PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 232/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů

Částka 91/2013
Platnost od 02.08.2013
Účinnost od 01.01.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2014

232

01.01.2014

ZÁKON

01.01.2014

ze dne 26. června 2013,

01.01.2014

kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2014

ČÁST PRVNÍ

01.01.2014

Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

01.01.2014

Čl. I

01.01.2014

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“ a za slovo „stanoví“ se vkládají slova „zásady ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a“.

01.01.2014

2. V § 2 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „v celém Evropském společenství“ nahrazují slovy „na území Evropské unie“ a slova „ustanovení § 3 odst. 2 a v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ se nahrazují slovy „seznamu druhů lesních dřevin stanoveném vyhláškou“.

01.01.2014

3. V § 2 písm. d) a v § 2 písm. e) se slova „rodičovských stromů“ nahrazují slovy „rodiče rodiny, ortetu“.

01.01.2014

4. V § 2 písm. f) se slova „který je geneticky modifikovaným organismem“ nahrazují slovy „jehož dědičný základ byl změněn genetickou modifikací“.

01.01.2014

5. V § 2 písm. g) bodu 1 se za slova „jímž je strom“ vkládají slova „nebo skupina stromů“.

01.01.2014

6. V § 2 písm. g) bodu 2 se slova „jednotka prostorového rozdělení lesa4)“ nahrazují slovy „porost, jímž je ohraničená populace stromů“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

01.01.2014

7. V § 2 písm. g) bodu 3 se slova „rodičovského stromu“ nahrazují slovy „rodiče rodiny“ a slovo „podstatně“ se zrušuje.

01.01.2014

8. V § 2 písm. g) bodu 4 se slova „rodičovský strom“ nahrazují slovy „rodič rodiny“.

01.01.2014

9. V § 2 písm. g) se na konci textu bodu 6 doplňují slova „pro vegetativní způsob reprodukce“.

01.01.2014

10. V § 2 se na konci písmene g) doplňuje bod 7, který zní:

01.01.2014

7. ortet, jímž je strom určený k odběru částí rostlin pro vegetativní způsob reprodukce,“.

01.01.2014

11. V § 2 písmena n) a o) znějí:

01.01.2014

n) uváděním do oběhu nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání, a dovoz za účelem prodeje anebo poskytování vzorků genetických zdrojů; za uvádění do oběhu se nepovažuje převod práva nakládat s reprodukčním materiálem, pokud jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje reprodukčního materiálu na jinou osobu a vlastník zdroje reprodukčního materiálu ani jeho zaměstnanci se v souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci reprodukčního materiálu,

01.01.2014

o) oddílem reprodukčního materiálu reprodukční materiál, který

01.01.2014

1. je určen kódem a číslem potvrzení o původu reprodukčního materiálu (dále jen „potvrzení o původu“), českým a vědeckým názvem dřeviny, množstvím,

01.01.2014

2. je určen rokem zrání, u oddílu vzniklého sloučením oddílů roky zrání, jde-li o semenný materiál,

01.01.2014

3. je stejné kategorie, stejného typu zdroje a stejného účelu použití,

01.01.2014

4. pochází z téže oblasti provenience a z téhož výškového pásma,

01.01.2014

5. je stejným způsobem zpracováván, skladován a ošetřován po celý průběh produkce nebo odebrán ve stejném roce, jedná-li se o části rostlin,

01.01.2014

6. má stejný věk a způsob pěstování, jde-li o sadební materiál,

01.01.2014

7. pochází ze stejné uznané jednotky, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál,“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

01.01.2014

12. V § 2 písm. r) se za slova „Ministerstvem zemědělství“ vkládají slova „(dále jen „ministerstvo“)“.

01.01.2014

13. V § 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až z), která znějí:

01.01.2014

s) Národní bankou osiva a explantátů lesních dřevin (dále jen „banka osiva a explantátů“) zařízení dlouhodobě uchovávající osivo a explantáty lesních dřevin, ve kterém je zajišťována možnost reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin,

01.01.2014

t) genetickým zdrojem lesních dřevin

01.01.2014

1. reprodukční materiál,

01.01.2014

2. zdroje reprodukčního materiálu,

01.01.2014

3. genové základny,

01.01.2014

které mají současnou nebo potenciální fenotypovou a genotypovou hodnotu a jsou shromážděné, hodnocené a dokumentované pro účely Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin (dále jen „Národní program“),

01.01.2014

u) ochranou a reprodukcí genofondu lesních dřevin dlouhodobé uchovávání genetických zdrojů lesních dřevin při zachování jejich genetického základu a schopnosti reprodukce, probíhající v místě původního výskytu genetických zdrojů lesních dřevin nebo mimo místo původního výskytu genetických zdrojů lesních dřevin,

01.01.2014

v) určenou osobou právnická osoba nebo organizační složka státu, která se podílí na realizaci Národního programu, pověřená ministerstvem provozováním banky osiva a explantátů a koordinací opatření s tím souvisejících,

01.01.2014

w) osivem lesních dřevin semena nebo plody lesních dřevin technicky způsobilé k výsevu,

01.01.2014

x) lesní školkařskou činností soustavná činnost zabývající se pěstováním sadebního materiálu lesních dřevin určeného pro umělou obnovu lesa a zalesňování, popřípadě pro lesnické rekultivace, výsadbu lesních dřevin na zemědělskou půdu a ozeleňování krajiny,

01.01.2014

y) lesní školkou soubor staveb, zařízení a lesních nebo jiných pozemků s technickým a technologickým vybavením, sloužící k pěstování sadebního materiálu lesních dřevin určeného pro umělou obnovu lesa a zalesňování, popřípadě pro lesnické rekultivace, výsadbu lesních dřevin na zemědělskou půdu a ozeleňování krajiny,

01.01.2014

z) vzorkem genetického zdroje odebraný semenný materiál, části rostlin nebo sadební materiál v množství a kvalitě umožňující ochranu a reprodukci genetického zdroje při zachování jeho genetického základu.“.

01.01.2014

14. V části první se za hlavu I vkládá nová hlava II, která včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 21 až 24 zní:

01.01.2014

„HLAVA II

01.01.2014

OCHRANA A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN

01.01.2014

§ 2a

01.01.2014

Národní program

01.01.2014

(1) Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin, který je tvořen souborem všech genů lesních dřevin, je zajišťována prostřednictvím Národního programu, který vytváří předpoklady pro efektivní a setrvalé využívání genetických zdrojů lesních dřevin v souladu s potřebami lesního hospodářství a zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesích. Národní program upravuje podmínky a postupy ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin lesnicky významných druhů lesních dřevin původních na území České republiky.

01.01.2014

(2) Národní program vydává a dobu jeho platnosti stanoví ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

01.01.2014

(3) Pověřená osoba provede každoročně hodnocení Národního programu a toto hodnocení předloží ministerstvu.

01.01.2014

(4) Změnu Národního programu může ministerstvo provést z vlastního podnětu, z podnětu pověřené osoby, určené osoby nebo jiného účastníka Národního programu.

01.01.2014

(5) Seznam druhů lesních dřevin, které mohou být zařazeny do Národního programu, stanoví vyhláška.

01.01.2014

§ 2b

01.01.2014

Zásady ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin

01.01.2014

(1) Ochranu a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin zajišťují účastníci Národního programu prostřednictvím Národního programu.

01.01.2014

(2) Každý účastník Národního programu je povinen

01.01.2014

a) chránit a reprodukovat genetické zdroje lesních dřevin in situ a ex situ ve všech jejich částech a vývojových stadiích,

01.01.2014

b) zajišťovat uchovávání vzorků genetických zdrojů lesních dřevin ve vhodných podmínkách tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení,

01.01.2014

c) v případě potřeby umožnit reprodukci nebo obnovení genetických zdrojů lesních dřevin,

01.01.2014

d) v případě zjištění nebezpečí znehodnocení genetických zdrojů lesních dřevin zajistit nezbytná opatření k jejich záchraně,

01.01.2014

e) oznámit pověřené osobě změnu údajů týkajících se genetických zdrojů lesních dřevin, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.

01.01.2014

(3) Při ohrožení genetického zdroje lesních dřevin je účastník Národního programu povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pověřené osobě. Pověřená osoba může uložit převedení vzorků ohroženého genetického zdroje lesních dřevin do vlastnictví jiného účastníka Národního programu.

01.01.2014

§ 2c

01.01.2014

Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu

01.01.2014

(1) žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu může pověřené osobě podat vlastník genetického zdroje.

01.01.2014

(2) Vlastníkem genetického zdroje podle odstavce 1 se rozumí

01.01.2014

a) vlastník zdroje reprodukčního materiálu,

01.01.2014

b) vlastník reprodukčního materiálu, nebo

01.01.2014

c) vlastník genové základny.

01.01.2014

(3) Vzor žádosti o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu stanoví vyhláška.

01.01.2014

§ 2d

01.01.2014

Zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu

01.01.2014

(1) Pokud je z hlediska ochrany nebo reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin žádoucí zařadit genetický zdroj lesních dřevin do Národního programu, může pověřená osoba na základě žádosti vlastníka genetického zdroje zařadit genetický zdroj lesních dřevin do Národního programu.

01.01.2014

(2) Doba zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu trvá nejdéle do ukončení doby platnosti stanoveného Národního programu.

01.01.2014

(3) Doklad o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu musí obsahovat označení vlastníka genetického zdroje, druh genetického zdroje lesních dřevin, český a vědecký název dřeviny a evidenční číslo genetického zdroje lesních dřevin.

01.01.2014

(4) Zařazením genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu se vlastník genetického zdroje stává účastníkem Národního programu. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona vznikají účastníkům Národního programu dnem stanoveným v dokladu o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu. Účastníkem Národního programu je rovněž určená osoba. Seznam účastníků Národního programu vede pověřená osoba v ústřední evidenci reprodukčního materiálu (dále jen „ústřední evidence“). Obsah této ústřední evidence zveřejňuje pověřená osoba na svých internetových stránkách.

01.01.2014

(5) Porosty zařazené do Národního programu lze zařadit do kategorie lesa zvláštního určení21).

01.01.2014

(6) Na zařazení genetického zdroje do Národního programu se nevztahuje správní řád22).

01.01.2014

§ 2e

01.01.2014

Změna a zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu

01.01.2014

(1) Jestliže byla provedena změna Národního programu, může pověřená osoba změnit zařazení genetického zdroje lesních dřevin, kterého se schválená změna týká, do Národního programu.

01.01.2014

(2) Pověřená osoba zruší zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu, jestliže

01.01.2014

a) genetický zdroj lesních dřevin, který byl zařazen do Národního programu, již nesplňuje podmínky, pro které byl do Národního programu zařazen, nebo

01.01.2014

b) genetický zdroj lesních dřevin, který byl zařazen do Národního programu, byl zničen nebo poškozen v takovém rozsahu, že již nemůže plnit svůj účel, nebo

01.01.2014

c) došlo k porušení povinností účastníkem Národního programu, nebo

01.01.2014

d) o to účastník Národního programu písemně požádá.

01.01.2014

(3) V rámci zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu může pověřená osoba požádat osobu, která byla účastníkem Národního programu, aby v přiměřené lhůtě převedla vzorky genetických zdrojů lesních dřevin a dokumentaci o genetických zdrojích lesních dřevin do vlastnictví určené osoby, popřípadě jiného účastníka Národního programu.

01.01.2014

(4) Na změnu zařazení a zrušení zařazení genetického zdroje do Národního programu se nevztahuje správní řád22).

01.01.2014

§ 2f

01.01.2014

Shromažďování, hodnocení a inventarizace genetických zdrojů lesních dřevin

01.01.2014

(1) Ochranu a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin ex situ v bance osiva a explantátů zajišťuje určená osoba, a to uložením a reprodukcí vzorků genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů.

01.01.2014

(2) Určená osoba je povinna hodnotit a inventarizovat vzorky genetických zdrojů lesních dřevin uložené v bance osiva a explantátů a do 15. ledna každého kalendářního roku předat pověřené osobě výsledky hodnocení podle stavu k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.

01.01.2014

(3) Způsob a rozsah hodnocení genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů stanoví vyhláška.

01.01.2014

§ 2g

01.01.2014

Dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin

01.01.2014

(1) Účastníci Národního programu jsou povinni vést průběžně dokumentaci o genetických zdrojích lesních dřevin zařazených do Národního programu tak, aby byla vyloučena jejich záměna s jinými genetickými zdroji. Dokumentace musí být chráněna před zneužitím, poškozením, zničením, neoprávněnou změnou, ztrátou nebo odcizením.

01.01.2014

(2) Údaje o genetických zdrojích lesních dřevin chráněných a reprodukovaných in situ nebo ex situ vede a trvale uchovává na základě údajů předložených účastníky Národního programu pověřená osoba v ústřední evidenci.

01.01.2014

(3) Bylo-li zařazení do Národního programu pověřenou osobou zrušeno, je osoba, která byla účastníkem Národního programu, povinna ve lhůtě do 30 dnů od zrušení zařazení do Národního programu převést do vlastnictví veškerou dokumentaci o genetickém zdroji lesních dřevin osobě uvedené v dokladu o zrušení zařazení do Národního programu.

01.01.2014

(4) V případě úmrtí fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, která je účastníkem Národního programu, je právní nástupce této osoby povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pověřenou osobu, která určí, kterému účastníkovi Národního programu bude ve stanovené lhůtě předána dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin a vzorky genetických zdrojů lesních dřevin. Byla-li nařízena likvidace právnické osoby, je likvidátor povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pověřenou osobu, která určí, kterému účastníkovi Národního programu bude ve stanovené lhůtě předána dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin a vzorky genetických zdrojů lesních dřevin.

01.01.2014

(5) Obsah a pravidla vedení dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin stanoví vyhláška.

01.01.2014

(6) Na předávání dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin a předávání vzorků genetických zdrojů lesních dřevin se nevztahuje správní řád22).

01.01.2014

§ 2h

01.01.2014

Poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin

01.01.2014

(1) Pověřená osoba nebo určená osoba jsou v případě potřeby oprávněny písemně požádat účastníka Národního programu o poskytnutí vzorku nebo umožnění odebrání vzorku genetického zdroje lesních dřevin včetně identifikačních údajů o tomto genetickém zdroji; žádost musí obsahovat údaje o účelu poskytnutí vzorku. Účastník Národního programu je povinen žádosti vyhovět.

01.01.2014

(2) Účastníci Národního programu poskytnou vzorky genetických zdrojů lesních dřevin jiným osobám, jestliže

01.01.2014

a) mají dostatečnou zásobu vzorků genetických zdrojů lesních dřevin,

01.01.2014

b) poskytnutím vzorku genetického zdroje lesních dřevin nedojde k ohrožení genetického zdroje lesních dřevin nebo k jeho poškození, které by mohlo mít za následek zánik genetického zdroje, nebo

01.01.2014

c) to vyžadují okolnosti, pro které byl genetický zdroj lesních dřevin zařazen do Národního programu.

01.01.2014

(3) Pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání jsou účastníci Národního programu povinni poskytnout vzorky genetických zdrojů lesních dřevin bezúplatně.

01.01.2014

(4) Vzorky genetických zdrojů lesních dřevin jsou poskytovány pouze v oddílech (§ 5). Ke každému oddílu genetického zdroje lesních dřevin musí být připojen průvodní list (§ 8).

01.01.2014

(5) Vlastník genetického zdroje lesních dřevin je povinen evidovat v dokumentaci o genetickém zdroji druh, množství a formu poskytnutých vzorků a údaj o tom, komu a za jakým účelem byly vzorky poskytnuty.

01.01.2014

(6) Rozsah identifikačních údajů podle odstavce 1 a podrobnosti o poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin a velikost těchto vzorků stanoví vyhláška.

01.01.2014

§ 2i

01.01.2014

Genové základny

01.01.2014

(1) Soubor lesních porostů s významným podílem cenných regionálních populací lesních dřevin o rozloze, jež postačuje k udržení biologické různorodosti populace, která je při vhodném způsobu hospodaření schopna vlastní reprodukce, lze vyhlásit za genovou základnu. Les na území genové základny lze zařadit do kategorie lesa zvláštního určení21).

01.01.2014

(2) Genové základny se vyhlašují na základě údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné lesní hospodářské osnovy v rámci jednotlivých oblastí provenience pro všechny lesnicky významné druhy lesních dřevin, na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy. Genovou základnu vyhlašuje na základě vlastního odborného posudku pověřená osoba na žádost vlastníka lesa na území, které má být prohlášeno za genovou základnu. Seznam genových základen vede pověřená osoba v ústřední evidenci.

01.01.2014

(3) Pokud pověřená osoba zjistí, že vyhlášená genová základna nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení nebo podmínky, za kterých byla genová základna vyhlášena, vyhlášení genové základny zruší.

01.01.2014

(4) Pravidla vyhlašování genových základen, způsob hospodaření v lesích na jejich území a způsob jejich označování stanoví vyhláška.

01.01.2014

(5) Na vyhlašování a zrušení genových základen se nevztahuje správní řád22).

01.01.2014

§ 2j

01.01.2014

Financování ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

01.01.2014

(1) Finanční prostředky pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci, ochranu a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin v rámci Národního programu a k provozování banky osiva a explantátů jsou poskytovány pro účely uvedené v tomto zákoně ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly ministerstva.

01.01.2014

(2) Určené osobě jsou finanční prostředky podle odstavce 1 poskytovány v rámci finančních vztahů stanovených ministerstvem23).

01.01.2014

(3) Účastníkům Národního programu s výjimkou určené osoby jsou finanční prostředky podle odstavce 1 poskytovány formou dotací24).

01.01.2014

21) § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 289/1995 Sb.

01.01.2014

22) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

23) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2014

24) § 14 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 73/2011 Sb.“.

01.01.2014

Dosavadní hlavy II až IX se označují jako hlavy III až X.

01.01.2014

15. V § 3 odst. 1 se slova „příloze č. 1 k tomuto zákonu“ nahrazují slovy „seznamu druhů lesních dřevin stanoveném vyhláškou“.

01.01.2014

16. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „ Reprodukční materiál umělých kříženců uvedených v seznamu druhů lesních dřevin lze uvádět do oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.“.

01.01.2014

17. V § 3 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Reprodukční materiál druhů a umělých kříženců uvedených v seznamu druhů lesních dřevin, které byly rozmnoženy vegetativně, lze uvádět do oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný. Selektovaný reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v případě, že byl získán hromadným rozmnožováním ze semenného materiálu.“.

01.01.2014

18. V § 3 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

01.01.2014

(5) Reprodukční materiál nepůvodních druhů topolů, jejich vzájemných hybridů a hybridů nepůvodních druhů topolů s domácími druhy, který byl vyprodukován na území České republiky, lze uvádět do oběhu na území České republiky pouze jako testovaný. Reprodukční materiál domácích druhů topolů, s výjimkou topolu osiky, který byl vyprodukován na území České republiky, lze uvádět do oběhu na území České republiky pouze jako kvalifikovaný nebo testovaný.

01.01.2014

(6) Seznam druhů a hybridů topolů podle odstavce 5 je zveřejňován ve Věstníku Ministerstva zemědělství.“.

01.01.2014

19. V § 5 odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2014

a) český a vědecký název dřeviny, popřípadě označení klonu nebo směsi klonů,“.

01.01.2014

20. V § 5 odst. 2 písm. g) se za slova „rok zrání,“ vkládají slova „u směsi roky zrání,“.

01.01.2014

21. V § 5 odst. 2 písmeno h) zní:

01.01.2014

h) stáří a druh semenáčků nebo řízků použitých jako sadební materiál a to, zda byly podřezány, školkovány nebo obaleny,“.

01.01.2014

22. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

01.01.2014

i) kategorii reprodukčního materiálu.“.

01.01.2014

23. V § 5 odst. 3 písm. c) se slova „stvrzujícím, že“ nahrazují slovy „o tom, zda“.

01.01.2014

24. V § 5 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Slučování reprodukčních materiálů z různých oddílů v průběhu produkce je přípustné v případě, že se jedná o

01.01.2014

a) jednoho a téhož vlastníka reprodukčního materiálu,

01.01.2014

b) jeden a tentýž druh lesní dřeviny,

01.01.2014

c) jednu a tutéž oblast provenience,

01.01.2014

d) stejné výškové pásmo původu reprodukčního materiálu,

01.01.2014

e) stejnou genovou základnu,

01.01.2014

f) stejnou kategorii reprodukčního materiálu.“.

01.01.2014

25. V § 5 se doplňují odstavce 5 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 25 znějí:

01.01.2014

(5) Oddíly testovaného reprodukčního materiálu, oddíly kvalifikovaného reprodukčního materiálu a oddíly selektovaného reprodukčního materiálu fenotypových tříd A se neslučují.

01.01.2014

(6) Výškové pásmo je určeno lesním vegetačním stupněm, zjištěným z mapy lesních vegetačních stupňů v oblastních plánech rozvoje lesa25). U zdroje reprodukčního materiálu rostoucího mimo lesní pozemek se výškové pásmo určuje podle nadmořské výšky.

01.01.2014

(7) Podrobnosti o slučování oddílů reprodukčního materiálu a určení výškových pásem u zdroje reprodukčního materiálu rostoucího mimo lesní pozemek stanoví vyhláška.

01.01.2014

25) § 23 zákona č. 289/1995 Sb.“.

01.01.2014

26. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠5a

01.01.2014

Sběr reprodukčního materiálu

01.01.2014

(1) Dodavatel je povinen oznámit pověřené osobě nejméně 15 dnů předem

01.01.2014

a) konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál,

01.01.2014

b) konání odběru částí rostlin, jde-li o následně vegetativně množený selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál,

01.01.2014

c) sloučení reprodukčního materiálu (§ 5 odst. 4).

01.01.2014

(2) V oznámení podle odstavce 1 dodavatel uvede

01.01.2014

a) označení dodavatele; u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu a adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firmu nebo název a adresu sídla,

01.01.2014

b) identifikační číslo dodavatele, je-li přiděleno,

01.01.2014

c) číslo licence (§ 22) a registrační číslo dodavatele,

01.01.2014

d) místo a časový interval předpokládané doby sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení v jednom vegetačním období; přesné datum oznámí dodavatel pověřené osobě nejméně 2 pracovní dny předem,

01.01.2014

e) plánované maximální množství sebraného semenného materiálu, odebraných částí rostlin a vyzvednutého sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.

01.01.2014

(3) V případě sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, není-li vlastníkem zdroje sám dodavatel, musí být součástí oznámení též písemný souhlas vlastníka zdroje reprodukčního materiálu s úředně ověřeným podpisem, popřípadě elektronická podoba souhlasu podepsaného uznávaným elektronickým podpisem vlastníka zdroje reprodukčního materiálu nebo jeho oprávněného zástupce.

01.01.2014

(4) Jde-li o identifikovaný reprodukční materiál buku lesního, dubu letního a dubu zimního, musí sběr v uznaných jednotkách na území České republiky probíhat minimálně z 10 stromů v rámci uznané jednotky. Jde-li o selektovaný reprodukční materiál smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého, buku lesního, dubu letního a dubu zimního, musí sběr v uznaných jednotkách na území České republiky probíhat minimálně z 20 stromů v rámci uznané jednotky. Jde-li o semenné sady uznané na území České republiky, lze sběr provádět pouze v případě, kdy se na úrodě podílelo minimálně 50 % klonů v semenných sadech borovice lesní, modřínu opadavého a smrku ztepilého a minimálně 30 % klonů v semenných sadech ostatních lesních dřevin.

01.01.2014

(5) Vzor oznámení podle odstavce 1 stanoví vyhláška.“.

01.01.2014

27. § 6 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠6

01.01.2014

Potvrzení o původu

01.01.2014

(1) Jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál a byly-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení, vystaví pověřená osoba po ukončení sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvednutí sadebního materiálu z přirozeného zmlazení dodavateli na jeho žádost pro získané oddíly potvrzení o původu, a to do 10 dnů ode dne doručení žádosti.

01.01.2014

(2) Místně příslušným pracovištěm pověřené osoby pro vydání potvrzení o původu je to, v jehož působnosti dojde ke sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.

01.01.2014

(3) žádost o vystavení potvrzení o původu je žadatel povinen předložit pověřené osobě nejpozději 10 dnů po ukončení sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.

01.01.2014

(4) Pověřená osoba vystaví nové potvrzení o původu, jestliže

01.01.2014

a) je kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál následně vegetativně množen po splnění požadavků uvedených v § 5a odst. 1 až 3,

01.01.2014

b) je selektovaný reprodukční materiál generativního původu následně vegetativně množen po splnění požadavků uvedených v § 5a odst. 1 až 3, nebo

01.01.2014

c) byl reprodukční materiál sloučen podle § 5 odst. 4.

01.01.2014

(5) U oddílu, který vznikl sloučením oddílů různého roku zrání, jsou v novém potvrzení o původu uvedeny příslušné roky zrání a podíl reprodukčního materiálu připadajícího na jednotlivé roky.

01.01.2014

(6) Pověřená osoba vede evidenci o vydaných potvrzeních o původu a vydaných nových potvrzeních o původu.

01.01.2014

(7) Pro oznámení, žádost a vystavení nového potvrzení o původu platí § 5a odst. 1 až 3 a odstavce 1 až 5 obdobně.

01.01.2014

(8) Vzor žádosti podle odstavce 3 a náležitosti potvrzení o původu stanoví vyhláška.

01.01.2014

(9) Na vydávání potvrzení o původu se nevztahuje správní řád22).“.

01.01.2014

28. § 6a se včetně poznámky pod čarou č. 6a zrušuje.

01.01.2014

29. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

01.01.2014

30. V § 7 se odstavce 3 a 4 zrušují.

01.01.2014

31. V § 8 odst. 1 písm. a) a c) se slova „místo trvalého pobytu nebo adresa a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy“ nahrazují slovy „adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu“.

01.01.2014

32. V § 8 odst. 1 písm. a) a c) se slovo „sídlo“ nahrazuje slovy „adresa sídla“.

01.01.2014

33. V § 8 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Průvodní list semen a plodů uváděných do oběhu jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál musí dále obsahovat údaje o

01.01.2014

a) čistotě, tedy hmotnostním podílu čistých semen nebo plodů, semen nebo plodů jiných druhů a neškodných nečistot připadajících na produkt uváděný do oběhu jako oddíl osiva,

01.01.2014

b) klíčivosti čistých semen nebo plodů; v případě, že klíčivost není možné nebo účelné zjistit, o životaschopnosti zjištěné za pomoci specifických metod,

01.01.2014

c) hmotnosti 1000 čistých semen nebo plodů,

01.01.2014

d) počtu klíčivých semen nebo plodů na kilogram produktu uváděného do oběhu jako semenný materiál; v případě, že počet klíčivých semen nebo plodů není možné nebo účelné zjistit, o počtu životaschopných semen nebo plodů na kilogram.“.

01.01.2014

34. V § 8 odst. 5 se za slovo „oběhu“ vkládají slova „k prvnímu kupujícímu“.

01.01.2014

35. V § 8 odstavec 9 zní:

01.01.2014

(9) Specifické metody podle odstavce 4 písm. b), obsah a formu průvodního listu, způsob jeho připojení a klasifikační označení částí rostlin a sadebního materiálu stanoví vyhláška.“.

01.01.2014

36. V § 10 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větami „Fenotypová klasifikace se provádí vždy při vypracování nového lesního hospodářského plánu nebo nové lesní hospodářské osnovy, a to na dobu jejich platnosti. V odůvodněných případech může pověřená osoba provést změnu fenotypové klasifikace v rámci uznání zdroje reprodukčního materiálu. Změna fenotypové klasifikace není důvodem pro změnu lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.“.

01.01.2014

37. § 11 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠11

01.01.2014

Uznávání zdroje reprodukčního materiálu

01.01.2014

(1) Uznávání zdroje identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba na základě žádosti vlastníka zdroje.

01.01.2014

(2) Uznávání zdroje reprodukčního materiálu se provádí u všech druhů dřevin. Zdroj reprodukčního materiálu se uznává na dobu určitou, stanovenou v dokladu nebo v rozhodnutí o uznání. Tato doba může být u zdrojů uznaných podle odstavce 1 na žádost vlastníka zdroje pověřenou osobou dále prodloužena, nejdéle však o 12 měsíců. Zdroje identifikovaného a selektovaného reprodukčního materiálu lze uznávat pouze na základě údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné lesní hospodářské osnovy.

01.01.2014

(3) Pokud pověřená osoba zjistí, že uznaný zdroj nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy, zruší uznání zdroje reprodukčního materiálu.

01.01.2014

(4) Na uznávání a zrušení uznání zdrojů reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný se nevztahuje správní řád22).“.

01.01.2014

38. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňují věty, které znějí: „V případě smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého a modřínu eurojaponského se zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu neuznávají. Na území genové základny se neuznávají zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu druhů dřevin, pro které je genová základna vyhlášena.“.

01.01.2014

39. V § 13 odst. 2 se slova „O uznání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu rozhodne orgán veřejné správy“ nahrazují slovy „Uznání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba“.

01.01.2014

40. V § 13 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Porosty téhož vlastníka, téže fenotypové třídy, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti provenience a v témže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky. Za stejných podmínek lze do jedné uznané jednotky sloučit i zdroje semen, popřípadě zdroje semen a porosty. Sloučení porostů, zdrojů semen, popřípadě zdrojů semen a porostů provádí pověřená osoba.“.

01.01.2014

41. V § 14 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Uznávání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba na základě vlastního odborného posudku.“.

01.01.2014

42. V § 14 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Porost fenotypové třídy B téhož vlastníka, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti provenience, popřípadě v téže genové základně, a v témže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání podle odstavce 1 lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky. Sloučení porostů do uznaných jednotek provádí pověřená osoba. Porosty dřevin fenotypové třídy A se neslučují.“.

01.01.2014

43. V § 15 odst. 1 a v § 16 odst. 1 se slova „rodičovský strom“ nahrazují slovy „rodiče rodiny, ortet“.

01.01.2014

44. V § 15 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Uznávání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba na základě vlastního odborného posudku.“.

01.01.2014

45. V § 16 odstavec 2 zní:

01.01.2014

(2) Uznávání zdroje testovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba na základě vlastního odborného posudku.“.

01.01.2014

46. § 17 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠17

01.01.2014

Omezení mýtní úmyslné těžby a ochranná lhůta

01.01.2014

Při uznávání porostu za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu může pověřená osoba doporučit vlastníku zdroje omezení rozsahu mýtní úmyslné těžby10) prováděné v tomto porostu nebo může navrhnout ochrannou lhůtu, po kterou v něm smí být prováděna mýtní úmyslná těžba pouze s jejím souhlasem; souhlas může pověřená osoba vydat pouze za účelem sběru semenného materiálu, za účelem zkvalitnění porostu nebo pro podporu přirozené obnovy.“.

01.01.2014

47. § 18 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠18

01.01.2014

Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu

01.01.2014

(1) Pověřená osoba vede v ústřední evidenci Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu (dále jen „rejstřík“), přičemž u každé uznané jednotky eviduje

01.01.2014

a) druh dřeviny, pro který byl uznán zdroj reprodukčního materiálu pro zařazení do uznané jednotky (§ 12),

01.01.2014

b) vlastnosti, účel a kategorii reprodukčního materiálu, pro který byl zdroj uznán (§ 12 až 16),

01.01.2014

c) zdroj reprodukčního materiálu,

01.01.2014

d) evidenční číslo,

01.01.2014

e) polohu,

01.01.2014

f) nadmořskou výšku nebo výškové pásmo, v němž se uznaná jednotka nachází,

01.01.2014

g) plochu,

01.01.2014

h) původ,

01.01.2014

i) v případě testovaného reprodukčního materiálu údaj o tom, zda jde o geneticky modifikovaný organismus,

01.01.2014

j) zařazení v Národním programu,

01.01.2014

k) vlastníka zdroje reprodukčního materiálu.

01.01.2014

(2) Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstříku stanoví vyhláška.“.

01.01.2014

48. § 18a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10a zrušuje.

01.01.2014

49. V části první se hlava V včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

01.01.2014

Dosavadní hlavy VI až X se označují jako hlavy V až IX.

01.01.2014

50. V § 20 odst. 1 se slovo „ dodavatelů“ nahrazuje slovy „držitelů licence“.

01.01.2014

51. V § 20 odst. 2 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) právnické nebo fyzické osobě, která je podnikatelem a která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky pro udělení licence; odpovědný zástupce odpovídá podnikateli za dodržování právních předpisů při uvádění reprodukčního materiálu do oběhu.“.

01.01.2014

52. V § 21 odst. 1 písmeno d) zní:

01.01.2014

d) středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesnictví, vyššího odborného vzdělání lesnického směru nebo vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, studijní obor lesnictví a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 5 let anebo vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, studijní obor lesní inženýrství a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 3 roky.“.

01.01.2014

53. V § 21 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

01.01.2014

(2) Při uznávání jiné způsobilosti a při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace26). Uznávacím orgánem je ministerstvo.

01.01.2014

26) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2014

54. V § 21 odst. 4 se slova „Orgán státní správy lesů, který rozhoduje o udělení licence“ nahrazují slovy „Ministerstvo“.

01.01.2014

55. V § 21 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2014

56. § 21a včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠21a

01.01.2014

Překážky pro udělení licence

01.01.2014

(1) Licenci nelze udělit fyzické nebo právnické osobě,

01.01.2014

a) které byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, a to po dobu trvání tohoto zákazu, nebo

01.01.2014

b) které byla licence odebrána rozhodnutím podle § 23 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, a to po dobu 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

01.01.2014

(2) Licence nemůže být udělena fyzické osobě zastávající funkci vedoucího pracovníka ve státním podniku, státní organizaci nebo v obchodní společnosti zabývajícím se podnikáním v oboru, který je předmětem licence. Ostatním zaměstnancům státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, a zaměstnancům orgánů veřejné správy (§ 26) a pověřené osoby (§ 30) lze udělit licenci pouze s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.“.

01.01.2014

57. V § 22 odstavce 1 a 2 znějí:

01.01.2014

(1) Ministerstvo udělí licenci žadateli, který splňuje podmínky stanovené v § 21 odst. 1; obsahem rozhodnutí o udělení licence je

01.01.2014

a) číslo licence,

01.01.2014

b) u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo,

01.01.2014

c) jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu a datum narození odpovědného zástupce, byl-li ustaven,

01.01.2014

d) předmět licence,

01.01.2014

e) doba platnosti licence,

01.01.2014

f) registrační číslo dodavatele.

01.01.2014

(2) Licence vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.“.

01.01.2014

58. § 23 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠23

01.01.2014

Odnětí a zánik licence

01.01.2014

(1) Ministerstvo licenci odejme, jestliže

01.01.2014

a) držitel licence nebo jeho odpovědný zástupce přestane splňovat podmínky stanovené pro udělení licence,

01.01.2014

b) držiteli licence nebo jeho odpovědnému zástupci byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu,

01.01.2014

c) držitel licence o odnětí licence požádá, nebo

01.01.2014

d) držitel licence závažným způsobem nebo v průběhu 12 měsíců opakovaně poruší povinnost stanovenou držiteli licence obecně závazným právním předpisem; o opětovné udělení licence pak může požádat nejdříve za 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí licence nabylo právní moci.

01.01.2014

(2) Držitel licence je povinen oznámit ministerstvu vznik skutečností podle odstavce 1 písm. a) nebo b), a to nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku; pokud tak neučiní, licence uplynutím této lhůty zaniká.

01.01.2014

(3) Držitel licence je povinen oznámit ministerstvu změnu údajů uvedených v § 22 odst. 1 písm. b), a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala. Pokud dojde ke změně odpovědného zástupce držitele licence, nebo ke změně právní formy držitele licence, je držitel licence povinen uvedené změny oznámit ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala, a zažádat o udělení licence nové; pokud tak neučiní, licence uplynutím této lhůty zaniká.

01.01.2014

(4) Licence dále zaniká

01.01.2014

a) uplynutím doby její platnosti,

01.01.2014

b) smrtí držitele licence nebo jeho prohlášením za mrtvého, je-li držitelem licence fyzická osoba, nebo

01.01.2014

c) zánikem držitele licence, je-li držitelem licence právnická osoba.“.

01.01.2014

59. § 24 a 25 včetně nadpisů znějí:

01.01.2014

㤠24

01.01.2014

Evidence

01.01.2014

(1) Dodavatel je povinen vést evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, a tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let od uvedení do oběhu. Držitel licence, který je provozovatelem lesní školky, je povinen vést evidenci o lesní školkařské činnosti provozované v rámci licence a tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let.

01.01.2014

(2) Držitel licence je povinen předložit pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu, který měl v držení k 31. prosinci předchozího kalendářního roku nebo který uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní školkařské činnosti provozované do 31. prosince předchozího kalendářního roku v rámci licence, nebo sdělení, že za uvedené období žádný reprodukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařskou činnost v rámci licence.

01.01.2014

(3) Pověřená osoba vede v ústřední evidenci záznamy o oddílech reprodukčního materiálu, které mají dodavatelé v držení a které jsou uváděny do oběhu, a o lesní školkařské činnosti provozované v rámci licence.

01.01.2014

(4) Podrobnosti o vedení evidence a předkládání záznamů o oddílech reprodukčního materiálu a o vedení a předkládání evidence o lesní školkařské činnosti stanoví vyhláška.

01.01.2014

§ 25

01.01.2014

Dovoz

01.01.2014

Dovoz reprodukčního materiálu za účelem jeho propuštění do celního režimu volného oběhu lze uskutečnit pouze

01.01.2014

a) na základě povolení ministerstva, nebo

01.01.2014

b) na základě rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích.“.

01.01.2014

60. Za § 25 se vkládají nové § 25a až 25d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 27 až 29 znějí:

01.01.2014

㤠25a

01.01.2014

Dovoz reprodukčního materiálu na základě povolení ministerstva

01.01.2014

(1) Ministerstvo povolí dovoz reprodukčního materiálu na základě rozhodnutí Komise Evropské unie27). Při podání celního prohlášení je dovozce povinen tuto skutečnost oznámit celnímu úřadu a současně mu předložit povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané ministerstvem. Nepředloží-li dovozce celnímu úřadu povolení k dovozu reprodukčního materiálu, celní úřad zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu.

01.01.2014

(2) V žádosti o povolení dovozu reprodukčního materiálu dovozce kromě obecných náležitostí uvede

01.01.2014

a) identifikační číslo a číslo licence dodavatele,

01.01.2014

b) množství a kategorii reprodukčního materiálu,

01.01.2014

c) český a vědecký název dřeviny,

01.01.2014

d) v případě, že dovezený reprodukční materiál má být na základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován výhradně pro vývoz, též identifikační údaje o osobě, které je produkt vyrobený z dovezeného reprodukčního materiálu smluvně určen.

01.01.2014

(3) Dovozce je povinen opatřit dovážený reprodukční materiál potvrzením o původu nebo jiným úředním osvědčením vystaveným v zemi původu, které předloží celnímu orgánu současně s dokumenty podle odstavce 1, a podklady obsahujícími podrobné údaje o všech dovážených oddílech.

01.01.2014

(4) Dovezený reprodukční materiál musí být evidován podle § 24.

01.01.2014

(5) Podrobnosti a vzor oznámení o dovozu reprodukčního materiálu podle odstavce 1 stanoví vyhláška.

01.01.2014

§ 25b

01.01.2014

Dovoz reprodukčního materiálu na základě rozhodnutí Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích

01.01.2014

(1) Dovozce může dovézt reprodukční materiál, pouze pokud vyhovuje podmínkám stanoveným rozhodnutím Rady Evropské unie o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích28).

01.01.2014

(2) Dovozce je povinen oznámit dovoz pověřené osobě minimálně 30 dní přede dnem uskutečnění dovozu.

01.01.2014

(3) Dovezený reprodukční materiál lze propustit do celního režimu volného oběhu pouze na základě potvrzení o původu vydaného ministerstvem. Ministerstvo vydá potvrzení o původu na základě dovozcem předloženého certifikátu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o provenienci. Ministerstvo uvede na potvrzení o původu, že reprodukční materiál byl dovezen v rámci režimu rovnocennosti.

01.01.2014

(4) Při podání celního prohlášení je dovozce povinen skutečnosti podle odstavce 3 oznámit celnímu úřadu a současně mu předložit potvrzení o původu vydané ministerstvem. Nepředloží-li dovozce celnímu úřadu potvrzení o původu, celní úřad zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu.

01.01.2014

(5) Dovezený reprodukční materiál musí být evidován podle § 24.

01.01.2014

§ 25c

01.01.2014

Povinnosti při obchodování mezi členskými státy Evropské unie

01.01.2014

(1) Na pověřenou osobu se vztahují práva a povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty29). Dodavatelé pro účely uvedené ve větě první poskytují pověřené osobě další informace, vzorky nebo jiné důkazy.

01.01.2014

(2) Dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného členského státu Evropské unie je povinen informovat pověřenou osobu o expedici reprodukčního materiálu nejpozději do 1 měsíce od této expedice na informačním dokladu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 tohoto zákona.

01.01.2014

(3) Příjemce reprodukčního materiálu z jiného členského státu Evropské unie má povinnost vést o tomto reprodukčním materiálu evidenci podle § 24.

01.01.2014

27) Například rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2008, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí v souladu se směrnicí Rady 1999/105/ES o stejných zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin, který má být dovezen z určitých třetích zemí (2008/989/ES).

01.01.2014

28) Například rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2008 o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích (2008/971/ES).

01.01.2014

29) Nařízení Komise (ES) č. 1598/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty.“.

01.01.2014

61. V části první v nadpisu hlavy VII se za slova „V OBLASTI“ vkládají slova „OCHRANY A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN A“.

01.01.2014

62. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 29 odst. 1 se za slova „v oblasti“ vkládají slova „ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a“.

01.01.2014

63. V § 26 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2014

b) krajské úřady,“.

01.01.2014

64. V § 26 odst. 2 se slovo „kraje“ nahrazuje slovy „krajského úřadu“.

01.01.2014

65. V § 26 odstavec 3 zní:

01.01.2014

(3) Orgánům veřejné správy jsou pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona poskytovány

01.01.2014

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

01.01.2014

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

01.01.2014

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.“.

01.01.2014

66. V § 26 se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí:

01.01.2014

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

01.01.2014

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.01.2014

b) datum a místo narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

01.01.2014

c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

01.01.2014

d) adresa místa pobytu,

01.01.2014

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.01.2014

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

01.01.2014

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.01.2014

b) datum a místo narození,

01.01.2014

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

01.01.2014

d) adresa místa trvalého pobytu,

01.01.2014

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.01.2014

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

01.01.2014

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.01.2014

b) datum a místo narození,

01.01.2014

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

01.01.2014

d) druh a adresa místa pobytu,

01.01.2014

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

01.01.2014

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

01.01.2014

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

01.01.2014

67. V § 27 se písmena a), b), c), f) a g) zrušují. Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena a) a b).

01.01.2014

68. § 28 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠28

01.01.2014

Kraje

01.01.2014

Krajské úřady v přenesené působnosti

01.01.2014

a) rozhodují o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným podle § 27,

01.01.2014

b) rozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona,

01.01.2014

c) rozhodují o uložení zvláštních opatření,

01.01.2014

d) vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků.“.

01.01.2014

69. V § 29 odst. 2 písm. b) se slovo „dodavatelů“ nahrazuje slovy „držitelů licence“.

01.01.2014

70. V § 29 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a určenou osobu“.

01.01.2014

71. V § 29 odst. 2 písmeno e) zní:

01.01.2014

e) vystavuje potvrzení o původu na dovezený reprodukční materiál a o vydaných potvrzeních vede evidenci,“.

01.01.2014

72. V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:

01.01.2014

k) řídí výkon státní správy v oblasti shromažďování, hodnocení, dokumentace, ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin,

01.01.2014

l) vydává Národní program a jeho změny,

01.01.2014

m) poskytuje finanční prostředky podle § 2j.“.

01.01.2014

73. § 30 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠30

01.01.2014

Oprávnění pověřené osoby

01.01.2014

(1) Ministerstvo pověří prováděním odborných úkonů, zařazováním, změnou nebo zrušením zařazení genetického zdroje do Národního programu, ukládáním předání vzorků ohroženého genetického zdroje, ukládáním zvláštních opatření formou zabezpečení genetických zdrojů nebo dokumentace o genetických zdrojích před zničením, poškozením, nebo zcizením, kontrolou v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a prováděním odborných úkonů a kontrolou v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem právnickou osobu nebo organizační složku státu, která

01.01.2014

a) má odbornou a technickou způsobilost,

01.01.2014

b) se sama neúčastní hospodářské soutěže v příslušné oblasti a nemá žádný zájem na výsledku řízení, v rámci kterého odborný úkon provádí,

01.01.2014

c) podléhá dohledu a kontrole ministerstva.

01.01.2014

(2) Pověřená osoba

01.01.2014

a) koordinuje Národní program,

01.01.2014

b) provádí hodnocení Národního programu a předkládá ho ministerstvu (§ 2a odst. 3),

01.01.2014

c) ukládá opatření k záchraně ohroženého genetického zdroje lesních dřevin (§ 2b odst. 3),

01.01.2014

d) zařazuje (§ 2c odst. 1), mění (§ 2e odst. 1) nebo zrušuje zařazení (§ 2e odst. 2) genetického zdroje do Národního programu,

01.01.2014

e) vede ústřední evidenci (§ 2d odst. 4, § 2g odst. 2, § 2i odst. 2, § 6 odst. 6, § 18 a § 24 odst. 3),

01.01.2014

f) ukládá předání dokumentace o genetických zdrojích a vzorků genetických zdrojů (§ 2g odst. 3),

01.01.2014

g) přijímá oznámení právního nástupce o úmrtí fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, která je účastníkem Národního programu (§ 2g odst. 4),

01.01.2014

h) přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při následném vegetativním množení,

01.01.2014

i) je oprávněna být přítomna při sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný,

01.01.2014

j) vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu a vede o tom evidenci,

01.01.2014

k) vystavuje nové potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané sloučením oddílů a pro oddíly získané následným vegetativním množením, pro které bylo vystaveno potvrzení o původu, a vede o tom evidenci,

01.01.2014

l) uznává zdroje identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu, prodlužuje dobu uznání a zrušuje uznání,

01.01.2014

m) přiděluje uznaným jednotkám evidenční čísla,

01.01.2014

n) slučuje uznané zdroje reprodukčního materiálu do jedné uznané jednotky,

01.01.2014

o) doporučuje omezení mýtní úmyslné těžby10) v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu nebo navrhuje stanovení ochranné lhůty v těchto porostech,

01.01.2014

p) povoluje mýtní úmyslnou těžbu10) v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, nebo v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného reprodukčního materiálu, kde došlo ke stanovení ochranné lhůty,

01.01.2014

q) vyhlašuje genové základny a stanovuje způsob hospodaření v genových základnách,

01.01.2014

r) plní práva a povinnosti, které pro ni vyplývají z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty (§ 25c odst. 1),

01.01.2014

s) na základě pověření ministerstva vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě a v případě zjištění nedostatků předává tyto informace orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem,

01.01.2014

t) vykonává kontrolu (§ 31), u) ukládá zvláštní opatření (§ 36 odst. 2 a 3).

01.01.2014

(3) Zaměstnanci pověřené osoby jsou povinni při své činnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu činností podle tohoto zákona. Tato povinnost trvá 5 let po skončení pracovního nebo obdobného poměru.“.

01.01.2014

74. § 31 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zní:

01.01.2014

㤠31

01.01.2014

Kontrola

01.01.2014

(1) Orgány veřejné správy (§ 26) a pověřená osoba (§ 30) jsou povinny kontrolovat dodržování povinností stanovených tímto zákonem. Zaměstnanci orgánů veřejné správy a zaměstnanci pověřené osoby (dále jen „kontrolující“) mají při výkonu kontroly práva a povinnosti stanovené zvláštním zákonem17), nestanoví-li tento zákon jinak.

01.01.2014

(2) Celní úřady provádějí kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem pouze při dovozu a vývozu reprodukčního materiálu. Při výkonu svých oprávnění postupují podle celního zákona.

01.01.2014

(3) Kontrolující se při výkonu kontroly prokazují pověřením ke kontrole nebo služebním průkazem.

01.01.2014

(4) Orgán veřejné správy nebo pověřená osoba podle povahy nedostatků zjištěných při výkonu kontroly může uložit způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin.

01.01.2014

(5) Oprávnění a povinnosti kontrolujících mají i osoby pověřené k výkonu kontroly Evropskou komisí.

01.01.2014

17) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

01.01.2014

75. § 32 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zrušuje.

01.01.2014

76. V § 33 odstavec 1 zní:

01.01.2014

(1) Je-li vážně ohroženo zásobení trhu reprodukčním materiálem některých druhů lesních dřevin uvedených v seznamu druhů lesních dřevin, může ministerstvo na základě povolení Evropské komise stanovit vyhláškou druhy lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze po stanovenou dobu uvádět do oběhu, i když nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem.“.

01.01.2014

77. V § 33 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2014

78. V části první nadpis hlavy VIII zní:

01.01.2014

„SPRÁVNÍ DELIKTY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ“.

01.01.2014

79. § 34 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠34

01.01.2014

Přestupky

01.01.2014

(1) Fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že

01.01.2014

a) v rozporu s § 2b odst. 3 neoznámí ohrožení genetického zdroje,

01.01.2014

b) v rozporu s § 2g odst. 1 nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích,

01.01.2014

c) v rozporu s 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní odebrat vzorek genetického zdroje, který se u něho nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,

01.01.2014

d) v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne poskytnout bezúplatně vzorky genetických zdrojů pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání, nebo

01.01.2014

e) neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst. 5.

01.01.2014

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.“.

01.01.2014

80. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠34a

01.01.2014

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

01.01.2014

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2014

a) v rozporu s § 2b odst. 3 neoznámí ohrožení genetického zdroje,

01.01.2014

b) v rozporu s § 2g odst. 1 nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích,

01.01.2014

c) v rozporu s § 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní odebrat vzorek genetického zdroje, který se u něho nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,

01.01.2014

d) v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne poskytnout bezúplatně vzorky genetických zdrojů pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání, nebo

01.01.2014

e) neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst. 5.

01.01.2014

(2) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2014

a) v rozporu s § 5a odst. 1 neoznámí konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení anebo v rozporu s § 5a odst. 2 zašle takové oznámení s neúplnými nebo nesprávnými údaji,

01.01.2014

b) uvede do oběhu reprodukční materiál

01.01.2014

1. nevyhovující požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a na zdravotní stav podle § 4,

01.01.2014

2. bez průvodního listu podle § 8 nebo s nesprávnými či neúplnými údaji v průvodním listu,

01.01.2014

3. bez licence podle § 20 odst. 1, nebo

01.01.2014

4. přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle § 36 odst. 1 písm. b),

01.01.2014

c) v rozporu s § 24 odst. 1 nevede evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, vede v ní nesprávné nebo neúplné údaje nebo takovou evidenci neuchová,

01.01.2014

d) doveze reprodukční materiál bez povolení ministerstva podle § 25a odst. 1,

01.01.2014

e) v rozporu s § 25c odst. 1 neposkytne za účelem obchodování se subjekty usazenými v jiných členských státech Evropské unie pověřené osobě další informace, vzorky anebo jiné důkazy, nebo

01.01.2014

f) jako dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného členského státu Evropské unie v rozporu s § 25c odst. 2 neinformuje pověřenou osobu o expedici reprodukčního materiálu.

01.01.2014

(3) Držitel licence se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 24 odst. 2 nepředloží pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu, který měl v držení nebo který uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní školkařské činnosti provozované do 31. prosince předchozího kalendářního roku v rámci licence, nebo sdělení o tom, že za uvedené období žádný reprodukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařskou činnost.

01.01.2014

(4) Příjemce reprodukčního materiálu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 25c odst. 3 nevede evidenci o reprodukčním materiálu z jiného členského státu Evropské unie podle § 24.

01.01.2014

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2014

a) provede mýtní úmyslnou těžbu v rozporu s uznáním porostu za zdroj selektovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu (§ 17), nebo

01.01.2014

b) jako kontrolovaná osoba nesplní opatření k odstranění nedostatků uložené podle § 31 odst. 4.

01.01.2014

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do

01.01.2014

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a),

01.01.2014

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) až f), odstavce 3, 4 nebo 5.“.

01.01.2014

81. § 35 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30 zní:

01.01.2014

㤠35

01.01.2014

Společná ustanovení ke správním deliktům

01.01.2014

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

01.01.2014

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

01.01.2014

(3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

01.01.2014

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán; to neplatí, pokud stav porušení povinnosti trvá.

01.01.2014

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

01.01.2014

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o správní delikty podle § 34,

01.01.2014

b) krajský úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, jde-li o správní delikty podle § 34a.

01.01.2014

(6) Správní delikt podle § 34a projedná ten z příslušných orgánů veřejné správy, který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, tak krajský úřad.

01.01.2014

(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby30) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

01.01.2014

30) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 85/2004 Sb.“.

01.01.2014

82. V § 36 odst. 1 písm. a) se za slovo „způsobu“ vkládají slova „a termínu“.

01.01.2014

83. V § 36 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.2014

c) likvidace reprodukčního materiálu, který byl uveden do oběhu v rozporu s požadavky na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav (§ 4), bez průvodního listu anebo s nesprávnými nebo neúplnými údaji v průvodním listu (§ 8), bez licence (§ 20 odst. 1), přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle písmene b) nebo který byl dovezen bez povolení ministerstva (§ 25a odst. 1).“.

01.01.2014

84. V § 36 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

01.01.2014

(2) Orgán veřejné správy nebo pověřená osoba může uložit účastníkovi Národního programu zvláštní opatření formou přemístění a zajištění ohroženého genetického zdroje tak, aby nedošlo k jeho zničení, poškození nebo zcizení.

01.01.2014

(3) Je-li zjištěno závažné porušení povinností stanovených v § 2b odst. 2 nebo 3, § 2f odst. 1 nebo 2, § 2g odst. 1, 3 nebo 4 nebo § 2h odst. 1, orgán veřejné správy nebo pověřená osoba uloží účastníkovi Národního programu zvláštní opatření formou zabezpečení genetických zdrojů nebo dokumentace o genetických zdrojích před zničením, poškozením nebo zcizením a informování určené osoby o provedených opatřeních.

01.01.2014

(4) Zvláštní opatření podle odstavců 1 až 3 lze uložit i vedle pokut ukládaných podle § 34, 34a a 35.“.

01.01.2014

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2014

85. V § 37 odst. 1 písm. c) se za slovo „vývozu“ vkládají slova „a zpětnému vývozu“.

01.01.2014

86. § 38 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20 zrušuje.

01.01.2014

87. § 39 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠39

01.01.2014

Zmocňovací ustanovení

01.01.2014

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 2a odst. 5, § 2c odst. 3, § 2f odst. 3, § 2g odst. 5, § 2h odst. 6, § 2i odst. 4, § 3 odst. 1, § 4, § 5 odst. 7, § 5a odst. 5, § 6 odst. 8, § 8 odst. 9, § 10 odst. 4, § 12 odst. 2, § 13 odst. 4, § 14 odst. 4, § 15 odst. 4, § 16 odst. 4, § 18 odst. 2, § 20 odst. 3, § 24 odst. 4 a § 25a odst. 5.

01.01.2014

(2) Ministerstvo může vydat vyhlášku k provedení § 33 odst. 1.“.

01.01.2014

88. Příloha č. 1 se zrušuje.

01.01.2014

89. Příloha č. 2 zní:

01.01.2014

„Příloha č. 2 k zákonu č. 149/2003 Sb.

01.01.2014

VZOR „INFORMAČNÍHO DOKLADU“

01.01.2014

VZOR „INFORMAČNÍHO DOKLADU““.

01.01.2014

Čl. II

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

1. Ministerstvo zpracuje a stanoví do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a uveřejní ho ve Věstníku Ministerstva zemědělství a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.01.2014

2. Licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu vydané podle dosavadních právních předpisů se považují za licence vydané podle zákona č. 149/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

3. Reprodukční materiál shromážděný podle dosavadních právních předpisů v období od 1. ledna 2004 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za reprodukční materiál shromážděný podle zákona č. 149/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

4. Zdroje reprodukčního materiálu uznané pro získávání reprodukčního materiálu podle dosavadních právních předpisů se považují za uznané zdroje podle tohoto zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s tím, že

01.01.2014

a) rodičovské stromy podle dosavadních právních předpisů se považují za rodiče rodiny,

01.01.2014

b) klony uznané podle dosavadních právních předpisů k odběru částí rostlin pro vegetativní způsob reprodukce se považují za ortety.

01.01.2014

5. Genové základny vyhlášené podle dosavadních právních předpisů se považují za genové základny vyhlášené podle zákona č. 149/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2014

6. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2014

ČÁST DRUHÁ

01.01.2014

Změna zákona o správních poplatcích

01.01.2014

Čl. III

01.01.2014

Položka 87 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., zní:

01.01.2014

„Položka 87

01.01.2014
a)Vydání povolení k dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin500
b)Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin1000
c)Prodloužení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin500
d)Udělení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy1000
e)Prodloužení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy500
f)Udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře1000
g)Prodloužení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře500“.
01.01.2014

ČÁST TŘETÍ

01.01.2014

Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

01.01.2014

Čl. IV

01.01.2014

Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2014

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slova „odrůda pěstované rostliny,“ vkládají slova „šlechtitelská a“ a za slova „linie nebo“ se vkládá slovo „příbuzný“.

01.01.2014

2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „nebo osobou zařazenou do Národního programu (dále jen „účastník Národního programu“)“.

01.01.2014

3. V § 3 odst. 2 se slova „osobou zařazenou do Národního programu (dále jen „účastník Národního programu“)“ nahrazují slovy „účastníkem Národního programu“.

01.01.2014

4. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „konzervovaných ex situ“ zrušují.

01.01.2014

5. V § 5 odst. 2 se slova „a evidenční číslo“ zrušují.

01.01.2014

6. V § 14 odst. 1 se za slova „pověřená osoba“ vkládají slova „nebo účastník Národního programu“.

01.01.2014

7. V § 14 odst. 2 se za slovo „Genobanku“ vkládá slovo „semen“.

01.01.2014

8. V § 19 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

01.01.2014

(2) Pokud je za poskytnutí vzorku genetických zdrojů požadována úplata, nesmí přesáhnout vynaložené minimální náklady14).

01.01.2014

14) Mezinárodní smlouva č. 73/2004 Sb. m. s., o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství.“.

01.01.2014

9. V § 19 odst. 3 se slova „k účelům uvedeným v odstavci 2“ zrušují.

01.01.2014

10. V § 19 odstavec 4 zní:

01.01.2014

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou velikost poskytovaných vzorků genetických zdrojů podle jejich druhu a genetického základu.“.

01.01.2014

11. § 20 včetně nadpisu zní:

01.01.2014

㤠20

01.01.2014

Poskytování informací o genetických zdrojích

01.01.2014

Informace o genetických zdrojích zveřejňuje pověřená osoba na svých internetových stránkách prostřednictvím informačního systému o genetických zdrojích podle § 17 odst. 4 a v souladu s platnými mezinárodními dohodami14).“.

01.01.2014

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

01.01.2014

12. V § 25 odst. 1 se za slova „Národního programu“ vkládají slova „ , mezinárodní spolupráci“.

01.01.2014

13. V § 25 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

01.01.2014

14. Na konci § 26 se doplňuje věta „Součástí mezinárodní spolupráce je také účast pověřené osoby a účastníků Národního programu na plnění programů, projektů a dohod vyplývajících z mezinárodních závazků.“.


01.01.2014

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2014

ÚČINNOST

01.01.2014

Čl. V

01.01.2014

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


01.01.2014

Němcová v. r.

01.01.2014

Zeman v. r.

01.01.2014

Rusnok v. r.

Přesunout nahoru