PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 360/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Částka 134/2012
Platnost od 29.10.2012
Účinnost od 01.12.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.12.2012

360

01.12.2012

ZÁKON

01.12.2012

ze dne 19. září 2012,

01.12.2012

kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2012

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.12.2012

ČÁST PRVNÍ

01.12.2012

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

01.12.2012

Čl. I

01.12.2012

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 71/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 155/2009 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:

01.12.2012

1. V § 1 odst. 1 se v písmenu b) zrušuje slovo „nebo“, v písmenu c) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.12.2012

d) orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy (dále jen „orgány veřejné správy“).“.

01.12.2012

2. V § 1 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b zní:

01.12.2012

(2) Tento zákon dále upravuje postup při aplikaci článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) orgány České republiky a některé otázky jejich součinnosti s Evropskou komisí1) (dále jen „Komise“) a s orgány ostatních členských států Evropské unie při postupu podle Nařízení Rady (ES) o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy1a) (dále jen „Nařízení“) a Nařízení rady (ES) o kontrole spojování podniků1b) (dále jen „Nařízení o fúzích“).

01.12.2012

1) Čl. 17 a násl. Smlouvy o Evropské unii.

01.12.2012

1a) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy.

01.12.2012

1b) Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků.“.

01.12.2012

3. V § 1 odst. 4 se slova „Evropských společenství podle článků 81 a 82“ nahrazují slovy „Evropské unie podle článků 101 a 102“.

01.12.2012

4. V § 4 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

01.12.2012

(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 se nevztahuje na dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropské unie podle čl. 101 Smlouvy, avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými na základě čl. 103 odst. 1 Smlouvy k provedení čl. 101 odst. 3 Smlouvy příslušnými nařízeními Komise nebo Rady (dále jen „unijní blokové výjimky“) anebo výjimkou pro oblast zemědělství5).

01.12.2012

5) Čl. 42 Smlouvy.
Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 24. července 2006 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi (kodifikované znění).“.

01.12.2012

5. V § 18 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Uložení opatření k obnově soutěže nevylučuje souběžné uložení pokuty podle § 22 odst. 1 písm. d), e) nebo f) anebo § 22a odst. 1 písm. d), e) nebo f).“.

01.12.2012

6. Za hlavu IV se vkládá nová hlava IVa, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19a zní:

01.12.2012

„HLAVA IVa

01.12.2012

DOZOR NAD ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY

01.12.2012

§ 19a

01.12.2012

(1) Orgány veřejné správy nesmí podporou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem narušit hospodářskou soutěž.

01.12.2012

(2) Zjistí-li Úřad v řízení ve věcech podle odstavce 1, že došlo k narušení hospodářské soutěže, tuto skutečnost v rozhodnutí uvede.

01.12.2012

(3) Pokud se narušení hospodářské soutěže dopustí orgán územní samosprávy při výkonu samosprávy nebo při přeneseném výkonu státní správy, zašle Úřad orgánu příslušnému k výkonu dozoru podle zvláštního právního předpisu19a) pravomocné rozhodnutí podle odstavce 2 a na jeho žádost mu postoupí i správní spis.

01.12.2012

19a) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.12.2012

7. V § 20 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.12.2012

b) vykonává dozor nad tím, zda orgány veřejné správy nenarušují hospodářskou soutěž,“.

01.12.2012

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

01.12.2012

8. V § 20a odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo „81“ nahrazuje číslem „101“ a číslo „82“ se nahrazuje číslem „102“.

01.12.2012

9. V § 20a odst. 2 se slovo „komunitární“ nahrazuje slovem „unijní“ a číslo „81“ se nahrazuje číslem „101“.

01.12.2012

10. V § 20a odst. 3 písm. b) se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

01.12.2012

11. V § 20a odst. 3 písm. e), v § 20a odst. 4 písm. c) a v § 21h odst. 1, 3 a 4 se slova „81 nebo 82“ nahrazují slovy „101 nebo 102“.

01.12.2012

12. V § 20a odst. 3 písm. h) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“ a slova „83 až 86“ se nahrazují slovy „103 až 106“.

01.12.2012

13. V § 20a odst. 3 písm. i) se číslo „85“ nahrazuje číslem „105“.

01.12.2012

14. V § 21 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.12.2012

(2) Úřad může po předběžném prošetření věci podle § 20 odst. 1 písm. a) řízení z moci úřední nezahájit, není-li na jeho vedení veřejný zájem s ohledem na nízkou míru škodlivého účinku jednání na hospodářskou soutěž; přihlédne přitom zejména k povaze jednání a způsobu jeho provedení, významu dotčeného trhu a počtu dotčených spotřebitelů. O nezahájení řízení Úřad učiní písemný záznam, v němž uvede, proč řízení nezahájil.“.

01.12.2012

15. V § 21b se na začátek vkládá věta „Ve sdělení výhrad Úřad informuje účastníky řízení rovněž o výši pokuty, kterou hodlá účastníkům řízení uložit.“ a ve větě druhé se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.

01.12.2012

16. Nadpis § 21c zní:

01.12.2012

„Zvláštní ustanovení o spisu a nahlížení do něj“.

01.12.2012

17. V § 21c se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

01.12.2012

(3) Žádost o upuštění od uložení pokuty a žádost o snížení pokuty podle § 22ba odst. 5, jakož i další podklady a informace, které byly v souvislosti s nimi Úřadu předloženy, se až do sdělení výhrad uchovávají mimo spis.

01.12.2012

(4) Z nahlížení do spisu jsou dále vyloučeny ty jeho části, které obsahují žádost o upuštění od uložení pokuty a žádost o snížení pokuty podle § 22ba odst. 5, jakož i další podklady a informace, které byly v souvislosti s nimi Úřadu předloženy; do takových částí spisu může za podmínek stanovených v odstavci 1 nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce. Ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu se nepoužije.“.

01.12.2012

18. Nadpis § 21e zní:

01.12.2012

„Poskytování informací“.

01.12.2012

19. V § 21e odst. 1 se slova „poskytnout Úřadu na jeho písemnou žádost ve lhůtě jím stanovené“ nahrazují slovy „poskytovat Úřadu“.

01.12.2012

20. V § 21e odst. 2 se slova „Při vyžádání podkladů a informací, včetně obchodních záznamů,“ nahrazují slovy „Na písemnou žádost Úřadu jsou soutěžitelé povinni poskytnout Úřadu podklady a informace, včetně obchodních záznamů ve lhůtě jím stanovené. Při jejich vyžádání“.

01.12.2012

21. V § 21e odst. 3 se za slova „mají i orgány veřejné moci“ vkládají slova „a fyzické a právnické osoby, které nejsou soutěžiteli“.

01.12.2012

22. V § 21f se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

01.12.2012

(5) Šetření se provádí na základě písemného pověření vystaveného předsedou Úřadu nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle vnitřních předpisů Úřadu. Pověření musí obsahovat zejména jméno, popřípadě jména, příjmení, funkci a podpis osoby oprávněné k jeho vystavení, datum vyhotovení a otisk úředního razítka, dále právní ustanovení, podle kterého má být šetření provedeno, označení obchodních prostor soutěžitele, v nichž má být šetření provedeno, předmět šetření a datum jeho zahájení, jakož i jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnanců Úřadu, případně dalších Úřadem pověřených osob, které mají šetření provést.“.

01.12.2012

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

01.12.2012

23. V nadpisu § 21h se slovo „komunitárním“ nahrazuje slovem „unijním“.

01.12.2012

24. V § 22 odst. 1 písm. e) a v § 22a odst. 1 písm. e) se slova „nebo § 11 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 3 nebo § 17 odst. 4“.

01.12.2012

25. V § 22 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , není-li dále stanoveno, že za přestupek podle odstavce 1 písm. b) se pokuta neuloží“.

01.12.2012

26. V § 22a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , není-li dále stanoveno, že za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) se pokuta neuloží“.

01.12.2012

27. V § 22a se doplňují odstavce 4 až 6, které včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí:

01.12.2012

(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) spáchaný v souvislosti se zadávacím řízením nebo uzavíráním smlouvy na plnění veřejných zakázek malého rozsahu se spolu s pokutou podle odstavce 2 uloží zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let podle zákona o veřejných zakázkách, není-li dále stanoveno jinak. Běh doby, na kterou se zákaz plnění veřejných zakázek ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí, kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, nabylo právní moci.

01.12.2012

(5) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) spáchaný v souvislosti s koncesním řízením se spolu s pokutou podle odstavce 2 uloží zákaz plnění koncesní smlouvy na dobu 3 let podle koncesního zákona, není-li dále stanoveno jinak. Běh doby, na kterou se zákaz plnění koncesní smlouvy ukládá, začíná dnem, kdy rozhodnutí, kterým byl uložen zákaz plnění koncesní smlouvy, nabylo právní moci.

01.12.2012

(6) O nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek podle odstavce 4 nebo zákaz plnění koncesní smlouvy podle odstavce 5, uvědomí Úřad Ministerstvo pro místní rozvoj20).

01.12.2012

20) § 144 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 31a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění zákona č. 417/2009 Sb.“.

01.12.2012

28. Za § 22a se vkládá nový § 22aa, který včetně nadpisu zní:

01.12.2012

㤠22aa

01.12.2012

Správní delikty orgánů veřejné správy

01.12.2012

(1) Orgán veřejné správy se dopustí správního deliktu tím, že naruší hospodářskou soutěž v rozporu s § 19a odst. 1.

01.12.2012

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do výše 10000000 Kč.“.

01.12.2012

29. V § 22b odst. 1 se za slovo „osoba“ vkládají slova „nebo orgán veřejné správy“, slovo „neodpovídá“ se nahrazuje slovem „neodpovídají“, slovo „prokáže“ se nahrazuje slovem „prokáží“, slovo „vynaložila“ se nahrazuje slovem „vynaložily“a slovo „zabránila“ se nahrazuje slovem „zabránily“.

01.12.2012

30. V § 22b odst. 2 se za slovo „osobě“ vkládají slova „nebo orgánu veřejné správy“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Dále se přihlédne k jednání právnické osoby nebo orgánu veřejné správy v průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit škodlivé následky správního deliktu.“.

01.12.2012

31. V § 22b odstavec 6 zní:

01.12.2012

(6) Odpovědnost za správní delikt právnické osoby, která zanikla, přechází na jejího právního nástupce. Má-li zaniklá právnická osoba více právních nástupců, odpovídá za správní delikt každý z nich. Při výměře pokuty se přihlédne též k tomu, v jakém rozsahu přešly na právního nástupce výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného správního deliktu, a k tomu, pokračuje-li některý z právních nástupců v činnosti, při které byl správní delikt spáchán.“.

01.12.2012

32. V § 22b se odstavec 7 zrušuje. Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

01.12.2012

33. Za § 22b se vkládá nový § 22ba, který včetně nadpisu zní:

01.12.2012

㤠22ba

01.12.2012

Upuštění od uložení pokuty a snížení pokuty

01.12.2012

(1) Jestliže Úřad uzná soutěžitele vinným ze správního deliktu podle § 22 odst. 1 písm. b) nebo podle § 22a odst. 1 písm. b),

01.12.2012

a) upustí od uložení pokuty, pokud soutěžitel

01.12.2012

1. jako první ze všech soutěžitelů předloží Úřadu informace a podklady o utajované horizontální dohodě, které Úřad dosud nezískal a které odůvodňují provedení cíleného šetření na místě podle § 21f nebo § 21g anebo prokazují existenci takové dohody podle tohoto zákona,

01.12.2012

2. přizná účast na této dohodě,

01.12.2012

3. nečiní nátlak na ostatní soutěžitele, aby se této dohody účastnili, a

01.12.2012

4. ve správním řízení aktivně napomáhá objasnění případu, zejména poskytne Úřadu všechny jemu dostupné podklady a informace o této dohodě, nebo

01.12.2012

b) sníží pokutu, o jejíž výši informoval účastníky řízení ve sdělení výhrad, až o 50 %, pokud soutěžitel předloží Úřadu informace a podklady o utajované horizontální dohodě, které mají významnou přidanou důkazní hodnotu ve vztahu k důkazní hodnotě podkladů a informací Úřadem dosud získaných, a splní předpoklady podle písmene a) bodů 2 až 4; přihlédne při tom k pořadí soutěžitelů, k době, kdy Úřadu informace a podklady o utajované horizontální dohodě předloží, a k míře, v jaké informace a podklady posilují svou povahou nebo podrobností možnost Úřadu prokázat utajovanou horizontální dohodu.

01.12.2012

(2) Jestliže Úřad uzná soutěžitele vinným ze správního deliktu podle § 22 odst. 1 písm. b), c) nebo d) nebo podle § 22a odst. 1 písm. b), c) nebo d), tak sníží pokutu, o jejíž výši informoval účastníky řízení ve sdělení výhrad, o 20 %, pokud se soutěžitel ke spáchání správního deliktu přiznal a pokud má Úřad za to, že s ohledem na povahu a závažnost správního deliktu je takový postih dostatečný.

01.12.2012

(3) Upustí-li Úřad od uložení pokuty podle odstavce 1 písm. a) nebo sníží-li pokutu podle odstavce 1 písm. b) nebo podle odstavce 2, nelze témuž soutěžiteli uložit zákaz plnění veřejných zakázek nebo zákaz plnění koncesní smlouvy.

01.12.2012

(4) Upustit od uložení pokuty podle odstavce 1 písm. a) nebo snížit pokutu podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 lze jen na základě žádosti podané soutěžitelem.

01.12.2012

(5) Žádost o upuštění od uložení pokuty podle odstavce 1 písm. a) musí být podána nejpozději do dne, kdy bylo soutěžiteli doručeno sdělení výhrad podle § 21b. Žádost o snížení pokuty podle odstavce 1 písm. b) musí být podána nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo soutěžiteli doručeno sdělení výhrad podle § 21b. Uvedené žádosti lze vzít zpět do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro jejich podání. K žádosti, která byla vzata zpět, a k podkladům a informacím k ní přiloženým se v řízení nepřihlíží.

01.12.2012

(6) Žádost o snížení pokuty podle odstavce 2 musí být podána nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo soutěžiteli doručeno sdělení výhrad podle § 21b.

01.12.2012

(7) Žádost, která byla podána později, než je stanoveno v odstavci 5 nebo 6, Úřad projedná jen v případech hodných zvláštního zřetele.“.

01.12.2012

34. V § 22c odst. 1 se za slova „podle § 21e odst. 1 nebo“ vkládají slova „2 anebo“.

01.12.2012

35. V § 22c se odstavec 3 zrušuje.

01.12.2012

36. Za § 25a se vkládá nový § 25b, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

01.12.2012

㤠25b

01.12.2012

Na postup Úřadu podle tohoto zákona se právní předpisy o kontrole21) nepoužijí.

01.12.2012

21) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.12.2012

Čl. II

01.12.2012

Přechodné ustanovení

01.12.2012

Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.12.2012

ČÁST DRUHÁ

01.12.2012

Změna trestního zákoníku

01.12.2012

Čl. III

01.12.2012

V zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se za § 248 vkládá nový § 248a, který včetně nadpisu zní:

01.12.2012

㤠248a

01.12.2012

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti

01.12.2012

Trestní odpovědnost za trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea první zaniká, jestliže pachatel splní podmínky podle jiného právního předpisu na ochranu hospodářské soutěže pro upuštění od uložení pokuty nebo pro snížení pokuty za účast na dohodě o určení ceny, dohodě o rozdělení trhu nebo jiné dohodě narušující hospodářskou soutěž se svým konkurentem.“.


01.12.2012

ČÁST TŘETÍ

01.12.2012

ÚČINNOST

01.12.2012

Čl. IV

01.12.2012

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.12.2012

Němcová v. r.

01.12.2012

Klaus v. r.

01.12.2012

Nečas v. r.

Přesunout nahoru