PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 293/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 112/2013
Platnost od 27.09.2013
Účinnost od 01.01.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2014

293

01.01.2014

ZÁKON

01.01.2014

ze dne 12. září 2013,

01.01.2014

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2014

ČÁST PRVNÍ

01.01.2014

Změna občanského soudního řádu

01.01.2014

Čl. I

01.01.2014

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 147/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 369/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb. a zákona č. 45/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 se za slovo „ochrana“ vkládá slovo „soukromých“ a slovo „zachovávání“ se nahrazuje slovy „dodržování smluv a“.

01.01.2014

2. V § 2 se slova „fyzických a právnických osob“ a slova „na úkor těchto osob“ zrušují.

01.01.2014

3. V § 3 se slova „zákonnosti a slouží jejímu upevňování a rozvíjení“ nahrazují slovy „spravedlnosti a práva, slouží upevňování a rozvíjení zásad soukromého práva“, slova „má právo domáhat se“ se nahrazují slovy „se může domáhat“ a za slovo „ochrany“ se vkládá slovo „soukromého“.

01.01.2014

4. § 6 zní:

01.01.2014

㤠6

01.01.2014

V řízení postupuje soud předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.“.

01.01.2014

5. V § 7 odst. 1 se slova „z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů“ nahrazují slovy „z poměrů soukromého práva“.

01.01.2014

6. § 8 se zrušuje.

01.01.2014

7. V § 9 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně

01.01.2014

a) ve sporech o vzájemné vypořádání úhrady přeplatku na dávce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi a ve sporech o vzájemné vypořádání regresní náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění,

01.01.2014

b) ve sporech o určení nezákonnosti stávky nebo výluky,

01.01.2014

c) ve sporech týkajících se cizího státu nebo osob požívajících diplomatických imunit a výsad, jestliže tyto spory patří do pravomoci soudů České republiky,

01.01.2014

d) ve sporech o zrušení rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy,

01.01.2014

e) ve věcech vyplývajících z právních poměrů, které souvisejí se zakládáním obchodních korporací, ústavů, nadací a nadačních fondů, a ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy, jakož i mezi společníky nebo členy navzájem, vyplývají-li z účasti na obchodní korporaci,

01.01.2014

f) ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy a členy jejich orgánů nebo likvidátory, jde-li o vztahy týkající se výkonu funkce členů orgánů nebo likvidace,

01.01.2014

g) ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictví,

01.01.2014

h) ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním nebo nedovoleným omezením soutěže,

01.01.2014

i) ve věcech ochrany názvu a pověsti právnické osoby,

01.01.2014

j) ve sporech z finančního zajištění a sporech týkajících se směnek, šeků a investičních nástrojů,

01.01.2014

k) ve sporech z obchodů na komoditní burze,

01.01.2014

l) ve věcech jednání shromáždění společenství vlastníků a sporů z toho vzniklých,

01.01.2014

m) ve věcech přeměn obchodních společností a družstev, včetně všech řízení o náhradě podle zvláštního právního předpisu,

01.01.2014

n) ve sporech z koupě závodu, pachtu závodu nebo jeho části,

01.01.2014

o) ve sporech ze smluv na stavební práce, které jsou nadlimitními veřejnými zakázkami, včetně dodávek nezbytných k provedení těchto smluv.“.

01.01.2014

8. V § 9 se odstavce 3 a 4 včetně poznámek pod čarou č. 1b, 39, 40 až 53, 53a a 53b zrušují.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2014

9. § 17a se zrušuje.

01.01.2014

10. V § 19 se slova „způsobilost mít práva a povinnosti“ nahrazují slovy „právní osobnost“.

01.01.2014

11. V § 20 odst. 1 se za slovo „samostatně“ vkládá slovo „právně“ a slova „má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti“ se nahrazují slovy „je svéprávný“.

01.01.2014

12. V § 21 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) člen statutárního orgánu; tvoří-li statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen; je-li předsedou nebo pověřeným členem právnická osoba, jedná vždy fyzická osoba, která je k tomu touto právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna, nebo“.

01.01.2014

13. V § 21 odst. 1 písmeno c) zní:

01.01.2014

c) vedoucí jejího odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto závodu, nebo“.

01.01.2014

14. Poznámka pod čarou č. 55 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

15. V § 22 se za slovo „zástupcem“ vkládají slova „nebo opatrovníkem“.

01.01.2014

16. V § 23 se slova „nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu“ nahrazují slovy „není plně svéprávná“ a za slovo „zástupcem“ se vkládají slova „nebo opatrovníkem“.

01.01.2014

17. V § 26 odst. 1 se slovo „obchodních“ nahrazuje slovy „týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti“.

01.01.2014

18. V § 26 odst. 2 se slova „ve věcech péče o nezletilé,“ zrušují.

01.01.2014

19. V § 26 odst. 5 se slova „navrhovatelem (žalobcem)“ nahrazují slovem „žalobcem“ a slova „totéž platí v řízení o propuštění cizince ze zajištění“ se nahrazují slovy „za právnickou osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie“.

01.01.2014

20. Poznámka pod čarou č. 57c se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.01.2014

21. V § 27 odst. 1 se slova „má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu“ nahrazují slovy „je plně svéprávná“.

01.01.2014

22. V § 29 odst. 4 se věty první a druhá nahrazují větami „Opatrovníkem podle odstavců 1 až 3 soud jmenuje zpravidla osobu blízkou, případně jinou vhodnou osobu, nebrání-li tomu zvláštní důvody. Advokáta lze jmenovat opatrovníkem, jen jestliže jím nemůže být jmenován někdo jiný. Jinou osobu než advokáta lze jmenovat opatrovníkem, jen jestliže s tím souhlasí.“.

01.01.2014

23. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

01.01.2014

㤠29a

01.01.2014

Účastníku, který pořídil předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, ustanoví soud opatrovníkem s jejím souhlasem osobu za opatrovníka označenou v předběžném prohlášení.“.

01.01.2014

24. § 35 zní:

01.01.2014

㤠35

01.01.2014

(1) V zákonem stanovených případech může státní zastupitelství, popřípadě nejvyšší státní zástupce, podat návrh na zahájení řízení nebo do občanského soudního řízení vstoupit.

01.01.2014

(2) Státní zastupitelství nebo nejvyšší státní zástupce jsou v takovém řízení oprávněni ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník právního poměru.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 57a se zrušuje.

01.01.2014

25. V § 35a odst. 2, § 206 odst. 2, § 244 odst. 2 a § 250f písm. c) se slovo „vztahu“ nahrazuje slovem „poměru“.

01.01.2014

26. § 38 se zrušuje.

01.01.2014

27. V § 40 odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

01.01.2014

28. V § 40 odst. 2 se písmena b) až e) zrušují. 

01.01.2014

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno b).

01.01.2014

29. V § 40 odst. 4 se slova „soudním komisařem nebo“ zrušují.

01.01.2014

30. V § 40 odst. 7 větě druhé se slova „ , dohoda o výchově a výživě nezletilého dítěte, dohoda o styku s nezletilým dítětem, dohoda o vypořádání dědictví, dohoda o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů“ a slova „ , rodiče, účastníci dohody o styku s nezletilým dítětem, účastníci dohod v dědickém řízení“ zrušují.

01.01.2014

31. V § 41 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Hmotněprávní jednání účastníka učiněné vůči soudu je účinné také vůči ostatním účastníkům, avšak teprve od okamžiku, kdy se o něm v řízení dozvěděli; to platí i tehdy, je-li pro platnost hmotněprávního jednání předepsána písemná forma. Ustanovení § 40 odst. 3 se použije obdobně.“.

01.01.2014

32. V § 41a odst. 2 se za slovo „podmínky“ vkládají slova „nebo doložení času“.

01.01.2014

33. V § 41b se slova „ , dohoda o výchově a výživě nezletilého dítěte, dohoda o styku s nezletilým dítětem, dohoda o vypořádání dědictví, dohoda o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů“ a slova „ , rodiči, účastníky dohody o styku s nezletilým dítětem, účastníky dohod v dědickém řízení“ zrušují.

01.01.2014

34. § 42 zní:

01.01.2014

㤠42

01.01.2014

(1) Podání je možno učinit písemně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem.

01.01.2014

(2) Písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen soudu předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem.

01.01.2014

(3) V případě podání v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu58a) se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 2.

01.01.2014

(4) Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu58a). Je-li účastník zastoupen advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podání určeno. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání v jiných formách se činí pouze jedním stejnopisem. K podání učiněnému elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v elektronické podobě.“.

01.01.2014

35. V § 46b písm. b) se slova „místa podnikání“ nahrazují slovem „sídla“.

01.01.2014

36. V § 46b písm. b) se slovo „podnik“ nahrazuje slovy „obchodní závod (dále jen „závod“)“.

01.01.2014

37. V § 46c odst. 3 se slova „(§ 273b)“ zrušují.

01.01.2014

38. V § 50b odst. 4 písm. c) se slova „ , § 187 odst. 1, § 191b odst. 3 a § 192 odst. 1“ zrušují.

01.01.2014

39. V § 50d se odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 33c, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou, zrušují.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.01.2014

40. Poznámka pod čarou č. 58f zní:

01.01.2014

58f) Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.“.

01.01.2014

41. Poznámka pod čarou č. 62 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

42. § 73 se včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2014

43. V § 74 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

01.01.2014

44. V § 74 se odstavce 4 a 5 zrušují.

01.01.2014

45. V § 75 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Předběžné opatření nařídí předseda senátu na návrh.“.

01.01.2014

46. V § 75 odst. 2 se slova „vyplývajících z obchodních vztahů“ nahrazují slovy „týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti“.

01.01.2014

47. V § 75 se odstavce 3 a 4 zrušují. 

01.01.2014

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2014

48. V § 75a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2014

49. V § 75b odst. 1 se slova „v obchodních věcech“ nahrazují slovy „ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti“.

01.01.2014

50. V § 75b odst. 3 se písmena a) a b) zrušují.

01.01.2014

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena a) až e).

01.01.2014

51. V § 75b odst. 3 písm. c) se slovo „škody“ nahrazuje slovem „újmy“.

01.01.2014

52. V § 75c odstavce 1 a 2 znějí:

01.01.2014

(1) Nepostupoval-li podle § 75a nebo podle § 75b odst. 2, předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením.

01.01.2014

(2) O návrhu na předběžné opatření rozhodne předseda senátu bezodkladně. Není-li tu nebezpečí z prodlení, může předseda senátu o návrhu na předběžné opatření rozhodnout až do uplynutí 7 dnů poté, co byl podán.“.

01.01.2014

53. V § 75c odst. 3 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.01.2014

54. V § 76 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

01.01.2014

55. V § 76 odst. 3 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.01.2014

56. § 76a a 76b se včetně poznámky pod čarou č. 33b zrušují.

01.01.2014

57. V § 76c odst. 1 se věty druhá a třetí zrušují.

01.01.2014

58. V § 76c odst. 3 se slova „určitou nemovitostí“ nahrazují slovy „určitou nemovitou věcí“ a slovo „nemovitost“ se nahrazuje slovy „nemovitou věc“.

01.01.2014

59. § 76d zní:

01.01.2014

㤠76d

01.01.2014

Usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, je vykonatelné vyhlášením. Nedošlo-li k vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost.“.

01.01.2014

60. V § 76e se odstavec 2 zrušuje. 

01.01.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2014

61. V § 76f odst. 1 se slova „úkon, který byl učiněn“ nahrazují slovy „jednání, které bylo učiněno“ a slovo „neplatný“ se nahrazuje slovem „neplatné“.

01.01.2014

62. V § 76f se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.“.

01.01.2014

63. V § 76f odst. 2 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitou věcí“, slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“ a slovo „úkon“ se nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

64. V § 77 odst. 2 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.01.2014

65. V § 77a se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2014

66. V § 79 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech, v nichž je účastníkem řízení svěřenský správce, musí návrh dále obsahovat i označení, že se jedná o svěřenského správce, a označení svěřenského fondu. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních poměrů mezi žalobcem a žalovaným (§ 90), se nazývá žalobou.“.

01.01.2014

67. V § 79 odst. 2 se slovo „formě“ nahrazuje slovem „podobě“.

01.01.2014

68. V § 79 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 62a zrušuje.

01.01.2014

69. § 80 zní:

01.01.2014

㤠80

01.01.2014

Určení, zda tu právní poměr nebo právo je či není, se lze žalobou domáhat jen tehdy, je-li na tom naléhavý právní zájem.“.

01.01.2014

70. § 81 se zrušuje.

01.01.2014

71. V § 82 odst. 1 se slova „nebo kdy bylo vydáno usnesení, podle něhož se řízení zahajuje bez návrhu“ zrušují.

01.01.2014

72. V § 83 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

01.01.2014

73. Poznámky pod čarou č. 62b a 62c se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

74. V § 85 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Obecným soudem fyzické osoby, která je podnikatelem, je ve věcech vyplývajících z podnikatelské činnosti okresní soud, v jehož obvodu má sídlo; nemá-li sídlo, určuje se její obecný soud podle odstavce 1.“.

01.01.2014

75. Poznámka pod čarou č. 59 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

76. V § 86 odst. 3 se slovo „podnik“ nahrazuje slovem „závod“ a slovo „podniku“ se nahrazuje slovem „závodu“.

01.01.2014

77. V § 87 odst. 1 písm. b) se slovo „škody“ nahrazuje slovem „újmy“.

01.01.2014

78. V § 87 odst. 1 písm. c) se slovo „podniku“ nahrazuje slovem „závodu“.

01.01.2014

79. V § 87 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 62f zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2014

80. § 88 zní:

01.01.2014

㤠88

01.01.2014

Namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a, je k řízení příslušný soud,

01.01.2014

a) který rozhodoval o rozvodu, jde-li o vypořádání manželů po rozvodu stran jejich společného jmění nebo jiného majetku anebo o zrušení společného nájmu bytu,

01.01.2014

b) v jehož obvodu je nemovitá věc, týká-li se řízení práva k ní, není-li dána příslušnost podle písmene a),

01.01.2014

c) u něhož probíhá řízení o pozůstalosti, jde-li o rozhodnutí sporu v souvislosti s řízením o pozůstalosti,

01.01.2014

d) u něhož probíhá řízení o úschovách, jde-li o rozhodnutí, že ten, kdo odporoval vydání předmětu úschovy žadateli, je povinen s ním souhlasit,

01.01.2014

e) u něhož je prováděn výkon rozhodnutí, jde-li o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí nebo o rozhodnutí o pravosti, výši, skupině nebo pořadí pohledávek přihlášených k rozvrhu,

01.01.2014

f) v jehož obvodu má sídlo organizační jednotka železničního dopravce, týká-li se spor na straně žalovaného této jednotky,

01.01.2014

g) u něhož probíhá řízení, jde-li o žalobu podle § 91a,

01.01.2014

h) v jehož obvodu byla provedena dražba, jde-li o věc veřejné dražby podle zákona o veřejných dražbách,

01.01.2014

i) který je obecným soudem žalobce, jde-li o ochranu držby práva k věci, není-li touto věcí věc nemovitá.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 62e se zrušuje.

01.01.2014

81. V § 89a se slova „v obchodní věci“ nahrazují slovy „ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti“.

01.01.2014

82. V § 93 odst. 1 se slova „ , pokud nejde o řízení o rozvod, neplatnost manželství, nebo určení, zda tu manželství je či není“ zrušují.

01.01.2014

83. § 94 se zrušuje.

01.01.2014

84. V § 96 odst. 4 se slova „ , nebo jde-li o zpětvzetí návrhu na rozvod, neplatnost manželství nebo určení, zda tu manželství je či není anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství“ zrušují.

01.01.2014

85. V § 100 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.01.2014

86. V § 100 odst. 2 větě poslední se slova „podle § 76b“ nahrazují slovy „ve věcech ochrany proti domácímu násilí“.

01.01.2014

87. V § 102 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Ve věcech příslušejících senátu nařídí předběžné opatření nebo zajistí důkaz senát; předseda senátu tak může učinit, jen je-li tu nebezpečí z prodlení. Ustanovení § 75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, § 77 odst. 1 písm. b) až d), § 77 odst. 2, § 77a a § 78 odst. 3 se použijí obdobně.“.

01.01.2014

88. V § 106 odst. 1 větě první se za slovo „rozhodci“ vkládají slova „nebo rozhodčí komisí spolku“ a za slovo „netrvají“ se vkládají slova „nebo že netrvají na projednání věci před rozhodčí komisí spolku“.

01.01.2014

89. V § 106 odst. 2 se za slovo „rozhodci“ vkládají slova „nebo rozhodčí komisí spolku“.

01.01.2014

90. V § 107 odst. 2 se slova „její dědici, popřípadě ti z nich, kteří podle výsledku dědického řízení převzali právo nebo povinnost“ nahrazují slovy „ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti“.

01.01.2014

91. V § 107 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

01.01.2014

92. V § 107a odst. 1 se za slova „nabyvatel práva nebo povinnosti“ vkládají slova „ , popřípadě ten, kdo převzal výkon vlastnického práva k majetku, o nějž v řízení jde,“.

01.01.2014

93. § 108 se zrušuje.

01.01.2014

94. V § 109 odst. 2 písm. c) se slova „ ; to neplatí v řízení o povolení zápisu do obchodního rejstříku“ zrušují.

01.01.2014

95. V § 110 se věta druhá zrušuje.

01.01.2014

96. V § 111 odst. 3 se slova „S výjimkou řízení o rozvod může soud“ nahrazují slovy „Soud může“.

01.01.2014

97. § 113 se zrušuje.

01.01.2014

98. § 113a se zrušuje.

01.01.2014

99. V § 114b odst. 1 se slova „ , a ve věcech uvedených v § 120 odst. 2“ zrušují.

01.01.2014

100. V § 114c odst. 3 písm. d), § 137 odst. 1 a v § 140 odst. 4 se slova „100 odst. 3“ nahrazují slovy „100 odst. 2“.

01.01.2014

101. V § 114c odst. 5 a 7 se slova „ , s výjimkou věcí uvedených v § 120 odst. 2,“ zrušují.

01.01.2014

102. V § 114c odst. 6 se slova „a věcí uvedených v § 120 odst. 2,“ zrušují.

01.01.2014

103. V § 115a se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.01.2014

104. V § 116 odst. 1 se slova „s výjimkou jednání prováděných notáři jako soudními komisaři“ zrušují.

01.01.2014

105. Za § 116 se vkládá nový § 116a, který zní:

01.01.2014

㤠116a

01.01.2014

(1) Účastník má během jednání právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může napomáhat při rozhodování (podpůrce); je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Ustanovení § 23 tím není dotčeno.

01.01.2014

(2) Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, soud k této námitce v řízení přihlédne.“.

01.01.2014

106. V § 118b odst. 3 se slova „ve věcech uvedených v § 120 odst. 2 a“ zrušují.

01.01.2014

107. V § 119a odst. 1 se slova „ , s výjimkou věcí uvedených v § 120 odst. 2,“ zrušují.

01.01.2014

108. V § 120 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Soud může provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny.“.

01.01.2014

109. V § 120 se odstavec 3 zrušuje. 

01.01.2014

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2014

110. V § 131 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.01.2014

111. V § 133a písm. b) se slova „členství v“ nahrazují slovy „členství ve spolcích a jiných“.

01.01.2014

112. V § 137 odst. 1 se slova „odměna notáře za prováděné úkony soudního komisaře a jeho hotové výdaje, odměna správce dědictví a jeho hotové výdaje,“ zrušují.

01.01.2014

113. V § 137 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2014

114. V § 140 se odstavec 3 zrušuje. 

01.01.2014

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2014

115. V § 142a odst. 1 se slova „ve věci zahájené podle § 80 písm. b)“ nahrazují slovy „v řízení o splnění povinnosti“.

01.01.2014

116. § 144 se zrušuje.

01.01.2014

117. V § 146 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

01.01.2014

118. V § 151 odst. 2 se slova „ , z náhrad, z odměny notáře za provedené úkony soudního komisaře a z jeho hotových výdajů“ nahrazují slovy „a z náhrad“.

01.01.2014

119. § 151a se zrušuje.

01.01.2014

120. V § 153 odst. 2 se slova „řízení bylo možno zahájit i bez návrhu, nebo jestliže“ zrušují.

01.01.2014

121. V § 155 odst. 2 písm. a) se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

122. V § 159a se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2014

123. V § 160 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Uložil-li soud pravomocným rozsudkem povinnost vyklidit obydlí až po zajištění náhradního bydlení, běží lhůta k vyklizení až ode dne zajištění náhradního bydlení.“.

01.01.2014

124. V § 162 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Předběžně vykonatelné jsou rozsudky odsuzující k plnění výživného nebo pracovní odměny za poslední 3 měsíce před vyhlášením rozsudku.“.

01.01.2014

125. V § 163 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2014

126. V § 175 odst. 1 se za slova „rukou žalovaného“ vkládají slova „ , náhradní doručení je vyloučeno“.

01.01.2014

127. § 175a až 175ze, 180a až 182, 184 až 187, 189 až 200r, 200t až 200v a 200x až 200za se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 67b, 67c, 67d, 67e, 34a, 34c, 68, 69, 69a, 70, 71, 38, 72, 69b, 72a, 73, 74, 75, 34b, 75a, 75b, 60, 34e, 34g, 34h a 34i zrušují.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 101 s textem „§ 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“ se zrušuje.

01.01.2014

128. § 176 až 180 včetně nadpisu znějí:

01.01.2014

„Řízení o žalobě z rušené držby

01.01.2014

§ 176

01.01.2014

Ustanovení § 177 až 180 se použijí, je-li z žaloby zřejmé, že se žalobce domáhá ochrany rušené držby.

01.01.2014

§ 177

01.01.2014

(1) Domáhá-li se žalobce ochrany rušené držby, soud o žalobě rozhodne do 15 dnů od zahájení řízení. Žalobce musí prokázat, že jde o svémocné rušení držby. Jednání není třeba nařizovat.

01.01.2014

(2) Domáhá-li se žalobce zákazu provádění nebo odstraňování stavby z důvodů, že může být provedením nebo odstraněním stavby ohrožen nebo hrozí omezení jeho vlastnického práva, soud rozhodne o žalobě do 30 dnů od zahájení řízení. Předvolání k jednání musí být účastníkům doručeno nejméně 3 dny předem.

01.01.2014

§ 178

01.01.2014

V řízení se soud omezí na zjištění poslední držby a jejího svémocného rušení.

01.01.2014

§ 179

01.01.2014

V řízení nelze rozhodnout o náhradě újmy vzniklé rušením držby.

01.01.2014

§ 180

01.01.2014

(1) Ve věci samé rozhoduje soud usnesením.

01.01.2014

(2) Soud vyhlásí usnesení ihned po skončení jednání. Ustanovení § 156 odst. 2 se nepoužije.“.

01.01.2014

129. V § 202 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Odvolání není přípustné proti usnesení, jímž

01.01.2014

a) se upravuje vedení řízení,

01.01.2014

b) byl účastník vyzván, aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil (§ 43 odst. 1),

01.01.2014

c) bylo prominuto zmeškání lhůty,

01.01.2014

d) byla nebo nebyla připuštěna změna návrhu,

01.01.2014

e) bylo rozhodnuto o svědečném nebo o nárocích podle § 139 odst. 3,

01.01.2014

f) byl schválen smír,

01.01.2014

g) byl zamítnut návrh na přerušení řízení podle § 109 nebo podle § 110,

01.01.2014

h) byl žalovaný vyzván, aby se ve věci písemně vyjádřil (§ 114b),

01.01.2014

i) bylo opraveno rozhodnutí, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí,

01.01.2014

j) bylo rozhodnuto, že doručení je neúčinné (§ 50d),

01.01.2014

k) byla uložena povinnost složit zálohu na náklady důkazu,

01.01.2014

l) bylo vyhověno návrhu na přezkum evropského platebního rozkazu,

01.01.2014

m) bylo nařízeno první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 2,

01.01.2014

n) byl zrušen platební rozkaz podle § 173 odst. 2.“.

01.01.2014

130. V § 203 odst. 2 se slova „uvedených v § 35 odst. 1“ nahrazují slovy „ , do nichž může podle zákona vstoupit nebo v nichž může podat návrh na zahájení řízení,“.

01.01.2014

131. V § 204 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

01.01.2014

132. V § 205 odst. 4 se slova „po dobu“ nahrazují slovy „v průběhu“.

01.01.2014

133. V § 205a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2014

134. V § 208 odst. 2 se slova „a ve věcech dědických též tehdy, bylo-li podáno ve lhůtě u notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví“ a věta druhá zrušují.

01.01.2014

135. V § 210a se slova „odst. 1“ a slova „anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a,“ zrušují.

01.01.2014

136. V § 211a se slova „nebo tehdy, neplatí-li pro odvolatele omezení odvolacích důvodů podle § 205a odst. 1“ zrušují.

01.01.2014

137. § 211b se zrušuje.

01.01.2014

138. V § 212 se písmeno a) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

01.01.2014

139. V § 212a odstavce 2 a 3 znějí:

01.01.2014

(2) Rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a 209) žádné odvolací důvody.

01.01.2014

(3) K novým skutečnostem nebo důkazům (§ 205a a 211a) odvolací soud smí přihlédnout, jen když byly uplatněny.“.

01.01.2014

140. V § 213a odst. 1 se slova „§ 120 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 120 odst. 2“.

01.01.2014

141. § 218b se zrušuje.

01.01.2014

142. V § 222 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.01.2014

143. V § 222a se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2014

144. V § 230 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě z rušené držby;“.

01.01.2014

145. V § 231 odst. 2 se slova „uvedených v § 35 odst. 1“ nahrazují slovy „ , do nichž může podle zákona vstoupit nebo v nichž může podat návrh na zahájení řízení“ a slova „(§ 35)“ se zrušují.

01.01.2014

146. V § 232 odst. 2 se slova „po dobu“ nahrazují slovy „v průběhu“.

01.01.2014

147. V § 235a odst. 1 se slova „až 4“ zrušují.

01.01.2014

148. V § 235d se písmeno a) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

01.01.2014

149. V § 235i odst. 3 a § 243g odst. 2 se slovo „vztahy“ nahrazuje slovem „poměry“.

01.01.2014

150. V § 238 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Dovolání podle § 237 není přípustné

01.01.2014

a) ve věcech upravených v části druhé občanského zákoníku, je-li řízení o nich vedeno podle tohoto zákona a nejedná-li se o manželské majetkové právo,

01.01.2014

b) ve věcech upravených zákonem o registrovaném partnerství, je-li řízení o nich vedeno podle tohoto zákona,

01.01.2014

c) proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50000 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží,

01.01.2014

d) ve věcech odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce,

01.01.2014

e) proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4,

01.01.2014

f) proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném nebo tlumočném,

01.01.2014

g) proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě z rušené držby.“.

01.01.2014

151. V § 238 odst. 2 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

01.01.2014

152. V § 240 odst. 2 se slova „ , a ve věcech dědických též tehdy, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví“ zrušují.

01.01.2014

153. V § 241b odst. 3 se slova „po dobu“ nahrazují slovy „v průběhu“.

01.01.2014

154. V § 242 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

01.01.2014

155. V § 243 písm. b) se slovo „vztahů“ nahrazuje slovem „poměrů“.

01.01.2014

156. V § 244 odst. 1 se slova „z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů“ nahrazují slovy „ze vztahů soukromého práva“.

01.01.2014

157. V § 244 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo rozhodčí komise spolku“.

01.01.2014

158. V § 249 odst. 2 se slovo „nemovitostem“ nahrazuje slovy „nemovitým věcem“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 100 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

159. V § 250 odst. 2 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“ a slovo „nemovitost“ se nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

01.01.2014

160. V § 251 odstavce 1 a 2 znějí:

01.01.2014

(1) Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí s výjimkou titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení.

01.01.2014

(2) Je-li k soudu podán návrh na výkon titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení, soud návrh odmítne.“.

01.01.2014

161. V § 251 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2014

162. V § 252 odst. 2 se slova „podnik nebo organizační složku svého podniku“ nahrazují slovy „závod nebo organizační složku svého závodu“.

01.01.2014

163. V § 252 odst. 4 písm. a) se slova „podnik (část podniku)“ nahrazují slovy „závod (část závodu)“.

01.01.2014

164. V § 252 odst. 4 písm. a) se slova „postižením podniku“ nahrazují slovy „postižením závodu“.

01.01.2014

165. V § 252 odst. 4 písm. b), § 320d písm. d), § 320e, § 320f odst. 3, § 320g odst. 2, § 335b odst. 4, § 336 odst. 4, § 336c odst. 1 písm. b) a e), § 336c odst. 3, § 336d odst. 1, § 337c odst. 5 písm. e), § 337c odst. 6, § 338d odst. 1, § 338zl odst. 2, § 348 odst. 1 a v § 349 odst. 1 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“.

01.01.2014

166. V § 252 odst. 4 písm. b), § 254 odst. 7, § 258 odst. 1, § 260e odst. 2 písm. f), části šesté nadpisu hlavy čtvrté, § 320b a 320c, § 320d písm. b), c) až f), nadpisu nad § 320f, § 320f odst. 1 až 3, § 320g, § 320h odst. 1 a 2, § 320i, § 320j včetně nadpisu, § 326 odst. 1, § 335 odst. 2, § 335a odst. 2, § 335b odst. 1 písm. b), § 335b odst. 3 a 4, § 336 odst. 2 a 3, § 336a odst. 1 písm. b) a c), § 336a odst. 4, § 336b odst. 2 písm. b) a g), § 336b odst. 3 písm. b), § 336b odst. 4 písm. c), § 336c odst. 1 písm. a), § 336f odst. 1, § 336i odst. 1, § 336i odst. 2 písm. b), § 336l odst. 2, 4 a 6, § 336o odst. 2 písm. e), § 337c odst. 5 písm. e), § 337d, § 337h odst. 1 a 2, § 338 odst. 3, § 338b odst. 1, § 338d, § 338e odst. 1 a v § 338zl odst. 2 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

167. V § 254 odst. 7 se slova „ve věcech výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí (§ 272 až 273a),“ zrušují.

01.01.2014

168. V § 254 odst. 7, § 258 odst. 1, části šesté nadpisu hlavy sedmé, § 338f odst. 1 a 2, § 338g odst. 1 a 2, § 338h odst. 1, nadpisu nad § 338i, § 338i odst. 2, § 338k odst. 5 a 6, nadpisu nad § 338m, § 338m odst. 1, § 338ma, nadpisu nad § 338mb, § 338mb odst. 1 a 2, § 338mb odst. 3 úvodní části ustanovení, § 338mb odst. 3 písm. b) a e), § 338mb odst. 4, § 338n odst. 1 úvodní části ustanovení, § 338n odst. 1 písm. a) a e), § 338n odst. 2 a 5, § 338o odst. 2 písm. b), f), h), k) a l), § 338p odst. 5, § 338r odst. 1, § 338u odst. 3, § 338v odst. 1 a 2, § 338w odst. 5, § 338x odst. 1, § 338z odst. 1 až 3, § 338za odst. 3, § 338ze odst. 5 písm. f), § 338zf písm. a), nadpisu nad § 338zj, § 338zk odst. 1 a 3, § 338zl odst. 1 a 2, § 338zm odst. 1, § 338zn, § 338zo odst. 1, nadpisu nad § 338zp, § 338zp odst. 1, nadpisu nad § 338zq, § 338zq odst. 1 až 4 a v § 338zr se slovo „podniku“ nahrazuje slovem „závodu“.

01.01.2014

169. V § 255 odst. 2 se slova „Jsou-li nařízeným výkonem rozhodnutí postiženy majetkové hodnoty nebo práva patřící do“ nahrazují slovy „Je-li nařízeným výkonem rozhodnutí postiženo to, co je součástí“.

01.01.2014

170. V § 255 odst. 2 se slova „tyto majetkové hodnoty“ nahrazují slovy „tuto součást společného jmění“.

01.01.2014

171. V § 255 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

01.01.2014

172. V § 258 odst. 1, části šesté nadpisu hlavy páté, nadpisu nad § 335, § 335 odst. 1 větách první a třetí, § 335a odst. 1, § 337d odst. 2, § 338 odst. 1, § 338a odst. 3, § 338zn odst. 1 a 2 a v § 348 odst. 1 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

01.01.2014

173. V § 258 odst. 1 a § 338d odst. 1 se slovo „nemovitostem“ nahrazuje slovy „nemovitým věcem“.

01.01.2014

174. V § 258 odst. 3 se slova „věcí hromadných, souborů věcí a bytů nebo nebytových prostorů ve vlastnictví podle zvláštního zákona“ nahrazují slovy „věcí hromadných a souborů věcí“.

01.01.2014

175. V § 260a odst. 2 a v § 260c odst. 1 se slova „Nemá-li povinný způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu“ nahrazují slovy „Není-li povinný plně svéprávný“.

01.01.2014

176. V § 260c se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo opatrovníka“.

01.01.2014

177. V § 260c odst. 3 se slova „jednat jménem právnické osoby“ nahrazují slovy „za právnickou osobu jednat“.

01.01.2014

178. V § 260d odst. 1 větě druhé se za slovo „zástupce“ vkládá slovo „ , opatrovníka“.

01.01.2014

179. V § 260e odst. 2 písm. d) se slova „nebo majetkové hodnoty“ zrušují.

01.01.2014

180. V § 260e odst. 2 písm. e) se slova „uvedených v § 334a“ nahrazují slovy „a zaknihovaných cenných papírech“.

01.01.2014

181. V § 260e odst. 2 písm. g), § 338f odst. 1, § 338g odst. 3, § 338h odst. 1 písm. a), § 338m odst. 2, § 338o odst. 2 písm. g), § 338p odst. 1 písm. b) a c), § 338p odst. 3, § 338q odst. 1, § 338z, § 338za odst. 3, § 338ze odst. 5 písm. f), § 338ze odst. 6, § 338zj odst. 1, § 338zk odst. 1 úvodní části ustanovení, § 338zl odst. 1 a v § 338zn odst. 3 se slovo „podnik“ nahrazuje slovem „závod“.

01.01.2014

182. V § 260h se slova „úkony povinného týkající se jeho majetku, které“ nahrazují slovy „jednání povinného týkající se jeho majetku, která“.

01.01.2014

183. V § 260h se slovo „neúčinné“ nahrazuje slovem „neúčinná“.

01.01.2014

184. V § 262 odst. 1 se za slovo „oprávněného“ vkládají slova „nebo omezené doložením času“.

01.01.2014

185. V § 262 odst. 1 se slova „nebo že sám svou vzájemnou povinnost vůči povinnému již splnil, popřípadě je připraven ji splnit“ nahrazují slovy „ , že sám svou vzájemnou povinnost vůči povinnému již splnil, popřípadě je připraven ji splnit, nebo že nastal doložený čas“.

01.01.2014

186. V § 262 odst. 2 se slova „nebo že oprávněný splnil svou vzájemnou povinnost, popřípadě je připraven ji splnit“ nahrazují slovy „ , že oprávněný splnil svou vzájemnou povinnost, popřípadě je připraven ji splnit, nebo že nastal doložený čas“.

01.01.2014

187. § 262a zní:

01.01.2014

㤠262a

01.01.2014

(1) Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

01.01.2014

(2) Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů. Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 79 se zrušuje.

01.01.2014

188. V § 264 odst. 1 se slova „předmětu, z něhož“ nahrazují slovy „věci, z níž“.

01.01.2014

189. V § 267 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Obdobně podle odstavce 1 se postupuje, byl-li nařízeným výkonem rozhodnutí postižen majetek, který patří do společného jmění manželů nebo se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela, ale vymáhanou pohledávku nelze z tohoto majetku uspokojit.“.

01.01.2014

190. V § 267 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2014

191. V § 267a odst. 1 se slova „správou nebo prodejem nemovitostí nebo postižením podniku“ nahrazují slovy „správou nemovité věci, prodejem nemovitých věcí nebo postižením závodu“.

01.01.2014

192. V § 267b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Výkonu rozhodnutí, jímž je postihován majetek ve svěřenském fondu, nepodléhá majetek svěřenského správce. To neplatí, jde-li o výkon rozhodnutí, jímž byla svěřenskému správci uložena pořádková pokuta v řízení o výkonu rozhodnutí podle věty první nebo o výkon rozhodnutí, jímž bylo svěřenskému správci v řízení podle věty první uloženo nahradit náklady řízení, které způsobil svým zaviněním nebo které vznikly náhodou, která se mu přihodila.“.

01.01.2014

193. V § 269 odst. 3 se slova „odst. 1“ zrušují.

01.01.2014

194. V § 270 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

01.01.2014

195. § 272 až 273b se včetně nadpisů zrušují.

01.01.2014

196. V § 274 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se závěrečná část ustanovení „s výjimkou titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení.“.

01.01.2014

197. V § 279 odst. 2 písm. b) a c), § 332 odst. 3, § 337c odst. 1 písm. f) a § 338ze odst. 1 písm. h) se slovo „škody“ nahrazuje slovem „újmy“.

01.01.2014

198. V § 279 odst. 2 písm. e) se slova „úrazového pojištění a důchodového zabezpečení“ nahrazují slovy „a úrazového pojištění“.

01.01.2014

199. V § 279 odst. 2 písm. g) se slova „pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a“ zrušují.

01.01.2014

200. V § 279 odst. 2 písm. k) se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2011“.

01.01.2014

201. V § 299 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j) které zní:

01.01.2014

j) dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku.“.

01.01.2014

202. V § 299 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2014

(3) Jsou-li splněny podmínky stanovené občanským zákoníkem, nesmí být povinnému sražena z dávky poskytované podle zaopatřovací smlouvy částka, kterou povinný vzhledem ke svým poměrům pro své zaopatření nutně potřebuje. Výši této částky určí soud v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí; k jejímu určení soud nařídí jednání.“.

01.01.2014

203. V § 303 odst. 1 se slova „běžného, vkladového nebo jiného“ zrušují.

01.01.2014

204. V § 303 se odstavec 2 zrušuje. 

01.01.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2014

205. V § 303 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Výkon rozhodnutí nelze dále provést ohledně pohledávky z účtu u peněžního ústavu, kterou povinný nabyl jako dědic dědictvím, které podle nařízení zůstavitele má přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice (dále jen „substituční jmění“). To neplatí, má-li povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění.“.

01.01.2014

206. V § 304 se na konci odstavce 1 doplňují věty „V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud dále uloží povinnému, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda pohledávku z účtu nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takovou pohledávku, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře. Doloží-li povinný, že pohledávku z účtu nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti uvedené ve větě třetí nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví.“.

01.01.2014

207. V § 309a odst. 1 se slova „nebo postoupena k zajištění pohledávky věřitele povinného83) anebo“ nahrazují slovem „nebo“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 82 až 84 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

208. V § 309a odst. 1 a v § 331a odst. 1 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 86 až 89 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

209. Za § 311 se vkládá nový § 311a, který zní:

01.01.2014

㤠311a

01.01.2014

Je-li účet u peněžního ústavu zřízen pro více osob, použijí se § 303 až 311 na podíl na peněžních prostředcích na účtu patřící povinnému obdobně.“.

01.01.2014

210. V § 312 odst. 2 větách první a druhé se slova „smluvního vztahu“ nahrazují slovem „závazku“.

01.01.2014

211. V § 312 odst. 2 větě třetí se slova „úkon podmíněn“ nahrazují slovy „jednání podmíněno“.

01.01.2014

212. V § 312 odst. 2 větě čtvrté se slova „Úkony potřebné k uplatnění práva, které“ nahrazují slovy „Jednání potřebná k uplatnění práva, která“.

01.01.2014

213. V § 313 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a uloží mu, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda pohledávku nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takovou pohledávku, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře“.

01.01.2014

214. V § 313 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Doloží-li povinný, že pohledávku z účtu nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti, které mají být podle věty první doloženy, nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví.“.

01.01.2014

215. V § 314c odst. 1 se slova „postoupena k zajištění pohledávky věřitele povinného83) anebo převedena k zajištění závazku“ nahrazují slovy „převedena k zajištění dluhu“.

01.01.2014

216. V § 317 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2014

(3) Výkonu rozhodnutí nepodléhají pohledávky, které povinný nabyl jako substituční jmění. To neplatí, má-li povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2014

217. V § 320 odst. 2 se za číslo „316“ vkládají slova „a § 317 odst. 3“.

01.01.2014

218. V § 320a odst. 2 a v § 320ab odst. 8 se slova „vypořádací podíl“ nahrazují slovem „vypořádání“.

01.01.2014

219. V § 320a odst. 3 a v § 320ab odst. 8 se slova „a § 313 až 316“ nahrazují slovy „ , § 313 až 316 a § 317 odst. 3“.

01.01.2014

220. V § 320aa odst. 1 písm. a) se slovo „obchodní“ zrušuje.

01.01.2014

221. V § 320aa odst. 1 písm. a) se slova „členská práva a povinnosti v družstvu“ nahrazují slovy „družstevní podíl“.

01.01.2014

222. V § 320aa se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud dále uloží povinnému, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda podíl nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takový podíl, zda má právo s ním volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře. Doloží-li povinný, že podíl nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti uvedené ve větě první nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2014

223. V § 320ab odst. 1 se za slova „přiměřeně podle“ vkládají slova „§ 322 odst. 5,“.

01.01.2014

224. V § 320ab odst. 1 větách třetí a čtvrté se slova „podílem v družstvu“ nahrazují slovy „družstevním podílem“.

01.01.2014

225. V § 320ab odst. 1 se slovo „úkon“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

226. V § 320ab se na konci odstavce 3 doplňují věty „Společnost nebo družstvo informuje bez zbytečného odkladu společníky nebo členy družstva, že jí byla doručena dražební vyhláška a že tato dražební vyhláška je k nahlédnutí v sídle společnosti nebo družstva. Společnost s ručením omezeným informuje společníky způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a družstvo písemným oznámením v sídle družstva a v bytovém domě ve vlastnictví družstva, v němž se nachází byt, k němuž má povinný nájemní právo související s podílem, který je předmětem výkonu rozhodnutí. Společnost nebo družstvo zašle společníkovi nebo členovi družstva, který o to požádá, opis dražební vyhlášky na jeho náklady a nebezpečí na adresu uvedenou v žádosti. Udělením příklepu se vydražitel stává společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva namísto toho, jehož podíl byl vydražen.“.

01.01.2014

227. V § 320ab odst. 8 se za větu první vkládá věta „Účast povinného ve společnosti s ručením omezeným a v družstvu a účast komanditisty v komanditní společnosti zaniká doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě společnosti s ručením omezeným, družstvu nebo komanditní společnosti.“.

01.01.2014

228. V § 320b odst. 1 se slova „označí nemovitost“ nahrazují slovy „označí nemovitou věc“, za slovo „navrhuje,“ se vkládají slova „jestliže uvede, že správou nemovité věci nebo jejich souboru lze dosáhnout uspokojení jeho pohledávky s příslušenstvím“, slova „že nemovitost“ se nahrazují slovy „že nemovitá věc“ a slova „se nemovitost“ se nahrazují slovy „se nemovitá věc“.

01.01.2014

229. V § 320d úvodní části ustanovení a v § 335b odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „povinnému“ vkládají slova „ , a týká-li se nařízení výkonu rozhodnutí nemovité věci ve společném jmění manželů, i manželovi povinného“.

01.01.2014

230. V § 320d písm. a), § 335a odst. 2, § 335b odst. 1 písm. a), § 336 odst. 1, § 336a odst. 1 písm. a), § 336b odst. 2 písm. h), § 336j odst. 4, § 336ja odst. 1, 3 až 5, § 336l odst. 1, § 336m odst. 3, § 338c odst. 1, § 340 odst. 1 a v § 348 odst. 3 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“.

01.01.2014

231. V § 320d písm. b) se slovo „plnění“ nahrazuje slovem „plody“.

01.01.2014

232. V § 320d písm. c) se slova „kdo nemovitost“ nahrazují slovy „kdo nemovitou věc“.

01.01.2014

233. V § 320d písm. c), § 320g odst. 1 a v § 335b odst. 4 se za slovo „nájemní“ vkládají slova „či pachtovní“.

01.01.2014

234. V § 320d písm. c) se slova „je nemovitost“ nahrazují slovy „je nemovitá věc“.

01.01.2014

235. V § 320d písm. c) se za slovo „břemenem“ vkládají slova „nebo výměnkem“.

01.01.2014

236. V § 320d se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , jde-li o práva nezapsaná v katastru nemovitostí“.

01.01.2014

237. V § 320d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Práva podle odstavce 1 písm. c), která jsou zapsána do katastru nemovitostí, soud zjistí z katastru nemovitostí, a je-li to možné, tak prostřednictvím dálkového přístupu.“.

01.01.2014

238. V § 320f odst. 2 větě druhé se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

239. V § 320f odst. 3 se za slova „povinného, aby“ vkládají slova „plody a“.

01.01.2014

240. V § 320f odst. 4 se slova „potvrzuje soud splnění dluhu“ nahrazují slovy „vydává soud potvrzení o splnění dluhu“.

01.01.2014

241. V § 320g odst. 1 se za slovo „nájemcem“ vkládají slova „či pachtýřem“.

01.01.2014

242. V § 320j se na konci odstavce 1 doplňují věty „Výkon rozhodnutí správou nemovité věci, k jejímuž využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, se vztahuje i na podíl na této věci v přídatném spoluvlastnictví. Výkon rozhodnutí správou nemovité věci nelze nařídit pouze na podíl na nemovité věci v přídatném spoluvlastnictví.“.

01.01.2014

243. V § 322 odstavec 5 zní:

01.01.2014

(5) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny věci, které povinný nabyl jako substituční jmění. To neplatí, má-li povinný právo s věcí volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění.“.

01.01.2014

244. V § 322 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2014

(7) Odstavce 1 až 6 se na návrh oprávněného nepoužijí, jde-li o věci, které povinný, který úmyslným trestným činem způsobil škodu, nabyl z majetkového prospěchu získaného tímto trestným činem, je-li oprávněným poškozený z tohoto trestného činu. V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud podle tvrzení oprávněného uvede věci, na které se podle věty první nepoužijí odstavce 1 až 6.“.

01.01.2014

245. V § 323 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

01.01.2014

(1) Výkonem rozhodnutí prodejem movitých věcí mohou být postiženy movité věci s výjimkou věcí postihovaných podle části šesté hlav druhé až čtvrté. Výkon rozhodnutí prodejem movité věci, k jejímuž využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, se vztahuje i na podíl na této věci v přídatném spoluvlastnictví.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.01.2014

246. V § 323 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Je-li oprávněnému známo, že má povinný některou movitou věc umístěnou mimo svůj byt (sídlo), anebo že povinný je vlastníkem zaknihovaného cenného papíru, uvede oprávněný takovou skutečnost již v návrhu na výkon rozhodnutí; oprávněný rovněž uvede podle možností, kde se movitá věc nachází nebo kde je zaknihovaný cenný papír evidován.“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 86c a 86d se zrušují.

01.01.2014

247. Na konci textu § 324 se doplňují slova „a uloží mu, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda věc nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takovou věc, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře“.

01.01.2014

248. Na konci § 324 se doplňuje věta „Doloží-li povinný, že věc nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti, které mají být podle věty první doloženy, nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví.“.

01.01.2014

249. V § 325a a v § 345 odst. 4 se slova „ , místa podnikání“ zrušují.

01.01.2014

250. V § 325b odst. 2, § 335b odst. 4, § 336c odst. 1 písm. b) a v § 338p odst. 1 písm. b) se slova „ , místo podnikání“ zrušují.

01.01.2014

251. V § 326 odst. 1 a v § 326a se slova „ , místu podnikání“ zrušují.

01.01.2014

252. V § 326 odst. 3 se slova „do úschovy nebo skladování“ nahrazují slovy „ , aby ji opatrovala“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 86e a 86f se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

253. V § 326 odst. 5 se slova „ , vkladní knížky,“ zrušují.

01.01.2014

254. V § 326 odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Zaknihované cenné papíry zapsané v příslušné evidenci se sepíší, jakmile se soud dozví, že jsou pro povinného evidovány v této evidenci.“.

01.01.2014

255. V § 326 odst. 6 se slova „evidence investičních nástrojů“ nahrazují slovy „příslušné evidence“.

01.01.2014

256. V § 326 odst. 6 se slova „s investičním nástrojem“ nahrazují slovy „se zaknihovaným cenným papírem“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 86h se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

257. V § 327a odst. 1 se za slovo „rejstříku“ vkládají slova „ , případně seznamu,“.

01.01.2014

258. V § 327a odst. 2 větě první se za slovo „rejstřík“ vkládá slovo „ , seznam“.

01.01.2014

259. V § 327a odst. 2 větě druhé se slovo „(evidence)“ nahrazuje slovy „(seznamu, evidence)“.

01.01.2014

260. § 327b se zrušuje.

01.01.2014

261. V § 328 odst. 1 písm. c) se za slovo „papíru“ vkládají slova „a zaknihovaného cenného papíru“.

01.01.2014

262. V § 328b odst. 1 se za slovo „papíry,“ vkládají slova „ , případně zaknihované zastupitelné cenné papíry“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 86i se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

263. V § 329 odst. 3, § 330a odst. 3, § 336i odst. 2 písm. a), § 336j odst. 1, § 336o odst. 3, § 338w odst. 1 písm. a) a v § 338x odst. 1 se za slovo „právo“ vkládají slova „nebo výhrada zpětné koupě“.

01.01.2014

264. V § 329 odst. 7 se slovo „závady“ nahrazuje slovem „práva“.

01.01.2014

265. V § 329a odst. 1 se za slovo „papírů“ vkládají slova „nebo zaknihovaných cenných papírů“.

01.01.2014

266. V § 330 odst. 3 a v § 336n odst. 1 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

01.01.2014

267. V § 330 odst. 3, § 336n odst. 2 a § 338za odst. 2 se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.

01.01.2014

268. V § 330 odst. 5 se slova „§ 185g“ nahrazují slovy „§ 301 zákona o zvláštních řízeních soudních“.

01.01.2014

269. V § 330a odst. 2 písm. e) se slova „dobu, do“ nahrazují slovy „lhůtu, ve“.

01.01.2014

270. V § 330a odst. 2 písm. h) a v § 336o odst. 2 písm. h) se za slovo „práva“ vkládají slova „nebo výhrady zpětné koupě“.

01.01.2014

271. V § 330a odst. 2 písm. h) a v § 336o odst. 2 písm. h) se slova „je předkupní právo prokázáno“ nahrazují slovy „jsou předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány“.

01.01.2014

272. V § 331 odst. 1 a 2 se slova „byla-li vydražená věc v obchodním majetku povinného“ nahrazují slovy „sloužila-li vydražená věc jeho podnikatelské činnosti“.

01.01.2014

273. V § 331 odst. 5 a v § 342 odst. 2 se slova „přiměřeně podle § 185g“ nahrazují slovy „přiměřeně podle § 301 zákona o zvláštních řízeních soudních“.

01.01.2014

274. V § 331 odst. 5 a v § 342 odst. 2 se slova „lhůta podle § 185g odst. 1“ nahrazují slovy „lhůta podle § 301 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních“.

01.01.2014

275. V § 331a odst. 1 se slova „převodem práva“ nahrazují slovy „zajišťovacím převodem práva“.

01.01.2014

276. V § 334 se odstavec 1 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.01.2014

277. V § 334 odst. 1 se za slovo „papíry“ vkládají slova „nebo zaknihované cenné papíry“.

01.01.2014

278. V § 334 odst. 2 se za slovo „papíru“ vkládají slova „ , zaknihovaného cenného papíru“, slova „úkony potřebné“ se nahrazují slovy „jednání potřebná“, slovo „které“ se nahrazuje slovem „která“ a za slovo „listin“ se vkládají slova „anebo zaknihovaných cenných papírů“.

01.01.2014

279. V § 334a odst. 1 se za slova „cenné papíry“ vkládají slova „nebo zaknihované cenné papíry“ a slova „§ 334 odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 334 odst. 1“.

01.01.2014

280. V § 335 odst. 1 větě první se slova „označí nemovitost“ nahrazují slovy „označí nemovitou věc“ a slova „že nemovitost“ se nahrazují slovy „že nemovitá věc“.

01.01.2014

281. V § 335 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

01.01.2014

282. V § 335a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, k jejímuž využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, se vztahuje i na podíl na této věci v přídatném spoluvlastnictví.“.

01.01.2014

283. V § 335b odst. 1 písm. b) se slova „právo odpovídající věcnému břemeni nebo nájemní právo, s poučením, že při neoznámení povinný“ nahrazují slovy „výhradu zpětné koupě, právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek nebo nájemní či pachtovní právo, jde-li o práva nezapsaná v katastru nemovitostí, s poučením, že při neoznámení povinný, případně i jeho manžel“.

01.01.2014

284. V § 335b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

01.01.2014

c) uloží, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takovou nemovitou věc, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře;

01.01.2014

d) zakáže, aby po doručení usnesení odmítl nemovitou věc, pokud ji koupil na zkoušku nebo aby se vzdal práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku.“.

01.01.2014

285. V § 335b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Práva podle odstavce 1 písm. b), která jsou zapsána do katastru nemovitostí, soud zjistí z katastru nemovitostí, a je-li to možné, tak prostřednictvím dálkového přístupu.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

01.01.2014

286. V § 335b se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Doloží-li povinný, že nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti podle odstavce 1 písm. c) nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví.“.

01.01.2014

287. V § 335b odst. 4 se za slovo „pojmenování“ vkládají slova „nebo určení“.

01.01.2014

288. V § 335b odst. 4 se slova „ , a označí pozemek, na němž nebo pod nímž se nemovitost nachází“ zrušují.

01.01.2014

289. V § 335b odst. 5 se za slova „předkupní právo,“ vkládají slova „výhradu zpětné koupě,“.

01.01.2014

290. V § 335b odst. 5 se za slova „věcné právo“ vkládá slovo „ , výměnek“.

01.01.2014

291. V § 336a odst. 1 písm. d) se slova „známá věcná břemena a nájemní“ nahrazují slovy „oznámená nebo jinak známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní“.

01.01.2014

292. V § 336a odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Soud zároveň může rozhodnout o zániku nájemního či pachtovního práva, výměnku nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni, jestliže

01.01.2014

a) je nájemné či pachtovné, případně poměrná část výnosu z věci zcela nepřiměřená nájemnému či pachtovnému, případně poměrné části výnosu z věci v místě a čase obvyklé nebo je-li věcné břemeno či výměnek zcela nepřiměřený výhodě oprávněného, a

01.01.2014

b) toto právo výrazně omezuje možnost prodat nemovitou věc v dražbě.“.

01.01.2014

293. V § 336b odst. 2 písm. g) se slova „a nájemní“ nahrazují slovy „ , výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní“.

01.01.2014

294. V § 336b odst. 3 písm. b) se slova „nájemní právo“ nahrazují slovy „nájemní či pachtovní právo, výměnek“ a za slovo „bytu“ se vkládají slova „ , výměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení,“.

01.01.2014

295. V § 336b se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku“.

01.01.2014

296. V § 336b odst. 4 písm. d) se slova „nemovitosti předkupní právo“ nahrazují slovy „nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě“ a slovo „zaniká“ se nahrazuje slovy „nebo výhrada zpětné koupě zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, která udělením příklepu nezanikají“.

01.01.2014

297. V § 336b se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2014

e) na to, že pozemek, na který se vztahuje nařízení výkonu rozhodnutí, je zatížen právem stavby, lze-li tuto skutečnost zjistit z veřejného seznamu.“.

01.01.2014

298. V § 336c odst. 1 písm. a), § 336e odst. 3 větě první a v § 338r odst. 3 se za slovo „právo“ vkládají slova „nebo výhradu zpětné koupě“.

01.01.2014

299. V § 336e odst. 3 se slova „je prokázáno“ nahrazují slovy „nebo výhrada zpětné koupě jsou prokázány“.

01.01.2014

300. V § 336i odst. 2 písm. b) se slova „a nájemní“ nahrazují slovy „ , výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní“.

01.01.2014

301. V § 336j odst. 4 se za slovo „povinnému,“ vkládají slova „umožňuje-li to povaha vydražené nemovité věci,“.

01.01.2014

302. V § 336ja odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ , umožňuje-li to povaha vydražené nemovité věci“.

01.01.2014

303. V § 336l odstavec 5 zní:

01.01.2014

(5) Dnem, kterým se stal vydražitel nebo předražitel vlastníkem vydražené nemovité věci, zanikají

01.01.2014

a) právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek, nájemní právo nebo pachtovní právo, nejde-li o věcné břemeno bydlení, výměnek, jehož součástí je právo bydlení nebo nájem bytu, neuvedená v dražební vyhlášce nebo neoznámená soudem po zahájení dražebního jednání,

01.01.2014

b) výhrada zpětné koupě a předkupní právo k vydražené nemovité věci, s výjimkou předkupního práva stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupního práva vlastníka stavby k pozemku nebo vlastníka pozemku ke stavbě a zákonného předkupního práva,

01.01.2014

c) výhrada zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, budoucí zástavní právo a budoucí výměnek.

01.01.2014

Zemědělský pacht neuvedený v dražební vyhlášce nebo neoznámený soudem po zahájení dražebního jednání zaniká koncem pachtovního roku. Soud potvrdí, která věcná nebo jiná práva zapsaná v katastru nemovitostí váznoucí na nemovité věci zanikla a která působí proti vydražiteli nebo předražiteli.“.

01.01.2014

304. V § 336l odst. 6 a v § 338z odst. 4 se za slova „vydat mu“ vkládají slova „plody a“.

01.01.2014

305. V § 336l odst. 6, § 338i odst. 3 a v § 338z odst. 4 se slovo „škodu“ nahrazuje slovem „újmu“.

01.01.2014

306. V § 336l odst. 6 a v § 320f odst. 2 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitou věcí“.

01.01.2014

307. V § 336l odst. 7 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nebo odebráním nemovité věci“.

01.01.2014

308. V § 336n odst. 3, § 338o odst. 2 písm. f) a v nadpisu nad § 338zk se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

01.01.2014

309. V § 337a se slova „byla-li vydražená nemovitost v obchodním majetku povinného“ nahrazují slovy „sloužila-li vydražená věc jeho podnikatelské činnosti“.

01.01.2014

310. V § 337c odst. 4 a v § 338ze odst. 4 se slova „ , úroky z prodlení nebo poplatek z prodlení“ nahrazují slovy „nebo úroky z prodlení“.

01.01.2014

311. V § 337d odst. 2 a v části šesté nadpisu hlavy šesté se slovo „nemovitostech“ nahrazuje slovy „nemovitých věcech“.

01.01.2014

312. V § 338 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Výkon rozhodnutí prodejem movitých nebo nemovitých věcí nelze nařídit pouze na podíl na nemovité věci v přídatném spoluvlastnictví.“.

01.01.2014

313. V § 338a odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Na výkon rozhodnutí prodejem zastavených movitých věcí a nemovitých věcí se užijí ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, nestanoví-li zákon jinak.“.

01.01.2014

314. V § 338a odst. 2 se za slovo „odevzdána,“ vkládají slova „aby ji opatrovala,“.

01.01.2014

315. V § 338b odst. 1 se slova „označí nemovitost“ nahrazují slovy „označí nemovitou věc“.

01.01.2014

316. V § 338b odst. 1 se slova „že nemovitost“ nahrazují slovy „že nemovitá věc“.

01.01.2014

317. V § 338b se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2014

(3) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud uloží povinnému, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takovou nemovitou věc, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře. Doloží-li povinný, že nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti podle věty první nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví.“.

01.01.2014

318. V § 338c odstavce 2 a 3 znějí:

01.01.2014

(2) Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci, k jejímuž využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, se vztahuje i na podíl na této věci v přídatném spoluvlastnictví. Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva nelze nařídit pouze na podíl na nemovité věci v přídatném spoluvlastnictví.

01.01.2014

(3) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny nemovité věci, které povinný nabyl jako substituční jmění. To neplatí, má-li povinný právo s nemovitou věcí volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění.“.

01.01.2014

319. V § 338f odst. 1 se slova „majetkem povinného“ nahrazují slovy „ve vlastnictví povinného“.

01.01.2014

320. Poznámka pod čarou č. 93 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

321. V § 338g odst. 2 se slova „věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které“ nahrazují slovy „jmění, které“.

01.01.2014

322. V § 338g odst. 2 se slovo „mají“ nahrazuje slovem „má“.

01.01.2014

323. V § 338g se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Výkon rozhodnutí postižením závodu, k jehož využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, se vztahuje i na podíl na této věci v přídatném spoluvlastnictví.“.

01.01.2014

324. V § 338g odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Z výkonu rozhodnutí je vyloučen závod, který povinný nabyl jako substituční jmění. To neplatí, má-li povinný právo se závodem volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění.“.

01.01.2014

325. V § 338h odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „povinnému“ vkládají slova „ , a týká-li se nařízení výkonu rozhodnutí závodu ve společném jmění manželů, i manželovi povinného“.

01.01.2014

326. V § 338h odst. 1 písm. b) se slova „věcem, právům nebo jiným hodnotám patřícím“ nahrazují slovy „majetku náležejícímu“ a slova „ , s poučením, že při neoznámení povinný“ se nahrazují slovy „nebo výhradu zpětné koupě, jde-li o práva nezapsaná v katastru nemovitostí, s poučením, že při neoznámení povinný, případně i jeho manžel“.

01.01.2014

327. V § 338h odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

01.01.2014

c) uloží, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda závod nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takový závod, zda má právo s ním volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře;“.

01.01.2014

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

01.01.2014

328. V § 338h odst. 1 písm. d) a v § 338zk odst. 1 písm. a) se slova „věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které“ nahrazují slovy „majetek, který“.

01.01.2014

329. V § 338h odst. 1 písm. d) a v § 338zk odst. 1 písm. a) se slovo „mají“ nahrazuje slovem „má“, v § 338h odst. 1 písm. d) se slovo „je“ nahrazuje slovem „jej“ a slovo „nimi“ se nahrazuje slovem „ním“.

01.01.2014

330. V § 338h se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Práva podle odstavce 1 písm. b), která jsou zapsána do katastru nemovitostí, soud zjistí z katastru nemovitostí, a je-li to možné, tak prostřednictvím dálkového přístupu.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2014

331. V § 338h se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Doloží-li povinný, že závod nabyl jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti podle odstavce 1 písm. c) nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví.“.

01.01.2014

332. V § 338h odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Po právní moci soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí osobám, o nichž je známo, že mají k závodu nebo k jednotlivým součástem majetku, které slouží k provozování závodu nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit, předkupní, zástavní nebo zadržovací právo nebo výhradu zpětné koupě, osobám, kterým práva náležející k závodu byla převedena k zajištění dluhu povinného ve prospěch jeho věřitele, a finančnímu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je závod a v jejichž obvodu má povinný své bydliště (sídlo). Po nabytí právní moci se usnesení též vyvěsí na úřední desce soudu. O tom, že usnesení nabylo právní moci, soud vyrozumí příslušný rejstříkový soud nebo orgán, který vede jiný rejstřík, v němž je povinný zapsán.“.

01.01.2014

333. V § 338k odst. 1 větě první se slova „postiženého podniku“ nahrazují slovy „náležejícího k postiženému závodu“ a slovo „podniku“ se nahrazuje slovy „náležející k závodu“.

01.01.2014

334. V § 338k odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „K řádnému zajištění majetku náležejícího k závodu činí vhodná opatření, zejména vyrozumí peněžní ústav, že s prostředky na účtu povinného, které slouží k provozování závodu, může povinný nakládat jen s jeho souhlasem.“.

01.01.2014

335. V § 338k odst. 1 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Zjistí-li správce, že součástí závodu je nemovitá věc, vyrozumí bez zbytečného odkladu příslušný katastrální úřad, že byl nařízen výkon rozhodnutí postižením závodu a že povinný nesmí bez jeho souhlasu nemovitou věc převést na jiného, zatížit ji nebo s ní jinak nakládat.“.

01.01.2014

336. V § 338k odst. 2 větě první se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednáními“ a slovo „úkonů“ se nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

337. V § 338k odst. 2 větě druhé se slova „úkony povinného, které“ nahrazují slovy „jednání povinného, která“ a slovo „neplatné“ se nahrazuje slovem „neplatná“.

01.01.2014

338. V § 338k odst. 4 se slova „úkony potřebné k odvrácení hrozící škody na majetku podniku“ nahrazují slovy „jednání potřebná k odvrácení újmy hrozící závodu“ a slova „tyto úkony“ se nahrazují slovy „tato jednání“.

01.01.2014

339. V § 338k odst. 5 se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.

01.01.2014

340. V § 338m odst. 1 písm. a) se slova „věci, práva a jiné majetkové hodnoty a jaké závazky“ nahrazují slovem „jmění“.

01.01.2014

341. V § 338m odst. 1 písm. a) a c) se slovo „mají“ nahrazuje slovem „má“.

01.01.2014

342. V § 338m odst. 1 písm. c) se slova „věcí, práv a jiných majetkových hodnot a závazků, o nichž“ nahrazují slovy „jmění, o němž“.

01.01.2014

343. V § 338m odst. 3 se slova „věcí, práv a jiných majetkových hodnot“ nahrazují slovem „jmění“.

01.01.2014

344. V § 338mb odst. 3 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) jaký majetek náleží k závodu a jakou má cenu,“.

01.01.2014

345. V § 338mb odst. 3 písm. c) a d) se slova „závazky patří k podniku“ nahrazují slovy „dluhy náležejí k závodu“.

01.01.2014

346. V § 338n odst. 1 písm. a), § 338o odst. 2 písm. f), § 338r odst. 1 a v § 338za odst. 3 se slova „věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících“ nahrazují slovy „majetku náležejícího“.

01.01.2014

347. V § 338n odst. 1 písm. b) se slova „patřících k podniku“ nahrazují slovy „náležejících k závodu“.

01.01.2014

348. V § 338n odst. 1 písm. c) a d) se slova „závazků patřících k podniku“ nahrazují slovy „dluhů náležejících k závodu“.

01.01.2014

349. V § 338n odstavec 6 zní:

01.01.2014

(6) Zjistí-li soud, že cena majetku náležejícího k závodu spolu s prostředky uvedenými v odstavci 1 písm. b) nepřesahuje výši splatných peněžitých dluhů náležejících k závodu, pohledávek oprávněného a těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, které nenáležejí k závodu, a předpokládané náklady výkonu rozhodnutí, odměnu správce a náhradu jeho hotových výdajů, anebo že ji přesahuje jen nepatrně, výkon rozhodnutí zastaví.“.

01.01.2014

350. V § 338o odst. 2 písm. f) a v § 338zn odst. 1 a 2 se slovo „patřících“ nahrazuje slovem „náležejících“.

01.01.2014

351. V § 338o odst. 2 písm. h) se slova „ , postoupením pohledávky nebo převodem práva“ nahrazují slovy „nebo zajišťovacím převodem práva“ a slovo „patří“ se nahrazuje slovem „náleží“.

01.01.2014

352. V § 338o odst. 2 písm. i) se slova „závazky patřící k podniku“ nahrazují slovy „dluhy náležející k závodu“.

01.01.2014

353. V § 338o odst. 2 písm. k) a v § 338p odst. 5 se slova „věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám, které“ nahrazují slovy „majetku, který“ a slova „povaze mají“ se nahrazují slovy „povaze má“.

01.01.2014

354. V § 338o odst. 2 písm. k) se za slova „sloužit, předkupní právo“ vkládají slova „nebo výhradu zpětné koupě“ a slovo „zaniká“ se nahrazuje slovy „nebo výhrada zpětné koupě zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, která udělením příklepu nezanikají“.

01.01.2014

355. V § 338p odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinnému, manželu povinného, osobám, o nichž je mu známo, že mají k závodu nebo k majetku, který slouží k provozování závodu nebo vzhledem ke své povaze má tomuto účelu sloužit, předkupní právo, výhradu zpětné koupě, zástavní právo nebo zadržovací právo, osobám, kterým práva náležející k závodu byla převedena k zajištění dluhu povinného ve prospěch jeho věřitele, osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem, zadržovacím právem nebo zajišťovacím převodem práva, jež náležejí k závodu, a příslušnými listinami je prokázaly, a osobám uvedeným v § 338zn odst. 1,“.

01.01.2014

356. V § 338p odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo výhradu zpětné koupě“.

01.01.2014

357. V § 338s odst. 1 a 2, § 338ze odst. 1 písm. e), § 338ze odst. 3 a v § 338ze odst. 5 písm. d) se slova „ , postoupením pohledávky nebo“ nahrazují slovy „nebo zajišťovacím“.

01.01.2014

358. V § 338s odst. 1 a 2 se slova „patří k podniku“ nahrazují slovy „náleží k závodu“.

01.01.2014

359. V § 338s odst. 3 se slova „nepatří k podniku“ nahrazují slovy „nenáležejí k závodu“.

01.01.2014

360. V § 338v odst. 2 se slova „věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot patřících“ nahrazují slovy „součástí majetku náležejícího“ a slova „sporné věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty“ se nahrazují slovy „sporné součásti majetku“.

01.01.2014

361. V § 338w odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) na základě zprávy správce podle § 338t odst. 1 usnesením určí novou cenu majetku náležejícího k závodu, výši peněžních prostředků v hotovosti a uložených na účtu u peněžního ústavu v měně České republiky, náležejících k závodu, cenu dluhů náležejících k závodu, výši peněžitých dluhů náležejících k závodu a výslednou cenu závodu,“.

01.01.2014

362. V § 338w odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Zjistí-li soud, že cena majetku náležejícího k závodu spolu s prostředky uvedenými v § 338n odst. 1 písm. b) nepřesahuje výši splatných peněžitých dluhů náležejících k závodu, pohledávek oprávněného, těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a dalších přihlášených věřitelů, které nenáležejí k závodu, a předpokládané náklady výkonu rozhodnutí, odměnu správce a náhradu jeho hotových výdajů, anebo že ji přesahuje jen nepatrně, výkon rozhodnutí zastaví.“.

01.01.2014

363. V § 338x odst. 1 větě druhé se slova „věcem, právům nebo jiným majetkovým hodnotám, které patří“ nahrazují slovy „součástem majetku, které náležejí“.

01.01.2014

364. V § 338z odst. 1 větě druhé se slovo „Podnik“ nahrazuje slovem „Závod“.

01.01.2014

365. V § 338z se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Soud potvrdí, která předkupní práva a výhrady zpětné koupě váznoucí na nemovité věci zanikly a které působí proti vydražiteli.“.

01.01.2014

366. V § 338z odst. 2 se slova „závazků patřících“ nahrazují slovy „povinností náležejících“.

01.01.2014

367. V § 338z odst. 3 se za slovo „právo“ vkládají slova „a výhrada zpětné koupě“ a slova „věcem, právům nebo jiným hodnotám“ se nahrazují slovy „součástem majetku náležejícího k závodu s výjimkou předkupního práva stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupního práva vlastníka stavby k pozemku nebo vlastníka pozemku ke stavbě a zákonného předkupního práva“.

01.01.2014

368. V § 338z odst. 4 se slova „s podnikem“ nahrazují slovy „se závodem“.

01.01.2014

369. V § 338ze odst. 5 písm. e) se slova „anebo nemovitostí“ nahrazují slovy „anebo nemovitých věcí“.

01.01.2014

370. V § 338zf písm. a) se slova „závazků patřících“ nahrazují slovy „dluhů náležejících“ a slovo „nepatří“ se nahrazuje slovem „nenáležejí“.

01.01.2014

371. V § 338zk odst. 1 písm. d) se slova „závazky patřící“ nahrazují slovy „dluhy náležející“.

01.01.2014

372. V § 338zk odst. 2 se slova „nebo jiného závazku“ zrušují a slova „přechodu závazku“ se nahrazují slovy „přechodu dluhu“.

01.01.2014

373. Poznámka pod čarou č. 95 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.01.2014

374. V § 338zk odst. 5 se slova „se závazky“ nahrazují slovy „s pohledávkami“.

01.01.2014

375. V § 338zm odst. 2 se slova „věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot patřících k podniku“ nahrazují slovy „majetku náležejícího k závodu“.

01.01.2014

376. V § 338zn odst. 1 se slovo „nepatří“ nahrazuje slovem „nenáleží“.

01.01.2014

377. V § 338zn odst. 3 se slovo „patřící“ nahrazuje slovem „náležející“.

01.01.2014

378. V § 338zp odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Správa části závodu vykonávaná správcem se vztahuje i na jednání při provozu závodu, která se týkají jím spravované organizační složky závodu.“.

01.01.2014

379. Za § 338zq se vkládá nový § 338zqa, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

„Prodej rodinného závodu

01.01.2014

§ 338zqa

01.01.2014

(1) Na výkon rozhodnutí prodejem rodinného závodu se užijí ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem závodu, nestanoví-li se dále jinak.

01.01.2014

(2) Členu rodiny zúčastněnému na provozu rodinného závodu, který není povinným, soud doručí dražební vyhlášku.

01.01.2014

(3) Zúčastní-li se člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu, který není povinným, dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep; ustanovení § 338x odst. 1 věty druhé se nepoužije.

01.01.2014

(4) Člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu, který není povinným, je oprávněn podat za podmínek uvedených v § 338y odst. 2 větě druhé odvolání proti usnesení o příklepu.“.

01.01.2014

380. V nadpisu nad § 340 se slova „a) bez náhrady“ zrušují.

01.01.2014

381. V § 340 odst. 1 se slova „u nichž není třeba zajistit přiměřený náhradní byt, náhradní byt, náhradní ubytování nebo přístřeší,“ zrušují.

01.01.2014

382. V § 340 odst. 2 se slovo „pět“ nahrazuje číslem „15“.

01.01.2014

383. § 343 a 344 se včetně nadpisu zrušují.

01.01.2014

384. V § 351 odst. 2 se slova „odpovědnosti za škodu“ nahrazují slovy „povinnosti nahradit újmu“.

01.01.2014

385. § 354 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠354

01.01.2014

Oznámení výhrady

01.01.2014

(1) Každý může požádat okresní soud, aby doručil jeho oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle občanského zákoníku tomu, proti kterému se neúčinnosti právního jednání může dovolat.

01.01.2014

(2) Soud o žádosti sepíše protokol a oznámení o výhradě doručí. Nepředá-li žadatel soudu spolu se žádostí oznámení o výhradě, může ho učinit do protokolu u soudu. V takovém případě soud doručí protokol.“.

01.01.2014

Čl. II

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

01.01.2014

2. Pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

3. Řízení o dědictví upravené v zákoně č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na projednání dědictví v případech, kdy smrt zůstavitele nastala do 31. prosince 2013.

01.01.2014

4. Je-li po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vymáhána pohledávka náhrady za příspěvek na výživu dítěte, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je tato pohledávka přednostní podle § 279 odst. 2 písm. g) občanského soudního řádu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Je-li po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vymáhána pohledávka náhrady přeplatku na dávce důchodového zabezpečení, je tato pohledávka přednostní podle § 279 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

5. Tam, kde zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, hovoří o pohledávce postoupené k zajištění pohledávky věřitele povinného nebo o pohledávce zajištěné postoupením pohledávky, rozumí se tím pohledávka převedená k zajištění dluhu povinného ve prospěch jeho věřitele nebo pohledávka zajištěná zajišťovacím převodem práva.

01.01.2014

6. Bude-li v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona usnesení o příklepu vydáno po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nezaniká dnem, kterým se stal vydražitel vlastníkem nemovité věci, případně nemovité věci náležející k závodu.

01.01.2014

7. Z výkonu rozhodnutí nebo exekuce jsou po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vyloučeny byty nebo nebytové prostory a domy s byty nebo nebytovými prostory, nebylo-li do katastru nemovitostí České republiky vloženo prohlášení vlastníka, a to v případech, kdy k takovým bytům nebo nebytovým prostorům mají právo k výlučnému nabytí vlastnictví osoby podle § 23 a 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. prosince 2013.

01.01.2014

8. Při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí a prodejem závodu se poplatek z prodlení za poslední 3 roky před rozvrhovým jednáním uspokojuje v pořadí jistiny, nestačí-li rozdělovaná podstata, uhradí se před jistinou. Pokud ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů slouží jen část pohledávky z hypotečního úvěru, uspokojují se nároky uvedené ve větě první poměrně.

01.01.2014

9. Výkon rozhodnutí, kterým je přiznáno právo na bytovou náhradu podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se provede podle zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

10. Je-li výkonem rozhodnutí postiženo právo vkladatele na výplatu zůstatku z vkladového vztahu potvrzeného vkladní knížkou na doručitele, který byl zrušen článkem III zákona č. 126/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, postupuje se podle dosavadních právních předpisů upravujících výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

01.01.2014

ČÁST DRUHÁ

01.01.2014

Změna zákona o soudních poplatcích

01.01.2014

Čl. III

01.01.2014

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb. a zákona č. 167/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 2 odst. 1 písm. d) se slova „v obchodním rejstříku“ nahrazují slovy „ve veřejném rejstříku“.

01.01.2014

2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

01.01.2014

f) notář v případě zápisu skutečnosti do veřejného rejstříku.“.

01.01.2014

3. V § 2 odst. 3 se slova „neexistenci registrovaného partnerství2) (dále jen „partnerství“)“ nahrazují slovy „o určení, zda tu registrované partnerství2) (dále jen „partnerství“) je či není“.

01.01.2014

4. V § 2 odst. 9 se slova „obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „veřejného rejstříku“.

01.01.2014

5. V § 6a odst. 6 větě první se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“ a slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

6. V § 6a odst. 6 se věta druhá zrušuje.

01.01.2014

7. V § 9 odst. 6 se slova „obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „veřejného rejstříku“.

01.01.2014

8. V § 10 odst. 6 se slova „neexistenci partnerství“ nahrazují slovy „určení, zda tu partnerství je či není,“.

01.01.2014

9. V § 11 odst. 1 se na začátek textu písmene d) vkládají slova „zásahu do integrity,“.

01.01.2014

10. V § 11 odst. 1 písm. e) se slovo „dědických“ nahrazuje slovem „pozůstalostních“.

01.01.2014

11. V § 11 odst. 1 písm. f) se slova „způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „svéprávnosti, podpůrných opatření“.

01.01.2014

12. V § 11 odst. 1 písm. g) se slova „obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „veřejného rejstříku“.

01.01.2014

13. V § 11 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

01.01.2014

h) přiznání statusu veřejné prospěšnosti,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena i) až m).

01.01.2014

14. V § 11 odst. 1 písmeno k) zní:

01.01.2014

k) výmazu osoby z veřejného rejstříku,“.

01.01.2014

15. V § 11 odst. 2 písmeno d) zní:

01.01.2014

d) navrhovatel, jemuž byla způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví nebo újmy způsobené usmrcením včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví nebo usmrcením a náhrady nákladů léčení,“.

01.01.2014

16. V § 11 odst. 2 písm. f) se slova „příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím“ nahrazují slovy „výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem“.

01.01.2014

17. V § 11 odst. 2 se písmena m) až o) včetně poznámky pod čarou č. 3a zrušují.

01.01.2014

Dosavadní písmena p) až v) se označují jako písmena m) až s).

01.01.2014

18. V § 11 odst. 2 písmeno p) zní:

01.01.2014

p) navrhovatel ve věci ochrany proti domácímu násilí,“.

01.01.2014

19. V § 11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

01.01.2014

t) právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti ve věcech veřejného rejstříku.“.

01.01.2014

20. V § 11 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „dědického“ nahrazuje slovem „pozůstalostního“.

01.01.2014

21. V příloze položce 4 bodě 1 písm. a), položce 4 bodě 3, položce 6 bodě 2, položce 13 bodě 1 písm. b), položce 22 bodě 8 a v položce 23 bodě 1 písm. b) se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“.

01.01.2014

22. V příloze položce 4 bodě 1 písm. b), položce 4 bodě 3, položce 6 bodě 2, položce 13 bodě 1 písm. c), položce 22 bodě 8 a v položce 23 bodě 1 písm. c) se slovo „podnik“ nahrazuje slovy „obchodní závod“.

01.01.2014

23. V příloze položce 4 bodě 3 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

24. V příloze položce 4 bodě 3 se slovo „podniku“ za slovy „určení vlastnictví k“ nahrazuje slovy „obchodnímu závodu“ a slovo „podniku“ za slovy „návrhu o vyloučení“ se nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

25. V příloze položce 4 bodě 6 se slova „neexistence manželství“ nahrazují slovy „o určení, zda tu manželství je či není“.

01.01.2014

26. V příloze položka 11 zní:

01.01.2014

„Položka 11

01.01.2014
1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku 
a) za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku 12000 Kč
b) za první zápis spolku do veřejného rejstříku 1000 Kč
c) za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku 6000 Kč
d) za změny nebo doplnění zápisu u spolku 1000 Kč
e) za změny nebo doplnění zápisu 2000 Kč

2. Poplatek podle bodu 1 písmen d) a e) se vybere za návrh pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v návrhu. Změnou se rozumí i návrh na výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se právnické osoby nebo pouze návrh na výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze návrh na zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou se nerozumí návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.
3. Podle této položky se platí poplatek také za řízení ve věcech veřejného rejstříku zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o provedení zápisu.
4. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech veřejného rejstříku zahájené na návrh příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.“.
01.01.2014

27. V příloze položce 13 bodě 2 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

28. V příloze položce 13 bodě 3 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

29. V příloze se za položku 17a vkládá nová položka 17b, která zní:

01.01.2014

„Položka 17b

01.01.2014
Za návrh na zrušení rozhodnutí rozhodčí komise spolku 3000 Kč“.
01.01.2014

30. V příloze položce 22 bodě 8 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“.

01.01.2014

31. V příloze položce 22 bodě 8 se slovo „podniku“ za slovy „určení vlastnictví k“ nahrazuje slovy „obchodnímu závodu“ a slovo „podniku“ za slovy „nebo o vyloučení“ se nahrazuje slovy „obchodního závodu“.

01.01.2014

32. V příloze položce 22 bodě 11 a v položce 23 bodě 6 se slovo „dědické“ nahrazuje slovem „pozůstalostní“.

01.01.2014

33. V příloze položce 27 se za slova „občanský soudní řád“ vkládají slova „nebo zákon o zvláštních řízeních soudních“.

01.01.2014

34. V příloze položky 37 a 38 znějí:

01.01.2014

„Položka 37

01.01.2014
1. Za úhrn úkonů potřebných k protestaci směnky nebo jiného rubopisem převoditelného cenného papíru, za každý protestovaný cenný papír 2000 Kč
2. Za vyhotovení opisu nebo výpisu z protestní listiny nebo z knihy protestů 300 Kč
01.01.2014

Položka 38

01.01.2014
Za oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle občanského zákoníku 2000 Kč“.
01.01.2014

Čl. IV

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými dnem nebo po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

ČÁST TŘETÍ

01.01.2014

Změna zákona o státním zastupitelství

01.01.2014

Čl. V

01.01.2014

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 630/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb. a zákona č. 105/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo zákon o zvláštních řízeních soudních“.

01.01.2014

2. V § 12j odst. 3 písm. i) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení ve svéprávnosti“.

01.01.2014

3. V § 12j odst. 3 písm. o) úvodní části ustanovení se slova „osvojeném dítěti“ nahrazují slovem „osvojenci“.

01.01.2014

4. V § 12j odst. 3 písm. o) bodech 2 a 3 se slovo „dítěte“ nahrazuje slovem „osvojence“.

01.01.2014

5. V § 12j odst. 3 písm. o) bodě 7 se slovo „dítěte“ zrušuje.

01.01.2014

6. V § 12j odst. 3 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

01.01.2014

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena p) až r) se označují jako písmena q) až s).

01.01.2014

7. V § 12j odst. 6 písmeno j) zní:

01.01.2014

j) omezení ve svéprávnosti,“.

01.01.2014

8. V § 12j odst. 6 písm. q) úvodní části ustanovení se slova „osvojeném dítěti“ nahrazují slovem „osvojenci“.

01.01.2014

9. V § 12j odst. 6 písm. q) bodech 2 a 3 se slovo „dítěte“ nahrazuje slovem „osvojence“.

01.01.2014

10. V § 12j odst. 6 písm. q) bodě 6 se slova „dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě“ nahrazují slovy „osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem v České republice, která jej porodila“.

01.01.2014

11. V § 12j odst. 6 písm. q) bodě 7 se slovo „dítěte“ zrušuje.

01.01.2014

12. V § 12j odst. 6 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní:

01.01.2014

s) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,“.

01.01.2014

Dosavadní písmena s) až u) se označují jako písmena t) až v).

01.01.2014

13. V § 16 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

01.01.2014

14. V § 21 odst. 2 písm. a) se slova „zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena“ nahrazují slovy „omezen ve svéprávnosti“.

01.01.2014

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2014

Změna zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů

01.01.2014

Čl. VI

01.01.2014

Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, ve znění zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 163/2013 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 224/2013 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. § 3 zní:

01.01.2014

㤠3

01.01.2014

Vyšší soudní úředník a vyšší úředník státního zastupitelství je povinen vykonávat svoji činnost v souladu se zákonem a s pokyny, které mu udělil příslušný předseda senátu nebo samosoudce (dále jen „předseda senátu“) nebo státní zástupce.“.

01.01.2014

2. V § 5 se věta první nahrazuje větou „Předseda senátu je oprávněn dát vyššímu soudnímu úředníkovi písemně pokyn, jak má být úkon proveden.“.

01.01.2014

3. V § 8 se věta druhá zrušuje.

01.01.2014

4. V § 9 odst. 1 větě druhé se slova „v občanskoprávních a obchodních věcech“ zrušují.

01.01.2014

5. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2014

(2) Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2014

6. § 10 se zrušuje.

01.01.2014

7. § 11 zní:

01.01.2014

㤠11

01.01.2014

Vyšší soudní úředník v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním může, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, provádět veškeré úkony soudu prvního stupně, s výjimkou

01.01.2014

a) vedení jednání ve věci samé,

01.01.2014

b) rozhodování ve věci samé formou rozsudku,

01.01.2014

c) rozhodování ve věci samé formou usnesení v řízeních podle občanského soudního řádu, soudního řádu správního a zákona upravujícího zvláštní řízení soudní mimo rozhodování v

01.01.2014

1. řízení o úschovách,

01.01.2014

2. řízení o umoření listin,

01.01.2014

3. věcech určení otcovství souhlasným prohlášením,

01.01.2014

4. řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a v opatrovnických věcech osob omezených ve svéprávnosti nebo osob, o jejichž svéprávnosti je vedeno řízení, osob, o kterých není známo, kde pobývají, neznámých osob a dále osob, jejichž zdravotní stav jim působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv, v nichž nebylo nařízeno jednání,

01.01.2014

5. řízení ve věcech veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a insolvenčního rejstříku, v nichž nebylo nařízeno jednání,

01.01.2014

d) rozhodování o předběžném opatření,

01.01.2014

e) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovité věci, postižením obchodního závodu nebo zřízením soudcovského zástavního práva,

01.01.2014

f) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky nebo prodejem movitých věcí v řízeních, v nichž bylo nařízeno jednání,

01.01.2014

g) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí nebo pověřování soudního exekutora a nařizování exekuce k vymožení peněžitého plnění, je-li exekučním titulem exekutorský zápis nebo notářský zápis včetně rozhodování o zastavení výkonu rozhodnutí, nebyl-li návrh podán oprávněným nebo soudním exekutorem, popřípadě bylo-li proti návrhu podáno odvolání,

01.01.2014

h) rozhodování o uspokojení práv na nepeněžité plnění,

01.01.2014

i) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé děti s výjimkou výživného,

01.01.2014

j) vydání potvrzení evropského exekučního titulu,

01.01.2014

k) rozhodování o odkladném účinku žaloby v soudním řízení správním,

01.01.2014

l) věcí, kde je úkon zvláštním zákonem výslovně svěřen soudci,

01.01.2014

m) jednání a rozhodnutí v insolvenčním řízení o

01.01.2014

1. ustanovení insolvenčního správce,

01.01.2014

2. odvolání insolvenčního správce z funkce,

01.01.2014

3. zproštění výkonu funkce insolvenčního správce,

01.01.2014

4. zrušení usnesení schůze věřitelů,

01.01.2014

5. ustanovení prozatímního věřitelského výboru,

01.01.2014

6. rozhodnutích a opatřeních přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezeními podle insolvenčního zákona,

01.01.2014

7. návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být omezeno právo dlužníka nakládat s majetkovou podstatou,

01.01.2014

8. návrhu na moratorium,

01.01.2014

9. tom, že dlužník je v úpadku,

01.01.2014

10. zamítnutí insolvenčního návrhu,

01.01.2014

11. zrušení úpadku,

01.01.2014

12. prohlášení konkursu a o jeho zrušení,

01.01.2014

13. schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení,

01.01.2014

14. povolení reorganizace, o schválení reorganizačního plánu a jeho změn a o přeměně reorganizace v konkurs,

01.01.2014

15. schválení oddlužení a jeho změn, o přiznání osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení a o odejmutí tohoto osvobození a o zrušení oddlužení,

01.01.2014

16. ukončení provozu dlužníkova obchodního závodu,

01.01.2014

17. věci samé v incidenčních sporech,

01.01.2014

n) vyřizování dožádání s cizinou, mimo Slovenské republiky.“.

01.01.2014

8. V § 13 se slova „10 až 12“ nahrazují slovy „11 a 12“.

01.01.2014

9. V § 17 odst. 2 větě první se slova „ , který nespočívá v rozhodnutí,“ zrušují.

01.01.2014

10. § 27 se zrušuje.


01.01.2014

ČÁST PÁTÁ

01.01.2014

ÚČINNOST

01.01.2014

Čl. VII

01.01.2014

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


01.01.2014

Zeman v. r.

01.01.2014

Rusnok v. r.

Přesunout nahoru