PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 101/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Částka 46/2013
Platnost od 25.04.2013
Účinnost od 01.07.2013
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.2013

101

01.07.2013

ZÁKON

01.07.2013

ze dne 21. března 2013,

01.07.2013

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.2013

Čl. I

01.07.2013

Změna zákona o silničním provozu

01.07.2013

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb., se mění takto:

01.07.2013

1. V § 87 odst. 3 se slovo „60,“ zrušuje.

01.07.2013

2. V § 87a odstavec 3 zní:

01.07.2013

(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

01.07.2013

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

01.07.2013

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

01.07.2013

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

01.07.2013

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.“.

01.07.2013

3. V § 87a odstavec 7 zní:

01.07.2013

(7) Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření tyto osoby.“.

01.07.2013

4. V § 102 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.07.2013

(6) Žadatel musí prokázat zdravotní způsobilost, pokud žádá vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl v důsledku

01.07.2013

a) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

01.07.2013

b) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

01.07.2013

c) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.“.

01.07.2013

5. V § 137 odst. 3 se slova „§ 88 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 88 odst. 6“.


01.07.2013

Čl. II

01.07.2013

Účinnost

01.07.2013

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.07.2013

Němcová v. r.

01.07.2013

Zeman v. r.

01.07.2013

Nečas v. r.

Přesunout nahoru