PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 227/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 91/2013
Platnost od 02.08.2013
Účinnost od 01.07.2013
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.2013

227

01.07.2013

ZÁKON

01.07.2013

ze dne 20. června 2013,

01.07.2013

kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.2013

ČÁST PRVNÍ

01.07.2013

Změna zákona o České národní bance

01.07.2013

Čl. I

01.07.2013

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se mění takto:

01.07.2013

1. V § 1 odstavec 2 zní:

01.07.2013

(2) Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze.“.

01.07.2013

2. V § 1 odst. 3 se slovo „zvláštními“ nahrazuje slovem „jinými“.

01.07.2013

3. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.

01.07.2013

4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 zní:

01.07.2013

㤠1a

01.07.2013

Česká národní banka je součástí Evropského systému centrálních bank podle Smlouvy o fungování Evropské unie20) a podle Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „Statut“)21) a podílí se na plnění cílů a úkolů Evropského systému centrálních bank.

01.07.2013

20) Čl. 282 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění).

01.07.2013

21) Čl. 1 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.“.

01.07.2013

5. V § 2 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Česká národní banka dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice.“.

01.07.2013

6. V § 2 odst. 1 se na konci textu věty třetí doplňují slova „a obecné hospodářské politiky v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie“ .

01.07.2013

7. V § 2 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:

01.07.2013

(2) Česká národní banka plní tyto úkoly:“.

01.07.2013

8. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „poboček zahraničních bank“ nahrazují slovy „zahraničních bank vykonávajících bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky (dále jen „pobočka zahraniční banky“)“ a za slovo „platebních“ se vkládají slova „a vypořádacích“.

01.07.2013

9. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova „ , provádí analýzy rozvoje finančního systému, pečuje o bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu v České republice a přispívá ke stabilitě jejího finančního systému jako celku“ nahrazují slovy „(§ 44 odst. 1)“.

01.07.2013

10. V § 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

01.07.2013

„ e) rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a vytváří tak makroobezřetnostní politiku; v případě potřeby spolupracuje na tvorbě makroobezřetnostní politiky s orgány státu, jejichž působnosti se tato politika týká,“.

01.07.2013

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

01.07.2013

11. V § 2 odst. 2 písm. f) se slovo „zvláštních“ nahrazuje slovem „jiných“.

01.07.2013

12. V § 2 odstavec 3 zní:

01.07.2013

(3) Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami jiných států, zahraničními orgány zabývajícími se dohledem nad finančním trhem, s mezinárodními finančními institucemi a mezinárodními orgány zabývajícími se dohledem nad finančním trhem a sjednává s nimi v rámci své působnosti příslušné dohody.“.

01.07.2013

13. Na konci textu poznámky pod čarou č. 19 se doplňují slova „ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU“.

01.07.2013

14. V § 2a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.07.2013

„ (2) Česká národní banka informuje Evropskou radu pro systémová rizika o významných opatřeních k omezení rizik, která by mohla ohrozit stabilitu finančního systému v České republice.“.

01.07.2013

15. V § 3 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

01.07.2013

16. Na konci § 3a se doplňují věty „Součástí této zprávy je též strategie makroobezřetnostní politiky. Tuto zprávu uveřejňuje Česká národní banka rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

01.07.2013

17. Za § 3a se vkládá nový § 3b, který zní:

01.07.2013

㤠3b

01.07.2013

(1) Při plnění svých úkolů může Česká národní banka vydat doporučení, upozornění nebo varování určené veřejnosti, orgánům České republiky anebo jednotlivým nebo druhově určeným osobám.

01.07.2013

(2) Pokud by uveřejnění doporučení, upozornění nebo varování mohlo ohrozit plnění úkolů České národní banky, nelze je poskytnout podle zákona upravujícího svobodný přístup k informacím.“.

01.07.2013

18. V § 5 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „ Bankovní rada určuje měnovou a makroobezřetnostní politiku a nástroje pro jejich uskutečňování. Rozhoduje o zásadních opatřeních měnové a makroobezřetnostní politiky a v oblasti dohledu nad finančním trhem.“.

01.07.2013

19. V § 5 odst. 2 písm. e) se tečka za slovem „banky“ nahrazuje středníkem a slovo „Těmito“ se nahrazuje slovem „těmito“.

01.07.2013

20. V § 6 odstavec 3 zní:

01.07.2013

„ (3) Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát.“.

01.07.2013

21. V § 6 se odstavce 4 a 13 zrušují.

01.07.2013

Dosavadní odstavce 5 až 12 se označují jako odstavce 4 až 11.

01.07.2013

22. V § 6 odst. 6 písm. d) se slova „a v oblasti“ nahrazují slovy „nebo v oblasti“.

01.07.2013

23. V § 6 odstavce 10 a 11 včetně poznámky pod čarou č. 22 znějí:

01.07.2013

(10) Člen bankovní rady může být z funkce odvolán pouze tehdy, přestal-li splňovat podmínky požadované k jejímu výkonu nebo dopustil-li se vážného pochybení22). Rozhodnutí o odvolání guvernéra se doručuje rovněž Radě guvernérů Evropské centrální banky.

01.07.2013

(11) Není-li funkce guvernéra obsazena, pověří bankovní rada některého z viceguvernérů výkonem funkce guvernéra na dobu, než bude jmenován nový guvernér. Pověřený viceguvernér vykonává funkci guvernéra v plném rozsahu jeho pravomocí a odpovědnosti.

01.07.2013

22) Článek 14 odst. 2 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.“.

01.07.2013

24. § 8 zní:

01.07.2013

㤠8

01.07.2013

Jménem České národní banky jedná navenek guvernér, který též podepisuje právní předpisy a akty vydávané Českou národní bankou a vyhlašované ve Sbírce zákonů. Guvernéra zastupuje jím pověřený viceguvernér v plném rozsahu.“.

01.07.2013

25. V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

01.07.2013

(1) Česká národní banka, bankovní rada ani žádný člen bankovní rady nesmějí při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností svěřených jim Smlouvou o Evropské unii, Smlouvou o fungování Evropské unie a Statutem a při výkonu dalších činností vyžadovat ani přijímat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu, vlády a jiných orgánů České republiky, dále od orgánů, institucí nebo jiných subjektů Evropské unie, od vlád členských států Evropské unie nebo od jakéhokoli jiného subjektu23).

01.07.2013

23) Čl. 130 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění).
Čl. 7 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.“.

01.07.2013

26. V § 9 odst. 2 se za slovo „měnové“ vkládá slovo „ , makroobezřetnostní“.

01.07.2013

27. V § 10 odst. 2 se za slovo „povahy“ vkládají slova „ , makroobezřetnostní politiky“.

01.07.2013

28. V § 19 odst. 1 se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovem „jiný“.

01.07.2013

29. V § 23 se slovo „zvláštních“ nahrazuje slovem „jiných“.

01.07.2013

30. § 24 až 26 znějí:

01.07.2013

㤠24

01.07.2013

(1) Banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva jsou povinny mít na účtu u České národní banky uloženu stanovenou část svých zdrojů jako povinné minimální rezervy. Povinné minimální rezervy se udržují v českých korunách a mohou být úročeny.

01.07.2013

(2) Povinné minimální rezervy mohou činit nejvýše 30 % celkových závazků osoby, která je povinna udržovat povinné minimální rezervy (dále jen „povinná osoba“), snížených o závazky této povinné osoby vůči jiným povinným osobám. Vyžaduje-li to měnová politika České národní banky, výše povinných minimálních rezerv může být stanovena rozdílně pro druhově určené povinné osoby.

01.07.2013

§ 25

01.07.2013

Pokud povinná osoba neudržuje stanovené povinné minimální rezervy, je Česká národní banka oprávněna účtovat jí z částky, o kterou nejsou stanovené povinné minimální rezervy naplněny, úrok ve výši odpovídající dvojnásobku průměrné lombardní sazby v období, po které měla povinné minimální rezervy udržovat.

01.07.2013

§ 26

01.07.2013

Česká národní banka stanoví vyhláškou

01.07.2013

a) výši povinných minimálních rezerv,

01.07.2013

b) den, od něhož povinná osoba musí ve stanovené výši povinné minimální rezervy udržovat,

01.07.2013

c) období, po které se povinné minimální rezervy udržují,

01.07.2013

d) okruh závazků, ze kterých se povinné minimální rezervy udržují, a zdrojů údajů o těchto závazcích,

01.07.2013

e) postup, jakým bude určena stanovená výše povinných minimálních rezerv v případě, že povinná osoba údaje, ze kterých se výše povinných minimálních rezerv stanoví, České národní bance nepředloží.“.

01.07.2013

31. § 26a se zrušuje.

01.07.2013

32. § 30 včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

01.07.2013

㤠30

01.07.2013

Česká národní banka vede účty podle rozpočtových pravidel24).

01.07.2013

24) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.07.2013

33. V § 31 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.07.2013

34. § 31a zní:

01.07.2013

㤠31a

01.07.2013

Česká národní banka může na základě dohody s Ministerstvem financí podle rozpočtových pravidel24) sjednávat obchody s investičními nástroji3b) nebo jiné obchody nebo provádět činnosti, které je Ministerstvo financí v souladu s rozpočtovými pravidly24) oprávněno vykonávat prostřednictvím České národní banky. Tím není dotčen § 31.“.

01.07.2013

Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje.

01.07.2013

35. § 33 včetně poznámek pod čarou č. 25 a 26 zní:

01.07.2013

㤠33

01.07.2013

(1) Česká národní banka může vydávat cenné papíry a obchodovat s nimi.

01.07.2013

(2) Česká národní banka je oprávněna vést evidenci cenných papírů představujících právo na splacení dlužené částky, vydaných

01.07.2013

a) Českou republikou,

01.07.2013

b) Českou národní bankou,

01.07.2013

c) jinými emitenty.

01.07.2013

(3) Česká národní banka je oprávněna vést evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem25).

01.07.2013

(4) Česká národní banka je oprávněna provozovat vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu26).

01.07.2013

25) § 100 a násl. zákona č. 256/2004 Sb.

01.07.2013

26) § 82 a násl. zákona č. 256/2004 Sb.“.

01.07.2013

36. V § 34 odst. 2 se slova „zvláštní zákon4)“ nahrazují slovy „zákon upravující činnost bank4)“.

01.07.2013

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

01.07.2013

4) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.07.2013

37. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27 až 29 zní:

01.07.2013

㤠34a

01.07.2013

Zákaz měnového financování

01.07.2013

(1) Česká národní banka v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie27) a ji provádějícím přímo použitelným předpisem Evropské unie28) nesmí poskytovat možnost přečerpání zůstatku bankovních účtů nebo jakýkoli jiný typ úvěru orgánům, institucím nebo jiným subjektům Evropské unie, ústředním vládám, regionálním nebo místním orgánům nebo jiným veřejnoprávním orgánům, jiným veřejnoprávním subjektům nebo veřejným podnikům29) členských států Evropské unie; rovněž je zakázán přímý nákup jejich dluhových nástrojů Českou národní bankou.

01.07.2013

(2) Odstavec 1 se nepoužije v případě bank, zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev ve veřejném vlastnictví, kterým Česká národní banka v souvislosti s poskytováním peněžních prostředků poskytuje stejné zacházení jako bankám, zahraničním bankám a spořitelním a úvěrním družstvům v soukromém vlastnictví29).

01.07.2013

27) Článek 123 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidované znění).

01.07.2013

28) Nařízení Rady (ES) č. 3603/93 ze dne 13. prosince 1993, kterým se upřesňují definice pro použití zákazů uvedených v článcích 104 a 104b Smlouvy.

01.07.2013

29) Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 3603/93.“.

01.07.2013

38. V § 35 písm. b) se slovo „kurs“ nahrazuje slovem „kurz“.

01.07.2013

39. V § 35 písmeno c) zní:

01.07.2013

c) nakládá s devizovými rezervami ve zlatě a devizových hodnotách.“.

01.07.2013

40. V § 35 se písmeno d) zrušuje.

01.07.2013

41. § 36 zní:

01.07.2013

㤠36

01.07.2013

Česká národní banka je oprávněna

01.07.2013

a) obchodovat se zlatem a devizovými hodnotami a provádět všechny druhy bankovních obchodů na finančním trhu,

01.07.2013

b) provádět platební styk se zahraničím.“.

01.07.2013

42. V § 37 odst. 2 se slovo „regulace“ zrušuje.

01.07.2013

43. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

01.07.2013

㤠38a

01.07.2013

Česká národní banka je oprávněna k zabezpečení svých úkolů vyplývajících z § 2 odst. 2 písm. c) požadovat po provozovateli platebního systému, provozovateli vypořádacího systému, poskytovateli platebních služeb a vydavateli elektronických peněz informace vztahující se k provozování těchto systémů a informace vztahující se k poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz a tyto osoby jsou povinny České národní bance informace poskytovat.“.

01.07.2013

44. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

01.07.2013

7) § 1 odst. 1 písm. b) a odstavec 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.07.2013

45. § 40 zní:

01.07.2013

㤠40

01.07.2013

Česká národní banka je oprávněna provádět investiční a obchodní činnost v rozsahu nezbytném pro zajištění svých činností.“.

01.07.2013

46. Za § 40 se vkládá nová část devátá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 30 až 36 zní:

01.07.2013

„ČÁST DEVÁTÁ

01.07.2013

VÝKAZNICTVÍ A STATISTIKA

01.07.2013

HLAVA I

01.07.2013

VÝKAZNICTVÍ

01.07.2013

§ 41

01.07.2013

(1) Česká národní banka je oprávněna vyžadovat podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů k zabezpečení svých úkolů potřebné informace a podklady ve formě statistických výkazů a výkazů pro účely dohledu, doplňkových informací nebo hlášení (dále jen „ výkaz“ ) od vykazujících osob, kterými jsou

01.07.2013

a) osoby podléhající jejímu dohledu a zahraniční osoby s obdobným předmětem podnikání podnikající na území České republiky na základě jednotné licence,

01.07.2013

b) jiné osoby podnikající na území České republiky, které náleží do sektoru finančních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém národních a regionálních účtů v Evropské unii30),

01.07.2013

c) osoby, které disponují informacemi potřebnými pro sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí, které Česká národní banka uvědomí o zařazení do okruhu statisticky významných vykazujících osob; za tím účelem je Česká národní banka oprávněna vyžadovat potřebné informace a podklady pro posouzení statistické významnosti.

01.07.2013

(2) Výkazy podle odstavce 1 je Česká národní banka oprávněna používat k zabezpečení všech svých úkolů, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

01.07.2013

(3) Vykazující osoby jsou povinny vypracovat a předkládat České národní bance výkazy, jejichž obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání pro jednotlivé okruhy vykazujících osob stanoví Česká národní banka vyhláškou.

01.07.2013

(4) Pokud předložené výkazy neodpovídají požadavkům stanoveným podle odstavce 3 nebo pokud vzniknou důvodné pochybnosti o jejich správnosti nebo úplnosti, je Česká národní banka oprávněna požadovat opravu, upřesnění nebo vysvětlení.

01.07.2013

HLAVA II

01.07.2013

STATISTIKA

01.07.2013

§ 42

01.07.2013

(1) Česká národní banka k zajištění úkolů stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie31)

01.07.2013

a) zajišťuje statistické výkaznictví včetně získávání a shromažďování údajů pro statistické účely,

01.07.2013

b) zpracovává a vytváří statistické informace a sestavuje, vede a uveřejňuje statistiky,

01.07.2013

c) podílí se na tvorbě statistik Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky32) a přispívá k sestavování statistik Evropské unie33).

01.07.2013

(2) K zajištění úkolů podle odstavce 1 předává Česká národní banka ve stanovených termínech statistické informace a individuální údaje v požadované struktuře a podrobném členění Evropské centrální bance a Eurostatu.

01.07.2013

(3) K zajištění úkolů uvedených v odstavci 1 zabezpečuje Česká národní banka metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vymezení požadovaných údajů včetně popisu jejich struktur.

01.07.2013

(4) K zajištění úkolů podle odstavce 1 je Česká národní banka oprávněna požadovat a využívat pro statistické účely údaje a informace, které jsou potřebné pro sestavení statistik Evropského systému centrálních bank, Evropské centrální banky nebo Evropské unie a které ministerstva a jiné správní úřady získávají nebo shromažďují na základě jiných právních předpisů, pokud jsou takové údaje a informace ministerstvy a jinými správními úřady zpracovány a jsou-li dostupné v jejich informačních systémech. Ministerstva a jiné správní úřady jsou povinny České národní bance potřebné údaje na její vyžádání bezplatně poskytnout.

01.07.2013

§ 43

01.07.2013

V zájmu omezování zátěže vykazujících osob podle § 41 uplatňuje Česká národní banka v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie a v souladu s obecnými zásadami Evropské centrální banky hledisko statistické významnosti a může za tím účelem vyhláškou stanovit

01.07.2013

a) rozsah vykazování určitému okruhu vykazujících osob nebo pro určitý druh údajů, které má výkaz obsahovat,

01.07.2013

b) okruh statisticky významných vykazujících osob.

01.07.2013

§ 43a

01.07.2013

(1) Česká národní banka sestavuje, vede a uveřejňuje měnové statistiky, statistiky platební bilance, statistiku čtvrtletních finančních účtů, statistiku finančních trhů, statistiku cenných papírů a další statistiky v oblasti její působnosti.

01.07.2013

(2) Česká národní banka vede seznam měnových finančních institucí34) v České republice a další obdobné seznamy pro statistické účely, které uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.07.2013

§ 43b

01.07.2013

Česká národní banka při získávání a využívání shromážděných údajů a sestavování statistik spolupracuje s Českým statistickým úřadem, se kterým si vzájemně předává pro statistické účely individuální údaje a statistické informace, potřebné k plnění jejich úkolů.

01.07.2013

§ 43c

01.07.2013

(1) Uplatnění práva na ověřování a nucené shromažďování individuálních statistických údajů Českou národní bankou se řídí přímo použitelným předpisem Evropské unie35).

01.07.2013

(2) Při ověřování statistických údajů nebo jejich nuceném shromažďování formou kontroly na místě se na vztahy mezi Českou národní bankou a vykazující osobou použije zákon upravující výkon kontroly.

01.07.2013

§ 43d

01.07.2013

V souladu se závazky, kterými je Česká republika vázána a které vyplývají z jejího členství v mezinárodních organizacích, Česká národní banka poskytuje statistické informace Mezinárodnímu měnovému fondu, Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světové bance a dalším mezinárodním institucím.

01.07.2013

§ 43e

01.07.2013

Česká národní banka trvale zabezpečuje ochranu důvěrných statistických údajů36) získaných na základě tohoto zákona tak, aby nemohly být neoprávněně změněny, zničeny, ztraceny, přeneseny nebo jinak použity a aby tyto údaje sloužily jen pro statistické účely. Této ochraně podléhají též sdružené údaje za více vykazujících osob, z nichž lze bez vynaložení nepřiměřeného času a úsilí přímo určit nebo zjistit nebo nepřímo odvodit jednotlivou vykazující osobu.

01.07.2013

§ 43f

01.07.2013

(1) Česká národní banka může poskytnout důvěrné statistické údaje pouze

01.07.2013

a) jinému členu Evropského systému centrálních bank v rozsahu a na úrovni podrobnosti, které jsou nezbytné pro plnění úkolů Evropského systému centrálních bank,

01.07.2013

b) Evropské centrální bance ke splnění statistické zpravodajské povinnosti pro účely tvorby statistiky Evropského systému centrálních bank,

01.07.2013

c) Eurostatu pro účely tvorby statistiky Evropské unie,

01.07.2013

d) jinému členu Evropského systému centrálních bank nebo členu Evropského statistického systému, pokud je to nezbytné pro rozvoj, vypracování nebo šíření statistiky nebo pro zvýšení její kvality,

01.07.2013

e) Českému statistickému úřadu podle § 43b,

01.07.2013

f) pro účely vědeckého výzkumu na základě smlouvy, která stanoví splnění podmínek ochrany těchto údajů a přesný způsob jejich využití v souladu s právem Evropské unie, a to právnickým osobám, jejichž základním posláním je vědecký výzkum; údaje se poskytnou ve formě neumožňující přímé určení vykazující osoby, které se poskytnuté údaje týkají, nebo

01.07.2013

g) pokud osoba, které se tento údaj týká, dala k jeho poskytnutí souhlas, a nejedná-li se o případy uvedené v písmenech a) až f); ze souhlasu této osoby musí být patrné, o jaký důvěrný statistický údaj se jedná a pro jaký účel a komu má být poskytnut.

01.07.2013

(2) Česká národní banka může uveřejňovat statistické informace, pokud vzniknou agregací individuálních údajů alespoň za 3 vykazující osoby. Není-li splněna tato podmínka, může Česká národní banka poskytnout statistické informace pouze jako důvěrné statistické údaje podle odstavce 1. Stejně postupuje Česká národní banka i v případě, lze-li ze statistické informace nepřímo identifikovat jednotlivou vykazující osobu.

01.07.2013

(3) Poskytnutí důvěrného statistického údaje za podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 není porušením mlčenlivosti podle tohoto zákona.

01.07.2013

§ 43g

01.07.2013

Česká národní banka seznamuje veřejnost s výsledky statistických zjišťování způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.07.2013

30) Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve společenství, v platném znění.

01.07.2013

31) Čl. 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, ve znění nařízení Rady (ES) č. 951/2009.
Nařízení Rady (ES) č. 2223/96.

01.07.2013

32) Například nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2008/32), ve znění nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 883/2011, nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 63/2002 ze dne 20. prosince 2001 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2001/18), v platném znění, nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8), nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2008/30).

01.07.2013

33) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, ve znění nařízení Komise (ES) č. 747/2008, nařízení Komise (ES) č. 601/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o formát a postup pro předávání údajů, nařízení Komise (ES) č. 602/2006 ze dne 18. dubna 2006, kterým se upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 aktualizací požadavků na údaje.

01.07.2013

34) Nařízení Rady (ES) č. 2533/98.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009.

01.07.2013

35) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 2533/98.

01.07.2013

36) Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 2533/98, ve znění nařízení Rady (ES) č. 951/2009.“.

01.07.2013

Dosavadní části devátá až dvanáctá se označují jako části desátá až třináctá.

01.07.2013

47. V § 44 odst. 1 písm. a) se slova „pobočkami zahraničních institucí elektronických peněz“ nahrazují slovy „zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky“, za slova „platebními institucemi,“ vkládají slova „zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,“ a za slovo „ rozsahu“ se vkládají slova „ , provozovateli platebních systémů s neodvolatelností zúčtování“.

01.07.2013

48. V § 44 odst. 1 písm. b) se za slovo „systémů“ vkládají slova „s neodvolatelností vypořádání“ a slovo „zvláštní“ se nahrazuje slovem „jiné“.

01.07.2013

49. V § 44 odst. 1 písmeno e) zní:

01.07.2013

e) činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný právní předpis.“.

01.07.2013

Poznámka pod čarou č. 9d se zrušuje.

01.07.2013

50. V § 44 odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 9e zrušuje.

01.07.2013

51. V § 44 odst. 2 písm. a) se slovo „předchozích“ zrušuje a slovo „zvláštních“ se nahrazuje slovem „jiných“ .

01.07.2013

52. V § 44 odst. 2 písm. c) se slovo „zvláštními“ nahrazuje slovem „jinými“ a slova „a opatření“ se zrušují.

01.07.2013

53. V § 44 odst. 2 písm. d) a e) se slovo „zvláštních“ nahrazuje slovem „jiných“.

01.07.2013

54. V § 44a se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

01.07.2013

(4) Česká národní banka může uložit osobě uvedené v § 44 odst. 1, která porušila tento zákon nebo právní předpis, na který se odkazuje v odstavci 1, opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti; pro odstranění zjištěného nedostatku určí přiměřenou lhůtu.

01.07.2013

(5) Osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě podle odstavce 4, informuje Českou národní banku o odstranění nedostatku bez zbytečného odkladu poté, kdy byl nedostatek odstraněn, nejpozději však do 10 dnů po uplynutí stanovené lhůty.“.

01.07.2013

55. Poznámky pod čarou č. 9j a 18 se zrušují.

01.07.2013

56. V § 44b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „deváté tohoto zákona“ nahrazují slovem „desáté“.

01.07.2013

57. V § 44b odst. 7 se slovo „ zvláštního“ nahrazuje slovem „jiného“ a slovo „zvláštním“ se nahrazuje slovem „jiným“.

01.07.2013

58. V § 44b odst. 8 se slovo „zvláštních“ nahrazuje slovem „jiných“.

01.07.2013

59. Za § 44b se vkládá nový § 44c, který zní:

01.07.2013

㤠44c

01.07.2013

Pokud Česká národní banka vykonává na základě tohoto zákona činnost, která podle jiného právního předpisu vyžaduje licenci, povolení nebo registraci České národní banky anebo podléhá jejímu dohledu, licenci, povolení ani registraci k takové činnosti nepotřebuje a tato činnost nepodléhá jejímu dohledu.“.

01.07.2013

60. V § 45 odstavec 1 zní:

01.07.2013

(1) Při výkonu dohledu formou kontroly na místě se vztahy mezi Českou národní bankou a kontrolovanými osobami řídí zákonem upravujícím výkon kontroly10) s výjimkou ustanovení o spolupráci v oblasti kontroly11). Nahlížení do spisu vedeného při výkonu dohledu podle § 44 odst. 2 písm. b) až d) je vyloučeno.“.

01.07.2013

Poznámka pod čarou č. 9l se zrušuje.

01.07.2013

61. § 45a, 45b a 45c se zrušují.

01.07.2013

62. V § 45d odstavec 2 zní:

01.07.2013

(2) Česká národní banka uveřejňuje zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

01.07.2013

63. Za § 45d se vkládají nové části jedenáctá a dvanáctá, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 37 a 38 znějí:

01.07.2013

„ČÁST JEDENÁCTÁ

01.07.2013

SPRÁVNÍ DELIKTY

01.07.2013

§ 46

01.07.2013

Přestupky

01.07.2013

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

01.07.2013

a) v rozporu s § 16a odst. 1 vyrobí, doveze, nabízí, prodává nebo jinak rozšiřuje medaile, žetony nebo podobné předměty zaměnitelné s mincemi nebo pamětními mincemi vydanými Českou národní bankou, nebo

01.07.2013

b) v rozporu s § 16a odst. 2 používá při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním slovo „mince“.

01.07.2013

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

01.07.2013

§ 46a

01.07.2013

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

01.07.2013

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.07.2013

a) v rozporu s § 16a odst. 1 vyrobí, doveze, nabízí, prodává nebo jinak rozšiřuje medaile, žetony nebo podobné předměty zaměnitelné s mincemi nebo pamětními mincemi vydanými Českou národní bankou,

01.07.2013

b) v rozporu s § 16a odst. 2 používá při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním slovo „mince“,

01.07.2013

c) neposkytne potřebnou informaci nebo podklad podle § 44a odst. 1,

01.07.2013

d) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě podle § 44a odst. 4, nebo

01.07.2013

e) neinformuje Českou národní banku o odstranění nedostatku podle § 44a odst. 5.

01.07.2013

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 41 odst. 1 písm. a), b) nebo c) dopustí správního deliktu tím, že

01.07.2013

a) nevypracuje nebo nepředloží výkaz podle § 41 odst. 3, nebo

01.07.2013

b) v rozporu s § 41 odst. 4 nezajistí opravu, upřesnění nebo vysvětlení výkazu.

01.07.2013

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

01.07.2013

a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b),

01.07.2013

b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d),

01.07.2013

c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo e) nebo podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

01.07.2013

§ 46b

01.07.2013

Společná ustanovení ke správním deliktům

01.07.2013

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

01.07.2013

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

01.07.2013

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

01.07.2013

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

01.07.2013

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

01.07.2013

(6) Pokuty za správní delikty uložené Českou národní bankou vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. Příjem z pokut uložených Českou národní bankou podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

01.07.2013

ČÁST DVANÁCTÁ

01.07.2013

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

01.07.2013

§ 46c

01.07.2013

Zvláštní ustanovení o rozkladu

01.07.2013

Pro ukončení řízení o rozkladu podaném proti rozhodnutí České národní banky podle tohoto nebo jiného zákona se použijí ustanovení správního řádu o odvolání37).

01.07.2013

§ 46d

01.07.2013

Správní poplatky

01.07.2013

Správní poplatky za úkony České národní banky podle jiného právního předpisu38) jsou příjmem České národní banky.

01.07.2013

§ 46e

01.07.2013

Odpovědnost právního nástupce dohlížené právnické osoby za správní delikt

01.07.2013

(1) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt, k jehož projednání je příslušná Česká národní banka podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, přechází na jejího právního nástupce.

01.07.2013

(2) Přešla-li odpovědnost podle odstavce 1 na více právních nástupců právnické osoby, přihlédne se při rozhodování o druhu a výměře sankce i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody z protiprávní činnosti, případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich v této činnosti pokračuje.

01.07.2013

(3) Zanikne-li právnická osoba, která správní delikt spáchala, až po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž jí byla za tento správní delikt uložena pokuta, přechází povinnost tuto pokutu zaplatit na právního nástupce zaniklé právnické osoby. Je-li právních nástupců více, jsou povinni zaplatit pokutu společně a nerozdílně.

01.07.2013

37) § 90 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

01.07.2013

38) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.07.2013

Dosavadní části jedenáctá až třináctá se označují jako části třináctá až patnáctá.

01.07.2013

64. V § 47 odst. 2 se slovo „nezbytné“ zrušuje.

01.07.2013

65. V § 47 odst. 3 se slovo „platech“ nahrazuje slovem „mzdách“.

01.07.2013

66. V § 47 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.07.2013

(6) Česká národní banka uveřejňuje roční zprávu o výsledku svého hospodaření způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

01.07.2013

67. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který zní:

01.07.2013

㤠47a

01.07.2013

Česká národní banka nakládá s vlastním majetkem včetně devizových rezerv s odbornou péčí.“.

01.07.2013

68. V § 48 odst. 1 se slovo „zvláštního“ nahrazuje slovem „jiného“.

01.07.2013

69. § 49a zní:

01.07.2013

㤠49a

01.07.2013

(1) Česká národní banka vydává způsobem umožňujícím dálkový přístup Věstník České národní banky (dále jen „Věstník“).

01.07.2013

(2) Věstník je vydáván v postupně číslovaných částkách, označených pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

01.07.2013

(3) Česká národní banka vydává úřední sdělení České národní banky, kterými informuje zejména o rozhodnutích bankovní rady o úrokových sazbách, o výkladových stanoviscích České národní banky, o podmínkách pro provádění obchodů České národní banky a o skutečnostech důležitých pro osoby, které působí na finančním trhu.

01.07.2013

(4) Úřední sdělení České národní banky podepisuje člen bankovní rady.

01.07.2013

(5) Úřední sdělení České národní banky se uveřejňuje ve Věstníku.“.

01.07.2013

Poznámky pod čarou č. 12b a 12c se zrušují.

01.07.2013

70. § 49b se zrušuje.

01.07.2013

71. V § 50 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:

01.07.2013

(2) Osoby, na které se vztahuje povinnost podle odstavce 1, mohou být Českou národní bankou zproštěny povinnosti zachovávat mlčenlivost v případech stanovených jinými právními předpisy nebo ve veřejném zájmu anebo je-li to nutné k ochraně zájmů České národní banky. Povinnost zachovávat mlčenlivost stanovená Statutem39) tím není dotčena.

01.07.2013

39) Čl. 37 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.“.

01.07.2013

72. § 59 se zrušuje.

01.07.2013

Čl. II

01.07.2013

1. Majetek, se kterým Česká národní banka samostatně hospodařila podle § 1 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je majetkem České národní banky.

01.07.2013

2. Správní řízení zahájená podle zákona č. 6/1993 Sb., ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.07.2013

ČÁST DRUHÁ

01.07.2013

Změna zákona o bankách

01.07.2013

Čl. III

01.07.2013

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb. a zákona č. 254/2012 Sb., se mění takto:

01.07.2013

1. § 15 zní:

01.07.2013

㤠15

01.07.2013

Česká národní banka stanoví vyhláškou pravidla postupu bank a poboček zahraničních bank z jiného členského státu podle § 12a pravidla podle § 13 a 14.“.

01.07.2013

2. V § 24 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.07.2013

3. V § 26 odst. 3 písm. b) se slovo „zákonů,“ nahrazuje slovy „zákonů a dalších“ a slova „a opatření vydaných Českou národní bankou“ se zrušují.

01.07.2013

4. V § 26bb odst. 2 písm. b) se slovo „nebo“ za slovem „transakcí,“ zrušuje.

01.07.2013

5. V § 26bb odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

01.07.2013

c) odchylně od tohoto zákona nebo právního předpisu vydaného na jeho základě dočasně stanoví pravidla podle § 12 a § 14 písm. a), b) a d), nebo“.

01.07.2013

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

01.07.2013

6. V § 26bb odst. 2 písm. d) se za slovo „základě,“ vkládá slovo „dočasně“.

01.07.2013

7. V § 38j odst. 1 písmeno a) zní:

01.07.2013

a) platná znění zákonů a vyhlášek, upravujících pravidla obezřetného podnikání bank na individuálním a konsolidovaném základě, opatření obecné povahy podle § 26bb a úředních sdělení České národní banky k nim; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů o způsobu vyhlašování právních předpisů a zveřejňování opatření obecné povahy podle § 26bb,“.

01.07.2013

ČÁST TŘETÍ

01.07.2013

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

01.07.2013

Čl. IV

01.07.2013

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb. a zákona č. 254/2012 Sb., se mění takto:

01.07.2013

1. V § 11 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

01.07.2013

2. V § 27 se odstavec 2 zrušuje.

01.07.2013

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.07.2013

3. V § 27 odst. 2 se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1 “.

01.07.2013

4. V § 27b odst. 2 písm. l) se slova „nebo 2 zrušují“.

01.07.2013

5. V § 28 odst. 3 písm. b) se slovo „zákonů,“ nahrazuje slovy „zákonů a“ a slova „a právních předpisů a opatření ČNB vydaných podle tohoto zákona“ se zrušují.

01.07.2013

6. V § 28i odst. 1 písm. a) se slova „aktualizovaná znění zákonů, vyhlášek a opatření České národní banky“ nahrazují slovy „platná znění zákonů a vyhlášek“.

01.07.2013

ČÁST ČTVRTÁ

01.07.2013

Změna zákona o dluhopisech

01.07.2013

Čl. V

01.07.2013

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb. a zákona č. 172/2012 Sb., se mění takto:

01.07.2013

1. V § 32 odst. 2 se slova „opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky“ nahrazují slovem „vyhláškou“.

01.07.2013

2. V § 45 odst. 2 se slova „opatřením České národní banky“ nahrazují slovem „vyhláškou“.

01.07.2013

ČÁST PÁTÁ

01.07.2013

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

01.07.2013

Čl. VI

01.07.2013

1. Opatření České národní banky (dále jen „opatření“), vydaná na základě zmocnění obsažených v zákoně č. 6/1993 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v zákoně č. 21/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v zákoně č. 87/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a v zákoně č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyhlášená ve Věstníku České národní banky uveřejněním jejich plného znění do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a k tomuto dni platná, pozbývají platnosti nejpozději dne 31. prosince 2014. Do dne 31. prosince 2014 může Česká národní banka platná opatření zrušit opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky.

01.07.2013

2. Za porušení povinností stanovených opatřením České národní banky, platným do dne jeho zrušení, může být Českou národní bankou uloženo opatření k nápravě nebo sankce podle zákonů uvedených v bodě 1, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.07.2013

3. Po dobu platnosti opatření České národní banky uveřejňuje Česká národní banka jejich platné znění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.07.2013

ČÁST ŠESTÁ

01.07.2013

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

01.07.2013

Čl. VII

01.07.2013

Zrušuje se:

01.07.2013

1. V části první čl. II zákona č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2013

2. V části první čl. II a část druhá zákona č. 127/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.


01.07.2013

ČÁST SEDMÁ

01.07.2013

ÚČINNOST

01.07.2013

Čl. VIII

01.07.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2013.


01.07.2013

Němcová v. r.

01.07.2013

Zeman v. r.

01.07.2013

Rusnok v. r.

Přesunout nahoru