PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 441/2012 Sb.Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 162/2012
Platnost od 13.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2013

441

01.01.2013

VYHLÁŠKA

01.01.2013

ze dne 5. prosince 2012

01.01.2013

o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

01.01.2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6 odst. 1 a podle § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:


01.01.2013

§ 1

01.01.2013

Předmět a rozsah úpravy

01.01.2013

(1) Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo tepla nebo pro výrobnu elektřiny nebo tepla, u které se provádí změna dokončené stavby, podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií

01.01.2013

a) při výrobě tepelné energie pro

01.01.2013

1. kotle,

01.01.2013

2. spalinové kotle a

01.01.2013

3. solární kolektory,

01.01.2013

b) při výrobě elektřiny pro

01.01.2013

1. parní turbosoustrojí s kondenzační turbínou,

01.01.2013

2. plynovou turbínu,

01.01.2013

3. paroplynové zařízení,

01.01.2013

4. spalovací motor,

01.01.2013

c) při kombinované výrobě elektřiny a tepla pro

01.01.2013

1. paroplynové zařízení s dodávkou tepla,

01.01.2013

2. parní protitlakou turbínu,

01.01.2013

3. kondenzační odběrovou turbínu,

01.01.2013

4. plynovou turbínu,

01.01.2013

5. spalovací motor,

01.01.2013

6. mikroturbínu,

01.01.2013

7. Stirlingův motor,

01.01.2013

8. palivový článek,

01.01.2013

9. parní stroj,

01.01.2013

10. organický Rankinův cyklus, nebo

01.01.2013

11. kombinace technologií uvedených v bodech 1 až 10.

01.01.2013

(2) Minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií se nestanoví pro výrobny elektřiny nebo výrobny tepla

01.01.2013

a) se spalovacími motory do celkového elektrického výkonu výrobny energie 90 kW,

01.01.2013

b) využívající jaderné palivo,

01.01.2013

c) využívající odpadní tepelnou energii z chemických procesů, nebo

01.01.2013

d) určené jako náhradní nebo nouzové zdroje provozované pouze při řešení mimořádných událostí k zabezpečování nouzových dodávek energie a zdroje sloužící k uvádění výrobny tepla nebo výrobny elektřiny do provozu, které jsou takto navrženy a specifikovány v dokumentaci pro umístění a povolení stavby.

01.01.2013

(3) Vyhláška dále stanoví minimální účinnost užití energie pro splnění nároku na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie, nároku na podporu elektřiny vyrobené z druhotných zdrojů podle § 5 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie a nároku na podporu tepla z obnovitelných zdrojů podle § 24 odst. 3 a § 25 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie

01.01.2013

a) při výrobě tepelné energie pro

01.01.2013

1. kotle,

01.01.2013

2. technologie uvedené v odstavci 1 písm. c) do celkového elektrického instalovaného výkonu 7,5 MW, při jejich instalaci do stávající výrobny tepla však jen do výše odpovídající možnému využití jejího dosavadního tepelného výkonu pro výrobu elektřiny,

01.01.2013

3. výrobny tepla využívající geotermální energii s výkonem nad 200 kW,

01.01.2013

b) při výrobě elektřiny pro technologie uvedené v odstavci 1 písm. c).

01.01.2013

(4) Vyhláška stanoví dále

01.01.2013

a) způsob stanovení účinnosti užití energie ve výrobnách elektřiny, výrobnách tepla nebo v kombinované výrobě elektřiny a tepla,

01.01.2013

b) četnost vyhodnocování skutečné účinnosti užití energie a její porovnání s hodnotami minimální účinnosti užití energie.

01.01.2013

§ 2

01.01.2013

Stanovení účinnosti a minimální účinnost užití energie při výrobě tepelné energie

01.01.2013

(1) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují k požadavkům pro výstavbu nové výrobny tepla nebo pro její změnu podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií a k požadavkům pro nárok na provozní podporu tepla z podporované biomasy se jmenovitým tepelným výkonem nad 200 kW podle § 24 a investiční podporu tepla z obnovitelných zdrojů podle § 25 zákona o podporovaných zdrojích energie.

01.01.2013

(2) Účinnost užití energie při výrobě tepelné energie

01.01.2013

a) v palivovém a spalinovém kotli se účinnost výroby tepelné energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

01.01.2013

b) v solárním kolektoru se účinnost výroby tepelné energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

01.01.2013

(3) Účinnost dodávky tepelné energie z výrobny tepla se stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

01.01.2013

(4) Minimální účinnost výroby tepla při provozu kotlů v závislosti na druhu spalovaného paliva a jmenovitém výkonu kotle je uvedena v příloze č. 15 k této vyhlášce, při provozu spalinových kotlů za plynovou turbínou je uvedena v příloze č. 16 k této vyhlášce. Minimální účinnost dodávky tepelné energie z výrobny tepla je uvedena v příloze č. 17 k této vyhlášce.

01.01.2013

(5) Jestliže je ve výrobně tepla instalováno více kotlů, nevztahuje se minimální účinnost výroby tepelné energie na kotel, který byl v daném roce z provozních důvodů využíván opakovaně jen v časových intervalech kratších než 168 hodin a nepřekračujících celkovou dobu provozu 2000 hodin/rok nebo jde-li o kotel provozovaný s výkonem sníženým na 60 % jmenovité hodnoty nebo méně. Tím není dotčeno dodržení minimální účinnosti dodávky tepelné energie uvedené v příloze č. 17 k této vyhlášce.

01.01.2013

(6) Není-li ve výrobně tepla instalováno měření vyrobené tepelné energie a spotřeby paliva na všech kotlích, zjišťuje se dodržení minimální účinnosti výroby u kotlů, které jsou měřením vybaveny. U ostatních kotlů se dodržení minimální účinnosti výroby zjišťuje za část roku, kdy to provozní podmínky umožňují, zejména za dobu, kdy byl kotel v provozu samostatně. Vždy se zjišťuje dodržení minimální účinnosti dodávky tepelné energie uvedené v příloze č. 17 k této vyhlášce.

01.01.2013

(7) Při rekonstrukci kotle nemusí být dodržena minimální účinnost výroby tepelné energie podle přílohy č. 15 k této vyhlášce nebo přílohy č. 16 k této vyhlášce nebo minimální účinnost dodávky tepelné energie podle přílohy č. 17 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit nebo energetický posudek, že její dodržení není technicky možné nebo je ekonomicky neefektivní. V takovém případě se realizují veškerá dostupná technická opatření a úpravy provozního režimu vedoucí ke zlepšení dosud dosahované účinnosti užití energie.

01.01.2013

(8) Minimální účinnost podle přílohy č. 15 k této vyhlášce nemusí splňovat za provozu parní kotle, které se podílejí na výrobě elektřiny, jestliže účinnost výroby elektřiny splňuje požadavky přílohy č. 18 k této vyhlášce.

01.01.2013

(9) Minimální účinnost výroby tepelné energie ze solárního kolektoru je uvedena v příloze č. 22 k této vyhlášce.

01.01.2013

§ 3

01.01.2013

Stanovení účinnosti a minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny

01.01.2013

(1) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují k požadavkům pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo pro její změnu podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií a k požadavkům pro nárok na podporu elektřiny vyrobené z degazačního nebo důlního plynu podle § 5 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie.

01.01.2013

(2) Účinnost užití energie při výrobě elektřiny

01.01.2013

a) v parním soustrojí s kondenzační turbínou se účinnost výroby elektřiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,

01.01.2013

b) v soustrojí se spalovacím motorem se účinnost výroby elektřiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,

01.01.2013

c) v plynové turbíně se účinnost výroby elektřiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,

01.01.2013

d) v paroplynovém zařízení se účinnost výroby elektřiny stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

01.01.2013

(3) Minimální účinnost výroby elektřiny při provozu parního turbosoustrojí je uvedena v příloze č. 18 k této vyhlášce. Je-li ve výrobně elektřiny více parních turbosoustrojí, vztahuje se minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce na průměrnou hodnotu celé výrobny elektřiny.

01.01.2013

(4) Minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce se nevztahuje na parní kondenzační soustrojí, které odebírá páru z rozvodu o nižším tlaku, než je na výstupu z kotlů, a slouží zpravidla k regulaci kolísavého odběru páry.

01.01.2013

(5) Při rekonstrukci parního kondenzačního turbosoustrojí nemusí být dodržena minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit nebo energetický posudek, že pro její dodržení nelze zajistit dostatečný odběr tepelné energie nebo zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny je technicky nevhodné nebo ekonomicky neefektivní.

01.01.2013

§ 4

01.01.2013

Stanovení účinnosti a minimální účinnost užití energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla

01.01.2013

(1) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují na výstavbu nové výrobny pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo pro její změnu podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií a k požadavkům pro nárok na podporu elektřiny vyrobené z biomasy nebo biokapalin nebo bioplynu podle § 4 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie, nárok na podporu elektřiny vyrobené z druhotných zdrojů jiných, než je degazační nebo důlní plyn podle § 5 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie, a nárok na provozní podporu tepla vyrobeného z biomasy s instalovaným elektrickým výkonem do 7,5 MWe podle § 24 odst. 3 a § 25 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie.

01.01.2013

(2) Účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepla

01.01.2013

a) v paroplynovém zařízení s dodávkou tepla se účinnost výroby energie stanoví postupem podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,

01.01.2013

b) v parní protitlaké turbíně nebo v kondenzační odběrové turbíně se účinnost výroby energie stanoví postupem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,

01.01.2013

c) v plynové turbíně se účinnost výroby energie stanoví postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

01.01.2013

d) ve spalovacím motoru se účinnost výroby energie a v kombinaci s kotli stanoví postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

01.01.2013

e) v palivovém článku se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce, a v kombinaci s kotli se stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,

01.01.2013

f) v organickém Rankinově cyklu se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce, a v kombinaci se spalovacím motorem se stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,

01.01.2013

g) v mikroturbíně se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce,

01.01.2013

h) ve Stirlingově motoru se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,

01.01.2013

i) v parním stroji se účinnost výroby energie stanoví postupem, který je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.

01.01.2013

(3) Minimální účinnost výroby elektřiny a tepla

01.01.2013

a) v paroplynovém zařízení s dodávkou tepla je uvedena v příloze č. 19 k této vyhlášce,

01.01.2013

b) v parní protitlaké turbíně a v kondenzační odběrové turbíně je uvedena v příloze č. 18 k této vyhlášce,

01.01.2013

c) v plynové turbíně je uvedena v příloze č. 19 k této vyhlášce,

01.01.2013

d) ve spalovacím motoru je uvedena v příloze č. 20 k této vyhlášce a v kombinaci s kotli v příloze č. 21 k této vyhlášce,

01.01.2013

e) v palivovém článku, v mikroturbíně, ve Stirlingově motoru, v parním stroji a v kombinaci spalovacího motoru s palivovým článkem nebo s ORC cyklem navrhuje na základě výpočtu podle odstavce 2 písm. e), g), h) a i) stavebník nebo vlastník uvedené výrobny elektřiny nebo výrobny tepla. Navržené hodnoty minimální účinnosti odsouhlasuje ministerstvo,

01.01.2013

f) v organickém Rankinově cyklu je uvedena v příloze č. 18 k této vyhlášce.

01.01.2013

(4) Je-li ve výrobně energie více stejných technologií uvedených v odstavci 1, vztahuje se minimální účinnost výroby elektřiny a tepelné energie na průměrnou hodnotu celé výrobny energie.

01.01.2013

(5) Při rekonstrukci parní kondenzační odběrové turbíny nemusí být dodržena minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, prokáže-li energetický audit nebo energetický posudek, že pro její dodržení nelze zajistit dostatečný odběr tepelné energie nebo zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny je technicky nevhodné nebo ekonomicky neefektivní.

01.01.2013

§ 5

01.01.2013

Referenční parametry vztahující se ke kvalitě paliv

01.01.2013

(1) Při stanovení minimální účinnosti jednotlivých typů technologií na výrobu energie se vychází z výhřevnosti jednotlivých druhů paliv uvedené v příloze č. 23 k této vyhlášce a v případě biomasy také z obsahu vody v palivu.

01.01.2013

(2) Výhřevnosti jednotlivých druhů paliv jiné, než jsou uvedeny v příloze č. 23 k této vyhlášce, doloží vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie protokolem vystaveným akreditovanou laboratoří nebo jinou oprávněnou osobou.

01.01.2013

(3) Výrobce energie ověřuje výhřevnost paliva alespoň jednou za 6 měsíců a při každé změně dodavatele paliva.

01.01.2013

§ 6

01.01.2013

Četnost vyhodnocování minimální účinnosti užití energie

01.01.2013

(1) Účinnost výroby tepelné energie, účinnost výroby elektřiny včetně účinnosti výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla se vyjma případů uvedených v odstavci 2 vyhodnocuje minimálně jednou ročně.

01.01.2013

(2) V případě uplatňování nároku na podporu podle § 4, 5, 24 a 25 zákona o podporovaných zdrojích energie se vyhodnocuje účinnost jednou měsíčně.

01.01.2013

(3) Výsledky porovnání vypočtené účinnosti užití energie s minimální účinností užití energie se použijí

01.01.2013

a) ve zprávě o pravidelné kontrole kotle a tepelných rozvodů podle zákona o hospodaření energií,

01.01.2013

b) ve výkazu o výrobě elektřiny z podporovaných zdrojů a ve výkazu o výrobě tepla z obnovitelných zdrojů podle zákona o podporovaných zdrojích energie.

01.01.2013

(4) Na vyžádání se předkládá výpočet, vyhodnocení účinnosti užití energie a porovnání s minimální účinností užití energie za požadovaná období ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.


01.01.2013

§ 7

01.01.2013

Zrušovací ustanovení

01.01.2013

Vyhláška č. 349/2010 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, se zrušuje.


01.01.2013

§ 8

01.01.2013

Účinnost

01.01.2013

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


01.01.2013

Ministr:

01.01.2013

MUDr. Kuba v. r.


01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Stanovení účinnosti výroby tepelné energie v kotlích

01.01.2013

(1) Účinnost výroby tepelné energie ηv ve všech typech kotlů se všemi druhy paliv se stanoví jako poměr tepelné energie vyrobené v kotli Qv [GJ] a energie paliva spáleného v kotli Qpal [GJ] za stejnou dobu vyjádřený

01.01.2013
Qv × 100Qv × 100
[%]
ηv = ————— = —————
QpalMpal × Qir
01.01.2013

(2) Tepelná energie vyrobená v kotli Qv se stanoví podle druhu teplonosné látky

01.01.2013

a) pro teplovodní a horkovodní kotle

01.01.2013
Mv × (ivy − ivs)
[GJ]
Qv = ————————
1000
01.01.2013

b) pro parní kotle s výrobou přehřáté páry

01.01.2013
Mp × (ip − inv)
[GJ]
Qv = ————————
1000
01.01.2013

c) pro parní kotle s výrobou syté páry

01.01.2013
Mnv × (ip − inv)
[GJ]
Qv = ————————
1000
01.01.2013

(3) Není-li možno použít postup podle odstavce 2, protože nejsou pro kotle o jmenovitém výkonu do 2,5 MW na plynné nebo kapalné palivo k dispozici spolehlivá, technicky vhodná měřidla nebo by jejich pořízení bylo ekonomicky neefektivní, stanoví se účinnost výroby tepelné energie ηv prostřednictvím provedeného měření v příslušném roce podle vztahu

01.01.2013

ηv = 100 - ξk - 4 [%]

01.01.2013

(4) U kotlů o jmenovitém výkonu nad 2,5 MW se účinnost výroby tepelné energie ηv stanoví podle normy ČSN 07 0305 - Hodnocení kotlových ztrát.

01.01.2013

(5) U kotlů instalovaných ve spalovnách komunálního nebo průmyslového odpadu se účinnost výroby tepelné energie ηv stanoví prostřednictvím kontinuálně nebo pravidelně prováděného měření v příslušném roce podle vztahu:

01.01.2013

ηv = 100 - ξk − 8 [%]

01.01.2013

(6) U spalinových kotlů za plynovou turbínou se účinnost výroby tepelné energie ηv stanoví jako poměr rozdílu průměrných ročních teplot spalin na vstupu do kotle a na výstupu z něho a průměrné roční teploty na vstupu, s odečtením ztráty tepla z kotle do okolí podle vztahu:

01.01.2013
(ts − tkξss) [%]
Qv = ———— ——— × 100
ts100
01.01.2013

(7) Ztrátu citelným teplem spalin ξk pro případ podle odst. 3 a odst. 5 je možno stanovit pomocí změření obsahu CO2 ( ωCO2 ) ve spalinách za kotlem, tzn. ztrátu citelným teplem spalin ξk - podle ČSN 07 0305 - Hodnocení kotlových ztrát

01.01.2013
tk − tvz [%]
ξk = —————
ωCO2
01.01.2013

Hodnota ωCO2 se stanoví bud přímým měřením nebo přepočtem z naměřeného obsahu O2 ve spalinách za kotlem a přebytku vzduchu α

01.01.2013
ωCO2max
ωCO2 = ————
α
01.01.2013
21
α = ————
21 − ωO2
01.01.2013

kde

01.01.2013

K1 [-] Koeficient pro uhlí podle ČSN 070305;
pro LTO = 0,58; pro TTO = 0,6; pro ZP = 0,48;
pro komunální odpad = 0,7;

01.01.2013

Mnv [t] množství napájecí vody na vstupu do kotle

01.01.2013

Mp [t] množství páry na výstupu z kotle

01.01.2013

Mpal [t, tis.m3] množství spáleného paliva

01.01.2013

Mv [t] množství oběhové vody proteklé kotlem

01.01.2013

Qir [MJ/kg, MJ/m3] výhřevnost paliva

01.01.2013

Qpal [GJ] energie paliva spáleného v kotli, resp. ve výrobně tepla

01.01.2013

Qv [GJ] teplo vyrobené v kotli

01.01.2013

ξss [%] Ztráta sdílením tepla z kotle do okolí (pokud není známa z dokumentace, dosadí se ξss = 1 %)

01.01.2013

ξk [%] Ztráta citelným teplem spalin (komínová) zjištěná na základě měření teploty a analýzy spalin za kotlem (při větším počtu měření průměrná hodnota v příslušném roce)

01.01.2013

inv [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie napájecí vody na vstupu do kotle

01.01.2013

ip [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry na výstupu z kotle

01.01.2013

ivs [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie horké nebo teplé vody na vstupu do kotle

01.01.2013

ivy [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie horké nebo teplé vody na výstupu z kotle

01.01.2013

tk [°C] průměrná roční nebo měsíční teplota spalin (resp. teplota spalin při stanovení ztráty citelným teplem spalin) na výstupu z kotle do komína

01.01.2013

ts [°C] průměrná roční nebo měsíční teplota spalin z turbíny na vstupu do kotle

01.01.2013

ηv [%] účinnost výroby tepla v kotli

01.01.2013

tvz [°C] teplota vzduchu vstupujícího do kotle

01.01.2013

α [-] přebytek vzduchu ve spalinách za kotlem

01.01.2013

ωCO2 [obj.% ] naměřený obsah CO2 ve spalinách za kotlem

01.01.2013

ωCO2¨max [obj.% ] obsah CO2 ve spalinách při teoretickém spalování (závisí na druhu paliva)
pro černé uhlí = 18,7; pro hnědé uhlí = 19; pro LTO = 15,6;
pro TTO =16; pro ZP = 11,9; pro komunální odpad =17;

01.01.2013

ωCO2 [obj.% ] naměřený obsah O2 ve spalinách za kotlem

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Stanovení účinnosti dodávky tepelné energie z výrobny tepla

01.01.2013

(1) Účinnost dodávky tepelné energie ηd se stanoví jako poměr tepelné energie dodané z výrobny tepla Qd [GJ] a energie paliva spáleného ve všech kotlích Qpal [GJ] za stejnou dobu vyjádřený

01.01.2013
Qd × 100
Qd × 100
[%]
ηd = ————— = —————
QpalMpal × Qir
01.01.2013

(2) Tepelná energie dodaná z výrobny tepla Qd se stanoví podle druhu teplonosné látky

01.01.2013

a) tepelná energie dodávaná v teplé nebo horké vodě

01.01.2013
Mvd × (idv – idz)
[GJ]
Qd = ————————
1000
01.01.2013

b) tepelná energie dodávaná v páře

01.01.2013
Mpd × (ipd – ik)
[GJ]
Qd = ————————
1000
01.01.2013

c) tepelná energie dodávaná v páře při zahrnutí ztráty kondenzátu v rozvodu tepla a u odběratele (mimo zdroj tepla)

01.01.2013
Mpd × ipd – Mk × ik
[GJ]
Qd = —————————
1000
01.01.2013

d) tepelná energie dodávaná v páře několika výstupy s různými parametry je součtem ze součinů měřeného množství a jemu odpovídající entalpie pro jednotlivé parametry páry a vratného kondenzátu

01.01.2013
nnn
Mpdi × (ipd – ik)i
Mpdi × ipdi
Mki × iki
i=1i=1i=1
Qd = ————————— resp. Qd = ————————————— [GJ]
10001000
01.01.2013

kde

01.01.2013

Mk [t] množství vratného kondenzátu na vstupu do výrobny tepla,

01.01.2013

Mki [t] množství vratného kondenzátu jednotlivých parametrů na vstupu do výrobny tepla

01.01.2013

Mpal [t, tis.m3] množství spáleného paliva

01.01.2013

Mpd [t, tis.m3] množství páry měřené na výstupu z výrobny tepla

01.01.2013

Mpdi [t] množství páry jednotlivých parametrů na výstupu z výrobny tepla

01.01.2013

Mvd [t] množství oběhové vody měřené na výstupu z výrobny tepla

01.01.2013

Qd [GJ] teplo dodané z výrobny tepla

01.01.2013

Qir [MJ/kg, MJ/m3] výhřevnost paliva

01.01.2013

Qpal [GJ] energie paliva spáleného v kotli, resp. ve výrobně tepla

01.01.2013

idv [kJ/kg] průměrná roční entalpie oběhové vody na výstupu z výrobny tepla

01.01.2013

idz [kJ/kg] průměrná roční entalpie oběhové vody na vstupu do výrobny tepla

01.01.2013

ik [kJ/kg] průměrná roční entalpie vratného kondenzátu

01.01.2013

iki [kJ/kg] roční entalpie vratného kondenzátu jednotlivých parametrů na vstupu do výrobny tepla

01.01.2013

ipd [kJ/kg] průměrná roční entalpie páry v místě měření průtoku

01.01.2013

ipdi [kJ/kg] roční entalpie páry jednotlivých parametrů na výstupu z výrobny tepla

01.01.2013

ηd [%] účinnost dodávky tepelné energie z výrobny tepla

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Stanovení účinnosti výroby tepelné energie v solárním kolektoru

01.01.2013

(1) Účinnost solárního kolektoru

01.01.2013

Závislost účinnosti kapalinového solárního kolektoru na definovaných okrajových podmínkách se stanovuje z křivky účinnosti (při kolmém úhlu dopadu slunečního záření) ve tvaru

01.01.2013
(tm – te)(tm – te)2
ηsk = ηo – a1————— – a2————— [%]
GG
01.01.2013

kde

01.01.2013

ηo [-] účinnost solárního kolektoru při nulovém teplotním spádu mezi střední teplotou teplonosné kapaliny tm a okolím te (nulové tepelné ztráty), zjednodušeně označovaná jako optická účinnost

01.01.2013

a1 [W/m K] lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru

01.01.2013

a2 [W/m K] kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru

01.01.2013

G [W/m2] sluneční ozáření

01.01.2013

Tři konstanty křivky účinnosti ηo, a1, a2 vztažené k ploše apertury zcela charakterizují účinnost kolektoru v celém rozsahu provozních podmínek.

01.01.2013

(2) Účinnost kolektoru

01.01.2013

Z křivky účinnosti je možné stanovit pro referenční podmínky:

01.01.2013

a) sluneční ozáření G = W/m2

01.01.2013

b) zvolený rozdíl teplot mezi střední teplotou teplonosné kapaliny v kolektoru tm a venkovním prostředím te podle typu kolektoru

01.01.2013

c) minimální účinnost kolektoru ηr pro instalace větších výkonů

01.01.2013

Hodnoty ηo, a1, a2 jsou stanoveny zkouškou tepelného výkonu kolektoru.

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Stanovení účinnosti výroby energie v parním turbosoustrojí

01.01.2013

Vzorce uvedené v části a) této přílohy platí pro výpočet a porovnání účinnosti a měrné spotřeby energie v palivu u zařízení ve výrobnách elektřiny a ve výrobnách elektřiny a tepla bez rozdílu výkonu. Podle Směrnice LCP1) pro velká spalovací zařízení je porovnávací hodnotou čistá účinnost (netto účinnost), jejíž výpočet je uveden v části b). Pro tato zařízení mohou vzorce v části a) sloužit k výpočtu dílčích účinností, popř. k porovnání se zařízením menšího výkonu.

01.01.2013

a) při výrobě elektřiny a při kombinované výrobě elektřiny a tepla ve výrobně s jmenovitým tepelným příkonem do 50 MW

01.01.2013

(1) Účinnost výroby elektřiny ηel v parním turbosoustrojí bez dodávky tepla se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Esv [MWh] k energii paliva spotřebovaného na její výrobu Qepal [GJ] za stejnou dobu:

01.01.2013
3,6 × Esv × 100
ηel = ——————— [%]
Qepal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí bez využití tepla

01.01.2013
Qepal3,6 × 100
Sevpal = ———— = ———— [GJ/MWh]
Esvηel
01.01.2013

(2) Účinnost výroby elektřiny ηel v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Esv [MWh] k energii paliva připadajícího na její výrobu Qepal [GJ] za stejnou dobu:

01.01.2013
3,6 × Esv × 1003,6 × Esv × 100
Qel + Qtep
ηel = ——————— = ——————— × ——————— [%]
QepalQelQpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou

01.01.2013
QepalQpalQel3,6 × 100
Sevpal = ———— = ————× —————— = ———— [GJ/MWh]
EsvEsvQel + Qtepηel
01.01.2013

Tepelná energie v páře spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí bez mezipřehřátí páry

01.01.2013
n
Mad × iad − Me × ie − Mu × iuMoi × ioi
i=1
Qel = ——————————————————— [GJ]
1000
01.01.2013

(3) Účinnost výroby energie r\ct v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Esv [MWh] a užitečného tepla dodaného z výrobny Qtep [GJ] k energii paliva spotřebovaného na jejich výrobu Qpal [GJ] za stejnou dobu:

01.01.2013
3,6 × Esv + Qtep
ηel = ————————— × 100 [%]
Qpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou

01.01.2013
Qpal100
Setpal = ———————— = ——— [GJ/GJ]
3,6 × Esv + Qtepηel
01.01.2013

kde

01.01.2013

Esv [MWh] výroba elektřiny měřená na svorkách generátoru

01.01.2013

Evs [MWh] část vlastní spotřeby elektřiny ve výrobně připadající na výrobu elektřiny včetně transformačních ztrát

01.01.2013

Mad [t] celkové množství páry na vstupu do turbíny (admisní)

01.01.2013

Me [t] množství páry do protitlaku nebo množství turbinového kondenzátu (podle druhu turbíny)

01.01.2013

Moi [t] množství páry do jednotlivých odběrů

01.01.2013

Mu [t] množství ucpávkové páry, pokud je její teplo využíváno (není-li využíváno, člen Mu x iu odpadá)

01.01.2013

Qel [GJ] tepelná energie v páře spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí

01.01.2013

Qpal [GJ] energie paliva spotřebovaného v kotlích ke krytí výroby elektřiny a tepla

01.01.2013

Qepal [GJ] energie paliva spotřebovaného v kotlích připadajícího na výrobu elektřiny

01.01.2013

Qtep [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)

01.01.2013

Sevpal [GJ/MWh] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí

01.01.2013

Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie (elektřiny a tepla) v parním turbosoustrojí

01.01.2013

iad [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry na vstupu do turbíny (admisní)

01.01.2013

ie [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry vystupující z turbíny do protitlaku nebo entalpie kondenzátu (podle druhu turbíny)

01.01.2013

ioi [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry na výstupu z turbíny do jednotlivých odběrů

01.01.2013

iu [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie ucpávkové páry (pokud je využívána)

01.01.2013

ηel [%] účinnost výroby elektřiny v parním turbosoustrojí

01.01.2013

ηet [%] účinnost výroby energie (elektrické a tepelné) v parním turbosoustrojí

01.01.2013

b) při výrobě elektřiny a při kombinované výrobě elektřiny a tepla ve výrobně se jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW

01.01.2013

(1) Účinnost (čistá, netto) výroby elektřiny ηnetel v parním turbosoustrojí bez dodávky tepla se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Esv [MWh] - po odečtení vlastní spotřeby elektřiny ve výrobně Evs [MWh] k energii paliva spotřebovaného na její výrobu Qepal [GJ] za stejnou dobu:

01.01.2013
3,6 × (Esv − Evs) × 100Esv − Evs
ηnetel = —————————— = ηel × —————— [%]
QepalEsv
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na dodávku elektřiny (na netto elektřinu) v parním turbosoustrojí bez využití tepla

01.01.2013
Qpal3,6x1003,6 × 100EsvEsv
Sevpal = —————— = ———— = ———— × —————— = Sevpal × —————— [GJ/MWh]
Esv − EvsηnetelηelEsv − EvsEsv − Evs
01.01.2013

(2) Účinnost (čistá, netto) výroby elektřiny ηnetel v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Esv [MWh] - po odečtení vlastní spotřeby elektřiny ve výrobně Evs [MWh] k energii paliva připadajícího na její výrobu Qepal [GJ] za stejnou dobu:

01.01.2013
3,6 × (Esv − Evs)3,6 × Esv × 100
Qel + QtepEsv − EvsEsv − Evs
ηnetel = —————————— × 100 = —————— × —————— × —————— = ηel × —————— [%]
QepalQelQpalEsvEsv
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na dodávku elektřiny (netto elektřinu) v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou

01.01.2013
QepalQpalQel3,6 × 1003,6 × 100EsvEsv
Sedpal = —————— = —————— × —————— = ————— = ————— × —————— = Sevpal × —————— [GJ/MWh]
Esv − Evs(Esv − Evs)Qel + QtepηnetelηelEsv − EvsEsv − Evs
01.01.2013

Tepelná energie v páře spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí s jedním mezipřehřátím

01.01.2013
n
Mad × iad − Me × ie − Mu × iuMoi × ioi + Mvt(int − ivt) + Mv1 × int
i=1
Qel = ——————————————————————————————— [GJ]
1000
01.01.2013

Tepelná energie v páře spotřebovaná k výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí s dvojnásobným mezipřehřátím

01.01.2013
n
Mad × iad − Me × ie − Mu × iuMoi × ioi + Mvt(ist − ivt) + Mst(int − isn) + Mv1 × ist + Mv2 × int
i=1
Qel = ————————————————————————————————————————— [GJ]
1000
01.01.2013

(3) Čistá účinnost výroby elektrické a tepelné energie ηnetel v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Esv [MWh] - po odečtení vlastní spotřeby elektřiny ve výrobně Evs [MWh] a užitečného tepla dodaného z výrobny k energii paliva připadajícího na jejich výrobu Qpal [GJ] za stejnou dobu:

01.01.2013
3,6 × (Esv − Evs)3,6 × 100 × Esv
ηnetel = —————————— × 100 = = ηel ———————— [%]
QpalQpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na dodávku elektřiny (netto elektřinu) a dodávku užitečného tepla z výrobny v parním turbosoustrojí s protitlakou nebo kondenzační odběrovou turbínou

01.01.2013
Qpal100
Sedtpal = ———————————— = ——— [GJ/GJ]
3,6 × (Esv − Evs) + Qtepηnetel
01.01.2013

[GJ/GJ]

01.01.2013

kde

01.01.2013

Mvt [t] množství páry na výstupu z vysokotlakého dílu turbíny do 1. mezipřehříváku

01.01.2013

Mst [t] množství páry ze středotlakého dílu turbíny do 2. mezipřehříváku

01.01.2013

Mv [t] množ.vody (vstřiku) pro regulaci teploty páry v 1. mezipřehříváku

01.01.2013

Mv2[t] množ. vody (vstřiku) pro regulaci teploty páry v 2. mezipřehříváku

01.01.2013

Sedtpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny a tepla zvýšená o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně

01.01.2013

ist [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry na vstupu do středního dílu turbíny

01.01.2013

int [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry na vstupu do nízkotlakého dílu turbíny

01.01.2013

ivt [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry na výstupu z vysokotlakého dílu turbíny do 1. mezipřehříváku

01.01.2013

isn [kJ/kg] průměrná roční nebo měsíční entalpie páry na výstupu ze středotlakého dílu turbíny do 2. mezipřehříváku

01.01.2013

ηnetel [%] účinnost výroby elektřiny a tepla snížená o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně

01.01.2013

1) Směrnice 2001/80/ES z 23.10.2001 o omezování emisí určitých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Stanovení účinnosti výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovym kotlem

01.01.2013

a) při výrobě elektřiny a při kombinované výrobě elektřiny a tepla ve výrobně se jmenovitým tepelným příkonem do 50 MW

01.01.2013

(1) Účinnost výroby elektřiny v soustrojí s plynovou turbínou při provozu do obchozu (bez využití tepla) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně, vyjádřený:

01.01.2013
3,6 × Eosv
ηel = —————— [%]
+ Qopal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu k výrobě elektřiny v soustrojí s plynovou turbínou při provozu do obchozu (bez využití odpadního tepla), např. při poruše kotle nebo při nutnosti špičkové výroby elektřiny bez možnosti odběru tepla

01.01.2013
Qopal3,6 × 100
Sevpal = ———— = ———— [GJ/MWh]
Eosvηet
01.01.2013

(2) Účinnost výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovym kotlem (včetně příp. přitápění) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru a užitečného tepla dodaného z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli (popř. také v palivovém kotli, je-li instalován), vyjádřený:

01.01.2013
3,6x(Essv + Eosv) + Qtep + Qovv
ηet = ——————————————— × 100 [%]
Qspal + Qopal + Qdpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu, které bylo spáleno v plynové turbíně a v kotli a využito k výrobě elektrické a tepelné energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovym kotlem

01.01.2013
Qspal + Qopal + Qdpal100
Sedtpal = ——————————————— = ——— [GJ/GJ]
3,6 × (Essv + Eosv) + Qtep + Qovvηet
01.01.2013

b) při výrobě elektřiny a při kombinované výrobě elektřiny a tepla ve výrobně se jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW

01.01.2013

(1) Čistá (netto) účinnost výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem (včetně přitápění) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru, snížené o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně, a užitečného tepla dodaného z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli, vyjádřený v %:

01.01.2013
3,6 × (Essv + Eosv − Evs) + Qtep + Qovv3,6 × 100 × Esv
ηnetet = ————————————————— × 100 = ηet—————————— × 100[%]
Qspal + Qopal + QdpalQspal + Qopal + Qdpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na dodávku elektřiny (netto elektřinu) a dodávku užitečného tepla v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem

01.01.2013
Qspal + Qopal + Qdpal100
Sedtpal = —————————————————— = ——— [GJ/GJ]
3,6x(Essv + Eosv − Evs) + Qtep + Qovvηnetet
01.01.2013

kde

01.01.2013

E0sv [MWh] elektrická energie vyrobená v plynovém turbosoustrojí při provozu do u (bez využití odpadního tepla)

01.01.2013

Essv [MWh] elektrická energie vyrobená v plynovém turbo soustrojí při provozu se spalinovým kotlem

01.01.2013

Evs [MWh] část vlastní spotřeby elektřiny ve výrobně připadající na výrobu elektřiny včetně transformačních ztrát (do vlastní spotřeby není zahrnut kompresor plynu)

01.01.2013

QdPal [GJ] energie paliva spáleného v kotli pomocí přitápěcího hořáku

01.01.2013

pal [GJ] energie paliva spáleného v plynové turbíně při provozu do obchozu (bez využití tepla)

01.01.2013

Qspal [GJ] energie paliva spáleného v plynové turbíně při provozu s kotlem

01.01.2013

Qtep [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)

01.01.2013

Qvov [GJ] tepelná energie dodaná vodě v nízkoteplotním ohříváku spalinového kotle (ve vychlazovací smyčce) pro vytápění nebo jiné účely, nikoliv pro napájení spalinového kotle

01.01.2013

Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny a tepla

01.01.2013

Sedtpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny a tepla zvýšená o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně

01.01.2013

ηet [%] účinnost výroby energie (elektřiny a tepelné energie) v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem

01.01.2013

ηnetet [%] účinnost (čistá, netto) výroby energie (elektřiny a tepelné energie) v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem snížená o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Stanovení účinnosti výroby energie v paroplynovém cyklu

01.01.2013

a) při výrobě elektřiny a při kombinované výrobě elektřiny a tepla ve výrobně se jmenovitým tepelným příkonem do 50 MW

01.01.2013

Účinnost výroby energie v paroplynovém cyklu se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektřiny měřené na svorkách generátorů a užitečné tepelné energie dodané z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli (popř. také v palivovém kotli, je-li instalován) vyjádřený:

01.01.2013
3,6 × (Essv + Eosv + Esv) + Qtep + Qovv
ηet = ————————————————— × 100[%]
Qspal + Qopal + Qdpal + Qkpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie v paroplynovém cyklu

01.01.2013
Qspal + Qopal + Qdpal + Qkpal100
Setpal = —————————————————— = ——— [GJ/GJ]
3,6 × (Essv + Eosv + Esv) + Qtep + Qovvηnetet
01.01.2013

b) při výrobě elektřiny a při kombinované výrobě elektřiny a tepla ve výrobně se jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW

01.01.2013

Účinnost výroby energie v paroplynovém cyklu se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektřiny měřené na svorkách generátorů, snížené o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně, a užitečné tepelné energie dodané z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli (popř. také v palivovém kotli, je-li instalován) vyjádřený:

01.01.2013
3,6 × (Essv + Eosv + Esv − Evs) + Qtep + QovvEssv − Eosv − Esv − Evs
ηnetet = ————————————————— × 100 = ηet × ———————————— [%]
Qspal + Qopal + Qdpal + QkpalEssv − Eosv − Esv
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu netto energie v paroplynovém cyklu

01.01.2013
Qspal + Qopal + Qdpal + Qkpal100
Sedtpal = ———————————————————— = ——— [GJ/GJ]
3,6 × (Essv + Eosv + Esv − Evs) + Qtep + Qovvηnetet
01.01.2013

kde

01.01.2013

Esv [MWh] elektřina vyrobená v parním turbosoustrojí

01.01.2013

Eosv [MWh] elektrická energie vyrobená v plynovém turbo soustrojí při provozu do obchozu (bez využití odpadního tepla)

01.01.2013

Essv [MWh] elektrická energie vyrobená v plynovém turbo soustrojí při provozu se spalinovým kotlem

01.01.2013

Evs [MWh] část vlastní spotřeby elektřiny ve výrobně připadající na výrobu elektřiny včetně transformačních ztrát (do vlastní spotřeby není zahrnut kompresor plynu)

01.01.2013

Qdpal [GJ] energie paliva spáleného v kotli pomocí přitápěcího hořáku

01.01.2013

Qkpal [GJ] energie paliva spáleného v palivovém kotli, který dodává další páru do parního turbo soustrojí, pokud je ve výrobně instalován

01.01.2013

Qopal [GJ] elektrická energie vyrobená v plynovém turbosoustrojí při provozu do obchozu

01.01.2013

Qspal [GJ] energie paliva spáleného v plynové turbíně při provozu s kotlem

01.01.2013

Qtep [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)

01.01.2013

Qvov [GJ] tepelná energie dodaná vodě v nízkoteplotním ohříváku spalinového kotle (ve vychlazovací smyčce) pro vytápění nebo jiné účely, nikoliv pro napájení spalinového kotle

01.01.2013

Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny a dodávku užitečného tepla z výrobny

01.01.2013

Sedtpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu vztažená na vyrobenou elektřinu, sníženou o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně, a na dodávku tepelné energie z výrobny

01.01.2013

ηet [%] účinnost výroby energie v paroplynovém cyklu vztažená na výrobu elektřiny a na dodávku tepelné energie z výrobny

01.01.2013

ηnetet [%] čistá (netto) účinnost výroby energie v paroplynovém cyklu vztažená na výrobu elektřiny, sníženou o vlastní spotřebu elektřiny ve výrobně, a na dodávku tepelné energie z výrobny

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Stanovení účinnosti výroby energie v kogenerační jednotce se spalovacím motorem a ve výrobně s více kogeneračními jednotkami

01.01.2013

(1) Účinnost výroby elektřiny v jednom soustrojí se spalovacím motorem ηekj při provozu bez využití tepla se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektrické energie měřené na svorkách generátoru Ekj [MWh] k energii paliva spáleného v této jednotce Qkjpal [GJ] vyjádřený

01.01.2013
3,6 × Ekj
ηekj = ————— × 100 [%]
Qkjpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické energie v jedné kogenerační jednotce se spalovacím motorem při provozu bez využití tepla

01.01.2013
Qkjpal3,6 × 100
Sevpal = —————— = —————— [GJ/MWh]
Ekjηekj
01.01.2013

(2) Účinnost výroby elektrické a tepelné energie v jednom soustrojí se spalovacím motorem ηkj se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektrické energie měřené na svorkách generátoru Ekj [MWh] a tepelné energie dodané z kogenerační jednotky Qkj [GJ]k energii paliva spáleného v této jednotce Qkjpal [GJ], vyjádřený

01.01.2013
3,6 × Ekj + Qkj
ηkj = ——————— × 100 [%]
Qkjpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie v jedné kogenerační jednotce se spalovacím motorem

01.01.2013
Qkjpal100
Setpal = ——————— = ——— [GJ/GJ]
3,6xEkj + Qkjηkj
01.01.2013

kde

01.01.2013

Ekj [MWh] elektřina vyrobená v kogenerační jednotce, měřená na svorkách generátoru

01.01.2013

Qkj [GJ] tepelná energie dodaná z kogenerační jednotky

01.01.2013

Qkjpal [GJ] energie paliva spáleného v kogenerační jednotce

01.01.2013

Sevpal [GJ/MWh] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v kogenerační jednotce při provozu bez využití tepla

01.01.2013

Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny a tepla v kogenerační jednotce

01.01.2013

ηekj [%] účinnost výroby elektřiny v kogenerační jednotce při provozu bez využití tepla

01.01.2013

ηkj [%] účinnost výroby elektrické a tepelné energie v kogenerační jednotce

01.01.2013

(3) Účinnost výroby energie ve výrobně zahrnující jednu nebo více kogeneračních jednotek se spalovacím motorem a jeden nebo více kotlů, obvykle teplovodních, se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektrické energie měřené na svorkách generátorů ∑ Ekj a tepelné energie dodané celkem z kogeneračních jednotek a z kotlů Qvyt [GJ] k celkové energii paliva spáleného v kogeneračních jednotkách a v kotlích, vyjádřený v %:

01.01.2013
3,6 × ∑Ekj + Qvyt
ηet = ———————— × 100[%]
Qkjpal + Qkopal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie ve výrobně s více kogeneračními jednotkami se spalovacím motorem a s kotli

01.01.2013
Qkjpal + Qkopal100
Setpal = ————————— = ——— [GJ/GJ]
3,6xEkj + Qvytηet
01.01.2013

kde

01.01.2013

∑Ekj [MWh] součet elektřiny vyrobené v kogeneračních jednotkách, měřené na svorkách generátorů, popř. součtovým elektroměrem

01.01.2013

Qkopal [GJ] energie paliva spáleného v kotlích

01.01.2013

Qvyt [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny celkem (z kogeneračních jednotek a kotlů)

01.01.2013

Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie ve výrobně

01.01.2013

ηet [%] účinnost výroby elektrické a tepelné energie ve výrobně

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Stanovení účinnosti výroby energie v palivovém článku

01.01.2013

Účinnost výroby energie v palivovém článku ηpc se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektřiny měřené na svorkách palivového článku Epc [MWh] a tepelné energie dodané z palivového článku Qpc [GJ] k energii paliva (nosiče energie) spáleného v této jednotce vyjádřený:

01.01.2013
3,6 × Epc + Qpc
ηpc = ———————— × 100 [%]
Qpcpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie v palivovém článku

01.01.2013
Qpcpal100
Setpal = ————————— = ——— [GJ/GJ]
3,6 × Epc + Qpcηpc
01.01.2013

kde

01.01.2013

Epc [MWh] elektřina vyrobená v palivovém článku, měřená na jeho svorkách

01.01.2013

Qpc [GJ] tepelná energie vyrobená v palivovém článku

01.01.2013

Qpcpal [GJ] energie paliva (nosiče energie) spáleného v palivovém článku

01.01.2013

Qevpal [GJ/MWh] měrná spotřeba energie paliva (nosiče energie) spotřebovaného v palivovém článku na výrobu elektrické a tepelné energie

01.01.2013

ηpc [%] účinnost výroby elektrické a tepelné energie v palivovém článku

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Stanovení účinnosti výroby energie ve výrobně s palivovými články a kotli

01.01.2013

Účinnost výroby energie ve výrobně ηet zahrnující jeden nebo více palivových článků a jeden nebo více kotlů (obvykle teplovodních) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektrické energie měřené na svorkách palivových článků a tepelné energie dodané celkem z palivových článků a z kotlů k celkové energii paliva spáleného v palivových článcích a v kotlích vyjádřený:

01.01.2013
3,6 × (Epc + Qvyt
ηet = ———————— × 100 [%]
Qpcpal + Qkopal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie ve výrobně

01.01.2013
Qpcpal + Qkopal100
Setpal = ———————— = ——— [GJ/GJ]
3,6 × Epc + Qvytηet
01.01.2013

kde

01.01.2013

Epc [MW] elektřina vyrobená v palivových článcích, měřená na jejich svorkách

01.01.2013

Qkopal [GJ] energie paliva spáleného v kotlích

01.01.2013

Qpcpal [GJ] energie paliva (nosiče energie) spáleného v palivových článcích

01.01.2013

Qvyt [GJ] tepelná energie dodaná celkem z výrobny (z palivových článků a z kotlů)

01.01.2013

Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie ve výrobně (v palivových článcích a v kotlích)

01.01.2013

ηet [%] účinnost výroby elektrické a tepelné energie ve výrobně

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Stanovení účinnosti výroby energie v ORC turbosoustrojí

01.01.2013

(1) Účinnost výroby elektřiny v ORC turbosoustrojí ηeORC se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru EORC [MWh] k energii paliva spáleného v kotlích připadajícího na její výrobu Qepal [GJ] vyjádřený:

01.01.2013
3,6 × EORC3,6 × EORCQORCel + QORC
ηeORC = ———————— × 100 = ———————— × ———————— × 100 [%]
QepalQORCelQORCpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické energie

01.01.2013
QepalQORCpalQORCel3,6 × 100
Sevpal = —————— = —————— × ———————— = —————— [GJ/MWh]
EORCEORCQORCel + QORCηeORC
01.01.2013

(2) Účinnost výroby elektrické a tepelné energie v soustrojí s ORC turbínou ηORC se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru EORC [MWh] a tepelné energie dodané z výrobny (užitečného tepla) QORC [GJ] k energii paliva spáleného v kotlích zásobujících jednotku QORCpal [GJ] vyjádřený:

01.01.2013
3,6 × EORC + QORC
ηeORC = ———————— × 100 [%]
QORCpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie v soustrojí s ORC parní turbínou

01.01.2013
QORCpal100
Setpal = ———————— = ————— [GJ/GJ]
3,6 × EORC + QORCηORC
01.01.2013

kde

01.01.2013

EORC [MWh] elektřina vyrobená v ORC turbosoustrojí měřená na svorkách generátoru

01.01.2013

QORC [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)

01.01.2013

QORCpal [GJ] energie paliva spotřebovaného v kotlích ke krytí výroby elektřiny a tepla

01.01.2013

Qepal [GJ] energie paliva spotřebovaného v kotlích, připadajícího na výrobu elektřiny

01.01.2013

QORCel [GJ] tepelná energie v páře spotřebovaná k výrobě elektřiny v ORC turbosoustrojí

01.01.2013

Sevpal [GJ/MWh] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v ORC

01.01.2013

[GJ/GJ] turbosoustrojí

01.01.2013

Setpal měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie v soustrojí s ORC turbínou

01.01.2013

ηeORC [%] účinnost výroby elektřiny v ORC turbosoustrojí

01.01.2013

ηORC [%] účinnost výroby elektrické a tepelné energie v soustrojí s ORC turbínou

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Stanovení účinnosti výroby energie v kombinovaném cyklu se spalovacím motorem a ORC turbínou

01.01.2013

Účinnost výroby energie v kombinovaném cyklu se spalovacím motorem a ORC turbínou r|et se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátorů (motoru a ORC turbíny) Ekj, EORC [MWh]) a užitečného tepla dodaného z výrobny Qtep k energii paliva spáleného ve spalovacím motoru Qkjpal [GJ] vyjádřený:

01.01.2013
3,6 × (Ekj + EORC) + Qtep
ηet = ——————————— [%]
Qkjpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie v kombinovaném cyklu se spalovacím motorem a ORC turbínou

01.01.2013
Qkjpal
Setpal = ——————————— [GJ/GJ]
3,6 × (Ekj + EORC) + Qtep
01.01.2013

kde

01.01.2013

Ekj [MWh] elektřina měřená na svorkách generátoru spalovacího motoru

01.01.2013

EORC [MWh] elektřina měřená na svorkách generátoru turbíny ORC

01.01.2013

Qtep [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)

01.01.2013

Qkjpal [GJ] energie paliva spotřebovaného ve spalovacím motoru ke krytí výroby elektřiny a tepla

01.01.2013

Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie (elektřiny a tepla) v spalovacím motoru a ORC turbosoustrojí

01.01.2013

ηet [%] účinnost výroby energie v kombinovaném cyklu vztažená na výrobu elektřiny na svorkách všech generátorů a na dodávku tepelné energie z výrobny

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Stanovení účinnosti výroby energie ve Stirlingově motoru

01.01.2013

Účinnost výroby energie v soustrojí se Stirlingovým motorem se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Est [MWh] a užitečného tepla Qst [GJ] dodaného z výrobny k celkové energii paliva spáleného ve Stirlingově motoru (resp. jiné energie dodané motoru) Qstpal, vyjádřený:

01.01.2013
3,6 × Est + Qst
ηst = ———————— × 100 [%]
Qstpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu k výrobě energie ve Stirlingově motoru

01.01.2013
Qstpal100
Setpal = ———————— = ————— [GJ/GJ]
3,6 × Est + Qstηst
01.01.2013

kde

01.01.2013

Est [MWh] elektrická energie vyrobená ve Stirlingově motoru

01.01.2013

Qstpal [GJ] energie paliva spáleného ve Stirlingově motoru (resp. jiné energie dodané do motoru)

01.01.2013

Qst [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)

01.01.2013

Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie vztažená na výrobu elektřiny na svorkách generátoru a na dodávku tepelné energie z výrobny

01.01.2013

ηst [%] účinnost výroby elektrické a tepelné energie v soustrojí se Stirlingovým motorem

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Stanovení účinnosti výroby elektřiny v kombinovaném cyklu s parním strojem

01.01.2013

Účinnost výroby elektrické a tepelné energie v parním soustrojí se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru Eps [MWh] a užitečného tepla dodaného z výrobny Qtep [GJ] k energii paliva připadajícího na její výrobu Qepal [GJ] za stejnou dobu:

01.01.2013
3,6 × Eps + Qtep
ηet = ———————— × 100 [%]
Qpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním soustrojí

01.01.2013
Qpal100
Setpal = ———————— = ——— [GJ/GJ]
3,6 × Eps + Qtepηet
01.01.2013

kde

01.01.2013

Eps [MWh] výroba elektřiny měřená na svorkách generátoru parního stroje

01.01.2013

Qpal [GJ] energie paliva spotřebovaného v kotlích ke krytí výroby elektřiny a tepla

01.01.2013

Qtep [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)

01.01.2013

Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny a tepla v parním soustrojí

01.01.2013

ηet [%] účinnost výroby energie (elektřiny a tepla) v parním soustrojí

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Stanovení účinnosti výroby energie v plynové mikroturbíně

01.01.2013

Účinnost výroby energie v soustrojí s plynovou mikroturbínou se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny Emt [MWh] měřené na svorkách generátoru a užitečného tepla Qtep [GJ] dodaného z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové mikroturbíně Qmtpal [GJ] vyjádřený:

01.01.2013
3,6 × Emt + Qtep
ηet = ———————— × 100 [%]
Qmtpal
01.01.2013

Měrná spotřeba energie v palivu k výrobě elektrické a tepelné energie v plynové mikroturbíně

01.01.2013
Qmtpal100
Setpal = ———————— = ——— [GJ/GJ]
3,6 × Emt + Qtepηet
01.01.2013

kde

01.01.2013

Emt [MWh] elektrická energie vyrobená v plynové mikroturbíně

01.01.2013

Qmtpal [GJ] energie paliva spáleného v plynové mikroturbíně

01.01.2013

Qtep [GJ] tepelná energie dodaná z výrobny (užitečné teplo)

01.01.2013

Setpal [GJ/GJ] měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické a tepelné energie vztažená na výrobu elektřiny na svorkách generátoru a na dodávku tepelné energie z výrobny

01.01.2013

ηet [%] účinnost výroby elektrické a tepelné energie v soustrojí s plynovou mikroturbínou

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Minimální účinnost výroby tepelné energie pro palivové kotle

01.01.2013

a) neobnovitelné zdroje energie

01.01.2013
Palivoúčelúčinnost ηv [%]
výrobna se jmenovitým tepelným příkonem do 50 MWvýrobna se jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW
výkon kotledo 0,5 MW0,51-3 MW3,1-6 MW6,1-20 MWnad 20 MWhořákroštyprášk.fluidní
spal. zař.roštovéprášk.
koksvýstavba *69---------
změna *69---------
černé uhlí **výstavba *687075818286-838784
změna *687075798084-818584
briketyvýstavba *6769--------
změna *6769--------
hnědé uhlí ***výstavba *666872787985--8684
změna *666770767783--8483
spal.zař.hořáky----
LTOvýstavba *808384858789---
změna *808384858688---
TTOvýstavba *--82838587---
změna *--82828486---
zemní plynvýstavba *858687909293---
změna *858687899192---
spol. spal. *828384878990---
01.01.2013

Poznámky:

01.01.2013

* výstavba značí hodnotu min. účinnosti pro novou výstavbu kotle,
změna značí hodnotu min. účinnosti pro změnu (rekonstrukci) kotle
spol.spal. značí hodnotu min. účinnosti pro společné spalování s jiným palivem

01.01.2013

** a *** platí pro standardní uhlí podle přílohy č. 23 této vyhlášky, kde je uveden také způsob přepočtu účinnosti pro uhlí jiných parametrů

01.01.2013

b) obnovitelné zdroje energie

01.01.2013
Palivoúčelúčinnost ηv [%]
výrobna se jmenovitým tepelným příkonem do 50 MWvýrobna se jmenovitým tepelným příkonem nad 50MW
výkon kotledo 0,5 MW0,51-3 MW3,1-6 MW6,1-20 MWnad 20 MW
dřevěná paliva**výstavba *656772747679
změna *656770727477
podpora *646669717376
zemědělská biomasavýstavba *646671737678
změna *646570727476
podpora *636469717375
biologicky rozložitelná složka komunálního a průmyslového odpaduvýstavba *656772747579
změna *646670727477
podpora *636569717376
ostatní biomasa jinde neuvedenávýstavba *6059----
změna *6059----
podpora *5958----
biokapaliny (rostlinné oleje, alkoholy)výstavba *8083----
změna *8082----
podpora *7880----
bioplyn, kalový plynvýstavba *80838588--
změna *79828487--
podpora *78818386--
skládkový plynvýstavba *80828487--
změna *79818385--
podpora *78808284--
01.01.2013

Poznámky:

01.01.2013

* výstavba značí hodnotu min. účinnosti pro novou výstavbu kotle,
změna značí hodnotu min. účinnosti pro změnu (rekonstrukci) kotle,
podpora značí hodnotu min. účinnosti pro přiznání podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie

01.01.2013

** dřevní hmota s relativní vlhkostí do 30 % a ušlechtilá paliva s převažujícím podílem dřevní hmoty

01.01.2013

c) druhotné zdroje energie

01.01.2013
Palivoúčelúčinnost ηv [%]
výrobny se jmenovitým tepelným příkonem do 50 MWvýrobna se jmenovitým tepelným příkonem nad 50MW
výkon kotle do 0,5 MW0,51-3 MW3,1 -6 MW6,1-20 MWnad 20 MW
biologicky nerozložitelná složka komunálního a průmyslového odpaduvýstavba *656772747579
změna *646670727477
podpora *636569717376
koksárenský plynvýstavba *--84878990
změna *--84868889
podpora *--83868788
vysokopecní plynvýstavba *----8385
změna *----8284
podpora *----8183
důlní a degazační plyn**výstavba *80/79/7882/81/8084/8382---
změna *79/78/7781/80/7982/81/80---
podpora *777980---
01.01.2013

Poznámky:

01.01.2013

* výstavba značí hodnotu min. účinnosti pro novou výstavbu kotle,
změna značí hodnotu min. účinnosti pro změnu (rekonstrukci) kotle,
podpora značí hodnotu min. účinnosti pro přiznání podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie

01.01.2013

** nejvyšší hodnota na každém řádku platí pro plyn s obsahem metanunad 40 % , prostřední s obsahem 25 až 40 %, nejnižší s obsahem metanu pod 25 %

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Minimální účinnost výroby tepelné energie pro spalinové kotle za plynovou turbínou

01.01.2013
teplota spalin na vstupu do kotle tsúčinnost výroby tepelné energie ηv měrná spotřeba energie v palivu Stvpal
[°C][%][GJ/GJ]
do 400741,35
401-450761,32
451-500781,28
501-550801,25
nad 550811,24
01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Minimální účinnost dodávky tepla z výrobny tepla

01.01.2013

Minimální účinnost dodávky tepla z výrobny tepla ηd může být oproti účinnosti výroby tepelné energie ηv podle tabulek v přílohách 2 a 3 nižší až o 2 % u teplovodních kotlů a horkovodních kotlů a až o 3 % nižší u parních kotlů při blokovém uspořádání a 8 % při neblokovém uspořádání. Snížení kompenzuje vlastní spotřebu a ztráty vznikající při provozu kotlů a jejich příslušenství, s výjimkou stáčení mazutu, ohřevu zásobních nádrží, rozmrazování uhlí v tunelu nebo trvalého provozu parních turbonapáječek.

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Minimální účinnost výroby energie v parním turbosoustrojí a v soustrojí ORC

01.01.2013

a) pro výrobu elektřiny

01.01.2013
Palivoúčelvýrobna se jmenovitým tepelným příkonem do 50 MWvýrobna se jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW
ηelSevpalspalovací zařízeníηnetelSedpal
[%][GJ/MWh][%][GJ/MWh]
černé uhlívýstavba *2812,86práškové438,37
fluidní418,78
změna *2415,0-3610,0
hnědé uhlívýstavba *2812,86práškové428,57
fluidní409,0
změna *2315,65-3610,0
TTO (mazut)výstavba *2812,86hořáky409,0
změna *2415,03610,0
zemní plynvýstavba *3012,0hořáky409,0
změna *2812,863610,0
biomasa**změna *1918,95rošty2018,0
důlní a degazační plyn, koksárenský plynvýstavba *2018,0-3510,28
změna *1918,95-3310,91
podpora *1820,0-3211,25
biologicky rozložitelná i nerozložitelná složka komunálního a průmyslového odpaduzměna *2415,0-2415,0
01.01.2013

Poznámky:

01.01.2013

* výstavba značí hodnotu minimální účinnosti pro novou výstavbu výrobny elektřiny
změna značí hodnotu minimální účinnosti pro změnu (rekonstrukci) výrobny elektřiny
podpora značí hodnotu minimální účinnosti pro přiznání podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie

01.01.2013

** biomasa = dřevěná paliva (dřevní hmota s relativní vlhkostí do 30 % a ušlechtilá paliva s převažujícím podílem dřevní hmoty), zemědělská biomasa a ostatní biomasa jinde neuvedená

01.01.2013

Hodnoty uvedené v tabulce platí i pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla Esv [MWh]/Qtep [MWh] rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tepla).

01.01.2013

b) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v parním turbosoustrojí

01.01.2013
Turbosoustrojíúčelvýrobna se jmenovitým tepelným příkonem do 50 MWvýrobna se jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW
parní turbína-kondenzační odběrováprotitlakákondenzační odběrováprotitlaká
--ηelSevpalηelSevpalηnetelSedpalηnetelSedpal
--[%][GJ/MWh][%][GJ/MWh][%][GJ/MWh][%][GJ/MWh]
fosilní palivavýstavba*49/48**7,35/7,567/64**5,35/5,6497,35685,29
změna*49/48**7,35/7,565/62**5,55/5,8497,35665,45
podpora*48/47**7,5/7,6564/61**5,6/5,9487,5655,54
druhotný zdrojvýstavba*49/48**7,35/7,565/645,55/5,6477,65655,55
změna*47/46**7,65/7,863/625,7/5,8467,8645,6
podpora*46/45**7,8/8,062/61**5,8/5,9**458,0635,7
biomasa***výstavba*49/48**7,35/7,565/645,55/5,6477,65655,55
změna*46/45**7,8/8,063/625,7/5,8467,8645,6
podpora*45/44**8,0/8,262/615,8/5,9458,0635,7
01.01.2013

Poznámky:

01.01.2013

* výstavba značí hodnotu minimální účinnosti pro novou výstavbu výrobny
změna značí hodnotu minimální účinnosti pro změnu (rekonstrukci) výrobny
podpora značí hodnotu minimální účinnosti pro přiznání podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie

01.01.2013

** nižší hodnoty platí pro turbínu o elektrickým výkonem menším než 6 MW

01.01.2013

*** biomasa = dřevní paliva (dřevní hmota s relativní vlhkostí do 30 % a ušlechtilá paliva s převažujícím podílem dřevní hmoty), zemědělská biomasa a ostatní biomasa jinde neuvedená

01.01.2013

c) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v soustrojí ORC

01.01.2013
Palivoúčelvýrobna se jmenovitým tepelným příkonem do 50 MW
Výkon kotle-do 0,5 MW0,5-3MWod 3,1MW
-ηORCSevpalηORCηelηORCηel
--[%][GJ/MWh][%][GJ/MWh][%][GJ/MWh]
dřevěná paliva**výstavba*645,6665,45715,05
změna*645,6665,45695,2
podpora*635,7655,55685,3
zemědělská biomasavýstavba*635,7655,55705,15
změna*635,7645,6695,2
podpora*625,8635,7685,3
ostatní biomasa jinde neuvedenávýstavba*635,7655,55705,15
změna*635,7645,6695,2
podpora*625,8635,7685,3
01.01.2013

Poznámky:

01.01.2013

* výstavba značí hodnotu minimální účinnosti pro novou výstavbu výrobny
změna značí hodnotu minimální účinnosti pro změnu (rekonstrukci) výrobny
podpora značí hodnotu minimální účinnosti pro přiznání podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie

01.01.2013

** dřevní paliva - dřevní hmota s relativní vlhkostí do 30 % a ušlechtilá paliva s převažujícím podílem dřevní hmoty

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Minimální účinnost výroby elektřiny a výroby elektřiny a tepla v kombinovaném cyklu s plynovou turbínou a spalinovým kotlem a v paroplynovém cyklu

01.01.2013
Provozní souborúčelvýrobna se jmenovitým tepelným příkonem do 50 MWvýrobna se jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW
-ηelSevpalηetSetpalηnetelSevpal
-[%][GJ/MWh][%][GJ/GJ][%][GJ/MWh]
plynová turbínavýstavba*3211,25--3610,0
změna *3211,25--3610,0
paroplynové zařízení s kondenzací**výstavba*----541,85
změna *----541,85
plynová turbína se spalinovým kotlemvýstavba*--811,23841,19
změna *--801,25831,20
podpora *--791,26821,22
paroplynové zařízení s dodávkou tepla***výstavba*--751,33751,33
změna *--751,33751,33
podpora*--751,33751,33
01.01.2013

Poznámky:

01.01.2013

* výstavba značí hodnotu minimální účinnosti pro novou výstavbu výrobny
změna značí hodnotu minimální účinnosti pro změnu (rekonstrukci) výrobny
podpora značí hodnotu minimální účinnosti pro přiznání podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie

01.01.2013

** plynová turbína + spalinový kotel + parní kondenzační turbína

01.01.2013

*** plynová turbína + spalinový kotel + parní protitlaká turbína

01.01.2013

Do vlastní spotřeby není zahrnuta spotřeba kompresoru plynu.

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Minimální účinnost výroby elektřiny v kogenerační jednotce se spalovacím motorem

01.01.2013

Jedná se o výrobu elektřiny v kogenerační jednotce, kde není k dispozici odběr tepelné energie Qtep (např. zdroje elektřiny na degazační plyn). Uvedené účinnosti kogenerační jednotky platí jak pro její výstavbu, tak pro provoz. Hodnoty pro degazační plyn platí i pro jiný odpadní plyn s obsahem metanu nad 40 %.

01.01.2013
Jmenovitý elektrický výkon kogenerační jednotkyúčinnost výroby elektrické energieměrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny
ηekjSevpal
[kW][%][GJ/MWh]
zemní plyn, naftabioplyndegazační, kalový, skládkový plynzemní plyn, naftabioplyndegazační, kalový skládkový plyn
do 30výstavba*2626-13,8513,85-
změna*2625-13,8514,4-
podpora*-25--14,4-
31 -100výstavba*3030-12,012,0-
změna*3029-12,012,4-
podpora*-29--12,4-
101 - 300výstavba*32312911,2511,612,4
změna*32302811,2512,012,85
podpora*-3028-12,0-
301 - 700výstavba*36353210,010,311,25
změna*36343110,010,611,6
podpora*-3431-10,611,6
701 -1100výstavba*4140378,789,09,7
změna*4139368,789,210,0
podpora*-3936-9,210,0
nad 1100výstavba*4241388,578,89,45
změna*4240378,579,09,7
podpora*-40378,579,09,7
01.01.2013

Poznámky:

01.01.2013

* výstavba značí hodnotu minimální účinnosti pro novou výstavbu výrobny
změna značí hodnotu minimální účinnosti pro změnu (rekonstrukci) výrobny
podpora značí hodnotu minimální účinnosti pro přiznání podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce se spalovacím motorem a minimální účinnost výroby energie ve výrobně s kogeneračními jednotkami a kotli

01.01.2013
Jmenovitý elektrický výkon kogenerační jednotkyteplota vody na výstupu z kogenerační jednotkyúčinnost výroby energie v kogenerační jednotceměrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřinyúčinnost výroby energie (elektr.+tepel.) ve výrobně s kogeneračními jednotkami a kotli
tηkjSevpalηet*
[kW][°c][%][GJ/MWh][%]
zemní plyn, naftabioplyndegazační plynzemní plyn, naftabioplyndegazační plynzemní plyn, nafta
do 100do 907574 -4,84,85 -75 + 9 x K/(1+K)
101 -1100do 908079724,55,05,080 + 5 x K/(l+K)
nad 1100do 908584764,24,34,7585
nad 10091-1007574674,84,855,3575 + 10 x K/(l+K)
nad 100101 - 1106968625,25,35,869 + 16 x K/(l+K)
nad 100111-1206463575,65,76,364 + 21 x K/(l+K)
nad 100121 - 1305958536,16,26,859 + 26 x K/(l+K)
nad 100nad 1305453486,656,87,554 + 31 x K/(l+K)
01.01.2013

Poznámky:

01.01.2013
Qkopal
* K = ————
Qkjpal
01.01.2013

kde

01.01.2013

Qkjpal [GJ] energie paliva spáleného v kogenerační jednotce

01.01.2013

Qkopal [GJ] energie paliva spáleného v kotlích

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Minimální účinnost výroby tepelné energie v solárním kolektoru

01.01.2013

Hodnoty minimální účinnosti

01.01.2013
Typ solárního kolektorurozdíl teplot
tm - te
minimální účinnost
ηr
[°C][%]
nezasklený kolektor (absorbér)1070
plochý zasklený kolektor3060
trubkový vakuový kolektor5055
01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 441/2012 Sb.

01.01.2013

Referenční parametry vztahující se ke kvalitě paliv

01.01.2013

1. Způsoby prokazování kvality paliv

01.01.2013

a) Obecné zásady

01.01.2013

1) U fosilních a uhlovodíkových paliv výhřevnost nebo spalné teplo stanovuje, pokud není dohodnuto jinak, dodavatel paliva. Odběratel paliva (výrobce energie) může dodatečně laboratorně stanovit obsah tepla v palivu.

01.01.2013

2) U obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie stanovuje, pokud není stanoveno jinak, obsah tepla v palivu odběratel paliva (výrobce energie).

01.01.2013

b) Analýza paliva

01.01.2013

1) Provádí se podle pravidel uvedených v technické normě ČSN EN 15234-1 - Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky (v bodu 6.6.1)

01.01.2013

2) Použití typických hodnot, např. uvedených v technické normě ČSN EN 14961-1 -Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky (příloha B), nebo získaných praktickými zkušenostmi.

01.01.2013

3) Výpočet vlastností, např. použitím typických hodnot a s ohledem na dokumentované specifické hodnoty.

01.01.2013

4) Provedení fyzikálních a chemických analýz způsobem používaným v akreditovaných laboratořích s použitím příslušných technických norem.

01.01.2013

5) V případě, že vlastnosti paliva jsou dostatečně známy z hlediska získaných informací o původu, pak nemusí být prováděn fyzikální a chemický rozbor paliva.

01.01.2013

c) Vzorkování a manipulace se vzorky

01.01.2013

Provádí podle norem ČSN EN 15234-1 - Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv -Část 1: Obecné požadavky, ČSN EN 14961-1 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky.

01.01.2013

d) Výhřevnost tuhých paliv pro malé a střední stacionární výrobny1)

01.01.2013

1) Výhřevnost tuhých fosilních paliv ke spalování v malých stacionárních výrobnách do výkonu 0,2 MW nesmí být u hnědého uhlí nižší než 10 MJ/kg a u černého uhlí nižší než 15 MJ/kg.

01.01.2013

2) Výhřevnost tuhých fosilních paliv ke spalování ve středních stacionárních výrobnách do výkonu 5 MW nesmí být u hnědého uhlí nižší než 9,2 MJ/kg a u černého uhlí 14,2 MJ/kg.

01.01.2013

3) Výhřevnost tuhých paliv vyrobených z obnovitelných zdrojů energie ke spalování biomasy ve stacionárních výrobnách s uvedeným obsahem vody:

01.01.2013
Obsah vodyVýhřevnostSpalné teplo
WQirQnr
[%][MJ/kg][MJ/kg]
018,519,858
517,45218,865
1016,40517,872
1515,35716,879
2014,30915,886
2513,26214,894
3012,21413,901
3511,16612,908
4010,11911,915
459,07110,922
508,0239,929
556,9768,936
605,9287,943
654,8806,950
703,8335,957
752,7854,965
801,7373,972
01.01.2013

Výhřevnost ostatních paliv vyrobených z obnovitelných zdrojů ke spalování v malých a středních stacionárních výrobnách se stanovuje individuálně na základě měření a dokládá se protokolem.

01.01.2013

e) Výhřevnost kapalných paliv pro malé a střední stacionární výrobny

01.01.2013

1) Výhřevnost kapalných uhlovodíkových paliv ke spalování v malých a středních stacionárních výrobnách do výkonu 5 MW nesmí být u topné nafty nižší než 41,5 MJ/kg, u lehkého topného oleje 41,9 MJ/kg a u mazutu 40,8 MJ/kg.

01.01.2013

2) Výhřevnost kapalných paliv vyrobených z obnovitelných zdrojů energie ke spalování v malých a středních stacionárních výrobnách do výkonu 5 MW se stanovuje individuálně na základě měření a dokládá se protokolem.

01.01.2013

f) Výhřevnost plynných paliv pro malé a střední stacionární výrobny

01.01.2013

1) Přepočet ze spalného tepla na výhřevnost zemního plynu

01.01.2013
Qpal
Qir = 3600 × ——— × ks [MJ/m3]
Vp
01.01.2013

Qir - výhřevnost ZP [MJ/m3]

01.01.2013

Qpal - množství dodané energie plynu [MWh]

01.01.2013

Vp - množství dodaného plynu [m3]

01.01.2013

ks - přepočítávací koeficient spalného tepla na výhřevnost - 0,901

01.01.2013

2) Výhřevnost plynných paliv vyrobených z obnovitelných nebo druhotných zdrojů energie se stanovuje individuálně na základě měření a dokládá se protokolem.

01.01.2013

g) Výhřevnost tuhých, kapalných a plynných paliv pro velké výrobny do výkonu 50 MW a zvlášť velké o výkonu nad 50 MW je předmětem dodavatelsko - odběratelských vztahů.

01.01.2013

2. Referenční parametry pro stanovení minimální účinnosti výroby tepla pro palivové kotle

01.01.2013

Černé uhlí:

01.01.2013

a) Hodnoty uvedené v tabulce a) v příloze 15 a v tabulkách a) a b) v příloze 18 platí pro standardní uhlí, které je definované parametry: voda Wstr=7 %, popel v sušině Astd=16 %, výhřevnost Qistr=26630 kJ/kg.

01.01.2013

b) Pro uhlí s vyšším obsahem vody Wr a popela Ad při výpočtové hodnotě (projektové nebo naměřené) ηk [%] platí:

01.01.2013

roštových kotlů ηk + 0,04 × (Wr - 7) + 0,33 × (Ad - 16) ≥ ηv [%]

01.01.2013

granulačních kotlů ηk + 0,04 × (Wr-7) + 0,22 × (Ad-16) ≥ ηv [%]

01.01.2013

Hnědé uhlí:

01.01.2013

a) Hodnoty uvedené v tabulce a) v příloze 15 a v tabulkách a) a b) v příloze 18 platí pro standardní uhlí, které je definované parametry: voda Wstr=26,5 %, popel v sušině Astd=21,5 %, výhřevnost Qistr=13600 kJ/kg.

01.01.2013

b) Pro uhlí s vyšším obsahem vody Wr a popela Ad při výpočtové hodnotě (projektové nebo naměřené) ηk [%] platí:

01.01.2013

roštových kotlů ηk + 0,01 × (Wr - 26,5) + 0,5 × (Ad - 21,5) ≥ ηv [%]

01.01.2013

granulačních kotlů ηk + 0,01 × (W-26,5) + 0,35 × (Ad-21,5) ≥ ηv [%]

Poznámky pod čarou

01.01.2013

1) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 13/2008 Sb.

Přesunout nahoru