PLUS na zkoušku

Zákon č. 318/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Částka 117/2012
Platnost od 03.10.2012
Účinnost od 01.01.2013
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2013

318

01.01.2013

ZÁKON

01.01.2013

ze dne 19. července 2012,

01.01.2013

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2013

Čl. I

01.01.2013

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 a zákona č. 165/2012 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

01.01.2013

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.“.

01.01.2013

2. V § 2 odst. 1 písmena f) až h) znějí:

01.01.2013

f) energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení,

01.01.2013

g) kotlem zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce,

01.01.2013

h) klimatizačním systémem zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy,“.

01.01.2013

3. V § 2 odst. 1 písm. i) se slova „který se člení na ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální vytápění,“ zrušují.

01.01.2013

4. V § 2 odst. 1 písmeno k) zní:

01.01.2013

k) jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti uvedené výrobcem,“.

01.01.2013

5. V § 2 odst. 1 písmena m) a n) znějí:

01.01.2013

m) průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy,

01.01.2013

n) energetickým auditem písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci,“.

01.01.2013

6. V § 2 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

01.01.2013

o) energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení,“.

01.01.2013

Dosavadní písmena o) až r) se označují jako písmena p) až s).

01.01.2013

7. V § 2 odst. 1 písmena p) až s) znějí:

01.01.2013

p) budovou nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí,

01.01.2013

q) ucelenou částí budovy podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena,

01.01.2013

r) celkovou energeticky vztažnou plochou vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy,

01.01.2013

s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.“.

01.01.2013

8. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až w), která znějí:

01.01.2013

t) obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu,

01.01.2013

u) technickým systémem budovy zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů,

01.01.2013

v) nákladově optimální úrovní stanovené požadavky na energetickou náročnost budov nebo jejich stavebních nebo technických prvků, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, na údržbu, provoz a likvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu,

01.01.2013

w) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.“.

01.01.2013

9. V § 3 odst. 1 se za slova „v souladu“ vkládají slova „s potřebou zabezpečit základní funkce státu a“ a za slovo „rozvoje“ se vkládají slova „i za krizové situace“.

01.01.2013

10. V § 4 odst. 1 se v první větě za slovo „Prahy“ doplňují slova „nebo obce“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Územní energetická koncepce je neopomenutelným podkladem pro politiku územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci.“.

01.01.2013

11. V § 4 odst. 2 se v první větě slovo „pořizuje“ nahrazuje slovy „jsou povinni přijmout“, slova „krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy a magistráty statutárních měst (dále jen „pořizovatel“) v přenesené působnosti“ se nahrazují slovy „kraj, hlavní město Praha a statutární město“ a věta druhá se zrušuje.

01.01.2013

12. V § 4 odstavec 3 zní:

01.01.2013

(3) Územní energetickou koncepci může, pokud se nejedná o povinnost podle odstavce 2, přijmout pro svůj územní obvod nebo jeho část obec. Územní energetická koncepce přijatá obcí musí být v souladu s územní energetickou koncepcí přijatou krajem.“.

01.01.2013

13. V § 4 odst. 4 se za slovo „potřeby“ vkládají slova „podle odstavce 7“.

01.01.2013

14. V § 5 odst. 1 se slova „nástroj na podporu opatření ke“ nahrazují slovy „program na podporu“ a slovo „jejích“ se zrušuje.

01.01.2013

15. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „včetně rozvoje budov s téměř nulovou spotřebou energie“.

01.01.2013

16. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene j) doplňují slova „a energetických posudků“.

01.01.2013

17. § 6, 6a a 7 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4, 4b, 5, 5a, 12 a 13 znějí:

01.01.2013

㤠6

01.01.2013

Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie

01.01.2013

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie2) je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí změna dokončené stavby4), zajistit alespoň minimální účinnost užití energie výroben elektřiny nebo tepelné energie stanovenou prováděcím právním předpisem.

01.01.2013

(2) Stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu2) je povinen u nově zřizovaných zařízení a u zařízení, u nichž se provádí změna dokončené stavby4) na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu, zajistit účinnost užití rozvodů energie a vybavení vnějších rozvodů a vnitřních rozvodů tepelné energie a chladu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

01.01.2013

(3) Dodavatel kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel (dále jen „vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů“) je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci nebo návodu na použití.

01.01.2015

(4) Držitel licence na výrobu elektřiny podle energetického zákona vyrábějící elektřinu ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem vyšším než 5 MWe s využitím hnědého uhlí (dále jen „výrobce elektřiny“) je povinen

01.01.2015

a) zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti užití energie provozovaných výroben elektřiny (dále jen „kontrola účinnosti“), jejímž výsledkem je pravidelná písemná zpráva o kontrole účinnosti podle prováděcího právního předpisu obsahující také množství elektřiny vyrobené v období, za které byla kontrola účinnosti provedena,

01.01.2015

b) zpracovávat zprávy o kontrole účinnosti objektivně, pravidelně a úplně,

01.01.2015

c) předkládat zprávy o kontrole účinnosti ministerstvu do 30 dnů od provedení kontroly účinnosti a na vyžádání Státní energetické inspekci.

01.01.2015

(5) Výrobce elektřiny, který vyrábí elektřinu bez dodávky užitečného tepla s účinností užití energie nižší, než je hodnota stanovená prováděcím právním předpisem, je povinen uhradit operátorovi trhu do 90 dnů od provedení kontroly účinnosti platbu za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí. Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje ze zpráv o kontrole účinnosti. Operátor trhu eviduje příjmy z platby na zvláštním účtu a používá je na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobené z hnědého uhlí podle jiného právního předpisu4b).

01.01.2015

(6) Způsob stanovení účinnosti užití energie provozovaných výroben elektřiny, hodnoty minimální účinnosti užití energie výroby elektřiny bez dodávky užitečného tepla, četnost kontroly účinnosti, vzor a obsah zprávy o kontrole účinnosti a způsob stanovení množství elektřiny vyrobené v období, za které byla kontrola účinnosti provedena, a rozsah zveřejňovaných údajů ze zpráv o kontrole účinnosti včetně údajů o platbách operátorovi trhu stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2015

(7) Výši platby podle odstavce 5 stanoví vláda nařízením.

01.01.2013

§ 6a

01.01.2013

Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů

01.01.2013

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek5) povinen

01.01.2013

a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,

01.01.2013

b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,

01.01.2013

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

01.01.2013

(2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen

01.01.2013

a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému,

01.01.2013

b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního systému ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,

01.01.2013

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

01.01.2013

(3) Při kontrole provozovaných kotlů, tepelných rozvodů a klimatizačních systémů musejí být splněny tyto podmínky

01.01.2013

a) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu2) může provádět pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písmene d),

01.01.2013

b) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu2), provádí držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla,

01.01.2013

c) kontrolu klimatizačních systémů může provádět pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. d) nebo osoba podle písmene d),

01.01.2013

d) kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontroly klimatizačních systémů včetně zpracování příslušné zprávy může provést a zpracovat také osoba usazena v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),

01.01.2013

e) zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie podle odstavce 1 a klimatizačních systémů podle odstavce 2 musejí být zpracovány objektivně, nestranně, pravdivě a úplně.

01.01.2013

(4) Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje poradenství podle § 5 odst. 4 písm. g).

01.01.2013

(5) Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizačních systémů stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2013

§ 7

01.01.2013

Snižování energetické náročnosti budov

01.01.2013

(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit

01.01.2013

a) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013,

01.01.2013

b) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude

01.01.2013

1. větší než 1500 m2, a to od 1. ledna 2016,

01.01.2013

2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017,

01.01.2013

3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,

01.01.2013

c) kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 od 1. ledna 2018, v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2020,

01.01.2013

d) průkazem energetické náročnosti budovy posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

01.01.2013

(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy

01.01.2013

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu,

01.01.2013

b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního předpisu,

01.01.2013

c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího právního předpisu.

01.01.2013

(3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a pro stavbu splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu; to doloží kopií dokladů, které se vztahují k měněným stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým systémům a které jsou povinni uchovávat 5 let.

01.01.2013

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni

01.01.2013

a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

01.01.2015

b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových dokladů týkajících se příslušné instalace a kopie oprávnění podle § 10f,

01.01.2013

c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených prováděcím právním předpisem,

01.01.2013

d) řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem,

01.01.2013

e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy do Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na internetových stránkách ministerstva.

01.01.2013

(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny

01.01.2013

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

01.01.2013

b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,

01.01.2013

c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,

01.01.2013

d) u staveb pro rodinnou rekreaci13),

01.01.2013

e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,

01.01.2013

f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely.

01.01.2013

(6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované

01.01.2013

a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci,

01.01.2013

b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem,

01.01.2013

c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas5) s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem.

01.01.2013

(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

01.01.2013

(8) Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených budov, pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dále stanoví metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.

01.01.2013

(9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2013

4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2013

4b) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

01.01.2013

5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2013

5a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států, a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2013

12) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2013

13) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2013

Dosavadní poznámky pod čarou č. 4d, 5b, 6, 6a a 6b se zrušují.

01.01.2013

18. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14 a 15 zní:

01.01.2013

㤠7a

01.01.2013

Průkaz energetické náročnosti

01.01.2013

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

01.01.2013

a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

01.01.2013

b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

01.01.2013

c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

01.01.2013

1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,

01.01.2013

2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,

01.01.2013

3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019,

01.01.2013

d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,

01.01.2013

e) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,

01.01.2013

f) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

01.01.2013

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

01.01.2013

a) zajistit zpracování průkazu

01.01.2013

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

01.01.2013

2. při pronájmu budovy,

01.01.2013

3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

01.01.2013

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

01.01.2013

1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,

01.01.2013

2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

01.01.2013

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

01.01.2013

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

01.01.2013

2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

01.01.2013

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

01.01.2013

1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

01.01.2013

2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

01.01.2013

(3) Vlastník jednotky5) je povinen

01.01.2013

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

01.01.2013

1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,

01.01.2013

2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

01.01.2013

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

01.01.2013

1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

01.01.2013

2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

01.01.2013

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

01.01.2013

1. prodeji jednotky,

01.01.2013

2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

01.01.2013

(4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, a musí

01.01.2013

a) být zpracován pouze

01.01.2013

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo

01.01.2013

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),

01.01.2013

b) být součástí dokumentace14) při prokazování dodržení technických požadavků na stavby15),

01.01.2013

c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat energetický posudek,

01.01.2013

d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

01.01.2013

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d) a e).

01.01.2013

(6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2013

(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).

01.01.2013

(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

01.01.2013

14) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

01.01.2013

15) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.“.

01.01.2013

19. § 9 včetně nadpisu zní:

01.01.2013

㤠9

01.01.2013

Energetický audit

01.01.2013

(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že

01.01.2013

a) budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,

01.01.2013

b) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).

01.01.2013

(2) Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí

01.01.2013

a) být zpracován pouze

01.01.2013

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo

01.01.2013

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),

01.01.2013

b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

01.01.2013

(3) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství v případě, že pro ně nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce 1, jsou

01.01.2013

a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,

01.01.2013

b) splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace,

01.01.2013

c) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

01.01.2013

(4) Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na

01.01.2013

a) stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího právního předpisu,

01.01.2013

b) dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.

01.01.2013

(5) Obsah a způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.01.2013

20. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2013

㤠9a

01.01.2013

Energetický posudek

01.01.2013

(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro

01.01.2013

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW; energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a odst. 4 písm. c),

01.01.2013

b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu4), 14) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných,

01.01.2013

c) posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu4), 14) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW,

01.01.2013

d) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,

01.01.2013

e) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene d).

01.01.2013

(2) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek také pro

01.01.2013

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW; v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu,

01.01.2013

b) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy; v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu,

01.01.2013

c) podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla,

01.01.2013

d) vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,

01.01.2013

e) posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c).

01.01.2013

(3) Energetický posudek musí

01.01.2013

a) být zpracován pouze

01.01.2013

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo

01.01.2013

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),

01.01.2013

b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

01.01.2013

(4) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství jsou

01.01.2013

a) oznámit ministerstvu zpracování energetického posudku osobou podle odstavce 3 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,

01.01.2013

b) na vyžádání předložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

01.01.2013

(5) Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.01.2013

21. § 10 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6g a 7 zní:

01.01.2013

㤠10

01.01.2013

Energetický specialista

01.01.2013

(1) Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem k

01.01.2013

a) zpracování energetického auditu a energetického posudku,

01.01.2013

b) zpracování průkazu,

01.01.2013

c) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo

01.01.2013

d) provádění kontroly klimatizačních systémů.

01.01.2013

(2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 jsou

01.01.2013

a) složení odborné zkoušky, které se prokazuje protokolem o výsledku zkoušky podle § 10a,

01.01.2013

b) způsobilost k právním úkonům6g),

01.01.2013

c) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3,

01.01.2013

d) odborná způsobilost, která se prokazuje podle odstavce 4.

01.01.2013

(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s předmětem činnosti energetického specialisty, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu7) způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence Rejstříku trestů. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3 letech. Nevydávají-li tyto státy výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.

01.01.2013

(4) Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo vyšší odborné vzdělání v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

01.01.2013

(5) Žádost o udělení oprávnění obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost.

01.01.2013

(6) Energetický specialista je povinen

01.01.2013

a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie a zprávu o kontrole klimatizačního systému, průkaz, energetický audit a energetický posudek vlastníkovi budovy, společenství vlastníků jednotek nebo nájemci budovy,

01.01.2013

b) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a; získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit energetického specialistu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická osoba, která zadala energetickému specialistovi provedení činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo v případě § 10b, nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

01.01.2013

c) opatřit energetický audit, energetický posudek, průkaz nebo zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu o kontrole klimatizačního systému vlastnoručním podpisem, svým jménem a číslem oprávnění uděleným ministerstvem a datem zpracování; evidenční číslo energetického specialisty nesmí být používáno na jiných než na výše uvedených dokumentech,

01.01.2013

d) průběžně vést v elektronické podobě evidenci o provedených činnostech vztahujících se k § 6a, 7a, 9 a 9a a na vyžádání předat údaje z této evidence v elektronické podobě ministerstvu; vzor evidence o provedených činnostech stanoví prováděcí právní předpis,

01.01.2013

e) předkládat na vyžádání ministerstvu nebo Státní energetické inspekci dokumenty a informace vztahující se k činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a a zpracovaným zprávám o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, k zpracovaným kontrolám klimatizačních systémů, k zpracovaným průkazům a k zpracovaným energetickým auditům a energetickým posudkům,

01.01.2013

f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného zpracovávat energetický audit a energetický posudek, být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti,

01.01.2013

g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud

01.01.2013

1. je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo je v pracovním nebo obdobném vztahu nebo má majetkovou účast v právnické osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem kotlů, rozvodů tepelné energie, klimatizačních systémů, budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický posudek nebo průkaz, nebo

01.01.2013

2. je osobou blízkou6g) k osobám podle bodu 1,

01.01.2013

h) absolvovat přezkušování podle § 10a,

01.01.2013

i) na vyžádání ministerstva doložit v úředně ověřené kopii dokumenty prokazující splnění podmínek podle odstavce 2 písm. d),

01.01.2013

j) zpracovávat příslušné dokumenty v souladu s ustanovením § 6a odst. 3 a 5, § 7a odst. 4 a 6, § 9 odst. 2 a 5 a § 9a odst. 3 a 5.

01.01.2013

(7) Energetický specialista je dále povinen absolvovat pravidelné průběžné aktualizační odborné vzdělávání podle § 10a (dále jen „průběžné vzdělávání“); součástí této povinnosti je podání žádosti o absolvování průběžného vzdělávání ministerstvu nejpozději 3 měsíce před uplynutím 3 let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu absolvování posledního průběžného vzdělávání.

01.01.2013

(8) Žádost o průběžné vzdělávání obsahuje údaje podle § 10c odst. 1 a

01.01.2013

a) druh oprávnění podle odstavce 1, ke kterému se bude průběžné vzdělávání vztahovat,

01.01.2013

b) kopii dokladu o posledním absolvování průběžného vzdělávání,

01.01.2013

c) čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech prokazujících odbornou způsobilost, v opačném případě kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost.

01.01.2013

(9) Vzor žádosti o udělení oprávnění, vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání a náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2013

6g) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2013

7) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2013

22. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10g, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 16 znějí:

01.01.2013

㤠10a

01.01.2013

Odborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů

01.01.2013

(1) Odborná zkouška

01.01.2013

a) se skládá z ústní a písemné části, jejichž obsah a rozsah je stanoven prováděcím právním předpisem,

01.01.2013

b) se koná před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem podle pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,

01.01.2013

c) je zakončena protokolem o výsledku zkoušky, který vydává zkušební komise.

01.01.2013

(2) Průběžné vzdělávání

01.01.2013

a) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné znalosti platných právních předpisů upravujících hospodaření energií, energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, energetické účinnosti výroben energie včetně výroben energie využívající obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, v rozsahu a podle pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,

01.01.2013

b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená ministerstvem,

01.01.2013

c) je ukončeno písemným odborným testem energetického specialisty z oblastí uvedených v písmenu a); test se vykonává za účasti člena zkušební komise nebo jiné osoby jmenované ministerstvem,

01.01.2013

d) je zakončeno protokolem o absolvování průběžného vzdělávání, který organizace předává energetickému specialistovi a v kopii ministerstvu.

01.01.2013

(3) Požadavek průběžného vzdělávání není splněn, pokud se energetický specialista neúčastní průběžného vzdělávání, má nevyhovující výsledek písemného testu nebo nepodá žádost o účast v průběžném vzdělávání v řádném termínu.

01.01.2013

(4) Přezkušování

01.01.2013

a) se provádí na základě výzvy ministerstva před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem, a to

01.01.2013

1. pro nesplnění podmínek průběžného vzdělávání podle odstavce 2, nebo

01.01.2013

2. na návrh Státní energetické inspekce,

01.01.2013

b) se provádí na základě podkladů pro přezkušování, kterými jsou zprávy o kontrolách kotlů a rozvodů tepelné energie, zprávy o kontrolách klimatizačních systémů, energetické audity, nebo energetické posudky a průkazy, které na základě evidence činnosti energetického specialisty určí ministerstvo,

01.01.2013

c) je zakončeno protokolem o výsledku přezkoušení, který vydává zkušební komise.

01.01.2013

(5) Ministerstvo pověří organizaci podle odstavce 2 písm. b) na žádost organizace, jestliže

01.01.2013

a) prokáže odbornou úroveň pravidel pro průběžné vzdělávání podle odstavce 2 písm. a),

01.01.2013

b) prokáže neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky její činnosti, a

01.01.2013

c) vyčíslí cenu odborného kurzu tvořenou náklady a přiměřeným ziskem,

01.01.2013

a to na dobu 4 let; po skončení této doby může ministerstvo na žádost organizace dobu jejího pověření prodloužit, a to i opakovaně.

01.01.2013

(6) Neplní-li pověřená organizace povinnosti stanovené v tomto zákoně, ministerstvo rozhodne o zrušení pověření organizace k průběžnému vzdělávání.

01.01.2013

(7) Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování, pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2013

§ 10b

01.01.2013

Vydání a zrušení oprávnění a zápis energetického specialisty do seznamu energetických specialistů

01.01.2013

(1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky pro udělení oprávnění, a zapíše jej do seznamu energetických specialistů.

01.01.2013

(2) Pokud ministerstvo žádost zamítne, opakovanou žádost o udělení oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 roku od doručení rozhodnutí ministerstva o zamítnutí žádosti. V případě, že uchazeč v žádosti uvedl nepravdivé informace prokazující jeho odbornou způsobilost, může uchazeč znovu podat žádost po uplynutí 6 let od podání původní žádosti.

01.01.2013

(3) Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne energetického specialistu ze seznamu energetických specialistů v případě, že energetický specialista již nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění podle § 10 odst. 2 nebo poruší povinnosti podle tohoto zákona. Oprávnění zaniká smrtí energetického speciality nebo jeho prohlášením za mrtvého; v tom případě ministerstvo vyškrtne energetického specialistu ze seznamu energetických specialistů.

01.01.2013

(4) Energetický specialista je po doručení rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění povinen okamžitě ukončit činnost, pro kterou mu bylo zrušeno oprávnění; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

01.01.2013

§ 10c

01.01.2013

Seznam energetických specialistů

01.01.2013

(1) Do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem se zapisují následující údaje

01.01.2013

a) číslo oprávnění,

01.01.2013

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

01.01.2013

c) datum narození,

01.01.2013

d) druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,

01.01.2013

e) adresa místa trvalého pobytu,

01.01.2013

f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),

01.01.2013

g) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

01.01.2013

h) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou,

01.01.2013

i) datum absolvování průběžného vzdělávání.

01.01.2013

(2) Údaje ze seznamu energetických specialistů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva.

01.01.2013

(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro účely správního řízení o udělení a zrušení oprávnění energetických specialistů

01.01.2013

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

01.01.2013

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

01.01.2013

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

01.01.2013

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

01.01.2013

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

01.01.2013

b) datum narození,

01.01.2013

c) adresa místa pobytu,

01.01.2013

d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

01.01.2013

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

01.01.2013

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.01.2013

b) datum narození,

01.01.2013

c) rodné číslo,

01.01.2013

d) státní občanství,

01.01.2013

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

01.01.2013

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

01.01.2013

g) datum úmrtí,

01.01.2013

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

01.01.2013

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

01.01.2013

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.01.2013

b) datum narození,

01.01.2013

c) rodné číslo,

01.01.2013

d) státní občanství,

01.01.2013

e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

01.01.2013

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

01.01.2013

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

01.01.2013

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

01.01.2013

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

01.01.2013

§ 10d

01.01.2013

Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů

01.01.2013

(1) Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „osoba oprávněná provést instalaci“) je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem.

01.01.2013

(2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 jsou

01.01.2013

a) úspěšné absolvování odborného proškolení, které se prokazuje protokolem o absolvování odborného proškolení,

01.01.2013

b) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3,

01.01.2013

c) odborná způsobilost, která se prokazuje podle odstavce 4.

01.01.2013

(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s předmětem činnosti oprávněné osoby, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu7) způsobem umožňujícím dálkový přístup výpis z evidence Rejstříku trestů. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3 letech. Nevydávají-li tyto státy výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.

01.01.2013

(4) Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje kvalifikace podle zvláštního právního předpisu16).

01.01.2013

(5) Žádost o udělení oprávnění obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost.

01.01.2013

(6) Osoba oprávněná provést instalaci je povinna

01.01.2013

a) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděla v souvislosti s prováděním činnosti podle § 7 odst. 4 písm. b); získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby; zprostit oprávněnou osobu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická osoba, která zadala oprávněné osobě provedení činnosti podle § 7 odst. 4 písm. b) nebo, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

01.01.2013

b) předat kopii oprávnění stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokazující oprávnění vykonávat činnosti podle § 7 odst. 4 písm. b) ještě před zahájením činnosti,

01.01.2013

c) předložit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci na vyžádání požadované doklady k činnostem podle § 7 odst. 4 písm. b),

01.01.2013

d) opětovně absolvovat průběžné aktualizační odborné proškolení na základě rozhodnutí ministerstva.

01.01.2013

(7) Osoba oprávněná provést instalaci je dále povinna absolvovat průběžné aktualizační odborné proškolení podle § 10e (dále jen „průběžné proškolení“); součástí této povinnosti je podání žádosti o absolvování průběžného proškolení ministerstvu nejpozději 3 měsíce před uplynutím 5 let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu absolvování posledního průběžného proškolení.

01.01.2013

(8) Žádost o průběžné proškolení obsahuje údaje podle § 10g odst. 1 a

01.01.2013

a) kopii dokladu o posledním absolvování průběžného proškolení,

01.01.2013

b) čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech prokazujících odbornou způsobilost, v opačném případě kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost.

01.01.2013

(9) Vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného proškolení stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2013

§ 10e

01.01.2013

Odborné proškolení a průběžné proškolení osob oprávněných provést instalaci

01.01.2013

(1) Odborné proškolení a průběžné proškolení

01.01.2013

a) upevňuje, prohlubuje a aktualizuje teoretické a praktické znalosti a zkušenosti v oblasti instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů v rozsahu a podle pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,

01.01.2013

b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená ministerstvem,

01.01.2013

c) je ukončeno ze strany žadatele nebo oprávněné osoby písemným odborným testem a praktickou zkouškou z oblastí uvedených v písmenu a); test a praktická zkouška se vykonávají za účasti osoby jmenované ministerstvem,

01.01.2013

d) je zakončeno protokolem o absolvování odborného proškolení nebo průběžného proškolení, který vydává organizace a který organizace předává žadateli nebo oprávněné osobě a v kopii ministerstvu.

01.01.2013

(2) Požadavek odborného proškolení nebo průběžného proškolení není splněn, pokud se žadatel nebo oprávněná osoba nezúčastní odborného proškolení nebo průběžného proškolení, má nevyhovující výsledek písemného odborného testu nebo praktické zkoušky nebo nepodá žádost o průběžné proškolení v řádném termínu.

01.01.2013

(3) Ministerstvo pověří organizaci podle odstavce 1 písm. b) na žádost organizace, jestliže

01.01.2013

a) prokáže odbornou úroveň pravidel pro odborné proškolení nebo průběžné proškolení podle odstavce 1 písm. a),

01.01.2013

b) prokáže neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky její činnosti, a

01.01.2013

c) vyčíslí cenu odborného proškolení nebo průběžného proškolení tvořenou náklady a přiměřeným ziskem,

01.01.2013

a to na dobu 4 let; po skončení této doby může ministerstvo na žádost organizace dobu jejího pověření prodloužit, a to i opakovaně.

01.01.2013

(4) Neplní-li pověřená organizace povinnosti stanovené v tomto zákoně, ministerstvo rozhodne o zrušení pověření organizace k odbornému proškolení anebo průběžnému proškolení.

01.01.2013

(5) Obsah a rozsah odborného proškolení, obsah a rozsah průběžného proškolení, pravidla a jednání organizace pořádající odborné a průběžné proškolení stanoví prováděcí právní předpis.

01.01.2013

§ 10f

01.01.2013

Vydání a zrušení oprávnění a zápis osoby oprávněné provést instalaci do seznamu oprávněných osob, které mohou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje

01.01.2013

(1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky pro udělení oprávnění, a zapíše jej do seznamu oprávněných osob, které mohou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje (dále jen „seznam oprávněných osob“).

01.01.2013

(2) Pokud ministerstvo žádost zamítne, opakovanou žádost o udělení oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 roku od doručení rozhodnutí ministerstva o zamítnutí žádosti.

01.01.2013

(3) Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne osobu oprávněnou provést instalaci ze seznamu oprávněných osob v případě, že osoba oprávněná provést instalaci již nesplňuje podmínky pro udělení oprávnění podle § 10d odst. 2 nebo poruší povinnosti podle tohoto zákona. Oprávnění zaniká smrtí osoby oprávněné provést instalaci nebo jejím prohlášením za mrtvou, v tom případě ministerstvo vyškrtne osobu oprávněnou provést instalaci ze seznamu oprávněných osob.

01.01.2013

(4) Osoba oprávněná provést instalaci je po doručení rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění povinna okamžitě ukončit činnost, pro kterou jí bylo zrušeno oprávnění; rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

01.01.2013

§ 10g

01.01.2013

Seznam oprávněných osob

01.01.2013

(1) Do seznamu oprávněných osob vedeného ministerstvem se zapisují následující údaje

01.01.2013

a) číslo oprávnění,

01.01.2013

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

01.01.2013

c) datum narození,

01.01.2013

d) druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,

01.01.2013

e) adresa místa trvalého pobytu,

01.01.2013

f) další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),

01.01.2013

g) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

01.01.2013

h) obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou,

01.01.2013

i) datum absolvování průběžného proškolení.

01.01.2013

(2) Údaje ze seznamu oprávněných osob jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva.

01.01.2013

(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro účely správního řízení o udělení a zrušení oprávnění oprávněných osob

01.01.2013

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

01.01.2013

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

01.01.2013

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

01.01.2013

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

01.01.2013

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

01.01.2013

b) datum narození,

01.01.2013

c) adresa místa pobytu,

01.01.2013

d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

01.01.2013

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

01.01.2013

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.01.2013

b) datum narození,

01.01.2013

c) rodné číslo,

01.01.2013

d) státní občanství,

01.01.2013

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

01.01.2013

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

01.01.2013

g) datum úmrtí,

01.01.2013

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

01.01.2013

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

01.01.2013

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.01.2013

b) datum narození,

01.01.2013

c) rodné číslo,

01.01.2013

d) státní občanství,

01.01.2013

e) druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

01.01.2013

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

01.01.2013

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

01.01.2013

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

01.01.2013

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

01.01.2013

16) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2013

23. V § 11 odstavec 1 zní:

01.01.2013

(1) Ministerstvo

01.01.2013

a) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, provádí její aktualizaci a vyhodnocování,

01.01.2013

b) zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení,

01.01.2013

c) zpracovává Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení,

01.01.2013

d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu,

01.01.2013

e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov a působí na snižování její spotřeby a snížení negativních dopadů na životní prostředí při nakládání s energií a využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů,

01.01.2013

f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu,

01.01.2013

g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a propagací efektivního využívání energie a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

01.01.2013

h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti nakládání s energií za účelem zahraniční pomoci, účasti České republiky v mezinárodních organizacích a prezentace dosažených výsledků,

01.01.2013

i) vydává a zrušuje oprávnění energetického specialisty a vede seznam energetických specialistů,

01.01.2013

j) jmenuje zkušební komisi, která provádí odbornou zkoušku a přezkušování energetických specialistů, a stanovuje pravidla jednání této zkušební komise,

01.01.2013

k) pověřuje organizaci, která provádí průběžné vzdělávání energetických specialistů, a stanovuje pravidla jednání této organizace,

01.01.2013

l) pověřuje organizaci, která provádí odborné proškolení a průběžné proškolení osob oprávněných provést instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje, a stanovuje pravidla jednání této organizace,

01.01.2013

m) vydává a zrušuje oprávnění osoby oprávněné provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje a vede seznam oprávněných osob,

01.01.2013

n) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje,

01.01.2013

o) informuje Evropskou komisi o plnění závazků vyplývajících ze směrnic a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady,

01.01.2013

p) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotlivých forem podpory pro úspory energie a pro zařízení využívající energii z obnovitelných a druhotných zdrojů energie.“.

01.01.2013

24. § 11a se zrušuje.

01.01.2013

25. § 12 včetně nadpisu zní:

01.01.2013

㤠12

01.01.2013

Přestupky

01.01.2013

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

01.01.2013

a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo činnost osoby oprávněné provést instalaci,

01.01.2013

b) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,

01.01.2013

c) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,

01.01.2013

d) jako vlastník kotlů s výkonem nad 20 kW a rozvodů tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,

01.01.2013

e) jako vlastník klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,

01.01.2013

f) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,

01.01.2013

g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní

01.01.2013

1. některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3,

01.01.2013

2. některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, nebo

01.01.2013

3. některou z povinností podle § 9 odst. 1 nebo 3, nebo § 9a odst. 1 nebo 4,

01.01.2013

h) jako vlastník budovy nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 2,

01.01.2013

i) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 3 nebo 7,

01.01.2013

j) jako konečný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů regulujících dodávku tepelné energie konečným uživatelům podle § 7 odst. 4 písm. a).

01.01.2013

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

01.01.2013

a) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j),

01.01.2013

b) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) nebo h).“.

01.01.2013

26. V § 12a odstavec 1 zní:

01.01.2013

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2013

a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo osoby oprávněné provést instalaci,

01.01.2013

b) jako držitel licence na podnikání v energetických odvětvích nebo dodavatel tuhých a kapalných paliv nebo zpracovatel komunálních odpadů neposkytne pořizovateli na jeho výzvu potřebné podklady a údaje podle § 4 odst. 6,

01.01.2013

c) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,

01.01.2013

d) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,

01.01.2013

e) jako dodavatel zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v rozporu s § 6 odst. 3 uvede v technické dokumentaci nebo návodu na použití nesprávné, zkreslené nebo neúplné informace,

01.01.2013

f) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kW a rozvody tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,

01.01.2013

g) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící klimatizační systém se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,

01.01.2013

h) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,

01.01.2013

i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek

01.01.2013

1. nesplní některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3, nebo

01.01.2013

2. nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1,

01.01.2013

j) jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 2,

01.01.2013

k) jako stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství

01.01.2013

1. nepodrobí budovu nebo energetické hospodářství energetickému auditu podle § 9 odst. 1,

01.01.2013

2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 3,

01.01.2013

3. nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst. 1, nebo

01.01.2013

4. neoznámí ministerstvu provedení energetického posudku podle § 9a odst. 4 písm. a),

01.01.2013

l) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 3 nebo 7,

01.01.2013

m) jako energetický specialista

01.01.2013

1. v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje neobjektivní, nesprávnou nebo neúplnou zprávu o kontrolách provozovaných kotlů, příslušných rozvodů tepelné energie nebo klimatizačních systémů,

01.01.2013

2. v rozporu s § 7a odst. 4 písm. d) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně průkaz,

01.01.2013

3. v rozporu s § 9 odst. 2 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně energetický audit,

01.01.2013

4. v rozporu s § 9a odst. 3 písm. b) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně energetický posudek,

01.01.2013

5. nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 6,

01.01.2013

6. neabsolvuje průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7, nebo

01.01.2013

7. okamžitě neukončí činnost podle § 10b odst. 4,

01.01.2013

n) jako osoba oprávněná provést instalaci

01.01.2013

1. nesplní některou z povinností podle § 10d odst. 6,

01.01.2013

2. neabsolvuje průběžné proškolení podle § 10d odst. 7, nebo

01.01.2013

3. okamžitě neukončí činnost podle § 10f odst. 4,

01.01.2013

o) jako výrobce elektřiny nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 4 nebo 5.“.

01.01.2013

27. V § 12a odst. 2 se písmena a) až f) zrušují.

01.01.2013

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena a) až g).

01.01.2013

28. V § 12a odstavec 3 zní:

01.01.2013

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

01.01.2013

a) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7 nebo podle odstavce 1 písm. n),

01.01.2013

b) 200000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h), i), j) nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4,

01.01.2013

c) 5000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k) bodu 1 nebo 3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm. o) nebo podle odstavce 2.“.

01.01.2013

29. V § 12a se odstavce 4 až 6 zrušují.

01.01.2013

30. V § 13 odst. 1 se slova „Ministerstvo obrany,“ zrušují.

01.01.2013

31. V § 13 odst. 2 větě druhé se za slovo „vydává“ vkládají slova „na základě žádosti stavebníka“ a slova „jejichž rozsah“ se nahrazují slovy „vzor žádosti a rozsah závazného stanoviska“.

01.01.2013

32. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

01.01.2013

(5) Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy uplatňuje závazná stanoviska podle tohoto zákona v územním řízení a stavebním řízení u staveb důležitých pro obranu státu17).

01.01.2013

17) § 29 a 43 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.“.

01.01.2013

33. V § 13a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2013

(2) Kontrolu dodržování tohoto zákona v objektech důležitých pro obranu státu17) provádí Ministerstvo obrany, v objektech sloužících k plnění úkolů Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služby a v objektech organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra provádí Ministerstvo vnitra a u staveb, u kterých Ministerstvo spravedlnosti vykonává působnost stavebního úřadu, provádí Ministerstvo spravedlnosti.“.

01.01.2013

34. V § 14 odst. 4 se slova „§ 6, § 6a, § 8 až 10“ nahrazují slovy „§ 6 až 10a, § 10d, § 10e“.


01.01.2013

Čl. II

01.01.2013

Přechodná ustanovení

01.01.2013

1. Osoba oprávněná vykonávat kontrolu účinnosti kotlů, klimatizačních systémů, zpracovat průkaz energetické náročnosti budov a energetický audit přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je povinna podat žádost o průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pro oprávnění vydaná do 31. prosince 2007, pro oprávnění vydaná do 31. prosince 2009 do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a pro oprávnění vydaná po 31. prosinci 2009 do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud má oprávněná osoba více oprávnění s různým termínem jejich vydání, vztahuje se povinnost podat žádost o průběžné vzdělávání podle věty první k termínu vydání nejstaršího oprávnění.

01.01.2013

2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2013

3. Povinnost podle § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2013

4. Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jsou platné 10 let od doby svého vypracování a považují se za průkazy podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle § 7a odst. 1 písm. a).

01.01.2013

Čl. III

01.01.2013

Účinnost

02.10.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení § 6 odst. 4 až 7 a § 7 odst. 4 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


01.01.2013

Němcová v. r.

01.01.2013

Nečas v. r.

Přesunout nahoru