PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 255/2012 Sb.Zákon o kontrole (kontrolní řád)

Částka 86/2012
Platnost od 19.07.2012
Účinnost od 01.01.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2014

255

01.01.2014

ZÁKON

01.01.2014

ze dne 14. června 2012

01.01.2014

o kontrole (kontrolní řád)

01.01.2014

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2014

ČÁST PRVNÍ

01.01.2014

KONTROLNÍ ŘÁD

01.01.2014

HLAVA I

01.01.2014

OBECNÁ USTANOVENÍ

01.01.2014

§ 1

01.01.2014

Působnost zákona

01.01.2014

(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „kontrolní orgán“), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob (dále jen „kontrolovaná osoba“).

01.01.2014

(2) Kontrolní orgány postupují podle tohoto zákona rovněž při kontrole výkonu státní správy a dále při kontrole činnosti právnických osob založených nebo zřízených státem nebo územním samosprávným celkem vykonávané ze strany zakladatele nebo zřizovatele, nejde-li o kontrolu činnosti těchto právnických osob upravenou předpisy soukromého práva.

01.01.2014

§ 2

01.01.2014

Kontrola

01.01.2014

Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí byly uloženy na základě těchto předpisů.

01.01.2014

HLAVA II

01.01.2014

ÚKONY PŘEDCHÁZEJÍCÍ KONTROLE

01.01.2014

§ 3

01.01.2014

Úkony předcházející kontrole

01.01.2014

(1) Kontrolní orgán může provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu.

01.01.2014

(2) O úkonech podle odstavce 1 se pořídí záznam. Navazuje-li na tyto úkony kontrola, mohou sloužit skutečnosti takto získané jako podklad pro kontrolní zjištění.

01.01.2014

HLAVA III

01.01.2014

PRŮBĚH KONTROLY

01.01.2014

§ 4

01.01.2014

Pověření ke kontrole

01.01.2014

(1) Kontrolu vykonává fyzická osoba, kterou kontrolní orgán k tomu pověřil (dále jen „kontrolující“).

01.01.2014

(2) Pověření ke kontrole vydává vedoucí kontrolního orgánu, anebo osoba k tomu pověřená vedoucím kontrolního orgánu (dále jen „nadřízená osoba kontrolujícího“). Je-li při jednotlivé kontrole kontrolujících více, určí nadřízená osoba kontrolujícího jednoho z nich vedoucím kontrolní skupiny.

01.01.2014

(3) Pověření ke kontrole má formu

01.01.2014

a) písemného pověření k jednotlivé kontrole, nebo

01.01.2014

b) průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.

01.01.2014

§ 5

01.01.2014

Zahájení kontroly

01.01.2014

(1) Kontrolní orgán zahajuje kontrolu z moci úřední.

01.01.2014

(2) Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je

01.01.2014

a) předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen „povinná osoba“), jež je přítomna na místě kontroly,

01.01.2014

b) doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě; součástí oznámení musí být pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolujících, nebo

01.01.2014

c) první z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě, jež je přítomna na místě kontroly, pokud je provedení takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly třeba.

01.01.2014

(3) Je-li kontrola zahájena podle odstavce 2 písm. a) nebo c) bez přítomnosti kontrolované osoby, informuje kontrolující kontrolovanou osobu o zahájení kontroly dodatečně.

01.01.2014

§ 6

01.01.2014

Přizvané osoby

01.01.2014

(1) Kontrolní orgán může k účasti na kontrole v zájmu dosažení jejího účelu přizvat fyzickou osobu (dále jen „přizvaná osoba“).

01.01.2014

(2) Kontrolní orgán vystaví přizvané osobě pověření a poučí přizvanou osobu o jejích právech a povinnostech při účasti na kontrole.

01.01.2014

(3) Práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby vůči přizvané osobě se řídí přiměřeně ustanoveními tohoto zákona o právech a povinnostech kontrolované osoby a povinné osoby vůči kontrolujícímu.

01.01.2014

§ 7

01.01.2014

Vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor

01.01.2014

Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Vlastníci nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolujícímu vstup umožnit.

01.01.2014

§ 8

01.01.2014

Další práva kontrolujícího

01.01.2014

Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly dále oprávněn

01.01.2014

a) požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly,

01.01.2014

b) provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky,

01.01.2014

c) požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen „podklady“); v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat originální podklady,

01.01.2014

d) pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy,

01.01.2014

e) v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou,

01.01.2014

f) vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k výkonu kontroly.

01.01.2014

§ 9

01.01.2014

Povinnosti kontrolujícího

01.01.2014

Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly povinen

01.01.2014

a) zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady,

01.01.2014

b) šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby,

01.01.2014

c) předložit kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole, a požádá-li o to kontrolovaná osoba nebo povinná osoba, též další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,

01.01.2014

d) vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich zajištění, neprodleně je vrátit,

01.01.2014

e) umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly,

01.01.2014

f) vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě.

01.01.2014

§ 10

01.01.2014

Práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby

01.01.2014

(1) Kontrolovaná osoba je oprávněna

01.01.2014

a) požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,

01.01.2014

b) namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby,

01.01.2014

c) seznámit se s obsahem protokolu o kontrole,

01.01.2014

d) podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.

01.01.2014

(2) Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.

01.01.2014

(3) Povinná osoba je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby.

01.01.2014

§ 11

01.01.2014

Odebrané vzorky

01.01.2014

(1) Kontrolující může odebírat pouze nezbytně nutné množství vzorku; o odběru vzorku vydá potvrzení. Kontrolní orgán odebraný vzorek vrátí, je-li to možné.

01.01.2014

(2) Za odebraný vzorek zaplatí kontrolní orgán osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů.

01.01.2014

(3) Nárok na náhradu podle odstavce 2 nevzniká, pokud

01.01.2014

a) byl vzorek vrácen, anebo osoba, jíž byl vzorek odebrán, jej odmítla převzít zpět, nebo prohlásila, že jeho vrácení nebo náhradu nepožaduje, nebo

01.01.2014

b) odebraný vzorek nesplňuje požadavky stanovené jinými právními předpisy anebo rozhodnutím nebo opatřením příslušného orgánu.

01.01.2014

§ 12

01.01.2014

Protokol o kontrole

01.01.2014

(1) Protokol o kontrole obsahuje skutečnosti vztahující se k vykonané kontrole. Vždy však obsahuje alespoň

01.01.2014

a) označení kontrolního orgánu a kontrolujícího,

01.01.2014

b) označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly,

01.01.2014

c) označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání,

01.01.2014

d) označení kontrolované osoby,

01.01.2014

e) označení předmětu kontroly,

01.01.2014

f) kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,

01.01.2014

g) poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,

01.01.2014

h) kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí,

01.01.2014

i) poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají,

01.01.2014

j) datum vyhotovení,

01.01.2014

k) podpis kontrolujícího.

01.01.2014

(2) Protokol o kontrole se vyhotoví ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů.

01.01.2014

(3) Stejnopis protokolu o kontrole doručí kontrolní orgán kontrolované osobě.

01.01.2014

§ 13

01.01.2014

Námitky

01.01.2014

(1) Námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.

01.01.2014

(2) Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

01.01.2014

§ 14

01.01.2014

Vyřizování námitek

01.01.2014

(1) Nevyhoví-li námitkám vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví, nebo je zamítne. Ve zvlášť složitém případu se lhůta pro vyřízení námitek nadřízenou osobou kontrolujícího prodlužuje o 30 dnů. O tomto prodloužení lhůty nadřízená osoba kontrolujícího kontrolovanou osobu předem vyrozumí.

01.01.2014

(2) Námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, nadřízená osoba kontrolujícího zamítne jako nedůvodné. Nadřízená osoba kontrolujícího zamítne také námitky podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.

01.01.2014

(3) Jestliže je do vyřízení námitek zahájeno s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení sankce nebo opatření k nápravě v přímé souvislosti se skutečností obsaženou v protokolu o kontrole, lze se souhlasem nadřízené osoby kontrolujícího námitky vyřídit v rámci tohoto správního řízení; je-li ke správnímu řízení příslušný jiný správní orgán než kontrolní orgán, který kontrolu vykonal, lze se souhlasem nadřízené osoby kontrolujícího námitky předat tomuto správnímu orgánu. O předání námitek kontrolní orgán kontrolovanou osobu vyrozumí. Jestliže je však správní řízení zahájeno v přímé souvislosti pouze s některými skutečnostmi obsaženými v protokolu o kontrole, které lze od ostatních skutečností v daném protokolu o kontrole oddělit, postupuje se podle věty první pouze ohledně námitek, které se týkají skutečností, k nimž je správní řízení zahájeno. Vyřízení námitek se uvede v odůvodnění rozhodnutí vydaného v rámci tohoto správního řízení.

01.01.2014

§ 15

01.01.2014

Přestupky

01.01.2014

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

01.01.2014

a) jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2,

01.01.2014

b) jako povinná osoba nesplní povinnost podle § 10 odst. 3.

01.01.2014

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 500000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200000 Kč.

01.01.2014

§ 16

01.01.2014

Správní delikty

01.01.2014

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2014

a) jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2,

01.01.2014

b) jako povinná osoba nesplní povinnost podle § 10 odst. 3.

01.01.2014

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 500000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do 200000 Kč.

01.01.2014

§ 17

01.01.2014

Společná ustanovení

01.01.2014

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

01.01.2014

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

01.01.2014

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 6 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy byl spáchán.

01.01.2014

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se použijí ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

01.01.2014

(5) Správní delikty podle § 15 a 16 pojednává v prvním stupni kontrolní orgán, který je příslušný k provedení kontroly, v souvislosti s níž byl správní delikt spáchán.

01.01.2014

§ 18

01.01.2014

Ukončení kontroly

01.01.2014

Kontrola je ukončena

01.01.2014

a) marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky,

01.01.2014

b) dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě, nebo

01.01.2014

c) dnem, ve kterém byly námitky předány k vyřízení správnímu orgánu (§ 14 odst. 3).

01.01.2014

§ 19

01.01.2014

Kontrola výkonu státní správy

01.01.2014

(1) Při kontrole výkonu státní správy je kontrolující dále oprávněn ukládat opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.

01.01.2014

(2) Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou se uvede v protokolu o kontrole.

01.01.2014

HLAVA IV

01.01.2014

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

01.01.2014

§ 20

01.01.2014

Povinnost mlčenlivosti

01.01.2014

(1) Kontrolující nebo přizvaná osoba má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla v souvislosti s kontrolou nebo s úkony předcházejícími kontrole, a nezneužívat takto získaných informací.

01.01.2014

(2) Povinnost mlčenlivosti kontrolujícího nebo přizvané osoby trvá i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného vztahu.

01.01.2014

(3) Kontrolujícího nebo přizvanou osobu může povinnosti mlčenlivosti zprostit ten, v jehož zájmu tuto povinnost kontrolující nebo přizvaná osoba má, anebo ve veřejném zájmu nadřízená osoba kontrolujícího.

01.01.2014

§ 21

01.01.2014

Oprava nesprávností a došetření věci

01.01.2014

(1) Nesprávnosti v protokolu o kontrole opraví kontrolní orgán z moci úřední formou dodatku k protokolu o kontrole, jehož stejnopis se doručí kontrolované osobě a přiloží k protokolu o kontrole.

01.01.2014

(2) Je-li to na základě podaných námitek nebo k opravě zjištěných nesprávností v protokolu o kontrole zapotřebí, provede kontrolující došetření věci. Výsledek došetření věci se zaznamená v dodatku k protokolu o kontrole, jehož stejnopis se doručí kontrolované osobě a přiloží k protokolu o kontrole.

01.01.2014

(3) Při došetření věci se použijí ustanovení § 6 až 11, § 13 až 17 a § 20 obdobně.

01.01.2014

§ 22

01.01.2014

Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu

01.01.2014

Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny dokumenty nebo jejich části, z nichž lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole.

01.01.2014

§ 23

01.01.2014

Náklady kontroly

01.01.2014

(1) Náklady vzniklé kontrolnímu orgánu v souvislosti s výkonem kontroly nese kontrolní orgán.

01.01.2014

(2) Náklady vzniklé kontrolované osobě nebo povinné osobě v souvislosti s výkonem kontroly nesou tyto osoby.

01.01.2014

§ 24

01.01.2014

Převzetí výkonu kontroly nadřízeným správním orgánem

01.01.2014

(1) Výkon kontroly může v odůvodněných případech převzít nadřízený správní orgán kontrolního orgánu. O této skutečnosti vyrozumí nadřízený správní orgán kontrolní orgán, který je jinak k výkonu takové kontroly příslušný.

01.01.2014

(2) Převezme-li nadřízený správní orgán výkon kontroly podle odstavce 1, nemůže tutéž kontrolu vykonat kontrolní orgán, který je jinak k výkonu takové kontroly příslušný. Nadřízený správní orgán jej však bez zbytečného odkladu o výsledku kontroly informuje.

01.01.2014

§ 25

01.01.2014

Spolupráce kontrolních orgánů

01.01.2014

(1) Kontrolní orgány v zájmu dobré správy vzájemně spolupracují a koordinují své kontroly.

01.01.2014

(2) Požádá-li kontrolní orgán jiný kontrolní orgán nebo další orgán veřejné moci o poskytnutí údajů, informací nebo jiných kontrolních podkladů potřebných k provedení kontroly, oslovený orgán tyto údaje, informace a další kontrolní podklady poskytne, pokud je má k dispozici a nebrání-li tomu plnění povinností uložených jiným právním předpisem, s výjimkou povinnosti mlčenlivosti.

01.01.2014

(3) Kontrolní orgán na požádání sdělí výsledky kontrol jinému kontrolnímu orgánu nebo orgánu veřejné moci, jestliže jsou potřebné pro výkon jeho působnosti. Zaměstnanci zařazení v těchto orgánech jsou povinni o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost; § 20 se použije obdobně.

01.01.2014

(4) Kontrolní orgán předá svá zjištění o nedostatcích příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky.

01.01.2014

§ 26

01.01.2014

Zveřejňování informací o kontrolách

01.01.2014

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

01.01.2014

§ 27

01.01.2014

Plánování kontrol

01.01.2014

Kontrolní orgán zpracuje plán kontrol, nebrání-li tomu jejich povaha nebo účel. Kontrolní orgán koordinuje obsah plánu kontrol s ostatními kontrolními orgány, je-li to v zájmu ochrany práv kontrolovaných osob a nebrání-li tomu účel kontrol.

01.01.2014

§ 28

01.01.2014

Vztah ke správnímu řádu

01.01.2014

Nestanoví-li zákon jinak, postupuje se při kontrole podle správního řádu.

01.01.2014

HLAVA V

01.01.2014

PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

01.01.2014

§ 29

01.01.2014

Přechodná ustanovení

01.01.2014

(1) Kontrola zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2014

(2) Obsahují-li dosavadní pověření ke kontrole ve formě průkazu odkaz na zákon o státní kontrole, zůstávají v platnosti nejdéle do 31. prosince 2017.

01.01.2014

§ 30

01.01.2014

Zrušovací ustanovení

01.01.2014

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, se zrušuje.


01.01.2014

ČÁST DRUHÁ

01.01.2014

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

01.01.2014

§ 31

01.01.2014

V § 31 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, se za slovo „neplatí“ vkládají slova „zákon o kontrole a“.

01.01.2014

ČÁST TŘETÍ

01.01.2014

Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností

01.01.2014

§ 32

01.01.2014

V zákoně č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 386/2004 Sb., zákona č. 190/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 220/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se v části třetí hlava třetí zrušuje.

01.01.2014

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2014

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

01.01.2014

§ 33

01.01.2014

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 456/2011 Sb., se část třináctá zrušuje.

01.01.2014

ČÁST PÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

01.01.2014

§ 34

01.01.2014

V zákoně č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 378/2007 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se část desátá zrušuje.

01.01.2014

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2014

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

01.01.2014

§ 35

01.01.2014

V zákoně č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb., se část dvacátá pátá zrušuje.

01.01.2014

ČÁST SEDMÁ

01.01.2014

Změna zákona č. 392/2005 Sb.

01.01.2014

§ 36

01.01.2014

V zákoně č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

01.01.2014

ČÁST OSMÁ

01.01.2014

Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

01.01.2014

§ 37

01.01.2014

V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se část desátá zrušuje.

01.01.2014

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona č. 230/2006 Sb.

01.01.2014

§ 38

01.01.2014

V zákoně č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 17/2012 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se část šestá zrušuje.

01.01.2014

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2014

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

01.01.2014

§ 39

01.01.2014

V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb. a zákona č. 466/2011 Sb., se část desátá zrušuje.


01.01.2014

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2014

ÚČINNOST

01.01.2014

§ 40

01.01.2014

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


01.01.2014

Němcová v. r.

01.01.2014

Klaus v. r.

01.01.2014

Nečas v. r.

Přesunout nahoru