01.01.2014

80. V § 80f se slova „§ 71 platí obdobně a ustanovení“ zrušují.

01.01.2014

81. V § 80g odst. 2 se slova „§ 71 se použije obdobně a ustanovení“ zrušují.

01.01.2014

82. Za § 80g se vkládá nový § 80h, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

„Osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku 

01.01.2014

§ 80h

01.01.2014

(1) Mají-li být některé z požadavků pro zápis do veřejného rejstříku splněny až po rozhodnutí orgánu právnické osoby, o kterém byl sepsán notářský zápis podle § 80b, nebo až po sepsání notářského zápisu podle § 70 a 71, notář, který takový notářský zápis sepsal, na žádost osvědčí splnění požadavků pro zápis do veřejného rejstříku, jestliže je takové osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku vyžadováno zvláštním právním předpisem.

01.01.2014

(2) Notář o osvědčení podle odstavce 1 sepíše notářský zápis na základě písemností, které splnění požadavků pro zápis dokládají. Písemnosti předkládá notáři žadatel. Nejsou-li notáři takové písemnosti předloženy nebo nejsou-li požadavky pro zápis splněny, notář odmítne notářský zápis o osvědčení podle odstavce 1 sepsat.

01.01.2014

(3) V notářském zápisu o osvědčení podle odstavce 1 notář osvědčí, jaké požadavky pro zápis byly splněny a na základě jakých jemu předložených písemností osvědčení činí.“.

01.01.2014

83. V části šesté nadpis oddílu třetího zní:

01.01.2014

„NOTÁŘSKÁ ÚSCHOVA“.

01.01.2014

84. § 81 až 89 včetně nadpisů znějí:

01.01.2014

㤠81

01.01.2014

(1) Notáři přijímají do notářské úschovy

01.01.2014

a) listiny o právním jednání zůstavitele pro případ smrti uvedené v § 35b odst. 1, nemají-li formu notářského zápisu (dále jen „listiny o právním jednání zůstavitele“) a jiné listiny,

01.01.2014

b) peníze, stanoví-li tak zvláštní zákon,

01.01.2014

c) peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším osobám.

01.01.2014

(2) Notářskou úschovou peněz a listin přijatých za účelem jejich vydání dalším osobám lze zajistit dluh.

01.01.2014

(3) Odevzdání listiny nebo peněz notářem z notářské úschovy dalšímu notáři do notářské úschovy nebo do úschovy jinému schovateli se nepřipouští. Ustanovení § 103 a 104 o postupu při převzetí uvolněného a zrušeného notářského úřadu tím není dotčeno.

01.01.2014

(4) Pro notářskou úschovu se použije přiměřeně ustanovení zvláštního zákona o úschově, ledaže stanoví tento zákon jinak. Ustanovení zvláštního zákona o úschově cenného papíru se nepoužije. Notářská úschova cenného papíru nemá účinky stanovené pro úschovu cenného papíru zvláštním zákonem.

01.01.2014

Notářská úschova listin

01.01.2014

§ 82

01.01.2014

(1) Notář sepíše o notářské úschově listiny za účasti žadatele protokol, který musí obsahovat

01.01.2014

a) místo a datum převzetí listiny,

01.01.2014

b) jméno, příjmení, datum narození a bydliště žadatele a je-li žadatelem právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo a dále jméno, příjmení, datum narození a bydliště jejího zástupce,

01.01.2014

c) údaj, o jakou listinu se jedná,

01.01.2014

d) údaj o tom, že listina byla notářem převzata a přijata do notářské úschovy,

01.01.2014

e) údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost, případně existence žadatele nebo jeho zástupce, anebo namísto údaje o prokázání totožnosti údaj o tom, že notář zná žadatele nebo jeho zástupce osobně,

01.01.2014

f) podpis žadatele nebo jeho zástupce, otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

01.01.2014

Je-li listina přijímána do notářské úschovy na určitou dobu, obsahuje protokol také dobu trvání notářské úschovy. Další vyhotovení protokolu vydá notář žadateli, případně jeho zástupci.

01.01.2014

(2) Dojde-li listina se žádostí o její přijetí do notářské úschovy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a obsahuje-li listina sama nebo žádost údaje potřebné k přijetí listiny do notářské úschovy, notář sepíše protokol podle odstavce 1 bez účasti žadatele a zašle žadateli další vyhotovení protokolu. Neobsahuje-li žádost potřebné údaje, vyzve notář žadatele, aby tyto údaje ve stanovené lhůtě notáři sdělil, s upozorněním, že pokud tak neučiní, listina nebude do notářské úschovy přijata. Po marném uplynutí lhůty notář listinu zašle žadateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nedohodne-li s ním jiný způsob předání listiny.

01.01.2014

§ 83

01.01.2014

(1) Protokol o přijetí listiny o právním jednání zůstavitele do notářské úschovy musí kromě náležitostí uvedených v § 82 odst. 1 obsahovat

01.01.2014

a) jméno a příjmení, případně dřívější příjmení jejího pořizovatele, jeho bydliště a datum narození,

01.01.2014

b) údaj o poučení o formách a obsahových náležitostech právního jednání zůstavitele, o kterém je listina, která se přijímá do notářské úschovy, a také údaj o poučení o tom, že listina bude evidována v Evidenci právních jednání pro případ smrti.

01.01.2014

(2) Dá-li listinu o právním jednání zůstavitele do notářské úschovy zástupce toho, kdo ji pořídil, notář vydá další vyhotovení protokolu zástupci a další vyhotovení protokolu zašle pořizovateli.

01.01.2014

(3) Dojde-li listina o právním jednání zůstavitele notáři prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se žádostí o její přijetí do notářské úschovy nebo dojde-li prostřednictvím provozovatele poštovních služeb bez žádosti, postupuje notář podle § 82 odst. 2.

01.01.2014

§ 84

01.01.2014

(1) Notář listinu vydá z notářské úschovy jen tomu, na jehož žádost byla listina do notářské úschovy přijata, a jde-li o listinu o právním jednání zůstavitele, jen jejímu pořizovateli, ledaže je listina přijata do notářské úschovy za účelem jejího vydání další osobě. Notář listinu vydá i tomu, kdo se vykáže zvláštní plnou mocí opravňující jej k převzetí listiny z notářské úschovy; podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. Plná moc tvoří přílohu protokolu o vydání listiny.

01.01.2014

(2) O vydání listiny z notářské úschovy sepíše notář protokol, který musí obsahovat

01.01.2014

a) místo a datum vydání listiny,

01.01.2014

b) jméno, příjmení a bydliště toho, komu se listina vydává (dále jen „příjemce listiny“) a případně jeho zástupce, a údaj o tom, že byla prokázána jejich totožnost,

01.01.2014

c) údaj, o jakou listinu se jedná, a jde-li o listinu evidovanou v Evidenci právních jednání pro případ smrti, poučení o tom, že bude proveden z této evidence výmaz údajů o vydávané listině a o jejím pořizovateli,

01.01.2014

d) údaj o tom, že listina byla převzata příjemcem listiny nebo jeho zástupcem,

01.01.2014

e) údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost, případně existence příjemce listiny nebo jeho zástupce, anebo namísto údaje o prokázání totožnosti údaj o tom, že notář zná příjemce listiny nebo jeho zástupce osobně,

01.01.2014

f) podpis příjemce listiny, případně jeho zástupce, otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

01.01.2014

(3) Notář vydá příjemci listiny, případně jeho zástupci stejnopis protokolu. Jestliže se listina o právním jednání zůstavitele vydává zástupci pořizovatele takové listiny, zašle notář vyhotovení protokolu i pořizovateli.

01.01.2014

(4) Vydá-li notář listinu evidovanou v Evidenci právních jednání pro případ smrti, provede v této evidenci výmaz údajů o takové listině a o jejím pořizovateli; přesun do souboru dat skončených věcí v této evidenci neprovede.

01.01.2014

§ 85

01.01.2014

(1) Ten, kdo notáři listinu do notářské úschovy předává, a ten, komu notář listinu z notářské úschovy vydává, případně jejich zástupce, jsou povinni notáři prokázat svoji totožnost úředním průkazem, nezná-li je notář osobně. Jde-li o právnickou osobu, je povinen její zástupce prokázat vedle své totožnosti i její existenci podle § 64 odst. 1. Obdobně se postupuje, je-li zástupcem právnické osoby jiná právnická osoba.

01.01.2014

(2) Není-li notáři totožnost, případně existence podle odstavce 1 prokázána, notář odmítne listinu převzít do notářské úschovy anebo ji z notářské úschovy odmítne vydat.

01.01.2014

(3) Přijímá-li notář listinu do notářské úschovy podle § 82 odst. 2, ustanovení odstavce 1 se pro přijetí listiny do notářské úschovy nepoužije.

01.01.2014

Notářská úschova peněz

01.01.2014

§ 86

01.01.2014

(1) Peníze lze předat do notářské úschovy na základě žádosti, která musí obsahovat

01.01.2014

a) název, sídlo a identifikační číslo, a dále jméno, příjmení, datum narození a bydliště jejího zástupce, anebo jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby (dále jen „identifikační údaje“), která má peníze do notářské úschovy předat (dále jen „složitel“) a které mají být peníze z notářské úschovy vydány (dále jen „příjemce“),

01.01.2014

b) výši peněžní částky a měnovou jednotku peněz, které mají být do notářské úschovy předány,

01.01.2014

c) označení účtu u banky nebo pobočky zahraniční banky (dále jen „banka“) nebo spořitelního a úvěrního družstva, na který má notář peníze vydat složiteli, nedojde-li k notářské úschově nebo nastane-li důvod pro vydání peněz z notářské úschovy složiteli (dále jen „účet pro vydání peněz složiteli“) a identifikační údaje osoby, která je jeho majitelem, není-li to složitel,

01.01.2014

d) označení zajišťovaného dluhu, mají-li být peníze předány do notářské úschovy za účelem zajištění dluhu,

01.01.2014

e) označení nájemního vztahu a identifikační údaje osoby, která je pronajímatelem, mají-li být peníze předány do notářské úschovy podle zvláštního zákona nájemcem jako dlužné nájemné (dále jen „notářská úschova nájemného“).

01.01.2014

(2) Není-li notář požádán o přijetí peněz do notářské úschovy písemně, o žádosti o přijetí peněz do notářské úschovy sepíše za přítomnosti žadatele záznam ve dvojím vyhotovení a jedno vyhotovení vydá žadateli.

01.01.2014

(3) Není-li dán důvod pro odmítnutí požadovaného přijetí peněz do notářské úschovy, notář sdělí žadateli označení zvláštního účtu u banky, označený „notářská úschova“, jehož majitelem je notář (dále jen „zvláštní účet“), případně toto označení uvede v záznamu o žádosti.

01.01.2014

(4) Předáním peněz se rozumí jejich složení na zvláštní účet nebo jejich převedení na zvláštní účet bezhotovostním převodem. Jiným způsobem nelze peníze notáři předat.

01.01.2014

§ 87

01.01.2014

(1) Notář sepíše o notářské úschově peněz protokol. Peníze složené nebo převedené na zvláštní účet notář přijímá do notářské úschovy sepsáním protokolu, ledaže tento zákon stanoví jinak.

01.01.2014

(2) Notář může sepsat protokol o notářské úschově peněz, i když peníze dosud nebyly na zvláštní účet složeny nebo převedeny. V takovém případě musí být v protokolu uvedeno, v jaké lhůtě, případně za jakých podmínek mají být na zvláštní účet připsány. Je-li dodržena tato lhůta, případně splněny stanovené podmínky, k přijetí peněz do notářské úschovy dojde jejich připsáním na zvláštní účet, není-li v protokolu nebo v tomto zákoně stanoveno jinak. O přijetí peněz do notářské úschovy notář vyrozumí složitele, jde-li o notářskou úschovu za účelem zajištění dluhu, také příjemce a jde-li o notářskou úschovu nájemného, tak také pronajímatele, poté, jakmile se od banky dozví, že byly peníze na zvláštní účet připsány. Na žádost vydá notář příjemci nebo složiteli potvrzení, opatřené jeho podpisem a otiskem úředního razítka notáře, o tom, že peníze byly do notářské úschovy přijaty a kdy se tak stalo. Ustanovení § 86 odst. 1 a 2 se nepoužije.

01.01.2014

(3) Nepřijme-li notář peníze do notářské úschovy, vydá je bez zbytečného odkladu složiteli bezhotovostním převodem na účet pro vydání peněz složiteli.

01.01.2014

§ 88

01.01.2014

(1) Protokol o notářské úschově peněz musí obsahovat

01.01.2014

a) jméno a příjmení notáře, jeho sídlo a označení zvláštního účtu,

01.01.2014

b) identifikační údaje o složiteli a o příjemci, označení účtu pro vydání peněz složiteli a identifikační údaje o osobě, která je jeho majitelem, není-li to složitel,

01.01.2014

c) údaj o výši peněžní částky a o měnové jednotce,

01.01.2014

d) lhůtu pro připsání peněz na zvláštní účet a důsledek jejího nesplnění, je-li protokol sepsán v době, kdy peníze na zvláštním účtu ještě připsány nejsou,

01.01.2014

e) údaj o tom, že notář peníze přijal do notářské úschovy, přijímá-li je sepsáním protokolu,

01.01.2014

f) lhůty, případně podmínky stanovené notáři pro vydání peněz z notářské úschovy příjemci a způsob doložení splnění podmínek notáři,

01.01.2014

g) údaj o době trvání notářské úschovy, lhůty, případně podmínky stanovené notáři pro vydání peněz z notářské úschovy složiteli a způsob doložení splnění podmínek notáři,

01.01.2014

h) označení účtu nebo účtů u banky nebo u spořitelního a úvěrního družstva, na který nebo na které mají být peníze vydány z notářské úschovy příjemci (dále jen „účet pro vydání peněz příjemci“) a identifikační údaje osoby, která je jeho majitelem, není-li to příjemce,

01.01.2014

i) datum a místo sepsání protokolu,

01.01.2014

j) údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost, případně existence složitele nebo jeho zástupce, anebo namísto údaje o prokázání totožnosti údaj o tom, že notář zná složitele nebo jeho zástupce osobně,

01.01.2014

k) podpis složitele nebo jeho zástupce,

01.01.2014

l) otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

01.01.2014

(2) Mají-li být peníze přijaty do notářské úschovy za účelem zajištění dluhu, musí protokol o notářské úschově obsahovat mimo náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až c), d) nebo e) a h), l) a i) také

01.01.2014

a) údaj o tom, že peníze jsou nebo mají být přijaty do notářské úschovy za účelem zajištění dluhu, označení dluhu a skutečnosti, na které se dluh zakládá,

01.01.2014

b) ujednání složitele a příjemce o lhůtách a podmínkách stanovených notáři pro vydání peněz příjemci, případně složiteli a o způsobu doložení splnění podmínek notáři,

01.01.2014

c) ujednání složitele a příjemce o době trvání úschovy,

01.01.2014

d) údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost, případně existence toho, za jehož účasti se protokol sepisuje, nebo jeho zástupce, anebo namísto údaje o prokázání totožnosti údaj o tom, že notář zná složitele, příjemce nebo jejich zástupce osobně,

01.01.2014

e) podpis toho, za jehož účasti se protokol sepisuje, nebo jeho zástupce.

01.01.2014

(3) Mají-li být peníze přijaty do notářské úschovy nájemného, musí protokol o notářské úschově obsahovat mimo náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až c), e), g), i) až l), také identifikační údaje osoby, která je pronajímatelem, a označení nájemního vztahu.

01.01.2014

(4) Protokol podle odstavců 1 a 3 se sepisuje za účasti složitele; protokol podle odstavce 2 za účasti složitele a příjemce nebo jen jednoho z nich. Je-li protokol podle odstavce 2 sepsán za účasti jen složitele nebo jen příjemce, uvede se v něm lhůta, ve které je povinen ten, který se sepsání protokolu neúčastnil, obsah protokolu schválit a bez výhrad přijmout návrhy na ujednání mezi složitelem a příjemcem v protokolu obsažené (dále jen „schválení obsahu protokolu“). K přijetí peněz do notářské úschovy dojde až sepsáním dodatku k protokolu o schválení obsahu protokolu (dále jen „dodatek k protokolu“) za účasti toho, který se sepsání protokolu neúčastnil, i když byly peníze připsány na zvláštní účet dříve. Jestliže byly peníze připsány na zvláštní účet dříve, notář je po marném uplynutí lhůty stanovené ke schválení obsahu protokolu vydá bez zbytečného odkladu složiteli bezhotovostním převodem na účet pro vydání peněz složiteli.

01.01.2014

(5) K sepsání protokolu o notářské úschově, případně k dodatku k protokolu, je třeba, aby složitel, případně i příjemce, jde-li o protokol podle odstavce 2, nebo jejich zástupce, notáři prokázali svoji totožnost úředním průkazem, nezná-li je notář osobně. Jde-li o právnickou osobu, použije se ustanovení § 85 odst. 1 věta druhá obdobně. Není-li notáři totožnost, případně existence, prokázána, notář protokol o notářské úschově, případně dodatek k protokolu nesepíše a odmítne požadované přijetí peněz do notářské úschovy. Jestliže již byly peníze připsány na zvláštní účet, vydá je složiteli.

01.01.2014

(6) Vyhotovení protokolu notář vydá složiteli i příjemci. Dodatek k protokolu podle odstavce 4 je součástí protokolu podle odstavce 2. Dodatek k protokolu může sepsat na dožádání notáře i jiný notář se sídlem na území České republiky.

01.01.2014

§ 89

01.01.2014

(1) V případě, že bylo notáři doloženo splnění podmínek pro vydání peněz příjemci, notář peníze ve stanovené lhůtě vydá z notářské úschovy příjemci bezhotovostním převodem na účet pro vydání peněz příjemci. Nelze-li příjemci peníze na takový účet vydat a neoznačí-li příjemce na výzvu notáře ve lhůtě uvedené ve výzvě písemně s jeho úředně ověřeným podpisem nebo v dodatku k protokolu o notářské úschově peněz jiný účet pro vydání peněz příjemci s uvedením identifikačních údajů osoby, která je jeho majitelem, není-li to příjemce, notář vydá peníze z notářské úschovy složiteli podle odstavce 4.

01.01.2014

(2) Je-li v protokolu o notářské úschově ujednáno, že v době od doložení splnění podmínek pro vydání peněz příjemci do doby vydání peněz z notářské úschovy příjemci náleží peníze v notářské úschově příjemci a splnění podmínek bylo doloženo nebo že mu náleží z jiného v protokolu o notářské úschově ujednaného důvodu a je doloženo, že nastal, notář peníze ve stanovené lhůtě vydá z notářské úschovy příjemci bezhotovostním převodem na účet pro vydání peněz příjemci. Nelze-li peníze na takový účet příjemci vydat a neoznačí-li příjemce na výzvu notáře ve lhůtě uvedené ve výzvě písemně s jeho úředně ověřeným podpisem nebo v dodatku k protokolu o notářské úschově peněz jiný účet pro vydání peněz příjemci s uvedením identifikačních údajů osoby, která je jeho majitelem, nebude-li to příjemce, má se za to, že je příjemce vůči notáři v prodlení, a notář uloží peníze do úschovy u soudu podle zvláštního zákona.

01.01.2014

(3) Není-li v době trvání notářské úschovy notáři doloženo splnění podmínek pro vydání peněz příjemci, vydá notář peníze složiteli podle odstavce 4.

01.01.2014

(4) Mají-li být peníze vydány složiteli podle odstavců 1 a 3, notář mu je ve stanovené lhůtě vydá bezhotovostním převodem na účet pro vydání peněz složiteli. Nelze-li peníze na takový účet složiteli vydat a neoznačí-li složitel na výzvu notáře ve lhůtě uvedené ve výzvě písemně s jeho úředně ověřeným podpisem nebo v dodatku k protokolu o notářské úschově peněz jiný účet pro vydání peněz složiteli s uvedením identifikačních údajů osoby, která je jeho majitelem, nebude-li to složitel, má se za to, že je složitel vůči notáři v prodlení, a notář uloží peníze do úschovy u soudu podle zvláštního zákona.

01.01.2014

(5) O vydání peněz notář vyrozumí příjemce a složitele.

01.01.2014

(6) O vydání peněz složiteli z notářské úschovy nájemného vyrozumí notář osobu pronajímatele, označenou složitelem v protokolu o úschově.“.

01.01.2014

85. Za § 89 se vkládají nové § 89a a 89b, které včetně nadpisu znějí:

01.01.2014

㤠89a

01.01.2014

(1) Není-li v protokolu o notářské úschově stanoveno jinak, do doby vydání peněz z notářské úschovy příjemci náleží peníze v notářské úschově složiteli. Dobou vydání se rozumí okamžik připsání vydané peněžní částky na účet pro vydání peněz příjemci.

01.01.2014

(2) Jsou-li peníze přijaty do notářské úschovy za účelem zajištění dluhu, notář nemůže peníze v době trvání notářské úschovy vydat složiteli bez souhlasu příjemce, ledaže mu bylo doloženo splnění podmínek stanovených v protokolu o notářské úschově pro vydání peněz složiteli.

01.01.2014

(3) Bylo-li v době trvání notářské úschovy notáři doloženo splnění podmínek stanovených v protokolu o notářské úschově pro vydání peněz příjemci a notář je příjemci nevydal do skončení doby trvání notářské úschovy, vydá notář peníze příjemci nebo se souhlasem příjemce složiteli po skončení doby trvání notářské úschovy.

01.01.2014

(4) Ustanovení o notářské úschově nájemného nebrání osobě pronajímatele a osobě nájemce postupovat také podle ostatních ustanovení § 86 až 89a v případě vzájemných plnění vyplývajících z jejich právního vztahu.

01.01.2014

§ 89b

01.01.2014

Notářská úschova listin za účelem jejich vydání další osobě

01.01.2014

Je-li listina přijata do notářské úschovy za účelem jejího vydání další osobě, postupuje notář přiměřeně podle § 82 až 89a.“.

01.01.2014

86. § 90 zní:

01.01.2014

㤠90

01.01.2014

(1) Z notářských zápisů se vydávají stejnopisy, ledaže tento zákon stanoví jinak. Opisy a ověřené opisy notářských zápisů se vydávají jen, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpis.

01.01.2014

(2) Z notářských zápisů o právních jednáních zůstavitele pro případ smrti, která jsou uvedena v § 35a odst. 1, nejde-li o notářský zápis o dědické smlouvě nebo o smlouvě o zřeknutí se dědického práva, anebo o jejich zrušení, se za života zůstavitele vydávají jen jejich opisy.

01.01.2014

(3) Není-li opis notářského zápisu vyhotoven prostřednictvím kopírovacího zařízení, vyhotoví se tak, že za text notářského zápisu se uvedou vypsané jméno, příjmení, případně akademický titul a funkce toho, kdo notářský zápis sepsal a podepsal, se zkratkou „v. r.“, a opis otisku úředního razítka notáře se zkratkou „L. S.“, vypsaná jména, příjmení, případně akademické tituly dalších osob, které notářský zápis podepsaly, se zkratkou „v. r.“, případně opisy otisků razítek připojených k podpisu těchto dalších osob se zkratkou „L. S.“.“.

01.01.2014

87. V § 91 odst. 1 ve větě první se slova „právních úkonů, jichž se notářský zápis týká“ zrušují.

01.01.2014

88. V § 91 odst. 2 se slova „listině o správě dědictví“ nahrazují slovy „povolání správce pozůstalosti nebo závěti obsahující povolání správce pozůstalosti nebo vykonavatele závěti“.

01.01.2014

89. V § 91 odst. 2 se slovo „pořizovatele“ a slova „toho, jehož majetku se listina o správě dědictví týká“ nahrazují slovem „zůstavitele“.

01.01.2014

90. V § 91 odst. 3 se slova „Prosté opisy“ nahrazují slovem „Opisy“ a slova „lze prosté opisy“ se nahrazují slovy „lze opisy“.

01.01.2014

91. V § 91 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Opisy notářských zápisů o právních jednáních zůstavitele pro případ smrti, která jsou uvedena v § 35b odst. 1, nejde-li o notářský zápis o dědické smlouvě nebo o smlouvě o zřeknutí se dědického práva anebo o jejich zrušení, lze vydat jen zůstaviteli nebo jeho zmocněnci, který se vykáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.“.

01.01.2014

92. V § 91 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2014

93. § 92 zní:

01.01.2014

㤠92

01.01.2014

(1) Stejnopis notářského zápisu obsahuje opis notářského zápisu a doložku, kterou se potvrzuje, že stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem (dále jen „doložka“). Má-li notářský zápis přílohy, obsahuje stejnopis také opisy takových příloh; doložkou se potvrdí, že i opisy příloh souhlasí doslovně s přílohami notářského zápisu.

01.01.2014

(2) Doložka, kromě potvrzení podle odstavce 1, obsahuje také den, měsíc a rok vyhotovení stejnopisu, otisk úředního razítka notáře a podpis toho, kdo stejnopis notářského zápisu vyhotovuje.“.

01.01.2014

94. V § 93 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „anebo jen celého notářského zápisu bez jeho příloh nebo bez některé z nich“.

01.01.2014

95. V § 93 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V doložce se také uvede, s jakou částí notářského zápisu a případně s jakou jeho přílohou se výpis doslovně shoduje, případně, že neobsahuje opisy příloh notářského zápisu, nebo některých z nich.“.

01.01.2014

96. V § 94a se slovo „prosté“ zrušuje.

01.01.2014

97. V § 94a větě druhé se za slova „elektronickým podpisem“ vkládají slova „a kvalifikovaným časovým razítkem“.

01.01.2014

98. Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisů zní:

01.01.2014

„ČÁST SEDMÁ

01.01.2014

JINÁ ČINNOST NOTÁŘE

01.01.2014

Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

01.01.2014

§ 94b

01.01.2014

Notář na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle občanského zákoníku (dále jen „oznámení o výhradě“) tomu, koho žadatel označil za toho, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.

01.01.2014

§ 94c

01.01.2014

(1) O žádosti podle § 94b notář sepíše za účasti věřitele protokol, který musí obsahovat

01.01.2014

a) místo a datum sepsání protokolu,

01.01.2014

b) jméno, příjmení, datum narození a bydliště věřitele a je-li věřitelem právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo, a dále jméno, příjmení, datum narození a bydliště jejího přítomného zástupce,

01.01.2014

c) jméno, příjmení, datum narození a bydliště toho, vůči komu je oznámení o výhradě činěno, a jde-li o právnickou osobu, tak její název, sídlo a identifikační číslo,

01.01.2014

d) adresu, na kterou má být oznámení doručeno, je-li rozdílná od bydliště nebo sídla,

01.01.2014

e) údaj o tom, že bylo oznámení o výhradě notářem převzato, a

01.01.2014

f) podpis věřitele, otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

01.01.2014

(2) Jedno vyhotovení protokolu notář předá věřiteli.

01.01.2014

(3) Notář neodpovídá za obsah oznámení o výhradě.

01.01.2014

(4) Notář zašle oznámení o výhradě osobě uvedené v odstavci 1 písm. c) do 3 pracovních dnů ode dne sepsání protokolu. Jakmile notář zjistí, že bylo oznámení o výhradě této osobě doručeno a kdy se tak stalo, sdělí tyto skutečnosti věřiteli. Nepodaří-li se notáři oznámení o výhradě doručit, sdělí tuto skutečnost věřiteli.

01.01.2014

§ 94d

01.01.2014

(1) Věřitel může oznámení o výhradě učinit do protokolu o žádosti podle § 94b, který musí obsahovat

01.01.2014

a) místo a datum sepsání protokolu,

01.01.2014

b) jméno, příjmení, datum narození a bydliště věřitele a je-li věřitelem právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo, a dále jméno, příjmení, datum narození a bydliště jejího přítomného zástupce,

01.01.2014

c) oznámení o výhradě, které musí mít tyto náležitosti:

01.01.2014

1. jméno, příjmení, datum narození a bydliště věřitele a je-li věřitelem právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo a dále jméno, příjmení, datum narození a bydliště jejího zástupce, který jménem věřitele oznámení o výhradě činí,

01.01.2014

2. jméno, příjmení, datum narození a bydliště toho, vůči komu je oznámení o výhradě činěno a jde-li o právnickou osobu, její název, sídlo a identifikační číslo,

01.01.2014

3. označení právního jednání, ohledně něhož si vyhrazuje věřitel práva dovolat se jeho neúčinnosti,

01.01.2014

4. jméno, příjmení, datum narození a bydliště dlužníka věřitele a je-li dlužníkem právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo,

01.01.2014

5. označení pohledávky věřitele vůči dlužníku,

01.01.2014

6. výhradu věřitele práva dovolat se neúčinnosti právního jednání,

01.01.2014

d) podpis věřitele, otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

01.01.2014

(2) Notář další vyhotovení protokolu předá věřiteli a další vyhotovení protokolu zašle osobě uvedené v odstavci 1 písm. c) bodě 2 do 3 pracovních dnů ode dne sepsání protokolu. Jakmile notář zjistí, že bylo vyhotovení protokolu této osobě doručeno a kdy se tak stalo, nebo nepodaří-li se notáři oznámení o výhradě doručit, sdělí tyto skutečnosti věřiteli.

01.01.2014

§ 94e

01.01.2014

(1) Ten, kdo žádá o úkon podle § 94b, je povinen notáři prokázat svoji totožnost úředním průkazem, nezná-li ho notář osobně. Jde-li o právnickou osobu, je povinen její zástupce prokázat vedle své totožnosti i její existenci podle § 64 odst. 1. Obdobně se postupuje, je-li zástupcem právnické osoby jiná právnická osoba.

01.01.2014

(2) Není-li notáři totožnost, případně existence podle odstavce 1 prokázána, notář odmítne požadovaný úkon provést.“.

01.01.2014

Dosavadní části sedmá až desátá se označují jako části osmá až jedenáctá.

01.01.2014

99. V § 98 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Notář uschovává notářské zápisy v kovové skříni pod uzávěrou, odděleně od spisů. Notářské zápisy musí být uloženy do kovové skříně bez zbytečného odkladu po jejich vyhotovení.“.

01.01.2014

100. § 99 až 101 znějí:

01.01.2014

㤠99

01.01.2014

(1) Na nahlížení do notářských zápisů se použije úprava v § 95 obdobně.

01.01.2014

(2) Do notářského zápisu o právním jednání zůstavitele pro případ smrti, které je uvedeno v § 35b odst. 1, však mají právo nahlížet za života zůstavitele jen účastníci. Ustanovení § 95 odst. 2 se nepoužije.

01.01.2014

§ 100

01.01.2014

(1) Notář zapůjčí notářský zápis jen soudu, soudnímu komisaři, ministerstvu, Komoře a příslušné notářské komoře na jejich žádost. Notářský zápis o právním jednání zůstavitele pro případ smrti, které je uvedeno v § 35a odst. 1, však nesmí být za života pořizovatele zapůjčen nikomu.

01.01.2014

(2) Notář před zapůjčením notářského zápisu vyhotoví jeho opis prostřednictvím kopírovacího zařízení, ověří jeho shodu s notářským zápisem podle § 73 odst. 1 a ověřený opis notářského zápisu založí namísto zapůjčeného notářského zápisu; připojí k němu žádost, na jejímž základě byl notářský zápis zapůjčen. V ověřovací doložce také uvede údaj o tom, že ověřený opis notářského zápisu se vyhotovuje k založení namísto notářského zápisu z důvodu jeho zapůjčení podle odstavce 1.

01.01.2014

(3) Po dobu zapůjčení notářského zápisu podle odstavce 1 notář vydává namísto stejnopisů zapůjčeného notářského zápisu stejnopisy založeného ověřeného opisu zapůjčeného notářského zápisu; při jejich vyhotovení opis ověřeného opisu zapůjčeného notářského zápisu vyhotoví prostřednictvím kopírovacího zařízení. Soud, ministerstvo, Komora nebo příslušná notářská komora mohou vydávání takových stejnopisů zakázat nebo pozastavit. Ověřený opis zapůjčeného notářského zápisu, jakož i jeho stejnopisy jsou veřejnými listinami, jestliže splňují náležitosti stanovené tímto zákonem.

01.01.2014

(4) Po vrácení zapůjčeného notářského zápisu se notářský zápis založí a jeho ověřený opis vyhotovený podle odstavce 2 se spolu s připojenou žádostí založí do spisu. Jestliže v době zapůjčení notářského zápisu notář vydal stejnopis založeného ověřeného opisu notářského zápisu, ověřený opis notářského zápisu se přiloží k založenému vrácenému notářskému zápisu.

01.01.2014

§ 101

01.01.2014

(1) Notářský zápis nesmí být vydán nikomu. To neplatí, jde-li o notářský zápis o závěti nebo o dovětku (dále jen „notářský zápis o závěti“) a požádá-li o jeho vydání ten, který touto formou pro případ smrti pořídil (dále jen „pořizovatel závěti“).

01.01.2014

(2) Notář při vydání notářského zápisu o závěti postupuje podle občanského zákoníku. Při tomto postupu notář

01.01.2014

a) na vydávaném notářském zápisu o závěti poznamená doložkou o vydání notářského zápisu údaje předepsané zvláštním zákonem a také datum vydání, své jméno, příjmení, sídlo a označení notář, doložku opatří otiskem úředního razítka notáře a podepíše ji,

01.01.2014

b) o vydání notářského zápisu o závěti sepíše za účasti pořizovatele závěti protokol.

01.01.2014

(3) Protokol o vydání notářského zápisu o závěti musí obsahovat

01.01.2014

a) datum a místo sepsání protokolu,

01.01.2014

b) jméno, příjmení a sídlo notáře, který notářský zápis o závěti vydal,

01.01.2014

c) jméno, příjmení a datum narození pořizovatele závěti a údaj o tom, že byla notáři prokázána jeho totožnost, nebo že notář pořizovatele osobně zná,

01.01.2014

d) označení notářského zápisu o závěti, včetně data jeho sepsání, jména, příjmení a sídla notáře, který ho sepsal, není-li to notář, který ho vydal,

01.01.2014

e) údaj o tom, že pořizovatel závěti o vydání notářského zápisu o závěti požádal,

01.01.2014

f) poučení notáře o tom, že vydáním notářského zápisu o závěti se podle občanského zákoníku považuje závěť nebo dovětek v jeho formě pořízené za odvolané,

01.01.2014

g) podpis pořizovatele závěti, otisk úředního razítka notáře a jeho podpis,

01.01.2014

h) další údaje, stanoví-li tak tento zákon.

01.01.2014

(4) Pro prokázání totožnosti pořizovatele závěti se použije obdobně ustanovení § 64 odst. 1. Je-li totožnost prokázána svědky totožnosti, platí pro ně přiměřeně ustanovení § 66. V protokolu se uvede jejich jméno, příjmení a datum narození, údaj o tom, že jejich totožnost byla notáři prokázána a také jejich prohlášení o tom, že pořizovatele závěti znají osobně. Není-li notáři totožnost pořizovatele závěti prokázána, notář odmítne notářský zápis o závěti vydat.

01.01.2014

(5) Notář protokol založí do spisu a jeho další vyhotovení založí namísto vydaného notářského zápisu o závěti. Pořizovateli závěti vydá notář další vyhotovení protokolu na základě jeho žádosti. Jinému se vyhotovení protokolu nevydává.

01.01.2014

(6) Notář po vydání notářského zápisu o závěti provede výmaz údajů o závěti nebo dovětku a o pořizovateli v Evidenci právních jednání pro případ smrti; přesun do souboru dat skončených věcí v této evidenci se neprovede.“.

01.01.2014

101. § 102 se zrušuje.

01.01.2014

102. V § 107 se slova „a hotových výdajů“ nahrazují slovy „ , náhrady za promeškaný čas a náhrady hotových výdajů“.

01.01.2014

103. Nadpis části desáté zní:

01.01.2014

„VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ ZE ZÁKLADNÍHO REGISTRU OBYVATEL A Z AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ“.

01.01.2014

104. V § 109b odst. 1 písm. h) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

105. V § 109b odst. 1 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:

01.01.2014

n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena n) a o) se označují jako písmena o) a p).

01.01.2014

106. V § 109c odst. 1 písmeno h) zní:

01.01.2014

h) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

Čl. XIII

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. V Evidenci právních jednání pro případ smrti se evidují také závěti, listiny o vydědění a listiny o zrušení těchto listin již evidované podle dosavadních právních předpisů v Centrální evidenci závětí. Listiny o právních jednáních zůstavitele pro případ smrti, které nebyly předmětem evidence podle dosavadních právních předpisů a které vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se evidují jen, jestliže zůstavitel před tímto dnem nezemřel; listiny o takových právních jednáních, které byly zrušeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a listiny o jejich zrušení se neevidují. Zápis listiny o právním jednání zůstavitele pro případ smrti, která nebyla předmětem evidence podle dosavadních právních předpisů, a která vznikla přede dnem nabytí účinnost tohoto zákona, provede postupem podle zákona č. 358/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na žádost zůstavitele notář, u kterého je uložen notářský zápis o takovém právním jednání, nebo notář, u kterého je taková listina v notářské úschově; po zápisu se použijí pro ně ustanovení zákona č. 358/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o Evidenci právních jednání pro případ smrti.

01.01.2014

2. V Evidenci právních jednání pro případ smrti se evidují také listiny o ustanovení správce dědictví, listiny o odvolání ustanovení správce dědictví a listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví o správě dědictví vzniklé a evidované podle dosavadních právních předpisů v Centrální evidenci závětí (dále jen „listiny o správě dědictví“). Listiny o správě dědictví se v Evidenci právních jednání pro případ smrti evidují v oddělené evidenci spolu s listinami o povolání správce pozůstalosti nebo vykonavatele závěti a s listinami o zrušení tohoto povolání. Ustanovení zákona č. 358/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o Evidenci právních jednání pro případ smrti se použijí pro ně obdobně. Do notářského zápisu o listině o správě dědictví za života jeho pořizovatele má právo nahlížet pouze pořizovatel a jím ustanovený správce dědictví.

01.01.2014

3. V Evidenci listin o manželském majetkovém režimu se evidují také smlouvy o rozšíření nebo zúžení stanoveného rozsahu společného jmění manželů a smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství, uzavřené manžely nebo mužem a ženou, kteří v době uzavření smlouvy hodlali uzavřít manželství, již evidované podle dosavadních právních předpisů v Centrální evidenci manželských smluv přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

4. V Seznamu listin o manželském majetkovém režimu se na základě žádosti obou manželů evidují také smlouvy o rozšíření nebo zúžení stanoveného rozsahu společného jmění manželů a smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství, uzavřené manžely nebo mužem a ženou, kteří v době uzavření smlouvy nebyli manželé a posléze manželství uzavřeli, vzniklé podle dosavadních právních předpisů; při zápisu se postupuje podle zákona č. 358/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jehož ustanovení po jejich zápisu se použijí i pro tyto smlouvy.

01.01.2014

5. Jestliže byly přijaty do úschovy peníze nebo listiny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jejich úschova se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2014

6. Smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu je notář povinen uzavřít do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bude-li smlouva uzavřena ve lhůtě podle věty první, je do dne uzavření této smlouvy splněn předpoklad zahájení činnosti notáře podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 358/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uzavřel-li notář smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.

01.01.2014

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o užitných vzorech

01.01.2014

Čl. XIV

01.01.2014

V § 20 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 2b zní:

01.01.2014

(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku2b) se může týkat jen záznamu v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s užitným vzorem jako předmětem vlastnictví.

01.01.2014

2b) § 986 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2014

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

01.01.2014

Čl. XV

01.01.2014

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 157/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 23a odst. 6 písm. i) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

2. V § 23a odst. 6 písm. o) úvodní části ustanovení se slova „osvojeném dítěti“ nahrazují slovem „osvojenci“.

01.01.2014

3. V § 23a odst. 6 písm. o) bodech 2 a 3 se slovo „dítěte“ nahrazuje slovem „osvojence“.

01.01.2014

4. V § 23a odst. 6 písm. o) bodě 7 se slovo „dítěte“ zrušuje.

01.01.2014

5. V § 23a odst. 6 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

01.01.2014

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena p) až r) se označují jako písmena q) až s).

01.01.2014

6. V § 23a odst. 7 písmeno k) zní:

01.01.2014

k) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

7. V § 23a odst. 7 písm. r) úvodní části ustanovení se slova „osvojeném dítěti“ nahrazují slovem „osvojenci“.

01.01.2014

8. V § 23a odst. 7 písm. r) bodech 2 a 3 se slovo „dítěte“ nahrazuje slovem „osvojence“.

01.01.2014

9. V § 23a odst. 7 písm. r) bodě 6 se slova „dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě“ nahrazují slovy „osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem v České republice, která jej porodila“.

01.01.2014

10. V § 23a odst. 7 písm. r) bodě 7 se slovo „dítěte“ zrušuje.

01.01.2014

11. V § 23a odst. 7 se za písmeno s) vkládá nové písmeno t), které zní:

01.01.2014

t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena t) až w) se označují jako písmena u) až x).

01.01.2014

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o ochraně spotřebitele

01.01.2014

Čl. XVI

01.01.2014

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb. a zákona č. 238/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

01.01.2014

4) § 420 odst. 2 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

2. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají.“.

01.01.2014

3. Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34 znějí:

01.01.2014

㤠3a

01.01.2014

Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou

01.01.2014

Prodávající, který v souvislosti s uzavřenou smlouvou používá pro komunikaci se spotřebitelem veřejnou komunikační síť, nesmí pro tuto komunikaci využívat telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou34).

01.01.2014

§ 3b

01.01.2014

Ustanovení § 3 odst. 2 a § 3a se nepoužijí na smlouvy uvedené v § 1840 písm. a) až g), i) a j) a v § 1852 občanského zákoníku.

01.01.2014

34) Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2014

4. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

01.01.2014

㤠11a

01.01.2014

Při prodeji zboží nebo poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí služby a jaké způsoby platby jsou přijímány.“.

01.01.2014

5. § 13 zní:

01.01.2014

㤠13

01.01.2014

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.“.

01.01.2014

6. V § 15 odst. 1 se za slovo „výrobku“ vkládají slova „a forma prodeje“ a za slovo „výrobek“ se vkládají slova „překontrolovat nebo“.

01.01.2014

7. V § 15 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

01.01.2014

(2) Prodávající je povinen vydat spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem12).

01.01.2014

12) § 2166 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

8. Za § 18b se vkládá nový § 18c, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

01.01.2014

㤠18c

01.01.2014

Užívání ubytovacího zařízení s noclehem na více než 1 časový úsek nebo výhoda spojená s ubytováním, popřípadě včetně dopravy nebo jiných rekreačních služeb30), nesmějí být uváděny na trh nebo prodávány spotřebiteli jako investice.

01.01.2014

30) § 1852 až 1867 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

9. Poznámka pod čarou č. 13 zní:

01.01.2014

13) § 2172 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

10. V § 19 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.“.

01.01.2014

11. V § 23 odst. 1 se číslo „11“ nahrazuje číslem „12“.

01.01.2014

12. V § 23 odst. 2 až 4 se za slova „§ 3“ vkládají slova „odst. 1“.

01.01.2014

13. V § 23 odstavec 15 zní:

01.01.2014

(15) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z ustanovení občanského zákoníku upravujících spotřebitelskou smlouvu, ve které se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby30).“.

01.01.2014

14. V § 24 odst. 7 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.01.2014

b) v rozporu s § 3a používá telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena b) až v) se označují jako písmena c) až w).

01.01.2014

15. V § 24 odst. 7 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

01.01.2014

i) neinformuje spotřebitele podle § 11a,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena i) až w) se označují jako písmena j) až x).

01.01.2014

16. V § 24 odst. 7 písmeno m) zní:

01.01.2014

m) nevydá spotřebiteli potvrzení podle § 15 odst. 2,“.

01.01.2014

17. V § 24 odstavec 8 zní:

01.01.2014

(8) Prodávající jako osoba, která v souvislosti s nabízením nebo uzavíráním smlouvy, ve které se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby podle § 1852 občanského zákoníku, se dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2014

a) neposkytne spotřebiteli údaje podle § 1854 odst. 2 občanského zákoníku v rozsahu a způsobem tam uvedeným,

01.01.2014

b) neuvede zřetelně na pozvánce k nabídkové nebo prodejní akci účel a povahu této akce a nezajistí, aby byly po celou dobu jejího trvání spotřebiteli k dispozici údaje podle § 1854 odst. 2 občanského zákoníku,

01.01.2014

c) neupozorní výslovně spotřebitele s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, nebo než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy, na jeho právo odstoupit od smlouvy, nebo na délku lhůty k odstoupení a na zákaz platby záloh a jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení,

01.01.2014

d) nesdělí spotřebiteli údaje podle § 1854 odst. 2 v jazyce požadovaném podle § 1854 odst. 3 občanského zákoníku nebo neuzavře se spotřebitelem smlouvu v jazyce požadovaném v § 1860 občanského zákoníku nebo nevydá spotřebiteli úřední překlad textu smlouvy do jazyka uvedeného v § 1860 občanského zákoníku,

01.01.2014

e) neuvede ve smlouvě údaje podle § 1856 odst. 1 občanského zákoníku,

01.01.2014

f) neposkytne spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy,

01.01.2014

g) neposkytne spotřebiteli písemně údaje podle § 1854 odst. 2 nebo písemně neupozorní na jejich změny,

01.01.2014

h) nezajistí, aby spotřebitel podepsal zvlášť každé ujednání o právu na odstoupení od smlouvy, o lhůtě k odstoupení a o zákazu platby záloh a jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení,

01.01.2014

i) nevydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení,

01.01.2014

j) nerozdělí u smlouvy, kterou se nabývá za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě s dopravou nebo jinými službami, platby do ročních splátek v téže výši, popřípadě se zohledněním vývoje cen, je-li to sjednáno, nebo nezašle spotřebiteli výzvu k provedení platby písemně nejpozději 14 dnů přede dnem splatnosti,

01.01.2014

k) v rozporu s § 1864 občanského zákoníku požaduje nebo přijímá od spotřebitele zálohu či jiné plnění nebo jejich zajištění, nebo

01.01.2014

l) uvádí na trh nebo prodává užívání ubytovacího zařízení s noclehem na více než 1 časový úsek nebo výhodu spojenou s ubytováním popřípadě včetně dopravy nebo jiných služeb jako investici.“.

01.01.2014

18. V § 24 odstavec 10 zní:

01.01.2014

(10) Za správní delikt se uloží pokuta do

01.01.2014

a) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. b), d), l) až q), s), u), w),

01.01.2014

b) 2000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 8,

01.01.2014

c) 3000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až e), odstavců 2 a 3, odstavce 7 písm. c), e), g), h), i), k), r), t), v),

01.01.2014

d) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavce 4, odstavce 7 písm. a), f), j) a odstavce 9,

01.01.2014

e) 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 5 a 6 a odstavce 7 písm. x).“.

01.01.2014

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o stavebním spoření

01.01.2014

Čl. XVII

01.01.2014

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb. a zákona č. 353/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 5 odst. 1 větě první se slova „písemnou smlouvu podle občanského zákoníku“ nahrazují slovem „smlouvu“ a za větu první se vkládá věta „Poskytovatel stavebního spoření sdělí budoucímu účastníkovi obsah smlouvy v textové podobě v dostatečném předstihu před jejím uzavřením.“.

01.01.2014

2. V § 5 odst. 9 se na konci textu odstavce doplňují slova „ , lze ji však použít k zajištění pohledávek poskytovatele stavebního spoření z úvěru, který poskytovatel stavebního spoření poskytl podle odstavce 2 nebo 5“.

01.01.2014

3. V § 5 se doplňuje odstavec 12, který zní:

01.01.2014

(12) K uzavření nebo změně smlouvy pro nezletilého účastníka nepotřebuje jeho zákonný zástupce souhlas soudu, neboť toto právní jednání se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte.“.

01.01.2014

4. V § 6 odst. 1 písm. h) se slova „členských práv a povinností v družstvu“ nahrazují slovy „družstevního podílu“ a slova „členských práv a povinností“ se nahrazují slovy „družstevního podílu“.

01.01.2014

5. V § 6 odst. 1 písm. k) a v § 6 odst. 2 písm. b) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

01.01.2014

6. § 8 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠8

01.01.2014

Smrt účastníka

01.01.2014

(1) Závazek ze smlouvy o stavebním spoření zaniká smrtí účastníka a součástí pozůstalosti je pohledávka na výplatu uspořené částky, pohledávka na výplatu záloh státní podpory evidovaných na účtu účastníka a zálohy státní podpory za kalendářní rok, ve kterém účastník zemřel, podle skutečně uspořené částky ke dni smrti účastníka v tomto kalendářním roce. Součástí pozůstalosti jsou i případné dluhy účastníka vyplývající ze stavebního spoření.

01.01.2014

(2) Při vyplacení státní podpory z důvodu smrti účastníka se § 12 odst. 2 nepoužije.“.

01.01.2014

7. V § 9a odst. 6 v textu pod písmeny se slova „zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo účastníka, jehož způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovy „ , jehož svéprávnost“.

01.01.2014

8. V § 10 odst. 3 větě první se slovo „písemně“ zrušuje.

01.01.2014

ČÁST PATNÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o Ústavním soudu

01.01.2014

Čl. XVIII

01.01.2014

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 275/2012 Sb. a zákona č. 404/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 25a odst. 3 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

2. V § 25a odst. 3 písm. n) se slovo „dítěte“ zrušuje.

01.01.2014

3. V § 25a odst. 3 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o) které zní:

01.01.2014

o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p) a q).

01.01.2014

4. V § 25a odst. 4 písmeno j) zní:

01.01.2014

j) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

5. V § 25a odst. 4 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

01.01.2014

o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p) a q).

01.01.2014

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

01.01.2014

Čl. XIX

01.01.2014

V zákoně č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 254/2012 Sb. a zákona č. 273/2012 Sb., § 17 zní:

01.01.2014

㤠17

01.01.2014

(1) Stát je povinen nahradit újmu osobě, která poskytla pomoc Bezpečnostní informační službě nebo příslušníkovi s jejich vědomím (dále jen „pomáhající osoba“). Stát se této povinnosti může zprostit jen tehdy, způsobila-li si tuto újmu pomáhající osoba úmyslně.

01.01.2014

(2) Stát je povinen nahradit škodu, která pomáhající osobě vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci Bezpečnostní informační službě nebo příslušníkovi.

01.01.2014

(3) Stát je povinen nahradit újmu, kterou jinému způsobila pomáhající osoba v souvislosti s poskytnutím pomoci Bezpečnostní informační službě nebo příslušníkovi.

01.01.2014

(4) Náhradu škody poskytuje v zastoupení státu Bezpečnostní informační služba.“.

01.01.2014

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o rozhodčím řízení

01.01.2014

Čl. XX

01.01.2014

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb. a zákona č. 91/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

01.01.2014

㤠1

01.01.2014

Tento zákon upravuje

01.01.2014

a) rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci,

01.01.2014

b) rozhodování sporných záležitostí náležejících do spolkové samosprávy rozhodčí komisí spolku podle občanského zákoníku7) a

01.01.2014

c) výkon rozhodčích nálezů.

01.01.2014

7) § 265 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

2. V § 4 odst. 1 se slova „způsobilý k právním úkonům“ nahrazují slovy „plně svéprávný“.

01.01.2014

3. V § 4 se dosavadní odstavce 3 a 4 označují jako odstavce 2 a 3.

01.01.2014

4. V § 4 odst. 2 se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

01.01.2014

5. § 16 zní:

01.01.2014

㤠16

01.01.2014

(1) Uplatní-li strana svůj nárok před rozhodci v promlčecí nebo prekluzivní lhůtě a rozhodnou-li rozhodci, že není dána jejich pravomoc, zůstávají účinky podané žaloby zachovány, pokud strana podá znovu u soudu, u příslušných rozhodců či stálého rozhodčího soudu, nebo u jiného příslušného orgánu žalobu do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí o nedostatku pravomoci.

01.01.2014

(2) Účinky podané žaloby zůstávají zachovány i tehdy, pokud strana po zrušení rozhodčího nálezu podala u příslušných rozhodců či stálého rozhodčího soudu, nebo u jiného příslušného orgánu žalobu, nebo návrh na pokračování v řízení do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž došlo ke zrušení rozhodčího nálezu.“.

01.01.2014

6. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠19a

01.01.2014

Adresa pro doručování

01.01.2014

Rozhodce doručí písemnost na adresu datové schránky; není-li možné písemnost doručit do datové schránky, doručí písemnost na elektronickou adresu, kterou adresát rozhodci sdělil nebo kterou určil jako doručovací v rozhodčí smlouvě. Není-li možné doručit písemnost na adresy uvedené výše, doručí rozhodce písemnost na adresu, kterou adresát rozhodci sdělil nebo adresu uvedenou v rozhodčí smlouvě.“.

01.01.2014

7. V § 34 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Zruší-li soud rozhodčí nález z důvodů uvedených v § 31 písm. c) až f) nebo i), pokračuje se k návrhu některé ze stran v rozhodčím řízení na základě rozhodčí smlouvy. Nedohodnou-li se strany jinak, rozhodci zúčastnění na rozhodčím nálezu, který byl zrušen z důvodů uvedených v § 31 písm. c), jsou však z nového projednání a rozhodování vyloučeni. Nedohodnou-li se strany jinak, budou noví rozhodci jmenováni způsobem původně určeným v rozhodčí smlouvě nebo podpůrně podle ustanovení tohoto zákona.“.

01.01.2014

8. Za část pátou, jejíž nadpis zněl „Ustanovení o poměru k cizině“, se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu zní:

01.01.2014

„ČÁST ŠESTÁ

01.01.2014

SEZNAM ROZHODCŮ VEDENÝ MINISTERSTVEM

01.01.2014

§ 40a

01.01.2014

(1) Ministerstvo vede seznam rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv.

01.01.2014

(2) Ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách o rozhodcích zapsaných v seznamu tyto údaje:

01.01.2014

a) jméno a příjmení,

01.01.2014

b) kontaktní adresu uvedenou rozhodcem,

01.01.2014

c) číslo osvědčení,

01.01.2014

d) den zápisu do seznamu a

01.01.2014

e) den a důvod vyškrtnutí ze seznamu.

01.01.2014

§ 40b

01.01.2014

Zápis do seznamu rozhodců

01.01.2014

(1) Ministerstvo na žádost do seznamu rozhodců zapíše fyzickou osobu, která

01.01.2014

a) je svéprávná,

01.01.2014

b) je bezúhonná,

01.01.2014

c) získala vysokoškolské vzdělání v oboru právo

01.01.2014

1. v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice, nebo

01.01.2014

2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice,

01.01.2014

d) nebyla v posledních 5 letech na základě rozhodnutí ministerstva vyškrtnuta ze seznamu rozhodců,

01.01.2014

e) uhradila ministerstvu správní poplatek ve výši 5000 Kč.

01.01.2014

(2) V žádosti o zápis do seznamu rozhodců uchazeč uvede jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, rodné číslo, bylo-li mu přiděleno, datum narození a kontaktní adresu.

01.01.2014

(3) K žádosti podle odstavce 2 doloží uchazeč o zápis do seznamu rozhodců

01.01.2014

a) ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání podle odstavce 1 písm. c),

01.01.2014

b) doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů vydaný státem, jehož je občanem, nebo výpis z evidence rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem; v případě, že stát výpis obdobný výpisu z rejstříku trestů nevydává, čestné prohlášení učiněné před příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto státu; doklady nesmí být starší 3 měsíců,

01.01.2014

c) doklad prokazující zaplacení správního poplatku za zápis do seznamu.

01.01.2014

(4) Za účelem doložení bezúhonnosti si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.01.2014

(5) Zápis do seznamu rozhodců provede ministerstvo bez zbytečného odkladu, pokud uchazeč splňuje všechny podmínky uvedené v odstavci 1. Ministerstvo vydá rozhodci zapsanému do seznamu nejpozději do 30 dnů od zápisu osvědčení o zápisu.

01.01.2014

§ 40c

01.01.2014

Vyškrtnutí ze seznamu rozhodců

01.01.2014

(1) Ministerstvo vyškrtne ze seznamu rozhodce, který

01.01.2014

a) zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,

01.01.2014

b) byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen,

01.01.2014

c) byl pravomocně omezen ve svéprávnosti,

01.01.2014

d) nemůže být rozhodcem podle jiných právních předpisů, nebo

01.01.2014

e) podal ministerstvu písemnou žádost o vyškrtnutí ze seznamu, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost doručena.

01.01.2014

(2) Ministerstvo může rozhodnout o vyškrtnutí rozhodce ze seznamu, pokud závažně nebo opakovaně porušil povinnosti stanovené tímto zákonem.

01.01.2014

(3) Ministerstvo může rozhodnout o dočasném vyškrtnutí rozhodce,

01.01.2014

a) proti kterému bylo zahájeno trestní stíhání; dočasné vyškrtnutí trvá nejdéle do dne následujícího po dni, kdy bude ministerstvu doručeno pravomocné rozhodnutí, kterým se toto stíhání končí, nebo

01.01.2014

b) bylo-li zahájeno řízení o omezení jeho svéprávnosti, a to nejdéle do dne následujícího po dni, kdy bude ministerstvu doručeno pravomocné rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

01.01.2014

(4) O vyškrtnutí podle odstavce 1 písm. b) až e) ze seznamu rozhodců vyrozumí ministerstvo do 30 dnů toho, jehož se vyškrtnutí týká. Vyškrtnutí podle odstavce 2 nebo dočasné vyškrtnutí podle odstavce 3 zaznamená ministerstvo v seznamu rozhodců bez zbytečného odkladu od právní moci rozhodnutí o vyškrtnutí nebo dočasném vyškrtnutí a do 30 dnů o této skutečnosti informuje toho, jehož se vyškrtnutí nebo dočasné vyškrtnutí týká.

01.01.2014

§ 40d

01.01.2014

Informační povinnosti

01.01.2014

Rozhodce je povinen oznámit ministerstvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dnů, veškeré změny údajů, které jsou uvedeny v seznamu a veškeré změny skutečností, na jejichž základě byl zapsán do seznamu.“.

01.01.2014

Dosavadní části šestá až osmá se označují jako části sedmá až devátá.

01.01.2014

9. Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu zní:

01.01.2014

„ČÁST SEDMÁ

01.01.2014

ŘÍZENÍ PŘED ROZHODČÍ KOMISÍ SPOLKU

01.01.2014

§ 40e

01.01.2014

Tohoto zákona se použije i na rozhodování sporných záležitostí náležejících do spolkové samosprávy v řízení před rozhodčí komisí spolku (dále jen „komise“) podle občanského zákoníku, ledaže je v této části stanoveno jinak. Na rozhodování před komisí se nepoužijí ustanovení o stálých rozhodčích soudech.

01.01.2014

§ 40f

01.01.2014

(1) Řízení před komisí je zahájeno dnem, kdy je žaloba doručena na adresu uvedenou ve stanovách spolku. Není-li taková adresa ve stanovách uvedena, doručuje se žaloba komisi na adresu sídla spolku.

01.01.2014

(2) Strany mají v řízení rovné postavení a musí jim být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv. Stanovy, vnitřní předpis ve stanovách výslovně označený, nebo písemně uzavřená dohoda stran mohou odchylně od tohoto zákona upravit postup, kterým má komise vést řízení.

01.01.2014

§ 40g

01.01.2014

(1) Komise může záležitost projednat a rozhodnout jen za přítomnosti většiny svých členů, nejméně však 3.

01.01.2014

(2) Klesne-li počet členů komise, kteří jsou způsobilí věc rozhodnout pod minimální počet členů vyžadovaný pro rozhodování tímto zákonem nebo stanovami, komise řízení zastaví; to nebrání soudu, aby věc rozhodl. Ustanovení § 9 a 10 se nepoužijí.

01.01.2014

§ 40h

01.01.2014

Pokud komise ve lhůtě 3 měsíců nerozhodne ve věci samé, může strana uplatnit své právo u soudu. Stanovy, vnitřní předpis ve stanovách výslovně označený nebo písemně uzavřená dohoda stran mohou lhůtu podle věty první prodloužit, avšak ne déle, než na 9 měsíců.

01.01.2014

§ 40i

01.01.2014

Člen komise, u něhož vyšly najevo okolnosti uvedené v § 11, je povinen vyloučit se z projednávání věci. Nevyloučí-li se člen komise, rozhodne o návrhu strany na jeho vyloučení komise.

01.01.2014

§ 40j

01.01.2014

(1) Soud na návrh strany zruší rozhodčí nález vydaný komisí i v případě, že komise rozhodovala spor ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Ustanovení § 242 občanského zákoníku tím není dotčeno.

01.01.2014

(2) I když nepodala návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem, může strana, proti níž byl soudem nařízen výkon rozhodčího nálezu, bez ohledu na lhůtu stanovenou v § 32 odst. 1, podat návrh na zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí, kromě důvodů uvedených ve zvláštním předpisu i v případě, že jsou dány důvody pro jeho zrušení podle § 31 písm. a) až f) nebo pokud jsou dány důvody pro jeho zrušení podle odstavce 1 a rozhodčí nález neobsahuje poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudu. Ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) a d) a § 35 odst. 2 a 3 se použijí obdobně.

01.01.2014

§ 40k

01.01.2014

Na řízení před komisí se použijí i ustanovení § 25 odst. 2 věty druhé a § 32 odst. 3, jestliže návrh na zrušení rozhodčího nálezu podá člen spolku.“.

01.01.2014

Dosavadní části sedmá až devátá se označují jako části osmá až desátá.

01.01.2014

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o regulaci reklamy

01.01.2014

Čl. XXI

01.01.2014

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. § 5i včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26b zní:

01.01.2014

㤠5i

01.01.2014

Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby

01.01.2014

(1) Reklama na dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby podle občanského zákoníku26b), musí obsahovat údaj o právu spotřebitele získat informace, které musí být spotřebiteli poskytnuty před uzavřením smlouvy, nebo než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy, včetně uvedení místa a způsobu, kde a jak lze tyto informace získat.

01.01.2014

(2) Za reklamu podle odstavce 1 se považuje i nabídková nebo prodejní akce, v rámci které lze sjednat smlouvu, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, nebo jiná rekreační služba. Pozvánka na takové akce musí obsahovat zřetelné uvedení účelu a povahy akce.

01.01.2014

(3) Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby nesmějí být nabízeny reklamou jako investice.

01.01.2014

26b) § 1852 až 1867 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

2. V § 7 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 32b zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2014

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

01.01.2014

Čl. XXII

01.01.2014

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb. a zákona č. 227/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 odst. 5 písm. c) se slova „přičemž tato neplatnost se posuzuje podle ustanovení obchodního zákoníku, upravujících obchodní závazkové smlouvy,“ zrušují.

01.01.2014

2. V § 1 odst. 7 se slovo „podnikem“ nahrazuje slovy „obchodním závodem“ a slovo „podniku“ se nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

3. V § 1a odst. 1 písm. c) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

4. V § 1a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

01.01.2014

r) řídící osobou člen představenstva, kontrolní komise nebo úvěrové komise a osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost družstevní záložny; je-li členem představenstva družstevní záložny právnická osoba, rozumí se řídící osobou fyzická osoba, která jménem právnické osoby funkci představenstva vykonává.“.

01.01.2014

5. V § 2 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Základní kapitál musí činit nejméně 500000 Kč.“.

01.01.2014

6. V § 2 odst. 4 se slovo „členské“ zrušuje.

01.01.2014

7. V § 2a odst. 4 písm. b) se slova „jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise, a dále osoby, které jsou navrhovány v družstevní záložně na výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami družstevní záložny,“ zrušují.

01.01.2014

8. V § 2b odst. 15 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

9. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo „bankovní“ nahrazuje slovem „finanční“.

01.01.2014

10. Poznámka pod čarou č. 3f se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

11. V § 4 odst. 2 se slova „Členská práva a povinnosti (dále jen „členská práva“) přecházejí“ nahrazují slovy „Družstevní podíl přechází“.

01.01.2014

12. V § 4 odst. 2 až 5 se slova „členských práv“ nahrazují slovy „družstevního podílu“.

01.01.2014

13. V § 4 odst. 3 se slovo „jejich“ nahrazuje slovem „jeho“.

01.01.2014

14. V § 4 odst. 4 větě první se slova „členská práva“ nahrazují slovy „družstevní podíl“.

01.01.2014

15. V § 4 odst. 4 větě druhé se slova „Jsou-li“ nahrazují slovy „Je-li“, slova „členská práva“ se nahrazují slovy „družstevní podíl“ a slovo „tato“ se nahrazuje slovy „tento družstevní podíl“.

01.01.2014

16. V § 4 odst. 4 větách čtvrté a páté se slova „převáděná členská práva“ nahrazují slovy „převáděný družstevní podíl“.

01.01.2014

17. V § 4 odst. 6 se slova „nájmu podniku“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“.

01.01.2014

18. V § 4 odst. 7 a v § 6 odst. 11 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

19. V § 5 písm. g) se slovo „zapisovaného“ zrušuje.

01.01.2014

20. V § 6 odst. 1 se slova „zvláštního zákona6)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

01.01.2014

21. V § 6 odst. 3 písm. b) se slovo „bankovní“ nahrazuje slovem „finanční“.

01.01.2014

22. V § 6 odst. 5 se slova „zvláštního zákona,2)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

01.01.2014

23. V § 6 odst. 9 se slova „zvláštního zákona7)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

01.01.2014

24. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

25. V § 7 odst. 5 větě první se slova „zvláštního zákona“ nahrazují slovy „zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

26. V § 7 odst. 5 větě třetí se slova „statutárním orgánem,“ zrušují, za slovo „orgánu“ se vkládají slova „ , správní rady“ a slova „dozorčí rady“ se nahrazují slovy „dozorčího orgánu“.

01.01.2014

27. V § 7 odst. 5 větě čtvrté se slova „v představenstvu nebo dozorčí radě“ nahrazují slovy „ve statutárním orgánu, správní radě nebo dozorčím orgánu“.

01.01.2014

28. V § 9 odst. 1 větě poslední se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

29. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

30. V § 10 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.

01.01.2014

31. V § 13 odst. 5 se slovo „podobu,“ zrušuje.

01.01.2014

32. V § 13 odst. 8 se věta třetí zrušuje.

01.01.2014

33. V § 13 odst. 9 se slova „s obchodním zákoníkem“ nahrazují slovy „se zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

34. V § 25f odst. 7 se slova „jejím statutárním orgánem,“ zrušují a slova „jejím statutárním orgánem nebo jeho členem“ se nahrazují slovy „členem jejího statutárního orgánu“.

01.01.2014

35. V § 25h odst. 1, 2 a v § 25l odst. 3 písm. c) se slova „organizační složky“ nahrazují slovem „pobočky“.

01.01.2014

36. V § 27 odst. 3 se slova „obchodního zákoníku nebo tohoto“ zrušují.

01.01.2014

37. V § 28h odst. 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

ČÁST DVACÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o státní sociální podpoře

01.01.2014

Čl. XXIII

01.01.2014

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 48/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 7 odstavec 10 včetně poznámek pod čarou č. 18 a 32 až 37 zní:

01.01.2014

(10) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů se pro účely tohoto zákona považuje rozhodnutí soudu o

01.01.2014

a) svěření dítěte do péče jiné osoby32),

01.01.2014

b) osvojení dítěte33),

01.01.2014

c) předání dítěte do péče budoucího osvojitele34),

01.01.2014

d) předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením35),

01.01.2014

e) jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte36),

01.01.2014

f) svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu37),

01.01.2014

g) svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči18),

01.01.2014

h) nařízení předběžného opatření o péči o dítě.

01.01.2014

18) § 963 občanského zákoníku.

01.01.2014

32) § 953 občanského zákoníku.

01.01.2014

33) § 796 občanského zákoníku.

01.01.2014

34) § 824 občanského zákoníku.

01.01.2014

35) § 826 občanského zákoníku.

01.01.2014

36) § 928 občanského zákoníku.

01.01.2014

37) § 958 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

2. V § 24 odst. 2 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 47a zrušuje a věty třetí a čtvrtá se nahrazují větami „Za nájemce bytu se považují oba manželé, mají-li k bytu společné nájemní právo47b). Za dobu trvání nájemního vztahu se pro účely nároku na příspěvek na bydlení považuje i doba od zániku členství v bytovém družstvu do uplynutí lhůty k vyklizení bytu, doba od smrti nájemce služebního bytu nebo bytu zvláštního určení do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu a doba od trvalého opuštění služebního bytu nebo bytu zvláštního určení jeho nájemcem do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 47b zní:

01.01.2014

47b) § 745 a 746 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

3. V § 31 odst. 2 větě třetí se slova „této osobě, která dosáhla věku 16 let, přiznal rodičovskou zodpovědnost podle zákona o rodině“ nahrazují slovy „nerozhodl o pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče“.

01.01.2014

4. V § 59 odst. 1 písm. a) se za slova „zákonný zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovník“.

01.01.2014

5. V § 63 odst. 7 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

6. V § 63 odst. 7 písm. j) a v § 63 odst. 8 písm. o) se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“ a za slova „zákonný zástupce“ se vkládají slova „nebo opatrovník“.

01.01.2014

7. V § 63 odst. 8 písmeno j) zní:

01.01.2014

j) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

8. V § 67 odst. 4 větě první se slova „způsobilá k právním úkonům55)“ nahrazují slovem „svéprávná55)“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 55 zní:

01.01.2014

55) § 49 a násl. občanského zákoníku.“.

01.01.2014

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.01.2014

Změna zákona o důchodovém pojištění

01.01.2014

Čl. XXIV

01.01.2014

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 3 odst. 1 se slova „Způsobilost osoby mít v právních vztazích pojištění práva a povinnosti“ nahrazují slovy „Právní osobnost v právních vztazích pojištění“.

01.01.2014

2. V § 3 odst. 2 větě první se slova „Způsobilost osoby vlastními právními úkony nabývat v právních vztazích pojištění práv a brát na sebe povinnosti“ nahrazují slovy „Plná svéprávnost v právních vztazích pojištění“ a ve větě třetí se slova „a zbavení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávnosti“.

01.01.2014

3. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

01.01.2014

2) § 30 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

4. V § 3 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Osoba, která nemá svéprávnost podle odstavce 2, musí být zastoupena zákonným zástupcem nebo opatrovníkem; kdo je zákonným zástupcem nezletilého nebo opatrovníkem, stanoví občanský zákoník.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

01.01.2014

5. Poznámka pod čarou č. 5d se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

6. V § 9 odst. 6 písm. e) se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.

01.01.2014

7. V § 20 odst. 1 se slovo „trvalé“ zrušuje.

01.01.2014

8. V § 20 odst. 2 se slovo „trvalé“ zrušuje a ve větě druhé se za slovo „rozhodnutí“ vkládá slovo „soudu,“.

01.01.2014

9. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 38 až 45 zní:

01.01.2014

(3) Za rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 2 věty první se považuje

01.01.2014

a) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby38),

01.01.2014

b) rozhodnutí soudu o osvojení dítěte39),

01.01.2014

c) rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele40),

01.01.2014

d) rozhodnutí soudu o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením41),

01.01.2014

e) jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte42),

01.01.2014

f) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu43),

01.01.2014

g) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči44),

01.01.2014

h) rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření o péči o dítě45),

01.01.2014

i) podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě osobně pečuje a nemá k němu vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá toto soudní řízení.

01.01.2014

38) § 953 občanského zákoníku.

01.01.2014

39) § 796 občanského zákoníku.

01.01.2014

40) § 824 občanského zákoníku.

01.01.2014

41) § 826 občanského zákoníku.

01.01.2014

42) § 928 občanského zákoníku.

01.01.2014

43) § 958 občanského zákoníku.

01.01.2014

44) § 963 občanského zákoníku.

01.01.2014

45) § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

01.01.2014

10. Nadpis pod § 24 zní:

01.01.2014

„Osoby blízké a domácnost“.

01.01.2014

11. V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Domácností se pro účely tohoto zákona rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

01.01.2014

12. V § 50 odst. 3 se slovo „trvalé“ zrušuje.

01.01.2014

13. V § 55 odst. 2 větě druhé se za slovo „za“ doplňují slova „nezvěstnou anebo za“.

01.01.2014

14. V § 64 odst. 1 se za slova „zákonný zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovník“.

01.01.2014

15. V § 88 se slovo „způsobilost“ nahrazuje slovem „svéprávnost“.

01.01.2014

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.01.2014

Změna zákona o advokacii

01.01.2014

Čl. XXV

01.01.2014

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., zákona č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 214/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb. a zákona č. 202/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 5 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) kdo je plně svéprávný,“.

01.01.2014

2. V § 7b odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) kdo byl omezen ve svéprávnosti, je vyškrtnut ze seznamu advokátů ke dni právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla jeho svéprávnost omezena,“.

01.01.2014

3. V § 9 odst. 2 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) bylo-li zahájeno řízení o omezení jeho svéprávnosti, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,“.

01.01.2014

4. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) společně s jinými advokáty jako společník společnosti podle občanského zákoníku (dále jen „sdružení“), nebo jako společník společnosti podle § 15 anebo jako společník zahraniční společnosti, nebo“.

01.01.2014

5. Poznámky pod čarou č. 2, 3, 3a, 4, 4b, 5, 6, 7, 8, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g a 12a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

6. V § 13 odst. 2 se slova „místem podnikání“ nahrazují slovy „sídlem podnikatele“.

01.01.2014

7. Nadpis nad § 14 se zrušuje.

01.01.2014

8. § 14 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠14

01.01.2014

Sdružení

01.01.2014

(1) Advokáti se mohou sdružit za účelem společného výkonu advokacie; v takovém případě si upraví vzájemné vztahy písemnou smlouvou podle občanského zákoníku. Společníky sdružení mohou být pouze advokáti a jsou povinni vykonávat advokacii pod společným jménem. K dosažení sjednaného účelu sdružení jsou jeho jednotliví společníci oprávněni zaměstnávat další advokáty podle § 15a; tito advokáti nejsou společníky sdružení.

01.01.2014

(2) Majetek získaný při společném výkonu advokacie se stává spoluvlastnictvím všech společníků sdružení, nestanoví-li smlouva jinak. Má-li podle smlouvy rozhodovat o správě společných věcí většina hlasů společníků, náleží každému ze společníků jeden hlas, nestanoví-li smlouva jinak. Správou společných věcí nelze pověřit třetí osobu.

01.01.2014

(3) Advokáti, kteří jsou společníky sdružení, musí mít společné sídlo; dojde-li k porušení této povinnosti, nastávají účinky doručení i tehdy, když písemnost určená některému ze společníků sdružení je doručena kterémukoliv jinému společníkovi.

01.01.2014

(4) Advokát, který je společníkem sdružení, nemůže ode dne vzniku účasti do dne jejího zániku současně vykonávat advokacii samostatně, jako společník společnosti nebo jako společník zahraniční společnosti, v jiném sdružení, ani v pracovním poměru.

01.01.2014

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužijí, dohodnou-li se advokáti na společném poskytování právních služeb v jednom nebo více případech.“.

01.01.2014

9. V § 15 odst. 1 se slova „založené podle obchodního zákoníku“ zrušují.

01.01.2014

10. V § 15 odst. 2 se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

11. V § 15 odst. 3 se slova „splacení celého jeho vkladu do základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku4b)“ nahrazují slovy „splnění vkladové povinnosti v plném rozsahu do obchodního rejstříku“.

01.01.2014

12. V § 15d odst. 2 a v § 27 odst. 3 se slovo „škody“ nahrazuje slovem „újmy“.

01.01.2014

13. V § 15e odst. 2 se slova „z účastníků sdružení a ostatní účastníci sdružení“ nahrazují slovy „ze společníků sdružení a ostatní společníci sdružení“.

01.01.2014

14. V § 24 odst. 1, § 24 odst. 2 a 3, § 24a odst. 1, § 24b odst. 1, § 35p odst. 5 a v § 35t odst. 1 a 2 se slovo „škodu“ nahrazuje slovem „újmu“.

01.01.2014

15. V § 24 odst. 1 se slovo „škoda“ nahrazuje slovem „újma“.

01.01.2014

16. V § 24 odst. 4 se slovo „škodě“ nahrazuje slovem „újmě“.

01.01.2014

17. V § 24a odst. 1 se slova „závazku k náhradě škody“ nahrazují slovy „povinnosti k náhradě újmy“ a slovo „jehož“ se nahrazuje slovem „jejímuž“.

01.01.2014

18. V § 24c odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Komora sjednává pro advokáty, vykonávající advokacii samostatně nebo jako společníci sdružení, pojištění pro případ odpovědnosti za újmu, za kterou klientovi odpovídají podle § 24 odst. 1 (dále jen „hromadné pojištění advokátů“). Pojistnou smlouvu o hromadném pojištění advokátů uveřejní Komora ve Věstníku. Advokát je povinen zaplatit Komoře pojistné z hromadného pojištění advokátů do konce kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na nějž se hromadné pojištění advokátů vztahuje.“.

01.01.2014

19. V § 27 odstavec 5 zní:

01.01.2014

(5) Zemřel-li advokát, který vykonával advokacii samostatně, soud na návrh Komory jmenuje nástupce zemřelého advokáta, pokud se jmenováním souhlasí, správcem té části pozůstalosti, kterou zemřelý advokát používal k výkonu advokacie.“.

01.01.2014

20. V § 30 odst. 2 a v § 35t odst. 1 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

21. V § 35h odst. 1 a v § 35n odst. 4 se slova „členem sdružení“ nahrazují slovy „společníkem sdružení“.

01.01.2014

22. V § 35s odst. 5 se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

23. V § 37 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) kdo je plně svéprávný,“.

01.01.2014

24. V § 55b odst. 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

Čl. XXVI

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Povinnost být pojištěn podle § 24a, 24b nebo 35t zákona č. 85/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí advokát, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, usazený evropský advokát, společník zahraniční společnosti, který ručí za její dluhy celým svým majetkem, a zahraniční společnost, která nemá žádné neomezeně ručící společníky, splnit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Povinnost těchto osob být do uzavření pojistné smlouvy podle věty první pojištěn podle dosavadních právních předpisů tím není dotčena.

01.01.2014

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.01.2014

Změna zákona o oceňování majetku

01.01.2014

Čl. XXVII

01.01.2014

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“.

01.01.2014

2. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

01.01.2014

(2) Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby.

01.01.2014

(3) Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena, je cena zjištěná.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.01.2014

3. V části první nadpis hlavy druhé zní:

01.01.2014

„NEMOVITÉ VĚCI“.

01.01.2014

4. V § 3 odst. 1 písm. a) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

01.01.2014

2. jednotky,“.

01.01.2014

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

01.01.2014

5. V § 4 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Stavba se oceňuje podle účelu jejího užití bez rozdílu, zda jde o nemovitou nebo movitou věc nebo zda je součástí pozemku nebo práva stavby.“.

01.01.2014

6. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2014

(3) Není-li stavba samostatnou věcí, její cena se přičte k ceně nemovité věci, jejíž je součástí.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2014

7. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slovo „technického“ vkládají slova „nebo morálního“.

01.01.2014

8. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.01.2014

d) ze zohlednění ceny stroje nebo jiného technologického zařízení, není-li v katastru nemovitostí zapsána výhrada, že stroj není vlastnictvím vlastníka nemovité věci.“.

01.01.2014

9. V § 5 odst. 2 se za slovo „technického“ vkládají slova „nebo morálního“.

01.01.2014

10. § 8 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠8

01.01.2014

Oceňování jednotek

01.01.2014

(1) Jednotka, kterou je byt nebo která zahrnuje byt, se oceňuje včetně podílu na společných částech nemovité věci, a to i v případě, jsou-li umístěny mimo dům, a včetně podílu na nemovitých věcech, které tvoří příslušenství domu, určené pro společné užívání.

01.01.2014

(2) Jednotka, kterou je nebytový prostor nebo která zahrnuje nebytový prostor, se oceňuje včetně podílu na společných částech nemovité věci a to i v případě, jsou-li umístěny mimo dům, a včetně podílu na nemovitých věcech, které tvoří příslušenství domu určené pro společné užívání; nebytovým prostorem nejsou příslušenství bytu ani společné části domu.

01.01.2014

(3) Cena jednotky se zjistí nákladovým nebo porovnávacím způsobem. Velikost podílu na společných částech nemovité věci příslušejících k jednotce se zjistí z veřejného seznamu. Způsob jejich ocenění stanoví vyhláška v návaznosti na druh a účel užití stavby, ve které se jednotka nachází.

01.01.2014

(4) Cena příslušenství nemovité věci, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studny a vedlejší stavby sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely ocenění jednotky, bytu nebo nebytového prostoru započte do jeho ceny ve výši spoluvlastnického podílu.

01.01.2014

(5) Podlahová plocha jednotky, kterou je byt nebo nebytový prostor, nebo která zahrnuje byt nebo nebytový prostor, je součtem všech plošných výměr podlah jednotlivých místností nebo místností v prostorově oddělené části domu a prostor užívaných výhradně s nimi. Způsob určení plošných výměr stanoví vyhláška.

01.01.2014

(6) Pozemek, který je společnou částí jednotky, se ocení samostatně a jeho cena se přičte k ceně jednotky.“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují.

01.01.2014

11. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) stavební pozemky,“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 22 až 25 se zrušují.

01.01.2014

12. V § 9 odst. 1 písm. c) se za slovo „nemovitostí“ vkládá čárka.

01.01.2014

13. V § 9 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

01.01.2014

(2) Stavební pozemky se pro účely oceňování dále člení na

01.01.2014

a) nezastavěné pozemky,

01.01.2014

1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,

01.01.2014

2. evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí nebo územním souhlasem určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění,

01.01.2014

3. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, v jednotném funkčním celku. Jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může být i více pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,

01.01.2014

4. evidované v katastru nemovitostí s právem stavby,

01.01.2014

b) zastavěné pozemky,

01.01.2014

1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,

01.01.2014

2. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již zastavěny,

01.01.2014

c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí.

01.01.2014

(3) Další členění pozemků pro účely ocenění v návaznosti na druh pozemku a jeho účel užití stanoví vyhláška.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.01.2014

14. V § 10 odst. 1 se slovo „zjištěné“ nahrazuje slovem „určené“.

01.01.2014

15. V § 10 odst. 3 a 6 a v § 24 odst. 3 se slovo „zjistí“ nahrazuje slovem „určí“.

01.01.2014

16. V § 10 odst. 3 větě poslední se slova „může stanovit“ nahrazují slovem „stanoví“.

01.01.2014

17. V § 10 odst. 4 se slovo „zjistit“ nahrazuje slovem „určit“.

01.01.2014

18. V § 10 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

01.01.2014

(8) K ceně pozemku určené podle odstavce 1 se přičte cena stavby, popřípadě staveb, které jsou jeho součástí. Stojí-li stavba, která je součástí pozemku, na několika pozemcích, nezapočte se k ceně pozemku, na němž je přestavkem. Způsob určení výměry nemovité věci stanoví vyhláška.

01.01.2014

(9) K ceně pozemku určené podle odstavce 1 se přičte cena trvalých porostů.“.

01.01.2014

19. V nadpisu § 13 a v § 13 se slova „nádrží, vodních toků“ nahrazují slovem „ploch“.

01.01.2014

20. V části první hlavě druhé se doplňuje díl čtvrtý, který včetně nadpisů zní:

01.01.2014

„Díl čtvrtý Věcná práva k nemovitým věcem

01.01.2014

§ 16a

01.01.2014

Oceňování práva stavby

01.01.2014

(1) Právo stavby se oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku s uplatněním dalšího užívání práva, které uplyne od roku ocenění do roku zániku práva. Způsob výpočtu stanoví vyhláška.

01.01.2014

(2) Pro ocenění práva stavby s nezřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje, se zjistí roční užitek z pozemku nebo jeho části zatíženého tímto právem. Roční užitek se násobí počtem let dalšího užívání práva, nejvýše však pěti.

01.01.2014

(3) Pro ocenění práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje, se roční užitek zjistí jako podíl ze součtu zjištěné ceny zatíženého pozemku, popřípadě jeho části, a zjištěné ceny stavby, a výše celkové délky trvání práva.

01.01.2014

(4) Ocenění podle odstavců 2 a 3 se neuplatní, bylo-li právo stavby zřízeno za úplatu nebo lze-li ocenění práva zjistit ze smlouvy nebo z rozhodnutí příslušného orgánu a není-li úplata o více než jednu třetinu nižší než roční užitek zjištěný podle odstavce 2 nebo podle odstavce 3.

01.01.2014

§ 16b

01.01.2014

Oceňování věcných břemen

01.01.2014

(1) Služebnosti se oceňují výnosovým způsobem na základě ročního užitku se zohledněním míry omezení služebností ve výši obvyklé ceny.

01.01.2014

(2) Ocenění podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže lze zjistit roční užitek ze smlouvy nebo z rozhodnutí příslušného orgánu, pokud při vzniku služebnosti byl roční užitek z tohoto břemene uveden a není-li o více než jednu třetinu nižší než obvyklá cena.

01.01.2014

(3) Roční užitek podle odstavců 1 a 2 se násobí počtem let užívání práva, nejvýše však pěti.

01.01.2014

(4) Patří-li právo určité osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem ročního užitku.

01.01.2014

(5) Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotně částkou 10000 Kč.

01.01.2014

(6) Reálné břemeno nebo právo z vykupitelné služebnosti se ocení ve výši náhrady uvedené ve smlouvě nebo v rozhodnutí příslušného orgánu. Jsou-li ve smlouvě uvedené pouze podmínky výkupu reálného břemena nebo zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu, vypočte se náhrada podle uvedených podmínek k datu ocenění.

01.01.2014

(7) Právo zřízené jinak než věcným břemenem obdobné služebnosti nebo reálnému břemenu se oceňuje podle odstavců 1 až 6.“.

01.01.2014

21. V § 17 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , s možností zohlednění míry zastarání“.

01.01.2014

22. § 18 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zrušuje.

01.01.2014

23. V nadpisu § 22 a v § 24 odst. 1 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

24. V § 22 odst. 1 se slova „závazek (dluh)“ nahrazují slovem „dluh“, slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

25. V § 22 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo, nevylučuje-li to smlouva, částkou, která by odpovídala výši odkupného k datu ocenění“.

01.01.2014

26. § 23 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠23

01.01.2014

Oceňování podílů v obchodních korporacích

01.01.2014

Při ocenění podílu nebo vypořádacího podílu společníka se postupuje podle zákona o obchodních korporacích.“.

01.01.2014

27. V části první nadpis hlavy šesté zní:

01.01.2014

„OBCHODNÍ ZÁVOD“.

01.01.2014

28. V nadpisu § 24 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

29. V § 24 odst. 1 se slova „Podnik nebo jeho část (dále jen „podnik“)“ nahrazují slovy „Obchodní závod nebo jeho část (dále jen „závod“)“, slovo „zjištěných“ se nahrazuje slovem „určených“.

01.01.2014

30. V § 24 odst. 2 a 4 se slovo „podnik“ nahrazuje slovem „závod“.

01.01.2014

31. V § 24 odst. 3 a 4 se slovo „podniku“ nahrazuje slovem „závodu“.

01.01.2014

32. V § 24 odst. 4 se slovo „zjištěná“ zrušuje.

01.01.2014

33. V § 33 odst. 1 se slova „až 8, § 10“ zrušují a slova „§ 15 až 17“ se nahrazují slovy „§ 15 až 16a a § 17“.

01.01.2014

34. V § 33 odst. 3 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2014

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

01.01.2014

Čl. XXVIII

01.01.2014

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 273/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 3 písm. a), b) a c) se slovo „dluhopisů,“ zrušuje, slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“ a slova „a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních fondů“ se nahrazují slovy „ , důchodového spoření a penzijního připojištění“.

01.01.2014

2. Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

3. V § 7a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „obchodním zákoníkem, zákonem o nabídkách převzetí a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu“ nahrazují slovy „zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev, zákonem upravujícím nabídky převzetí a zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu“.

01.01.2014

4. V § 7a odst. 1 písm. a) se slova „§ 183a obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev“ a slova „při postupu podle § 186a nebo § 183n obchodního zákoníku,“ se zrušují.

01.01.2014

5. V § 7a odst. 2 se slova „ , zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a obchodním zákoníkem“ nahrazují slovy „a zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu“.

01.01.2014

6. V § 7a odst. 3 větě poslední se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“.

01.01.2014

7. V § 8a se slovo „dluhopisů“ nahrazuje slovy „těchto dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky“ a slovo „dluhopisy“ se nahrazuje slovy „tyto dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky“.

01.01.2014

8. Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

9. V § 11 odst. 2 písm. b) a c) se slova „neprováděl jakékoli úkony směřující“ nahrazují slovy „nejednal způsobem směřujícím“.

01.01.2014

10. V § 11 odst. 2 písm. c) se slova „ve správě“ nahrazují slovy „v opatrování“.

01.01.2014

11. § 13 zní:

01.01.2014

㤠13

01.01.2014

(1) Česká národní banka vede seznamy

01.01.2014

a) obchodníků s cennými papíry,

01.01.2014

b) organizátorů regulovaného trhu,

01.01.2014

c) provozovatelů vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání,

01.01.2014

d) pojišťoven,

01.01.2014

e) investičních zprostředkovatelů,

01.01.2014

f) vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání a jejich účastníků,

01.01.2014

g) účastníků zahraničních vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, kteří mají bydliště nebo sídlo v České republice,

01.01.2014

h) účastníků centrálního depozitáře,

01.01.2014

i) agentur pro úvěrové hodnocení,

01.01.2014

j) osob oprávněných k vedení samostatné evidence investičních nástrojů,

01.01.2014

k) zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem,

01.01.2014

l) prospektů cenného papíru schválených Českou národní bankou včetně elektronického odkazu na prospekt cenného papíru uveřejněný na internetových stránkách emitenta nebo organizátora regulovaného trhu nejméně po dobu 12 měsíců od schválení,

01.01.2014

m) osvědčení o schválení prospektu cenného papíru nebo doplňku prospektu schváleného orgánem dohledu jiného členského státu, která jí byla poskytnuta tímto orgánem, včetně elektronického odkazu na osvědčení o schválení uveřejněné na internetových stránkách tohoto orgánu dohledu, emitenta nebo organizátora regulovaného trhu nejméně po dobu 12 měsíců ode dne vydání osvědčení o schválení,

01.01.2014

n) zahraničních osob, které poskytují investiční služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné pobočce obchodního závodu umístěné na území České republiky,

01.01.2014

o) vázaných zástupců penzijních společností,

01.01.2014

p) vázaných zástupců investičních společností,

01.01.2014

q) vázaných zástupců investičních zprostředkovatelů,

01.01.2014

r) vázaných zástupců osob neuvedených v písmenech o) až q),

01.01.2014

s) obchodníků s cennými papíry, kteří provádějí systematickou internalizaci,

01.01.2014

t) akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu rozdělených do skupin podle průměrného objemu obchodů s uvedením standardního objemu obchodů pro každou skupinu,

01.01.2014

u) likvidních akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu,

01.01.2014

v) penzijních společností,

01.01.2014

w) depozitářů důchodových fondů a depozitářů účastnických fondů a transformovaných fondů,

01.01.2014

x) mezinárodních finančních institucí, jejichž dluhy jsou zaručeny státy, které jsou jejími členy, a

01.01.2014

y) renomovaných ratingových agentur.

01.01.2014

(2) Seznamy uvedené v odstavci 1 nejsou veřejnými seznamy ani veřejnými rejstříky podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

01.01.2014

(3) Česká národní banka uveřejňuje

01.01.2014

a) seznam evropských regulovaných trhů, zveřejňovaný v Úředním věstníku Evropské unie,

01.01.2014

b) seznam zahraničních vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání a

01.01.2014

c) seznam ratingových agentur, zveřejňovaný v Úředním věstníku Evropské unie.

01.01.2014

(4) Do seznamů podle odstavce 1 se zapisuje alespoň

01.01.2014

a) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a

01.01.2014

b) u fyzické osoby obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno.

01.01.2014

(5) Česká národní banka uveřejňuje seznamy uvedené v odstavcích 1 a 3 na svých internetových stránkách.

01.01.2014

(6) Česká národní banka uveřejňuje a pravidelně aktualizuje na svých internetových stránkách v českém a anglickém jazyce seznam právních předpisů, které upravují oblast podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování a administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, práva obchodních korporací v oblasti kapitálového trhu, doplňkového penzijního spoření, důchodového spoření a penzijního připojištění, a úředních sdělení České národní banky k nim.“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 19, 20, 20b, 20c, 27, 28 a 32 se zrušují.

01.01.2014

12. V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“.

01.01.2014

13. V § 14 odst. 3 písm. b) se slovo „kótovaných“ zrušuje.

01.01.2014

14. V § 26 odst. 2 písm. c) bodě 3 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

15. V § 26 odst. 2 písm. d) se slovo „společností“ nahrazuje slovem „korporací“.

01.01.2014

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

01.01.2014

Čl. XXIX

01.01.2014

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 234/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 105/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 4 odst. 1 se slova „a úkony notáře“ nahrazují slovy „ , zápisy skutečností do veřejného rejstříku provedené notářem podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, úkony notáře“.

01.01.2014

2. V § 17 odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují.

01.01.2014

3. V § 35 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Promlčecí doba neběží po dobu kárného nebo trestního řízení soudce nebo státního zástupce (§ 17 odst. 2).“.

01.01.2014

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2014

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

01.01.2014

Čl. XXX

01.01.2014

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 160/2013 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V názvu zákona, v § 1 odst. 1 písm. a), § 2 písm. k), § 6 odst. 8, § 7 odst. 1 písm. a), e), g) a h), § 7 odst. 2 a 4, § 9a odst. 3, § 9b odst. 3, § 9c odst. 2, § 10 odst. 1 písm. a) a c), § 11 odst. 3 a 4, § 14 odst. 1, § 24 odst. 2 písm. a) až e) a g), § 24 odst. 3, § 24 odst. 10 písm. a), § 24a odst. 9, § 24b odst. 1 písm. b) a v § 24b odst. 2 písm. c) se slovo „škodu“ nahrazuje slovem „újmu“.

01.01.2014

2. V § 1 odst. 2 a v § 2 písm. f) se slova „odpovědnost za škodu“ nahrazují slovy „povinnost nahradit újmu“.

01.01.2014

3. V § 1 odst. 3 se slova „zvláštním právním předpisem4a)“ nahrazují slovy „občanským zákoníkem“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.01.2014

4. V § 2 písm. g), § 6 odst. 2 závěrečné části ustanovení, § 6 odst. 4 a 8, § 7 odst. 1 písm. a) a f), § 7 odst. 2 a 3, § 8 odst. 3 písm. e), § 9a odst. 2 úvodní části ustanovení, § 9b odst. 2 úvodní části ustanovení, § 9c odst. 2, § 11 odst. 4, § 15a odst. 3 písm. a) a e), § 18a odst. 1 písm. a) až c), § 18a odst. 2 písm. b), § 18a odst. 3 písm. b), § 24 odst. 2 písm. a), § 24 odst. 3, § 24a odst. 5 písm. a) a b), § 24a odst. 7 písm. b), § 24a odst. 8 a 10, § 24b odst. 1 písm. a) a v § 24b odst. 2 písm. a) až c) se slovo „škoda“ nahrazuje slovem „újma“.

01.01.2014

5. V § 2 písm. g) a h), § 3 odst. 1, § 6 odst. 7, § 7 odst. 1 písm. f) a g), § 7 odst. 2, § 8 odst. 2 písm. a) a c), § 9a odst. 3, § 9b odst. 3, § 9c odst. 1 úvodní části ustanovení, § 9c odst. 2, § 10 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 4, § 11 odst. 2, § 15a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 7, § 24 odst. 10 písm. b) a c), § 24a odst. 5 písm. a) a b), § 24a odst. 6 a v § 24b odst. 1 písm. b) se slovo „škody“ nahrazuje slovem „újmy“.

01.01.2014

6. V § 3a odst. 2, § 9a odst. 2 písm. c) a d), § 9b odst. 2 písm. b), § 9c odst. 1 písm. c) a d), § 11 odst. 3 a v § 24b odst. 2 písm. a) a b) se slovo „škodě“ nahrazuje slovem „újmě“.

01.01.2014

7. V § 6 odst. 1 se slova „odpovídá za škodu“ nahrazují slovy „je povinna nahradit újmu“.

01.01.2014

8. V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,“.

01.01.2014

9. V § 6 odst. 2 závěrečné části ustanovení, § 6 odst. 4, § 7 odst. 1 písm. b) a v § 10 odst. 1 písm. b) se slova „za kterou pojištěný odpovídá“ nahrazují slovy „kterou je pojištěný povinen nahradit“.

01.01.2014

10. V § 6 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Újma podle odstavce 2 písm. a) až c) se nahradí v penězích nejvýše do limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě.“.

01.01.2014

11. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „se škodou“ nahrazují slovy „s újmou“.

01.01.2014

12. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „pojištěný za škodu odpovídá“ nahrazují slovy „je pojištěný povinen škodu nahradit“.

01.01.2014

13. V § 7 odst. 4 se slova „pojištěný za tuto škodu odpovídá“ nahrazují slovy „je pojištěný povinen tuto újmu nahradit“.

01.01.2014

14. V nadpisu § 11 se slovo „Škoda“ nahrazuje slovem „Újma“.

01.01.2014

15. V § 11 odst. 1 se slovo „Škodu“ nahrazuje slovem „Újmu“.

01.01.2014

16. V § 11 odst. 2 se slova „zvláštním právním předpisem.15)“ nahrazují slovy „občanským zákoníkem.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.01.2014

17. V § 11 odst. 4, § 24 odst. 2 písm. a) až d) a v § 24 odst. 10 písm. c) se slova „za kterou odpovídá“ nahrazují slovy „kterou je povinna nahradit“.

01.01.2014

18. V § 16b odstavec 5 zní:

01.01.2014

(5) Místní příslušnost správního orgánu k projednání přestupku podle § 16 se řídí bydlištěm fyzické osoby podezřelé z jeho spáchání a místní příslušnost k projednání správního deliktu podle § 16a se řídí sídlem podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby podezřelé ze spáchání správního deliktu.“.

01.01.2014

19. V § 18 odst. 2 písm. g) se slovo „škodám“ nahrazuje slovy „vzniku škodných událostí“.

01.01.2014

20. V § 18 odst. 6 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „závazkům“ se nahrazuje slovem „dluhům“.

01.01.2014

21. V § 23 se slova „činit právní úkony“ nahrazují slovy „právně jednat“.

01.01.2014

22. V § 24 odstavec 9 zní:

01.01.2014

(9) Výplatou plnění z garančního fondu vzniká Kanceláři nárok na náhradu toho, co plnila poškozenému podle odstavce 2 písm. a), b) a g) včetně nákladů na jinou osobu pověřenou Kanceláří vyřízením případu a poskytnutím plnění poškozenému nebo uplatněním tohoto práva. Vůči pohledávce Kanceláře na náhradu podle věty prvé jsou solidárními dlužníky provozovatel a řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena újma; řidič pouze tehdy, pokud má povinnost újmu nahradit. Nelze-li určit provozovatele vozidla, je solidárním dlužníkem vůči pohledávce Kanceláře vlastník vozidla. To neplatí pro vlastníka vozidla, jehož pojištění odpovědnosti zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d). Kancelář je povinna požadovat na příslušném garančním fondu, popřípadě na příslušné kanceláři pojistitelů náhradu toho, co plnila poškozenému podle odstavce 2 písm. e) nebo formou náhradního plnění podle § 24a odst. 1 písm. c) a § 24b.“.

01.01.2014

23. V § 24a odst. 7 písm. c) se slova „za škodu odpovídá“ nahrazují slovy „je povinna újmu nahradit“.

01.01.2014

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

01.01.2014

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

01.01.2014

Čl. XXXI

01.01.2014

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb. a zákona č. 103/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 42e odst. 5 písm. c) se slova „nezpůsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

2. V § 87 odst. 7 písm. a) bodě 4 se slova „cizinec zbaven rozhodnutím soudu způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „rozhodnutím soudu svéprávnost cizince omezena“.

01.01.2014

3. V § 87u odst. 2 se slova „nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávnosti“.

01.01.2014

4. V § 87z odst. 1 písm. c) se slova „nebo zbavení způsobilosti držitele průkazu k právním úkonům“ nahrazují slovy „svéprávnosti držitele průkazu“.

01.01.2014

5. V § 87aa odst. 1 písm. c) se slova „nebo zbavení způsobilosti držitele potvrzení k právním úkonům,“ nahrazují slovy „svéprávnosti držitele potvrzení,“.

01.01.2014

6. V § 96 odst. 1 se slova „který není způsobilý podle tohoto zákona k takovému úkonu“ nahrazují slovy „jehož omezená svéprávnost neumožňuje podle tohoto zákona provedení takového úkonu“.

01.01.2014

7. V § 98 odst. 2 se slova „který není podle tohoto zákona způsobilý k takovému úkonu“ nahrazují slovy „jehož omezená svéprávnost neumožňuje podle tohoto zákona provedení takového úkonu“.

01.01.2014

8. V § 105 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) o omezení svéprávnosti cizince,“.

01.01.2014

9. V § 105 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo nezvěstného“.

01.01.2014

10. V § 117a odst. 3 písm. a) bod 4 zní:

01.01.2014

4. záznam o omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

11. V § 117a odst. 3 písm. b) bod 4 zní:

01.01.2014

4. záznam o omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

12. V § 117b odst. 3 se slova „Údaj o omezení způsobilosti cizince k právním úkonům nebo o zbavení cizince této způsobilosti“ nahrazují slovy „Údaj o omezení svéprávnosti cizince“.

01.01.2014

13. V § 117f odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti cizince,“.

01.01.2014

14. V § 124 odst. 6 se slova „obrátit se na soud s návrhem, aby nařídil jeho propuštění17),“ nahrazují slovy „podat policii žádost o propuštění ze zařízení,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

01.01.2014

15. V § 126 písm. b) se za slovo „možnosti“ vkládají slova „podat policii žádost o propuštění ze zařízení a“ a za slova „trvání zajištění“ se vkládají slova „nebo rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení“.

01.01.2014

16. V § 127 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „trvání zajištění“ se vkládají slova „nebo o zrušení rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení“.

01.01.2014

17. V § 127 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) je-li vydáno rozhodnutí o propuštění ze zařízení,“.

01.01.2014

18. Za § 129 se vkládá nový § 129a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠129a

01.01.2014

Žádost o propuštění ze zařízení

01.01.2014

(1) Cizinec je oprávněn podat policii žádost o propuštění ze zařízení, ve které je povinen uvést veškeré rozhodné skutečnosti, kterých se dovolává a označit důkazy. Policie cizince nevyzývá k odstranění vad žádosti. Policie zkoumá, zda trvají důvody, pro které byl cizinec zajištěn, popřípadě pro které byla doba zajištění prodloužena, nebo zda jsou splněny podmínky pro uložení zvláštního opatření za účelem vycestování. O žádosti policie rozhodne bez zbytečného odkladu.

01.01.2014

(2) Policie cizince poučí o oprávnění podat ve správním soudnictví žalobu proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení; jde-li o nezletilého cizince bez doprovodu, poučí o tom opatrovníka.

01.01.2014

(3) Žádost o propuštění ze zařízení je cizinec oprávněn podat nejdříve po uplynutí 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby zajištění cizince nebo rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení, nepodal-li žalobu proti takovému rozhodnutí, nebo nejdříve po uplynutí 30 dní od právní moci posledního rozhodnutí o jeho žalobě proti rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení.

01.01.2014

(4) Policie je oprávněna cizince vyslechnout, je-li to nezbytné pro zjištění skutečného stavu věci. Cizinec je povinen vypovídat. Policie cizince před výslechem poučí o důsledcích odmítnutí výpovědi a nepravdivé nebo neúplné výpovědi.

01.01.2014

(5) O výslechu svědka policie cizince ani jeho zástupce předem nevyrozumívá. Cizinec ani jeho zástupce není oprávněn být přítomen výslechu svědka. Policie je oprávněna upustit od provedení výslechu cizince nebo výslechu svědka a předvolat je v jinou dobu, pokud byli za účelem zjištění skutečného stavu věci předvoláni na stejnou dobu a jeden z nich se k podání výpovědi nedostaví. Policie seznámí cizince s obsahem protokolu o výslechu svědka poté, co byl proveden výslech cizince; do doby provedení výslechu cizince je protokol o výslechu svědka vyloučen z nahlížení do spisu.

01.01.2014

(6) Policie umožní cizinci na jeho žádost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

01.01.2014

(7) Odvolání, obnova řízení ani přezkumné řízení nejsou přípustné.“.

01.01.2014

19. V § 140 odst. 2 se slova „zbavenou způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností“.

01.01.2014

20. V § 141 odst. 3 se slova „zbavený způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností“.

01.01.2014

21. V § 158 odst. 1 písm. d) bod 1 zní:

01.01.2014

1. omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

22. V § 158 odst. 1 písm. d) se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

01.01.2014

4. dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 5 a 6.

01.01.2014

23. V § 158 odst. 1 písm. e) bodech 2 a 3 se slovo „dítěte“ nahrazuje slovem „osvojence“, bodě 6 se slova „dítě narozené ženě s trvalým pobytem na území, která porodila dítě“ nahrazují slovy „osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila“ a v bodě 7 se slovo „dítěte“ zrušuje.

01.01.2014

24. V § 158 odst. 9 písmeno j) zní:

01.01.2014

j) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

25. V § 158 odst. 9 písm. r) se slova „osvojeném dítěti“ nahrazují slovem „osvojenci“, v bodech 2 a 3 se slovo „dítěte“ nahrazuje slovem „osvojence“, v bodě 6 se slova „dítě narozené ženě s trvalým pobytem na území, která porodila dítě“ nahrazují slovy „osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila“ a v bodě 7 se slovo „dítěte“ zrušuje.

01.01.2014

26. V § 158 odst. 9 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní:

01.01.2014

s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena s) až w) se označují jako písmena t) až x).

01.01.2014

27. V § 158 odst. 17 písmeno g) zní:

01.01.2014

g) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

28. V § 158b odst. 2 písm. l) se slova „osvojeném dítěti“ nahrazují slovem „osvojenci“, v bodech 2 a 3 se slovo „dítěte“ nahrazuje slovem „osvojence“, v bodě 6 se slova „dítě narozené ženě s trvalým pobytem na území, která porodila dítě“ nahrazují slovy „osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem na území, která jej porodila“ a v bodě 7 se slovo „dítěte“ zrušuje.

01.01.2014

29. V § 163 odst. 1 se na konci písmene f) doplňuje bod 4, který zní:

01.01.2014

4. rozhoduje o žádosti cizince o propuštění ze zařízení podle § 129a,“.

01.01.2014

30. V § 165a odst. 5 písm. i) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

31. V § 165a odst. 5 písm. o) se slova „osvojeném dítěti“ nahrazují slovem „osvojenci“, v bodech 2 a 3 se slovo „dítěte“ nahrazuje slovem „osvojence“ a v bodě 7 se slovo „dítěte“ zrušuje.

01.01.2014

32. V § 165a odst. 5 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

01.01.2014

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena p) a q) se označují jako písmena q) a r).

01.01.2014

33. V § 167 odst. 6 písm. i) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

34. V § 167 odst. 6 písm. o) se slova „osvojeném dítěti“ nahrazují slovem „osvojenci“, v bodech 2 a 3 se slovo „dítěte“ nahrazuje slovem „osvojence“ a v bodě 7 se slovo „dítěte“ zrušuje.

01.01.2014

35. V § 167 odst. 6 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

01.01.2014

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena p) a q) se označují jako písmena q) a r).

01.01.2014

36. V § 172 odst. 4 a 5 se za slova „trvání zajištění cizince“ vkládají slova „nebo proti rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení“.

01.01.2014

37. § 178 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠178

01.01.2014

Procesní způsobilost

01.01.2014

Za procesně způsobilého se pro účely tohoto zákona považuje cizinec starší 15 let, který je schopen projevit svou vůli a samostatně jednat.“.

01.01.2014

38. V § 178d odst. 2 se za slova „o přerušení zajištění,“ vkládají slova „rozhodnutí o nepropuštění ze zařízení,“ a slova „a o rozhodnutích soudu v řízeních o propuštění cizince ze zajištění podle zvláštního právního předpisu17)“ se zrušují.

01.01.2014

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.01.2014

Změna zákona o občanských průkazech

01.01.2014

Čl. XXXII

01.01.2014

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 2 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.“.

01.01.2014

2. V § 2 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

01.01.2014

3. V § 3a odst. 1 písm. b) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“ a slova „ustanoven orgán místní správy3)“ se nahrazují slovy „ustanovena právnická osoba“.

01.01.2014

4. V § 4 odst. 4 větě druhé se slova „do výchovy“ nahrazují slovy „do péče“ a ve větě páté se slova „který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena“ nahrazují slovy „jehož svéprávnost je omezena“ a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem24).“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 24 zní:

01.01.2014

24) § 45 až 54 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

5. V § 5 odst. 3 se slova „způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávnost“ a v písmenu b) se slova „způsobilosti občana k právním úkonům“ nahrazují slovy „svéprávnosti občana“.

01.01.2014

6. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2014

7. V § 8 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem24).“.

01.01.2014

8. V § 8a odstavec 5 zní:

01.01.2014

(5) Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód.“.

01.01.2014

9. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům,“ nahrazují slovy „jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, popřípadě podpůrcem na základě smlouvy o nápomoci nebo členem domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem24),“.

01.01.2014

10. V § 14 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Má-li občan mladší 15 let nebo občan, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, občanský průkaz, přecházejí na osoby uvedené v § 8 odst. 2 povinnosti podle odstavce 1, s výjimkou povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. d); osoby uvedené v § 8 odst. 2 mají současně povinnost odevzdat neplatný občanský průkaz občana.“.

01.01.2014

11. V § 17b odst. 3 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

12. V § 17b odst. 3 písm. j) se slova „ustanoven orgán místní správy3)“ nahrazují slovy „ustanovena právnická osoba“.

01.01.2014

13. V § 17b odst. 3 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

01.01.2014

o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno p).

01.01.2014

14. V § 18a odst. 4 se slova „zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena“ nahrazují slovy „ , jehož svéprávnost byla omezena“.

01.01.2014

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o cestovních dokladech

01.01.2014

Čl. XXXIII

01.01.2014

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb. a zákona č. 159/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 17 odst. 4 a v § 22 odst. 1 písm. b) se slova „do výchovy“ nahrazují slovy „do péče“.

01.01.2014

2. Poznámky pod čarou č. 7 až 9 znějí:

01.01.2014

7) § 958 občanského zákoníku.

01.01.2014

8) § 953 občanského zákoníku.

01.01.2014

9) § 971 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

3. V § 17 odstavec 8 včetně poznámek pod čarou č. 27 a 28 zní:

01.01.2014

(8) Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník27) (dále jen „opatrovník“). Za občana staršího 15 let může žádost podat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem28).

01.01.2014

27) § 62 občanského zákoníku.

01.01.2014

28) § 45 až 54 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

4. V § 22 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo podpůrce na základě smlouvy o nápomoci anebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem28), nebo“.

01.01.2014

5. Poznámka pod čarou č. 15a zní:

01.01.2014

15a) § 660 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

6. V § 30 odst. 4 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

7. V § 30a odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem28), za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, opatrovník27) a za občana mladšího 15 let osoby uvedené v § 22 odst. 1 písm. b).“.

01.01.2014

ČÁST TŘICÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

01.01.2014

Čl. XXXIV

01.01.2014

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb. a zákona č. 103/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňují věty „V případě nezletilých dětí, které nabyly plné svéprávnosti, se sociálně-právní ochrana poskytuje pouze v rozsahu stanoveném v § 8 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. e), § 10 odst. 3 písm. a), b), § 29, § 32 odst. 4, § 33 a 34. Při poskytování sociálně-právní ochrany v těchto případech je příslušný orgán sociálně-právní ochrany povinen plně respektovat vůli dítěte, které nabylo plné svéprávnosti.“.

01.01.2014

2. V § 4a písm. b) bodě 3 se slova „nebo orgánu sociálně-právní ochrany“ zrušují.

01.01.2014

3. V § 6 písm. a) bodech 2 a 3, § 7 odst. 2, § 10 odst. 1 písm. b), § 14 odst. 2 písm. a) a v § 35 odst. 2 písm. k) se slovo „zodpovědnosti“ nahrazuje slovem „odpovědnosti“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

01.01.2014

4. V § 6 písm. b) se slova „do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče“ nahrazují slovy „do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte“.

01.01.2014

5. V § 8 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; o dítěti starším 12 let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit“.

01.01.2014

6. V § 10a se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2014

(4) Orgánem sociálně-právní ochrany, který jsou rodiče osvojovaného dítěte povinni podle občanského zákoníku informovat o tom, že dítě bylo předáno do péče budoucímu osvojiteli, je obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.

01.01.2014

7. V § 11 odst. 3 se slova „svěření dítěte do výchovy podle § 45 zákona o rodině“ nahrazují slovy „svěření dítěte do péče jiné osoby“.

01.01.2014

8. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2014

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší rozhodnutí o uložení povinnosti podle odstavců 1 a 3,

01.01.2014

a) jestliže splní svůj účel, nebo

01.01.2014

b) jestliže nesplní svůj účel; přitom může rozhodnout o uložení výchovného opatření podle § 13 nebo zvolit jiné vhodné opatření sociálně-právní ochrany.“.

01.01.2014

9. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova „orgánu sociálně-právní ochrany,“ zrušují a za písmeno d) se vkládá věta „Neučinil-li tak obecní úřad obce s rozšířenou působností, může o těchto výchovných opatřeních za stejných podmínek rozhodnout soud.“.

01.01.2014

10. V § 13 odst. 2 se za slova „podle § 10 odst. 1 písm. b) až d)“ vkládají slova „nebo uložení povinnosti podle § 12 odst. 1 a 3“.

01.01.2014

11. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2014

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší jím uložené výchovné opatření,

01.01.2014

a) jestliže splní svůj účel, nebo

01.01.2014

b) jestliže nesplní svůj účel; přitom může rozhodnout o uložení jiného výchovného opatření nebo zvolit jiné vhodné opatření sociálně-právní ochrany,

01.01.2014

c) změní-li se poměry; písmeno b) věta za středníkem platí obdobně.“.

01.01.2014

12. V § 13a odst. 2 písm. a) se slova „bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo zdraví vážně ohroženy“ nahrazují slovy „ve stavu nedostatku řádné péče anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen“.

01.01.2014

13. V § 13a odst. 6 se slova „předběžného opatření podle § 76 nebo 76a občanského soudního řádu“ nahrazují slovy „předběžné úpravy poměrů dítěte na nezbytně nutnou dobu podle § 924 občanského zákoníku“.

01.01.2014

14. V § 14 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení dítěte,“.

01.01.2014

15. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova „zodpovědnosti nebo“ nahrazují slovy „odpovědnosti anebo omezení nebo“.

01.01.2014

16. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až k), která znějí:

01.01.2014

h) na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

01.01.2014

i) na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče,

01.01.2014

j) na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti,

01.01.2014

k) na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti.“.

01.01.2014

17. V § 14 odst. 3 písm. b) se slova „až g)“ nahrazují slovy „až i) a k)“ a slova „rodičovské zodpovědnosti“ se nahrazují slovy „rodičovské odpovědnosti“.

01.01.2014

18. V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.01.2014

(4) Jestliže soud rozhoduje o nařízení ústavní výchovy dítěte nebo o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní výchovy, podává obecní úřad obce s rozšířenou působností soudu vyjádření pro potřeby určení zařízení pro výkon ústavní výchovy, do kterého má být dítě umístěno.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.

01.01.2014

19. V § 14 odst. 5 se slova „podle zvláštního právního předpisu10)“ včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

01.01.2014

20. V § 14 odst. 8 a 10 se slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 7“.

01.01.2014

21. § 16 včetně poznámek pod čarou č. 13 a 70 zní:

01.01.2014

㤠16

01.01.2014

(1) Ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen podat neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření13).

01.01.2014

(2) Jestliže je dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti, může obecní úřad obce s rozšířenou působností podat jménem dítěte soudu návrh na vydání předběžného opatření na uložení opatření k ochraně dítěte před domácím násilím70).

01.01.2014

13) § 924 občanského zákoníku.

01.01.2014

70) § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.“.

01.01.2014

22. V § 16a odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , nebo jestliže je dítě se souhlasem rodičů a bez rozhodnutí soudu předáno do péče budoucího osvojitele“ a ve větě druhé se slova „do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem, na svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče nebo na jinou právní úpravu svého vztahu k dítěti podle zvláštního právního předpisu13a)“ nahrazují slovy „do předpěstounské péče, návrh na svěření dítěte do péče jiné osoby nebo návrh na jinou právní úpravu svého vztahu k dítěti“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 13a se zrušuje.

01.01.2014

23. V § 17 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

01.01.2014

b) vykonává poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce15).

01.01.2014

15) § 929 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

24. § 18 se včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.

01.01.2014

25. V nadpisu hlavy III části třetí se slova „do výchovy jiných fyzických osob než rodičů“ nahrazují slovy „do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte“.

01.01.2014

26. § 19 zní:

01.01.2014

㤠19

01.01.2014

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen

01.01.2014

a) poskytovat soudu součinnost při zjišťování místa pobytu rodiče pro potřeby udělení souhlasu rodiče k osvojení dítěte,

01.01.2014

b) poučit rodiče o možných důsledcích neprojevování opravdového zájmu o dítě, a to bez zbytečného odkladu po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc anebo po předání dítěte do náhradní péče fyzické osoby. Poučení musí být poskytnuto ve všech případech, kdy se dítě nachází mimo péči rodiče; poučení se nevyžaduje, jestliže rodič opustil místo, kde se dříve zdržoval, aniž sdělil, kde se nyní zdržuje, a nepodařilo se ani za 3 měsíce zjistit místo, kde se rodič zdržuje,

01.01.2014

c) poskytnout rodiči spolu s poučením o možných důsledcích neprojevování opravdového zájmu o dítě poradenství a pomoc v rozsahu stanoveném v § 12 odst. 2,

01.01.2014

d) vykonávat na žádost soudu dohled nad úspěšností osvojení a podávat soudu na jeho žádost nebo i bez této žádosti zprávy o průběhu dohledu,

01.01.2014

e) přijímat oznámení soudu o udělení souhlasu rodiče s osvojením a informovat bezodkladně o této skutečnosti krajský úřad, pokud je dítě zařazeno v evidenci dětí pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.

01.01.2014

(2) Je-li svěřeno dítě do pěstounské péče nebo do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči, podává krajská pobočka Úřadu práce, která poskytuje příspěvek na úhradu potřeb dítěte, návrh soudu na stanovení výživného na toto dítě, a pokud povinná fyzická osoba neplatí stanovené výživné, podává návrh na výkon rozhodnutí.

01.01.2014

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může kdykoli v době, po kterou je dítě rozhodnutím soudu předáno do péče budoucího osvojitele, do péče před osvojením nebo do předpěstounské péče, ověřit, zda nedošlo ke změně skutečností rozhodných pro osvojení dítěte nebo pro svěření dítěte do pěstounské péče, zejména zda jsou rodiče nebo jiné osoby dítěti blízké schopny a ochotny převzít dítě do své péče. Zjistí-li takové skutečnosti, podá návrh na zrušení rozhodnutí soudu. V případě, že došlo ke svěření dítěte po předchozím zprostředkování krajským úřadem, oznámí podání tohoto návrhu krajskému úřadu.

01.01.2014

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a vývoj dětí v předpěstounské péči. Zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu jsou přitom povinni navštěvovat rodinu, kde dítě žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje, nejméně jednou za 3 měsíce v období prvních 6 měsíců péče nahrazující péči rodičů a předpěstounské péče, a poté v souladu se zájmy dítěte podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců, a to na základě zvláštního oprávnění vydaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností, v němž je uvedeno jméno a příjmení zaměstnance, jeho další osobní údaje a vymezena činnost, kterou může tento zaměstnanec vykonávat.“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 17 až 20 se zrušují.

01.01.2014

27. V § 20 odst. 3 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) osvojení se neprovádí v případě,

01.01.2014

1. že rodiče dali souhlas k osvojení dítěte předem s určením pro určitou osobu jako osvojitele,

01.01.2014

2. podal-li návrh na osvojení manžel rodiče dítěte, pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte, nebo

01.01.2014

3. podal-li návrh na osvojení příbuzný dítěte nebo jiná osoba blízká dítěti, u které není vyloučeno osvojení dítěte;“.

01.01.2014

28. V § 21 odst. 1 větě druhé se za slova „a) až f)“ vkládají slova „ , i) a k)“.

01.01.2014

29. V § 21 odst. 4 písm. d) se slova „podle zvláštního právního předpisu22)“ včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušují.

01.01.2014

30. V § 24 odst. 3 větě druhé se slova „žádost o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo do péče budoucích pěstounů“ nahrazují slovy „soudu návrh na předání dítěte do péče budoucího osvojitele, na svěření dítěte do péče před osvojením nebo na svěření dítěte do předpěstounské péče“.

01.01.2014

31. V § 24b odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) na základě rozhodnutí soudu bylo dítě předáno do péče budoucího osvojitele, svěřeno do péče před osvojením nebo do předpěstounské péče, a to po dobu trvání této péče, nebo“.

01.01.2014

32. V § 24b odst. 4 se slova „o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem“ nahrazují slovy „soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele, o svěření dítěte do péče před osvojením nebo o svěření dítěte do předpěstounské péče“.

01.01.2014

33. V § 27 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „sociální prostředí, ze kterého dítě pochází, jakož i jeho statusová práva, a etnické, náboženské a kulturní prostředí dítěte,“.

01.01.2014

34. V § 27 odst. 2 písm. b) se za slova „prostředí v rodině,“ vkládají slova „sociální prostředí, zvláště bydlení a domácnost, etnické, náboženské a kulturní prostředí žadatele,“.

01.01.2014

35. V § 27a odst. 1 se slova „podle zvláštního právního předpisu23b)“ včetně poznámky pod čarou č. 23b zrušují.

01.01.2014

36. V § 27a odst. 7 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) dobu, po jejímž uplynutí může matka dát souhlas k osvojení nebo po kterou může rodič souhlas k osvojení dítěte odvolat, nebo“.

01.01.2014

37. V § 28 větě první se za slova „do příslušného zařízení pro výkon ústavní výchovy“ vkládají slova „ , které je označeno v rozhodnutí soudu“ a za větu první se vkládají věty „Je-li po právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nezbytné přemístit dítě ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, sjedná obecní úřad obce s rozšířenou působností dobu přijetí dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy, které je označeno v rozhodnutí soudu. Převoz dítěte zabezpečí příslušné zařízení pro výkon ústavní výchovy ve spolupráci se zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém se dítě nachází.“.

01.01.2014

38. V § 30 odst. 1 větě první se slova „předběžného opatření nebo“ a slova „o nařízení ústavní výchovy nebo kterému byla na základě rozhodnutí soudu uložena ochranná výchova“ a věta třetí zrušují.

01.01.2014

39. V § 42 odst. 2 písm. a) se za slova „rozhodnutí soudu“ doplňují slova „ ; § 13a odst. 3 platí obdobně“.

01.01.2014

40. V § 42 odst. 5 písm. c) se slova „§ 46 zákona o rodině“ nahrazují slovy „§ 971 odst. 2 občanského zákoníku“.

01.01.2014

41. V § 42a odst. 4 se slova „rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte“ zrušují.

01.01.2014

42. V § 47b se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

01.01.2014

(6) Osoba pečující nebo osoba v evidenci uzavírá jedinou dohodu o výkonu pěstounské péče bez ohledu na počet svěřených dětí.

01.01.2014

(7) Jsou-li oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, společně uzavírají jedinou dohodu o výkonu pěstounské péče bez ohledu na počet svěřených dětí a bez ohledu na skutečnost, zda některé nebo všechny svěřené děti jsou svěřeny do jejich společné péče. To neplatí v případě dětí svěřených do výlučné péče jen jednoho z manželů, pokud manželé spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí a obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost jednoho z manželů rozhodne, že se ke skutečnosti, že oba manželé jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci, nepřihlíží.“.

01.01.2014

43. V § 47c odst. 1 písm. b) se slova „nebo orgánu sociálně-právní ochrany“ zrušují.

01.01.2014

44. V § 47i odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Pokud jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci oba manželé nebo dva poručníci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. Na pěstounskou péči vykonávanou druhým manželem nebo poručníkem se pro účely stanovení výše odměny pěstouna podle věty první hledí jako na společnou pěstounskou péči.“.

01.01.2014

45. V § 47i se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2014

(3) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy manželé nebo oba poručníci spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se nepostupuje podle odstavce 2 a ke skutečnosti, že oba manželé nebo oba poručníci jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci, se nepřihlíží. Nedohodnou-li se v takovém případě manželé nebo poručníci o tom, komu z nich náleží odměna pěstouna z důvodu péče o dítě svěřené rozhodnutím příslušného orgánu do jejich společné péče, platí § 47n věty druhá a třetí obdobně.“.

01.01.2014

46. Na konci § 47n se doplňuje věta „Totéž platí i v případě, kdy jsou do funkce poručníka soudem společně jmenováni manželé nebo jiné dvě osoby, které o dítě osobně pečují.“.

01.01.2014

47. V § 47p odst. 2 se slova „orgánu sociálně-právní ochrany nebo“ zrušují.

01.01.2014

48. V § 49 odst. 4 písm. a) se slova „registraci, popřípadě“ zrušují, za slovo „příslušného“ se vkládá slovo „veřejného“ a slova „a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby“ se nahrazují slovy „ , pokud je ve veřejném rejstříku zapsána“.

01.01.2014

49. V § 51 odst. 5 písm. a) bodě 5 se slova „uvedené v § 19 odst. 4“ nahrazují slovy „svěřené do pěstounské péče nebo předpěstounské péče“.

01.01.2014

50. V § 53a odst. 7 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

51. V § 53a odst. 8 písmeno j) zní:

01.01.2014

j) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

52. V § 55 odst. 5 se slovo „zodpovědnost“ nahrazuje slovem „odpovědnost“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Do spisové dokumentace týkající se osvojení dítěte je oprávněn nahlížet na základě písemné žádosti osvojenec, jakmile nabude svéprávnosti.“.

01.01.2014

53. V § 55 odst. 6 se za slovo „rodič“ vkládá slovo „ , osvojenec“ a v písmenu b) se za slova „se zájmem dítěte“ vkládají slova „ , v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení“.

01.01.2014

54. V § 57 odst. 1 se slova „budoucích osvojitelů“ nahrazují slovy „před osvojením“.

01.01.2014

55. V § 59 odst. 1 písm. e) se za slova „o osvojení“ vkládají slova „v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení“.

01.01.2014

56. V § 59 odst. 1 písm. f) se slova „do výchovy jiného občana“ nahrazují slovy „do péče jiné osoby“.

01.01.2014

57. V § 59 odst. 1 písmeno h) zní:

01.01.2014

h) použije vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení,“.

01.01.2014

58. V § 59a odst. 1 se na konci textu písmene a) slovo „nebo“ zrušuje, na konci textu písmene b) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.2014

c) neoznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předání dítěte do péče budoucímu osvojiteli podle § 823 odst. 1 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

59. V § 59c odst. 1 a v § 59e odst. 1 se slovo „podnikem“ nahrazuje slovy „obchodním závodem“.

01.01.2014

60. V § 61 odst. 2 písm. c) se slova „adresa sídla“ nahrazují slovy „objekt nebo prostory, v nichž je provozováno“.

01.01.2014

61. V § 61 odst. 3 se písmeno d) zrušuje. 

01.01.2014

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

01.01.2014

62. V § 64 odst. 1 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 53 zrušuje.

01.01.2014

63. V § 64 odst. 3 se slova „svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů a odvolání proti rozhodnutí o“ zrušují.

01.01.2014

Čl. XXXV

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Řízení o žádostech o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a řízení o žádostech o svěření dítěte do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

2. Je-li dítě svěřeno pravomocným rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem a splňuje stanovené podmínky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řídí se právní poměry tohoto vztahu podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2014

Změna zákona o veřejných dražbách

01.01.2014

Čl. XXXVI

01.01.2014

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 16a odstavec 5 zní:

01.01.2014

(5) Podmínky postupu při elektronické dražbě stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

01.01.2014

2. V § 16a se odstavec 6 zrušuje.

01.01.2014

3. Za § 46a se vkládá nový § 46b, který zní:

01.01.2014

㤠46b

01.01.2014

(1) Pokud byla proti zástavnímu věřiteli a dražebníkovi podána u soudu žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy nebo pokud bylo soudem vydáno předběžné opatření o nepřípustnosti prodeje zástavy, veřejná dražba se ve stanoveném termínu nekoná.

01.01.2014

(2) V případech podle odstavce 1 je dražebník povinen ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním dražby uveřejnit stejným způsobem, jakým byla uveřejněna dražební vyhláška, dodatek k této dražební vyhlášce, v němž budou uvedeny místo, datum a čas konání dražby, nové termíny prohlídek předmětu dražby, jakož i další rozhodné skutečnosti týkající se dražby, které v období od uveřejnění dražební vyhlášky nastaly nebo k jejichž změně v tomto období došlo. Lhůta pro složení dražební jistoty v tomto případě nesmí být kratší než polovina lhůty stanovené pro uveřejnění dodatku k dražební vyhlášce.

01.01.2014

(3) Žalobu na určení nepřípustnosti prodeje zástavy lze podat do 1 měsíce ode dne doručení oznámení o veřejné dražbě zákonem určeným osobám, nejpozději však 7 dnů přede dnem zahájení veřejné dražby.

01.01.2014

(4) Veřejnou dražbu lze vykonat až po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3; je-li v této lhůtě podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy, lze veřejnou dražbu vykonat až poté, kdy bylo o této žalobě pravomocně rozhodnuto.

01.01.2014

(5) Ten, kdo podal bezdůvodně žalobu na určení nepřípustnosti prodeje zástavy, je povinen nahradit zástavnímu věřiteli škodu, která mu vznikla oddálením prodeje zástavy za dobu od podání žaloby do dne rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci, jestliže zástavní věřitel uplatnil právo na náhradu této škody v průběhu řízení o žalobě před soudem prvního stupně; na návrh zástavního věřitele může soud již v průběhu řízení rozhodnout o tom, že je povinen složit do úschovy u soudu zálohu až do výše možné náhrady škody. Ustanovení věty první o zástavním věřiteli se použije obdobně též pro dražebníka.“.

01.01.2014

4. Poznámka pod čarou č. 17b se zrušuje.

01.01.2014

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2014

Změna autorského zákona

01.01.2014

Čl. XXXVII

01.01.2014

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb. a zákona č. 156/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠25a

01.01.2014

Právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla

01.01.2014

Pokud autor poskytne licenci k pronájmu originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam výrobci takového záznamu, vzniká mu vůči osobě, která bude originál nebo rozmnoženinu takto zaznamenaného díla pronajímat, právo na přiměřenou odměnu; tohoto práva se nemůže vzdát.“.

01.01.2014

2. V části první hlavě první se díl šestý včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a zrušuje.

01.01.2014

3. V § 63 odst. 3 písm. b) se slova „ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 písm. a)“ nahrazují slovy „v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu této smlouvy pro takový druh díla“.

01.01.2014

4. V § 63 odst. 4 se slova „§ 54“ nahrazují slovy „o odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora podle občanského zákoníku13)“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

01.01.2014

13) § 2382 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

5. V § 64 odst. 1 písm. c) se slova „ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 písm. a)“ nahrazují slovy „v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu této smlouvy pro takový druh díla.“.

01.01.2014

6. V § 66 odst. 7 se slova „§ 54“ nahrazují slovy „ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora13)“.

01.01.2014

7. V § 74 se slova „§ 25 a 26“ nahrazují slovy „§ 25, 25a, 26“ a slova „46 až 48, § 49 až 51, § 53 až 55, § 57 a“ se zrušují.

01.01.2014

8. V § 78 se za slova „§ 25“ vkládají slova „ , § 25a“ a slova „ , § 46 až 48, § 49 odst. 1 až 5, § 50, 51, 55, 57“ se zrušují.

01.01.2014

9. V § 82 se za slova „§ 25“ vkládají slova „ , § 25a“ a slova „ , § 46 až 48, § 49 odst. 1 až 5, § 50, 51, 55, 57“ se zrušují.

01.01.2014

10. V § 86 se slova „ , § 46 až 48, § 49 odst. 1 až 5, § 50, 51, 55, 57“ zrušují.

01.01.2014

11. V § 94 odst. 1 se slova „ , § 40 až 44, § 46 až 48, § 49 odst. 1 až 5, § 50, 51, 55 a 57“ nahrazují slovy „a § 40 až 44“.

01.01.2014

12. V § 98 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; je-li členem statutárního orgánu tohoto žadatele právnická osoba, rozumí se členem statutárního orgánu žadatele fyzická osoba, která jménem právnické osoby funkci člena statutárního orgánu žadatele vykonává“.

01.01.2014

13. V § 102 odst. 1 se slova „zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům“ nahrazují slovy „plně svéprávná fyzická osoba“.

01.01.2014

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2014

Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy

01.01.2014

Čl. XXXVIII

01.01.2014

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 483/2004 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 se slova „veřejné služby“ nahrazují slovy „veřejně prospěšné služby“.

01.01.2014

2. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Má se za to, že sbírka je věcí hromadnou.“.

01.01.2014

3. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

01.01.2014

(2) Sbírka, jejímž vlastníkem je Česká republika nebo územní samosprávný celek, je veřejným statkem podle zvláštního právního předpisu5).

01.01.2014

5) § 490 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

01.01.2014

4. V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Sbírkovým předmětem podle odstavce 1 jsou také preparáty lidských a zvířecích těl nebo jejich částí a kosterní pozůstatky lidské a zvířecí.“.

01.01.2014

5. V § 2 odst. 4 se slova „veřejných služeb“ nahrazují slovy „veřejně prospěšných služeb“.

01.01.2014

6. V § 2 odst. 5 se slova „Veřejnými službami“ nahrazují slovy „Veřejně prospěšnými službami“.

01.01.2014

7. V § 2 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

01.01.2014

8. V § 2 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

01.01.2014

9. V § 10a odst. 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

01.01.2014

10. V § 15a odst. 2 písm. i) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

11. V § 15a odst. 3 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2014

Změna zákona o obcích

01.01.2014

Čl. XXXIX

01.01.2014

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 239/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 38 odst. 4 se slova „úkony učiněné“ nahrazují slovy „jednání učiněná“ a slova „od počátku neplatné“ se nahrazují slovem „neplatná“.

01.01.2014

2. V § 39 odst. 1 se slova „úkon od počátku neplatný“ nahrazují slovy „jednání neplatné“.

01.01.2014

3. V § 41 odst. 1 se za slova „Podmiňuje-li“ vkládá slovo „tento“, slovo „úkonu“ se nahrazuje slovem „jednání“ a slova „osvědčující tento právní úkon“ se nahrazují slovy „o tomto právním jednání“.

01.01.2014

4. V § 41 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Je-li listina touto doložkou obcí opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna.“.

01.01.2014

5. V § 41 odst. 2 se slova „úkony, které“ nahrazují slovy „jednání, která“ a slova „od počátku neplatné“ se nahrazují slovem „neplatná“.

01.01.2014

6. V § 41 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

01.01.2014

(3) K neplatnosti právního jednání z důvodů stanovených v odstavci 2 a v § 38 odst. 4 a § 39 odst. 1 přihlédne soud i bez návrhu.“.

01.01.2014

7. V § 46 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2014

8. § 47 včetně poznámek pod čarou č. 18 a 44 zní:

01.01.2014

㤠47

01.01.2014

Na spolupráci mezi obcemi nelze užít ustanovení občanského zákoníku o spolku18) a o smlouvě o společnosti44).

01.01.2014

18) § 214 a násl. občanského zákoníku.

01.01.2014

 44) § 2716 a násl. občanského zákoníku.“.

01.01.2014

9. § 48 se zrušuje.

01.01.2014

10. Nadpis § 49 zní:

01.01.2014

„Dobrovolný svazek obcí“.

01.01.2014

11. V § 49 odst. 1 se slova „svazku obcí“ nahrazují slovy „dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“)“.

01.01.2014

12. V § 49 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

01.01.2014

(4) Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Do rejstříku svazků obcí se zapisuje den vzniku svazku obcí, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu, den jeho zániku, název a sídlo svazku obcí, identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, předmět činnosti svazku obcí, orgány, kterými svazek obcí jedná, a jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek obcí zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce; rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík, přičemž jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Krajský úřad vede rejstřík svazků obcí v přenesené působnosti.

01.01.2014

(5) K návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí se přikládá smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov je také určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu. Návrh podává osoba zmocněná obcemi, které jsou členy svazku obcí.“.

01.01.2014

13. § 51 se zrušuje.

01.01.2014

14. V § 54 se slova „zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení“ nahrazují slovy „spolku18) a o smlouvě o společnosti44)“.

01.01.2014

15. § 55 zní:

01.01.2014

㤠55

01.01.2014

Obce mohou spolupracovat s obcemi jiných států a být členy mezinárodních sdružení územních samosprávných celků. Svazky obcí mohou spolupracovat se svazky obcí jiných států; obsahem spolupráce mohou být jen činnosti, které jsou předmětem činnosti svazku obcí, který smlouvu o vzájemné spolupráci uzavřel.“.

01.01.2014

16. V § 85 se slova „majetkoprávních úkonech“ nahrazují slovy „právních jednáních“.

01.01.2014

17. V § 85 písm. c) a § 133 písm. k) se slova „občanským sdružením“ nahrazují slovem „spolkům“.

01.01.2014

18. V § 85 písm. d) se slova „jehož je obec účastníkem“ nahrazují slovy „jejíž je obec společníkem“.

01.01.2014

19. V § 85 písm. d) a j) a v § 133 písm. e) se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „společnosti44)“.

01.01.2014

20. V § 85 písm. f) a § 133 písm. d) se slovo „pohledávky“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

21. V § 85 písm. j) a § 133 písm. e) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

01.01.2014

22. V § 117 odst. 3 se slovo „svaz“ nahrazuje slovem „spolek“ a odkaz na poznámku pod čarou č. 36 se nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 18.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje.

01.01.2014

23. V § 131 písm. b) se slova „majetkoprávních úkonech“ nahrazují slovy „právních jednáních“.

01.01.2014

24. V § 133 se slova „majetkoprávních úkonech“ nahrazují slovy „právních jednáních“.

01.01.2014

25. V § 149a odst. 2 písm. i) a odst. 3 písm. i) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

26. Za § 149a se vkládá nový § 149b, který včetně poznámek pod čarou č. 45 až 47 zní:

01.01.2014

㤠149b

01.01.2014

(1) Úkony podle občanského zákoníku45) spočívající v doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, který byl zřízen ze státních prostředků nebo přispěl-li stát na jeho zřízení, a v předchozím souhlasu s výpovědí z nájmu tohoto bytu činí obecní úřad obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti.

01.01.2014

(2) Jestliže za podmínek stanovených občanským zákoníkem46) starosta nebo ten, kdo je podle tohoto zákona oprávněn starostu zastupovat, zaznamenává zůstavitelovu poslední vůli, činí s tím související občanským zákoníkem předepsané úkony a zařizuje úschovu takto pořízené závěti u notáře, činí tak v přenesené působnosti.

01.01.2014

(3) Výkon funkce veřejného opatrovníka podle občanského zákoníku47) obcí je výkonem přenesené působnosti.

01.01.2014

45) § 3075 občanského zákoníku.

01.01.2014

46) § 1543 občanského zákoníku.

01.01.2014

47) § 471 odst. 3 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

Čl. XL

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Údaje a dokumenty dosud vedené u krajského úřadu v registru zájmových sdružení právnických osob, které se týkají dobrovolných svazků obcí, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají součástí rejstříku svazků obcí, který je veden u krajského úřadu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o krajích

01.01.2014

Čl. XLI

01.01.2014

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 239/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 17 odst. 4 se slova „úkony učiněné“ nahrazují slovy „jednání učiněná“ a slova „od počátku neplatné“ se nahrazují slovem „neplatná“.

01.01.2014

2. V § 18 odst. 1 se slova „úkon neplatný“ nahrazují slovy „jednání neplatné“.

01.01.2014

3. § 23 zní:

01.01.2014

㤠23

01.01.2014

(1) Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání kraje předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li listina touto doložkou krajem opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna.

01.01.2014

(2) Právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady, lze učinit jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tato právní jednání kraje neplatná.

01.01.2014

(3) K neplatnosti právního jednání z důvodů stanovených v odstavci 2, v § 17 odst. 4 a § 18 odst. 1 přihlédne soud i bez návrhu.“.

01.01.2014

4. V § 24 odst. 2 se slova „zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení, pokud tento zákon nestanoví jinak“ nahrazují slovy „spolku11) a o smlouvě o společnosti29)“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 11 a 29 znějí:

01.01.2014

11) § 214 a násl. občanského zákoníku. 

01.01.2014

29) § 2716 a násl. občanského zákoníku.“.

01.01.2014

5. V § 24 se odstavce 3 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

01.01.2014

6. § 25 se zrušuje.

01.01.2014

7. V § 26 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

01.01.2014

8. V § 27 se slova „zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení“ nahrazují slovy „spolku11) a o smlouvě o společnosti29)“.

01.01.2014

9. § 28 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠28

01.01.2014

Spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států

01.01.2014

Kraj může spolupracovat s územními samosprávnými celky jiných států a být členem jejich mezinárodních sdružení.“.

01.01.2014

10. V § 36 odst. 1 se slova „majetkoprávních úkonech“ nahrazují slovy „právních jednáních“.

01.01.2014

11. V § 36 odst. 1 písm. c) se slova „občanským sdružením“ nahrazují slovem „spolkům“.

01.01.2014

12. V § 36 odst. 1 písm. e) se slovo „pohledávky“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

13. V § 36 odst. 1 písm. i) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“ a slovo „sdružení“ se nahrazuje slovem „společnosti“.

01.01.2014

14. V § 59 odst. 2 se slova „majetkoprávních úkonech“ nahrazují slovy „právních jednáních“.

01.01.2014

15. V § 59 odst. 2 písm. a) se slova „občanským sdružením“ nahrazují slovem „spolkům“ a slova „občanskému sdružení“ se nahrazují slovem „spolku“.

01.01.2014

16. V § 59 odst. 2 písm. b) se slovo „pohledávky“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

17. V § 78 odst. 2 se slovo „svaz“ nahrazuje slovem „spolek“.

01.01.2014

18. V § 94a odst. 2 písm. i) a § 94a odst. 3 písm. i) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2014

Změna zákona o hlavním městě Praze

01.01.2014

Čl. XLII

01.01.2014

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 18 odst. 3 se slova „majetkoprávních úkonech“ nahrazují slovy „právních jednáních“.

01.01.2014

2. V § 18 odst. 3 písm. a), § 59 odst. 3 písm. c), § 68 odst. 2 písm. n) a § 89 odst. 2 písm. a) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

01.01.2014

3. V § 18 odst. 3 písm. a) se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „společnosti26)“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 26 zní:

01.01.2014

26) § 2716 a násl. občanského zákoníku.“.

01.01.2014

4. V § 18 odst. 3 písm. g), § 59 odst. 3 písm. m) a § 68 odst. 2 písm. r) se slovo „pohledávky“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

5. V § 18 odst. 3 písm. j) se slova „§ 21 až 27“ nahrazují slovy „§ 23, 24, 26 až 27“.

01.01.2014

6. V § 20 odst. 3 se slova „zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení, pokud tento zákon nestanoví jinak“ nahrazují slovy „spolku20) a o smlouvě o společnosti26)“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 20 zní:

01.01.2014

20) § 214 a násl. občanského zákoníku.“.

01.01.2014

7. V § 20 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2014

8. § 21 a 22 se včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušují.

01.01.2014

9. V § 23 odst. 2 se slova „majetkoprávní úkony“ nahrazují slovy „právní jednání“.

01.01.2014

10. V § 23 odst. 3 se slova „§ 21 až 27“ nahrazují slovy „§ 24, 26 až 27“.

01.01.2014

11. V § 24 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

01.01.2014

(5) Svazek nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku. Do rejstříku svazků obcí se zapisuje den vzniku svazku, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu, den jeho zániku, název a sídlo svazku, identifikační číslo osoby svazku poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, předmět činnosti svazku, orgány, kterými svazek jedná, a jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce; rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík, přičemž jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Krajský úřad vede rejstřík svazků obcí v přenesené působnosti. Je-li sídlem svazku hlavní město Praha, vede rejstřík svazků obcí Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti.

01.01.2014

(6) K návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí se přikládá smlouva o vytvoření svazku spolu se stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov je také určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu. Návrh podává osoba zmocněná obcemi, které jsou členy svazku.“.

01.01.2014

12. § 25 se včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.

01.01.2014

13. § 27 zní:

01.01.2014

㤠27

01.01.2014

Hlavní město Praha a městské části mohou spolupracovat s obcemi jiných států a být členy mezinárodních sdružení územních samosprávných celků. Svazky mohou spolupracovat s dobrovolnými svazky obcí jiných států; obsahem spolupráce mohou být jen činnosti, které jsou předmětem činnosti svazku, který smlouvu o vzájemné spolupráci uzavřel.“.

01.01.2014

14. V § 28 se slova „zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení“ nahrazují slovy „spolku20) a o smlouvě o společnosti26)“.

01.01.2014

15. V § 35 odst. 7 se slova „úkony učiněné“ nahrazují slovy „jednání učiněná“ a slova „od počátku neplatné“ se nahrazují slovem „neplatná“.

01.01.2014

16. V § 36 odst. 1 se slova „úkon od počátku neplatný“ nahrazují slovy „jednání neplatné“.

01.01.2014

17. V § 37 odst. 3 se slovo „úkon“ nahrazuje slovy „právní jednání“.

01.01.2014

18. § 43 zní:

01.01.2014

㤠43

01.01.2014

(1) Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání hlavního města Prahy nebo městské části předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Je-li listina touto doložkou hlavním městem Prahou nebo městskou částí opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna.

01.01.2014

(2) K neplatnosti právního jednání z důvodů stanovených v § 35 odst. 7, § 36 odst. 1 a § 72 odst. 2 přihlédne soud i bez návrhu.“.

01.01.2014

19. V § 59 odst. 3 se slova „majetkoprávních úkonech“ nahrazují slovy „právních jednáních“.

01.01.2014

20. V § 59 odst. 3 písm. c), § 68 odst. 2 písm. n) a § 89 odst. 2 písm. a) se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „společnosti26)“.

01.01.2014

21. V § 59 odst. 3 písm. g) a § 68 odst. 2 písm. l) se slova „občanským sdružením“ nahrazují slovem „spolkům“.

01.01.2014

22. V § 72 odst. 2 se slova „Úkony, které“ nahrazují slovy „Právní jednání, která“ a slova „tyto právní úkony neplatné od samého počátku“ se nahrazují slovy „tato právní jednání neplatná“.

01.01.2014

23. V § 78 odst. 2 se slovo „svaz“ nahrazuje slovem „spolek“.

01.01.2014

24. V § 89 odst. 2 se slova „majetkoprávních úkonech“ nahrazují slovy „právních jednáních“.

01.01.2014

25. V § 89 odst. 2 písm. g) se slova „prominutí pohledávky“ nahrazují slovy „prominutí dluhu“.

01.01.2014

26. V § 119b odst. 2 písm. i) a odst. 3 písm. i) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

27. Za § 119b se vkládá nový § 119c, který včetně poznámek pod čarou č. 27 až 29 zní:

01.01.2014

㤠119c

01.01.2014

(1) Úkony podle občanského zákoníku27) spočívající v doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, který byl zřízen ze státních prostředků nebo přispěl-li stát na jeho zřízení, a v předchozím souhlasu s výpovědí z nájmu tohoto bytu činí Magistrát nebo úřad městské části v přenesené působnosti.

01.01.2014

(2) Jestliže za podmínek stanovených občanským zákoníkem28) primátor hlavního města Prahy, starosta městské části nebo ten, kdo je podle tohoto zákona oprávněn primátora hlavního města Prahy nebo starostu městské části zastupovat, zaznamenává zůstavitelovu poslední vůli, činí s tím související občanským zákoníkem předepsané úkony a zařizuje úschovu takto pořízené závěti u notáře, činí tak v přenesené působnosti.

01.01.2014

(3) Výkon funkce veřejného opatrovníka podle občanského zákoníku29) hlavním městem Prahou nebo městskou částí je výkonem přenesené působnosti.

01.01.2014

27) § 3075 občanského zákoníku.

01.01.2014

28) § 1543 občanského zákoníku.

01.01.2014

29) § 471 odst. 3 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

Čl. XLIII

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Údaje a dokumenty dosud vedené u krajského úřadu v registru zájmových sdružení právnických osob, které se týkají dobrovolných svazků obcí, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají součástí rejstříku svazků obcí, který je veden u krajského úřadu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2014

Změna zákona o evidenci obyvatel

01.01.2014

Čl. XLIV

01.01.2014

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb. a zákona č. 186/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , popřípadě na jehož území bylo tělo obyvatele nalezeno, anebo u obyvatele prohlášeného za mrtvého, na jehož území naposledy pobýval živý“.

01.01.2014

2. V § 3 odst. 3 písmeno i) včetně poznámky pod čarou č. 5e zní:

01.01.2014

i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti5e) včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem domácnosti; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí; je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, vede se název a adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,

01.01.2014

5e) § 45 až 54 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

3. Poznámky pod čarou č. 5f až 5i znějí:

01.01.2014

5f) § 680 až 686 občanského zákoníku. 

01.01.2014

5g) § 677 až 679 občanského zákoníku. 

01.01.2014

5h) § 26 a 76 občanského zákoníku. 

01.01.2014

5i) § 755 až 758 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

4. V § 3 odst. 3 písm. p) úvodní části ustanovení se slova „osvojeném dítěti“ nahrazují slovem „osvojenci“.

01.01.2014

5. V § 3 odst. 3 písm. p) bodech 2 a 3 se slovo „dítěte“ nahrazuje slovem „osvojence“.

01.01.2014

6. V § 3 odst. 3 písm. p) bodě 4 se slova „dítěte, které se narodilo v cizině, místo a stát, kde se narodilo“ nahrazují slovy „osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil“.

01.01.2014

7. V § 3 odst. 3 písm. p) bodě 6 se slova „o dítě narozené“ nahrazují slovy „o osvojence narozeného“ a slova „porodila dítě“ se nahrazují slovy „jej porodila“.

01.01.2014

8. V § 3 odst. 3 písm. p) bodě 7 se slovo „dítěte“ zrušuje.

01.01.2014

9. Poznámka pod čarou č. 7a zní:

01.01.2014

7a) Občanský zákoník.“.

01.01.2014

10. V § 3 odst. 3 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní:

01.01.2014

s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena s) až u) se označují jako písmena t) až v).

01.01.2014

11. V § 3 odst. 3 písm. v) se slova „až t)“ nahrazují slovy „až u)“.

01.01.2014

12. V § 4a se slovo „s)“ nahrazuje slovem „t)“.

01.01.2014

13. V § 6 se slova „ , m), s), jde-li o rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, anebo o rozhodnutí o neplatnosti či neexistenci manželství nebo partnerství“ nahrazují slovy „a m), jde-li o rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, anebo o rozhodnutí o neplatnosti či neexistenci manželství nebo partnerství, a v rozsahu § 3 odst. 3 písm. s) a t), jde-li o rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého nebo nezvěstného“.

01.01.2014

14. V § 8 odst. 3 se slova „a s)“ nahrazují slovy „ , s) a t)“.

01.01.2014

15. V § 8 odstavec 8 zní:

01.01.2014

(8) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž požádat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e). Pokud za obyvatele požádá osoba uvedená ve větě první nebo druhé, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.“.

01.01.2014

16. V § 10 odst. 6 písm. c) se slova „způsobilá k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávná“.

01.01.2014

17. V § 10 odst. 10 větě druhé se slova „zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena“ nahrazují slovy „ , jehož svéprávnost byla omezena“.

01.01.2014

18. V § 10 odst. 11 se za slovo „ohlásit“ vkládají slova „jeho podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e), nebo“.

01.01.2014

19. V § 17a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2014

(3) Podává-li za fyzickou osobu v případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. e) žádost její zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e), uvede se v žádosti též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině tohoto zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce, podpůrce nebo člena domácnosti.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

01.01.2014

20. V § 17a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.01.2014

(6) O přiděleném rodném čísle vydá ministerstvo doklad o rodném čísle, který doručí do vlastních rukou fyzické osoby, jež je nositelem rodného čísla, nebo jejímu zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrci na základě smlouvy o nápomoci nebo členu domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e).“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

01.01.2014

21. V § 17b odst. 1 písm. d), § 17c odst. 2 písm. d) a v § 17ca odst. 2 písm. d) se za slova „zákonný zástupce“ vkládají slova „ , opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e)“ a za slova „zákonného zástupce“ se vkládají slova „ , opatrovníka, zmocněnce, podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člena domácnosti“.

01.01.2014

22. V § 17b odst. 4 se za slova „žadateli o ověření“ vkládají slova „nebo jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrci na základě smlouvy o nápomoci nebo členu domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e),“.

01.01.2014

23. V § 17c odst. 5 se za slova „žadateli o osvědčení“ vkládají slova „nebo jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrci na základě smlouvy o nápomoci nebo členu domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e),“.

01.01.2014

24. V § 17ca odst. 5 se za slova „žadateli o potvrzení změny rodného čísla“ vkládají slova „nebo jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo podpůrci na základě smlouvy o nápomoci nebo členu domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e),“.

01.01.2014

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2014

Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů

01.01.2014

Čl. XLV

01.01.2014

V § 39 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

01.01.2014

(3) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku4a) se může týkat jen záznamu v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s průmyslovým vzorem jako předmětem vlastnictví.

01.01.2014

4a) § 986 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2014

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2014

Změna rozpočtových pravidel

01.01.2014

Čl. XLVI

01.01.2014

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 7 odst. 1 písm. e) se slova „občanským sdružením8)“ nahrazují slovy „spolkům8)“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

01.01.2014

8) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

01.01.2014

2. V § 7 odst. 1 písm. i) se slova „a obecně prospěšným společnostem“ nahrazují slovy „ , ústavům a obecně prospěšným společnostem“.

01.01.2014

3. § 72 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 32 zrušuje.

01.01.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o integrovaném záchranném systému

01.01.2014

Čl. XLVII

01.01.2014

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 151/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 29 odst. 2 se slova „zvláštního právního předpisu21)“ nahrazují slovy „občanského zákoníku“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

01.01.2014

2. V § 29 odst. 3 se slova „zvláštních právních předpisů“ nahrazují slovy „občanského zákoníku“ a slova „zvláštního právního předpisu“ se nahrazují slovy „občanského zákoníku“.

01.01.2014

3. V § 30 odst. 3 se slova „o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech“ zrušují a slovo „mu“ se nahrazuje slovem „poškozenému“.

01.01.2014

4. V § 30 odst. 4 se slova „zvláštních právních předpisů“ nahrazují slovy „ustanovení občanského zákoníku“.

01.01.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2014

Změna krizového zákona

01.01.2014

Čl. XLVIII

01.01.2014

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákon č. 110/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 430/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 35 odst. 2 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „občanského zákoníku“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

2. V § 35 odst. 3 se slova „zvláštních právních předpisů“ nahrazují slovy „občanského zákoníku“.

01.01.2014

3. V § 36 odst. 1 se slova „odpovídá za“ nahrazují slovy „je povinen nahradit“.

01.01.2014

4. V § 36 odst. 3 se slova „škody či“ a slova „o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech“ zrušují a slovo „mu“ se nahrazuje slovem „poškozenému“.

01.01.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2014

Změna zákona o Probační a mediační službě

01.01.2014

Čl. XLIX

01.01.2014

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 5a odst. 3 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

2. V § 5a odst. 3 písm. n) se slovo „dítěte“ zrušuje.

01.01.2014

3. V § 5a odst. 3 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

01.01.2014

o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p) a q).

01.01.2014

4. V § 5a odst. 4 písmeno j) zní:

01.01.2014

j) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

5. V § 5a odst. 4 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

01.01.2014

o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p) a q).

01.01.2014

6. V § 6 odst. 2 se slova „způsobilý k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávný“.

01.01.2014

7. V § 6 odst. 3 se slova „způsobilá k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávná“.

01.01.2014

8. V § 15 odst. 1 se slova „způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávnosti“.

01.01.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2014

Změna zákona o veřejných sbírkách

01.01.2014

Čl. L

01.01.2014

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 120/2012 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 2 písm. a) se slova „a jiná občanská sdružení“ zrušují.

01.01.2014

2. V § 14 odst. 2 se slova „byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena“ nahrazují slovy „není plně svéprávná“.

01.01.2014

3. V § 27a odst. 2 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2014

Změna exekučního řádu

01.01.2014

Čl. LI

01.01.2014

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb. a zákona č. 170/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 8d odst. 3 se slova „činit právní úkony“ nahrazují slovy „právně jednat“ a slova „takové právní úkony neplatné“ se nahrazují slovy „taková právní jednání neplatná“.

01.01.2014

2. V § 9 odst. 1, § 20 odst. 1 a v § 27 odst. 3 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) je plně svéprávný,“.

01.01.2014

3. V § 11, § 15 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 4 větě třetí, § 18 odst. 1 písm. b) a v § 34 odst. 2 se slovo „škodu“ nahrazuje slovem „újmu“.

01.01.2014

4. V § 15 odst. 1 písm. e) se slova „byl exekutor zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla tato způsobilost omezena“ nahrazují slovy „byla svéprávnost exekutora omezena“.

01.01.2014

5. V § 15 odst. 6 se za slovo „dědiců“ vkládají slova „nebo odkazovníků“.

01.01.2014

6. V § 16 odst. 3 se za slovo „dědici“ vkládají slova „nebo odkazovníky“.

01.01.2014

7. V § 16 odst. 4 větě druhé se slova „odpovídá za škodu“ nahrazují slovy „má povinnost nahradit újmu“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

8. V § 20 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Komora zapíše do seznamu koncipientů na návrh exekutora občana České republiky, který

01.01.2014

a) splňuje podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) až c),

01.01.2014

b) je v pracovním poměru u exekutora.“.

01.01.2014

9. V § 21 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Koncipient nemůže vykonat dražbu nemovité věci nebo obchodního závodu (dále jen „závod“), vydávat rozhodnutí v exekuci prodejem nemovitých věcí nebo závodu ani zřizovat exekutorské zástavní právo.“.

01.01.2014

10. V § 22 odst. 1 písm. c) se slova „zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena“ nahrazují slovy „omezen ve svéprávnosti“.

01.01.2014

11. V § 31 odst. 10 se slova „odpovědnost za škodu“ nahrazují slovy „povinnost nahradit újmu“.

01.01.2014

12. V § 32 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, je exekutor povinen nahradit újmu tomu, komu ji způsobil v souvislosti s činností podle tohoto zákona. Exekutor je povinen nahradit újmu i tehdy, byla-li újma způsobena při výkonu exekuční nebo další činnosti jeho zaměstnancem; případná povinnost této osoby nahradit újmu podle zvláštních předpisů tím není dotčena.“.

01.01.2014

13. V § 32 odst. 2 se slovo „odpovědnosti“ nahrazuje slovem „povinnosti“ a slovo „škodě“ se nahrazuje slovem „újmě“.

01.01.2014

14. V § 32 odst. 3 se slova „Odpovědnost státu za škodu“ nahrazují slovy „Povinnost státu nahradit újmu“.

01.01.2014

15. V § 33a odst. 3 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

16. V § 33a odst. 3 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

01.01.2014

l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena m) až o).

01.01.2014

17. V § 33a odst. 3 písm. o) se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“, za slova „zákonný zástupce“ se vkládají slova „nebo opatrovník“ a za slova „zákonným zástupcem“ se vkládají slova „nebo opatrovníkem“.

01.01.2014

18. V § 33a odst. 4 písmeno j) zní:

01.01.2014

j) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

19. Za § 33e se vkládá nový § 33f, který zní:

01.01.2014

㤠33f

01.01.2014

V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne pro potřeby exekuce exekutorům prostřednictvím Komory Ministerstvo dopravy údaje z centrálního registru silničních vozidel v rozsahu

01.01.2014

a) vlastník (název, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu),

01.01.2014

b) provozovatel, není-li současně vlastníkem (název, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu),

01.01.2014

c) státní poznávací značka silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, datum jejího přidělení a odebrání,

01.01.2014

d) druh a kategorie motorového vozidla a přípojného vozidla,

01.01.2014

e) výrobce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, značka (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla a obchodní označení,

01.01.2014

f) datum první registrace silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,

01.01.2014

g) účel, pro který je silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo určeno,

01.01.2014

h) zástavní práva váznoucí na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle.“.

01.01.2014

20. V § 34 odst. 2 se slova „odpovídají oprávněnému a exekutorovi za“ nahrazují slovy „jsou povinny oprávněnému a exekutorovi nahradit“.

01.01.2014

21. V § 34 odst. 5 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“ a slova „majetkové hodnoty“ se nahrazují slovy „součásti majetku“.

01.01.2014

22. V § 35 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

01.01.2014

23. V § 36 odst. 2 se slova „Jsou-li exekučním příkazem postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do“ nahrazují slovy „Je-li exekučním příkazem postižena součást“ a slova „tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty“ se nahrazují slovy „tuto součást“.

01.01.2014

24. V § 37 odst. 2 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) není-li exekučním titulem rozhodnutí o péči o nezletilé děti, ve věcech ochrany proti domácímu násilí, orgánů Evropské unie nebo cizí rozhodnutí; exekuční návrh lze však podat tehdy, má-li být exekuce vedena podle rozhodnutí o výživném na nezletilé děti nebo podle cizího rozhodnutí, u něhož bylo vydáno prohlášení vykonatelnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy nebo rozhodnuto o uznání.“.

01.01.2014

25. V § 37 odst. 4 písm. a) se slova „vymáhané pohledávky“ nahrazují slovy „vymáhaného dluhu“.

01.01.2014

26. V § 38 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.“.

01.01.2014

27. V § 39 odst. 2 se slova „nebo osvědčení o vykonatelnosti exekučního titulu“ zrušují.

01.01.2014

28. § 42 zní:

01.01.2014

㤠42

01.01.2014

(1) Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

01.01.2014

(2) Při posuzování skutečností podle odstavce 1 exekutor vždy přihlédne k tomu, co v řízení vyšlo najevo.“.

01.01.2014

29. V § 43 odst. 1 se za slovo „oprávněného“ vkládají slova „nebo omezené doložením času“.

01.01.2014

30. V § 43 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , nebo že nastal doložený čas“.

01.01.2014

31. V § 43 odst. 2 se slova „nebo že oprávněný splnil svou vzájemnou povinnost, popřípadě je připraven ji splnit“ nahrazují slovy „ , že oprávněný splnil svou vzájemnou povinnost, popřípadě je připraven ji splnit, nebo že nastal doložený čas“.

01.01.2014

32. V § 43a odst. 6 se první věta nahrazuje větou „Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce, soud udělí exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh částečně nebo úplně odmítl nebo zamítl nebo aby exekuční řízení zastavil.“.

01.01.2014

33. V § 44 odst. 1 se slova „evidence (rejstříků) právnických osob16)“ nahrazují slovy „veřejných rejstříků, do kterých se zapisují právnické osoby“ a slovo „nemovitost“ se nahrazuje slovy „nemovitou věc“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

01.01.2014

34. V § 44a odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné.“.

01.01.2014

35. V § 44a odst. 1 větě třetí se slova „Právní úkon se však považuje za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá“ nahrazují slovy „Právní jednání se však považuje za platné, pokud námitku neplatnosti nevznese“.

01.01.2014

36. V § 44a odst. 1 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Právní účinky vznesení námitky neplatnosti nastávají od účinnosti právního jednání, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního jednání, k němuž exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel vznesl námitku neplatnosti.“.

01.01.2014

37. V § 44a odst. 4 se slova „majetkové hodnoty“ nahrazují slovy „součásti majetku“.

01.01.2014

38. V § 46 odst. 7 se slova „exekutor vydá výtěžek exekuce“ nahrazují slovy „nebo v rámci likvidace dědictví do likvidační podstaty exekutor vydá vymožené plnění“ a slova „výtěžku insolvenčnímu správci“ se nahrazují slovy „vymoženého plnění insolvenčnímu správci nebo do likvidační podstaty“.

01.01.2014

39. V § 46 odst. 8 se za slovo „evidencích“ vkládá slovo „(seznamech)“ a slova „zajištěná pohledávka zanikla“ se nahrazují slovy „zajištěný dluh zanikl“.

01.01.2014

40. V § 47 odst. 1 a v § 66 odst. 4 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

41. V § 47 odst. 5 se slovo „úkon“ nahrazuje slovem „jednání“ a slovo „neplatný“ se nahrazuje slovem „neplatné“.

01.01.2014

42. V § 49 odst. 1 písm. f) a h), § 58 odst. 2, § 59 odst. 1 písm. f), § 66 odst. 2 a 5 a v § 69a odst. 3 a 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovem „nemovité věci“.

01.01.2014

43. V § 49 odst. 1 písm. g), § 58 odst. 2, § 59 odst. 1 písm. d), nadpisu části první hlavy IV dílu 5, § 70 odst. 1, 2 a 5 a v § 71 se slovo „podniku“ nahrazuje slovem „závodu“.

01.01.2014

44. V § 49 odst. 1 písm. g) se slovo „prodejem“ nahrazuje slovem „postižením“.

01.01.2014

45. V § 49 odst. 5 se slova „věci nebo nemovitosti“ nahrazují slovy „nebo nemovité věci“.

01.01.2014

46. V § 58 odst. 2, § 59 odst. 1 písm. c), § 59 odst. 3, § 69 a v § 77 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

47. V § 58 odst. 2, § 59 odst. 1 písm. e), v nadpisu § 69a a v § 69a odst. 1 a 2 se slovo „nemovitostech“ nahrazuje slovy „nemovitých věcech“.

01.01.2014

48. V části první hlavě IV dílu 4 se v nadpisu slova „věcí a nemovitostí“ nahrazují slovy „a nemovitých věcí“.

01.01.2014

49. V § 66 odst. 2 a § 69a odst. 4 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

01.01.2014

50. V § 66 odst. 5 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitou věcí“.

01.01.2014

51. V § 70 odst. 1 se slovo „podnik“ nahrazuje slovem „závod“.

01.01.2014

52. V § 75 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , jejichž povaha to umožňuje“.

01.01.2014

53. V § 76b odst. 2 se slova „způsobilá k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávná“ a slovo „pracovníci“ se nahrazuje slovem „zaměstnanci“.

01.01.2014

54. Za § 76c se vkládají nové § 76d až 76g, které včetně nadpisu znějí:

01.01.2014

„Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

01.01.2014

§ 76d

01.01.2014

Exekutor na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle jiného právního předpisu (dále jen „oznámení o výhradě“) tomu, koho žadatel označil za toho, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.

01.01.2014

§ 76e

01.01.2014

(1) O žádosti podle § 76d exekutor sepíše za účasti věřitele protokol, který musí obsahovat

01.01.2014

a) místo a datum sepsání protokolu,

01.01.2014

b) jméno, příjmení, datum narození a bydliště věřitele a je-li věřitelem právnická osoba, její název, adresu jejího sídla a identifikační číslo nebo registrační číslo či jiné obdobné identifikující číslo, bylo-li právnické osobě některé z nich přiděleno, a jméno, příjmení, datum narození a bydliště jejího přítomného zástupce,

01.01.2014

c) jméno, příjmení, datum narození a bydliště toho, vůči komu je oznámení o výhradě činěno a jde-li o právnickou osobu, její název, adresu jejího sídla a identifikační číslo nebo registrační číslo či jiné obdobné identifikující číslo, bylo-li právnické osobě některé z nich přiděleno,

01.01.2014

d) adresu, na kterou má být oznámení doručeno, je-li rozdílná od bydliště nebo adresy sídla,

01.01.2014

e) údaj o tom, že bylo oznámení o výhradě exekutorem převzato,

01.01.2014

f) podpis věřitele, otisk úředního razítka exekutora a jeho podpis.

01.01.2014

(2) Jedno vyhotovení protokolu exekutor předá věřiteli.

01.01.2014

(3) Exekutor neodpovídá za obsah oznámení o výhradě.

01.01.2014

(4) Exekutor zašle oznámení o výhradě osobě uvedené v odstavci 1 písm. c) do 3 pracovních dnů ode dne sepsání protokolu. Jakmile exekutor zjistí, že bylo oznámení o výhradě této osobě doručeno a kdy se tak stalo, sdělí tyto skutečnosti věřiteli. Nepodaří-li se exekutorovi oznámení o výhradě předat, sdělí tuto skutečnost věřiteli.

01.01.2014

§ 76f

01.01.2014

(1) Věřitel může oznámení o výhradě učinit do protokolu o žádosti podle § 76d, který musí obsahovat

01.01.2014

a) místo a datum sepsání protokolu,

01.01.2014

b) jméno, příjmení, datum narození a bydliště věřitele a je-li věřitelem právnická osoba, její název, adresu jejího sídla a identifikační číslo nebo registrační číslo či jiné obdobné identifikující číslo, bylo-li právnické osobě některé z nich přiděleno, a jméno, příjmení, datum narození a bydliště jejího přítomného zástupce,

01.01.2014

c) oznámení o výhradě, které musí mít tyto náležitosti:

01.01.2014

1. jméno, příjmení, datum narození a bydliště věřitele a je-li věřitelem právnická osoba, její název, adresu jejího sídla a identifikační číslo nebo registrační číslo či jiné obdobné identifikující číslo, bylo-li právnické osobě některé z nich přiděleno, a jméno, příjmení, datum narození a bydliště jejího zástupce, který jménem věřitele oznámení o výhradě činí,

01.01.2014

2. jméno, příjmení, datum narození a bydliště toho, vůči komu je oznámení o výhradě činěno a jde-li o právnickou osobu, její název, adresu jejího sídla a identifikační číslo nebo registrační číslo či jiné obdobné identifikující číslo, bylo-li právnické osobě některé z nich přiděleno,

01.01.2014

3. označení právního jednání, ohledně něhož si vyhrazuje věřitel práva dovolat se jeho neúčinnosti,

01.01.2014

4. jméno, příjmení, datum narození a bydliště dlužníka věřitele, a je-li dlužníkem právnická osoba, její název, adresu jejího sídla a identifikační číslo nebo registrační číslo či jiné obdobné identifikující číslo, bylo-li právnické osobě některé z nich přiděleno,

01.01.2014

5. označení pohledávky věřitele vůči dlužníku,

01.01.2014

6. výhradu věřitele práva dovolat se neúčinnosti právního jednání,

01.01.2014

d) podpis věřitele, otisk úředního razítka exekutora a jeho podpis.

01.01.2014

(2) Exekutor další vyhotovení protokolu předá věřiteli a další vyhotovení protokolu zašle osobě uvedené v odstavci 1 písm. c) bodu 2 do 3 pracovních dnů ode dne sepsání protokolu. Jakmile exekutor zjistí, že bylo vyhotovení protokolu této osobě doručeno a kdy se tak stalo, nebo nepodaří-li se exekutorovi oznámení o výhradě doručit, sdělí tyto skutečnosti věřiteli.

01.01.2014

§ 76g

01.01.2014

(1) Ten, kdo žádá o úkon podle § 76d, je povinen exekutorovi prokázat svoji totožnost úředním průkazem, nezná-li ho exekutor osobně. Jde-li o právnickou osobu, je povinen její zástupce prokázat vedle své totožnosti i její existenci. Obdobně se postupuje, je-li zástupcem právnické osoby jiná právnická osoba. Právnická osoba prokazuje svoji existenci výpisem z veřejného rejstříku, do kterého se zapisuje; nezapisuje-li se, prokazuje svoji existenci jiným způsobem, ze kterého lze soudit, že existuje a také prohlášením o její existenci osobou, která za ni právně jedná.

01.01.2014

(2) Není-li exekutorovi totožnost, popřípadě existence podle odstavce 1 prokázána, exekutor odmítne požadovaný úkon provést.“.

01.01.2014

55. V § 87 odst. 1 se slova „správce podniku“ nahrazují slovy „správce závodu“ a v § 131 písm. b) se slova „správců podniku“ nahrazují slovy „správců závodu“.

01.01.2014

56. V § 105 se slovo „prosté“ zrušuje.

01.01.2014

57. V § 106 odst. 2 větě první se slova „Prosté opisy“ nahrazují slovem „Opisy“ a ve větě druhé se slovo „prosté“ zrušuje.

01.01.2014

58. V § 119 odst. 5 se slova „117 odst. 6“ nahrazují slovy „117b odst. 2“.

01.01.2014

59. V § 130 odst. 3 se slova „Jsou-li“ nahrazují slovy „Je-li“ a slova „postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty“ se nahrazují slovy „postižen tentýž majetek“.

01.01.2014

60. V § 131 písm. c) se slovo „škody“ nahrazuje slovem „újmy“.

01.01.2014

Čl. LII

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu je exekutor povinen uzavřít do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bude-li smlouva uzavřena ve lhůtě podle věty první, je do dne uzavření této smlouvy splněn předpoklad vykonávání činnosti exekutora podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uzavřel-li exekutor smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.

01.01.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

01.01.2014

Čl. LIII

01.01.2014

V § 23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 477/2008 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb., písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

01.01.2014

d) zakládat ústavy podle zvláštního zákona16),

01.01.2014

16) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

01.01.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2014

Změna vodního zákona

01.01.2014

Čl. LIV

01.01.2014

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠59a

01.01.2014

Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla

01.01.2014

Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 a jeho užívání.“.

01.01.2014

2. V § 104 odst. 5 a 6 písmeno d) zní:

01.01.2014

d) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

3. V § 104 odst. 5 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

01.01.2014

e) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

01.01.2014

Čl. LV

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Nedojde-li mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodního díla k dohodě o náhradě za užívání pozemku podle § 59a zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne na návrh vlastníka pozemku nebo vodního díla o výši náhrady soud.

01.01.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2014

Změna zákona o církvích a náboženských společnostech

01.01.2014

Čl. LVI

01.01.2014

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 428/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 3 písm. a) se slova „a duchovní služby“ nahrazují slovy „ , duchovní služby a případně obecně prospěšné činnosti“.

01.01.2014

2. V § 3 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) osobními údaji jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa místa pobytu na území České republiky, kde má fyzická osoba hlášen trvalý, popřípadě přechodný pobyt, nebo bydliště, nemá-li trvalý ani přechodný pobyt, v případě cizinců i údaj o jejich státním občanství,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

01.01.2014

3. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:

01.01.2014

㤠5

01.01.2014

Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností

01.01.2014

Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména pokud

01.01.2014

a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,

01.01.2014

b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,

01.01.2014

c) podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,

01.01.2014

d) závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví,

01.01.2014

e) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání4), nebo zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo

01.01.2014

f) je její učení utajováno vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.

01.01.2014

4) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2014

4. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Svaz církví a náboženských společností vzniká jako právnická osoba registrací podle tohoto zákona.“.

01.01.2014

5. V § 10 odst. 1 se slova „mají způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovy „jsou svéprávné“.

01.01.2014

6. V § 10 odst. 3 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) název církve a náboženské společnosti; název církve a náboženské společnosti nemusí obsahovat označení její právní formy,“.

01.01.2014

7. V § 10 odst. 3 písm. d) se slova „orgánu církve a náboženské společnosti, který jedná jejím jménem s orgány veřejné správy a třetími osobami na území České republiky jako statutární orgán“ nahrazují slovy „statutárního orgánu církve a náboženské společnosti“.

01.01.2014

8. V § 10 odst. 3 písm. e) se slova „orgánu podle písmene d)“ nahrazují slovy „statutárního orgánu“.

01.01.2014

9. V § 10 odst. 3 písm. f) se za slovo „a společnosti, včetně“ vkládají slova „kontrolního orgánu nebo orgánů, jejich složení a působnost, jsou-li zřízeny, a“.

01.01.2014

10. V § 10 odst. 4 a 5 se slova „orgánu podle odstavce 3 písm. d)“ nahrazují slovy „statutárního orgánu“.

01.01.2014

11. V § 11 odst. 2, § 14 odst. 7, § 15 odst. 4 a § 22 odst. 1 písm. d) se slova „orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d)“ nahrazují slovy „statutární orgán registrované církve a náboženské společnosti“.

01.01.2014

12. V § 12 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) název svazu církví a náboženských společností; název svazu církví a náboženských společností nemusí obsahovat označení jeho právní formy,“.

01.01.2014

13. V § 13 odst. 2 písm. b) a § 14 odst. 6 písm. b) se slova „orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d)“ nahrazují slovy „statutárnímu orgánu registrované církve a náboženské společnosti“.

01.01.2014

14. V § 15 odst. 3 se slova „orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d)“ nahrazují slovy „statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti“ a slova „jejich orgánu a“ se zrušují.

01.01.2014

15. V § 15 odst. 5 se slova „orgán církve, náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d)“ nahrazují slovy „statutární orgán registrované církve a náboženské společnosti“.

01.01.2014

16. V § 15a se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2014

(5) Nabytím statusu veřejné prospěšnosti pro registrovanou církev a náboženskou společnost nabývají tento status i právnické osoby evidované podle odstavce 1.“.

01.01.2014

17. V § 16 odst. 2 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) její název; název evidované právnické osoby nemusí obsahovat označení její právní formy,“.

01.01.2014

18. V § 16a odst. 1 se slova „ , jednajícími jako statutární orgán jménem církve a náboženské společnosti“ zrušují.

01.01.2014

19. V § 16a odst. 4 písm. c) se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

20. V § 16a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2014

e) označení, složení a působnost kontrolního orgánu, je-li zřízen.“.

01.01.2014

21. V § 16a odst. 5 písm. c) se slova „do jejichž majetku byl vložen majetek státu nebo obce nebo která používají majetek státu nebo obce nebo jsou příjemci dotací z veřejných rozpočtů“ nahrazují slovy „u kterých výše čistého obratu překročí 10 miliónů Kč“.

01.01.2014

22. V § 17 odst. 2 se slova „trvalého pobytu fyzických osob a jejich rodných číslech anebo o státním občanství a čísle průkazu o povolení k pobytu cizinců“ nahrazují slovy „pobytu nebo bydliště, o rodném čísle a o státním občanství cizinců“.

01.01.2014

23. V § 17 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.01.2014

(6) Status veřejné prospěšnosti zapíše ministerstvo nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podání návrhu a doložení pravomocného rozhodnutí soudu o povolení zápisu statusu do rejstříku. Nebude-li zápis statusu veřejné prospěšnosti proveden ve lhůtě podle věty první, považuje se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty. Zápis se promítne do rejstříku do 2 dnů ode dne, kdy se takový zápis považuje za provedený.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

01.01.2014

24. V § 18 odst. 1 písm. b) se slova „a sídlo orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d)“ nahrazují slovy „statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti“.

01.01.2014

25. V § 18 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) osobní údaje členů statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti, den vzniku a zániku jejich funkce,“.

01.01.2014

26. V § 18 odst. 1 písm. g) se za slova „zrušení registrace církve a náboženské společnosti“ vkládají slova „s uvedením právního důvodu“.

01.01.2014

27. V § 18 odst. 1 písm. i) se slova „orgánu registrované církve a náboženské společnosti, podle § 10 odst. 3 písm. d)“ nahrazují slovy „statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti“.

01.01.2014

28. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

01.01.2014

j) údaj o tom, že registrovaná církev a náboženská společnost má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán a důvod jeho odnětí.“.

01.01.2014

29. V § 18 odst. 2 se slova „a rozhodnutí ministerstva“ nahrazují slovy „ , rozhodnutí ministerstva a další dokumenty, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.“.

01.01.2014

30. V § 19 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , den vzniku a zániku jejich funkce“.

01.01.2014

31. V § 19 odst. 1 písmeno g) zní:

01.01.2014

g) zrušení registrace svazu církví a náboženských společností s uvedením právního důvodu, vstup do likvidace a osobní údaje likvidátora, rozhodnutí o úpadku, zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech, zánik svazu církví a náboženských společností,“.

01.01.2014

32. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

01.01.2014

j) údaj o tom, že svaz církví a náboženských společností má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy mu byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán a důvod jeho odnětí.“.

01.01.2014

33. V § 19 odst. 2 se slova „a rozhodnutí ministerstva“ nahrazují slovy „ , rozhodnutí ministerstva a další dokumenty, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis“.

01.01.2014

34. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a den vzniku a zániku jejich funkce“.

01.01.2014

35. V § 20 odst. 1 písm. g) se za slovo „evidence“ vkládají slova „s uvedením právního důvodu“.

01.01.2014

36. V § 20 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

01.01.2014

k) údaj o tom, že má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán a důvod jeho odnětí.“.

01.01.2014

37. V § 20 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a další dokumenty, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis“.

01.01.2014

38. V § 22 odst. 1 písm. c) se slova „právním řádem“ nahrazují slovy „§ 3 písm. a), § 5 nebo § 27 odst. 5“.

01.01.2014

39. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „orgánům a“ zrušují.

01.01.2014

40. V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „jedná v rozporu s vymezením její působnosti v návrhu na evidenci podle § 16 odst. 2 nebo § 16a odst. 3 a 4 nebo v rozporu s právními předpisy“ nahrazují slovy „vyvíjí činnost v rozporu s § 3 písm. a), § 5 nebo § 15a odst. 4“.

01.01.2014

41. V § 27a odst. 1 až 3 úvodní části ustanovení se slova „orgánu církve nebo“ nahrazují slovy „statutárního orgánu církve a“.

01.01.2014

42. V § 27a odst. 2 písm. g) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

43. V § 27a odst. 3 písmeno f) zní:

01.01.2014

f) omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2014

Změna zákona o soudech a soudcích

01.01.2014

Čl. LVII

01.01.2014

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 39 odst. 1 se slova „obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností a nadačního rejstříku“ nahrazují slovy „veřejných rejstříků právnických a fyzických osob“.

01.01.2014

2. V § 60 odst. 1 se slova „způsobilý k právním úkonům“ nahrazují slovy „plně svéprávný“.

01.01.2014

3. V § 72 odst. 1 se za slova „organizaci soudů“ vkládají slova „ , ke změně příslušnosti soudů“.

01.01.2014

4. V § 94 písm. f) a v § 96 písm. c) se slova „zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena“ nahrazují slovy „omezen ve svéprávnosti“.

01.01.2014

5. V § 95 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Stejnopis oznámení o vzdání se funkce je soudce povinen neprodleně doručit předsedovi příslušného soudu.“.

01.01.2014

6. V § 175b odst. 1 písm. i) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

7. V § 175b odst. 1 písm. o) úvodní části ustanovení se slova „osvojeném dítěti“ nahrazují slovem „osvojenci“.

01.01.2014

8. V § 175b odst. 1 písm. o) bodech 2 a 3 se slovo „dítěte“ nahrazuje slovem „osvojence“.

01.01.2014

9. V § 175b odst. 1 písm. o) bodě 4 se slova „dítěte, které se narodilo v cizině, místo a stát, kde se narodilo“ nahrazují slovy „osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil“.

01.01.2014

10. V § 175b odst. 1 písm. o) bodě 7 se slovo „dítěte“ zrušuje.

01.01.2014

11. V § 175b odst. 1 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

01.01.2014

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena p) a q) se označují jako písmena q) a r).

01.01.2014

12. V § 175c odst. 1 písmeno j) zní:

01.01.2014

j) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

13. V § 175c odst. 1 písm. p) úvodní části ustanovení se slova „osvojeném dítěti“ nahrazují slovem „osvojenci“.

01.01.2014

14. V § 175c odst. 1 písm. p) bodech 2 a 3 se slovo „dítěte“ nahrazuje slovem „osvojence“.

01.01.2014

15. V § 175c odst. 1 písm. p) bodě 4 se slova „dítěte, které se narodilo v cizině, místo a stát, kde se narodilo“ nahrazují slovy „osvojence, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil“.

01.01.2014

16. V § 175c odst. 1 písm. p) bodě 7 se slovo „dítěte“ zrušuje.

01.01.2014

17. V § 175c odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní:

01.01.2014

s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena s) až u) se označují jako písmena t) až v).

01.01.2014

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

01.01.2014

Čl. LVIII

01.01.2014

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 352/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 5 odst. 1 se slova „ , a na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení je umísťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů“ nahrazují slovy „ ; děti s uloženou ochrannou výchovou také na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení umísťuje do dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů“.

01.01.2014

2. V § 5 odst. 2 písm. e) se slova „na návrh diagnostického ústavu“ zrušují.

01.01.2014

3. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a při přípravě vyjádření pro soud ohledně určení zařízení pro výkon ústavní výchovy, do kterého má být dítě s nařízenou ústavní výchovou umístěno“.

01.01.2014

4. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Při umístění dítěte do dětského domova nebo dětského domova se školou bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém ústavu se dokumentace k dítěti podle věty první a druhé předává přímo příslušnému zařízení.“.

01.01.2014

5. V § 5 odstavec 6 zní:

01.01.2014

(6) Do diagnostického ústavu se dítě umísťuje na dobu zpravidla nepřesahující 8 týdnů.“.

01.01.2014

6. V § 5 odst. 7 se věta první nahrazuje větou „Do dětského domova se školou a výchovného ústavu může být dítě s uloženou ochrannou výchovou umístěno pouze diagnostickým ústavem, v jehož územním obvodu se zařízení nachází.“.

01.01.2014

7. V § 5 odstavec 8 zní:

01.01.2014

(8) Jestliže se u dítěte, které bylo rozhodnutím soudu umístěno do dětského domova nebo dětského domova se školou bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém ústavu, ukáže dodatečně potřebné komplexní vyšetření, provede toto vyšetření v zařízení, do něhož bylo dítě umístěno, diagnostický ústav, v jehož obvodu se zařízení nachází.“.

01.01.2014

8. V § 5 odst. 9 se za slova „Přemístit dítě“ vkládají slova „s uloženou ochrannou výchovou“ a slova „dětského domova,“ se zrušují.

01.01.2014

9. V § 5 se odstavec 12 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 12.

01.01.2014

10. V § 5 odst. 12 se za slova „umísťování dítěte“ vkládají slova „s uloženou ochrannou výchovou“.

01.01.2014

11. V § 10 odst. 3 se slova „diagnostický ústav umístit nebo přemístit dítě“ nahrazují slovy „být dítě umístěno nebo přemístěno“.

01.01.2014

12. V § 24 odst. 1 písm. c) se slova „orgánu sociálně-právní ochrany dětí“ nahrazují slovem „soudu“ a slova „budoucího osvojitele nebo pěstouna“ se nahrazují slovy „před osvojením nebo do pěstounské péče“.

01.01.2014

13. V § 24 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo jestliže uplynula stanovená doba trvání ústavní výchovy, s výjimkou případu, kdy ke dni uplynutí této doby není skončeno řízení soudu o prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy“.

01.01.2014

14. V § 26 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Práva podle odstavce 1 písm. a), c), d) a e) a povinnosti podle odstavce 2 písm. b), c) a d) se vztahují i na nezletilého rodiče, který nenabyl plné svéprávnosti, ledaže soud rozhodl o tom, že se tomuto rodiči pozastavuje výkon povinnosti a práva péče o dítě až do doby, kdy rodič nabude plnou svéprávnost. Práva podle odstavce 1 písm. a), c), d) a e) a povinnosti podle odstavce 2 písm. b), c) a d) se vztahují i na rodiče, který byl omezen ve svéprávnosti, jestliže soud rozhodl o tom, že se tomuto rodiči vzhledem k jeho osobě zachovává výkon povinnosti a práva péče o dítě. Práva podle odstavce 1 písm. a), c), d) a povinnosti podle odstavce 2 písm. c) se vztahují i na rodiče, který byl omezen ve svéprávnosti, jestliže soud rozhodl o tom, že se tomuto rodiči vzhledem k jeho osobě zachovává výkon práva osobního styku s dítětem.“.

01.01.2014

ČÁST PADESÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

01.01.2014

Čl. LIX

01.01.2014

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 13 odst. 1 písmeno f) zní:

01.01.2014

f) je plně svéprávný,“.

01.01.2014

2. V § 42 odst. 1 písm. k) se slova „způsobilost k právním úkonům omezena nebo byl této způsobilosti zbaven,“ nahrazují slovy „svéprávnost omezena,“.

01.01.2014

3. Poznámky pod čarou č. 25 a 46 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

4. Poznámka pod čarou č. 53 zní:

01.01.2014

53) Občanský zákoník.“.

01.01.2014

5. § 173 zní:

01.01.2014

㤠173

01.01.2014

Zástupcem účastníka, jehož svéprávnost byla omezena, je soudem ustanovený opatrovník78).“.

01.01.2014

6. Poznámka pod čarou č. 84 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

7. V § 201 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2014

(3) Domácnost pro účely tohoto zákona tvoří fyzické osoby, které žijí trvale spolu s příslušníkem a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

01.01.2014

8. § 204 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 87 zrušuje.

01.01.2014

9. § 205 se zrušuje.

01.01.2014

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2014

Změna zákona o ochranných známkách

01.01.2014

Čl. LX

01.01.2014

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠18a

01.01.2014

Spoluvlastnictví ochranné známky

01.01.2014

(1) Přísluší-li práva k téže ochranné známce několika osobám (dále jen „spoluvlastníci“), řídí se vztahy mezi nimi předpisy o spoluvlastnictví.

01.01.2014

(2) Pokud není spoluvlastníky dohodnuto jinak, má právo užívat ochrannou známku každý z jejích spoluvlastníků.

01.01.2014

(3) K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba, není-li dohodnuto jinak, souhlasu všech spoluvlastníků; každý ze spoluvlastníků je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv z ochranné známky samostatně.

01.01.2014

(4) K převodu ochranné známky je zapotřebí souhlasu všech spoluvlastníků. Spoluvlastník je oprávněn bez souhlasu ostatních převést svůj podíl jen na některého ze spoluvlastníků; na třetí osobu může převést svůj podíl jen v případě, že žádný ze spoluvlastníků nepřijme ve lhůtě 1 měsíce písemnou nabídku převodu.“.

01.01.2014

2. V § 44 odst. 1 se slovo „tímto“ zrušuje.

01.01.2014

3. V § 44 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

01.01.2014

(5) Poznámka spornosti podle občanského zákoníku15) se může týkat jen záznamu v rejstříku, jímž se vyznačuje nakládání s ochrannou známkou jako předmětem vlastnictví.

01.01.2014

15) § 986 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

01.01.2014

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2014

Změna zákona o dluhopisech

01.01.2014

Čl. LXI

01.01.2014

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 172/2012 Sb. a zákona č. 227/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 2 odst. 1 se za slova „cenný papír“ vkládají slova „(dále jen „listinný dluhopis“) nebo zaknihovaný cenný papír (dále jen „zaknihovaný dluhopis“)“.

01.01.2014

2. V § 2 odst. 3, § 6 odst. 1 písm. c), § 6 odst. 3, § 18 odst. 4 úvodní části ustanovení a v § 22 odst. 3 písm. b) se za slova „cenných papírů“ vkládají slova „a zaknihovaných cenných papírů“.

01.01.2014

3. V § 5 se slova „ , a den převodu dluhopisu“ zrušují.

01.01.2014

4. V § 6 odst. 1 písm. f) se slova „stanovení jeho výše“ nahrazují slovy „jeho určení“.

01.01.2014

5. V § 6 se odstavec 2 zrušuje. 

01.01.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2014

6. V § 18 odst. 1 se za slovo „papírem“ vkládají slova „nebo zaknihovaným cenným papírem“.

01.01.2014

7. V § 21 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

01.01.2014

8. V § 21 odst. 1 písm. c) se slovo „podnikem“ nahrazuje slovy „obchodním závodem“.

01.01.2014

9. V § 21 odst. 1 písm. d) se slovo „emitovanými“ nahrazuje slovem „vydanými“.

01.01.2014

10. V § 21 odst. 1 písm. f) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

11. V § 23 odst. 6 se slova „až g)“ nahrazují slovy „až f)“.

01.01.2014

12. V § 27 odst. 3 písm. a) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

13. V § 28 odst. 3 se slova „nemovitosti, i rozestavěné“ nahrazují slovy „nemovité věci“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

14. V § 28 odst. 4 a v § 30 odst. 3 se slovo „Nemovitost“ nahrazuje slovy „Nemovitá věc“.

01.01.2014

15. V § 29 odst. 1 a 3 a v § 30 odst. 1, 4, 5 a 6 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

16. V § 29 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 29 odst. 2 písm. a) a v § 30 odst. 2 až 6 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

17. V § 29 odst. 2 písm. b) a c) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitou věcí“.

01.01.2014

18. V § 29 odst. 2 písm. d) se slovo „nemovitostmi“ nahrazuje slovy „nemovitými věcmi“.

01.01.2014

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2014

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

01.01.2014

Čl. LXII

01.01.2014

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb. a zákona č. 134/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „nabídku“ vkládá slovo „investičních“.

01.01.2014

2. V § 2 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova „je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnická osoba, vedoucí osobou se rozumí fyzická osoba, která je touto právnickou osobou zmocněna, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala“.

01.01.2014

3. V § 2 odst. 1 písm. j) bodě 2 se slova „místo podnikání“ nahrazují slovem „sídlo“.

01.01.2014

4. V § 4 odst. 3 písm. b), § 15s odst. 1 a v § 100 odst. 3 písm. c) a d) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

01.01.2014

5. V § 4 odst. 3 písm. c) se slovo „podniků“ nahrazuje slovy „obchodních závodů“.

01.01.2014

6. V § 4 odst. 6, § 12c odst. 1 písm. a), § 92 odst. 2 a 3, § 94 odst. 5 a 6, § 100 odst. 1 písm. a), § 100 odst. 3 písm. d), § 103 odst. 2 písm. b), § 110 odst. 2, § 115 odst. 2, § 135 odst. 1 písm. m) a v § 161 odst. 5 se za slova „centrální evidenci“ vkládá slovo „zaknihovaných“.

01.01.2014

7. V § 6 odst. 1 písm. a), § 38 odst. 1 písm. a) a v § 120b odst. 3 se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

8. V § 10 odst. 2 písm. a) bodě 2, § 30 odst. 3 písm. b) bodě 2, § 30 odst. 4 písm. b), § 32b odst. 2 písm. b) a v § 198 odst. 2 se slova „způsobilá k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávná“.

01.01.2014

9. V § 10c odst. 3 a v § 122 odst. 5 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

10. V § 10d odst. 3 písm. a) se slova „ , sídlo nebo místo podnikání“ nahrazují slovy „nebo sídlo“.

01.01.2014

11. V § 10d se odstavce 8 a 9 zrušují.

01.01.2014

12. V § 12c odst. 1 písm. a) se za slova „centrálním depozitářem“ vkládají slova „zaknihovaných cenných papírů (dále jen „centrální depozitář“)“.

01.01.2014

13. V § 12d odst. 7, § 14a odst. 3, § 16 odst. 1, § 25 odst. 4, § 33 odst. 5, § 47 odst. 3, § 50 odst. 2 a 3, § 60 odst. 1 písm. b), § 93 odst. 5, § 109 odst. 5, § 120 odst. 3 větě druhé, § 128 odst. 2 písm. b), § 139 odst. 4, § 157 odst. 7 písm. b), § 162 odst. 6 písm. g), § 198a odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 198a odst. 2 se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „na svých internetových stránkách“.

01.01.2014

14. V § 15d odst. 1 písm. f) bodě 2 se slovo „ , opatrovatele“ zrušuje.

01.01.2014

15. V § 15d odst. 1 písm. g) se slova „závazkového vztahu“ nahrazují slovem „závazku“.

01.01.2014

16. V § 15d odst. 3 se slovo „části“ nahrazuje slovem „náležitosti“.

01.01.2014

17. V § 15e písm. b) bodě 1 se slova „nosiči informací způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „internetových stránkách“.

01.01.2014

18. V § 15e písm. b) bodě 1, § 36h odst. 5 úvodní části ustanovení a v § 196 odst. 2 se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „na internetových stránkách“.

01.01.2014

19. V § 15f písm. d) se slova „internetová adresa“ nahrazují slovy „adresa internetových stránek“.

01.01.2014

20. V § 15s odst. 1 se slova „organizační složka“ nahrazují slovy „pobočka obchodního závodu (dále jen „pobočka“)“.

01.01.2014

21. V § 15t odst. 5 se slova „organizační složkou“ nahrazují slovem „pobočkou“.

01.01.2014

22. V § 16 odst. 3 písm. h), § 90 odst. 4 a v § 124 odst. 6 písm. c) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

23. V § 18 odst. 2, § 44 odst. 2, § 84 odst. 1 písm. e), § 93 odst. 2 písm. c), § 128 odst. 1, § 130 odst. 1 písm. a), § 130 odst. 2 písm. a), § 134 odst. 2, § 145 odst. 3 a v § 202 odst. 5 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

24. V § 18 odst. 2, § 34 odst. 4 písm. i), § 36 odst. 1, § 36a odst. 1 písm. b) bodě 1, § 44 odst. 2, § 51 odst. 2, § 60 odst. 2, § 85 odst. 2 písm. d), § 88 odst. 2 písm. b), § 100 odst. 3 písm. e), § 145 odst. 3 a v § 193 odst. 1 písm. c) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

25. V § 17 odst. 2 se slova „závazkovém vztahu“ nahrazují slovem „závazku“ a slova „závazkového vztahu“ se nahrazují slovem „smlouvy“.

01.01.2014

26. V části druhé hlavě II nadpise dílu 4, nadpise § 20, nadpise § 46 a v nadpise § 107 se slova „nájem podniku“ nahrazují slovy „pacht obchodního závodu“.

01.01.2014

27. V § 20 odst. 1 a 2, § 46 odst. 1 a 2, § 107 odst. 1 až 3, § 107a odst. 2 a v § 151 odst. 1 písm. i) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

28. V § 20 odst. 1 a 2, § 46 odst. 1 a 2 a v § 107 odst. 1 až 3 se slovo „nájmu“ nahrazuje slovem „pachtu“.

01.01.2014

29. V § 21 odst. 1 se slova „organizační složky svého podniku (dále jen „organizační složka“)“ nahrazují slovem „pobočky“ a slova „místem podnikání“ se nahrazují slovem „sídlem“.

01.01.2014

30. V § 21 odst. 1 větě druhé, § 21 odst. 2 písm. c) až e), § 21 odst. 3 a 5, § 22 odst. 1, § 22a odst. 1, nadpise § 24, § 24 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 2, § 24 odst. 5 písm. a) a b), § 24 odst. 6, § 24a odst. 2, § 24a odst. 3 písm. b), § 24a odst. 4 až 7, § 24b odst. 1 až 5, nadpise § 25, § 25 odst. 1 a 2, § 25a, § 26 odst. 4 písm. a), § 27 písm. a), § 28 odst. 1, § 28 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 28 odst. 2 písm. f), g) a i), § 28 odst. 3 až 6, § 28 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 28 odst. 7 písm. c), § 32a odst. 2 písm. c), § 32b odst. 5 písm. a), § 116, § 135 odst. 1 písm. c), § 146 odst. 1, 2 a 4, § 147 odst. 2, § 152a odst. 4 úvodní části ustanovení, § 152a odst. 5, § 152c odst. 3 písm. c), § 157 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 157 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 157 odst. 3, 4, 10, 12 a 13 a v § 166 odst. 1 písm. b) se slova „organizační složky“ nahrazují slovem „pobočky“.

01.01.2014

31. V § 21 odst. 2 písm. a), § 24a odst. 1 a 2, § 24a odst. 3 písm. a) a v § 28 odst. 5 se slova „organizační složka“ nahrazují slovem „pobočka“.

01.01.2014

32. V § 21 odst. 6, § 24a odst. 2, § 24a odst. 3 úvodní části ustanovení, § 24b odst. 1 a v § 157 odst. 9 písm. c) se slova „organizační složku“ nahrazují slovem „pobočku“.

01.01.2014

33. V § 24a odst. 1 a v části druhé nadpise hlavy IV se slova „Organizační složka“ nahrazují slovem „Pobočka“.

01.01.2014

34. V § 28 odst. 2 písm. e) a l) a v § 29 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slova „organizační složce“ nahrazují slovem „pobočce“.

01.01.2014

35. V § 30 odst. 1 a v § 32a odst. 4 větě druhé se slova „statutárním orgánem“ nahrazují slovy „v zastoupení statutárním orgánem“ a slova „pomocí zaměstnanců“ se nahrazují slovem „zaměstnancem“.

01.01.2014

36. V § 30 odst. 2 se za slovo „osobně,“ vkládají slova „v zastoupení“ a slova „pomocí zaměstnanců“ se nahrazují slovem „zaměstnancem“.

01.01.2014

37. V § 32 odst. 6 větě třetí se slova „Záznamy závazkového vztahu“ nahrazují slovy „Záznamy obsahu závazku“ a slova „trvání závazkového vztahu“ se nahrazují slovy „trvání smlouvy“.

01.01.2014

38. V § 32a odst. 4 větě první se slova „pomocí zaměstnanců“ nahrazují slovy „v zastoupení zaměstnancem“.

01.01.2014

39. V § 32a odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.

01.01.2014

40. V § 32a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.01.2014

(6) Zastoupený nahradí škodu způsobenou vázaným zástupcem při výkonu činností podle odstavce 1 stejně, jako by ji způsobil sám.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

01.01.2014

41. V § 32b odst. 2 písm. c) se slova „ , pobyt nebo místo podnikání“ nahrazují slovy „nebo pobyt“.

01.01.2014

42. V § 32c odst. 5 se slovo „informací“ nahrazuje slovem „údajů“.

01.01.2014

43. V § 32c odst. 6 písm. d), § 32d a v § 167 odst. 2 se slova „závazkový vztah“ nahrazují slovy „smluvní závazek“.

01.01.2014

44. V § 33 odst. 6 a v § 33 odst. 8 písm. a) se slovo „listinného“ zrušuje.

01.01.2014

45. V § 33 odst. 7 se slova „listinné cenné papíry znějící“ nahrazují slovy „cenné papíry“.

01.01.2014

46. V § 33 odst. 8 písm. b) se slova „podle zákona upravujícího cenné papíry“ zrušují.

01.01.2014

47. V § 34 odst. 2 písm. c) se slovo „emitování“ nahrazuje slovem „vydávání“.

01.01.2014

48. V § 34 odst. 2 písm. d) se slovo „emitovanými“ nahrazuje slovem „vydávanými“.

01.01.2014

49. V § 34 odst. 4 písm. a) úvodní části ustanovení, § 34 odst. 4 písm. d), § 34 odst. 4 písm. e) úvodní části ustanovení, § 34 odst. 4 písm. f) úvodní části ustanovení a v § 34 odst. 4 písm. i) se slovo „emitované“ nahrazuje slovem „vydávané“.

01.01.2014

50. V § 34 odst. 4 písm. i) a v § 36i odst. 3 se slovo „emitovány“ nahrazuje slovem „vydávány“.

01.01.2014

51. V § 34 odst. 4 písm. h) se slova „jiný druh nemovitosti“ nahrazují slovem „dům“.

01.01.2014

52. V § 36d odst. 1 písm. b) se slova „přijetí koupě nebo upisování“ nahrazují slovy „koupi nebo upsání“.

01.01.2014

53. V § 36e písm. c) se slova „předkladatele nabídky“ nahrazují slovem „nabízejícího“.

01.01.2014

54. V § 36h odst. 3 a v § 36k odst. 3 se slova „předkladatel nabídky“ nahrazují slovem „nabízející“.

01.01.2014

55. V § 36h odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „své internetové adrese“ nahrazují slovy „svých internetových stránkách“.

01.01.2014

56. V § 36h odst. 5 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) internetové stránky byly veřejnosti snadno přístupné, aby je bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat a aby obsah internetových stránek byl emitentem poskytován bezplatně,“.

01.01.2014

57. V § 57 odst. 2 písm. e) se slovo „upsaného“ zrušuje.

01.01.2014

58. V § 60 odst. 2 se slova „upravujícího postup při rozhodování emitenta o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu“ nahrazují slovy „upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev“ a slova „upravujícím postup při rozhodování emitenta o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu“ se nahrazují slovy „upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

59. V § 65 odst. 1 písm. n) se slova „v jedné podobě“ nahrazují slovy „jako cenné papíry, nebo jako zaknihované cenné papíry“.

01.01.2014

60. V § 68 odst. 2 se slovo „informace“ nahrazuje slovem „údaje“ a slovo „informacím“ se nahrazuje slovem „údajům“.

01.01.2014

61. V § 68 odst. 3 se slovo „informací“ nahrazuje slovem „údajů“ a slovo „Informaci“ se nahrazuje slovem „Sdělení“.

01.01.2014

62. V § 69 odst. 5 se slovo „informacím“ nahrazuje slovem „údajům“.

01.01.2014

63. V § 70 odst. 1 se slova „své působnosti“ nahrazují slovy „svých právech“ a slova „o působnosti“ se nahrazují slovy „o právech“.

01.01.2014

64. V § 85 odst. 2 písm. b) se slova „nebo místem podnikání“ zrušují.

01.01.2014

65. V § 86 odst. 2 se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „na internetových stránkách provozovatele“.

01.01.2014

66. V § 90c odst. 1 písm. a) se slova „ , místě podnikání“ zrušují.

01.01.2014

67. V § 90e v úvodní části ustanovení, § 90f, § 90g odst. 3 a v § 135 odst. 1 písm. l) se slova „nebo místo podnikání“ zrušují.

01.01.2014

68. V § 90e písm. b) se slova „nebo místa podnikání“ zrušují.

01.01.2014

69. V části osmé hlavě I nadpis dílu 1 zní:

01.01.2014

„Úvodní ustanovení“.

01.01.2014

70. § 91 zní:

01.01.2014

㤠91

01.01.2014

Zaknihovaný cenný papír je veden v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak.“.

01.01.2014

71. V § 92 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.2014

c) zaknihovaných cenných papírů vedených v evidenci ministerstva podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla.“.

01.01.2014

72. V nadpise § 92 se za slovo „evidence“ vkládá slovo „zaknihovaných“.

01.01.2014

73. V § 92 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „evidencí“ vkládá slovo „zaknihovaných“.

01.01.2014

74. V § 92 odst. 2 se za slova „Centrální evidenci“ vkládá slovo „zaknihovaných“.

01.01.2014

75. V § 93 odst. 5 se slova „ve Věstníku České národní banky a“ zrušují.

01.01.2014

76. V § 94 se odstavec 1 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 1 až 9.

01.01.2014

77. V § 94 se odstavce 2 a 3 zrušují.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 2 až 7.

01.01.2014

78. V § 94 odst. 6 se za slova „Centrální evidence“ vkládá slovo „zaknihovaných“, číslo „2“ se nahrazuje číslem „1“ a věta čtvrtá se zrušuje.

01.01.2014

79. V § 95 odst. 1 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.

01.01.2014

80. V § 99 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Osoba, která vede evidenci zaknihovaných investičních nástrojů, vydá zástavnímu věřiteli na jeho žádost výpis z evidence. V tomto výpisu uvede zaknihované investiční nástroje zastavené ve prospěch zástavního věřitele vedené na účtu vlastníka a případná další zástavní práva na investičním nástroji váznoucí, včetně pořadí zástavních práv. Je-li výpis vydáván účastníkem centrálního depozitáře a účastník je současně zástavním dlužníkem nebo zástavcem zaknihovaných investičních nástrojů ve výpisu, může zástavní věřitel požadovat po centrálním depozitáři potvrzení správnosti výpisu a centrální depozitář je povinen jej bez zbytečného odkladu vydat.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2014

81. V části osmé nadpisu hlavy II se za slovo „depozitář“ vkládá slovo „zaknihovaných“.

01.01.2014

82. V § 100 odst. 4 větě první a v § 128 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „odpovídá za“ nahrazují slovem „nahradí“.

01.01.2014

83. V § 100 odst. 4 větě druhé se slova „Za škodu“ nahrazují slovem „Škodu“ a slovo „odpovídá“ se nahrazuje slovem „nahradí“.

01.01.2014

84. V § 101 odst. 4, § 128 odst. 5 a v § 139 odst. 5 a 6 se slovo „představenstva“ nahrazuje slovy „statutárního orgánu“.

01.01.2014

85. V § 104 odst. 3 se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „na internetových stránkách centrálního depozitáře“.

01.01.2014

86. V § 104 odst. 5 se před slova „cenných papírů“ vkládá slovo „zaknihovaných“.

01.01.2014

87. V § 107a odst. 2 se slova „věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které“ nahrazují slovy „majetku, který“.

01.01.2014

88. V § 109 se odstavce 8 a 9 zrušují.

01.01.2014

89. V části osmé se hlava III včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní hlava IV se označuje jako hlava III.

01.01.2014

90. V § 118 odst. 4 písm. c), f) a g) se slova „dozorčího orgánu“ nahrazují slovy „dozorčí rady“.

01.01.2014

91. V § 118 odst. 4 písm. d) se slova „obchodní zákoník“ nahrazují slovy „zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

92. V § 118 odst. 5 písmeno h) zní:

01.01.2014

h) zvláštní působnosti statutárního orgánu nebo správní rady podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev,“.

01.01.2014

93. V § 119 odst. 3 se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.

01.01.2014

94. V § 119b odst. 3 se slovo „půjčce“ nahrazuje slovem „zápůjčce“.

01.01.2014

95. V § 120 odst. 4 a v § 120a odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „na internetových stránkách emitenta“.

01.01.2014

96. V § 120a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „obchodním zákoníkem“ nahrazují slovy „zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

97. V § 120a odst. 1 písm. b) bodě 2 a v § 120a odst. 1 písm. d) se slova „internetovou adresu“ nahrazují slovy „internetové stránky“ a slovo „ní“ se nahrazuje slovem „nich“.

01.01.2014

98. V § 128 odst. 8 písm. a) se slova „úmyslného jednání“ nahrazují slovem „úmyslu“.

01.01.2014

99. V § 130 odst. 4 písm. c) bodě 4 se odkaz na poznámku pod čarou č. 16 zrušuje.

01.01.2014

100. V § 131 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Právo zákazníka na vyplacení náhrady z Garančního fondu se promlčí nejpozději za 5 let ode dne, kdy došlo k uveřejnění skutečností uvedených v § 130 odst. 2. Pokud zákazník v této lhůtě přihlásil svůj nárok na náhradu podle § 130 odst. 2 písm. b), neskončí tato lhůta dříve než za 3 měsíce ode dne doručení přihlášky Garančnímu fondu.“.

01.01.2014

101. V § 142 odst. 3 se slovo „představenstvo“ nahrazuje slovy „statutární orgán“.

01.01.2014

102. V § 157 odst. 2 písm. d) poznámka pod čarou č. 23 zní:

01.01.2014

23) § 1843 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

103. V § 157 odst. 10 se slovo „půjčku“ nahrazuje slovem „zápůjčku“.

01.01.2014

104. V § 193 odst. 1 písm. c) se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

01.01.2014

105. § 194 se zrušuje.

01.01.2014

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2014

Změna zákona o evropském hospodářském zájmovém sdružení

01.01.2014

Čl. LXIII

01.01.2014

Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení), ve znění zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 odst. 1 se slova „upravujících obchodní společnosti2) a podle ustanovení zvláštního právního předpisu upravujících právní poměry veřejné obchodní společnosti,3)“ nahrazují slovy „upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev a podle ustanovení upravujících právní poměry veřejné obchodní společnosti,“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 2 a 3 se zrušují.

01.01.2014

2. V § 1 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „K podpisu smlouvy o sdružení a jejích změn se ustanovení zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev o úředním ověření podpisu nepoužijí.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

3. V § 3 odst. 1 se slova „zvláštních právních předpisů o obchodním rejstříku a o řízení ve věcech obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „zákona upravujícího veřejné rejstříky“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 7 a 8 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

4. V § 3 odst. 3 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

5. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

01.01.2014

6) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.“.

01.01.2014

6. V § 7 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

7. V § 8 odst. 1 se slovo „fyzická“ zrušuje a slova „zvláštního právního předpisu10)“ se nahrazují slovy „zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev10)“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

01.01.2014

10) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“.

01.01.2014

8. V § 8 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2014

9. Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

10. V § 11 se slova „obchodnímu podílu podle zvláštního právního předpisu13),“ nahrazují slovy „podílu na společnosti s ručením omezeným podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev10) a občanského zákoníku,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

01.01.2014

11. Poznámky pod čarou č. 14 a 15 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o zaměstnanosti

01.01.2014

Čl. LXIV

01.01.2014

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb. a zákona č. 505/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 25 odst. 1 písm. d) se za slovo „představenstva“ vkládají slova „nebo správní rady nebo statutárním ředitelem“.

01.01.2014

2. V § 25 odst. 1 písm. q) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2014

3. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno s), které zní:

01.01.2014

s) fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu mimo pracovněprávní vztah a její měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy.“.

01.01.2014

4. V § 60 odst. 2 a 3 se slova „způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávnost“.

01.01.2014

5. V § 121 odst. 4 písm. a) se za slova „zákonný zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovník“.

01.01.2014

6. V § 122 odst. 1 se za slova „zákonným zástupcem“ vkládají slova „nebo opatrovníkem“.

01.01.2014

7. V § 147c odst. 3 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

8. V § 147c odst. 3 písm. j) se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“ a za slova „zákonný zástupce“ se vkládají slova „nebo opatrovník“.

01.01.2014

9. V § 147c odst. 4 písmeno j) zní:

01.01.2014

j) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

10. V § 147c odst. 4 písm. n) se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“ a za slova „zákonný zástupce“ se vkládají slova „nebo opatrovník“.

01.01.2014

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2014

Změna zákona o archivnictví a spisové službě

01.01.2014

Čl. LXV

01.01.2014

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „občanská sdružení“ nahrazují slovem „spolky“.

01.01.2014

2. V § 3 odst. 2 písm. b) se za slova „nadační fondy“ vkládá slovo „ , ústavy“.

01.01.2014

3. V § 46 odst. 1 písm. c) se slova „občanských sdružení“ nahrazují slovem „spolků“ a za slova „nadací a nadačních fondů,“ se vkládá slovo „ústavů,“.

01.01.2014

4. V § 49 odst. 1 písm. c) se slova „občanských sdružení“ nahrazují slovem „spolků“ a za slova „nadací a nadačních fondů,“ se vkládá slovo „ústavů“.

01.01.2014

5. V Příloze č. 2 v bodě 2 písm. g) a v bodě 7 se slova „občanských sdružení“ nahrazují slovem „spolků“.

01.01.2014

6. V Příloze č. 2 v bodě 2 písm. g) se za slovo „spolků,“ vkládá slovo „ústavů,“.

01.01.2014

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2014

Změna správního řádu

01.01.2014

Čl. LXVI

01.01.2014

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 odst. 3 se slova „nepoužije pro občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony prováděné“ nahrazují slovy „nevztahuje na právní jednání prováděná“.

01.01.2014

2. V § 29 odst. 1 se slova „způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávnost“.

01.01.2014

3. V § 29 odst. 2 se slova „Procesní způsobilost nemají fyzické osoby, které byly soudem zbaveny způsobilosti k právním úkonům; osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena,“ nahrazují slovy „Osoby omezené ve svéprávnosti“.

01.01.2014

4. Poznámky pod čarou č. 19 až 21 znějí:

01.01.2014

19) § 30 a násl. občanského zákoníku.

01.01.2014

20) § 55 a násl. občanského zákoníku.

01.01.2014

21) § 1126 a násl. občanského zákoníku.“.

01.01.2014

5. V § 32 odst. 4 se za větu druhou vkládá věta, která včetně poznámky pod čarou č. 43 zní:

01.01.2014

„Účastníku, který v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat projevil vůli, aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem, ustanoví správní orgán opatrovníkem s jejím souhlasem osobu označenou za opatrovníka v předběžném prohlášení43).

01.01.2014

43) § 38 a násl. občanského zákoníku.“.

01.01.2014

6. V § 36 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 44 zní:

01.01.2014

(4) Účastník má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce44) napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne.

01.01.2014

44) § 45 a násl. občanského zákoníku.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2014

7. V § 36 odst. 5 se slova „nebo jeho zástupce“ nahrazují slovy „ , jeho zástupce nebo podpůrce44)“.

01.01.2014

8. V § 38 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce44).“.

01.01.2014

9. V § 49 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2014

(5) I neveřejného jednání se může zúčastnit podpůrce44) účastníka.“.

01.01.2014

10. V § 94 odst. 2 se slova „občanskoprávnímu, obchodněprávnímu nebo pracovněprávnímu úkonu“ nahrazují slovy „právnímu jednání“.

01.01.2014

11. V § 113 odst. 1 se slova „(§ 122 odst. 2 věta třetí)“ zrušují.

01.01.2014

12. V § 122 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

13. V § 159 odst. 1 se slovo „právní“ zrušuje.

01.01.2014

14. V § 170 se slova „nestanoví-li tento zákon jinak“ nahrazují slovy „nevylučuje-li to povaha a účel veřejnoprávních smluv“ a slova „a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení“ se nahrazují slovy „právních jednání a relativní neúčinnosti, ustanovení o odstoupení od smlouvy a odstupném, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, ustanovení o postoupení smlouvy a o poukázce a ustanovení o započtení“.

01.01.2014

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

01.01.2014

Změna zákona o evropské společnosti

01.01.2014

Čl. LXVII

01.01.2014

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 355/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 4 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2014

2. V § 6 se slova „správní rada povinny“ nahrazují slovy „statutární ředitel povinni“ a slova „obchodního zákoníku o zrušení společnosti“ se nahrazují slovy „občanského zákoníku o zrušení právnické osoby“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

01.01.2014

5) Občanský zákoník.“.

01.01.2014

3. V § 7 se poznámka pod čarou č. 6 zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

4. V § 8 odst. 1 se slova „obchodního zákoníku o všech právnických osobách“ nahrazují slovy „zákona upravujícího obchodní rejstřík o akciových společnostech“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

01.01.2014

7) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.“.

01.01.2014

5. V § 8 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

01.01.2014

6. V § 10 se slova „podle obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „v Obchodním věstníku“.

01.01.2014

7. V § 11 se slova „správní rada evropské společnosti jsou povinny“ nahrazují slovy „statutární ředitel evropské společnosti jsou povinni“.

01.01.2014

8. V § 17 odst. 1 se slova „určení přiměřeného výměnného poměru akcií, popř. výše doplatků“ nahrazují slovem „dorovnání“.

01.01.2014

9. V § 17 odst. 3 se slova „s tím, že notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, která schvaluje projekt fúze, musí obsahovat jména akcionářů, kteří hlasovali proti schválení projektu fúze“ zrušují.

01.01.2014

10. V § 18a odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „české“ zrušuje.

01.01.2014

11. V § 21 odst. 2 se slova „s tím, že nástupnickou společností se rozumí holdingová evropská společnost a notářský zápis o rozhodnutí valné hromady podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady musí obsahovat jména společníků, kteří hlasovali proti tomuto rozhodnutí“ zrušují.

01.01.2014

12. V § 24 se slova „obchodním zákoníkem“ nahrazují slovy „zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

13. § 26 zní:

01.01.2014

㤠26

01.01.2014

Správní rada evropské společnosti musí mít nejméně 3 členy. Stanovy určí počet členů správní rady, který nesmí překročit 18 členů.“.

01.01.2014

14. § 27 až 32, 35 až 40 a 42 se včetně nadpisů zrušují.

01.01.2014

15. V § 43 odst. 1 se slova „obchodním zákoníkem“ nahrazují slovy „zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

16. V § 44 se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

17. V § 46 odst. 1 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

18. V § 46 odst. 2 větě třetí se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu (dále jen „závod“)“.

01.01.2014

19. V § 47 odst. 1, 3 a 4, § 48 odst. 1, 2, 5, 7 až 10, § 49 odst. 1, § 50 odst. 5, § 51 odst. 1 a 2, § 55 odst. 4, § 59 odst. 1, v § 61 odst. 3 a v § 62 odst. 1 se slovo „podniku“ nahrazuje slovem „závodu“.

01.01.2014

20. V § 50 odst. 2 a 3 se slova „obchodním zákoníku“ nahrazují slovy „zákoně upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev“.

01.01.2014

21. V § 53 odst. 7 se slova „v akciové společnosti podle obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „prostřednictvím přímé volby zaměstnanců či zástupců zaměstnanců za členy dozorčí nebo správní rady“.

01.01.2014

22. V § 64 se odstavce 5 a 6 zrušují.

01.01.2014

23. Za § 64 se vkládají nové § 64a a 64b, které znějí:

01.01.2014

㤠64a

01.01.2014

(1) Právo volit zástupce zaměstnanců evropské společnosti, kteří jsou zaměstnáni v České republice, ve správní nebo dozorčí radě evropské společnosti, bez ohledu na to, ve kterém členském státu má evropská společnost zapsané sídlo, mají pouze zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru v České republice, a to přímo nebo, stanoví-li to volební řád, prostřednictvím volitelů. Nepřímou volbu může volební řád připustit, jen má-li právo volit zástupce zaměstnanců evropské společnosti v České republice více než jeden tisíc zaměstnanců a budou-li volební obvody stanoveny tak, že každý volitel bude volen přibližně stejným počtem voličů. Jako zástupce zaměstnanců může být zvolena pouze fyzická osoba, která je v evropské společnosti, v její organizační složce závodu či v její dceřiné společnosti v pracovním poměru v České republice nebo je zástupcem nebo členem zástupce takových zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu.

01.01.2014

(2) Volby člena správní nebo dozorčí rady evropské společnosti voleného zaměstnanci organizuje správní rada či představenstvo evropské společnosti, vedoucí organizační složky jejího závodu na území České republiky anebo statutární orgán dceřiné společnosti (dále jen „příslušný orgán“) po projednání s odborovou organizací, případně radou zaměstnanců, která v evropské společnosti, organizační složce jejího závodu na území České republiky anebo v dceřiné společnosti působí (dále jen „odborová organizace“), tak, aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet voličů. Nedojde-li k projednání do dvou měsíců poté, co příslušný orgán odborové organizaci předloží návrh organizace voleb, projedná příslušný orgán organizaci voleb se zaměstnanci. Při volbě volitelů se postupuje obdobně.

01.01.2014

(3) Člen správní nebo dozorčí rady evropské společnosti zvolený zaměstnanci nebo voliteli může být zaměstnanci nebo voliteli odvolán.

01.01.2014

(4) Návrh na volbu nebo odvolání člena správní nebo dozorčí rady evropské společnosti je oprávněn podat příslušný orgán, odborová organizace anebo společně alespoň 10 % zaměstnanců. Volební řád pro volbu a odvolání členů správní nebo dozorčí rady evropské společnosti zaměstnanci připraví a schvaluje příslušný orgán po projednání s odborovou organizací. Není-li jí, volební řád připraví a schválí příslušný orgán po projednání se zaměstnanci.

01.01.2014

(5) K platnosti volby nebo odvolání člena správní nebo dozorčí rady evropské společnosti voleného zaměstnanci v České republice se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu jinou. Pro odvolání zástupce zaměstnanců je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů oprávněných zaměstnanců nebo volitelů, nestanoví-li volební řád většinu jinou.

01.01.2014

§ 64b

01.01.2014

(1) Jestliže se na volbě podle § 64a podílejí zaměstnanci více společností či organizačních složek závodu, řídí se volba přiměřeně ustanovením § 55 odst. 4.

01.01.2014

(2) Ustanovení § 64a a odstavce 1 se nepoužije, jestliže právní úprava v členském státu, ve kterém má evropská společnost zapsané sídlo, vylučuje použití českého práva.

01.01.2014

(3) Nestanoví-li zákon jinak, mají členové správní nebo dozorčí rady evropské společnosti, kteří byli do funkce jmenováni, zvoleni či doporučeni zaměstnanci evropské společnosti či jejich zástupci, stejná práva a povinnosti jako členové těchto orgánů zvolení či jmenovaní valnou hromadou.“.

01.01.2014

24. V § 65 odst. 2 se slovo „česká“ zrušuje.

01.01.2014

Čl. LXVIII

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Evropské společnosti s monistickým systémem přizpůsobí své stanovy zákonu č. 627/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pokud jde o požadavky na monistický systém, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ve stejné lhůtě navrhnou provedení změn zápisu v obchodním rejstříku a uloží úplné znění stanov do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší evropskou společnost a nařídí její likvidaci.

01.01.2014

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o elektronických komunikacích

01.01.2014

Čl. LXIX

01.01.2014

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb. a zákona č. 214/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 104 odst. 7 se slova „a 12“ nahrazují slovy „a 13“.

01.01.2014

2. V § 104 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 64 zní:

01.01.2014

(10) Síť elektronických komunikací (včetně stožárů, nadzemního i podzemního komunikačního vedení a jejich opěrných a vytyčovacích bodů) není součástí pozemku ve smyslu jiného právního předpisu64) a je ve smyslu jiného právního předpisu64) považována za inženýrskou síť.

01.01.2014

64) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 10 až 16 se označují jako odstavce 11 až 17.

01.01.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

01.01.2014

Čl. LXX

01.01.2014

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) je plně svéprávná,“.

01.01.2014

2. V § 7 odst. 1 a 3, § 10 odst. 2 písm. b), § 81 odst. 2, § 94 odst. 2 písm. d) a v § 99 odst. 2 písm. e) se slova „způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávnosti“.

01.01.2014

3. V § 18 odst. 3 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

01.01.2014

i) skutečnost, že statutárním nebo kontrolním orgánem podnikatele anebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu podnikatele je právnická osoba,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j) a k).

01.01.2014

4. V § 52 odst. 9 se slovo „obchodního“ nahrazuje slovem „občanského“.

01.01.2014

5. V § 81 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) je plně svéprávná,“.

01.01.2014

6. V § 95 odst. 1 písm. t) se slova „ke sdružení“ nahrazují slovy „k spolku“.

01.01.2014

7. V § 138a odst. 2 písm. f) a v § 138a odst. 3 písm. j) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

01.01.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2014

Změna zákona o sociálních službách

01.01.2014

Čl. LXXI

01.01.2014

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 45/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 19 odst. 2 písm. a) se za slova „zákonný zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovník“.

01.01.2014

2. V § 23 odst. 3 se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“.

01.01.2014

3. V § 30 odst. 5 písmeno h) zní:

01.01.2014

h) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

4. V § 30 odst. 5 písm. i) a v § 30 odst. 6 písm. l) se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“ a za slova „zákonný zástupce“ se vkládají slova „nebo opatrovník“.

01.01.2014

5. V § 30 odst. 6 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

6. V § 48 odst. 4 písm. c) se za slova „zákonným zástupcům“ vkládají slova „nebo opatrovníkovi“ a za slova „zákonnými zástupci“ se vkládají slova „nebo s opatrovníkem“.

01.01.2014

7. V § 88 písm. f) se za slova „zákonných zástupců“ vkládají slova „nebo opatrovníků“.

01.01.2014

8. V § 89 odst. 5 se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“.

01.01.2014

9. V § 89 odst. 6 závěrečné části ustanovení se za slova „zákonnému zástupci“ vkládají slova „nebo opatrovníkovi“.

01.01.2014

10. V § 91 odst. 6 se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“.

01.01.2014

11. V § 110 odst. 1 a v § 116 odst. 2 se slova „způsobilost k právním úkonům“ nahrazují slovy „plná svéprávnost“.

01.01.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2014

Změna zákona o životním a existenčním minimu

01.01.2014

Čl. LXXII

01.01.2014

V § 4 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 5 až 11 zní:

01.01.2014

(4) Za rodiče se pro účely tohoto zákona považuje též osoba, které bylo nezletilé nezaopatřené dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu; v tomto případě není dítě posuzováno společně se svým rodičem. Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů se pro účely tohoto zákona považuje rozhodnutí soudu o

01.01.2014

a) svěření dítěte do péče jiné osoby5),

01.01.2014

b) osvojení dítěte6),

01.01.2014

c) předání dítěte do péče budoucího osvojitele7),

01.01.2014

d) předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením8),

01.01.2014

e) jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte9),

01.01.2014

f) svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu10),

01.01.2014

g) svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči11),

01.01.2014

h) nařízení předběžného opatření o péči o dítě.

01.01.2014

5) § 953 občanského zákoníku.

01.01.2014

6) § 796 občanského zákoníku.

01.01.2014

7) § 824 občanského zákoníku.

01.01.2014

8) § 826 občanského zákoníku.

01.01.2014

9) § 928 občanského zákoníku.

01.01.2014

10) § 958 občanského zákoníku.

01.01.2014

11) § 963 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2014

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

01.01.2014

Čl. LXXIII

01.01.2014

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 8 odst. 1 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 4“.

01.01.2014

2. V § 33 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

01.01.2014

3. V § 33 odst. 4 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“ a slova „odstavce 8“ se nahrazují slovy „odstavce 7“.

01.01.2014

4. V § 33 odst. 5 se slova „3 a 8“ nahrazují slovy „2 a 7“.

01.01.2014

5. V § 53 odst. 3 písmeno h) zní:

01.01.2014

h) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

6. V § 53 odst. 3 písm. i) a v § 53 odst. 4 písm. n) se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“ a za slova „zákonný zástupce“ se vkládají slova „nebo opatrovník“.

01.01.2014

7. V § 53 odst. 3 písm. j) a v § 53 odst. 4 písm. k) se slova „o neexistenci manželství“ nahrazují slovy „o tom, že manželství není“.

01.01.2014

8. V § 53 odst. 4 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

9. V § 55 odst. 4 písm. c) se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „anebo opatrovníka“.

01.01.2014

10. V § 70 odst. 2 se za slova „zákonný zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovník“ a za slova „zákonného zástupce“ se vkládají slova „nebo opatrovníka“.

01.01.201430.09.2016

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.201430.09.2016

Změna zákona o veřejných zakázkách

01.01.201430.09.2016

Čl. LXXIV

01.01.201430.09.2016

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 258/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 55/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

01.01.201430.09.2016

1. V § 8 odst. 1 se slova „nájmu zboží“ nahrazují slovy „nájmu nebo pachtu zboží“ a slova „nájmu zboží s právem následné koupě“ se nahrazují slovy „nájmu nebo pachtu zboží s právem následné koupě“.

01.01.201430.09.2016

2. V § 18 odst. 1 písm. d) se slova „nabytí či nájem“ nahrazují slovy „nabytí, nájem nebo pacht“, slova „nabytím nebo nájmem“ se nahrazují slovy „nabytím, nájmem nebo pachtem“ a slova „nabytí nebo nájem“ se nahrazují slovy „nabytí, nájem nebo pacht“.

01.01.201430.09.2016

3. V § 18 odst. 1 písm. d) se slova „nemovitostí, bytů či nebytových prostor“ nahrazují slovy „nemovitých věcí“.

01.01.201430.09.2016

4. V § 18 odst. 1 písm. g) se slova „nabytí či nájem podniku“ nahrazují slovy „nabytí, nájem nebo pacht závodu“.

01.01.201430.09.2016

5. V § 88 odst. 4 písm. h) se slova „nájem zboží s právem následné koupě“ nahrazují slovy „nájem nebo pacht zboží s právem následné koupě“ a slova „nájem zboží“ se nahrazují slovy „nájem nebo pacht zboží“.

01.01.201430.09.2016

6. V Příloze 1 v poznámce č. 3 se slova „nabytí nebo nájmu“ nahrazují slovy „nabytí, nájmu nebo pachtu“ a slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.201430.09.2016

Čl. LXXV

01.01.201430.09.2016

Přechodné ustanovení

01.01.201430.09.2016

Bylo-li přede dnem nabytí účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahájeno zadávací řízení, řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, ledaže zadavatel v zadávacích podmínkách určí jinak. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich soukromá práva a povinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

01.01.201430.09.2016

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

01.01.201430.09.2016

Změna koncesního zákona

01.01.201430.09.2016

Čl. LXXVI

01.01.201430.09.2016

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění zákona č. 30/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb. a zákona č. 179/2010 Sb., se mění takto:

01.01.201430.09.2016

1. V § 16 odst. 6 se slovo „obchodního“ nahrazuje slovem „občanského“.

01.01.201430.09.2016

2. V § 32 odst. 2 písm. c) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovem „sídlo“ a slova „místa podnikání“ se nahrazují slovem „sídla“.

01.01.201430.09.2016

Čl. LXXVII

01.01.201430.09.2016

Přechodné ustanovení

01.01.201430.09.2016

Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahájeno koncesní řízení, řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto koncesního řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, ledaže zadavatel v zadávacích podmínkách určí jinak. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich soukromá práva a povinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

01.01.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2014

Změna zákona o nemocenském pojištění

01.01.2014

Čl. LXXVIII

01.01.2014

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 3 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

01.01.2014

v) domácností společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

01.01.2014

2. § 38 včetně poznámek pod čarou č. 23 až 28, 75 a 76 zní:

01.01.2014

㤠38

01.01.2014

Za rozhodnutí příslušného orgánu podle § 32 odst. 1 písm. b) se považuje

01.01.2014

a) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby23),

01.01.2014

b) rozhodnutí soudu o osvojení dítěte24),

01.01.2014

c) rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele25),

01.01.2014

d) rozhodnutí soudu o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením26),

01.01.2014

e) jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte27),

01.01.2014

f) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu28),

01.01.2014

g) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči75),

01.01.2014

h) rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření o péči o dítě76),

01.01.2014

i) podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě osobně pečuje a nemá k němu vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá toto soudní řízení.

01.01.2014

23) § 953 občanského zákoníku.

01.01.2014

24) § 796 občanského zákoníku.

01.01.2014

25) § 824 občanského zákoníku.

01.01.2014

26) § 826 občanského zákoníku.

01.01.2014

27) § 928 občanského zákoníku.

01.01.2014

28) § 958 občanského zákoníku.

01.01.2014

75) § 963 občanského zákoníku.

01.01.2014

76) § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.“.

01.01.2014

3. Poznámka pod čarou č. 29 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

4. V § 39 odst. 2 větě druhé se slovo „výchovy30)“ nahrazuje slovem „péče30)“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 30 zní:

01.01.2014

30) § 907 občanského zákoníku.“.

01.01.2014

5. V § 40 odst. 7 větě druhé se slova „je nezvěstná a bylo zahájeno řízení o prohlášení nezvěstné manželky (manžela) za mrtvou“ nahrazují slovy „bylo-li zahájeno řízení o prohlášení manželky (manžela) za nezvěstnou anebo za mrtvou“.

01.01.2014

6. V § 112 odst. 1 větě první se za slova „zákonný zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovník“.

01.01.2014

7. V § 118 odst. 3 a 4 písmeno i) zní:

01.01.2014

i) omezení svéprávnosti,“.

01.01.2014

8. V § 118 odst. 3 a 4 písmeno n) zní:

01.01.2014

n) u osvojení původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, původní a nové rodné číslo osvojence, datum a místo narození osvojence, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení,“.

01.01.2014

9. V § 118 odst. 3 a 4 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

01.01.2014

q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného.“.

01.01.2014

10. V § 118 odst. 3 písm. j) a v § 118 odst. 4 písm. m) se za slova „zákonného zástupce“ vkládají slova „nebo opatrovníka“ a za slova „zákonný zástupce“ se vkládají slova „nebo opatrovník“.

01.01.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2014

Změna zákoníku práce

01.01.2014

Čl. LXXIX

01.01.2014

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 155/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. § 1a zní:

01.01.2014

㤠1a

01.01.2014

(1) Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou zejména

01.01.2014

a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance,

01.01.2014

b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce,

01.01.2014

c) spravedlivé odměňování zaměstnance,

01.01.2014

d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,

01.01.2014

e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.

01.01.2014

(2) Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.“.

01.01.2014

2. § 4a zní:

01.01.2014

㤠4a

01.01.2014

(1) Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné.

01.01.2014

(2) Podle odstavce 1 může dojít k odchylné úpravě smlouvou, jakož i vnitřním předpisem; k úpravě povinností zaměstnance však smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

01.01.2014

(3) Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance.

01.01.2014

(4) Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis poskytuje, nepřihlíží se k tomu.“.

01.01.2014

3. § 4b se zrušuje.

01.01.2014

4. V § 5 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

01.01.2014

5. § 6 zní:

01.01.2014

㤠6

01.01.2014

Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.“.

01.01.2014

6. § 7 zní:

01.01.2014

㤠7

01.01.2014

Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.“.

01.01.2014

7. § 10 se zrušuje.

01.01.2014

8. V části první nadpis hlavy V zní:

01.01.2014

„NĚKTERÁ USTANOVENÍ O PRÁVNÍM JEDNÁNÍ“.

01.01.2014

9. § 18 zní:

01.01.2014

㤠18

01.01.2014

Je-li možné právní jednání vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zaměstnance nejpříznivější.“.

01.01.2014

10. § 19 zní:

01.01.2014

㤠19

01.01.2014

(1) Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu, v případech, kdy to stanoví výslovně tento zákon anebo zvláštní zákon.

01.01.2014

(2) Požaduje-li zákon, aby právní jednání bylo s příslušným orgánem pouze projednáno, není možné právní jednání prohlásit za neplatné jen z toho důvodu, že k tomuto projednání nedošlo.

01.01.2014

(3) Neplatnost právního jednání nemůže být zaměstnanci na újmu, nezpůsobil-li neplatnost výlučně sám.“.

01.01.2014

11. § 20 zní:

01.01.2014

㤠20

01.01.2014

Nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, a bylo-li již započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah.“.

01.01.2014

12. § 21 se zrušuje.

01.01.2014

13. V § 23 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) V kolektivní smlouvě je možné upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží.“.

01.01.2014

14. V § 23 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Postup při uzavírání kolektivní smlouvy včetně řešení sporů mezi smluvními stranami se řídí zákonem upravujícím kolektivní vyjednávání11).“.

01.01.2014

15. § 27 zní:

01.01.2014

㤠27

01.01.2014

(1) K ujednáním podnikové kolektivní smlouvy, která upravují práva z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně, se nepřihlíží.

01.01.2014

(2) Kolektivní smlouva musí být uzavřena písemně a podepsána smluvními stranami na téže listině, jinak se k ní nepřihlíží.“.

01.01.2014

16. § 28 zní:

01.01.2014

㤠28

01.01.2014

(1) Kolektivní smlouvu není možné nahradit jinou smlouvou.

01.01.2014

(2) Není možné se domáhat relativní neúčinnosti kolektivní smlouvy.

01.01.2014

(3) Kolektivní smlouvu není možné zrušit odstoupením jedné ze smluvních stran; sjednají-li si smluvní strany právo odstoupit od kolektivní smlouvy, nepřihlíží se k tomu.“.

01.01.2014

17. V § 34 odstavce 2 až 4 znějí:

01.01.2014

(2) Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně.

01.01.2014

(3) Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.

01.01.2014

(4) Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Pro odstoupení od pracovní smlouvy se vyžaduje dodržení písemné formy, jinak se k němu nepřihlíží.“.

01.01.2014

18. V § 42 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právně jednat.“.

01.01.2014

19. V § 43a odst. 4 větě poslední a v § 309 odst. 1 větě poslední se slova „činit právní úkony“ nahrazují slovy „právně jednat“.

01.01.2014

20. V § 50 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.“.

01.01.2014

21. Za § 56 se vkládá nový § 56a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠56a

01.01.2014

Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance

01.01.2014

(1) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu.

01.01.2014

(2) Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení pracovního poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.“.

01.01.2014

22. V § 60 se věta poslední nahrazuje větou „Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží.“.

01.01.2014

23. V § 66 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.“.

01.01.2014

24. V § 67 odst. 2 větě poslední se slovo „odpovědnosti“ nahrazuje slovem „povinnosti“.

01.01.2014

25. V § 77 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

01.01.2014

(4) Pro výpověď dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k ní nepřihlíží. Totéž platí pro okamžité zrušení těchto dohod.

01.01.2014

(5) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví nezletilého zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu.

01.01.2014

(6) Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.“.

01.01.2014

26. Za § 144 se vkládá nový § 144a, který zní:

01.01.2014

㤠144a

01.01.2014

(1) Zakazuje se postoupit právo na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich náhradu.

01.01.2014

(2) Zakazuje se použít právo na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich část anebo jejich náhradu k zajištění dluhu; to neplatí v případě dohody o srážkách ze mzdy.

01.01.2014

(3) Odchýlí-li se smluvní strany od zákazů uvedených v odstavcích 1 a 2, nepřihlíží se k tomu.

01.01.2014

(4) Započtení proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu smí být provedeno jen za podmínek stanovených v úpravě výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy v občanském soudním řádu54).“.

01.01.2014

27. V § 146 písm. b) se slova „(§ 327)“ zrušují.

01.01.2014

28. V § 148 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

01.01.2014

29. V § 149 odst. 1 se slova „k uspokojení závazků zaměstnance“ zrušují.

01.01.2014

30. V § 252 odst. 3 a § 255 odst. 4 se slova „způsobilost zaměstnance k právním úkonům omezena nebo byl-li jí zbaven“ nahrazují slovy „svéprávnost zaměstnance omezena“.

01.01.2014

31. V § 286 odst. 3 se slova „organizační složka, která má právo jednat jménem odborové organizace“ nahrazují slovy „pobočná organizace, jestliže ji k tomu opravňují stanovy odborové organizace“.

01.01.2014

32. V § 305 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon. Zakazuje se, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená tímto zákonem. Odchýlí-li se zaměstnavatel od tohoto zákazu, nepřihlíží se k tomu.“.

01.01.2014

33. V části třinácté nadpis hlavy XII zní:

01.01.2014

„SMRT ZAMĚSTNANCE“.

01.01.2014

34. § 327 se včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2014

35. Nadpis pod § 328 se zrušuje.

01.01.2014

36. V § 330 větě první se slovo „uplatněno“ nahrazuje slovem „vykonáno“ a věta druhá se zrušuje.

01.01.2014

37. § 333 zní:

01.01.2014

㤠333

01.01.2014

Doba počíná prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby; to platí také v případě, kdy je uplynutím doby podmíněn vznik nebo zánik práva.“.

01.01.2014

38. V § 341 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Při zániku zaměstnavatele rozdělením přejímají od dosavadního zaměstnavatele práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnavatelé, kteří nastupují místo něj. Ustanovení § 338 odst. 2 část věty za středníkem platí obdobně.“.

01.01.2014

39. V § 341 odst. 2 se slovo „Ruší-li“ nahrazuje slovem „Zrušuje-li“ a slovo „ruší“ se nahrazuje slovem „zrušuje“.

01.01.2014

40. V § 341 odst. 3 se slova „ , na kterou byl založen,“ zrušují a slova „splněním úkolu, ke kterému byl založen,“ se nahrazují slovy „dosažením účelu, pro který byl ustaven,“.

01.01.2014

41. § 346a se zrušuje.

01.01.2014

42. V části třinácté nadpis hlavy XVII zní:

01.01.2014

„NĚKTERÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH A VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ“.

01.01.2014

43. Za § 346c se vkládají nové § 346d a 346e, které znějí:

01.01.2014

㤠346d

01.01.2014

(1) Zástavním právem není možné zajistit dluh ze základního pracovněprávního vztahu, který má zaměstnanci vzniknout vůči zaměstnavateli teprve v budoucnu. Zástavní právo není možné zřídit k věci, k níž zaměstnanci vznikne vlastnické právo teprve v budoucnu.

01.01.2014

(2) Zaměstnavatel ani zaměstnanec nesmějí zadržet movitou věc druhé smluvní strany k zajištění dluhu vzniklého ze základního pracovněprávního vztahu.

01.01.2014

(3) Zaměstnance ani zaměstnavatele není možné zavázat k uzavření smlouvy se třetí osobou, mají-li být jejím obsahem práva a povinnosti zaměstnance nebo zaměstnavatele.

01.01.2014

(4) Pohledávku ze základního pracovněprávního vztahu, kterou má zaměstnanec vůči zaměstnavateli nebo zaměstnavatel vůči zaměstnanci, není možné postoupit na jiného. Pracovní smlouvu ani dohodu o práci konané mimo pracovní poměr není možné postoupit.

01.01.2014

(5) Dluh, který má zaměstnanec vůči zaměstnavateli nebo zaměstnavatel vůči zaměstnanci, nesmí převzít jiná osoba.

01.01.2014

(6) Zaměstnanci se nemohou zavázat k plnění povinnosti společně a nerozdílně.

01.01.2014

(7) Smluvní pokuta smí být ujednána, jen stanoví-li to tento zákon.

01.01.2014

§ 346e

01.01.2014

Odchýlí-li se smluvní strany od úpravy uvedené v § 346b až 346d, nepřihlíží se k tomu.“.

01.01.2014

44. V § 347 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2014

(5) Pro účely tohoto zákona se domácností rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“.

01.01.2014

45. V § 363 se slova „(§ 4b odst. 1 věta druhá)“ zrušují.

01.01.2014

Čl. LXXX

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní úkony učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však řídí dosavadními právními předpisy, i když jejich účinky nastanou až dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

2. Neplatnost právních úkonů, které byly učiněny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

3. Ustanovení § 19 a 20 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahují na pracovněprávní vztahy, které vznikly nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

4. Právní úpravy uvedené v § 28 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se týkají kolektivních smluv, které byly uzavřeny nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

5. Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance podle § 56a zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné použít na pracovní poměr nezletilého zaměstnance založený pracovní smlouvou, která byla uzavřena nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

6. Okamžité zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance podle § 77 odst. 4 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné použít na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance, která byla uzavřena nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ

01.01.2014

Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

01.01.2014

Čl. LXXXI

01.01.2014

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 355/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , a občanského zákoníku o přeměně právnických osob nebo o přemístění sídla“.

01.01.2014

2. § 2 zní:

01.01.2014

㤠2

01.01.2014

Povinnost zveřejnění údajů stanovená tímto zákonem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.“.

01.01.2014

3. V § 4 odst. 2 se slovo „Úkony“ nahrazuje slovem „Činnosti“.

01.01.2014

4. V § 4 odst. 3 se slova „společenské smlouvy nebo stanov“ nahrazují slovy „zakladatelského právního jednání“.

01.01.2014

5. V § 4a odst. 2 se slova „na návrh této společnosti nebo družstva“ zrušují.

01.01.2014

6. V § 7a odst. 2 se slovo „zpracování“ nahrazuje slovem „vyhotovení“.

01.01.2014

7. § 10 zní:

01.01.2014

㤠10

01.01.2014

(1) Rozhodný den se určuje pouze při fúzi, rozdělení nebo převodu jmění na společníka.

01.01.2014

(2) Při rozdělení odštěpením nastávají účinky rozhodného dne jen ve vztahu k těm jednáním, která se týkají majetku nebo dluhů, jež mají podle projektu rozdělení přejít na nástupnickou společnost nebo družstvo.

01.01.2014

(3) Rozhodný den nemůže předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku. Jako rozhodný den může být stanoven nejpozději den zápisu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku. Určí-li projekt přeměny den pozdější, považuje se za rozhodný den den zápisu přeměny do obchodního rejstříku.“.

01.01.2014

8. V § 11 odst. 1 se slova „ke dni, který předchází rozhodnému dni přeměny“ zrušují.

01.01.2014

9. V § 11 odst. 3 se věta první zrušuje.

01.01.2014

10. § 12 zní:

01.01.2014

㤠12

01.01.2014

(1) Při přeměně všechny osoby zúčastněné na přeměně ověřují konečnou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku auditorem, pokud alespoň jedna z osob zúčastněných na přeměně má povinnost ověřit konečnou účetní závěrku nebo mezitímní účetní závěrku auditorem podle zákona o účetnictví.

01.01.2014

(2) Jestliže mají povinnost ověřit konečnou účetní závěrku auditorem všechny osoby zúčastněné na přeměně, které vedou účetnictví, jsou všechny nástupnické společnosti nebo družstva nebo přejímající společník, je-li účetní jednotkou, rozdělovaná společnost nebo družstvo anebo společnost nebo družstvo po změně právní formy povinni nechat ověřit zahajovací rozvahu auditorem.

01.01.2014

(3) Ukládá-li tento zákon akciové společnosti povinnost zpřístupnit nebo poskytnout akcionáři v souvislosti s přeměnou jakoukoli účetní závěrku, zpřístupní nebo poskytne spolu s ní vždy i výroční zprávu vztahující se k této účetní závěrce.“.

01.01.2014

11. V § 14 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Změna zakladatelského právního jednání, k níž dochází v důsledku přeměny, nastává na základě změn obsažených v projektu přeměny ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Ustanovení zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev, o změně zakladatelského právního jednání se v těchto případech nepoužijí.“.

01.01.2014

12. V § 14 odst. 3 se slova „dokumenty jsou nahrazeny“ nahrazují slovy „právní jednání je nahrazeno“.

01.01.2014

13. V § 15 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo správní rada“.

01.01.2014

14. V § 15 odst. 2 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

15. V § 15 odst. 3 písm. a) se slova „pokud se takové schválení vyžaduje“ nahrazují slovy „ledaže se takové schválení nevyžaduje“.

01.01.2014

16. V § 15 odst. 3 písm. c) se číslo „7a,“ zrušuje.

01.01.2014

17. V § 15 odst. 4 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) není-li projekt přeměny schválen společníky nebo členy žádné z osob zúčastněných na přeměně, jejich valnými hromadami nebo členskými schůzemi, nebo“.

01.01.2014

18. V § 15c se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , ledaže jde o společníka nebo člena, který je současně osobou zúčastněnou na přeměně“.

01.01.2014

19. V § 18 odst. 1 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

20. V § 19 odst. 1 větě druhé se slovo „Lhůta“ nahrazuje slovem „Doba“.

01.01.2014

21. V § 19 odst. 2 se slova „ve lhůtě“ nahrazují slovy „v době“.

01.01.2014

22. V § 20 odst. 2 se slovo „obchodního“ zrušuje.

01.01.2014

23. V § 20 odst. 3 se slovo „obchodních“ zrušuje.

01.01.2014

24. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:

01.01.2014

㤠20a

01.01.2014

K rozhodnutí o převodu jmění na společníka se vyžaduje souhlas alespoň 90 % hlasů všech společníků zanikající společnosti.“.

01.01.2014

25. V § 22 odst. 2 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

26. V § 22 odstavce 4 a 5 znějí:

01.01.2014

(4) Akcionář, který nebyl přítomen na valné hromadě, která rozhodovala o rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem, má právo vystoupit ze společnosti podle tohoto zákona, má-li mít nástupnická společnost formu společnosti s ručením omezeným, nebo odprodat akcie nástupnické společnosti podle tohoto zákona, má-li mít formu akciové společnosti, jen pokud vyjádřil svůj nesouhlas s rozdělením ve lhůtě podle odstavce 2.

01.01.2014

(5) Součástí oznámení o nesouhlasu s rozdělením může být i vystoupení akcionáře ze společnosti podle § 318, má-li mít nástupnická společnost formu společnosti s ručením omezeným. Není-li součástí oznámení o nesouhlasu akcionáře s rozdělením i jeho vystoupení, musí být vystoupení ze společnosti podle § 318 doručeno společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se akcionář dověděl o tom, že usnesení valné hromady o přeměně bylo přijato, na základě oznámení podle odstavce 3.“.

01.01.2014

27. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

01.01.2014

㤠22a

01.01.2014

K rozhodnutí o převodu jmění na akcionáře se vyžaduje souhlas alespoň 90 % hlasů všech akcionářů zanikající společnosti.“.

01.01.2014

28. V § 23 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů.“.

01.01.2014

29. V § 23a odst. 2 a 3 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“ a slovo „dokumentem“ se nahrazuje slovy „právním jednáním“.

01.01.2014

30. § 23b se zrušuje.

01.01.2014

31. § 25 zní:

01.01.2014

㤠25

01.01.2014

V akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury řízení zpracovává zprávu o přeměně správní rada.“.

01.01.2014

32. V § 26 odst. 2 se za slova „statutární orgán“ vkládají slova „nebo správní rada“.

01.01.2014

33. V § 32a se slova „pro přezkoumání projektu přeměny“ nahrazují slovy „ , který vyhotovuje posudek pro účely stanovené tímto zákonem,“.

01.01.2014

34. V § 35 odst. 2 se za slova „na přeměně“ vkládají slova „či nástupnickou společností nebo družstvem“.

01.01.2014

35. V § 35 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2014

36. V § 37 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti přeměny vůči nástupnické akciové společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi. Výměnný poměr, kterým se přepočítají dosavadní práva na vydání účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů na práva na vydání účastnických cenných papírů nástupnické společnosti nebo jejích zaknihovaných účastnických cenných papírů, musí být uveden v projektu přeměny, musí být vhodný a odůvodněný a musí být přezkoumán stejně jako výměnný poměr akcií nebo podílů. Ustanovení o právu na dorovnání se použijí obdobně.“.

01.01.2014

37. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:

01.01.2014

㤠39a

01.01.2014

Osoba zúčastněná na přeměně, která je příjemcem veřejné podpory, je povinna nejpozději do dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a oznámit zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.“.

01.01.2014

38. V nadpisu hlavy VIII části první se slovo „obchodnímu“ zrušuje a slovo „akcii“ se nahrazuje slovy „účastnickému cennému papíru“.

01.01.2014

39. V § 40 odstavce 1 a 2 znějí:

01.01.2014

(1) Jestliže byly zastaveny podíly nebo účastnické cenné papíry vydané osobou zúčastněnou na přeměně, a toto zástavní právo trvá ke dni zápisu fúze, rozdělení nebo změny právní formy do obchodního rejstříku, přechází nebo rozšiřuje se zástavní právo na podíly nebo účastnické cenné papíry, jež zástavní dlužník nabývá na základě zastavených podílů nebo účastnických cenných papírů.

01.01.2014

(2) Jestliže zastavené podíly nebo účastnické cenné papíry při fúzi nebo rozdělení zanikají, aniž dochází k jejich výměně, ale zástavní dlužník se již podílí na nástupnické společnosti, přechází zástavní právo na podíly nebo účastnické cenné papíry zástavního dlužníka v nástupnické společnosti.“.

01.01.2014

40. V § 40 odst. 3 se slovo „obchodní“ zrušuje.

01.01.2014

41. V § 41 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Nástupnická akciová společnost po zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku nebo akciová společnost, která vznikla změnou právní formy, po zápisu této změny do obchodního rejstříku vyznačí na účastnických cenných papírech na jméno, k nimž přechází nebo vzniká zástavní právo postupem podle § 40, záznamem zástavní právo. Záznam musí mít náležitosti zástavního rubopisu. Po vyznačení zástavního práva je odevzdá společnost zástavnímu věřiteli nebo schovateli. Účastnické cenné papíry na majitele, k nimž přechází nebo vzniká zástavní právo postupem podle § 40, společnost odevzdá zástavnímu věřiteli nebo schovateli. Ustanovení § 138 tím není dotčeno.“.

01.01.2014

42. V § 41 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2014

(3) Jsou-li nebo mají-li být účastnické cenné papíry imobilizovány, použije se ustanovení odstavce 2 přiměřeně.“.

01.01.2014

43. V § 42 odst. 1 se slovo „obchodním“ zrušuje.

01.01.2014

44. V § 42 odst. 2 a 3 se slovo „obchodnímu“ zrušuje.

01.01.2014

45. V § 43 se slovo „obchodnímu“ zrušuje a slova „veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost nebo družstvo“ se nahrazují slovy „společnost nebo družstvo, podíl na nichž nemůže být zástavou“.

01.01.2014

46. § 44 zní:

01.01.2014

㤠44

01.01.2014

(1) Stane-li se v důsledku fúze, rozdělení nebo změny právní formy týž podíl nebo účastnický cenný papír předmětem zástavního práva různých zástavních věřitelů, jejichž pohledávky byly před přeměnou zajištěné samostatně, uspokojí se v případě realizace zástavního práva tito zástavní věřitelé poměrně tak, jako kdyby k přeměně nedošlo.

01.01.2014

(2) Je-li společnou zástavou podle odstavce 1 účastnický cenný papír, odevzdá jej společnost tomu zástavnímu věřiteli nebo schovateli, na kterém se dohodnou všichni zástavní věřitelé. Nedojde-li k dohodě zástavních věřitelů ani v přiměřené době po výzvě společnosti, odevzdá společnost cenný papír schovateli, jehož sama vybere s péčí řádného hospodáře na náklady zástavních věřitelů.

01.01.2014

(3) Ustanovení § 40 odst. 1 až 3, § 43 a § 44 odst. 1 se použije i na zaknihované účastnické cenné papíry.“.

01.01.2014

47. V § 45 odst. 1 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 2“.

01.01.2014

48. § 47 zní:

01.01.2014

㤠47

01.01.2014

(1) Právo na dorovnání musí být uplatněno u povinné osoby alespoň jednou z oprávněných osob nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, jinak toto právo zaniká.

01.01.2014

(2) Povinná osoba oznámí bez zbytečného odkladu den uplatnění práva podle odstavce 1 způsobem, kterým zveřejnila podle § 33 nebo uveřejnila podle § 33a projekt přeměny. Promlčecí lhůta běží ode dne, kdy povinná osoba splní oznamovací povinnost.

01.01.2014

(3) Soudní rozhodnutí, kterým se oprávněné osobě přiznává právo na dorovnání, je pro povinnou osobu co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním oprávněným osobám. V tomto rozhodnutí uloží soud povinné osobě i bez návrhu, aby v době určené v rozhodnutí splnila dorovnání vůči všem oprávněným osobám složením do soudní úschovy u tohoto soudu.

01.01.2014

(4) Soud vyvěsí na své úřední desce pravomocné rozhodnutí podle odstavce 3 spolu s výzvou vlastníkům podílů, aby se u něj o dorovnání přihlásili.

01.01.2014

(5) Účelně vynaložené náklady spojené s plněním do soudní úschovy se hradí z prostředků složených v úschově.

01.01.2014

(6) Povinná osoba zveřejní podle § 33 nebo uveřejní podle § 33a bez zbytečného odkladu a způsobem, kterým zveřejnila nebo uveřejnila projekt přeměny, výrok pravomocného rozhodnutí soudu, jímž se oprávněné osobě přiznává právo na dorovnání podle odstavce 3, a současně s ním i výzvu, aby se oprávněné osoby přihlásily o dorovnání u příslušného soudu.

01.01.2014

(7) Ustanovení zákona upravujícího soudní úschovu o připadnutí předmětu úschovy státu se nepoužije. Uplynula-li doba tří roků od právní moci usnesení o přijetí do úschovy, rozhodne soud, že předmět úschovy se vrací povinné osobě, jestliže se o něj nikdo nepřihlásí do 1 roku ode dne vyhlášení tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí soud vyvěsí na úřední desce soudu.

01.01.2014

(8) Dohodne-li se povinná osoba na dorovnání s některou z oprávněných osob mimo soudní řízení, je tato dohoda pro povinnou osobu závazná co do základu uznaného práva i vůči ostatním oprávněným osobám a povinná osoba její uzavření oznámí ostatním oprávněným osobám způsobem, kterým byl zveřejněn podle § 33 nebo uveřejněn podle § 33a projekt přeměny, spolu s ním i výzvu, aby se oprávněné osoby přihlásily o dorovnání u příslušného soudu. Povinná osoba splní v době splatnosti dorovnání vůči všem oprávněným osobám složením plnění do soudní úschovy; odstavce 5 a 7 se použijí obdobně.

01.01.2014

(9) Pro oprávněné osoby, které nebyly účastníky řízení podle odstavců 2 a 3, běží promlčecí lhůta pro uplatnění práva na dorovnání z prostředků složených v soudní úschově ode dne zveřejnění nebo uveřejnění oznámení podle odstavce 6. Pro oprávněné osoby, které nejsou stranami dohody podle odstavce 8, běží promlčecí lhůta pro uplatnění práva na dorovnání z prostředků v soudní úschově ode dne zveřejnění nebo uveřejnění oznámení podle odstavce 8.“.

01.01.2014

49. Na konci § 48 se doplňuje věta „Ustanovení § 341a odst. 3 se použije obdobně.“.

01.01.2014

50. V § 49 větě první se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.01.2014

51. Nadpis hlavy X části první zní:

01.01.2014

„PRÁVO NA ODKOUPENÍ PODÍLU PŘI ZMĚNĚ JMĚNÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI“.

01.01.2014

52. § 49a až 49c znějí:

01.01.2014

㤠49a

01.01.2014

(1) Právo odprodat svůj podíl v nástupnické společnosti této společnosti, jestliže mezi rozhodným dnem fúze nebo rozdělení a zápisem fúze nebo rozdělení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti do obchodního rejstříku dojde k podstatné změně nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze společností zúčastněných na přeměně, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr podílů, má osoba,

01.01.2014

a) která byla společníkem zúčastněné společnosti ke dni schválení fúze nebo rozdělení,

01.01.2014

b) která hlasovala proti schválení fúze nebo rozdělení,

01.01.2014

c) v jejíž neprospěch se zhoršil výměnný poměr podílu a

01.01.2014

d) která od zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku nevykonávala práva společníka v nástupnické společnosti, kromě práva na výměnu podílu za podíl v nástupnické společnosti.

01.01.2014

(2) Společník je oprávněn uplatnit právo na odkoupení podílu na nástupnické společnosti, se kterým hlasoval proti schválení fúze nebo rozdělení nebo který mu byl vyměněn za podíl na zanikající společnosti, se kterým hlasoval proti schválení fúze nebo rozdělení.

01.01.2014

§ 49b

01.01.2014

(1) Nástupnická společnost je povinna odkoupit podíl za cenu odpovídající jeho reálné hodnotě (§ 70 odst. 2), zjištěné ke dni předcházejícímu den zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku.

01.01.2014

(2) Reálná hodnota musí být stanovena posudkem znalce. Posudek znalce opatří společnost na své náklady.

01.01.2014

(3) Nástupnická společnost je povinna zabezpečit vyhotovení posudku znalce nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy společník uplatnil právo na odkoupení podílu a písemně společníkovi oznámit, že posudek byl znalcem vyhotoven a s jakým výsledkem. Oznámení může obsahovat i návrh na uzavření smlouvy nebo vyrozumění o tom, že nástupnická společnost návrh společníka odmítá.

01.01.2014

(4) Obsahem posudku znalce je kromě náležitostí vyžadovaných zákonem upravujícím činnost znalců též údaj o reálné hodnotě podílu, jenž je navržen k odkoupení podle odstavce 1, uvedení metody nebo metod, na jejichž základě byla reálná hodnota stanovena, a údaj o tom, zda změna nebo změny ve jmění té které zúčastněné společnosti mají vliv na výměnný poměr podílů.

01.01.2014

(5) Nástupnická společnost má proti společníkovi, který uplatnil právo na odkoupení podílu, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na zpracování znaleckého posudku podle odstavce 1, pokud z posudku znalce vyplyne, že tvrzená změna nebo změny ve jmění neměly vliv na výměnný poměr podílů.

01.01.2014

§ 49c

01.01.2014

(1) Společník může uplatnit právo na odkoupení podílu u nástupnické společnosti do 2 měsíců od zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku, jinak toto právo zaniká.

01.01.2014

(2) Společník uplatňuje právo podle odstavce 1 písemnou výzvou adresovanou nástupnické společnosti, která obsahuje údaje, jež umožňují identifikaci podílu, který nabízí nástupnické společnosti k odkoupení, a s uvedením důvodu, proč právo na odkoupení podílu uplatňuje.

01.01.2014

(3) Nástupnická společnost zašle bez zbytečného odkladu po vyhotovení znaleckého posudku společníkovi, který uplatnil právo na odkoupení podílu, písemný návrh smlouvy, jehož obsahem je nabídka na odkoupení podílu uvedeného ve výzvě podle odstavce 2 za reálnou hodnotu stanovenou posudkem znalce s dobou splatnosti do 15 dnů od uzavření smlouvy, nebo jej v téže době vyrozumí o tom, že jeho návrh odmítá s uvedením důvodu. Ustanovení § 151a se použije při odkupu podílů obdobně.“.

01.01.2014

53. V § 49d odst. 2 se za slovo „návrhy“ vkládají slova „na uložení téže povinnosti“.

01.01.2014

54. V § 50 odst. 1 se slova „statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčí rady“ nahrazují slovy „členem statutárního orgánu, dozorčí rady, správní rady“.

01.01.2014

55. V § 50 odst. 6 se slovo „doba“ nahrazuje slovem „lhůta“.

01.01.2014

56. V § 52 odst. 1, § 54 odst. 2 a v § 57 odst. 4 se slovo „obsahu“ zrušuje.

01.01.2014

57. V § 53 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2014

58. V § 54 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) člen statutárního orgánu osoby zúčastněné na přeměně, nebo“.

01.01.2014

59. V § 54 odst. 1 písm. c) se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „ , správní rady“.

01.01.2014

60. V § 54 odst. 2 se slova „ , statutární orgán, nebo jeho člen nebo člen dozorčí rady“ nahrazují slovy „družstva, člen statutárního orgánu, dozorčí rady, správní rady“.

01.01.2014

61. V § 54 odst. 3 písm. d) se slova „podle § 14 odst. 1“ zrušují.

01.01.2014

62. V § 57 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Po zápisu přeměny do obchodního rejstříku nelze ani

01.01.2014

a) vyslovit neplatnost rozhodnutí o schválení přeměny; tím není dotčeno právo společníků nebo členů na dorovnání a na náhradu škody, popřípadě na přiměřené zadostiučinění, nebo

01.01.2014

b) změnit ani zrušit projekt přeměny.“.

01.01.2014

63. V § 58 odst. 1 se slova „ze závazků“ nahrazují slovy „z dluhů“.

01.01.2014

64. V § 59b odst. 3 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) která se řídí právem jiného členského státu než České republiky a“.

01.01.2014

65. V § 59b odst. 3 písm. b) se slova „jiném členském státě než České republice“ nahrazují slovy „členském státě“.

01.01.2014

66. V § 59b odst. 4 se slova „ , jejíž vnitřní právní poměry se řídí českým právem“ zrušují.

01.01.2014

67. V § 59f odst. 1 se slovo „vypracován“ nahrazuje slovem „vyhotoven“.

01.01.2014

68. V § 59f odstavce 2 a 3 znějí:

01.01.2014

(2) Pokud se vnitřní poměry nástupnické osoby mají řídit právním řádem České republiky a ani jeden z projektů přeshraniční přeměny nebyl vyhotoven v českém jazyce, mohou se osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně dohodnout, která jazyková verze je rozhodná, a nedohodnou-li se ani dodatečně, stanoví tak soud.

01.01.2014

(3) Mají-li se vnitřní právní poměry nástupnické osoby řídit právem jiného členského státu než České republiky a z dohod osob zúčastněných na přeshraniční přeměně neplyne jinak, určí se rozhodné znění projektu přeshraniční přeměny podle právního řádu, kterým se mají řídit vnitřní právní poměry nástupnické osoby.“.

01.01.2014

69. V § 59f se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2014

(4) Vyžaduje-li tento zákon pro projekt přeměny formu notářského zápisu, v případě projektu přeshraniční přeměny postačí, když je forma notářského zápisu dodržena pouze na straně českých osob zúčastněných na přeměně. To neplatí, jde-li o přemístění sídla do České republiky.“.

01.01.2014

70. V § 59l se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2014

71. V § 59r se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2014

(4) Mají-li společníci právo domáhat se u soudu odkoupení svých podílů nástupnickou společností i po zápisu přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku, ustanovení odstavců 1 až 3 se použije obdobně.“.

01.01.2014

72. V § 59t odst. 2 se slova „na odkup akcií“ nahrazují slovy „domáhat se u soudu odkupu podílů“.

01.01.2014

73. V § 59v se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

74. V § 59x odst. 2 a v § 59x odst. 3 písm. f) se slovo „úkonů“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

75. § 59y zní:

01.01.2014

㤠59y

01.01.2014

(1) Notář vydá osvědčení pro přeshraniční přeměnu i tehdy, podal-li některý ze společníků nebo členů české právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně návrh na zaplacení dorovnání, nebo mají-li společníci české zúčastněné korporace právo na odkup podílů, jestliže

01.01.2014

a) právní řád státu, jímž se řídí vnitřní právní poměry zahraniční právnické osoby zúčastněné na přeměně, neupravuje právo společníků nebo členů na zaplacení dorovnání nebo právo na odkup podílů menšinových nebo nesouhlasících společníků při přeshraniční přeměně, a

01.01.2014

b) tato zahraniční právnická osoba při schvalování přeshraniční přeměny výslovně rozhodne, že společníci nebo členové české právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně mají právo na zaplacení dorovnání nebo právo na odkup podílů i po zápisu přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku.

01.01.2014

(2) V osvědčení pro přeshraniční přeměnu v případech uvedených v odstavci 1 uvede notář, že byl návrh na dorovnání podán anebo že společníci mají právo na odkup podílů.

01.01.2014

(3) Je-li notáři předložena písemnost o rozhodnutí některé ze zahraničních právnických osob zúčastněných na přeshraniční přeměně podle odstavce 1, notář v osvědčení pro přeshraniční přeměnu uvede, že tato právnická osoba takto rozhodla.“.

01.01.2014

76. V § 59za se za slova „přeshraniční přeměna,“ vkládají slova „o právním jednání, kterým společník schvaluje přeměnu,“.

01.01.2014

77. § 60 se zrušuje.

01.01.2014

78. § 66 se zrušuje.

01.01.2014

79. § 70 zní:

01.01.2014

㤠70

01.01.2014

(1) Projekt fúze obsahuje alespoň

01.01.2014

a) firmu a sídlo všech zúčastněných a nových společností nebo družstev, jejich právní formu a identifikační číslo všech zúčastněných společností nebo družstev,

01.01.2014

b) výměnný poměr podílů společníků zanikající společnosti a nebo členů zanikajícího družstva na nástupnické společnosti nebo nástupnickém družstvu, ledaže nedochází k výměně podílů, a případný doplatek s určením jeho výše a dobu splatnosti,

01.01.2014

c) rozhodný den fúze,

01.01.2014

d) práva, jež nástupnická společnost nebo družstvo poskytne vlastníkům dluhopisů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována,

01.01.2014

e) den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku komanditistům nebo společníkům společnosti s ručením omezeným nebo akcionářům z vyměněných podílů, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, pokud existují,

01.01.2014

f) všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných společností nebo družstev poskytuje členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, správní rady nebo kontrolní komise, pokud se zřizuje, a znalci přezkoumávajícímu projekt fúze; přitom se zvlášť uvede, komu je tato výhoda poskytována a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje,

01.01.2014

g) při fúzi sloučením změny zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti nebo družstva; jestliže nejsou v projektu fúze sloučením žádné změny uvedeny, má se za to, že se zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti nebo družstva nemění,

01.01.2014

h) při fúzi splynutím

01.01.2014

1. zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti nebo družstva,

01.01.2014

2. jména a bydliště nebo firmy nebo názvy, sídla a identifikační čísla členů statutárního orgánu nástupnické společnosti nebo družstva a dozorčí rady nebo správní rady akciové společnosti, a pokud se zřizují, i dozorčí rady společnosti s ručením omezeným nebo kontrolní komise družstva.

01.01.2014

(2) Výměnný poměr musí být vhodný a odůvodněný. Není-li výměnný poměr podle věty první přiměřený tržní hodnotě nebo ocenění učiněnému kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce (dále jen „reálná hodnota“) podílu společníka nebo člena na zanikající společnosti nebo družstvu, musí mu být poskytnut doplatek, ledaže se tohoto práva vzdal.

01.01.2014

(3) Dojde-li v důsledku fúze sloučením ke snížení reálné hodnoty podílu osoby, která je společníkem nástupnické společnosti před zápisem fúze do obchodního rejstříku (dále jen „dosavadní společník“) nebo takového člena nástupnického družstva (dále jen „dosavadní člen“), musí mu být poskytnut doplatek, ledaže se tohoto práva vzdal.

01.01.2014

(4) Doplatek nesmí být vyplacen před zápisem fúze do obchodního rejstříku a dříve, než budou zajištěny pohledávky věřitelů všech zúčastněných společností nebo družstev podle tohoto zákona.“.

01.01.2014

80. V § 71 se slova „zanikající společnosti nebo členů zanikajícího družstva ke společenské smlouvě, zakladatelské listině nebo stanovám“ nahrazují slovy „nebo členů k zakladatelskému právnímu jednání“.

01.01.2014

81. V § 72 odst. 2 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „nebo správní rady“.

01.01.2014

82. V § 75 odst. 1 písm. d) se slovo „obchodním“ a slovo „obchodní“ zrušují a za slovo „jmenovitých“ se vkládají slova „nebo účetních“.

01.01.2014

83. V § 79 odst. 1 se slovo „obdobně“ nahrazuje slovem „přiměřeně“.

01.01.2014

84. V § 80 odst. 1 se slova „Povinnost splatit vklad“ nahrazují slovy „Vkladová povinnost“.

01.01.2014

85. V § 80 odst. 2 se slova „byl splacen“ nahrazují slovy „byla vkladová povinnost splněna“ a slovo „lhůtu“ se nahrazuje slovem „dobu“.

01.01.2014

86. V § 80 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Pokud nebyla vkladová povinnost splněna, lze uzavřít dohodu o prominutí tohoto dluhu jen za podmínek uvedených v odstavci 3.“.

01.01.2014

87. V § 80a odst. 1 a v § 84 odst. 1 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

01.01.2014

88. V § 80a, 84 a 85 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

89. V § 88 odst. 1 písm. a) a d) se slova „jeho splacení“ nahrazují slovy „splnění vkladové povinnosti“ a slovo „obchodního“ za slovy „a výši“ se zrušuje.

01.01.2014

90. V § 88 odst. 1 písm. b) a d) se slovo „obchodní“ zrušuje.

01.01.2014

91. V § 88 odst. 1 písm. c) se slovo „obchodního“ zrušuje.

01.01.2014

92. V § 88 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „To platí i v případě, že nedochází k výměně podílů žádného společníka zanikající společnosti za podíl na nástupnické společnosti z jiného právního důvodu.“.

01.01.2014

93. V § 88 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

01.01.2014

(3) Může-li společník podle společenské smlouvy vlastnit více podílů, uvedou se údaje podle odstavce 1 ve vztahu ke každému podílu, který společník vlastní v každé zúčastněné společnosti v době vyhotovení projektu fúze nebo má vlastnit v nástupnické společnosti po fúzi.

01.01.2014

(4) Vydala-li zúčastněná společnost kmenové listy nebo mají-li být vydány nástupnickou společností po fúzi, uvede se tato skutečnost k projektu fúze ohledně každého podílu, na nějž byl vydán nebo má být vydán kmenový list. Má-li dojít v souvislosti s fúzí k výměně kmenových listů, nebo jen k jejich vrácení nebo jen jejich vydání, uvede se v projektu fúze způsob a doba pro jejich odevzdání nebo jen pro převzetí nově vydávaných kmenových listů.“.

01.01.2014

94. V § 89 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti může dojít

01.01.2014

a) za účelem výměny podílů přiznáním nových vkladů a podílů společníkům zanikající společnosti výměnou za zaniklé podíly na zanikající společnosti,

01.01.2014

b) za účelem výměny podílů zvýšením vkladů dosavadním společníkům nástupnické společnosti, kteří byli současně společníky zanikající společnosti výměnou za zaniklé podíly na této zanikající společnosti a zakladatelské právní jednání nástupnické společnosti neumožňuje, aby společník vlastnil více podílů, nebo

01.01.2014

c) zvýšením vkladů dosavadních společníků nástupnické společnosti, i když nedochází k výměně podílů, pokud nedochází ke změnám v osobách společníků nástupnické společnosti.“.

01.01.2014

95. V § 89 odst. 3 větách druhé a třetí se slova „vkladů do základního kapitálu“ nahrazují slovy „podílů na“.

01.01.2014

96. V § 90 odst. 2 se za slova „společnosti s ručením omezeným“ vkládají slova „zvýšením vkladů společníků nebo vznikem nových podílů“.

01.01.2014

97. V § 90 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo údaj, jaký nový podíl s jemu odpovídající výší vkladu vznikne každému ze společníků“.

01.01.2014

98. V § 91 odst. 4 se slovo „lhůtu“ nahrazuje slovem „dobu“.

01.01.2014

99. V § 94 odst. 1 písm. b) se slovo „zanikající“ nahrazuje slovem „příslušné zúčastněné“.

01.01.2014

100. V § 95b odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Je-li nástupnická společnost jediným společníkem příslušné zanikající společnosti a v důsledku fúze nemá dojít ke změně společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny nástupnické společnosti, nevyžaduje se schválení fúze valnou hromadou, jediným společníkem ani společníky příslušných zúčastněných společností. To platí i v případě, že jediným společníkem příslušné zanikající společnosti je jiná zanikající společnost.“.

01.01.2014

101. V § 95b se na konci odstavce 3 doplňují věty „To platí i pro plnění povinností podle § 93 nebo § 93a. Ustanovení § 287b odst. 2 se použije obdobně.“.

01.01.2014

102. V § 95b se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2014

(5) Jestliže má dojít ke změně společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny nástupnické společnosti uvedené v odstavci 1, vyžaduje se k fúzi sloučením souhlas valné hromady nástupnické společnosti nebo jejího jediného společníka.“.

01.01.2014

103. V § 96 se slova „lhůtách splacení vkladů“ nahrazují slovy „dobách pro splnění vkladové povinnosti“ a slova „byly-li splaceny vklady všech společníků“ se nahrazují slovy „byla-li splněna“.

01.01.2014

104. V § 96a odst. 1 se slovo „lhůtu“ nahrazuje slovem „dobu“.

01.01.2014

105. V nadpisu dílu 6 hlavy V části druhé se slovo „obchodních“ zrušuje.

01.01.2014

106. V § 97, 98 a 99 se slovo „obchodní“ zrušuje.

01.01.2014

107. Za § 99b se vkládá nový § 99c, který zní:

01.01.2014

㤠99c

01.01.2014

Dostane-li se společník do prodlení s odevzdáním nebo převzetím nově vydávaného kmenového listu, postupuje se přiměřeně podle zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev při prodlení společníka s odevzdáním kmenového listu. Doba pro odevzdání nebo převzetí kmenových listů nesmí být delší než 2 měsíce od zápisu fúze do obchodního rejstříku.“.

01.01.2014

108. § 100 zní:

01.01.2014

㤠100

01.01.2014

(1) Projekt fúze akciové společnosti dále obsahuje

01.01.2014

a) v souvislosti s výměnným poměrem údaj o tom, kolik akcií nástupnické společnosti bude vyměněno za jednu akcii zanikající společnosti s uvedením druhu, formy, převoditelnosti, jmenovité hodnoty, nejde-li o akcie bez jmenovité hodnoty (dále jen „kusová akcie“), a případné údaje o jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu, zda bude vyměněna za cenný papír, zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír, včetně podrobných pravidel postupu při jejich výměně, jež obsahují alespoň způsob a dobu pro předložení akcií vydaných zanikající společností jako cenný papír k výměně, pokud se vyměňují, anebo údaj o tom, že akcie nebudou buď všem nebo některým akcionářům vyměňovány s uvedením důvodu, je-li tato skutečnost známa v době vyhotovení projektu fúze,

01.01.2014

b) určení, jak budou při fúzi sloučením získány akcie nástupnické společnosti potřebné k výměně za akcie akcionářů zanikající společnosti,

01.01.2014

c) údaj o vlivu fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti, zejména údaj o tom, že jejich akcie nepodléhají výměně, nebo údaj o tom, že se štěpí, že se zvyšuje nebo snižuje jejich jmenovitá hodnota anebo se mění druh nebo forma nebo zda dojde k výměně akcií vydaných jako cenné papíry za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry či obráceně, včetně pravidel postupu při jejich výměně nebo předložení k vyznačení změny jmenovité hodnoty, jež obsahují alespoň způsob a dobu pro předložení akcií nástupnické společnosti vydaných jako cenný papír,

01.01.2014

d) práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována,

01.01.2014

e) postup pro případ, že akcionářům zúčastněné společnosti vznikne právo odprodat akcie nástupnické společnosti, zejména údaj o době a způsobu uveřejnění veřejného návrhu smlouvy nebo o postupu pro uplatnění práva na odkoupení akcií podle § 49a až 49d,

01.01.2014

f) údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nebo správní radě nástupnické akciové společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci nástupnické akciové společnosti, určují-li tak stanovy nástupnické společnosti, s uvedením, že tato místa se dočasně neobsazují a budou obsazena až po zápisu fúze do obchodního rejstříku.

01.01.2014

(2) Je-li nástupnická společnost jediným akcionářem zanikající společnosti, neobsahuje projekt fúze sloučením údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a e) a v § 70 odst. 1 písm. b) a e). To platí i v případě, že nedochází k výměně podílů žádného akcionáře zanikající společnosti za podíl na nástupnické společnosti z jiného právního důvodu.

01.01.2014

(3) Počátek běhu doby pro předložení účastnických cenných papírů nemůže předcházet dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.

01.01.2014

(4) Nevydala-li zúčastněná akciová společnost na podíl v akciové společnosti dosud žádný účastnický cenný papír nebo zaknihovaný účastnický cenný papír, uvede se tato skutečnost v projektu fúze. V takovém případě se neuvádí v projektu fúze pravidla postupu při výměně akcií, ale pravidla pro vydání akcií nástupnickou společností.“.

01.01.2014

109. V § 101 odst. 3 se za slova „emisního kursu“ vkládají slova „pro akcionáře zanikající společnosti“.

01.01.2014

110. V § 101a odst. 1 se za slova „dozorčí radě“ vkládají slova „nebo správní radě“ a za slova „mají být obsazena“ se vkládají slova „podle stanov“.

01.01.2014

111. V § 101a odst. 2 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „nebo správní rady“.

01.01.2014

112. § 103 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠103

01.01.2014

Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti pro akcionáře zanikající společnosti

01.01.2014

(1) Jestliže se má za účelem získání akcií nástupnické společnosti k výměně za akcie zanikající společnosti zvýšit základní kapitál nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti nebo zanikajících společností vydáním nových akcií nástupnické společnosti, musí usnesení valné hromady nástupnické společnosti o schválení fúze sloučením obsahovat buď pověření pro představenstvo rozhodnout o zvýšení základního kapitálu vydáním nových akcií v rozsahu nezbytném pro výměnu, nebo určení druhu formy, počtu a nejde-li o kusové akcie, i jmenovité hodnoty akcií, jež budou vydány pro akcionáře zanikající společnosti při zvýšení základního kapitálu ze jmění zanikající společnosti a zda tyto akcie budou vydány jako cenný papír, zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír.

01.01.2014

(2) Rozhodnutí představenstva nástupnické společnosti o zvýšení základního kapitálu vydáním nových akcií vydané na základě pověření valné hromady podle odstavce 1 musí obsahovat určení druhu, formy, počtu a nejde-li o kusové akcie, jmenovité hodnoty akcií, jež budou pro akcionáře zanikající společnosti nebo zanikajících společností vydány, a zda tyto akcie budou vydány jako cenný papír, zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír, a musí o něm být pořízen notářský zápis.“.

01.01.2014

113. V § 105 se za slova „jejichž jmenovitých“ vkládají slova „nebo účetních“.

01.01.2014

114. V § 106 se za slovo „jmenovité“ vkládají slova „nebo účetní“.

01.01.2014

115. V § 107 odst. 3 se slovo „lhůta“ nahrazuje slovem „doba“.

01.01.2014

116. V § 108 se slovo „podoba,“ a slovo „podoby,“ zrušují.

01.01.2014

117. V § 109 odst. 2 se za slovo „jmenovité“ vkládají slova „nebo účetní“.

01.01.2014

118. V § 109a odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Základní kapitál nástupnické společnosti lze při fúzi sloučením zvýšit pro dosavadní akcionáře nástupnické společnosti i zvýšením jmenovité nebo účetní hodnoty jejich akcií ze jmění zanikající společnosti nebo společností nebo vydáním nových akcií, i když nedochází k výměně akcií, pokud nedochází ke změnám v osobách akcionářů nástupnické společnosti.“.

01.01.2014

119. V § 109a odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo podle počtu kusů jimi vlastněných akcií, jde-li o kusové akcie“.

01.01.2014

120. V § 109a odst. 3 větě druhé se za slova „jmenovité hodnoty“ vkládají slova „nebo podle počtu kusů“.

01.01.2014

121. V nadpisu § 110 se za slovo „jmenovité“ vkládají slova „nebo účetní“.

01.01.2014

122. V § 110 se za slovo „jmenovité“ vkládají slova „nebo účetní“.

01.01.2014

123. V § 110 odst. 2 se za slovo „jmenovitá“ vkládají slova „nebo účetní“.

01.01.2014

124. V § 118 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) upozornění pro akcionáře zanikající společnosti na povinnost nástupnické společnosti odkoupit akcie podle § 144 odst. 1, § 145 nebo § 49a.“.

01.01.2014

125. V § 120 se slovo „lhůt“ nahrazuje slovem „doby“.

01.01.2014

126. V § 121 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) V pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o svolání valné hromady nástupnické společnosti, která má schvalovat fúzi sloučením, se dále uvedou i údaje o vlivu fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti, zejména o tom, že akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti nepodléhají výměně nebo že se štěpí, že se zvyšuje nebo snižuje jejich jmenovitá nebo účetní hodnota s uvedením celkové částky, o niž se zvýší nebo sníží jmenovitá nebo účetní hodnota všech akcií dosavadních akcionářů nástupnické společnosti, anebo že se změní jejich druh nebo forma nebo dojde k výměně cenných papírů za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry anebo obráceně.“.

01.01.2014

127. V § 124 písm. b) se slova „závěrky a“ nahrazují slovy „závěrky nástupnické společnosti a její“.

01.01.2014

128. V § 125 úvodní části ustanovení a v § 125a se slova „budou akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti vyměňovány za akcie o vyšší jmenovité hodnotě“ nahrazují slovy „bude zvyšován základní kapitál nástupnické společnosti“.

01.01.2014

129. § 126 zní:

01.01.2014

㤠126

01.01.2014

Bude-li se snižovat základní kapitál nástupnické společnosti podle § 110, musí usnesení valné hromady nástupnické společnosti o schválení fúze sloučením obsahovat též

01.01.2014

a) částku, o niž se snižuje jmenovitá hodnota dosavadní akcie nástupnické společnosti, nejde-li o kusové akcie,

01.01.2014

b) částku, o niž se snižuje dosavadní základní kapitál nástupnické společnosti, a

01.01.2014

c) údaj o tom, zda částka, o niž se sníží základní kapitál nástupnické společnosti, bude vyplacena dosavadním akcionářům nástupnické společnosti s uvedením doby pro její vyplacení, nebo údaj o tom, jak jinak s ní bude naloženo.“.

01.01.2014

130. Nadpis nad § 129 zní:

01.01.2014

„Výjimky ze schvalování fúze valnou hromadou“.

01.01.2014

131. V § 129 se za slova „společnosti akcie“ vkládají slova „ , ani nedochází ke změnám stanov nástupnické společnosti, které nejsou vyvolány výměnným poměrem akcií“.

01.01.2014

132. § 132 zní:

01.01.2014

㤠132

01.01.2014

(1) Je-li nástupnická společnost vlastníkem všech akcií opravňujících hlasovat o projektu fúze příslušné zanikající společnosti, nevyžaduje se schválení fúze podle tohoto zákona, jestliže

01.01.2014

a) byla splněna povinnost podle § 33 nebo § 33a a § 120 odst. 2,

01.01.2014

b) všichni akcionáři nástupnické společnosti mohli uplatnit práva podle § 119 nebo § 119a a

01.01.2014

c) nemění se stanovy nástupnické společnosti.

01.01.2014

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije i v případě, že jediným společníkem příslušné zanikající společnosti je jiná zanikající společnost. Ustanovení § 130 a 131 se použije pro nástupnické i zanikající společnosti. Ustanovení § 306a odst. 2 se použije obdobně. Ustanovení § 50 se nepoužije.

01.01.2014

(3) Není-li splněn požadavek stanovený v odstavci 1 písm. a) až c), vyžaduje se schválení fúze sloučením alespoň valnou hromadou nástupnické společnosti.“.

01.01.2014

133. § 137 zní:

01.01.2014

㤠137

01.01.2014

(1) Výměna akcií se provede v době 2 měsíců ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku.

01.01.2014

(2) Jestliže má dojít k výměně akcií vydaných jako cenný papír za zaknihovaný cenný papír nebo obráceně, použijí se obdobně ustanovení občanského zákoníku o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír nebo o přeměně zaknihovaného cenného papíru na cenný papír. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije.

01.01.2014

(3) Má-li dojít k imobilizaci vyměňovaných akcií, použijí se ustanovení občanského zákoníku a zákona o podnikání na kapitálovém trhu o imobilizaci cenných papírů. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije.“.

01.01.2014

134. V nadpisu oddílu 2 dílu 7 hlavy VI části druhé se slovo „listinných“ zrušuje a za slovo „akcií“ se doplňují slova „vydaných jako cenný papír“.

01.01.2014

135. V § 138 se slovo „listinné“ zrušuje.

01.01.2014

136. V § 139 odst. 1 se slovo „listinné“ zrušuje a slova „ve lhůtě“ se nahrazují slovy „v době“.

01.01.2014

137. V § 139 odst. 2 se slovo „lhůtě“ nahrazuje slovem „době“.

01.01.2014

138. § 140 zní:

01.01.2014

㤠140

01.01.2014

(1) Jestliže jsou akcionáři v prodlení s předložením dosavadních akcií a zatímních listů, i když projekt fúze obsahoval upozornění na možnost neposkytnout dodatečnou dobu, může je nástupnická společnost přesto vyzvat, uzná-li to za potřebné a je-li takové jednání v zájmu společnosti, způsobem určeným zákonem a stanovami nástupnické společnosti pro svolání valné hromady, aby akcie a zatímní listy předložili v dodatečné přiměřené době, kterou jim k tomuto účelu určí, s poučením, že jinak bude postupováno podle § 141.

01.01.2014

(2) Nebude-li projekt fúze obsahovat upozornění na možnost neposkytnout dodatečnou dobu k předložení akcií nebo zatímních listů, vyzve nástupnická společnost akcionáře, kteří jsou v prodlení, způsobem určeným zákonem a stanovami nástupnické společnosti pro svolání valné hromady, aby akcie a zatímní listy předložili v dodatečné přiměřené době, kterou jim k tomuto účelu určí, s poučením, že jinak bude postupováno podle § 141.“.

01.01.2014

139. V § 141 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Nástupnická společnost prohlásí za neplatné dosavadní akcie a zatímní listy, které nebyly vráceny v době podle § 139. Byla-li stanovena dodatečná přiměřená doba k vrácení podle § 140, prohlásí nástupnická společnost nevrácené akcie a zatímní listy za neplatné až po marném uplynutí této doby. Za neplatné nelze prohlásit akcie, které byly vráceny opožděně, ale před tím, než je nástupnická společnost za neplatné prohlásila.“.

01.01.2014

140. V § 141 odst. 2 se slovo „listinné“ a slovo „listinných“ zrušuje.

01.01.2014

141. V § 141 odst. 3 a 4 se slovo „listinných“ zrušuje.

01.01.2014

142. V § 142 se slovo „listinné“ zrušuje.

01.01.2014

143. V nadpisu oddílu 3 dílu 7 hlavy VI části druhé se slova „zaknihovaných akcií“ nahrazují slovy „akcií vydaných jako zaknihovaný cenný papír“.

01.01.2014

144. § 143 zní:

01.01.2014

㤠143

01.01.2014

(1) Jestliže mají být v souvislosti s fúzí nástupnickou společností vydány akcie jako zaknihovaný cenný papír za akcie vydané jako zaknihovaný cenný papír nebo se mají změnit údaje o akciích v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nástupnická společnost požádá centrálního depozitáře cenných papírů o vydání zaknihovaných akcií nebo jej informuje o požadované změně údajů před zápisem fúze do obchodního rejstříku.

01.01.2014

(2) Vydání akcií jako zaknihovaných cenných papírů nebo provedení změn údajů v centrální evidenci cenných papírů zabezpečí nástupnická společnost tak, aby k tomu došlo v době 15 dnů po zápisu fúze do obchodního rejstříku.

01.01.2014

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použije přiměřeně, jsou-li akcie imobilizovaným cenným papírem.“.

01.01.2014

145. V § 144, § 145 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 146 odst. 1 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „povinnost“.

01.01.2014

146. V § 147 písm. b) se slovo „podoby,“ zrušuje a za slova „jmenovité hodnoty“ se vkládají slova „ , údaj o tom, zda byly vydány jako cenný papír, zaknihovaný cenný papír nebo jsou imobilizovány nebo zda dosud jako cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydány nebyly,“.

01.01.2014

147. V § 150 odst. 1 se za slova „práva k zaknihovaným“ vkládají slova „nebo imobilizovaným“.

01.01.2014

148. V § 151 odst. 2 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „povinnosti“.

01.01.2014

149. V části druhé hlavě VI se díl 9 včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2014

150. § 155 zní:

01.01.2014

㤠155

01.01.2014

(1) Projekt fúze, na níž se účastní společnost s ručením omezeným, v případě, že nástupnická společnost bude mít formu akciové společnosti nebo nástupnická společnost s ručením omezeným při fúzi sloučením nabývá právní formu akciové společnosti, obsahuje určení kolik akcií určitého druhu, formy, popřípadě jmenovité hodnoty obdrží společník každé zúčastněné společnosti s ručením omezeným výměnou za svůj podíl a zda akcie budou vydány jako cenný papír s uvedením doby pro její převzetí, nebo jako zaknihovaný cenný papír anebo zda dojde k imobilizaci akcií.

01.01.2014

(2) Projekt fúze, na níž se účastní akciová společnost, v případě, že nástupnická společnost bude mít právní formu společnosti s ručením omezeným nebo nástupnická akciová společnost při fúzi sloučením nabývá právní formu společnosti s ručením omezeným, obsahuje údaje o tom, jaká bude výše vkladu nebo vkladů a výše podílu nebo podílů, který obdrží akcionář zanikající akciové společnosti výměnou za své akcie, a pravidla pro vypořádání s akcionáři, kteří s fúzí nesouhlasili.

01.01.2014

(3) Je-li zanikající společností akciová společnost a nástupnickou společností společnost s ručením omezeným nebo nástupnická akciová společnost při fúzi sloučením nabývá právní formu společnosti s ručením omezeným, obsahuje projekt fúze i upozornění pro akcionáře na právo vystoupit ze společnosti podle § 159 a výši náhrady pro vlastníky jiných účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů než akcií nebo zatímních listů s pravidly pro její výplatu, byly-li vydány. Ustanovení § 380 a 381 se použijí obdobně.

01.01.2014

(4) Nebyl-li splacen vklad nebo emisní kurs akcií, uvede se tato skutečnost v projektu fúze.

01.01.2014

(5) Ustanovení § 88 odst. 1 nebo § 100 odst. 1 o náležitostech projektu fúze se ve vztahu k příslušné zúčastněné společnosti použije obdobně. Pro výměnu obchodních podílů za akcie a pro výměnu akcií za obchodní podíly se ustanovení § 97 až 99c a 134 až 143 použijí obdobně.“.

01.01.2014

151. V § 156 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Je-li při fúzi sloučením jediným společníkem zanikající společnosti s ručením omezeným akciová společnost, použije se ustanovení § 95b a 132 obdobně. Za změnu stanov se v tomto případě považuje i jejich nahrazení společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou, mění-li nástupnická společnost svou právní formu.“.

01.01.2014

152. V § 157 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Je-li při fúzi sloučením jediným akcionářem zanikající akciové společnosti společnost s ručením omezeným, použije se ustanovení § 132 a 95b obdobně. Za změnu společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny se v tomto případě považuje i její nahrazení stanovami, mění-li nástupnická společnost svou právní formu.“.

01.01.2014

153. § 158 zní:

01.01.2014

㤠158

01.01.2014

(1) Dochází-li k fúzi sloučením a nástupnická společnost nabývá jinou právní formu, obsahuje projekt fúze i

01.01.2014

a) společenskou smlouvu nebo stanovy nástupnické společnosti a

01.01.2014

b) jména a bydliště osob, které mají být členy statutárního orgánu, a jména a bydliště osob, které mají být členy dozorčí rady nebo správní rady. Ustanovení § 72 tím není dotčeno.

01.01.2014

(2) Má-li nástupnická společnost s ručením omezeným nabýt právní formu akciové společnosti, použijí se pro obsah projektu fúze a splácení emisního kursu i ustanovení § 72 a 101 obdobně.

01.01.2014

(3) Má-li nástupnická akciová společnost nabýt právní formu společnosti s ručením omezeným, použijí se pro obsah projektu fúze a obsah společenské smlouvy nástupnické společnosti ustanovení § 72, 96 a § 155 odst. 4 obdobně.“.

01.01.2014

154. V § 159 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Akcionář zanikající akciové společnosti, který s fúzí do nástupnické společnosti s ručením omezeným nesouhlasil nebo akcionář nástupnické akciové společnosti, která má nabýt právní formu společnosti s ručením omezeným, který s takovou fúzí sloučením nesouhlasil, má právo ze společnosti vystoupit, jestliže

01.01.2014

a) byl akcionářem zúčastněné akciové společnosti ke dni konání valné hromady, která schválila takovou fúzi, a

01.01.2014

b) hlasoval proti schválení této fúze.“.

01.01.2014

155. V § 160 odst. 1 se slovo „zanikající“ nahrazuje slovem „zúčastněné“.

01.01.2014

156. V § 161 se slovo „listinné“ zrušuje.

01.01.2014

157. V § 161 odst. 1 větě první se slovo „zanikající“ nahrazuje slovem „zúčastněná“ a za slova „vydala akcie a zatímní listy“ se vkládají slova „jako cenný papír a nedošlo k jejich imobilizaci“.

01.01.2014

158. V § 162 se slova „zaknihované akcie“ nahrazují slovy „akcie jako zaknihovaný cenný papír“.

01.01.2014

159. V § 162 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Ustanovení odstavce 1 se na imobilizované akcie použije obdobně.“.

01.01.2014

160. V § 163 se slovo „zanikající“ nahrazuje slovem „zúčastněné“.

01.01.2014

161. V § 163 odst. 2 se slova „Obchodní podíl“ nahrazují slovem „Podíl“.

01.01.2014

162. V § 164 odst. 1 se slovo „Zanikající“ nahrazuje slovem „Nástupnická“ a věta třetí se zrušuje.

01.01.2014

163. V § 165 odst. 2 se slova „zanikající společností“ nahrazují slovy „zúčastněnou společností“, slovo „lhůty“ se nahrazuje slovem „doby“ a slova „zanikající akciové společnosti“ se nahrazují slovy „zúčastněné akciové společnosti“.

01.01.2014

164. V § 166a odst. 1 se slova „Povinnost splatit členský vklad“ nahrazují slovy „Vkladová povinnost“.

01.01.2014

165. V § 166a odst. 2 se slova „byl splacen“ nahrazují slovy „byla splněna vkladová povinnost“ a slovo „lhůtu“ se nahrazuje slovem „dobu“.

01.01.2014

166. V § 166a odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Pokud nebyla splněna vkladová povinnost, lze uzavřít dohodu o prominutí tohoto dluhu jen za podmínek uvedených v odstavci 3.“.

01.01.2014

167. V § 172 písm. b) se slovo „zanikajícího“ nahrazuje slovy „příslušného zúčastněného“.

01.01.2014

168. § 173 zní:

01.01.2014

㤠173

01.01.2014

Pokud nebyla dosud schválena poslední řádná nebo mimořádná účetní závěrka jakéhokoliv zúčastněného družstva, popřípadě mezitímní účetní závěrka, pokud se vyžaduje, anebo konečná účetní závěrka členskou schůzí tohoto zúčastněného družstva před zápisem fúze do obchodního rejstříku, schvaluje tyto účetní závěrky členská schůze nástupnického družstva po zápisu fúze do obchodního rejstříku. Schválení zahajovací rozvahy se v tomto případě nevyžaduje.“.

01.01.2014

169. V části druhé hlavě VIII nadpis dílu 2 zní:

01.01.2014

„Zvláštní ustanovení o fúzi bytového družstva nebo sociálního družstva“.

01.01.2014

170. § 178 zní:

01.01.2014

㤠178

01.01.2014

(1) Fúze bytového družstva s jiným než bytovým družstvem se zakazuje. Fúze sociálního družstva s jiným než sociálním družstvem se zakazuje.

01.01.2014

(2) Nástupnickým družstvem při fúzi bytových družstev může být jen bytové družstvo. Nástupnickým družstvem při fúzi sociálních družstev může být jen sociální družstvo.“.

01.01.2014

171. Na konci § 182 se doplňuje věta „Ustanovení § 336b odst. 2 se použije obdobně.“.

01.01.2014

172. V § 189 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2014

173. V § 191 odst. 1 se za slova „Projekt přeshraniční fúze“ vkládá slovo „korporací“.

01.01.2014

174. V § 197 odst. 2 se slovo „lhůta“ nahrazuje slovem „doba“.

01.01.2014

175. V § 197 odst. 3 se slovo „Lhůta“ nahrazuje slovem „Doba“.

01.01.2014

176. V § 214 odst. 1 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu (dále jen „závod“)“.

01.01.2014

177. V § 214 odst. 2 se za slova „členů dozorčí rady“ vkládají slova „ , správní rady“.

01.01.2014

178. V § 215 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Nestanoví-li tento zákon něco jiného, nemají zaměstnanci právo na zastoupení v dozorčí radě, správní radě ani kontrolní komisi české nástupnické korporace.“.

01.01.2014

179. V § 215 odst. 3 písm. b) se slova „v rozsahu vyšším, než stanoví tento nebo zvláštní zákon pro společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva se sídlem na území České republiky, nebo“ zrušují a na konci písmene b) se doplňuje tečka.

01.01.2014

180. V § 215 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2014

181. V § 215 odst. 4, § 218 odst. 2, § 219 odst. 1, § 219 odst. 3 písm. c), § 220 odst. 1 a 2, § 220 odst. 3 písm. c) a d), § 220 odst. 5, § 221, § 222 odst. 3, § 223, 223a, 224, § 225 odst. 2 písm. b), § 226 odst. 1, § 227 odst. 1 písm. c), § 230 odst. 2 a v § 231 odst. 1 a 2 se slovo „podniku“ nahrazuje slovem „závodu“.

01.01.2014

182. V § 229 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „K právním jednáním, která jsou s tím v rozporu, se nepřihlíží.“.

01.01.2014

183. V § 232 odst. 3 se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

01.01.2014

184. V § 232 odst. 4 písm. b) se slovo „lhůta“ nahrazuje slovem „doba“.

01.01.2014

185. V § 233 odst. 1 písm. b) se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „ , správní rady“.

01.01.2014

186. V § 233 odst. 2 se za slova „dozorčí radě“ vkládají slova „ , správní radě“.

01.01.2014

187. V § 237 odst. 4 písm. b) se slovo „lhůta“ nahrazuje slovem „doba“.

01.01.2014

188. V § 238 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „lhůtě“ nahrazuje slovem „době“.

01.01.2014

189. V § 238 odst. 2 písm. a) se slovo „lhůta“ nahrazuje slovem „doba“.

01.01.2014

190. V § 239 odst. 1 písm. a) a v § 239 odst. 3 se za slova „dozorčí radě“ vkládají slova „ , správní radě“.

01.01.2014

191. V § 239 odst. 1 písm. b) se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „ , správní rady“.

01.01.2014

192. V § 240 odst. 1 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „ , správní rady“.

01.01.2014

193. V § 240 odst. 2 se za slova „dozorčí radě“ vkládají slova „ , správní radě“.

01.01.2014

194. V § 241 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „ , správní rady“.

01.01.2014

195. V § 242 odst. 1 a 2 se slova „ve lhůtě“ nahrazují slovy „v době“.

01.01.2014

196. V § 242 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2014

197. V § 243 odst. 2 se slova „rozštěpení se vznikem nové nebo nových“ nahrazují slovy „rozštěpení se vznikem nových“ a slova „odštěpení se vznikem nových“ se nahrazují slovy „odštěpení se vznikem nové nebo nových“.

01.01.2014

198. V § 250 odst. 1 písm. b) a c) se slovo „lhůty“ nahrazuje slovem „doby“.

01.01.2014

199. V § 250 odst. 1 písm. g) se slova „statutárnímu orgánu nebo jeho členům“ nahrazují slovy „členům statutárního orgánu“ a za slova „dozorčí rady“ se vkládají slova „ , správní rady“.

01.01.2014

200. V § 250 odst. 1 písm. i) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

201. V § 250 odst. 1 písmeno j) zní:

01.01.2014

j) při rozdělení sloučením změny zakladatelského právního jednání nástupnické společnosti nebo družstva, má-li k nim v důsledku rozdělení dojít; jestliže nejsou v projektu rozdělení sloučením obsaženy žádné změny zakladatelského právního jednání, má se za to, že zakladatelské právní jednání se nemění,“.

01.01.2014

202. V § 250 odst. 1 písm. k) bodě 1 se slova „společenskou smlouvu zakladatelskou listinu nebo stanovy“ nahrazují slovy „zakladatelské právní jednání“.

01.01.2014

203. V § 250 odst. 1 písm. k) bodě 2 se slova „nebo jeho členů“ zrušují a za slova „dozorčí rady“ se vkládají slova „nebo správní rady“.

01.01.2014

204. V § 250 odst. 1 písm. m) se slova „společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo stanov“ nahrazují slovy „zakladatelského právního jednání“.

01.01.2014

205. V § 250 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Ustanovení § 70 odst. 3 se použije obdobně.“.

01.01.2014

206. V § 252 odst. 2 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „nebo správní rady“.

01.01.2014

207. § 255 zní:

01.01.2014

㤠255

01.01.2014

Zanikající nebo rozdělovaná společnost, jejíž jmění bylo oceněno posudkem znalce, je povinna tento posudek poskytnout všem ostatním zúčastněným společnostem.“.

01.01.2014

208. V § 256 odst. 1 písm. d) se slovo „obchodním“ a slovo „obchodní“ zrušuje.

01.01.2014

209. § 257 zní:

01.01.2014

㤠257

01.01.2014

(1) Každá z nástupnických společností nebo každé z nástupnických družstev ručí za dluhy, jež přešly v důsledku rozdělení ze zaniklé nebo rozdělované společnosti nebo družstva na ostatní nástupnické společnosti nebo družstva nebo zůstaly rozdělované společnosti nebo družstvu při odštěpení, společně a nerozdílně s ostatními nástupnickými společnostmi až do částky ocenění jmění, jež na ni mělo přejít podle projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění. Ustanovení § 75 odst. 2 se pro účely ručení nepoužije.

01.01.2014

(2) Nedochází-li při rozdělení sloučením k ocenění jmění, jež má přejít na nástupnickou společnost nebo družstvo, posudkem znalce, je pro účely ručení rozhodná částka, o niž se změnila výše vlastního kapitálu nástupnické společnosti nebo družstva vykázaná v zahajovací rozvaze oproti částce vlastního kapitálu vykázané v konečné účetní závěrce.“.

01.01.2014

210. V § 258 a v § 262 odst. 1 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

211. V § 261 odst. 1 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

212. V § 261 odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2014

213. V § 261 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.01.2014

b) v poměru částek, o něž výše vlastního kapitálu nástupnické společnosti nebo družstva vykázaná v zahajovací rozvaze přesáhla částku vlastního kapitálu vykázanou v konečné účetní závěrce, v případě uvedeném v § 257 odst. 2, nebo“.

01.01.2014

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

01.01.2014

214. V § 261 odst. 3 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“ a slovo „závazkem“ se nahrazuje slovem „dluhem“.

01.01.2014

215. V § 264 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

216. V § 265 odst. 1 se za slovo „jmenovitých“ vkládají slova „nebo účetních“.

01.01.2014

217. V § 269 odst. 1 písm. c) se slova „ , v němž bude společník rozdělení schvalovat“ nahrazují slovy „vyhotovení projektu rozdělení“.

01.01.2014

218. V § 271 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Nesplní-li společník zanikající společnosti vkladovou povinnost před vyhotovením projektu rozštěpení a z projektu rozštěpení neplyne, že jeho vkladová povinnost zaniká, musí projekt rozštěpení určovat, v jaké nástupnické společnosti nebo společnostech je povinen splnit vkladovou povinnost a v jaké výši. Při odštěpení plní společník vkladovou povinnost v rozdělované společnosti, ledaže projekt odštěpení určí, že má být plněna v některé z nástupnických společností.“.

01.01.2014

219. V § 271 odst. 3 se slova „byl splacen“ nahrazují slovy „byla splněna vkladová povinnost“ a slovo „lhůtu“ se nahrazuje slovem „dobu“.

01.01.2014

220. V § 271 odst. 5 se slova „nebyl vklad zcela nebo zčásti splacen“ nahrazují slovy „nebyla vkladová povinnost splněna“.

01.01.2014

221. V § 271a odst. 1 a 2, § 274 odst. 1 a 2 a v § 275 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

222. V § 271a odst. 1 a v § 274 odst. 1 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

01.01.2014

223. V § 278 a 279 se slova „zanikající nebo rozdělované“ nahrazují slovem „zúčastněné“.

01.01.2014

224. V § 280 odst. 1 písm. a) a d) se slova „jeho splacení“ nahrazují slovy „splnění vkladové povinnosti“ a slovo „obchodního“ za slovy „a výši“ se zrušuje.

01.01.2014

225. V § 280 odst. 1 písm. b) a d) se slovo „obchodní“ zrušuje.

01.01.2014

226. V § 280 odst. 1 písm. c) se slovo „obchodního“ zrušuje.

01.01.2014

227. V § 280 odst. 2 se slovo „drží“ nahrazuje slovem „vlastní“, slovo „obchodní“ se zrušuje a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „To platí i v případě, jestliže nedochází k výměně podílů žádného společníka zanikající společnosti za podíl v nástupnické společnosti z jiného právního důvodu.“.

01.01.2014

228. V § 280 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

01.01.2014

(3) Může-li společník podle společenské smlouvy vlastnit více podílů, uvedou se údaje podle odstavce 1 ve vztahu ke každému podílu, který společník vlastní v každé zúčastněné společnosti v době vyhotovení projektu rozdělení nebo má vlastnit v nástupnické společnosti po rozdělení.

01.01.2014

(4) Vydala-li zúčastněná společnost kmenové listy nebo mají-li být vydány nástupnickou společností po rozdělení, uvede se tato skutečnost k projektu rozdělení ohledně každého podílu, na nějž byl vydán nebo má být vydán kmenov