PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 347/2012 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

Částka 129/2012
Platnost od 22.10.2012
Účinnost od 05.11.2012
Zrušeno k 01.01.2016 (296/2015 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
05.11.201231.12.2015

347

05.11.201231.12.2015

VYHLÁŠKA

05.11.201231.12.2015

ze dne 12. října 2012,

05.11.201231.12.2015

kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

05.11.201231.12.2015

Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie), k provedení § 7 odst. 3 a § 12 odst. 1 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích energie:


05.11.201231.12.2015

§ 1

05.11.201231.12.2015

Předmět úpravy

05.11.201231.12.2015

Tato vyhláška stanoví technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

05.11.201231.12.2015

§ 2

05.11.201231.12.2015

Základní pojmy

05.11.201231.12.2015

Pro účely této vyhlášky se rozumí

05.11.201231.12.2015

a) výrobním zdrojem elektřiny energetické zařízení pro výrobu elektřiny určené hodnotou instalovaného výkonu, datem uvedení do provozu a identifikačním číslem přiděleným Energetickým regulačním úřadem při vydání rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny,

05.11.201231.12.2015

b) výrobnou elektřiny z obnovitelných zdrojů energie energetické zařízení pro přeměnu obnovitelného zdroje energie na elektřinu zahrnující všechna nezbytná zařízení, včetně zařízení na přeměny obnovitelného zdroje energie na palivo nebo jeho úpravy,

08.11.201331.12.2015

c) technologickou vlastní spotřebou elektřiny spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,

05.11.201231.12.2015

d) technologickou vlastní spotřebou tepla z obnovitelných zdrojů spotřeba tepla ve výrobním zařízení i v pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměn nebo úprav paliva a ztrát v rozvodech tepla výrobny elektřiny,

05.11.201231.12.2015

e) užitečným teplem z obnovitelných zdrojů teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely mimo vlastní technologickou spotřebu tepla výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii.

05.11.201231.12.2015

§ 3

05.11.201231.12.2015

Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se skládá z jednoho nebo více výrobních zdrojů elektřiny.

05.11.201231.12.2015

§ 4

05.11.201231.12.2015

Předpokladem pro zajištění patnáctileté doby prosté návratnosti investic při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami je splnění hodnot technicko-ekonomických parametrů pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů podle přílohy k této vyhlášce.

05.11.201231.12.2015

§ 5

05.11.201231.12.2015

Doba životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů je stanovena v příloze k této vyhlášce.


05.11.201231.12.2015

§ 6

05.11.201231.12.2015

Přechodná ustanovení

05.11.201231.12.2015

(1) Pro výrobny uvedené do provozu do dne 31. prosince 2012 včetně platí indikativní hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.

05.11.201231.12.2015

(2) Pro výrobny uvedené do provozu ode dne 1. ledna 2013 včetně postupuje Energetický regulační úřad při stanovení výkupních cen podle technicko-ekonomických parametrů stanovených touto vyhláškou.

01.01.201331.12.2015

§ 7

01.01.201331.12.2015

Zrušovací ustanovení

01.01.201331.12.2015

Zrušuje se:

01.01.201331.12.2015

1. Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

01.01.201331.12.2015

2. Vyhláška č. 364/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

01.01.201331.12.2015

3. Vyhláška č. 409/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.

01.01.201331.12.2015

4. Vyhláška č. 300/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. a vyhlášky č. 409/2009 Sb.

01.01.201331.12.2015

5. Vyhláška č. 338/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb., vyhlášky č. 409/2009 Sb. a vyhlášky č. 300/2010 Sb.

05.11.201231.12.2015

§ 8

05.11.201231.12.2015

Účinnost

05.11.201231.12.2015

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. listopadu 2012 s výjimkou ustanovení § 7, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


08.11.201331.12.2015

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 350/2013 Sb. Čl. II

08.11.201331.12.2015

Pro výrobny uvedené do provozu přede dnem 1. ledna 2014 se použijí hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle vyhlášky č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


05.11.201231.12.2015

Předsedkyně:

05.11.201231.12.2015

Ing. Vitásková v. r.


05.11.201231.12.2015

08.11.201331.12.2015

Příloha k vyhlášce č. 347/2012 Sb.

08.11.201331.12.2015

Technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

08.11.201331.12.2015

Výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

08.11.201331.12.2015

I. Energie vody - Vodní elektrárny

08.11.201331.12.2015

1. Doba životnosti výrobny: 30 let.

08.11.201331.12.2015

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Účinnost nově instalované turbíny je předpokládána v provozním optimu ≥ 85 %, u renovovaných typů ≥ 80 % (měřeno na spojce turbíny).

08.11.201331.12.2015

3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu a roční využití instalovaného výkonu:

08.11.201331.12.2015
Náklady na instalovanou jednotku výkonu
[Kč/kWe]
Roční využití instalovaného výkonu
[kWh/kWe]
< 150000>4000
08.11.201331.12.2015

II. Energie biomasy

08.11.201331.12.2015

1. Doba životnosti výrobny: 20 let.

08.11.201331.12.2015

2. U výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících biomasu se předpokládá uplatnění užitečného tepla z obnovitelných zdrojů.

08.11.201331.12.2015

3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu, roční využití instalovaného výkonu a náklady na palivo:

08.11.201331.12.2015
Charakteristika výrobnyNáklady na instalovanou jednotku výkonu
[Kč/kWe]
Roční využití instalovaného výkonu
[kWh/kWe]
Náklady na palivo
Kategorie biomasyCena biomasy [Kč/GJ]
Zdroj spalující čistou biomasu< 75000>50001< 170
2< 120
3< 70
Zdroj spalující (samostatně) plyn ze zplyňování pevné biomasy< 75000> 50001< 170
2< 120
3< 70
08.11.201331.12.2015

Poznámka: Zařazení do jednotlivých kategorií biomasy stanoví vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů. Náklady na instalovanou jednotku výkonu vyjadřují celkové investiční náklady vztažené na instalovaný elektrický výkon.

08.11.201331.12.2015
Charakteristika výrobnyInvestiční náklady
[Kč/t]
Roční využití instalovaného výkonu
[kWh/kWe]
Náklady na palivo
[Kč/GJ]
Zdroj spalující komunální odpad< 20000> 44000
08.11.201331.12.2015

Poznámka: Pro zdroje spalující komunální odpad jsou investiční náklady vztaženy k množství spáleného komunálního odpadu za rok [Kč/t].

08.11.201331.12.2015

III. Energie větru - Větrné elektrárny

08.11.201331.12.2015

1. Doba životnosti výrobny: 20 let.

08.11.201331.12.2015

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Roční průměrná rychlost větru v lokalitě výstavby větrné elektrárny ve výšce osy rotoru navrhované elektrárny se předpokládá ≥ 6 m/s.

08.11.201331.12.2015

3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu a roční využití instalovaného výkonu:

08.11.201331.12.2015
Investiční náklady
[Kč/kWe]
Roční využití instalovaného výkonu
[kWh/kWe]
< 44000> 2100
08.11.201331.12.2015

IV. Geotermální energie - využití nízkopotenciálního tepla

08.11.201331.12.2015

1. Doba životnosti výrobny: 20 let.

08.11.201331.12.2015

2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Energetický potenciál zdroje geotermální energie se předpokládá alespoň v takové výši, aby z něj bylo možné prostřednictvím teplonosného média trvale získávat minimální tepelný zisk odpovídající 50 až 70 litrům vody za sekundu o teplotě > 95 °C na jeden megawatt instalovaného elektrického výkonu zdroje.

08.11.201331.12.2015

3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu a roční využití instalovaného výkonu:

08.11.201331.12.2015
Náklady na instalovanou jednotku výkonu včetně vrtů
[Kč/kWe]
Roční využití instalovaného výkonu
[kWh/kWe]
< 275000> 5700
08.11.201331.12.2015

Vysvětlivky k tabulkám:

08.11.201331.12.2015

kWh ... jednotka elektrické energie (kilowatthodina),

08.11.201331.12.2015

kWe ... jednotka elektrického výkonu (kilowatt).

Přesunout nahoru