PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 418/2012 Sb.Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování

Částka 153/2012
Platnost od 04.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2013

418

01.01.2013

VYHLÁŠKA

01.01.2013

ze dne 22. listopadu 2012

01.01.2013

o ochraně zvířat při usmrcování

01.01.2013

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5a odst. 7, § 5c odst. 7, § 5f odst. 7, § 5g a § 5i odst. 6 zákona:


01.01.2013

§ 1

01.01.2013

Předmět úpravy

01.01.2013

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)

01.01.2013

a) způsob doložení odpovídající odborné praxe podle § 5a odst. 7 zákona a co se za ni považuje,

01.01.2013

b) vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat,

01.01.2013

c) způsob doložení odpovídající odborné praxe podle § 5c odst. 7 zákona a co se za ni považuje,

01.01.2013

d) vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat,

01.01.2013

e) vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat,

01.01.2013

f) nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybraných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje,

01.01.2013

g) požadavky na omračování zvířat s výjimkou kožešinových zvířat,

01.01.2013

h) poměr hmotnosti vybraných druhů živých ryb a vody (hustotu obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody.

01.01.2013

§ 3

01.01.2013

Dočasné osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat a dočasné osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat

01.01.2013

(1) Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

01.01.2013

(2) Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

01.01.201308.12.2019

§ 4

01.01.201308.12.2019

Požadavky na omračování zvířat s výjimkou kožešinových zvířat

01.01.201308.12.2019

(1) K omračování zvířat, s výjimkou kožešinových zvířat, musí být při použití elektrického omračovacího přístroje dodržovány tyto podmínky:

01.01.201308.12.2019

a) jde-li o použití elektrod, pokud jsou zvířata omračována jednotlivě, musí být opatřen zařízením měřícím impedanci a zabraňujícím činnosti přístroje, jestliže jím neprochází požadovaný minimální proud, dále musí být opatřen zvukovým nebo vizuálním zařízením ukazujícím délku jeho použití u jednoho zvířete, a musí být napojen na zařízení ukazující napětí a intenzitu proudu, které musí být umístěné tak, aby na ně odborně způsobilá osoba provádějící porážku jasně viděla, a

01.01.201308.12.2019

b) jde-li o použití vodní lázně,

01.01.201308.12.2019

1. hladina vody musí být pro omračování drůbeže regulována tak, aby byl umožněn dobrý kontakt s hlavou ptáka; hodnoty proudu a doba jeho použití musí zaručit, že zvíře ihned upadne do bezvědomí, ve kterém zůstane až do smrti,

01.01.201308.12.2019

2. pokud je drůbež omračována ve vodní lázni po skupinách, udržuje se napětí přístroje, které postačuje k produkci proudu, který má účinnou intenzitu k tomu, aby se zajistilo omráčení každého kusu,

01.01.201308.12.2019

3. nádrž s vodní lázní určená pro drůbež musí mít velikost a hloubku odpovídající typu porážené drůbeže a voda nesmí při vstupu přetékat; ponořená elektroda musí svou délkou odpovídat délce vodní lázně.

01.01.201308.12.2019

(2) V případě použití oxidu uhličitého (dále jen „plyn CO2“) k omráčení prasat musí být dodrženy tyto podmínky:

01.01.201308.12.2019

a) komory, ve kterých jsou prasata vystavena plynu CO2, i vybavení používané pro posun prasat těmito komorami musí být koncipovány, vybudovány a udržovány tak, aby se zabránilo zranění zvířat a stlačení jejich hrudníku a aby prasata mohla rovně stát až do okamžiku ztráty vědomí; posunovací mechanismus i komory musí být opatřeny přiměřeným osvětlením, které umožní prasatům vidět další prasata i okolí, a

01.01.201308.12.2019

b) komory musí být vybaveny zařízením, které měří koncentraci plynu v okamžiku maximální expozice; u tohoto zařízení musí být poplašný systém, který jasně rozeznatelnými vizuálními a zvukovými signály ohlásí snížení koncentrace plynu CO2 pod požadovanou úroveň.

01.01.2013

§ 5

01.01.2013

Žádost o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví nebo náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat

01.01.2013

Vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví nebo náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat, je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

01.01.2013

§ 6

01.01.2013

Nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybraných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje

01.03.2013

(1) Nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybraných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

01.03.2013

(2) Při omračování krokodýlů se přístroj s upoutaným projektilem umístí doprostřed čela mezi očnice a temporální jamky tak, aby projektil pronikl do kůry mozkové; tento úkon musí být proveden tak, aby zvíře okamžitě upadlo do bezvědomí, ve kterém setrvá až do smrti.

01.01.2013

§ 7

01.01.2013

Poměr hmotnosti vybraných druhů živých ryb a vody v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody

01.01.2013

Poměr hmotnosti vybraných druhů živých ryb a vody (hustotu obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody, je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

01.01.2013

§ 8

01.01.2013

Přechodné ustanovení

01.01.2013

Ustanovení § 4 odst. 1 a 2 se nevztahují na nové jatky a na každé nové uspořádání, konstrukci nebo vybavení, na které se vztahují pravidla uvedená v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, a které nebyly uvedeny do provozu před 1. lednem 2013.


01.01.2013

§ 9

01.01.2013

Zrušovací ustanovení

01.01.2013

Zrušuje se:

01.01.2013

1. Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování.

01.01.2013

2. Vyhláška č. 424/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování.


01.01.2013

§ 10

01.01.2013

Účinnost

01.01.2013

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

01.01.2013

(2) Ustanovení § 2 pozbývá platnosti uplynutím dne 8. prosince 20152).

01.01.2013

(3) Ustanovení § 4 pozbývá platnosti uplynutím dne 8. prosince 20193).


01.01.2013

Ministr:

01.01.2013

Ing. Bendl v. r.


01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 418/2012 Sb.

01.01.2013

Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat

01.01.2013

Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 418/2012 Sb.

01.01.2013

Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat

01.01.2013

Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 418/2012 Sb.

01.01.2013

Vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat, podle § 5f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2013

Vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat, podle § 5f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 418/2012 Sb.

01.01.2013

Nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybraných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje

01.01.2013

1. Skot (mimo býky a telata)

01.01.2013

Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti v místě, které je v polovině vzdálenosti mezi nejvyšším bodem lebky a spojnicí očí.

01.01.2013

2. Býci

01.01.2013

Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti v místě, které je v polovině vzdálenosti mezi nejvyšším bodem lebky a spojnicí očí, přičemž se přikládá velmi pevně k čelu, maximálně 1 cm od okraje valu probíhajícího středem lebky.

01.01.2013

3. Telata

01.01.2013

Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti blíže ke spojnici očí než u skotu.

01.01.2013

Boční pohled (skot)

01.01.2013

Boční pohled (skot)

01.01.2013

Boční pohled (telata)

01.01.2013

Boční pohled (telata)

01.01.2013

Čelní pohled (skot)

01.01.2013

Čelní pohled (skot)

01.01.2013

Čelní pohled (telata)

01.01.2013

Čelní pohled (telata)

01.01.2013

4. Prasata (kromě kanců)

01.01.2013

Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti, asi 2,5 cm nad spojnici očí.

01.01.2013

5. Kanci

01.01.2013

Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti, asi 5 cm nad spojnici očí k jedné straně valu probíhajícího středem lebky.

01.01.2013

Boční pohled (prasata)

01.01.2013

Boční pohled (prasata)

01.01.2013

Čelní pohled (prasata)

01.01.2013

Čelní pohled (prasata)

01.01.2013

6. Ovce

01.01.2013

U bezrohých ovcí se ústí umístí na nejvyšší bod lebky a směřuje k zaúhlení čelisti. U rohatých ovcí se ústí umístí těsně za val probíhající mezi rohy a směřuje k tlamě.

01.01.2013

Boční pohled (bezrohé ovce)

01.01.2013

Boční pohled (bezrohé ovce)

01.01.2013

Čelní pohled (bezrohé ovce)

01.01.2013

Čelní pohled (bezrohé ovce)

01.01.2013

7. Kozy

01.01.2013

U bezrohých koz se ústí umístí na nejvyšší bod lebky a směřuje k zaúhlení čelisti. U rohatých koz se ústí umístí těsně za val probíhající mezi rohy a směřuje k tlamě. U kůzlat se ústí umístí v pravém úhlu k čelní kosti stejně jako u telat.

01.01.2013

Boční pohled (rohaté kozy)

01.01.2013

Boční pohled (rohaté kozy)

01.01.2013

8. Koně

01.01.2013

Ústí se umístí v pravém úhlu k čelní kosti nad průsečík spojnice očí a uší.

01.01.2013

Boční pohled (koně)

01.01.2013

Boční pohled (koně)

01.01.2013

01.01.2013

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 418/2012 Sb.

01.01.2013

Poměr hmotnosti živých ryb a vody (hustota obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody

01.01.2013

1. Hustota obsádky

01.01.2013

Tabulka č. 1

01.01.2013

Kapr v kg na 1000 litrů vody

01.01.2013
Teplota vody ve °CHmotnost ryb v kg
0 - 51200
5 - 101000
10 - 15700
01.01.2013

Tabulka č. 2

01.01.2013

Lososovité ryby v kg na 1000 litrů vody

01.01.2013
Teplota vody ve °CHmotnost ryb v kg
při provzdušňování vodypři prokysličování vody
0 - 550 - 70200
5 - 1040 - 60150
10 - 15do 25do 100
01.01.2013

Při ochlazování vody ledem se hmotnost lososovitých ryb může zvýšit až o 50 % (přidáním 25 kg ledu na 1000 l vody).

01.01.2013

2. Požadavky na kvalitu vody

01.01.2013

Tabulka č. 3

01.01.2013
Kaprovité rybyLososovité ryby
létozimalétozima
Teplota vody ve °C10 - 150 - 1010 - 120 - 10
Nejnižší % nasycení kyslíkem70408060

Poznámky pod čarou

01.01.2013

1) Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování.

01.01.2013

2) Čl. 29 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.

01.01.2013

3) Příloha C část II, odst. 3 písm. A bod 2, odst. 3 písm. B body 1, 2 a 4 a odst. 4 body 2 a 3 směrnice Rady 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování. Čl. 28 odst. 1 a čl. 29 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.

Přesunout nahoru