PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 279/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 106/2013
Platnost od 10.09.2013
Účinnost od 01.01.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2014

279

01.01.2014

ZÁKON

01.01.2014

ze dne 21. srpna 2013,

01.01.2014

kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2014

ČÁST PRVNÍ

01.01.2014

Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

01.01.2014

Čl. I

01.01.2014

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 2 odst. 1, § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 6 odst. 1, § 6 odst. 9 a § 11 se slova „zvláštních zákonů4)“ nahrazují slovy „zvláštních zákonů4),20)“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

01.01.2014

4) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám). Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 20 zní:

01.01.2014

20) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2014

2. V § 2 odst. 1 písmeno g) zní:

01.01.2014

g) rostlinolékařské péče,“.

01.01.2014

3. V § 2 odst. 1 písm. h) se slova „obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství“ nahrazují slovy „a evidence využití půdy podle uživatelských vztahů“.

01.01.2014

4. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

01.01.2014

(2) Ústav na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty podle zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy5) provádí státní odbornou kontrolu, kontrolu a zkoušky těchto organismů a produktů a sleduje účinnost geneticky modifikovaných organismů využívaných k ochraně rostlin a rezistenci škodlivých organismů k produktům geneticky modifikovaných organismů. V případě zjištění porušení stanovených povinností Ústav podává podnět České inspekci životního prostředí k zahájení správního řízení a informuje o tom Ministerstvo životního prostředí.

01.01.2014

5) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2014

5. V § 2 odst. 3 a v § 7 odst. 7 se slova „bezprostředně závazných právních“ nahrazují slovy „přímo použitelných“.

01.01.2014

6. V § 2 odst. 3 a 5 a v § 7 odst. 7 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

01.01.2014

7. V § 2 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 zní:

01.01.2014

(4) Ústav dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o ekologickém zemědělství21) a podle zákona o zemědělství4a) v souladu s předpisy Evropské unie v rozsahu stanoveném podle zvláštního zákona20) a v rámci své působnosti je orgánem dozoru podle nařízení Evropské unie upravujícího akreditaci a dozor nad trhem22).

01.01.2014

21) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 5b se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.01.2014

8. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 23 zní:

01.01.2014

㤠2a

01.01.2014

Odborná způsobilost pro výkon státní správy

01.01.2014

Požadavky odborné způsobilosti pro výkon státní správy stanovené zákonem o rostlinolékařské péči23) se vztahují pouze na činnosti podle § 2 odst. 1 písm. g).

01.01.2014

23) § 82 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2014

9. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:

01.01.2014

d) v monitoringu

01.01.2014

1. výskytu zakázaných a nežádoucích látek a doplňkových látek překračujících povolené limity v krmivech, půdě a ve vstupech do půdy ve vazbě na komplexní zajištění nezávadnosti zemědělských výrobků a potravin,

01.01.2014

2. vlivu přípravků na ošetřené pěstované rostliny, rostlinné produkty a účinků na škodlivé organismy,“.

01.01.2014

10. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

01.01.2014

(7) Ústav je národní organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a vykonává činnosti v oblasti rostlinolékařské péče, vymezené tímto zákonem a zvláštním zákonem20), a vyplývající z přímo použitelných předpisů Evropské unie24).

01.01.2014

24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.

01.01.2014

11. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „může“ vkládají slova „v souladu se zvláštním zákonem4) a přímo použitelnými předpisy Evropské unie25)“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 25 zní:

01.01.2014

25) Například čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění, čl. 22 nařízení Komise (ES) č. 1850/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro TC1 ověřování chmele a chmelových produktů, v platném znění, čl. 29 a 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech, v platném znění.“.

01.01.2014

12. Nadpis § 5 zní:

01.01.2014

„Pověření udělovaná Ústavem k výkonu odborných činností, národní referenční laboratoře a referenční laboratoře“.

01.01.2014

13. V § 5 odst. 1 se za slova „zvláštního zákona9a)“ vkládají slova „ , odborné rostlinolékařské činnosti podle zákona o rostlinolékařské péči20)“.

01.01.2014

14. V § 5 odst. 1 a 2 se slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „pověření“.

01.01.2014

15. V § 5 odst. 2 se slova „zvláštní zákony7),8),9), 9a), 9b)“ nahrazují slovy „zvláštní zákony26)“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 26 zní:

01.01.2014

26) Zákon č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 97/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2014

Poznámky pod čarou č. 7 až 9, 9a a 9b se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

16. V § 5 odstavce 4 až 6 znějí:

01.01.2014

(4) Ústav pověřuje fyzické nebo právnické osoby, které se přihlásí na jeho výzvu, výkonem odborné činnosti referenční laboratoře. Ústav vydá pověření, pokud z předložených dokumentů, které jsou součástí žádosti, vyplývá, že

01.01.2014

a) fyzická nebo právnická osoba je schopna zajistit nestrannost, kvalitu a ochranu důvěrných informací,

01.01.2014

b) mezi prováděním úkolů, k jejichž provádění je zmocněna, a jejími dalšími činnostmi nebude docházet ke střetu zájmů a

01.01.2014

c) fyzická nebo právnická osoba splňuje požadavky pro pověření referenční laboratoře stanovené podle odstavce 8.

01.01.2014

(5) Pověřit činností referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči20) nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3 zákona o rostlinolékařské péči20), lze pouze právnickou osobu.

01.01.2014

(6) Ústav odejme vydané pověření, jestliže pověřená referenční laboratoř nedodržuje požadavky nebo podmínky podle odstavce 4.“.

01.01.2014

17. V § 5 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí:

01.01.2014

(7) Pověření referenčních laboratoří pro diagnostiku škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči20) nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3 zákona o rostlinolékařské péči20), se považuje za zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování podle předpisu Evropské unie upravujícího zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování27).

01.01.2014

(8) Postupem podle odstavců 1 až 7 nejsou dotčeny přímo použitelné předpisy Evropské unie25).

01.01.2014

27) Směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství, v platném znění.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9.

01.01.2014

18. V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2014

e) v oblasti rostlinolékařské péče20).“.

01.01.2014

19. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

01.01.2014

(3) Ústav je rovněž oprávněn požadovat náhradu nákladů na provedení odborných úkonů od osoby, která nesplněním nebo porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo nařízené na jeho základě způsobila nutnost provedení takových úkonů.

01.01.2014

(4) Při stanovení výše náhrad nákladů se zohlední průměrná pracovní a materiálová náročnost jednotlivých typů odborných úkonů a míra vyžadované odbornosti pro jejich provádění, přičemž v kalkulaci lze promítnout pouze náklady vzniklé v důsledku podané žádosti, které by jinak Ústavem vynaloženy nebyly.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 5 až 11.

01.01.2014

20. V § 6 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

01.01.2014

(11) Od náhrady nákladů jsou osvobozeny

01.01.2014

a) státní orgány,

01.01.2014

b) územní samosprávné celky, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy v přenesené působnosti,

01.01.2014

c) osoby, podávají-li žádost o vzájemné uznání přípravku ve veřejném zájmu nebo rozšíření povolení na menšinová použití ve veřejném zájmu.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

01.01.2014

21. V § 6 odst. 12 se slova „1 až 8“ nahrazují slovy „1 až 11“.

01.01.2014

22. V § 7 se odstavce 1 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 15 a 16 zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 1 až 3.

01.01.2014

23. V § 7 odst. 1 se slova „zvláštních právních předpisů4)“ nahrazují slovy „zvláštních zákonů4),20)“.

01.01.2014

24. V § 7 odst. 3 se slova „zvláštními právními předpisy4)“ nahrazují slovy „zvláštními zákony4),20)“.

01.01.2014

25. V § 7 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

01.01.2014

(4) Zaměstnanci Ústavu vykonávající kontrolu se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem Ústavu, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.

01.01.2014

(5) Zaměstnanci Ústavu postupují podle odstavců 1 až 4, pokud přímo použitelné předpisy Evropské unie nestanoví jinak.“.

01.01.2014

26. V § 8 odst. 1, § 8 odst. 2, § 9 a v § 10 odst. 2 písm. a) se slova „zvláštními zákony4)“ nahrazují slovy „zvláštními zákony4),20)“.

01.01.2014

27. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠8a

01.01.2014

Poskytování údajů

01.01.2014

(1) Ústavu jsou pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona poskytovány

01.01.2014

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

01.01.2014

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

01.01.2014

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

01.01.2014

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

01.01.2014

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.01.2014

b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

01.01.2014

c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

01.01.2014

d) adresa místa pobytu,

01.01.2014

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.01.2014

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

01.01.2014

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.01.2014

b) datum a místo narození,

01.01.2014

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

01.01.2014

d) adresa místa trvalého pobytu,

01.01.2014

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.01.2014

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

01.01.2014

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.01.2014

b) datum a místo narození,

01.01.2014

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

01.01.2014

d) druh a adresa místa pobytu,

01.01.2014

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

01.01.2014

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.“.

01.01.2014

28. V § 10 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.01.2014

d) seznam referenčních laboratoří pověřených podle § 5 odst. 4 a 5, včetně zaměření jejich činnosti.“.

01.01.2014

29. V § 10 odst. 3 se slova „rovněž zveřejňuje údaje obsažené ve Věstníku“ nahrazují slovy „zveřejňuje Věstník“.

01.01.2014

ČÁST DRUHÁ

01.01.2014

Změna zákona o rostlinolékařské péči

01.01.2014

Čl. II

01.01.2014

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 503/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 3 odst. 2 a v § 74 odst. 1 písm. k) se slova „bezprostředně závazných“ nahrazují slovy „přímo použitelných“.

01.01.2014

2. V § 5 odst. 4 se slova „Státní rostlinolékařská správa (dále jen „rostlinolékařská správa“)“ nahrazují slovy „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“)“.

01.01.2014

3. V § 6 odst. 1, § 13 odst. 1 písm. e), § 25 odst. 3, § 25a odst. 1, § 46 písm. b), § 46a odst. 3 písm. f), § 50 odst. 1, § 68 odst. 2, § 69 odst. 1, § 76 odst. 5 a v § 86 odst. 6 a 7 se slova „rostlinolékařskou správu“ nahrazují slovem „Ústav“.

01.01.2014

4. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

01.01.2014

(2) Zjistí-li Ústav v porostu nebo na rozmnožovacím nebo reprodukčním materiálu podle zvláštních právních předpisů6),7) výskyt škodlivých organismů, jejichž přítomnost je překážkou uznání těchto rostlin, informuje o tom písemně ministerstvo.

01.01.2014

(3) Ministerstvo písemně informuje Ústav o výskytu škodlivých organismů zjištěném při kontrole zdravotního stavu množitelských nebo reprodukčních porostů a rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu lesních dřevin.“.

01.01.2014

5. § 6a se včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2014

6. V § 7 odst. 2 a 4, § 8 odst. 1, 3 a 5, § 10 odst. 1, 2, 4 a 5, § 12 odst. 4 a 6, § 13 odst. 2, § 14 odst. 5, § 15 odst. 3, § 17 odst. 2 a 3, § 22 odst. 3, § 25 odst. 4, § 25a odst. 2, 3 a 4, § 25b odst. 3, § 28 odst. 1, 2 a 8, § 29 odst. 5, § 31 odst. 1 a 5, § 33 odst. 3, § 34 odst. 1, § 35 odst. 1 a 2, § 36a odst. 1, § 37 odst. 1, § 37a odst. 1, § 39 odst. 1, 2 a 3, § 45 odst. 3, 6, 7 a 8, § 49 odst. 4, § 50 odst. 2, § 52 odst. 5 a 7, § 54 odst. 3 a 11, § 61 odst. 6, § 62 odst. 2, § 69 odst. 2, § 69a odst. 3 a 4, § 74 odst. 1 a 3, § 76 odst. 6, § 76a odst. 2, § 86 odst. 4 a v § 86b odst. 1 se slova „Rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem „Ústav“.

01.01.2014

7. V § 8 odst. 2 a 4, § 9, § 10 odst. 5 písm. d), § 11 odst. 1, 2 a 3, § 12 odst. 4 a 5, § 13 odst. 1 písm. c), e) a f), § 15 odst. 2 a 6, § 17 odst. 1 a 2, § 19 odst. 2, § 21 odst. 2, § 22 odst. 1 a 4, § 25 odst. 1, § 25b odst. 1, § 26 odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, odst. 8 písm. a), odst. 9 a 10, § 27 odst. 1, 2 a 3, § 28 odst. 1, 2 a 7, § 29 odst. 2, 3, 5 a 6, § 30 odst. 2 a 4, § 32, § 33 odst. 5, § 35 odst. 3, § 37a odst. 1, § 38b odst. 1 a 2, § 43 odst. 5, 7 a 10, § 45 odst. 1, 2, 9 a 10, § 46a odst. 2, § 52 odst. 8 a 9, § 53 odst. 1 a 3, § 54 odst. 3, 5, 7, 8, 10, 12 a odst. 14 písm. b), § 57 odst. 1, § 58 odst. 3, § 64 odst. 2, § 65 odst. 3 a 5, § 68 odst. 3, § 70 odst. 1, § 74 odst. 2 a 6, § 75 odst. 1, 2, 4 a 6, § 76 odst. 2, § 76 odst. 2 písm. c), § 76 odst. 4, § 76a odst. 1, § 79i odst. 5 a 7, § 80 odst. 5 a 6, § 81 odst. 4, 5 a 6, § 86 odst. 2 a 3 a v § 87 odst. 1, 3, 4, 5 a 7 se slova „rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem „Ústav“.

01.01.2014

8. V § 8 odst. 4, § 9, § 12 odst. 3, § 13 odst. 1 písm. b), d) a f), § 20 odst. 2 písm. b), § 24 odst. 1 a 2, § 25 odst. 7, § 28 odst. 1, § 31 odst. 2, 4 a 6, § 33 odst. 6, § 38a odst. 1, § 45 odst. 11 a odst. 12 písm. c) bodě 2, § 46a odst. 3 písm. c) a d), § 51 odst. 1 písm. b), § 51 odst. 4, § 54 odst. 2 a odst. 14 písm. a), § 56, § 60 odst. 1 písm. a) a b), § 60 odst. 2, § 68 odst. 4 písm. c), § 69 odst. 3 písm. c), § 73 odst. 1, § 76 odst. 4 písm. b), § 79, § 79b odst. 1 písm. d), § 79e odst. 1 písm. b), § 79f odst. 1 písm. m) bodě 2, § 79g odst. 1 písm. m), § 80 odst. 4 písm. b), § 81 odst. 7, § 82 odst. 1 a 3 a v § 86 odst. 4 a 6 se slova „rostlinolékařské správě“ nahrazují slovem „Ústavu“.

01.01.2014

9. V § 8 odst. 5, § 13 odst. 1 písm. b), § 16 odst. 3, § 20 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 4, § 25 odst. 8, § 26 odst. 1, § 30 odst. 2 písm. b), § 35 odst. 4, § 37a odst. 1 a 2, § 38b odst. 1 a 2, § 43 odst. 1 a 8, § 45 odst. 12 písm. c) bodě 1, § 57 odst. 2, § 60 odst. 2, § 65 odst. 3, § 69a odst. 2, § 75 odst. 3, 4 a 5, § 76 odst. 2 a 8, § 77, § 79f odst. 1 písm. m) bodech 3, 4 a 5, § 79h odst. 1 písm. e), § 80 odst. 3 písm. b) a c), § 80 odst. 4 písm. a), § 81 odst. 2 a 3, § 84 odst. 1 a 2 a v nadpisu § 87 se slova „rostlinolékařské správy“ nahrazují slovem „Ústavu“.

01.01.2014

10. V § 10 odst. 4, § 13 odst. 1 písm. b), § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 1 a 2, § 25 odst. 2, § 26 odst. 1 písm. b), d) a f), § 26 odst. 10, § 28 odst. 1, § 35 odst. 5, § 43 odst. 8 písm. c), § 46a odst. 3 písm. a), § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 54 odst. 1, § 68 odst. 4 písm. b), § 69 odst. 3 písm. b), § 69a odst. 2, § 75 odst. 1, § 76 odst. 1 písm. a), § 76 odst. 2 písm. b), § 76 odst. 4 písm. b) a c), § 79b odst. 1 písm. g), § 79d odst. 1 písm. c), § 79e odst. 1 písm. b) bodě 3, § 79f odst. 1 písm. h) a o), § 79g odst. 1 písm. r), § 79h odst. 1 písm. b), § 79i odst. 7, § 80 odst. 1 a 5, v nadpisu § 84, § 87 odst. 1 písm. c) a v § 87 odst. 2 se slova „rostlinolékařskou správou“ nahrazují slovem „Ústavem“.

01.01.2014

11. V § 10 odst. 5 písm. d) se slovo „stanovila“ nahrazuje slovem „stanovil“.

01.01.2014

12. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2014

(6) Zaměstnanci Ústavu jsou při provádění průzkumu výskytu škodlivých organismů podle odstavce 1 a monitoringu škodlivých organismů podle § 5 odst. 1 oprávněni

01.01.2014

a) pořizovat v souvislosti s průzkumem fotodokumentaci,

01.01.2014

b) vstupovat a vjíždět dopravními prostředky do objektů, na pozemky a do provozních a skladovacích prostor a zařízení, na kterých nebo ve kterých se pěstují, skladují nebo zpracovávají rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a v nezbytném rozsahu odebírat jejich vzorky, přípravky nebo jiné výrobky. Při odběru vzorků se postupuje obdobně jako při odběru vzorků při kontrole.“.

01.01.2014

13. V § 13 odst. 1 písm. b) se slovo „jí“ nahrazuje slovem „mu“.

01.01.2014

14. V § 16 odst. 4 se slova „odst. 5 a 6“ nahrazují slovy „odst. 3 a 4“.

01.01.2014

15. V § 17 odst. 1 a v § 19 odst. 2 se slovo „udělila“ nahrazuje slovem „udělil“.

01.01.2014

16. V § 22 odst. 3 písm. a), § 31 odst. 1, § 33 odst. 3, § 37a odst. 1, § 39 odst. 3, § 45 odst. 7, § 74 odst. 2 a v § 75 odst. 1 se slovo „oprávněna“ nahrazuje slovem „oprávněn“.

01.01.2014

17. V § 22 odst. 4 a v § 76 odst. 6 písm. b) se slovo „zjistila“ nahrazuje slovem „zjistil“.

01.01.2014

18. V § 25 odst. 3 a v § 26 odst. 7 se slova „celní orgán“ nahrazují slovy „celní úřad“.

01.01.2014

19. V § 25 odst. 3 větě druhé, § 81 odst. 4 a v § 87 odst. 7 se slovo „která“ nahrazuje slovem „který“.

01.01.2014

20. V § 26 odst. 11 se slova „celnímu orgánu“ nahrazují slovy „celnímu úřadu“ a slova „celních orgánů“ se nahrazují slovy „celních úřadů“.

01.01.2014

21. V § 34 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Ústav nepovolí pro neprofesionální použití přípravky, u nichž není sníženo riziko pro zdraví člověka stanovením dalších opatření, které na základě posouzení účinků na zdraví lidí podle § 33 odst. 2

01.01.2014

a) jsou klasifikovány jako toxické nebo vysoce toxické podle chemického zákona,

01.01.2014

b) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 282), nebo

01.01.2014

c) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 382) nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 182).“.

01.01.2014

22. V § 46a odst. 3 písmeno g) zní:

01.01.2014

g) prodávat přípravky povolené k profesionálnímu použití pouze osobám, které prokáží, že konečný odběratel přípravku má zajištěno, že nakládání s přípravky bude řídit držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně; o distribuci a vydávání těchto přípravků vede distributor evidenci, která obsahuje datum výdeje přípravku, název a množství vydaného přípravku a pořadové číslo osvědčení osoby, která u konečného odběratele řídí nakládání s přípravky.“.

01.01.2014

23. V § 52 odst. 4 se slova „České inspekce životního prostředí“ nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.

01.01.2014

24. V § 54 odst. 3 se slovo „neshledala“ nahrazuje slovem „neshledal“.

01.01.2014

25. V § 54 odst. 14 písm. b) se slovo „nezakázala“ nahrazuje slovem „nezakázal“.

01.01.2014

26. V § 71 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).

01.01.2014

27. V § 71 odst. 1 písmeno f) zní:

01.01.2014

f) odpovídá za plnění závazků na úseku rostlinolékařské péče, které vyplývají z členství České republiky v mezinárodních organizacích, zejména z členství v Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin a v Evropské unii, zpracovává národní strategie rostlinolékařské péče a zajišťuje její koordinaci na národní a mezinárodní úrovni,“.

01.01.2014

28. § 72 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠72

01.01.2014

Ústav

01.01.2014

(1) Ústav vykonává působnost podle ustanovení tohoto zákona ve věcech

01.01.2014

a) ochrany rostlin a rostlinných produktů podle § 5 a 6,

01.01.2014

b) opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, popřípadě invazních škodlivých organismů podle § 7 až 13, § 15 až 17, § 19, 21, 22, § 25 až 30,

01.01.2014

c) přípravků a dalších prostředků,

01.01.2014

d) mechanizačních prostředků,

01.01.2014

e) rostlinolékařského dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut podle § 74 až 77 a § 79a až 79i,

01.01.2014

f) odborných rostlinolékařských činností a odborné způsobilosti k jejich výkonu podle § 79, § 81 až 83 a § 86.

01.01.2014

(2) Ústav dále

01.01.2014

a) sleduje výskyt škodlivých organismů a poruch na pozemcích a v objektech, kde se pěstují, skladují nebo zpracovávají rostliny nebo rostlinné produkty,

01.01.2014

b) vyhodnocuje informace o nežádoucích účincích registrovaných přípravků a dalších prostředků,

01.01.2014

c) rozhoduje o určení, zda jde o přípravek nebo další prostředek nebo jiný výrobek,

01.01.2014

d) zabezpečuje a provádí rostlinolékařskou diagnostiku,

01.01.2014

e) rozhoduje na základě žádosti o pověření fyzické nebo právnické osoby prováděním odborných rostlinolékařských činností stanovených v § 81 odst. 1,

01.01.2014

f) vyhlašuje opatření proti zavlékání a šíření škodlivých organismů stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie,

01.01.2014

g) navrhuje ministerstvu udělení výjimek podle § 71 odst. 2.

01.01.2014

(3) Ústav zveřejňuje ve Věstníku informace o dokumentech z oblasti rostlinolékařské péče vydaných orgány Evropské unie a jinými mezinárodními institucemi, informace o výskytu škodlivých organismů, přehledy o vydaných povoleních přípravků a o vydáních povolení zápisu dalších prostředků do úředního registru v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh67), přehledy provozovatelů kontrolního testování zařízení pro aplikaci přípravků a jiné významné informace pro veřejnost a vyhlašuje opatření proti zavlékání a rozšiřování nebezpečných škodlivých organismů.

01.01.2014

(4) Ústav v rozsahu své působnosti poskytuje informace a spolupracuje s organizačními složkami státu a orgány územních samosprávných celků a se zájmovými a profesními sdruženími. Ústav zpřístupní zejména informace o možných účincích přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví Toxikologickému informačnímu středisku.

01.01.2014

(5) Ústav sděluje Komisi

01.01.2014

a) identifikační údaje fyzických nebo právnických osob, které pověřil provedením některé odborné činnosti podle § 10, 15, 17, 22 a § 28 až 30,

01.01.2014

b) aktuální úřední postupy pro provádění rostlinolékařské kontroly podle § 15 a 22,

01.01.2014

c) na její žádost podrobnosti o původu dodávky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, odeslané z území České republiky, která byla na území jiného členského státu Evropské unie shledána za dodávku nesplňující opatření tohoto zákona proti šíření škodlivých organismů, o veškerých úkonech rostlinolékařské péče včetně odborného šetření, kontroly a opatření, kterým byla tato dodávka na území České republiky podrobena, a místa určení případných dalších dodávek odeslaných ze stejného místa původu za určitou dobu,

01.01.2014

d) a ostatním členským státům Evropské unie do 1. září každého roku přehled dovozů a přemístění, povolených podle § 8 odst. 1, za období jednoho roku končící 30. červnem, a každý výskyt škodlivých organismů podle § 7 odst. 1 a 3, který byl v témže období potvrzen na rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech, které bylo podle § 8 odst. 1 povoleno dovézt nebo přemístit,

01.01.2014

e) a ostatním členským státům Evropské unie opatření podle § 8 odst. 1, která stanoví pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, u nichž je požadováno uvolnění ze zvláštního režimu přechovávání a manipulace [§ 8 odst. 1 písm. e)]; to se nevztahuje na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené prováděcím právním předpisem,

01.01.2014

f) název úřadu vykonávajícího rostlinolékařskou péči na území České republiky.“.

01.01.2014

29. V § 74 odst. 1 písm. i) bodě 1 se slova „6a a“ zrušují.

01.01.2014

30. V § 74 se odstavce 3 a 4 zrušují.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 3 až 8.

01.01.2014

31. V § 74 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.

01.01.2014

32. V § 74 odst. 5 a 6 se slova „5 a 6“ nahrazují slovy „3 a 4“.

01.01.2014

33. V § 74 se odstavec 7 zrušuje. Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

01.01.2014

34. V § 74 odstavec 7 zní:

01.01.2014

(7) Kromě případů uvedených v kontrolním řádu se náhrada za odebrané vzorky neposkytne, jestliže cena odebraného vzorku je nižší než 300 Kč.“.

01.01.2014

35. V § 75 se odstavec 7 zrušuje.

01.01.2014

36. V § 76 odst. 2 písm. a) se slova „§ 74 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 74 odst. 5“.

01.01.2014

37. V § 76 odst. 2 písm. c) se slovo „uznala“ nahrazuje slovem „uznal“.

01.01.2014

38. V § 79 odst. 1 písm. m) se slova „podle § 6a odst. 2“ zrušují.

01.01.2014

39. V § 79 odst. 1 v závěrečné části ustanovení se slovo „jí“ nahrazuje slovem „mu“.

01.01.2014

40. V § 79 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2014

41. V § 79e odst. 1 písm. b) se slovo „její“ nahrazuje slovem „jeho“.

01.01.2014

42. V § 79f odst. 1 písm. m) bodě 4 se slovo „nebo“ zrušuje, na konci bodu 5 se doplňuje slovo „nebo“ a bod 6, který zní:

01.01.2014

6. neumožní zaměstnancům Ústavu provedení některého z oprávnění podle § 10 odst. 6.“.

01.01.2014

43. V § 80 odst. 2 písm. a) se slova „odst. 5 a 6“ nahrazují slovy „odst. 3 a 4“.

01.01.2014

44. V § 80 odst. 3 písm. c) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 1“ a slova „odst. 5 písm. a) a g)“ se nahrazují slovy „odst. 2 písm. a)“.

01.01.2014

45. V § 86 odst. 3 se za větu třetí vkládá věta „Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let.“.

01.01.2014

46. V § 88 odst. 1 písm. b) se slova „§ 72 odst. 11 písm. e)“ nahrazují slovy „§ 72 odst. 5 písm. e)“.

01.01.2014

47. V § 88 odst. 2 se slovo „h“ nahrazuje slovem „g“.

01.01.2014

48. V § 88 se odstavce 5 a 6 zrušují.

01.01.2014

Čl. III

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Státní rostlinolékařská správa se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona slučuje s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a jako správní úřad, organizační složka státu a účetní jednotka zaniká.

01.01.2014

2. Řízení zahájená Státní rostlinolékařskou správou podle dosavadních právních předpisů a neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

01.01.2014

3. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, s nímž byla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušná hospodařit Státní rostlinolékařská správa, jakož i výkon práv a povinností České republiky z pracovněprávních vztahů, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávala Státní rostlinolékařská správa, přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

01.01.2014

4. Práva a povinnosti České republiky z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, jejichž pracovní poměr v rámci Státní rostlinolékařské správy skončil přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonává počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

01.01.2014

5. Finanční prostředky na účtech Státní rostlinolékařské správy se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají příjmem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Členění prostředků rezervního fondu a jejich účelové určení zůstává zachováno.

01.01.2014

6. Práva a závazky České republiky, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávala a plnila Státní rostlinolékařská správa, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s činností zajišťovanou do dne nabytí účinnosti tohoto zákona Státní rostlinolékařskou správou, vykonává a plní počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

01.01.2014

ČÁST TŘETÍ

01.01.2014

Změna zákona o ochraně práv k odrůdám

01.01.2014

Čl. IV

01.01.2014

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 554/2005 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 18 odst. 2 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.

01.01.2014

2. V § 18 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

01.01.2014

3. V § 19a odst. 8 se slova „ , Státní rostlinolékařské správy“ zrušují.

01.01.2014

4. V § 25 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

01.01.2014

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2014

Změna zákona o oběhu osiva a sadby

01.01.2014

Čl. V

01.01.2014

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb. a zákona č. 54/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 5 odst. 5 se slova „Státní rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem „Ústav“ a slova „může Ústav“ se nahrazují slovem „může“.

01.01.2014

2. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova „Státní rostlinolékařskou správu a“ zrušují.

01.01.2014

3. V § 22 odstavec 5 zní:

01.01.2014

(5) Pověření zaměstnanci Ústavu jsou oprávněni 

01.01.2014

a) zakázat prodej a zaplombovat rozmnožovací materiál nebo sazenice zeleniny u dodavatele a u konečného prodejce, zjistí-li při kontrole na místě, že rozmnožovací materiál nebo sazenice zeleniny určené k prodeji nemají vlastnosti stanovené tímto zákonem, nebo nejsou označeny názvem druhu, názvem odrůdy nebo názvem dodavatele v případě, kdy to stanoví § 19,

01.01.2014

b) kontrolovat v uzavřené pěstební oblasti dodržování povinností podle § 7 odst. 4.“.

01.01.2014

4. V § 22 se odstavce 6 a 7 zrušují.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 6 až 8.

01.01.2014

5. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

01.01.2014

3) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2014

6. V § 38a odst. 2 písm. j) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 6“.

01.01.2014

7. V § 38b odst. 2 písm. j) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 6“.

01.01.2014

8. V § 42 odst. 2 se číslo „8“ nahrazuje číslem „6“.

01.01.2014

ČÁST PÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

01.01.2014

Čl. VI

01.01.2014

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 23 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

01.01.2014

(3) Každý, kdo pěstuje geneticky modifikované organismy schválené pro uvedení do oběhu podle odstavce 2, je povinen poskytnout ministerstvu písemné informace o místě jejich pěstování, a to nejpozději do 60 dnů od zahájení jejich pěstování, v případě, že tak již neučinil podle jiného právního předpisu20). Ministerstvo zveřejňuje místa pěstování geneticky modifikovaných organismů podle § 10 písm. b).

01.01.2014

20) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2014

2. V § 25 odst. 6 se slova „Státní rostlinolékařskou správu“ nahrazují slovy „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“)“.

01.01.2014

3. V § 27 písmeno g) zní:

01.01.2014

g) Ústav,“.

01.01.2014

4. V § 27 se písmeno j) zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).

01.01.2014

5. V § 31 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem inspekce, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.“.

01.01.2014

6. V § 32 písm. b) se slova „Státní rostlinolékařskou správu“ nahrazují slovem „Ústav“.

01.01.2014

7. V § 32 písm. c) se slova „Státní rostlinolékařské správy“ nahrazují slovem „Ústavu“.

01.01.2014

8. V § 33 odst. 1 se slova „Státní rostlinolékařská správa,“ zrušují a slova „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“ se nahrazují slovem „Ústav“.

01.01.2014

9. V § 33 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Pověření pracovníci správních orgánů uvedených v odstavci 1 se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem příslušného správního orgánu, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.“.

01.01.2014

10. V § 35 odst. 2 písm. h) se slova „(§ 23 odst. 3)“ nahrazují slovy „ , ač je k tomu podle § 23 odst. 3 povinen“.

01.01.2014

Čl. VII

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Kontrola zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2014

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2014

Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy

01.01.2014

Čl. VIII

01.01.2014

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 467/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 29b odst. 6 se slova „Státní rostlinolékařské správy“ nahrazují slovy „Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského“.

01.01.2014

2. V § 30 odstavce 2 a 3 znějí:

01.01.2014

(2) Na výkon kontrolní činnosti se vztahuje zákon o kontrole, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

01.01.2014

(3) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem inspekce, který je současně dokladem o jejich pověření ke kontrole.“.

01.01.2014

3. V § 30 odstavec 5 zní:

01.01.2014

(5) Za odebrané vzorky pro účely kontroly podle tohoto zákona nenáleží osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhrada.“.

01.01.2014

4. § 30a se zrušuje.

01.01.2014

5. V § 34c odst. 2 se na konci písmene i) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene j) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

01.01.2014

k) neumožní inspekci vykonávající kontrolu zjištění údajů nebo provedení úkonů podle § 30 odst. 4.“.

01.01.2014

6. V § 34d odst. 2 se na konci písmene i) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene j) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

01.01.2014

k) neumožní inspekci vykonávající kontrolu zjištění údajů nebo provedení úkonů podle § 30 odst. 4.“.

01.01.2014

Čl. IX

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Kontroly a správní řízení ve věci uložení pořádkových pokut podle § 30a zákona č. 100/2004 Sb. zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2014

ČÁST SEDMÁ

01.01.2014

Změna chemického zákona

01.01.2014

Čl. X

01.01.2014

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), se mění takto:

01.01.2014

1. V § 23 písm. h) se slova „Státní rostlinolékařská správa“ nahrazují slovy „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“.

01.01.2014

2. V § 30 písm. a) se slova „Státní rostlinolékařské správy“ nahrazují slovy „Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského“ a slovo „opisy,“ se zrušuje.

01.01.2014

3. Nadpis § 31 zní:

01.01.2014

„Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“.

01.01.2014

4. V § 31 úvodní část ustanovení zní:

01.01.2014

„Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“.

01.01.2014

Čl. XI

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Kontroly a správní řízení ve věci uložení pořádkových pokut podle § 31 zákona č. 350/2011 Sb. zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2014

ČÁST OSMÁ

01.01.2014

Změna živnostenského zákona

01.01.2014

Čl. XII

01.01.2014

V příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 234/2013 Sb., se v Koncesované živnosti u předmětu podnikání Kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin slova „zařízení na ochranu rostlin“ nahrazují slovy „profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků“ a slova „Státní rostlinolékařská správa“ se nahrazují slovy „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“.

01.01.2014

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o regulaci reklamy

01.01.2014

Čl. XIII

01.01.2014

V § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 25/2006 Sb., se slova „Státní rostlinolékařská správa“ nahrazují slovy „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“.

01.01.2014

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

01.01.2014

Čl. XIV

01.01.2014

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 14 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

01.01.2014

2. V § 16 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje bod 3, který zní:

01.01.2014

3. nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat podle § 4a a podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících klasifikaci jatečných zvířat4),“.

01.01.2014

3. V § 16 odst. 1 se na konci písmene c) středník nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

01.01.2014

4. V § 17i odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , § 17f odst. 1 a § 17g odst. 1“.

01.01.2014

5. V § 17i odst. 5 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

01.01.2014

6. Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

01.01.2014

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o veterinární péči

01.01.2014

Čl. XV

01.01.2014

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. § 53 včetně poznámek pod čarou č. 27, 28 a 43 až 45 zní:

01.01.2014

㤠53

01.01.2014

(1) Úřední veterinární lékaři orgánů veterinární správy a veterinární lékaři Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, popřípadě jimi zřízených organizačních složek státu pověření výkonem státního veterinárního dozoru (dále jen „veterinární inspektor“), jsou oprávněni při jeho výkonu, nelze-li z důvodu závažnosti nebo naléhavosti nebezpečí hrozícího pro zdraví lidí nebo zvířat dosáhnout žádoucí nápravy jinak,

01.01.2014

a) na místě pozastavit nebo znehodnotit a neškodně odstranit živočišné produkty, které nejsou zdravotně nezávadné, anebo nařídit jejich znehodnocení a neškodné odstranění, a to na náklad kontrolované osoby,

01.01.2014

b) pozastavit, omezit nebo zakázat výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných produktů do oběhu na přiměřenou dobu, jestliže nejsou dodržovány podmínky a požadavky stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy26) nebo předpisy Evropské unie14d) na živočišné produkty a zacházení s nimi.

01.01.2014

(2) Veterinární inspektoři jsou povinni

01.01.2014

a) prokazovat pověření ke kontrole podle kontrolního řádu43) služebním průkazem,

01.01.2014

b) pořizovat protokol o opatření podle odstavce 1.

01.01.2014

(3) Pro úřední veterinární asistenty platí obdobně odstavec 2, odstavec 4 a práva a povinnosti kontrolujících stanovená kontrolním řádem44).

01.01.2014

(4) Za odebrané vzorky se neposkytne náhrada s výjimkou vzorků odebraných při prodeji potravin živočišného původu podle zvláštních právních předpisů28), za které se kontrolované osobě poskytne náhrada27), pokud o ni požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že potravina splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy28). Náhrada se kontrolované osobě poskytne nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy o ni požádala.

01.01.2014

(5) Prováděcí právní předpis stanoví

01.01.2014

a) údaje, jež obsahuje protokol podle odstavce 2 písm. b),

01.01.2014

b) veterinární hlediska pro stanovení četnosti úředních kontrol a auditů, pokud jejich četnost není upravena předpisy Evropské unie,

01.01.2014

c) způsob sledování nákazové situace v prostředí volně žijících zvířat,

01.01.2014

d) vzor služebního průkazu veterinárního inspektora a úředního veterinárního asistenta.

01.01.2014

(6) Provádí-li Komise svými odborníky, popřípadě i odborníky z jiných členských států, kteří jsou zapsáni v seznamu vedeném Komisí pro tyto účely, ve spolupráci s orgány veterinární správy kontroly dodržování a jednotného uplatňování povinností a požadavků, stanovených tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, anebo předpisy Evropské unie, na místě v České republice, poskytují jim orgány veterinární správy podporu, kterou tito odborníci potřebují ke splnění svého úkolu.

01.01.2014

(7) Pro provádění kontrol uvedených v odstavci 6 platí ustanovení odstavce 2 písm. a), odstavce 4 a práva a povinnosti kontrolujících stanovená kontrolním řádem45) obdobně. Zejména musí být uvedeným odborníkům umožněn stejný přístup do míst, zařízení a dopravních prostředků, jaký mají veterinární inspektoři. Informace získané uvedenými odborníky v průběhu kontrol a závěry z nich nesmí být za žádných okolností použity pro osobní účely ani sdělovány osobám, které nepatří do příslušných útvarů Komise nebo členských států.

01.01.2014

27) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

01.01.2014

28) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

43) § 4 zákona č. 255/2012 Sb.

01.01.2014

44) § 7, § 8 písm. a) a c), § 9, 20 zákona č. 255/2012 Sb.

01.01.2014

45) § 7, § 8 písm. c), § 9 písm. b), § 10 odst. 2, § 20 zákona č. 255/2012 Sb.“.

01.01.2014

2. Za § 53 se vkládá nový § 53a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 46 zní:

01.01.2014

㤠53a

01.01.2014

Státní dozor nad klasifikací těl jatečných zvířat

01.01.2014

(1) Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o potravinách vykonává veterinární inspektor.

01.01.2014

(2) Státní dozor nad prováděním klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat podle zákona o potravinách může vykonávat i osoba, která není veterinárním inspektorem (dále jen „inspektor“).

01.01.2014

(3) Pro inspektory platí obdobně práva a povinnosti kontrolujících stanovená kontrolním řádem46) a v § 53 odst. 2 písm. a). Prováděcí právní předpis stanoví vzor služebního průkazu inspektora.

01.01.2014

46) § 7, § 8 písm. a), c), e) a f), § 9 písm. b), § 10 odst. 2 a § 20 zákona č. 255/2012 Sb.“.

01.01.2014

3. V § 78 se slova „§ 53 odst. 6,“ nahrazují slovy „§ 53 odst. 5, § 53a odst. 3,“.

01.01.2014

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o krmivech

01.01.2014

Čl. XVI

01.01.2014

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 33/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 22 a 23 zní:

01.01.2014

(5) Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené ve schvalovacím řízení správní poplatek podle zvláštního právního předpisu22) a náklady za odborné a zkušební úkony spojené se schvalovacím řízením ve výši stanovené zvláštním právním předpisem o náhradách nákladů za odborné a zkušební úkony23).

01.01.2014

22) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

23) Vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.

01.01.2014

2. V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

01.01.2014

(5) Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené v registračním řízení správní poplatek podle zvláštního právního předpisu22).“.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.

01.01.2014

3. V § 16 se odstavce 3 až 5 zrušují.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 3 až 6.

01.01.2014

4. V § 16 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2014

(7) Provozovatel je povinen ústavu uhradit náklady na analýzu odebraných vzorků krmiv, doplňkových látek a premixů podle prováděcího právního předpisu23), pokud jejich analýza prokáže, že vzorky nesplňují požadavky tohoto zákona a jiných právních předpisů.“.

01.01.2014

5. V § 17 odst. 2 a v § 17 odst. 4 až 7 se slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „pověření“.

01.01.2014

6. § 19b se zrušuje.

01.01.2014

7. V § 21a odst. 3 až 6 se slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „pověření“.

01.01.2014

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o hnojivech

01.01.2014

Čl. XVII

01.01.2014

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 490/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „statkové hnojivo a hnojiva ES“ nahrazují slovy „statkové hnojivo, hnojiva ES a hnojiva, která odpovídají předpisům, které jsou pro výrobu těchto hnojiv nebo jejich uvedení na trh v některém ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci závazné, nebo výrobním postupům a pravidlům správné výrobní praxe používaným v některém z těchto států, pro které existuje dostatečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je v případě potřeby možné provést dodatečná šetření“.

01.01.2014

2. V § 3a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.01.2014

d) etiketu nebo příbalový leták, kterým bude hnojivo nebo pomocná látka označena.“.

01.01.2014

3. V § 3a odst. 5 se slovo „osob“ nahrazuje slovy „hnojiv a pomocných látek“.

01.01.2014

4. V § 4 odst. 2 písm. c) se slovo „jednotlivých“ nahrazuje slovem „určujících“ a za slova „rizikových látek“ se vkládají slova „ , a další určující chemické nebo fyzikální parametry“.

01.01.2014

5. V § 5 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.2014

c) pokud pomocná půdní látka nebo pomocný rostlinný přípravek obsahuje účinnou látku přípravků na ochranu rostlin.“.

01.01.2014

6. V § 6 odst. 1 se za slovo „Registrovaná“ vkládají slova „a ohlášená“.

01.01.2014

7. V § 6 odst. 2 se za slova „údaje týkající se hnojiva podle“ vkládají slova „§ 3a odst. 2 nebo“ a slovo „h“ se nahrazuje slovem „g“.

01.01.2014

8. V § 6 odst. 3 se slova „ , a to vždy k 1. lednu kalendářního roku ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského“ nahrazují slovy „způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

01.01.2014

9. V § 7 odst. 1 písm. c) se slovo „d“ nahrazuje slovem „c“.

01.01.2014

10. V § 7 odst. 6 větě třetí se za slova „je nutné označit“ vkládá slovo „dodavatele,“.

01.01.2014

11. V § 8 odst. 2 se slova „a zabezpečit zjišťování jejich úniku způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem“ zrušují.

01.01.2014

12. V § 9 odst. 4 se slovo „objemných“ zrušuje.

01.01.2014

13. V § 10 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) V rámci činností uvedených v odstavci 1 ústav zajistí

01.01.2014

a) provedení agrochemického zkoušení zemědělských půd v šestiletých intervalech; to neplatí pro pozemky druhu trvalého travního porostu,

01.01.2014

b) odběr vzorků půd, jejich chemické, případně mikrobiologické nebo fyzikální rozbory a vyhodnocení výsledků těchto rozborů,

01.01.2014

c) provedení rozborů na obsah rizikových prvků a rizikových látek, mikrobiologických nebo fyzikálních rozborů a vyhodnocení těchto rozborů v případech, kdy z monitoringu zemědělských půd, z agrochemického zkoušení zemědělských půd nebo na základě jiných informací vyplyne hrozící nebezpečí poškození půdní úrodnosti nebo nebezpečí vstupu rizikových prvků a rizikových látek do potravního řetězce.“.

01.01.2014

14. V § 10 odst. 3 až 5 se slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „pověření“.

01.01.2014

15. V § 10 odstavec 7 zní:

01.01.2014

(7) Vyhodnocení agrochemického zkoušení zemědělských půd a monitoringu zemědělských půd provádí ústav a jeho výsledky předává ministerstvu a Ministerstvu životního prostředí. Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd jsou zemědělským podnikatelům zpřístupněny prostřednictvím evidence půdy podle uživatelských vztahů. Na žádost vlastníka zemědělské půdy nebo zemědělského podnikatele hospodařícího na zemědělské půdě předává ústav výsledky týkající se jím vlastněné nebo obhospodařované půdy též tomuto vlastníku zemědělské půdy nebo zemědělskému podnikateli v tištěné podobě; takovéto předání výsledků podléhá správnímu poplatku podle zvláštního předpisů6).“.

01.01.2014

16. V § 12 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

01.01.2014

17. V § 12 se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 16 a 16a zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

01.01.2014

18. V § 12 odst. 2 se slova „odstavců 1 až 3“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

01.01.2014

19. V § 12 odst. 3 se slova „předpisem;12a) ustanovení odstavce 1 věty druhé a odstavce 3 platí obdobně“ nahrazují slovem „předpisem12a)“.

01.01.2014

20. V § 12 odst. 4 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

01.01.2014

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.2014

Změna zákona o správních poplatcích

01.01.2014

Čl. XVIII

01.01.2014

V položce 93 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 182/2008 Sb., se v písmeni a) částka „Kč 20000“ nahrazuje částkou „Kč 7000“.

01.01.2014

Čl. XIX

01.01.2014

Přechodné ustanovení

01.01.2014

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.


01.01.2014

ČÁST PATNÁCTÁ

01.01.2014

ÚČINNOST

01.01.2014

Čl. XX

01.01.2014

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


01.01.2014

Němcová v. r.

01.01.2014

Zeman v. r.

01.01.2014

Rusnok v. r.

Přesunout nahoru