PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 399/2012 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

Částka 146/2012
Platnost od 27.11.2012
Účinnost od 01.01.2013
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.12.2012

399

01.12.2012

ZÁKON

01.12.2012

ze dne 7. září 2012

01.12.2012

o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

01.01.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.12.2012

ČÁST PRVNÍ

01.12.2012

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

01.12.2012

Čl. I

01.12.2012

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, se mění takto:

01.12.2012

1. § 74 včetně nadpisu zní:

01.12.2012

㤠74

01.12.2012

Osoby oprávněné nabízet a zprostředkovat doplňkové penzijní spoření

01.12.2012

(1) Vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, a uzavírat jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je oprávněn pouze

01.12.2012

a) obchodník s cennými papíry, který má podle jiného právního předpisu povolení k poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů (dále jen „obchodník s cennými papíry“),

01.12.2012

b) investiční zprostředkovatel,

01.12.2012

c) vázaný zástupce investičního zprostředkovatele,

01.12.2012

d) vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry a

01.12.2012

e) vázaný zástupce penzijní společnosti.

01.12.2012

(2) Činnosti uvedené v odstavci 1 Česká národní banka obchodníkovi s cennými papíry zaregistruje nebo povolí v udělené licenci, pokud obchodník s cennými papíry splňuje podmínku odborné způsobilosti.

01.12.2012

(3) Činnosti uvedené v odstavci 1 zaregistruje Česká národní banka investičnímu zprostředkovateli, pokud splňuje podmínku odborné způsobilosti.

01.12.2012

(4) Činnosti uvedené v odstavci 1 zapíše Česká národní banka vázanému zástupci investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry do seznamu vázaných zástupců, pokud zastoupený investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry má tyto činnosti registrovány nebo povoleny v udělené licenci podle odstavce 2 nebo 3.

01.12.2012

(5) Zahájit činnost uvedenou v odstavci 1 lze až po splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 až 4.

01.12.2012

(6) Pravidla pro neslučitelnost činností vázaného zástupce penzijní společnosti uvedená v § 78 odst. 4 se na vázaného zástupce investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry použijí obdobně.“.

01.12.2012

Poznámky pod čarou č. 9 a 10 se zrušují.

01.12.2012

2. V § 75 odst. 1 se slova „Investiční zprostředkovatel je povinen“ nahrazují slovy „Osoba uvedená v § 74 odst. 1 je povinna“.

01.12.2012

3. V § 75 odst. 2 se slova „investičního zprostředkovatele“ nahrazují slovy „osobu uvedenou v § 74 odst. 1“ a za slova „uvedených v § 74“ se vkládají slova „odst. 1“.

01.12.2012

4. V § 75 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tato povinnost se obdobně vztahuje i na obchodníka s cennými papíry, pokud vykonává činnosti podle § 74 odst. 1.“.

01.12.2012

5. V § 75 odst. 4 se slova „zprostředkovatel vede“ nahrazují slovy „zprostředkovatel a obchodník s cennými papíry vedou“.

01.12.2012

6. V § 75 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „investiční zprostředkovatel“ nahrazují slovy „osoba tam uvedená“.

01.12.2012

7. V § 75 odstavce 6 a 7 znějí:

01.12.2012

(6) Osoba uvedená v odstavci 4 uchovává dokumenty týkající se činností uvedených v § 74 odst. 1 včetně záznamů v evidenci po dobu 10 let od okamžiku výkonu této činnosti a po dobu 3 let v případě záznamů komunikace s účastníkem nebo se zájemcem o doplňkové penzijní spoření; tato povinnost se vztahuje i na uchovávání dokumentů a záznamů, pokud jejím jménem jednal vázaný zástupce. Stejně postupuje i osoba podle věty první, jejíž oprávnění vykonávat činnost podle § 74 odst. 1 zaniklo, nebo její právní nástupce.

01.12.2012

(7) Osoba uvedená v odstavci 4 a penzijní společnost odpovídají za škodu způsobenou při provozování činností podle § 74 odst. 1. Za škodu způsobenou osobou uvedenou v odstavci 4 při provozování činností podle § 74 odst. 1 odpovídají tato osoba a penzijní společnost společně a nerozdílně. Za škodu způsobenou při provozování činností podle § 74 odst. 1 vázanými zástupci odpovídá zastoupený. Této odpovědnosti se zastoupený nemůže zprostit. Uhradí-li zastoupený škodu způsobenou vázaným zástupcem, má vůči němu právo postihu.“.

01.12.2012

8. V § 78 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

01.12.2012

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

01.12.2012

9. V § 78 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.12.2012

(4) Vázaným zástupcem penzijní společnosti nesmí být

01.12.2012

a) penzijní společnost, banka, pojišťovna, obchodník s cennými papíry, osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby v České republice, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, a investiční zprostředkovatel,

01.12.2012

b) vedoucí osoba, zaměstnanec, společník nebo člen osoby uvedené v písmenu a).“.

01.12.2012

10. V § 79 odst. 2 se za slovo „společnost“ vkládá slovo „elektronicky“.

01.12.2012

11. V § 79 odst. 3 se věty druhá a třetí zrušují.

01.12.2012

12. V § 79 odstavce 4 a 5 znějí:

01.12.2012

(4) O zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti do seznamu vázaných zástupců nebo neprovedení zápisu informuje Česká národní banka žadatele elektronicky. Na žádost vydá Česká národní banka elektronický výpis ze seznamu vázaných zástupců prokazující stav evidovaný k okamžiku, který je na něm uveden. Výpis musí obsahovat identifikační údaje, číslo, pod kterým byl vázaný zástupce zapsán, označení seznamu a uvedení adresy, kde lze ověřit zápis vázaného zástupce do seznamu.

01.12.2012

(5) Česká národní banka uveřejňuje potřebné údaje ze seznamu vázaných zástupců a jejich změny způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

01.12.2012

13. V § 79 odst. 6 se slovo „popřípadě“ zrušuje.

01.12.2012

14. V § 79 odstavec 9 zní:

01.12.2012

(9) Česká národní banka provede výmaz vázaného zástupce penzijní společnosti ze seznamu, pokud obdrží oznámení podle odstavce 8 písm. d). Česká národní banka provede výmaz vázaného zástupce penzijní společnosti ze seznamu, jestliže vázaný zástupce penzijní společnosti o to jejím prostřednictvím Českou národní banku písemně požádá. Nepožádá-li penzijní společnost o výmaz podle věty druhé do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy vázaný zástupce penzijní společnosti o tento úkon požádal, může tento úkon učinit vázáný zástupce penzijní společnosti.“.

01.12.2012

15. § 80 včetně nadpisu zní:

01.12.2012

㤠80

01.12.2012

Obnova zápisu

01.12.2012

(1) Zápis do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti platí do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl zápis proveden.

01.12.2012

(2) Zápis do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti se obnoví po zaplacení správního poplatku, a to vždy na dalších 12 měsíců. Správní poplatek za obnovu zápisu do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti zaplatí penzijní společnost za všechny vázané zástupce penzijní společnosti, kterých se obnova zápisu týká, a to vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců před ukončením platnosti zápisu a nejpozději ve lhůtě 30 dnů před ukončením platnosti zápisu. Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Ustanovení § 79 odst. 7 věty druhé tím není dotčeno.

01.12.2012

(3) Penzijní společnost současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance, za které vázané zástupce správní poplatek zaplatila.

01.12.2012

(4) Způsob zaplacení správního poplatku, obsah oznámení podle odstavce 3, jeho formu a způsob zaslání uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

01.12.2012

16. § 82 včetně nadpisu zní:

01.12.2012

㤠82

01.12.2012

Registrace investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry a zápis jejich vázaných zástupců

01.12.2012

(1) Žádost o registraci činnosti uvedené v § 74 odst. 1 podává investiční zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo žadatel o registraci investičního zprostředkovatele, nebo povolení obchodníka s cennými papíry, na předepsaném tiskopisu elektronicky. Obchodník s cennými papíry, který je bankou, nebo žadatel o bankovní licenci, podává žádost o povolení činnosti uvedené v § 74 odst. 1 na předepsaném tiskopisu elektronicky. Vzor tiskopisu a způsob jeho zaslání stanoví prováděcí právní předpis.

01.12.2012

(2) Česká národní banka žádosti vyhoví, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena České národní bance. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. O zápisu do registru nebo povolení činnosti informuje Česká národní banka žadatele elektronicky.

01.12.2012

(3) Registrace nebo povolení činnosti platí do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla provedena registrace nebo uděleno povolení. Registrace nebo povolení činnosti se obnoví po zaplacení správního poplatku, a to vždy na dalších 12 měsíců. Správní poplatek se platí nejdříve ve lhůtě 3 měsíců před ukončením platnosti registrace nebo povolení činnosti a nejpozději ve lhůtě 30 dnů před ukončením platnosti registrace nebo povolení činnosti. Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Současně se zaplacením správního poplatku oznámí investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry České národní bance, za koho správní poplatek zaplatil.

01.12.2012

(4) Způsob zaplacení správního poplatku, obsah oznámení podle odstavce 3, jeho formu a způsob zaslání uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.12.2012

(5) Česká národní banka uveřejňuje potřebné údaje z registru a jejich změny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na žádost vydá Česká národní banka elektronický výpis z registru prokazující stav evidovaný k okamžiku, který je na něm uveden. Výpis musí obsahovat identifikační údaje, číslo, pod kterým byla osoba registrována, označení registru a uvedení adresy, kde lze ověřit registraci.

01.12.2012

(6) Pro zápis činnosti uvedené v § 74 odst. 1 do seznamu vázaných zástupců vázanému zástupci investičního zprostředkovatele a obchodníka s cennými papíry, pro obnovu tohoto zápisu a výpis ze seznamu se použijí ustanovení § 78 až 81 obdobně. Žádost o zápis činnosti uvedené v § 74 odst. 1 vázanému zástupci investičního zprostředkovatele podává investiční zprostředkovatel. To platí obdobně pro vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry. V případě, že je zastoupeným investičním zprostředkovatelem fyzická osoba, neuvádí se v rámci identifikačních údajů zastoupeného podle § 79 odst. 6 písm. b) její rodné číslo. Investiční zprostředkovatel a obchodník s cennými papíry jsou povinni nahlásit České národní bance změny údajů zapisovaných do seznamů vázaných zástupců.“.

01.12.2012

17. V § 83 odstavec 3 zní:

01.12.2012

(3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně pro závazkový vztah mezi penzijní společností a investičním zprostředkovatelem nebo obchodníkem s cennými papíry a pro závazkový vztah mezi investičním zprostředkovatelem a jeho vázaným zástupcem nebo obchodníkem s cennými papíry a jeho vázaným zástupcem.“.

01.12.2012

18. V § 85 odstavec 1 zní:

01.12.2012

(1) Akreditovanou osobou je osoba, která je na základě povolení od České národní banky (dále jen „akreditace“) oprávněna pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti podle tohoto zákona.“.

01.12.2012

19. V § 85 odst. 2 se slovo „organizované“ nahrazuje slovem „odborné“, za slovo „způsobilosti“ se vkládají slova „podle tohoto zákona“ a věta druhá se zrušuje.

01.12.2012

20. V § 86 se odstavec 1 zrušuje.

01.12.2012

Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 1 až 9.

01.12.2012

21. V § 86 odst. 1 se slovo „registraci“ nahrazuje slovy „udělení akreditace“.

01.12.2012

22. V § 86 odst. 3 písm. d) a odst. 4 písm. c) se na konci textu písmen doplňují slova „ , který poskytuje záruku řádného ověření odborné způsobilosti“.

01.12.2012

23. V § 87 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Při provádění odborné zkoušky postupuje akreditovaná osoba podle zkouškového řádu předloženého České národní bance.“.

01.12.2012

24. V § 87 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

01.12.2012

(6) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek, záznamy o provedených odborných zkouškách včetně dokumentů o jejich průběhu a výsledcích a záznamy o vydaných osvědčeních o absolvování odborné zkoušky.

01.12.2012

(7) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 6 nejméně po dobu 10 let od data konání odborné zkoušky, jíž se záznamy týkají; to platí i pro osobu, jejíž akreditace zanikla nebo jí byla odňata.“.

01.12.2012

25. Za § 200 se vkládají nové § 200a a 200b, které znějí:

01.12.2012

㤠200a

01.12.2012

Odborné znalosti a dovednosti lze prokázat způsobem podle § 84 odst. 3 i před 1. červnem 2013.

01.12.2012

§ 200b

01.12.2012

Osvědčení o absolvování odborné zkoušky vydá akreditovaná osoba na základě úspěšně vykonané odborné zkoušky, která byla konaná v souladu s pravidly uvedenými v § 87, i před jeho účinností.“.

01.12.2012

26. V § 201 písm. b) se slovo „a“ zrušuje.

01.12.2012

27. V § 201 písm. c) se slova „1. ledna 2014“ nahrazují slovy „1. června 2013“.

01.12.2012

28. V § 201 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.12.2012

d) ustanovení § 74 až 83, § 84 odst. 1, 2 a 4, § 85 a 87, která nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2012.“.

01.12.2012

ČÁST DRUHÁ

01.12.2012

Změna zákona o správních poplatcích

01.12.2012

Čl. II

01.12.2012

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb. a zákona č. 119/2012 Sb., se mění takto:

01.12.2012

1. V položce 65 bodu 9 písm. a) a b) a v položce 65 bodu 10 písm. a) a c) se za slovo „zprostředkovatele“ vkládají slova „nebo obchodníka s cennými papíry“.

01.12.2012

2. V položce 65 se na konci bodu 9 doplňuje písmeno f), které zní:

01.12.2012

f) povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou Kč10000“.

01.12.2012

3. V položce 65 se na konci bodu 10 doplňuje písmeno d), které zní:

01.12.2012

d) povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou Kč5000“.

01.01.201331.12.2017

ČÁST TŘETÍ

01.01.201331.12.2017

Změna zákona o důchodovém spoření

01.01.201331.12.2017

Čl. III

01.01.201331.12.2017

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, se mění takto:

01.01.201331.12.2017

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

01.01.201331.12.2017

2. V § 3 písmeno c) zní:

01.01.201331.12.2017

c) prostředky účastníka část výnosu pojistného připadající na účastníka převedená na účet pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu, a jeho zhodnocení a znehodnocení,“.

01.01.201331.12.2017

3. V § 3 písm. l) bodu 2 se slova „číslo pojištěnce“ nahrazují slovy „datum narození“.

01.01.201331.12.2017

4. V § 4 odst. 1 se slova „ , a to k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla smlouva doručena Centrálnímu registru smluv“ zrušují.

01.01.201331.12.2017

5. V § 4 odst. 3 se slova „ , účet vedený u depozitáře důchodového fondu pro příjem plateb pojistného na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,“ zrušují.

01.01.201331.12.2017

6. V § 4 odst. 4 se slova „podle § 2“ nahrazují slovy „vzniku účasti na důchodovém spoření“.

01.01.201331.12.2017

7. V § 4 se na konci textu odstavce 5 slova „§ 12 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 5“.

01.01.201331.12.2017

8. V § 4 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.01.201331.12.2017

(6) V případě, že penzijní společnost nebo účastník před zaregistrováním smlouvy o důchodovém spoření od této smlouvy odstoupí, vypoví ji, nebo uzavřou dohodu o jejím skončení, je penzijní společnost povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost správci Centrálního registru smluv.“.

01.01.201331.12.2017

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

01.01.201331.12.2017

9. V § 6 odst. 1 se slova „a provozovatelem“ zrušují a slova „Generální finanční ředitelství“ se nahrazují slovy „Specializovaný finanční úřad“.

01.01.201331.12.2017

10. V § 6 odst. 3 písm. f) se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „ , výše dědického podílu pojištěného na prostředcích účastníka v případě pojistné smlouvy o pojištění sirotčího důchodu“.

01.01.201331.12.2017

11. V § 6 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „podle § 18 odst. 1“.

01.01.201331.12.2017

12. V § 6 odst. 3 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

01.01.201331.12.2017

k) informace o zániku registrace smlouvy o důchodovém spoření podle § 9a.“.

01.01.201331.12.2017

13. V § 7 odst. 1 se věta první zrušuje.

01.01.201331.12.2017

14. V § 7 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

01.01.201331.12.2017

f) výši dědického podílu pojištěného na prostředcích účastníka v případě registrace pojistné smlouvy o pojištění sirotčího důchodu,“.

01.01.201331.12.2017

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).

01.01.201331.12.2017

15. V § 7 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

01.01.201331.12.2017

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

01.01.201331.12.2017

16. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavce 4, který zní:

01.01.201331.12.2017

(4) Správce Centrálního registru poskytne penzijní společnosti pro účely splnění povinnosti podle § 16 na žádost informaci, zda je fyzická osoba účastníkem důchodového spoření. Tato žádost se podává elektronicky způsobem stanoveným správcem Centrálního registru.“.

01.01.201331.12.2017

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

01.01.201331.12.2017

17. § 8 a 9 včetně nadpisů znějí:

01.01.201331.12.2017

㤠8

01.01.201331.12.2017

Poskytování údajů správci Centrálního registru

01.01.201331.12.2017

(1) Orgány sociálního zabezpečení poskytují správci Centrálního registru údaje potřebné pro výkon jeho působnosti.

01.01.201331.12.2017

(2) Údaje podle odstavce 1 jsou správci Centrálního registru poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo i jiným způsobem na základě vyžádání.

01.01.201331.12.2017

(3) Penzijní společnost je povinna sdělit správci Centrálního registru číslo účtu pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu, nejpozději v den podání první žádosti o registraci smlouvy o důchodovém spoření.

01.01.201331.12.2017

(4) Penzijní společnost je povinna neprodleně sdělit správci Centrálního registru změnu údajů týkajících se účtu podle odstavce 3.

01.01.201331.12.2017

§ 9

01.01.201331.12.2017

Registrace smlouvy o důchodovém spoření

01.01.201331.12.2017

(1) Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření je penzijní společnost povinna podat neprodleně po

01.01.201331.12.2017

a) uzavření smlouvy, nebo

01.01.201331.12.2017

b) uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě, že tato smlouva byla uzavřena na dálku.

01.01.201331.12.2017

(2) Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření se podává elektronicky způsobem stanoveným správcem Centrálního registru. Přílohou žádosti je kopie smlouvy o důchodovém spoření.

01.01.201331.12.2017

(3) Správce Centrálního registru účastníky řízení o jeho zahájení neuvědomuje a není povinen je vyzývat k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

01.01.201331.12.2017

(4) Správce Centrálního registru rozhodnutím zaregistruje smlouvu o důchodovém spoření, pokud fyzická osoba, která uzavřela tuto smlouvu,

01.01.201331.12.2017

a) splňuje podmínky podle § 2 a

01.01.201331.12.2017

b) není účastníkem důchodového spoření na základě registrace jiné smlouvy o důchodovém spoření.

01.01.201331.12.2017

(5) Zjistí-li správce Centrálního registru před vydáním rozhodnutí o registraci smlouvy o důchodovém spoření, že osoba, která uzavřela smlouvu o důchodovém spoření, se již stala účastníkem důchodového spoření, zaregistruje tuto smlouvu, pokud obdrží oznámení penzijní společnosti

01.01.201331.12.2017

a) o uhrazení poplatku za převod prostředků, nebo

01.01.201331.12.2017

b) o tom, že se poplatek za převod prostředků nehradí.

01.01.201331.12.2017

(6) Správce Centrálního registru v řízení o registraci smlouvy o důchodovém spoření nepřezkoumává platnost smlouvy.

01.01.201331.12.2017

(7) Proti rozhodnutí, kterým byla smlouva o důchodovém spoření zaregistrována, se nelze odvolat.

01.01.201331.12.2017

(8) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci zaniká smlouva o důchodovém spoření od počátku.

01.01.201331.12.2017

(9) Smlouva o důchodovém spoření je zaregistrována s účinností k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí, kterým byla tato smlouva zaregistrována, nabylo právní moci.“.

01.01.201331.12.2017

18. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

01.01.201331.12.2017

㤠9a

01.01.201331.12.2017

(1) V případě, že soud pravomocně rozhodne o neplatnosti zaregistrované smlouvy o důchodovém spoření, registrace smlouvy o důchodovém spoření od počátku zaniká.

01.01.201331.12.2017

(2) Penzijní společnost neprodleně sdělí správci pojistného, že soud rozhodl o neplatnosti zaregistrované smlouvy o důchodovém spoření, a nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo rozhodnutí soudu o neplatnosti smlouvy o důchodovém spoření právní moci, vrátí správci pojistného část výnosu pojistného připadající na poplatníka, jímž uzavřená smlouva o důchodovém spoření byla shledána neplatnou. Penzijní společnost neprodleně po obdržení rozhodnutí soudu o neplatnosti smlouvy o důchodovém spoření s vyznačenou právní mocí předá jeho kopii správci Centrálního registru.

01.01.201331.12.2017

(3) Výnos pojistného připadající na poplatníka vrácený správci pojistného je z 60 % příjmem státního rozpočtu a tato část se poplatníkovi započítá na jeho úhradu pojistného na důchodové pojištění. Zbylou část správce pojistného vrátí fyzické osobě, jíž uzavřená smlouva o důchodovém spoření byla shledána neplatnou, do 15 dnů ode dne, kdy obdrží příslušnou částku od penzijní společnosti.“.

01.01.201331.12.2017

19. § 10 včetně nadpisu zní:

01.01.201331.12.2017

㤠10

01.01.201331.12.2017

Registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu

01.01.201331.12.2017

(1) Žádost o registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu je pojišťovna povinna podat neprodleně po

01.01.201331.12.2017

a) uzavření smlouvy, nebo

01.01.201331.12.2017

b) uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě, že tato smlouva byla uzavřena na dálku.

01.01.201331.12.2017

(2) Žádost o registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu se podává elektronicky způsobem stanoveným správcem Centrálního registru. Přílohou žádosti je kopie pojistné smlouvy o pojištění důchodu.

01.01.201331.12.2017

(3) Správce Centrálního registru účastníky řízení o jeho zahájení neuvědomuje a není povinen je vyzývat k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

01.01.201331.12.2017

(4) Správce Centrálního registru rozhodnutím zaregistruje pojistnou smlouvu o pojištění starobního důchodu, pokud

01.01.201331.12.2017

a) účastníkovi důchodového spoření byl přiznán starobní důchod ze základního důchodového pojištění a

01.01.201331.12.2017

b) účastník důchodového spoření není pojištěn na základě registrace jiné pojistné smlouvy o pojištění důchodu.

01.01.201331.12.2017

(5) Správce Centrálního registru rozhodnutím zaregistruje pojistnou smlouvu o pojištění sirotčího důchodu, pokud v ní uvedená pojištěná osoba není již pojištěna na základě registrace jiné pojistné smlouvy o pojištění sirotčího důchodu, která se vztahuje ke stejnému dědickému podílu na prostředcích účastníka, který zemřel.

01.01.201331.12.2017

(6) Správce Centrálního registru v řízení o registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu nepřezkoumává platnost smlouvy.

01.01.201331.12.2017

(7) Proti rozhodnutí, kterým byla pojistná smlouva o pojištění důchodu zaregistrována, se nelze odvolat.

01.01.201331.12.2017

(8) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci zaniká pojistná smlouva o pojištění důchodu od počátku.

01.01.201331.12.2017

(9) Pojistná smlouva o pojištění důchodu je zaregistrována s účinností k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém rozhodnutí, kterým byla tato smlouva zaregistrována, nabylo právní moci.“.

01.01.201331.12.2017

20. V § 11 odst. 1 se slova „kdykoliv ve spořící době“ zrušují.

01.01.201331.12.2017

21. V § 11 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.201331.12.2017

(6) Pro účely stanovení důchodového věku podle odstavce 3 u žen se má za to, že žena vychovala 2 děti.“.

01.01.201331.12.2017

22. V § 12 odstavec 3 zní:

01.01.201331.12.2017

(3) Penzijní společnost je povinna správci Centrálního registru oznámit, že jí byl uhrazen poplatek za převod prostředků nebo že se jí tento poplatek nehradí. Toto oznámení je penzijní společnost povinna učinit elektronicky způsobem stanoveným správcem Centrálního registru, a to do 5 pracovních dnů ode dne

01.01.201331.12.2017

a) úhrady poplatku za převod prostředků, nebo

01.01.201331.12.2017

b) doručení výpovědi smlouvy o důchodovém spoření nebo uzavření dohody o skončení smlouvy podle odstavce 1, v případě, že se poplatek za převod prostředků nehradí.“.

01.01.201331.12.2017

23. V § 12 odst. 4 se slova „oznámení správce Centrálního registru, že další smlouvu o důchodovém spoření zaregistroval“ nahrazují slovy „zaregistrování další smlouvy o důchodovém spoření“.

01.01.201331.12.2017

24. V § 14 odst. 1 se za slovo „základě“ vkládá slovo „zaregistrování“.

01.01.201331.12.2017

25. V § 14 odstavec 3 zní:

01.01.201331.12.2017

(3) Penzijní společnost uhradí jednorázové pojistné na pojištění důchodu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění důchodu v Centrálním registru smluv.“.

01.01.201331.12.2017

26. V § 16 odst. 2 se slovo „uzavření“ nahrazuje slovem „zaregistrování“ a slova „jejího uzavření“ se nahrazují slovy „doručení rozhodnutí o jejím zaregistrování“.

01.01.201331.12.2017

27. V § 16 odst. 4 se slova „jím ke dni“ nahrazují slovy „jím do dne“.

01.01.201331.12.2017

28. V § 16 se doplňuje odstavce 5, který zní:

01.01.201331.12.2017

(5) Penzijní společnost je pro účely splnění povinnosti podle odstavců 3 a 4 povinna ověřit u správce Centrálního registru, zda je dědic účastníkem důchodového spoření.“.

01.01.201331.12.2017

29. V § 17 odst. 2 se slova „provozující životní pojištění podle pojistného odvětví“ zrušují.

01.01.201331.12.2017

30. V § 18 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Změna způsobu nebo podmínek podle věty druhé je platná pro smlouvy, které budou uzavřeny dnem nabytí účinnosti této změny nebo později.“.

01.01.201331.12.2017

31. V § 18 odst. 5 se slova „nákladů vynaložených“ nahrazují slovy „účelně vynaložených nákladů“.

01.01.201331.12.2017

32. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.201331.12.2017

(3) Pojišťovna je povinna vždy k 1. dubnu kalendářního roku informovat účastníka způsobem umožňujícím dálkový přístup o výši splátek důchodu v následujícím období. V případě, že účastník požádá o poskytnutí informace podle věty první jiným způsobem, může pojišťovna požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů.“.

01.01.201331.12.2017

33. V § 24 odstavce 4 a 5 znějí:

01.01.201331.12.2017

(4) Penzijní společnost je povinna 2 měsíce před dosažením důchodového věku účastníka podle zákona o důchodovém pojištění, nebo po vzniku nároku účastníka podle § 14 odst. 1 na žádost účastníka, nebo na žádost zákonného zástupce nebo soudem ustanoveného opatrovníka podle § 16 odst. 2, oslovit všechny pojišťovny podle § 17 odst. 1 s žádostí o poskytnutí závazné nabídky. V žádosti penzijní společnost uvede věk účastníka a výši jeho prostředků, nebo výši prostředků odpovídající dědickému podílu v případě žádosti zákonného zástupce nebo soudem ustanoveného opatrovníka podle § 16 odst. 2. Závazné nabídky je penzijní společnost povinna osobám podle věty první předat neprodleně po jejich obdržení společně s informací podle odstavce 5.

01.01.201331.12.2017

(5) Pojišťovna je povinna poskytnout závaznou nabídku nejpozději do 10 dnů od přijetí žádosti podle odstavce 4. Závazná nabídka pojišťovny se nesmí k datu přijetí žádosti penzijní společnosti odlišovat od aktuální nabídky podle odstavce 2. Závazná nabídka je pro pojišťovnu závazná po dobu 6 měsíců ode dne přijetí žádosti podle odstavce 4. Tím není dotčena povinnost pojišťovny zohlednit ve výplatě důchodu uhrazené jednorázové pojistné.“.

01.01.201331.12.2017

34. V § 24 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.201331.12.2017

(6) Pro účely stanovení důchodového věku podle odstavce 4 u žen se má za to, že žena vychovala 2 děti.“.

01.01.201331.12.2017

35. V § 29 odst. 1 se za slovo „udržuje“ vkládá slovo „vlastní“.

01.01.201331.12.2017

36. V § 29 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Kapitál“ nahrazuje slovy „Vlastní kapitál“.

01.01.201331.12.2017

37. V § 29 odst. 2 písmeno c) zní:

01.01.201331.12.2017

c) doplňkového vlastního kapitálu, který penzijní společnost drží ke krytí peněžních prostředků na účtu pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu,“.

01.01.201331.12.2017

38. V § 29 odst. 2 písm. d) se za slovo „doplňkového“ vkládá slovo „vlastního“ a slova „příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu“ se nahrazují slovy „a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

01.01.201331.12.2017

39. V § 31 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.201331.12.2017

c) dokumenty a záznamy uvedené v písmenech a) a b), pokud jejím jménem jednal vázaný zástupce penzijní společnosti.“.

01.01.201331.12.2017

40. V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a za správu smluv o důchodovém spoření a související činnosti“.

01.01.201331.12.2017

41. V § 32 odst. 3 v písmenech b) až d) se slova „tohoto důchodového fondu“ zrušují.

01.01.201331.12.2017

42. V § 32 odstavec 5 zní:

01.01.201331.12.2017

(5) Výše úplaty podle odstavce 1 písm. b) je nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty důchodové jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku důchodového fondu vynásobené průměrným počtem důchodových jednotek v příslušném období.“.

01.01.201331.12.2017

43. V § 32 odstavce 7 a 8 znějí:

01.01.201331.12.2017

(7) Průměrná hodnota důchodové jednotky důchodového fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot důchodových jednotek důchodového fondu za každý den příslušného období.

01.01.201331.12.2017

(8) Pro účely stanovení úplaty podle odstavce 3 se náklady na držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování rozumí zejména podíl na celkové výši nákladů hrazených z majetku fondu kolektivního investování, který odpovídá investici v tomto fondu kolektivního investování.“.

01.01.201331.12.2017

44. V § 34 odst. 4 se za slovo „za“ vkládá slovo „kalendářní“.

01.01.201331.12.2017

45. § 36 se zrušuje.

01.01.201331.12.2017

46. § 37 včetně nadpisu zní:

01.01.201331.12.2017

㤠37

01.01.201331.12.2017

Náklady na propagaci, reklamu a podporu prodeje

01.01.201331.12.2017

Náklady penzijní společnosti vynaložené na propagaci, reklamu a podporu prodeje v souvislosti s důchodovým spořením nesmí za kalendářní rok překročit hodnotu tisícinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona o zaměstnanosti za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Do limitu podle věty první se nezahrnují náklady, které penzijní společnost vynaložila na propagaci, reklamu a podporu prodeje v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením. V případě, že nelze určit, zda je náklad vynaložený v souvislosti s důchodovým spořením nebo doplňkovým penzijním spořením, zahrne se jeho polovina do limitu podle věty první.“.

01.01.201331.12.2017

47. V § 38 odst. 1 se slova „přijímání a vracení pojistného na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a prostředků účastníka převedených z jiného důchodového fondu před jejich přidělením důchodovým fondům“ nahrazují slovy „příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu“.

01.01.201331.12.2017

48. V § 39 odst. 1 písm. b) se slova „přijímání pojistného na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a prostředků účastníka převedených z jiného důchodového fondu“ nahrazují slovy „příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu“.

01.01.201331.12.2017

49. V § 39 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 2 a 3“ zrušují.

01.01.201331.12.2017

50. V § 40 písm. a) se slova „přijímání pojistného na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a prostředků účastníka převedených z jiného důchodového fondu“ nahrazují slovy „příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu“.

01.01.201331.12.2017

51. V § 40 písm. g) se slova „pojistného na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a prostředků účastníka převedených z jiného důchodového fondu“ nahrazují slovy „na účtu pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu“.

01.01.201331.12.2017

52. V § 42 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.201331.12.2017

a) částí výnosů pojistného připadajících na účastníky převedených na účet pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu,“.

01.01.201331.12.2017

53. V § 42 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

01.01.201331.12.2017

i) majetkem pro účely výpočtu limitu stanoveného pro investování důchodového fondu aktiva.“.

01.01.201331.12.2017

54. V § 49 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , s výjimkou speciálního fondu nemovitostí nebo srovnatelného zahraničního fondu kolektivního investování“.

01.01.201331.12.2017

55. V § 57 odst. 1 se na konci textu poslední věty doplňují slova „ ; tím není dotčen § 52“.

01.01.201331.12.2017

56. V § 69 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

01.01.201331.12.2017

57. V § 71 odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.201331.12.2017

a) část výnosu pojistného připadající na účastníka převedenou na účet pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu, a datum jejího přijetí,“.

01.01.201331.12.2017

58. V § 71 odst. 2 písm. b), d), f) g) a h) se za slovo „prostředků“ vkládá slovo „účastníka“.

01.01.201331.12.2017

59. V § 72 odst. 1 se slovo „nejmenší“ zrušuje.

01.01.201331.12.2017

60. V § 74 se odstavec 1 zrušuje.

01.01.201331.12.2017

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.01.201331.12.2017

61. V § 74 odst. 1 se slova „na peněžní podúčet“ nahrazují slovy „účastníka na účet důchodového fondu“.

01.01.201331.12.2017

62. V § 74 odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.201331.12.2017

a) doručení rozhodnutí o zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění důchodu,“.

01.01.201331.12.2017

63. V § 74 odst. 2 písm. b) se za slovo „rozpočtu“ vkládají slova „nebo sdělení o převodu důchodových práv“.

01.01.201331.12.2017

64. V § 74 odst. 2 písm. e) se slova „oznámení správce Centrálního registru o registraci“ nahrazují slovy „rozhodnutí o zaregistrování“.

01.01.201331.12.2017

65. V § 79 odst. 3 písm. b) se slova „investičních politik“ nahrazují slovy „způsobu investování“.

01.01.201331.12.2017

66. V § 87 se za slovo „je“ vkládá slovo „uveřejněná“.

01.01.201331.12.2017

67. V § 90 odst. 1 písm. b) se slovo „důchodovém“ nahrazuje slovem „peněžním“.

01.01.201331.12.2017

68. V § 90 odst. 2 písm. a) a b) se slovo „důchodového“ nahrazuje slovem „peněžního“.

01.01.201331.12.2017

69. V § 90 odst. 2 písm. g) se za slovo „procentech“ vkládají slova „a její hodnotu v rozdělení na úplatu za obhospodařování majetku a úplatu za zhodnocení majetku“.

01.01.201331.12.2017

70. V § 91 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „investiční zprostředkovatel5), vázaný zástupce investičního zprostředkovatele6) a vázaný zástupce penzijní společnosti7)“ nahrazují slovy „obchodník s cennými papíry, který má podle jiného právního předpisu povolení k poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů (dále jen „obchodník s cennými papíry“), investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry a vázaný zástupce penzijní společnosti“.

01.01.201331.12.2017

Poznámky pod čarou č. 5 až 7 se zrušují.

01.01.201331.12.2017

71. V § 92 odstavec 1 zní:

01.01.201331.12.2017

(1) Osoba uvedená v § 91 odst. 1 je povinna vykonávat činnost uvedenou v § 91 odst. 1 s odbornou péčí.“.

01.01.201331.12.2017

72. V § 92 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tato povinnost se obdobně vztahuje i na obchodníka s cennými papíry, pokud vykonává činnosti podle § 91 odst. 1.“.

01.01.201331.12.2017

73. V § 92 odstavce 6 a 7 znějí:

01.01.201331.12.2017

(6) Investiční zprostředkovatel a obchodník s cennými papíry uchovává dokumenty týkající se činností uvedených v § 91 odst. 1 včetně záznamů v evidenci po dobu 10 let od okamžiku výkonu této činnosti a po dobu 3 let v případě záznamů komunikace s účastníkem nebo se zájemcem o důchodové spoření; tato povinnost se vztahuje i na uchovávání dokumentů a záznamů, pokud jejich jménem jednal vázaný zástupce. Stejně postupuje i osoba podle věty první, jejíž oprávnění vykonávat činnost podle § 91 odst. 1 zaniklo, nebo její právní nástupce.

01.01.201331.12.2017

(7) Osoba uvedená v odstavci 1 a penzijní společnost odpovídají za škodu způsobenou při provozování činností podle § 91 odst. 1. Za škodu způsobenou osobou uvedenou v odstavci 1 při provozování činností podle § 91 odst. 1 odpovídají tato osoba a penzijní společnost společně a nerozdílně. Za škodu způsobenou při provozování činností podle § 91 odst. 1 vázanými zástupci odpovídá zastoupený. Této odpovědnosti se zastoupený nemůže zprostit. Uhradí-li zastoupený škodu způsobenou vázaným zástupcem, má vůči němu právo postihu.“.

01.01.201331.12.2017

74. V § 94 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

01.01.201331.12.2017

75. V § 100 odstavec 1 zní:

01.01.201331.12.2017

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 44 odst. 2 použije označení „důchodový fond“ nebo jiné zaměnitelné označení.“.

01.01.201331.12.2017

76. V § 101 odst. 1 písmeno a) zní:

01.01.201331.12.2017

a) postupuje v rozporu s § 4,“.

01.01.201331.12.2017

77. V § 101 odst. 1 písm. b) se slova „nepředá neprodleně vyhotovení“ nahrazují slovy „nepodá žádost o registraci“.

01.01.201331.12.2017

78. V § 101 odst. 1 písmeno g) zní:

01.01.201331.12.2017

g) nesplní některou z povinností podle § 12,“.

01.01.201331.12.2017

79. V § 101 odst. 1 písm. j) se slova „ve spořící době“ zrušují.

01.01.201331.12.2017

80. V § 101 odst. 1 písm. k) se za slova „podle § “ vkládají slova „9a nebo“.

01.01.201331.12.2017

81. V § 103 odst. 1 písm. b) se slova „odst. 1 nebo 2“ nahrazují slovy „ , 18 nebo 19“.

01.01.201331.12.2017

82. V § 104 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

01.01.201331.12.2017

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

01.01.201331.12.2017

83. V § 106 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , účastník doplňkového penzijního spoření a účastník penzijního připojištění. To neplatí pro účastníka důchodového spoření v případě správního řízení, které vede správce Centrálního registru“.

01.01.201331.12.2017

84. V § 111 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.201331.12.2017

(4) Fyzická osoba, která se nemůže stát účastníkem podle § 2 odst. 1, se může stát účastníkem, pokud uzavře s penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, a pokud jde o

01.01.201331.12.2017

a) příslušníka

01.01.201331.12.2017

1. Policie České republiky,

01.01.201331.12.2017

2. Hasičského záchranného sboru České republiky,

01.01.201331.12.2017

3. Generální inspekce bezpečnostních sborů,

01.01.201331.12.2017

4. zpravodajské služby České republiky, nebo

01.01.201331.12.2017

b) vojáka z povolání nebo vojáka, který je po dobu činné služby hmotně zabezpečen jako voják z povolání.“.

01.01.2013

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2013

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

01.01.2013

Čl. IV

01.01.2013

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, se mění takto:

01.01.2013

1. V § 3 písm. c) se slova „podíly na výsledku hospodaření účastnického fondu“ nahrazují slovy „jejich zhodnocení a znehodnocení“.

01.01.2013

2. V § 6 odst. 1 větě druhé se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“ a slovo „měsíce“ se nahrazuje slovem „měsíc“.

01.01.2013

3. V § 14 odst. 1 se za slova „v § 13“ vkládají slova „odst. 1“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud účastník v kalendářním měsíci, v jehož průběhu doplňkové penzijní spoření vzniká nebo zaniká, splňoval alespoň jednu z podmínek stanovených v § 13 odst. 1 po dobu trvání doplňkového penzijního spoření a zaplatil ve lhůtě uvedené v § 9 odst. 2 příspěvek ve výši alespoň 300 Kč, náleží mu státní příspěvek.“.

01.01.2013

4. V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „důchodového“ nahrazuje slovem „penzijního“.

01.01.2013

5. V § 15 odst. 7 se slova „nezbytně nutnou“ nahrazují slovy „trvání doplňkového penzijního spoření účastníka a 10 let po jeho zániku“.

01.01.2013

6. V § 16 odst. 3 písm. c) bodě 5 se za slova „spoření,“ vkládají slova „které se nesmí shodovat s číslem jiné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvy o penzijním připojištění podle jiného právního předpisu,“.

01.01.2013

7. V § 18 odst. 1 se slova „účastnického fondu“ nahrazují slovy „účastnických fondů pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

01.01.2013

8. V § 18 odst. 2 se slova „45 dnů“ nahrazují slovy „konce kalendářního měsíce, ve kterém uplyne 1 měsíc“.

01.01.2013

9. V § 18 odst. 3 písm. a) a b) se za slovo „do“ vkládají slova „konce kalendářního měsíce, ve kterém uplyne“.

01.01.2013

10. V § 18 odst. 4 a 5 se slovo „vrácení“ nahrazuje slovem „vracení“.

01.01.2013

11. V § 18 odst. 5 písm. c) bodě 5 se za slova „spoření,“ vkládají slova „které se nesmí shodovat s číslem jiné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvy o penzijním připojištění podle jiného právního předpisu, datum jejího uzavření a účinnosti“.

01.01.2013

12. V § 18 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

01.01.2013

(6) Ministerstvo je povinno zpracovat zprávu o vracení státního příspěvku a vracení převedené státní podpory a předat výsledek zpracování penzijní společnosti v elektronické podobě do dvacátého dne kalendářního měsíce, ve kterém penzijní společnost tuto zprávu podala.

01.01.2013

(7) Penzijní společnost je povinna vrátit ministerstvu státní příspěvek a převedenou státní podporu ve výši podle výsledku zpracování zprávy o vracení státního příspěvku a vracení převedené státní podpory do konce kalendářního měsíce, ve kterém jí ministerstvo předalo výsledek zpracovaní zprávy. Penzijní společnost je povinna podat zprávu o vracení státního příspěvku a vracení převedené státní podpory tak, aby vrátila státní příspěvek a převedenou státní podporu ministerstvu ve lhůtě podle odstavce 2 nebo 3.“.

01.01.2013

13. V § 20 odst. 2 se slovo „přiznání“ nahrazuje slovem „pobírání“.

01.01.2013

14. V § 22 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Penzijní společnost zahájí výplatu splátek nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o výplatu předložena, pokud se účastník a penzijní společnost nedohodnou jinak.“.

01.01.2013

15. V § 23 odst. 1 se slova „do 3“ nahrazují slovy „nejpozději do 7“.

01.01.2013

16. V § 23 odst. 4 se za větu první vkládá věta „V případě, že předložená pojistná smlouva nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 2 nebo 3, je penzijní společnost povinna tuto skutečnost oznámit účastníkovi do 5 pracovních dnů ode dne jejího předložení.“.

01.01.2013

17. V § 23 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2013

(6) Penzijní společnost je povinna společně s uhrazením jednorázového pojistného podle odstavce 4 předat pojišťovně informaci o souhrnné výši příspěvků účastníka a státního příspěvku.“.

01.01.2013

18. V § 24 odst. 1 písm. b) se za číslo „19“ vkládají slova „písm. a) až c), e) nebo f)“.

01.01.2013

19. V § 25 odst. 1 písm. c) se za číslo „19“ vkládají slova „písm. a) až c), e) nebo f)“.

01.01.2013

20. V § 35 odst. 2 se slova „ , a to alespoň návrh změn plnění věcných, personálních a organizačních předpokladů“ zrušují.

01.01.2013

21. V § 35 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

01.01.2013

(6) K žádosti o registraci další činnosti podle odstavce 1 písm. a) nebo c) penzijní společnost

01.01.2013

a) přiloží žádost o registraci podle jiného právního předpisu7) nebo žádost o akreditaci podle § 86 odst. 1, nebo

01.01.2013

b) doloží, že byla provedena registrace podle jiného právního předpisu7) nebo udělena akreditace podle § 86 odst. 2.

01.01.2013

(7) Česká národní banka rozhodne o žádosti podle odstavce 1 podané před vydáním rozhodnutí o povolení k činnosti penzijní společnosti nejdříve společně s rozhodnutím o povolení k činnosti penzijní společnosti. Při posuzování předpokladů pro registraci další činnosti vychází z podkladů pro rozhodnutí o povolení k činnosti penzijní společnosti.“.

01.01.2013

22. V § 38 odst. 1 se za slovo „udržuje“ vkládá slovo „vlastní“.

01.01.2013

23. V § 38 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Kapitál“ nahrazuje slovy „Vlastní kapitál“.

01.01.2013

24. V § 38 odst. 2 písm. c) se za slovo „doplňkového“ vkládá slovo „vlastního“ a slova „vracení příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu“ se nahrazují slovy „převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

01.01.2013

25. V § 51 odst. 6 se za slovo „účastnických“ vkládají slova „a důchodových“.

01.01.2013

26. V § 55 odst. 1 se na konci textu písmene a) slovo „a“ zrušuje, na konci textu písmene b) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.2013

c) dokumenty a záznamy uvedené v písmenech a) a b), pokud jejím jménem jednal vázaný zástupce penzijní společnosti.“.

01.01.2013

27. V § 60 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a provádějícím správu smluv o doplňkovém penzijním spoření a související činnosti“.

01.01.2013

28. V § 60 odstavec 4 zní:

01.01.2013

(4) Výše úplaty podle odstavce 1 písm. b) je nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období.“.

01.01.2013

29. V § 60 odstavce 6 a 7 znějí:

01.01.2013

(6) Průměrná hodnota penzijní jednotky účastnického fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot penzijních jednotek účastnického fondu za každý den příslušného období.

01.01.2013

(7) Pro účely stanovení úplaty podle odstavce 3 se náklady na držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování rozumí zejména podíl na celkové výši nákladů hrazených z majetku fondu kolektivního investování, který odpovídá investici v tomto fondu kolektivního investování.“.

01.01.2013

30. V § 61 odst. 1 se písmeno f) zrušuje. Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

01.01.2013

31. V § 61 odst. 5 se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

01.01.2013

32. V § 62 odst. 3 se slovo „odstavce“ nahrazuje slovy „§ 61 odst.“.

01.01.2013

33. V § 62 odstavec 4 zní:

01.01.2013

(4) Je-li změna strategie spoření provedena pouze jednou za kalendářní rok, je bezplatná.“.

01.01.2013

34. V § 88 odst. 1 se slova „příspěvkům účastníků, státním příspěvkům a příspěvkům zaměstnavatelů před jejich přidělením účastnickým fondům“ nahrazují slovy „peněžním prostředkům na účtech pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

01.01.2013

35. V § 89 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2013

b) eviduje pohyb veškerého majetku v účastnickém fondu, peněžních prostředků účastnického fondu a peněžních prostředků na účtech pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku,“.

01.01.2013

36. V § 89 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 2 a 3“ zrušují.

01.01.2013

37. V § 90 písm. a) se slova „příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu“ nahrazují slovy „a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

01.01.2013

38. V § 90 písm. g) se slova „příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu“ nahrazují slovy „na účtu pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku“.

01.01.2013

39. V § 93 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

01.01.2013

i) majetkem pro účely výpočtu limitu stanoveného pro investování účastnického fondu aktiva.“.

01.01.2013

40. V § 100 odst. 2 písm. d) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „a jím vydávané cenné papíry jsou veřejně nabízeny v České republice podle zákona upravujícího kolektivní investování“.

01.01.2013

41. V § 103 odst. 1 a 5 se slovo „eminentem“ nahrazuje slovem „emitentem“.

01.01.2013

42. V § 108 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; tím nejsou dotčeny § 100 až 102“.

01.01.2013

43. V § 119 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

01.01.2013

44. V § 121 odst. 2 písmena d) až j) znějí:

01.01.2013

d) hodnotu prostředků účastníka převedených z účastnických fondů jiné penzijní společnosti a datum jejich přijetí na účet u depozitáře,

01.01.2013

e) hodnotu prostředků účastníka převedených z transformovaného fondu a datum jejich převodu,

01.01.2013

f) hodnotu prostředků účastníka, za které ještě nebyly připsány penzijní jednotky,

01.01.2013

g) hodnotu prostředků účastníka, které jsou určeny k převedení k jiné penzijní společnosti podle § 27,

01.01.2013

h) hodnotu prostředků účastníka, které ještě nebyly vyplaceny v podobě dávky nebo splátky dávky podle § 19,

01.01.2013

i) hodnotu prostředků účastníka, které byly vyplaceny v podobě dávky nebo splátky dávky podle § 19, a datum jejich vyplacení a

01.01.2013

j) hodnotu prostředků účastníka, které byly převedeny k jiné penzijní společnosti podle § 27, a datum jejich převodu.“.

01.01.2013

45. V § 122 odst. 1 se slovo „nejmenší“ zrušuje.

01.01.2013

46. V § 124 se odstavec 1 zrušuje.

01.01.2013

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.01.2013

47. V § 124 odst. 1 se slova „na peněžní podúčet“ nahrazují slovy „účastníka na účet účastnického fondu“.

01.01.2013

48. V § 125 odst. 2 písm. d) se za slovo „fondu“ vkládají slova „a transformovaného fondu“.

01.01.2013

49. V § 125 odst. 2 písm. g) se za slovo „procentech“ vkládají slova „a její hodnotu v rozdělení na úplatu za obhospodařování majetku a úplatu za zhodnocení majetku“.

01.01.2013

50. V § 130 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tímto nejsou dotčeny povinnosti stanovené zákonem upravujícím ochranu spotřebitele.“.

01.01.2013

51. V § 130 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a to alespoň obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo osoby“.

01.01.2013

52. V § 134 odst. 1 se za slovo „obsahující“ vkládají slova „stručné základní charakteristiky systému doplňkového penzijního spoření a“.

01.01.2013

53. V § 135 odst. 2 se slovo „bezúplatně“ zrušuje.

01.01.2013

54. V § 138 se slovo „zveřejněná“ nahrazuje slovem „uveřejněná“.

01.01.2013

55. V § 141 odst. 2 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

01.01.2013

56. V § 151 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2013

(4) Česká národní banka může penzijní společnosti rozhodnutím zrušit registraci další činnosti, jestliže došlo ke změně skutečností, na jejichž základě byla registrace provedena.“.

01.01.2013

57. V § 154 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2013

58. V § 154 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.01.2013

d) který nesplňuje odbornou způsobilost.“.

01.01.2013

59. V § 154 odst. 3 se za slovo „zprostředkovatele“ doplňují slova „nebo obchodníka s cennými papíry“.

01.01.2013

60. V § 154 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2013

(5) Pro zrušení registrace činnosti uvedené v § 74 odst. 1 obchodníkovi s cennými papíry nebo odnětí povolení činnosti uvedené v § 74 odst. 1 obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou, se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.“.

01.01.2013

61. V § 155 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo zavádějící“.

01.01.2013

62. V § 155 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.01.2013

d) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku akreditované osoby nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek akreditované osoby nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení.“.

01.01.2013

63. V § 155 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2013

(2) Česká národní banka může akreditované osobě odejmout akreditaci také v případě, že

01.01.2013

a) akreditovaná osoba nezahájí svoji činnost do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým jí byla udělena akreditace, nebo

01.01.2013

b) akreditovaná osoba nevykonává činnost déle než 6 měsíců.“.

01.01.2013

64. V § 159 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

01.01.2013

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).

01.01.2013

65. V § 160 odst. 1 písm. g) se slovo „vrácení“ nahrazuje slovem „vracení“.

01.01.2013

66. V § 163 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

01.01.2013

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

01.01.2013

67. V § 163 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2013

68. V § 163 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

01.01.2013

g) nesplní některou z povinností podle § 86 nebo 87,“.

01.01.2013

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

01.01.2013

69. V § 163 odst. 1 se na konci písmene h) doplňuje slovo „nebo“.

01.01.2013

70. V § 163 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „zprostředkovatel“ doplňují slova „nebo obchodník s cennými papíry“.

01.01.2013

71. V § 165 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , účastník penzijního připojištění a účastník důchodového spoření“.

01.01.2013

72. V § 184 odstavec 4 zní:

01.01.2013

(4) Žádost o poskytnutí dávek z penzijního připojištění podaná v období 1 měsíce před rozhodným dnem se považuje za podanou v rozhodný den.“.

01.01.2013

73. V § 187 odst. 5 se slovo „odstavců“ nahrazuje slovem „odstavce“, slova „a 4“ se zrušují a věta druhá se nahrazuje větou „Pro účely odstavce 4 vychází penzijní společnost z účetní závěrky transformovaného fondu ověřené auditorem.“.

01.01.2013

74. V § 191 odstavce 1 až 3 znějí:

01.01.2013

(1) Do transformovaného fondu nemohou na základě uzavření smlouvy o penzijním připojištění podle zákona o penzijním připojištění vstupovat noví účastníci, s výjimkou převodu prostředků účastníka

01.01.2013

a) ze zrušeného penzijního fondu,

01.01.2013

b) ze zanikajícího transformovaného fondu jiné penzijní společnosti a

01.01.2013

c) z transformovaného fondu, který se slučuje s jiným transformovaným fondem.

01.01.2013

(2) Převody prostředků podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou bezplatné. Na převod prostředků podle odstavce 1 písm. c) se nevztahuje ustanovení § 24 odst. 4 zákona o penzijním připojištění, pokud je žádost o převod prostředků podána do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení transformovaných fondů podle § 195 odst. 4.

01.01.2013

(3) Převést prostředky účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů lze na základě uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření s penzijní společností, která tento transformovaný fond obhospodařuje, a to bezplatně. Do spořící doby se přitom započítá i dosažená pojištěná doba podle zákona o penzijním připojištění. Převést prostředky účastníka mezi transformovanými fondy lze pouze v případě, že účastník uzavřel smlouvu o penzijním připojištění u obou penzijních společností, které provozují penzijní připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, již před vznikem transformovaného fondu; tím není dotčen odstavec 1.“.

01.01.2013

75. V § 191 odst. 6 se slova „ , a to poprvé pro poskytnutí státního příspěvku účastníkovi v transformovaném fondu na základě čtvrtletní žádosti podané ministerstvu po nabytí účinnosti tohoto zákona“ zrušují a slova „bezprostředně následující po dni nabytí účinnosti tohoto zákona“ se nahrazují slovy „ , ve kterém nabude účinnosti tento zákon,“.

01.01.2013

76. V § 193 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.01.2013

(4) Na změny penzijního plánu se vztahuje zákon o penzijním připojištění.“.

01.01.2013

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

01.01.2013

77. V § 193 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Při výkonu dohledu nad dodržováním povinností, stanovených v zákoně o penzijním připojištění, jejichž dodržování tento zákon ukládá penzijní společnosti, postupuje Česká národní banka podle ustanovení zákona o penzijním připojištění upravujících výkon dohledu a správní delikty.“.

01.01.2013

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2013

Změna občanského soudního řádu

01.01.2013

Čl. VII

01.01.2013

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 175v odst. 2 písm. e), § 279 odst. 2 písm. d), § 337c odst. 1 písm. e) a v § 338ze odst. 1 písm. g) se slova „a poplatků“ nahrazují slovy „ , poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění“.

01.01.2013

2. V § 277 odst. 1 se za slovo „požitků,“ vkládají slova „pojistné na důchodové spoření,“.

01.01.2013

ČÁST SEDMÁ

01.01.2013

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

01.01.2013

Čl. VIII

01.01.2013

V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se za slovo „daně,“ vkládají slova „pojistné na důchodové spoření,“.

01.01.2013

ČÁST OSMÁ

01.01.2013

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.01.2013

Čl. IX

01.01.2013

Za § 11b zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se vkládá nový § 11c, který zní:

01.01.2013

㤠11c

01.01.2013

(1) Správce Centrálního registru smluv poskytuje orgánům sociálního zabezpečení údaje z tohoto registru v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu jejich působnosti.

01.01.2013

(2) Údaje podle odstavce 1 se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

01.01.2013

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o daních z příjmů

01.01.2013

Čl. XIII

01.01.2013

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 5 se za slovo „částky“ vkládají slova „pojistného na důchodové spoření,“.

01.01.2013

2. V § 23 odst. 3 písm. b) bodě 2 se za slova „částky pojistného na“ vkládají slova „důchodové spoření, pojistného na“.

01.01.2013

3. V § 25 odst. 1 písm. g) se slova „pojistné na sociální“ nahrazují slovy „pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální“.

01.01.2013

4. V § 38j odst. 10 se za slovo „uhrazené“ vkládají slova „na důchodové spoření,“.

01.01.2013

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o státní sociální podpoře

01.01.2013

Čl. XIV

01.01.2013

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 5 odst. 1 písm. a) závěrečné části ustanovení se za slova „odpočtu pojistného na“ vkládají slova „důchodové spoření, pojistného na“.

01.01.2013

2. V § 5 odst. 8 písm. a) se za slova „odpočtu pojistného na“ vkládají slova „důchodové spoření, pojistného na“.

01.01.2013

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody

01.01.2013

Čl. XV

01.01.2013

V § 33 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, se za slova „pojistného na“ vkládají slova „důchodové spoření,“.

01.01.2013

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

01.01.2013

Čl. XVI

01.01.2013

V § 46 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 134/2006 Sb., se za slovo „příjmů,“ vkládají slova „pojistného na důchodové spoření,“.

01.01.2013

ČÁST PATNÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o veřejných dražbách

01.01.2013

Čl. XVII

01.01.2013

V § 60 odst. 2 písm. d) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, se za slovo „poplatky“ vkládají slova „a jiná obdobná peněžitá plnění“.

01.01.2013

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

01.01.2013

Čl. XVIII

01.01.2013

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 73/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 367/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 10 odst. 2 se za slova „funkčních požitků“ vkládají slova „a pojistného na důchodové spoření“ a slova „zvláštních právních předpisů13)“ se nahrazují slovy „zákona upravujícího daně z příjmů a plátce pojistného podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření“.

01.01.2013

2. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

01.01.2013

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

01.01.2013

Čl. XIX

01.01.2013

V § 130 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 530/2005 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., písmeno a) zní:

01.01.2013

a) daň z příjmů fyzických osob nebo pojistné na důchodové spoření,“.

01.01.2013

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí

01.01.2013

Čl. XX

01.01.2013

V § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, se za slovo „platby“ vkládají slova „pojistného na důchodové spoření,“.

01.01.2013

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o životním a existenčním minimu

01.01.2013

Čl. XXI

01.01.2013

V § 7 odst. 1 závěrečné části ustanovení zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, se za slova „z příjmů a“ vkládají slova „pojistného na důchodové spoření,“.

01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ

01.01.2013

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

01.01.2013

Čl. XXII

01.01.2013

V § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se za slova „z příjmů a“ vkládají slova „pojistného na důchodové spoření,“.

01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.01.2013

Změna insolvenčního zákona

01.01.2013

Čl. XXIII

01.01.2013

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 168 odst. 2 písm. e) se slovo „ , cla“ nahrazuje slovy „a jiná obdobná peněžitá plnění“.

01.01.2013

2. V § 170 písm. d) se slovo „ , cla“ nahrazuje slovy „a jiných obdobných peněžitých plnění“.

01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.01.2013

Změna zákoníku práce

01.01.2013

Čl. XXIV

01.01.2013

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 147 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo pojistné na důchodové spoření“.

01.01.2013

2. V § 356 odst. 3 se za slovo „odečtením“ vkládají slova „pojistného na důchodové spoření,“.

01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.01.2013

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

01.01.2013

Čl. XXV

01.01.2013

V § 13 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.01.2013

b) smlouvy o důchodovém spoření a pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle právního předpisu upravujícího důchodové spoření,“.

01.01.2013

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2013

Změna trestního zákoníku

01.01.2013

Čl. XXVI

01.01.2013

V § 241 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 193/2012 Sb., odstavec 1 zní:

01.01.2013

(1) Kdo ve větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní pojištění, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“.

01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

01.01.2013

Změna zákona o pojišťovnictví

01.01.2013

Čl. XXVII

01.01.2013

V § 128 odst. 1 písm. d) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, se slova „pro výkon správy daní“ nahrazují slovy „ , poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro výkon jejich správy“.

01.12.2012

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.12.2012

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

01.12.2012

Čl. XXVIII

01.12.2012

V čl. IX zákona č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, se body 2 a 3 zrušují.

01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

01.01.2013

Změna zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

01.01.2013

Čl. XXIX

01.01.2013

Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, se mění takto:

01.01.2013

1. V čl. III se body 2, 7 až 9, 37 a 56 zrušují.

01.01.2013

2. V čl. IV se bod 1 zrušuje.

01.01.2013

3. Na konci textu čl. XCV se doplňují slova „ , a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 154 a 155, pokud nejde o část šestou, čl. III bodů 10, 17, 21 až 26, 48 až 50, 54 a 55, čl. IV bodu 2 a čl. V bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013“.


01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.01.2013

ÚČINNOST

01.01.2013

Čl. XXX

01.01.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou částí první, druhé a dvacáté šesté, které nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2012.


01.01.2013

Němcová v. r.

01.01.2013

Nečas v. r.

Přesunout nahoru