PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 277/2013 Sb.Zákon o směnárenské činnosti

Částka 106/2013
Platnost od 10.09.2013
Účinnost od 01.11.2013
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.11.2013

277

01.11.2013

ZÁKON

01.11.2013

ze dne 21. srpna 2013

01.11.2013

o směnárenské činnosti

01.11.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.11.2013

ČÁST PRVNÍ

01.11.2013

OBECNÁ USTANOVENÍ

01.11.2013

§ 1

01.11.2013

Předmět úpravy

01.11.2013

Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka a další podmínky provozování směnárenské činnosti.

01.11.2013

§ 2

01.11.2013

Vymezení pojmů

01.11.2013

(1) Směnárenským obchodem je obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu.

01.11.2013

(2) Směnárenskou činností je soustavná činnost provozovaná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, která spočívá v provádění směnárenských obchodů.

01.11.2013

§ 3

01.11.2013

Osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost

01.11.2013

Provozovat směnárenskou činnost mohou pouze

01.11.2013

a) banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank,

01.11.2013

b) spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních družstev,

01.11.2013

c) směnárníci (§ 4) a

01.11.2013

d) Česká národní banka za podmínek stanovených zákonem upravujícím působnost České národní banky.

01.11.2013

ČÁST DRUHÁ

01.11.2013

SMĚNÁRNÍK

01.11.2013

§ 4

01.11.2013

Základní ustanovení

01.11.2013

Směnárník je ten, kdo je oprávněn provozovat směnárenskou činnost na základě povolení k činnosti směnárníka uděleného Českou národní bankou.

01.11.2013

§ 5

01.11.2013

Registr směnárníků

01.11.2013

(1) Zřizuje se registr směnárníků, který spravuje a provozuje Česká národní banka. Registr směnárníků je veden v elektronické podobě.

01.11.2013

(2) Česká národní banka do registru směnárníků zapisuje

01.11.2013

a) u fyzické osoby obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu bydliště nebo sídla a identifikační číslo osoby,

01.11.2013

b) u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby,

01.11.2013

c) datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost a

01.11.2013

d) datum zániku nebo odnětí povolení k činnosti směnárníka.

01.11.2013

(3) Jestliže žadateli nebylo před podáním žádosti přiděleno identifikační číslo osoby, poskytne je České národní bance správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.

01.11.2013

(4) Česká národní banka registr směnárníků uveřejňuje na svých internetových stránkách.

01.11.2013

§ 6

01.11.2013

Povolení k činnosti směnárníka

01.11.2013

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti směnárníka žadateli, pokud

01.11.2013

a) má sídlo, podnik nebo organizační složku podniku na území České republiky,

01.11.2013

b) je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i vedoucí osoby a skuteční majitelé žadatele,

01.11.2013

c) vedoucí osoby žadatele, které skutečně řídí provozování směnárenské činnosti, dosáhly středního vzdělání s maturitní zkouškou a

01.11.2013

d) dosáhl věku 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům, je-li jím fyzická osoba.

01.11.2013

(2) Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí

01.11.2013

a) fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku žadatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,

01.11.2013

b) fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se pro účely tohoto zákona rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,

01.11.2013

c) fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv žadatele, nebo

01.11.2013

d) fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti žadatele.

01.11.2013

(3) Má se za to, že skutečný majitel emitenta cenného papíru přijatého k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu s investičními nástroji, který je srovnatelný s evropským regulovaným trhem, je pro účely udělení povolení k činnosti směnárníka důvěryhodný.

01.11.2013

(4) Vedoucí osobou právnické osoby se pro účely tohoto zákona rozumí její statutární orgán, člen jejího statutárního orgánu, její ředitel, prokurista nebo jiná osoba, která skutečně řídí její činnost. Je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, rozumí se vedoucí osobou fyzická osoba, která jménem této právnické osoby funkci statutárního orgánu nebo jeho člena vykonává. Vedoucí osobou podnikající fyzické osoby se pro účely tohoto zákona rozumí její ředitel, prokurista nebo jiná osoba, která jiným způsobem skutečně řídí její podnikání.

01.11.2013

(5) Žádost o udělení povolení k činnosti směnárníka může podat i zakladatel právnické osoby, která dosud nevznikla. Česká národní banka udělí této právnické osobě povolení k činnosti směnárníka, lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku.

01.11.2013

(6) Žádost o udělení povolení k činnosti směnárníka lze podat pouze elektronicky. Náležitosti žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek podle odstavce 1, její formu a způsob podání stanoví prováděcí právní předpis.

01.11.2013

§ 7

01.11.2013

Zápis do registru směnárníků

01.11.2013

(1) Pokud Česká národní banka žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka vyhoví, zapíše žadatele do registru směnárníků. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu do registru směnárníků. O zápisu do registru směnárníků Česká národní banka žadatele neprodleně elektronicky informuje.

01.11.2013

(2) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka podané podle § 6 odst. 5, zapíše do registru směnárníků právnickou osobu, jejíž zakladatel žádost podal. V registru směnárníků Česká národní banka uvede, že právnická osoba dosud nevznikla. Tento údaj Česká národní banka z registru směnárníků vymaže bez zbytečného odkladu po vzniku právnické osoby.

01.11.2013

§ 8

01.11.2013

Změna údajů

01.11.2013

(1) Směnárník oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, na jejichž základě mu bylo povolení k činnosti směnárníka uděleno. Směnárník není povinen České národní bance oznamovat změnu údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje.

01.11.2013

(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky. Náležitosti tohoto oznámení, včetně jeho příloh, jeho formu a způsob podání stanoví prováděcí právní předpis.

01.11.2013

§ 9

01.11.2013

Zánik a odnětí povolení k činnosti směnárníka

01.11.2013

(1) Povolení k činnosti směnárníka zaniká

01.11.2013

a) smrtí směnárníka,

01.11.2013

b) zrušením směnárníka, který je právnickou osobou,

01.11.2013

c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku směnárníka nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku směnárníka.

01.11.2013

(2) Česká národní banka povolení k činnosti směnárníka odejme, jestliže o to směnárník požádá.

01.11.2013

(3) Česká národní banka může povolení k činnosti směnárníka odejmout, jestliže

01.11.2013

a) směnárník opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnost stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při provozování směnárenské činnosti,

01.11.2013

b) směnárník nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení povolení k činnosti směnárníka, nebo

01.11.2013

c) povolení k činnosti směnárníka bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů anebo v důsledku jiného nedovoleného postupu směnárníka.

01.11.2013

ČÁST TŘETÍ

01.11.2013

POVINNOSTI OSOBY OPRÁVNĚNÉ PROVOZOVAT SMĚNÁRENSKOU ČINNOST

01.11.2013

§ 10

01.11.2013

Provozovna

01.11.2013

(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je směnárenská činnost provozována. Ustanovení o provozovně se použijí obdobně i pro směnárenský automat.

01.11.2013

(2) Osoba oprávněná provozovat směnárenskou činnost (dále jen „provozovatel“) nesmí provozovat směnárenskou činnost mimo provozovnu.

01.11.2013

(3) Provozovna musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem provozovatele.

01.11.2013

(4) Provozovatel oznámí České národní bance, kde bude jeho provozovna umístěna, alespoň 3 pracovní dny přede dnem, ve kterém v ní začne provozovat směnárenskou činnost. Provozovatel oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu změnu údajů uvedených v tomto oznámení; to neplatí, jedná-li se o změnu údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje.

01.11.2013

(5) Náležitosti oznámení, jeho formu a způsob podání stanoví prováděcí právní předpis.

01.11.2013

§ 11

01.11.2013

Kurzovní lístek

01.11.2013

(1) Provozovatel uveřejňuje v provozovnách, v nichž provádí směnárenské obchody, kurzovní lístek.

01.11.2013

(2) Kurzovní lístek obsahuje

01.11.2013

a) označení, že se jedná o kurzovní lístek,

01.11.2013

b) obchodní firmu nebo název anebo jméno, popřípadě jména, a příjmení provozovatele a identifikační číslo osoby,

01.11.2013

c) názvy nebo jiná označení měn, mezi nimiž provozovatel směnu provádí,

01.11.2013

d) informace o směnných kurzech, jimiž je prováděn přepočet mezi těmito měnami a které jsou pro zájemce o provedení směnárenského obchodu (dále jen „zájemce“) nejméně výhodné, a

01.11.2013

e) informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu.

01.11.2013

(3) Údaje na kurzovním lístku se uvádějí v přiměřené velikosti určitým a srozumitelným způsobem. Číselné údaje se uvádějí arabskými číslicemi.

01.11.2013

§ 12

01.11.2013

Jiné podmínky směny

01.11.2013

(1) Provozovatel nesmí provést směnárenský obchod s použitím směnného kurzu nebo za úplatu, které jsou pro zájemce méně výhodné než směnný kurz nebo úplata uvedené na kurzovním lístku.

01.11.2013

(2) Nabízí-li provozovatel směnný kurz nebo úplatu, které jsou pro zájemce výhodnější než směnný kurz nebo úplata uvedené na kurzovním lístku, nesmí být informace o tom zaměnitelná s kurzovním lístkem nebo údaji na něm uvedenými, zejména s údajem o směnném kurzu. Platí-li nabídka výhodnějšího směnného kurzu nebo výhodnější úplaty pouze při splnění určitých podmínek, uveřejní provozovatel spolu s informací o nabídce i informaci o těchto podmínkách. Ustanovení § 11 odst. 3 se použije obdobně.

01.11.2013

§ 13

01.11.2013

Informace před provedením směnárenského obchodu

01.11.2013

(1) Provozovatel sdělí zájemci s dostatečným předstihem před uzavřením tohoto obchodu informace uvedené v odstavci 2. Tyto informace musí být zájemci sděleny v textové podobě, určitě a srozumitelně alespoň v českém a anglickém jazyce. Textová podoba je zachována, jsou-li informace sděleny takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat.

01.11.2013

(2) Zájemci musí být v souladu s odstavcem 1 sděleny tyto informace o

01.11.2013

a) provozovateli

01.11.2013

1. obchodní firma nebo název anebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,

01.11.2013

2. adresa sídla a adresa provozovny, v níž je smlouva uzavírána, popřípadě jiná adresa, včetně elektronické, která má význam pro komunikaci zájemce s provozovatelem, a

01.11.2013

3. identifikační číslo osoby,

01.11.2013

b) směnárenském obchodu

01.11.2013

1. názvy nebo jiná označení měn, mezi nimiž má být směna provedena,

01.11.2013

2. částka, která má být zájemcem složena k provedení směny,

01.11.2013

3. směnný kurz,

01.11.2013

4. částka, která odpovídá částce složené zájemcem k provedení směny po přepočtu směnným kurzem,

01.11.2013

5. úplata za provedení směnárenského obchodu,

01.11.2013

6. částka, která má být zájemci vyplacena po provedení směny, jestliže se liší od částky uvedené v bodě 4, a

01.11.2013

7. datum a čas poskytnutí informace a

01.11.2013

c) dalších právech zájemce

01.11.2013

1. informace o právu zájemce podat stížnost orgánu dohledu a název a adresa sídla tohoto orgánu a

01.11.2013

2. informace o právu zájemce podat návrh orgánu mimosoudního řešení sporů mezi zájemcem a provozovatelem a název a adresa sídla tohoto orgánu.

01.11.2013

§ 14

01.11.2013

Doklad o provedení směnárenského obchodu

01.11.2013

Provozovatel vydá bez zbytečného odkladu tomu, s kým provedl směnárenský obchod, doklad podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele.

01.11.2013

§ 15

01.11.2013

Informační povinnost vůči České národní bance

01.11.2013

(1) Provozovatel poskytuje České národní bance informace o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách.

01.11.2013

(2) Rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací stanoví prováděcí právní předpis.

01.11.2013

§ 16

01.11.2013

Dokumenty a záznamy

01.11.2013

(1) Provozovatel při provozování směnárenské činnosti pořizuje dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění jeho povinností stanovených tímto zákonem.

01.11.2013

(2) Provozovatel uchovává dokumenty a záznamy uvedené v odstavci 1 po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty nebo záznamy vznikly. Povinnost uchovávat tyto dokumenty a záznamy podle jiných právních předpisů tím není dotčena.

01.11.2013

(3) Povinnost uvedenou v odstavci 1 má i právní nástupce provozovatele a ten, jehož oprávnění provozovat směnárenskou činnost zaniklo nebo bylo zrušeno.

01.11.2013

ČÁST ČTVRTÁ

01.11.2013

DOHLED

01.11.2013

§ 17

01.11.2013

Výkon dohledu

01.11.2013

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním povinností provozovatelů, které jsou stanoveny tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při provozování směnárenské činnosti.

01.11.2013

(2) Provozovatel je povinen poskytnout České národní bance při výkonu dohledu požadované informace a potřebná vysvětlení; to platí obdobně pro toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně provozuje směnárenskou činnost.

01.11.2013

(3) U toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně provozuje směnárenskou činnost, může Česká národní banka provést kontrolu na místě v rozsahu, který je nezbytný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se činnosti, která zakládá toto podezření.

01.11.2013

(4) Pro povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost bank o povinnosti mlčenlivosti při výkonu bankovního dohledu obdobně.

01.11.2013

§ 18

01.11.2013

Opatření k nápravě

01.11.2013

(1) Jestliže provozovatel poruší povinnost stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při provozování směnárenské činnosti, může Česká národní banka podle povahy a závažnosti zjištěného nedostatku uložit tomuto provozovateli, aby

01.11.2013

a) ve stanovené lhůtě zjednal nápravu, nebo

01.11.2013

b) ve stanovené lhůtě vyměnil svoji vedoucí osobu.

01.11.2013

(2) Je-li toho třeba k ochraně klientů provozovatele, může Česká národní banka spolu s opatřením podle odstavce 1 zakázat provozovateli výkon činnosti nebo uložit provozovateli, aby omezil výkon činnosti, dokud nesplní uložené opatření podle odstavce 1.

01.11.2013

(3) Provozovatel, kterému Česká národní banka uložila opatření k nápravě podle odstavce 1, informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o odstranění nedostatku a o způsobu zjednání nápravy.

01.11.2013

§ 19

01.11.2013

Pořádková pokuta

01.11.2013

(1) Česká národní banka může za podmínek stanovených správním řádem uložit pořádkovou pokutu do výše 500000 Kč.

01.11.2013

(2) Příjem z pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu.

01.11.2013

ČÁST PÁTÁ

01.11.2013

SPRÁVNÍ DELIKTY

01.11.2013

§ 20

01.11.2013

Přestupky

01.11.2013

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

01.11.2013

a) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka podané podle § 6 odst. 6,

01.11.2013

b) jako právní nástupce provozovatele nebo ten, jehož povolení k činnosti směnárníka zaniklo nebo bylo odňato, v rozporu s § 16 odst. 3 neuchovává dokumenty nebo záznamy po stanovenou dobu,

01.11.2013

c) provozuje směnárenskou činnost, aniž je k tomu oprávněna, nebo

01.11.2013

d) jako osoba, která je důvodně podezřelá z neoprávněného provozování směnárenské činnosti, poruší povinnost poskytnout požadované informace nebo potřebná vysvětlení podle § 17 odst. 2.

01.11.2013

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

01.11.2013

a) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo d),

01.11.2013

b) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b) nebo c).

01.11.2013

§ 21

01.11.2013

Správní delikt směnárníka

01.11.2013

Směnárníkovi, který v rozporu s § 8 odst. 1 neoznámí změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, se uloží pokuta do 1000000 Kč.

01.11.2013

§ 22

01.11.2013

Správní delikty provozovatele

01.11.2013

(1) Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že

01.11.2013

a) v rozporu s § 10 odst. 2 provozuje směnárenskou činnost mimo provozovnu,

01.11.2013

b) poruší oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4,

01.11.2013

c) v rozporu s § 11 neuveřejní kurzovní lístek,

01.11.2013

d) poruší zákaz podle § 12 odst. 1,

01.11.2013

e) poruší zákaz podle § 12 odst. 2 věty první,

01.11.2013

f) v rozporu s § 12 odst. 2 větou druhou neuveřejní informaci o podmínkách, při jejichž splnění platí nabídka výhodnějšího směnného kurzu nebo výhodnější úplaty,

01.11.2013

g) v rozporu s § 13 odst. 1 nesdělí zájemci stanovené informace nebo nedodrží formu jejich sdělení,

01.11.2013

h) v rozporu s § 14 nevydá doklad tomu, s kým provedl směnárenský obchod,

01.11.2013

i) nesplní informační povinnost podle § 15 odst. 1,

01.11.2013

j) v rozporu s § 16 odst. 1 nepořizuje dokumenty nebo záznamy,

01.11.2013

k) v rozporu s § 16 odst. 2 neuchovává dokumenty nebo záznamy po stanovenou dobu,

01.11.2013

l) poruší povinnost poskytnout při výkonu dohledu požadované informace nebo potřebná vysvětlení podle § 17 odst. 2,

01.11.2013

m) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 18 odst. 1 písm. b), nebo

01.11.2013

n) v rozporu s § 18 odst. 2 vykonává směnárenskou činnost.

01.11.2013

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

01.11.2013

a) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), g) až j) nebo l) až n),

01.11.2013

b) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) až f) nebo k).

01.11.2013

§ 23

01.11.2013

Další správní delikty

01.11.2013

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.11.2013

a) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka podané podle § 6 odst. 6,

01.11.2013

b) jako právní nástupce provozovatele nebo ten, jehož povolení k činnosti směnárníka zaniklo nebo bylo odňato, v rozporu s § 16 odst. 3 neuchovává dokumenty nebo záznamy po stanovenou dobu,

01.11.2013

c) provozuje směnárenskou činnost, aniž je k tomu oprávněna, nebo

01.11.2013

d) jako osoba, která je důvodně podezřelá z neoprávněného provozování směnárenské činnosti, poruší povinnost poskytnout požadované informace nebo potřebná vysvětlení podle § 17 odst. 2.

01.11.2013

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

01.11.2013

a) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) nebo d),

01.11.2013

b) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) nebo c).

01.11.2013

§ 24

01.11.2013

Společná ustanovení

01.11.2013

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

01.11.2013

(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

01.11.2013

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

01.11.2013

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

01.11.2013

(5) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

01.11.2013

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

01.11.2013

(7) Pravomocné rozhodnutí České národní banky o uložení sankce a pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení této sankce uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách.

01.11.2013

ČÁST ŠESTÁ

01.11.2013

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

01.11.2013

§ 25

01.11.2013

Rozklad

01.11.2013

(1) Proti rozhodnutí České národní banky vydanému podle tohoto zákona v prvním stupni lze podat rozklad.

01.11.2013

(2) Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu se nepoužije.

01.11.2013

§ 26

01.11.2013

Zmocnění

01.11.2013

Česká národní banka vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 6, § 8 odst. 2, § 10 odst. 5 a § 15 odst. 2.


01.11.2013

§ 27

01.11.2013

Přechodná ustanovení

01.11.2013

1. Devizové místo, které bylo registrováno ke směnárenské činnosti podle § 3 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za směnárníka. Česká národní banka je bez zbytečného odkladu zapíše do registru směnárníků.

01.11.2013

2. Žádost o registraci ke směnárenské činnosti podaná podle zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o zápis do registru směnárníků. V řízení o ní se dále postupuje podle tohoto zákona.

01.11.2013

3. Začal-li provozovatel provozovat směnárenskou činnost v provozovně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, splní ohledně této provozovny oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4 do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže se jedná o provozovnu, která byla evidována Českou národní bankou podle § 3h zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.11.2013

§ 28

01.11.2013

Účinnost

01.11.2013

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.11.2013

Němcová v. r.

01.11.2013

Zeman v. r.

01.11.2013

Rusnok v. r.

Přesunout nahoru