PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 468/2012 Sb.Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů

Částka 175/2012
Platnost od 27.12.2012
Účinnost od 11.01.2013
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
11.01.2013

468

11.01.2013

NAŘÍZENÍ VLÁDY

11.01.2013

ze dne 5. prosince 2012

11.01.2013

o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů

11.01.2013

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


11.01.2013

§ 1

11.01.2013

Předmět úpravy

11.01.2013

Toto nařízení upravuje podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.

11.01.2013

§ 2

11.01.2013

Vymezení pojmů

11.01.2013

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

11.01.2013

a) domem budova s nejméně čtyřmi samostatnými byty1), ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, postavená na území České republiky,

08.08.2014

b) opravou nebo modernizací domu činnost uvedená v příloze k tomuto nařízení.

11.01.2013

§ 3

11.01.2013

Podmínky pro poskytnutí úvěru

11.01.2013

(1) Úvěr lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, nebo bytu1) v domě.

08.08.2014

(2) V domě, ve kterém vzniká společenství vlastníků jednotek, lze úvěr poskytnout i této právnické osobě.

11.01.2013

(3) Úvěr lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:

08.08.2014

a) předmětem opravy nebo modernizace domu musí být opravy a modernizace uvedené v části A přílohy k tomuto nařízení, ledaže stav domu některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy k tomuto nařízení pod jednotlivými položkami prokazatelně nevyžaduje,

11.01.2013

b) písemná žádost o úvěr podle § 4 je podána před zahájením opravy nebo modernizace domu,

08.08.2014

c) v případě úvěru, na který se vztahují podmínky stanovené rozhodnutím Evropské komise vydaným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti oznamování veřejných podpor6) (dále jen „podmínky notifikovaného režimu“), nebyly práce zahájeny7) dříve, než Fond písemně potvrdí, že projekt v zásadě vyhovuje podmínkám notifikovaného režimu,

08.08.2014

d) dodavatelem opravy nebo modernizace domu jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné české technické normě2),

08.08.2014

e) opravy nebo modernizace domu jsou stavebním úřadem povoleny nebo jsou stavebnímu úřadu řádně ohlášeny, pokud stavebnímu povolení nebo ohlášení podléhají, anebo se jedná o udržovací práce nařízené podle stavebního zákona,

08.08.2014

f) úvěr je dostatečně zajištěn.

08.08.2014

(4) Na tentýž druh opravy nebo modernizace stejných stavebních prvků domu může být úvěr poskytnut pouze jednou; to neplatí, pokud stavební prvky domu, které byly předmětem předchozí opravy nebo modernizace, již nesplňují současné požadavky stanovené právními předpisy nebo technickými normami.

08.08.2014

(5) Úvěr podle tohoto nařízení se neposkytne na činnosti, na které byla poskytnuta podpora ze státních nebo evropských fondů.

11.01.2013

§ 4

11.01.2013

Žádost o úvěr

11.01.2013

(1) Žádost o úvěr obsahuje

11.01.2013

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození, je-li žadatelem fyzická osoba,

11.01.2013

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, identifikační číslo osoby a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo podnikání, liší-li se od adresy trvalého pobytu, je-li žadatelem podnikající fyzická osoba,

11.01.2013

c) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, je-li žadatelem právnická osoba.

11.01.2013

(2) K žádosti o úvěr žadatel přiloží

11.01.2013

a) doklad o vlastnictví domu nebo bytu, na jehož opravu nebo modernizaci má být poskytnut úvěr,

11.01.2013

b) prohlášení žadatele o tom, že ke dni podání žádosti o úvěr nemá splatný nedoplatek k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,

11.01.2013

c) prohlášení žadatele, že v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti není a nebyl v úpadku či likvidaci ani mu úpadek nehrozí, nebyl a není proti žadateli veden výkon rozhodnutí, proti žadateli není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti žadatele nebo pro hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku,

08.08.2014

d) projektovou dokumentaci navrhované opravy nebo modernizace domu zpracovanou autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem činným ve výstavbě, pokud navrhovaná oprava či modernizace podléhá stavebnímu povolení či ohlášení nebo pokud požadavek na její zpracování vyplývá z právního předpisu,

08.08.2014

e) doklad prokazující výši energetické úspory,

08.08.2014

f) rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravu nebo modernizaci domu, které jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení,

08.08.2014

g) doklad o podlahové ploše bytů v domě, na jehož opravu nebo modernizaci má být poskytnut úvěr,

08.08.2014

h) v případech, kdy stav domu prokazatelně nevyžaduje některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy k tomuto nařízení, potvrzení o této skutečnosti vydané osobou podle písmene d).

11.01.2013

(3) Není-li žádost o úvěr úplná, vyzve Fond žadatele ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti o úvěr, aby ji ve lhůtě stanovené Fondem doplnil. Fond může žadatele vyzvat také k doplnění dalších podkladů potřebných k posouzení účelu úvěru a schopnosti žadatele úvěr splácet. Jestliže žadatel ve stanovené lhůtě požadované údaje nedoplní, smlouvu o poskytnutí úvěru nelze uzavřít.

11.01.2013

(4) Po předběžném vyhodnocení žádosti žadatel na písemnou výzvu Fondu doloží

11.01.2013

a) oprávněnost plánované opravy nebo modernizace některým z těchto dokladů nebo prohlášení:

11.01.2013

1. pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, kterou lze stavební povolení nahradit, nebo doklad o oznámení certifikátu autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu,

11.01.2013

2. souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, nebo

11.01.2013

3. prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení4),

11.01.2013

b) smlouvu o provedení stavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud stavbu neprovádí sám žadatel,

08.08.2014

c) doklad prokazující splnění podmínky podle § 3 odst. 3 písm. d).

11.01.2013

§ 5

08.08.2014

Výše úrokové sazby a výše úvěru podle podmínek de minimis

11.01.2013

(1) Výše úrokové sazby nesmí být nižší než základní referenční sazba Evropské unie5).

11.01.2013

(2) V případě, že úroková sazba je nižší než základní referenční sazba Evropské unie zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku podle bonity žadatele a zajištění úvěru, výše úvěru je omezena v souladu s pravidly poskytování podpory de minimis podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3).

08.08.2014

(3) Výše úvěru nesmí přesáhnout 90 % rozpočtových nákladů na opravy nebo modernizace domu uvedené v příloze k tomuto nařízení.

08.08.2014

§ 5a

08.08.2014

Výše úrokové sazby a výše úvěru podle podmínek notifikovaného režimu

08.08.2014

(1) Výše úrokové sazby nesmí být nižší než základní referenční sazba Evropské unie5).

08.08.2014

(2) V případě, že úroková sazba je nižší než základní referenční sazba Evropské unie zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku podle bonity žadatele a zajištění úvěru, výše úvěru je omezena maximální intenzitou podpory v souladu s podmínkami notifikovaného režimu.

08.08.2014

(3) Výše úvěru nesmí přesáhnout 75 % rozpočtových nákladů na opravy nebo modernizace domu uvedené v příloze k tomuto nařízení.

11.01.2013

§ 6

11.01.2013

Smlouva o poskytnutí úvěru a podmínky čerpání úvěru

11.01.2013

(1) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením a má-li Fond na poskytnutí úvěru finanční prostředky, může předložit žadateli návrh smlouvy o poskytnutí úvěru.

11.01.2013

(2) Pokud Fond neposkytne úvěr, sdělí žadateli tuto skutečnost písemně a bez zbytečného odkladu.

11.01.2013

(3) Nebude-li z důvodů na straně žadatele uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru nejpozději do 2 měsíců od obdržení výzvy Fondu k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, nebude úvěr poskytnut.

11.01.2013

(4) Čerpání úvěru musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru.

11.01.2013

(5) Oprava nebo modernizace domu musí být ukončena do 3 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru.

11.01.2013

(6) Po dobu splácení úvěru, nejméně však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru, nelze užívat dům nebo byt k jiným účelům než k bydlení.

11.01.2013

(7) Pokud bude vydáno rozhodnutí o odstranění domu, na jehož opravu nebo modernizaci byl úvěr poskytnut, je příjemce úvěru povinen oznámit tuto skutečnost Fondu, a to do 30 dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

11.01.2013

(8) Smlouva o poskytnutí úvěru musí obsahovat ujednání o smluvní pokutě především pro případ, že příjemce úvěru je v prodlení se zaplacením splátek úvěru ve sjednané výši nebo nedodrží podmínky uvedené v § 3 a v odstavcích 5 až 7.

11.01.2013

§ 7

11.01.2013

Splácení úvěru

11.01.2013

(1) Dobu splácení úvěru lze ve smlouvě o poskytnutí úvěru sjednat nejdéle na 30 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru. Na žádost příjemce úvěru může být počátek splácení jistiny úvěru odložen nejdéle na dobu do 2 měsíců od ukončení opravy nebo modernizace. Na žádost příjemce úvěru může Fond upravit dobu splácení úvěru. Celková doba splácení úvěru nesmí překročit dobu stanovenou ve větě první.

11.01.2013

(2) Fond může požadovat okamžité splacení úvěru,

11.01.2013

a) dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví domu nebo bytu na jinou osobu a nový vlastník nepřevezme v plném rozsahu závazek ke splacení zbývající části úvěru nebo zbývající část úvěru není dostatečně zajištěna,

11.01.2013

b) pokud se zjistí, že příjemce úvěru poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byla uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru, nebo porušil podmínky uvedené v § 6 odst. 5 až 7,

11.01.2013

c) je-li příjemce úvěru v prodlení se zaplacením nejméně 2 měsíčních splátek úvěru ve sjednané výši a neuhradí-li tyto dlužné částky nejdéle do 30 dnů od doručení písemné výzvy,

11.01.2013

d) nabude-li právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o změně účelu užívání domu nebo bytu nebo o odstranění domu.

11.01.2013

§ 8

11.01.2013

Přechodné ustanovení

02.09.2013

(1) Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 299/2001 Sb., jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí dosavadními právními předpisy.

02.09.2013

(2) Za předčasné splacení celé jistiny podle § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 299/2001 Sb. se nepovažuje refinancování úvěru poskytnutého bankou na opravy a modernizace domů, za předpokladu, že nově sjednaný úvěr je poskytnut pouze k úhradě nesplacené části úvěru, k němuž se podpora vztahuje. To platí i v případech refinancování úvěrů přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


11.01.2013

§ 9

11.01.2013

Zrušovací ustanovení

11.01.2013

Zrušuje se:

11.01.2013

1. Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů.

11.01.2013

2. Nařízení vlády č. 398/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů.

11.01.2013

3. Nařízení vlády č. 152/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb.

11.01.2013

4. Nařízení vlády č. 325/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů.

11.01.2013

5. Nařízení vlády č. 118/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů.

11.01.2013

6. Nařízení vlády č. 310/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění pozdějších předpisů.


11.01.2013

§ 10

11.01.2013

Účinnost

11.01.2013

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.


08.08.2014

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 144/2014 Sb. Čl. II

08.08.2014

1. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

08.08.2014

2. V případě žádosti o úvěr podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb. podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení platí pro uzavření smlouvy o úvěru a pro poskytnutí úvěru podmínky stanovené nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


11.01.2013

Předseda vlády:

11.01.2013

RNDr. Nečas v. r.

11.01.2013

Ministr pro místní rozvoj:

11.01.2013

Ing. Jankovský v. r.


11.01.2013

08.08.2014

Příloha k nařízení vlády č. 468/2012 Sb.

08.08.2014

Seznam oprav a modernizací domů, na které lze poskytnout úvěr

08.08.2014

Část A

08.08.2014

Položka č.

08.08.2014

1 Odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby

08.08.2014

2 Odstranění statických poruch nosné konstrukce

08.08.2014

3 Oprava obvodového pláště a oprava styků dílců obvodového pláště

08.08.2014

4 Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí, výměna původních balkónů za nové balkóny nebo přebudování balkónů na lodžie i s případným zvětšením užitné podlahové plochy nového balkónu nebo lodžie v souvislosti s použitou stavební technologií

08.08.2014

5 Provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště

08.08.2014

6 Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály

08.08.2014

7 Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny atd.

08.08.2014

8 Vyregulování otopné soustavy

08.08.2014

9 Oprava nebo výměna hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny (silnoproud, slaboproud), zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby

08.08.2014

Část B

08.08.2014

Položka č.

08.08.2014

10 Zřízení nového balkónu nebo lodžie, zasklení stávajícího balkónu nebo lodžie

08.08.2014

11 Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby

08.08.2014

12 Oprava protipožárních zařízení a konstrukcí

08.08.2014

13 Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí

08.08.2014

14 Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah, stěn a stropů ve společných prostorách, na chodbách, oprava schodišť a vstupního prostoru včetně schránek a osvětlení

08.08.2014

15 Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy, modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie, která může být spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles a výměnou nebo instalací nových měřičů spotřeby tepla

08.08.2014

16 Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody včetně instalace měřičů spotřeby

08.08.2014

17 Výstavba nové kotelny pro potřeby domu

08.08.2014

18 Instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé vody domu

08.08.2014

19 Zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky

08.08.2014

20 Zřízení nového výtahu, oprava nebo výměna výtahu stávajícího včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty

08.08.2014

21 Oprava nebo výměna vstupních dveří do bytu

08.08.2014

22 Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotně-technických instalací a plynu

08.08.2014

23 Opravy nebo modernizace v bytě – výměna rozvodů, oprava podlah, stěn, stropů a výměna dveří

08.08.2014

24 Náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity, technický dozor stavebníka

Poznámky pod čarou

11.01.2013

1) § 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

11.01.2013

2) ČSN EN ISO 9001 nebo 9002.

08.08.2014

3) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

11.01.2013

4) § 103 stavebního zákona.

11.01.2013

5) Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02) ze dne 19. ledna 2008.

08.08.2014

6) Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, v platném znění.

08.08.2014

7) Čl. 2 bod 23 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Přesunout nahoru