PLUS na zkoušku

Zákon č. 202/2012 Sb.Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

Částka 70/2012
Platnost od 13.06.2012
Účinnost od 01.09.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.09.2012

202

01.09.2012

ZÁKON

01.09.2012

ze dne 2. května 2012

01.09.2012

o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

01.09.2012

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.09.2012

ČÁST PRVNÍ

01.09.2012

MEDIACE

01.09.2012

HLAVA I

01.09.2012

VÝKON MEDIACE

01.09.2012

§ 1

01.09.2012

Předmět úpravy

01.09.2012

Tento zákon upravuje výkon a účinky mediace prováděné zapsanými mediátory (dále jen „mediátor“).

01.09.2012

§ 2

01.09.2012

Základní pojmy

01.09.2012

Pro účely tohoto zákona se rozumí

01.09.2012

a) mediací postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (dále jen „strana konfliktu“) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody,

01.09.2012

b) rodinnou mediací mediace, která se zaměřuje na řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů,

01.09.2012

c) mediátorem fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů (dále jen „seznam“),

01.09.2012

d) členským státem členský stát Evropské unie, jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor a Švýcarská konfederace,

01.09.2012

e) smlouvou o provedení mediace písemná smlouva mezi stranami konfliktu a nejméně jedním mediátorem o provedení mediace,

01.09.2012

f) mediační dohodou písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti.

01.09.2012

§ 3

01.09.2012

Základní ustanovení

01.09.2012

(1) Dojde-li v průběhu mediace k převodu práv, která jsou předmětem mediace, účinky zahájení mediace trvají. Strana konfliktu, která svoje práva převedla, je povinna tuto skutečnost druhé straně konfliktu bez zbytečného odkladu oznámit.

01.09.2012

(2) Dojde-li v průběhu mediace k pozastavení oprávnění mediátora vykonávat činnost mediátora nebo k jeho vyškrtnutí ze seznamu, účinky zahájení mediace trvají, dokud se o tom strany konfliktu nedozví, nejdéle však po dobu 3 měsíců. Ten, komu bylo pozastaveno oprávnění k výkonu činnosti mediátora nebo kdo byl vyškrtnut ze seznamu, je povinen o tom strany konfliktu neprodleně informovat.

01.09.2012

(3) Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu.

01.09.2012

(4) Před zahájením mediace je mediátor povinen poučit strany konfliktu o svém postavení při mediaci, o účelu a zásadách mediace, o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody, o možnosti mediaci kdykoliv ukončit, o odměně mediátora za provedenou mediaci a o nákladech mediace. Mediátor je povinen strany konfliktu výslovně poučit o tom, že zahájením mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou a že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu.

01.09.2012

§ 4

01.09.2012

Zahájení mediace

01.09.2012

(1) Mediace je zahájena uzavřením smlouvy o provedení mediace.

01.09.2012

(2) Smlouva o provedení mediace musí obsahovat alespoň

01.09.2012

a) označení stran konfliktu,

01.09.2012

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa podnikání mediátora,

01.09.2012

c) vymezení konfliktu, který je předmětem mediace,

01.09.2012

d) výši odměny mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze nebo ujednání o tom, že mediace bude provedena bezplatně,

01.09.2012

e) dobu, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou.

01.09.2012

§ 5

01.09.2012

Odmítnutí mediace

01.09.2012

(1) Mediátor odmítne uzavření smlouvy o provedení mediace, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

01.09.2012

(2) Mediátor může odmítnout uzavření smlouvy o provedení mediace, jestliže je narušena nezbytná důvěra mezi ním a některou ze stran konfliktu.

01.09.2012

§ 6

01.09.2012

Ukončení mediace

01.09.2012

(1) Mediátor již zahájenou mediaci ukončí, jestliže

01.09.2012

a) vznikne podle § 5 odst. 1 důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, nebo

01.09.2012

b) se strany konfliktu s mediátorem nesešly déle než 1 rok.

01.09.2012

(2) Mediátor může již zahájenou mediaci ukončit z důvodu uvedeného v § 5 odst. 2, nebo pokud některá ze stran konfliktu nesložila sjednanou zálohu.

01.09.2012

(3) Mediace končí

01.09.2012

a) uzavřením mediační dohody,

01.09.2012

b) doručením písemného prohlášení mediátora všem stranám konfliktu, že mediace je ukončena z některého důvodu uvedeného v odstavci 1 nebo 2,

01.09.2012

c) okamžikem, kdy je mediátorem doručeno ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení jedné ze stran konfliktu, že v mediaci nebude nadále pokračovat,

01.09.2012

d) souhlasným písemným prohlášením všech stran konfliktu o ukončení mediace podepsaným mediátorem,

01.09.2012

e) uplynutím doby stanovené ve smlouvě o provedení mediace,

01.09.2012

f) pozastavením oprávnění k výkonu činnosti mediátora nebo vyškrtnutím mediátora ze seznamu,

01.09.2012

g) smrtí, prohlášením za mrtvého nebo zánikem jedné ze stran konfliktu, nebo

01.09.2012

h) smrtí mediátora nebo jeho prohlášením za mrtvého.

01.09.2012

§ 7

01.09.2012

Mediační dohoda

01.09.2012

Mediační dohodu uzavírají všechny strany konfliktu. Jejími náležitostmi jsou vedle podpisů stran konfliktu také datum jejího uzavření, doplněné mediátorem, a jeho podpis, kterým se stvrzuje, že mediační dohoda byla uzavřena v rámci mediace.

01.09.2012

§ 8

01.09.2012

Výkon činnosti mediátora

01.09.2012

(1) Mediátor je povinen

01.09.2012

a) provádět mediaci osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí,

01.09.2012

b) respektovat názory stran konfliktu a vytvářet podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci a pro nalezení řešení, které zohledňuje zájmy obou stran a které v případě, kdy se předmět konfliktu bezprostředně týká práv nezletilého dítěte, zohledňuje zejména zájem dítěte,

01.09.2012

c) bez zbytečného odkladu informovat strany konfliktu o všech skutečnostech, pro které by se zřetelem na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům mohl být důvod pochybovat o jeho nepodjatosti,

01.09.2012

d) stvrdit svým podpisem mediační dohodu, která byla uzavřena stranami konfliktu v rámci mediace, a vyznačit datum, kdy byla mediační dohoda uzavřena,

01.09.2012

e) vydat stranám konfliktu na požádání potvrzení o tom, kdy bylo stranám konfliktu doručeno prohlášení podle § 6 odst. 3 písm. b) nebo c),

01.09.2012

f) v případě nařízeného setkání vydat stranám konfliktu potvrzení o tom, že splnily uloženou povinnost setkat se s mediátorem,

01.09.2012

g) vydat stranám konfliktu při ukončení mediace na požádání potvrzení o tom, že uzavřely mediační dohodu a v jaké věci,

01.09.2012

h) doručit ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení jedné ze stran konfliktu, že v mediaci nebude nadále pokračovat,

01.09.2012

i) soustavně se vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti pro řádný výkon činnosti mediátora.

01.09.2012

(2) Mediátor nesmí ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci nebo činil kroky k přípravě mediace, poskytovat právní služby podle jiného právního předpisu, i když je jinak k jejich poskytování oprávněn. Za právní službu se nepovažuje vyjádření právního názoru mediátora v průběhu mediace na věc stran konfliktu nebo některou její dílčí otázku.

01.09.2012

(3) Mediátor je oprávněn provádět mediaci nebo obdobnou činnost pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.

01.09.2012

§ 9

01.09.2012

Povinnost mlčenlivosti mediátora

01.09.2012

(1) Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, a to i po vyškrtnutí ze seznamu. To platí i v případě, že nebyla uzavřena smlouva o provedení mediace.

01.09.2012

(2) Povinnosti mlčenlivosti mohou mediátora zprostit pouze všechny strany konfliktu. Smrtí, prohlášením za mrtvého nebo zánikem některé ze stran konfliktu přechází právo zprostit mediátora mlčenlivosti na jejího právního nástupce.

01.09.2012

(3) Povinností mlčenlivosti není mediátor vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, je-li předmětem řízení spor plynoucí z výkonu činnosti mediátora mezi ním a stranou konfliktu anebo jejím právním nástupcem a dále v rozsahu nezbytném pro svou obranu v rámci výkonu dohledu nad činností mediátora nebo v kárném řízení.

01.09.2012

(4) Povinnost mlčenlivosti mediátora se vztahuje obdobně též na osoby, které se s mediátorem podílejí na zajištění přípravy a průběhu mediace.

01.09.2012

(5) Ten, kdo je mediátorem podle právních předpisů jiného členského státu, nesmí být nucen porušit povinnost mlčenlivosti v rozsahu, v jakém je mu uložena právními předpisy jiného členského státu, na jejichž základě poskytuje své služby.

01.09.2012

§ 10

01.09.2012

Odměna a náhrada nákladů mediátora

01.09.2012

(1) Mediátor má právo na sjednanou odměnu za provedenou mediaci a na náhradu sjednaných hotových výdajů. Hotovými výdaji jsou zejména cestovní výdaje, poštovné a náklady na pořízení opisů a kopií. Mediátor může od stran konfliktu žádat přiměřenou zálohu na odměnu za provedenou mediaci a náhradu sjednaných hotových výdajů.

01.09.2012

(2) Není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno jinak, hradí strany konfliktu sjednanou odměnu mediátora za provedenou mediaci a náhradu jeho sjednaných hotových výdajů rovným dílem.

01.09.2012

(3) Nařídil-li soud účastníkům řízení první setkání s mediátorem a nedohodnou-li se účastníci řízení s mediátorem jinak, náleží mediátorovi odměna stanovená prováděcím právním předpisem. Tuto odměnu hradí strany konfliktu rovným dílem.

01.09.2012

(4) Je-li mediátor plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně za provedenou mediaci a k náhradě hotových výdajů také náhrada za daň z přidané hodnoty, kterou je mediátor povinen z odměny a náhrady hotových výdajů odvést.

01.09.2012

§ 11

01.09.2012

Označení mediátora

01.09.2012

Mediátor je povinen při výkonu činnosti mediátora používat označení „zapsaný mediátor“ nebo „zapsaná mediátorka“. Označení „zapsaný mediátor“ nebo „zapsaná mediátorka“, ani od nich odvozené tvary slov, není oprávněna používat jiná osoba.

01.09.2012

§ 12

01.09.2012

Doručování

01.09.2012

Povinnost mediátora nebo stran konfliktu doručit si mezi sebou písemnost podle tohoto zákona je splněna, pokud je doručena prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta, na adresu uvedenou ve smlouvě o provedení mediace nebo na adresu, a to i elektronickou, kterou za účelem doručování sdělí strany konfliktu mediátorovi. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se adresát o doručení z důvodu okolností na své straně nedozvěděl.

01.09.2012

HLAVA II

01.09.2012

ORGANIZACE MEDIACE

01.09.2012

§ 13

01.09.2012

Dohled nad činností mediátora

01.09.2012

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) vykonává podle jiného právního předpisu1) dohled nad dodržováním povinností stanovených mediátorovi tímto zákonem; to neplatí, je-li mediátorem advokát.

01.09.2012

§ 14

01.09.2012

Oprávnění vykonávat činnost mediátora

01.09.2012

Poskytovat služby mediátora je oprávněna pouze osoba zapsaná v seznamu, pokud jí nebylo oprávnění k výkonu činnosti mediátora pozastaveno, nestanoví-li tento zákon jinak.

01.09.2012

§ 15

01.09.2012

Seznam

01.09.2012

(1) Seznam je informačním systémem veřejné správy, který spravuje ministerstvo.

01.09.2012

(2) Do seznamu se u každé osoby zapisují údaje, které žadatel uvedl a řádně doložil podle § 17 nebo § 19 v žádosti o zápis do seznamu, a jejich případné změny podle § 18. Dále se zapisuje

01.09.2012

a) identifikační číslo osoby přidělené správcem základního registru osob,

01.09.2012

b) datum zápisu do seznamu,

01.09.2012

c) datum pozastavení nebo zániku pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora,

01.09.2012

d) datum vyškrtnutí mediátora ze seznamu.

01.09.2012

(3) Údaje v seznamu jsou veřejné, s výjimkou údajů o datu narození a adrese místa trvalého pobytu. Ministerstvo veřejné údaje zveřejňuje na svých internetových stránkách.

01.09.2012

§ 16

01.09.2012

Podmínky zápisu

01.09.2012

(1) Ministerstvo zapíše na žádost do seznamu fyzickou osobu, která

01.09.2012

a) je způsobilá k právním úkonům,

01.09.2012

b) je bezúhonná,

01.09.2012

c) získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice, nebo získala obdobné vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, uznání takového vzdělání stanoví, anebo které bylo toto vzdělání uznáno podle jiného právního předpisu,

01.09.2012

d) složila zkoušku mediátora nebo jí byla uznána kvalifikace podle jiného právního předpisu2) a

01.09.2012

e) nebyla v posledních 5 letech před podáním žádosti vyškrtnuta ze seznamu postupem podle § 22 odst. 4.

01.09.2012

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro

01.09.2012

a) úmyslný trestný čin, nebo

01.09.2012

b) trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti mediátora.

01.09.2012

(3) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

01.09.2012

(4) Za účelem doložení bezúhonnosti přiloží žadatel, který je občanem jiného členského státu nebo fyzickou osobou uvedenou v jiném právním předpisu2), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle odstavce 3. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží žadatel čestné prohlášení o bezúhonnosti. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

01.09.2012

(5) Za účelem doložení bezúhonnosti přiloží žadatel, který je občanem jiného než členského státu, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží žadatel čestné prohlášení o bezúhonnosti. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

01.09.2012

§ 17

01.09.2012

Žádost o zápis

01.09.2012

(1) V žádosti o zápis do seznamu žadatel uvede

01.09.2012

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu místa podnikání,

01.09.2012

b) identifikační číslo osoby, pokud již bylo přiděleno,

01.09.2012

c) adresu pro doručování písemností na území České republiky, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu nebo od adresy místa podnikání, popřípadě elektronickou adresu pro doručování písemností,

01.09.2012

d) další kontaktní údaje, zejména telefon, fax, elektronickou adresu, adresu dalšího místa výkonu činnosti odlišnou od adresy místa podnikání a údaje o dalším dosaženém vzdělání, pokud je žadatel žádá uvést v seznamu,

01.09.2012

e) zda žádá uvést v seznamu zaměření na rodinnou mediaci,

01.09.2012

f) jazyk, ve kterém se mediace poskytuje.

01.09.2012

(2) K žádosti o zápis do seznamu se připojí

01.09.2012

a) ověřená kopie dokladu prokazujícího splnění podmínky vzdělání podle § 16 odst. 1 písm. c),

01.09.2012

b) ověřená kopie dokumentu podle § 16 odst. 4 nebo 5, jedná-li se o žadatele podle těchto ustanovení,

01.09.2012

c) kopie osvědčení o složení zkoušky mediátora ne starší než 3 roky, nebo ověřená kopie rozhodnutí o uznání kvalifikace podle jiného právního předpisu2),

01.09.2012

d) kopie osvědčení o složení zkoušky z rodinné mediace ne starší než 3 roky, nebo ověřená kopie rozhodnutí o uznání kvalifikace podle jiného právního předpisu2), pokud žadatel žádá uvést v seznamu zaměření na rodinnou mediaci,

01.09.2012

e) ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, žádá-li žadatel uvést v seznamu údaje o dalším dosaženém vzdělání.

01.09.2012

(3) Mediátor je jako adresu místa podnikání povinen uvést místo, kde bude svou činnost skutečně a převážně vykonávat.

01.09.2012

§ 18

01.09.2012

Změny zapsaných údajů

01.09.2012

(1) Mediátor je povinen oznámit ministerstvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů, změny údajů uvedených v § 17 odst. 1 písm. a). Ministerstvo neprodleně zapíše tyto změny do seznamu.

01.09.2012

(2) Na žádost mediátora ministerstvo do seznamu neprodleně zapíše údaje uvedené v § 17 odst. 1 písm. c) až f) nebo je vymaže nebo provede jejich změny. Žádá-li mediátor o zápis zaměření na rodinnou mediaci nebo údaje o dalším dosaženém vzdělání nebo jeho změnu, platí § 17 odst. 2 písm. d) a e) obdobně.

01.09.2012

§ 19

01.09.2012

Hostující mediátor

01.09.2012

(1) Činnost mediátora může v České republice vykonávat dočasně nebo příležitostně jako hostující mediátor za podmínek stanovených tímto zákonem též státní příslušník jiného členského státu nebo fyzická osoba uvedená v jiném právním předpisu2).

01.09.2012

(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu zapíše do seznamu jako hostujícího mediátora toho, kdo předloží ověřenou kopii dokladu potvrzujícího, že je osobou uvedenou v odstavci 1 a že v souladu s právními předpisy jiného členského státu vykonává činnost srovnatelnou s činností mediátora, a dále čestné prohlášení, že mu oprávnění k výkonu této činnosti v členském státě nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno. Pro účely zápisu do seznamu uvede tato osoba náležitosti podle § 17 odst. 1 a údaj, že žádá o zápis jako hostující mediátor.

01.09.2012

(3) Činnost hostujícího mediátora na území České republiky se řídí právním řádem České republiky. Hostující mediátor je oprávněn poskytovat na území České republiky služby mediátora podle tohoto zákona od okamžiku, kdy ministerstvu předloží doklady a uvede náležitosti stanovené v odstavci 2.

01.09.2012

§ 20

01.09.2012

(1) Žádost o zápis včetně zápisu hostujícího mediátora nebo o provedení změn se podává a změna zapsaných údajů podle § 18 odst. 1 se oznamuje prostřednictvím formulářů, které ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách.

01.09.2012

(2) Ministerstvo vydá mediátorovi bez zbytečného odkladu potvrzení o zápisu do seznamu, které obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení mediátora, datum jeho narození, adresu místa podnikání a datum zápisu do seznamu.

01.09.2012

§ 21

01.09.2012

Pozastavení oprávnění

01.09.2012

(1) Oprávnění k výkonu činnosti mediátora se pozastaví

01.09.2012

a) dnem, který mediátor uvede v žádosti o pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora, nejdříve však dnem zápisu pozastavení do seznamu, nebo

01.09.2012

b) dnem, kdy bylo do seznamu zapsáno pozastavení uložené kárným opatřením podle zákona o advokacii.

01.09.2012

(2) Pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora podle odstavce 1 písm. a) zaniká dnem, kdy mediátor, kterému bylo oprávnění k výkonu činnosti mediátora pozastaveno, podá žádost o obnovení tohoto oprávnění.

01.09.2012

(3) Pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora podle odstavce 1 písm. b) zaniká dnem, kdy uplynula doba, po kterou byl výkon této činnosti pozastaven.

01.09.2012

§ 22

01.09.2012

Zánik oprávnění

01.09.2012

(1) Oprávnění k výkonu činnosti mediátora zaniká a ministerstvo vyškrtne mediátora ze seznamu, jestliže mediátor

01.09.2012

a) zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,

01.09.2012

b) byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla omezena, a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, nebo

01.09.2012

c) přestal splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 16 odst. 2; to neplatí, jedná-li se o hostujícího mediátora.

01.09.2012

(2) Ministerstvo rozhodne o vyškrtnutí mediátora ze seznamu, jestliže

01.09.2012

a) mediátor, kterému bylo oprávnění k výkonu činnosti mediátora pozastaveno podle § 21 odst. 1 písm. a), nepodá žádost o obnovení oprávnění do 5 let od pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora,

01.09.2012

b) mediátor podal ministerstvu žádost o vyškrtnutí ze seznamu; mediátor se ze seznamu vyškrtne k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost doručena,

01.09.2012

c) hostujícímu mediátorovi bylo jiným členským státem odejmuto oprávnění vykonávat činnost srovnatelnou s činností mediátora; hostující mediátor se ze seznamu vyškrtne ke dni právní moci tohoto rozhodnutí, nebo

01.09.2012

d) byl do seznamu zapsán, ačkoliv nesplňoval některou z podmínek pro zápis do seznamu.

01.09.2012

(3) Mediátor je povinen ministerstvu oznámit skutečnosti, které jsou důvodem k jeho vyškrtnutí ze seznamu podle odstavce 2 písm. c) a d), a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl.

01.09.2012

(4) Ministerstvo rozhodne o vyškrtnutí mediátora ze seznamu, jestliže mediátor závažným způsobem nebo opakovaně i přes písemné upozornění ministerstva porušil povinnosti mediátora stanovené tímto zákonem.

01.09.2012

§ 23

01.09.2012

Zkouška mediátora

01.09.2012

(1) Ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení žádosti vykonat zkoušku mediátora každému žadateli, který uhradí poplatek za připuštění ke zkoušce mediátora ve výši 5000 Kč; to neplatí, je-li žadatel advokátem.

01.09.2012

(2) Ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení žádosti vykonat zkoušku z rodinné mediace osobě, která úspěšně složila zkoušku mediátora a uhradila poplatek za připuštění ke zkoušce z rodinné mediace ve výši 5000 Kč.

01.09.2012

(3) Ten, kdo při zkoušce mediátora nebo při zkoušce z rodinné mediace neuspěl, může do 30 dnů ode dne jejího konání požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její opakování. Ministerstvo umožní opakování příslušné zkoušky nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, při které žadatel neuspěl, a po uhrazení dalšího poplatku za připuštění ke zkoušce mediátora ve výši 5000 Kč nebo po uhrazení dalšího poplatku za připuštění ke zkoušce z rodinné mediace ve výši 5000 Kč; zkoušky lze opakovat pouze dvakrát.

01.09.2012

(4) Ten, kdo při některé ze zkoušek neuspěl a nepodal ve lhůtě podle odstavce 3 žádost o její opakování, nebo ten, kdo při některé ze zkoušek neuspěl ani při jejím druhém opakování, může podat novou žádost o vykonání zkoušky až po uplynutí 3 let ode dne konání zkoušky, při které naposledy neuspěl.

01.09.2012

(5) Žádost o vykonání zkoušky se podává prostřednictvím formuláře, který ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách.

01.09.2012

(6) Pro žadatele, kteří jsou advokáty, zajišťuje zkoušky mediátora Česká advokátní komora podle zákona o advokacii.

01.09.2012

(7) Obsahem zkoušek je ověření odborných znalostí a dovedností potřebných pro výkon činnosti mediátora, a to z oblasti mediace a dalších způsobů mimosoudního řešení sporů, včetně příslušné právní úpravy, mediačních technik, základních lidských práv a svobod, občanského, obchodního a pracovního práva, rodinného práva, práva na ochranu spotřebitele, občanského práva procesního a základů psychologie a sociologie.

01.09.2012

(8) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti zkoušky mediátora a zkoušky z rodinné mediace, včetně náležitostí žádosti o vykonání zkoušky, způsobu jmenování zkušebních komisařů a způsobu provádění zkoušek.

01.09.2012

§ 24

01.09.2012

Působnost ministerstva

01.09.2012

(1) Ministerstvo

01.09.2012

a) zajišťuje zkoušky mediátorů,

01.09.2012

b) vede seznam,

01.09.2012

c) zapisuje žadatele do seznamu, pozastavuje oprávnění k výkonu činnosti mediátora a vyškrtává mediátory ze seznamu,

01.09.2012

d) vydává mediátorovi potvrzení o zápisu do seznamu,

01.09.2012

e) zapisuje údaje a změny údajů do seznamu,

01.09.2012

f) vykonává dohled nad činností mediátorů podle § 13,

01.09.2012

g) zveřejňuje formuláře pro žádost o zápis nebo o provedení změn v seznamu, pro oznámení změn v seznamu a pro žádost o vykonání zkoušky,

01.09.2012

h) zajišťuje výměnu informací o činnosti hostujícího mediátora a o opatřeních trestněprávní nebo správněprávní povahy s příslušnými orgány jiných členských států.

01.09.2012

(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 10 odst. 3 a § 23 odst. 8.

01.09.2012

HLAVA III

01.09.2012

SPRÁVNÍ DELIKTY

01.09.2012

§ 25

01.09.2012

Přestupky

01.09.2012

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

01.09.2012

a) v rozporu s § 11 použije označení „zapsaný mediátor“, „zapsaná mediátorka“ nebo z nich odvozené tvary slov, přestože není zapsána v seznamu,

01.09.2012

b) jako osoba, která se podílí na zajištění přípravy a průběhu mediace, poruší povinnost mlčenlivosti podle § 9 odst. 4, nebo

01.09.2012

c) neoznámí stranám konfliktu, že byla vyškrtnuta ze seznamu podle § 3 odst. 2.

01.09.2012

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100000 Kč.

01.09.2012

§ 26

01.09.2012

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

01.09.2012

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 11 použije označení „zapsaný mediátor“, „zapsaná mediátorka“ nebo z nich odvozené tvary slov, přestože není zapsána v seznamu.

01.09.2012

(2) Mediátor se dopustí správního deliktu tím, že

01.09.2012

a) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 9 odst. 1,

01.09.2012

b) bez zbytečného odkladu neinformuje strany konfliktu o skutečnostech podle § 8 odst. 1 písm. c),

01.09.2012

c) nestvrdí svým podpisem mediační dohodu podle § 8 odst. 1 písm. d),

01.09.2012

d) nevydá stranám konfliktu na požádání potvrzení podle § 8 odst. 1 písm. e),

01.09.2012

e) nevydá stranám konfliktu potvrzení podle § 8 odst. 1 písm. f),

01.09.2012

f) nevydá stranám konfliktu při ukončení mediace na požádání potvrzení podle § 8 odst. 1 písm. g),

01.09.2012

g) nedoručí ostatním stranám konfliktu písemné prohlášení podle § 8 odst. 1 písm. h),

01.09.2012

h) v rozporu s § 8 odst. 2 poskytne právní služby ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci nebo činil kroky k přípravě mediace,

01.09.2012

i) provádí mediaci nebo obdobnou činnost v rozporu s § 8 odst. 3,

01.09.2012

j) neoznámí stranám konfliktu, že mu bylo pozastaveno oprávnění k výkonu činnosti mediátora podle § 3 odst. 2,

01.09.2012

k) neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 18 odst. 1, nebo

01.09.2012

l) neoznámí ministerstvu skutečnosti podle § 22 odst. 3.

01.09.2012

(3) Za správní delikt podle odstavce 2 písm. e) až h) a k) až l) se uloží pokuta do 50000 Kč.

01.09.2012

(4) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 písm. a) až d), i) a j) se uloží pokuta do 100000 Kč.

01.09.2012

§ 27

01.09.2012

Společná ustanovení ke správním deliktům

01.09.2012

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

01.09.2012

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

01.09.2012

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

01.09.2012

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

01.09.2012

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

01.09.2012

(6) Mediátor, který je advokátem, není odpovědný za správní delikty podle tohoto zákona.

01.09.2012

HLAVA IV

01.09.2012

VZTAH K PRÁVU EVROPSKÉ UNIE

01.09.2012

§ 28

01.09.2012

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie3).

01.09.2012

§ 29

01.09.2012

Promlčecí doba ani lhůta pro zánik práva neběží ohledně práv, která jsou předmětem mediace v případě, že je mediace vedena v jiném členském státě podle právních předpisů tohoto členského státu.


01.09.2012

ČÁST DRUHÁ

01.09.2012

Změna občanského soudního řádu

01.09.2012

§ 30

01.09.2012

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se mění takto:

01.09.2012

1. V § 67 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.09.2012

(2) Soud rozhodne o tom, zda schvaluje mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci, nejdéle do 30 dnů od zahájení smírčího řízení.“.

01.09.2012

2. V § 99 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Je-li to s ohledem na povahu věci vhodné, upozorní předseda senátu účastníky rovněž na možnost využití mediace podle zákona o mediaci nebo sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách.“.

01.09.2012

3. V § 100 odstavec 3 zní:

01.09.2012

(3) Je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem (dále jen „mediátor“) v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného ministerstvem předseda senátu. Po uplynutí 3 měsíců soud v řízení pokračuje. První setkání nelze nařídit po dobu platnosti předběžného opatření podle § 76b.“.

01.09.2012

4. V § 110 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.09.2012

5. V § 111 odstavec 3 zní:

01.09.2012

(3) Jestliže je řízení přerušeno podle § 110, pokračuje v něm soud na návrh po uplynutí 3 měsíců. S výjimkou řízení o rozvod může soud na návrh, jsou-li pro to závažné důvody, a i bez návrhu v případě, že to odůvodňují zájmy nezletilého dítěte, pokračovat v řízení i před uplynutím této lhůty. Není-li návrh na pokračování v řízení podán do 1 roku, soud řízení zastaví.“.

01.09.2012

6. V § 114a odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

01.09.2012

b) účastníky řízení upozorní na možnost využití mediace podle zákona o mediaci nebo sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách, je-li to vhodné;“.

01.09.2012

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

01.09.2012

7. V § 114c odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

01.09.2012

d) může účastníkům řízení nařídit první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 3, je-li to účelné a vhodné,“.

01.09.2012

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

01.09.2012

8. V § 137 odst. 1 se slova „a odměna za zastupování“ nahrazují slovy „ , odměna za zastupování a odměna pro mediátora podle zákona o mediaci za první setkání s mediátorem nařízené soudem podle § 100 odst. 3“.

01.09.2012

9. V § 140 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.09.2012

(4) Bylo-li nařízeno první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 3 nebo § 114c odst. 3 písm. d), platí odměnu za účastníka osvobozeného od soudních poplatků stát; při určení odměny za zastupování se postupuje podle ustanovení zvláštního právního předpisu a náhradu za daň z přidané hodnoty soud určí z odměny podle sazby daně z přidané hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem57d).“.

01.09.2012

10. V § 150 se za slova „zvláštního zřetele“ vkládají slova „ , nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem“.

01.09.2012

11. V § 202 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

01.09.2012

p) bylo nařízeno první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 3.“.

01.09.2012

12. V § 270 odst. 3 se slova „nákladů mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání, rodinné nebo jiné vhodné terapie, které“ nahrazují slovy „odměny mediátora za první setkání, kterou“.

01.09.2012

13. V § 273 odst. 2 písmeno a) zní:

01.09.2012

a) tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých dětí, popřípadě o úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, nařídit první setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin,“.

01.09.2012

§ 31

01.09.2012

Přechodné ustanovení

01.09.2012

Pokud soud v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uložil účastníkům řízení účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii, nebo za účelem účasti na takovém jednání přerušil řízení, postupuje v těchto věcech podle zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.09.2012

ČÁST TŘETÍ

01.09.2012

Změna občanského zákoníku

01.09.2012

§ 32

01.09.2012

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995, zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 107/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 132/2011 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb., se mění takto:

01.09.2012

1. V § 112 se za slova „řádně pokračuje“ vkládají slova „nebo je-li ohledně jeho práva zahájena mediace podle zákona o mediaci“, za slova „promlčecí doba“ se vkládá slovo „neběží“ a slovo „neběží“ se nahrazuje slovy „nebo od tohoto zahájení po dobu mediace“.

01.09.2012

2. V § 583 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.09.2012

(2) Doba stanovená k uplatnění práva podle odstavce 1 neběží, pokud ohledně něj probíhá mediace podle zákona o mediaci.“.

01.09.2012

ČÁST ČTVRTÁ

01.09.2012

Změna obchodního zákoníku

01.09.2012

§ 33

01.09.2012

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 152/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se mění takto:

01.09.2012

1. Za § 404 se vkládá nový § 404a, který zní:

01.09.2012

㤠404a

01.09.2012

Promlčecí doba přestává běžet, jestliže je zahájena mediace podle zákona o mediaci.“.

01.09.2012

2. V § 406 odst. 1 se za slova „proti jednomu spoludlužníku“ vkládají slova „nebo mediace zahájená s jedním spoludlužníkem“, slovo „uplatněného“ se nahrazuje slovem „projednávaného“ a za slova „zahájeném řízení“ se vkládají slova „nebo zahájené mediaci“.

01.09.2012

3. V § 406 odst. 2 se za slova „třetí osobou“ vkládají slova „nebo je-li mezi věřitelem a třetí osobou zahájena mediace“ a na konci textu věty první se doplňují slova „nebo že byla zahájena mediace s touto třetí osobou“.

01.09.2012

4. V § 406 odst. 3 se slova „řízení uvedené“ nahrazují slovy „soudní řízení, rozhodčí řízení nebo mediace uvedená“ a na konci textu věty první se doplňují slova „nebo mediace“.

01.09.2012

5. V § 408 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Do lhůty podle věty první se nezapočítává doba, po kterou se vede mediace podle zákona o mediaci.“.

01.09.2012

ČÁST PÁTÁ

01.09.2012

Změna notářského řádu

01.09.2012

§ 34

01.09.2012

V § 5 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 7/2009 Sb., se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a činnost zapsaného mediátora podle zákona o mediaci“.

01.09.2012

ČÁST ŠESTÁ

01.09.2012

Změna zákona o advokacii

01.09.2012

§ 35

01.09.2012

V zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 214/2011 Sb., se za část šestou vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu zní:

01.09.2012

„ČÁST SEDMÁ

01.09.2012

ČINNOST KOMORY V OBLASTI MEDIACE

01.09.2012

§ 49a

01.09.2012

(1) Komora zajišťuje vzdělávání advokátů v oblasti mediace a zajišťuje pro ně zkoušky mediátorů podle zákona o mediaci.

01.09.2012

(2) Není-li dále uvedeno jinak, použijí se pro obsah zkoušky a její náležitosti obdobně ustanovení zákona o mediaci.

01.09.2012

(3) Komora umožní do 6 měsíců od doručení žádosti vykonat po uhrazení poplatku ve výši 5000 Kč zkoušku mediátora každému advokátovi; pokud advokát požaduje vykonat rovněž zkoušku z rodinné mediace, činí poplatek 10000 Kč. Poplatek je příjmem Komory.

01.09.2012

(4) Na základě žádosti lze zkoušku mediátora vykonat v rámci advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti nebo uznávací zkoušky; poplatek za vykonání takovéto zkoušky se zvyšuje o 5000 Kč. Pokud uchazeč požaduje vykonat rovněž zkoušku z rodinné mediace, zvyšuje se poplatek o dalších 5000 Kč.

01.09.2012

(5) Advokát, který byl zapsán do seznamu mediátorů, je povinen tuto skutečnost oznámit do 1 týdne Komoře; Komora tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zaznamená do seznamu advokátů nebo seznamu evropských advokátů. Na žádost advokáta, který byl zapsán do seznamu mediátorů, zaznamená Komora v seznamu advokátů nebo seznamu evropských advokátů jeho zaměření v oblasti mediace.

01.09.2012

§ 49b

01.09.2012

(1) Zapsaný mediátor, který je advokátem, a hostující mediátor, který je evropským advokátem, jsou kárně odpovědní za kárné provinění.

01.09.2012

(2) Kárným proviněním podle odstavce 1 je závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených mediátorovi zákonem o mediaci.

01.09.2012

(3) Zapsanému mediátorovi, který je advokátem, lze za kárné provinění uložit

01.09.2012

a) napomenutí,

01.09.2012

b) veřejné napomenutí,

01.09.2012

c) pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené jiným právním předpisem, nebo

01.09.2012

d) dočasný zákaz poskytování služeb mediátora uložený na dobu 6 měsíců až 5 let.

01.09.2012

(4) Hostujícímu mediátorovi, který je evropským advokátem podle jiného právního předpisu, lze za kárné provinění uložit

01.09.2012

a) napomenutí,

01.09.2012

b) veřejné napomenutí, nebo

01.09.2012

c) pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené jiným právním předpisem.

01.09.2012

(5) O uložení kárného opatření podle odstavce 3 písm. d) je Komora povinna bezodkladně informovat Ministerstvo spravedlnosti.

01.09.2012

(6) Pro kárné řízení se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona upravující kárnou odpovědnost advokáta.“.

01.09.2012

Dosavadní části sedmá a osmá se označují jako části osmá a devátá.

01.09.2012

ČÁST SEDMÁ

01.09.2012

Změna živnostenského zákona

01.09.2012

§ 36

01.09.2012

V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 357/2011 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

01.09.2012

l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.“.

01.09.2012

ČÁST OSMÁ

01.09.2012

Změna zákona o soudních poplatcích

01.09.2012

§ 37

01.09.2012

V položce 9 přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 217/2009 Sb. a zákona č. 218/2011 Sb., se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

01.09.2012

2. Za schválenou mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci7) se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a), a to bez zřetele k tomu, co je předmětem mediační dohody.

01.09.2012

7) Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů.“.

01.09.2012

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

01.09.2012

ČÁST DEVÁTÁ

01.09.2012

Změna zákona o správních poplatcích

01.09.2012

§ 38

01.09.2012

V položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se doplňuje písmeno f), které zní:

01.09.2012

f) Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů Kč 5000“.


01.09.2012

ČÁST DESÁTÁ

01.09.2012

ÚČINNOST

01.09.2012

§ 39

01.09.2012

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.09.2012

Němcová v. r.

01.09.2012

Klaus v. r.

01.09.2012

Nečas v. r.

Poznámky pod čarou

01.09.2012

1) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

01.09.2012

2) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

01.09.2012

3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

Přesunout nahoru