PLUS na zkoušku

Zákon č. 199/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů

Částka 68/2012
Platnost od 13.06.2012
Účinnost od 01.07.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.2012

199

01.07.2012

ZÁKON

01.07.2012

ze dne 2. května 2012,

01.07.2012

kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2012

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.2012

ČÁST PRVNÍ

01.07.2012

Změna zákona o rostlinolékařské péči

01.07.2012

Čl. I

01.07.2012

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 245/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

01.07.2012

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.“.

01.07.2012

2. V § 2 odst. 1 písmeno k) zní:

01.07.2012

k) integrovanou ochranou rostlin souhrn opatření, která po zvážení veškerých dostupných metod ochrany rostlin potlačují rozvoj populací škodlivých organismů, podporují přirozené mechanismy ochrany před škodlivými organismy a snižují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí,“.

01.07.2012

3. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) až z), která včetně poznámky pod čarou č. 79 znějí:

01.07.2012

x) oblastmi využívanými širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel79) zejména veřejné parky nebo zahrady, veřejná prostranství uvnitř obcí, hřbitovy, sportoviště, rekreační plochy, areály škol nebo školní pozemky, dětská hřiště, areály zdravotnických zařízení, zařízení poskytujících léčebnou péči nebo kulturních zařízení,

01.07.2012

y) nechemickými metodami alternativní metody k použití chemických přípravků na ochranu rostlin založené na agronomických postupech, nebo fyzikální, mechanické nebo biologické metody ochrany před škodlivými organismy,

01.07.2012

z) zařízením pro aplikaci přípravků zařízení konkrétně určená pro aplikaci přípravků zejména samojízdná, návěsná, tažená, namontovaná na vlaku, letadle, jakož i stacionární zařízení určená k aplikaci přípravků, přenosná motorem poháněná nebo přenosná ručně ovládaná zařízení a ruční zařízení s tlakovou komorou, včetně příslušenství nezbytného pro účinný provoz takového zařízení, jako zejména trysky, tlakoměry, filtry, sítka a čisticí zařízení pro nádrže.

01.07.2012

79) Čl. 3 odst. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.“.

01.07.2012

4. V § 2 odst. 2 písm. h) se za slovo „osoba“ vkládají slova „ , včetně obsluhy, techniků, zaměstnavatelů a samostatně výdělečně činných osob“ a slovo „pesticidy“ se nahrazuje slovem „přípravky“.

01.07.2012

5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) až w), která znějí:

01.07.2012

r) poradcem osoba, která v rámci svého podnikání nebo zaměstnání poskytuje poradenství v oblasti ochrany před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a bezpečného používání přípravků,

01.07.2012

s) ukazatelem rizika výsledek výpočetní metody, který se užívá pro posouzení rizika používání přípravků na lidské zdraví nebo životní prostředí,

01.07.2012

t) mechanizačním prostředkem zařízení pro aplikaci přípravků a technická zařízení k hubení škodlivých organismů,

01.07.2012

u) osvědčením třetího stupně doklad osvědčující, že fyzická osoba může v rámci svých profesních činností poskytovat poradenství v oblasti ochrany rostlin před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků, distribuovat přípravky pro profesionální použití a pořádat kurzy a školení k získání a prodloužení osvědčení podle § 86,

01.07.2012

v) osvědčením druhého stupně doklad osvědčující, že fyzická osoba může v rámci svých profesních činností při používání přípravků řídit nakládání s přípravky a provádět dohled nad nakládáním s přípravky, pokud nejsou tyto činnosti vyhrazeny pro držitele osvědčení třetího stupně,

01.07.2012

w) osvědčením prvního stupně doklad osvědčující, že fyzická osoba může nakládat s přípravky pod vedením držitele osvědčení druhého nebo třetího stupně pro nakládání s přípravky.“.

01.07.2012

6. V § 4 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.07.2012

7. § 5 včetně nadpisu zní:

01.07.2012

㤠5

01.07.2012

Integrovaná ochrana rostlin

01.07.2012

(1) Opatření integrované ochrany rostlin udržují používání přípravků a ostatních metod ochrany rostlin na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit, přičemž je kladen důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských a lesních ekosystémů.

01.01.2014

(2) Profesionální uživatelé jsou povinni za podmínek uvedených v odstavci 1 uplatňovat obecné zásady integrované ochrany rostlin, které obsahují zejména

01.01.2014

a) metody pro sledování výskytu škodlivých organismů a s ochranou rostlin souvisejících poruch rostlin a pro rozhodování v oblasti integrované ochrany rostlin,

01.01.2014

b) preventivní opatření a přímé metody ochrany rostlin, které mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí,

01.01.2014

c) opatření k zamezení rezistence škodlivých organismů k přípravkům (dále jen „antirezistentní strategie“) a

01.01.2014

d) způsob ověřování úspěšnosti používaných opatření v oblasti integrované ochrany rostlin.

01.07.2012

(3) Obecné zásady integrované ochrany rostlin podle odstavce 2 stanoví prováděcí právní předpis.

01.07.2012

(4) Státní rostlinolékařská správa (dále jen „rostlinolékařská správa“)

01.07.2012

a) provádí monitoring škodlivých organismů a s ochranou rostlin souvisejících poruch rostlin a podmínek pro šíření škodlivých organismů,

01.07.2012

b) zveřejňuje aktuální informace o výskytu škodlivých organismů včetně upozornění na riziko dosažení hodnot prahů škodlivosti škodlivých organismů a riziko výskytu s ochranou rostlin souvisejících poruch rostlin,

01.07.2012

c) shromažďuje a zveřejňuje dostupné údaje o riziku vzniku rezistence škodlivých organismů k přípravkům a o opatřeních k zamezení rezistence škodlivých organismů k přípravkům (dále jen „antirezistentní strategie“),

01.07.2012

d) zajišťuje dostupnost přípravků pro uplatňování integrované ochrany rostlin a antirezistentních strategií a

01.07.2012

e) shromažďuje a zveřejňuje metodické postupy k uplatňování obecných zásad integrované ochrany rostlin pro rostliny a skupiny rostlin s využitím výsledků činnosti vědeckovýzkumné základny.“.

01.07.2012

8. V § 6 odst. 1 se slova „podléhající uznávacímu řízení“ zrušují.

01.07.2012

9. V § 6 odst. 2 se slova „ , který podléhá uznávacímu řízení“ zrušují.

01.07.2012

10. § 6a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 80 a 81 zní:

01.07.2012

㤠6a

01.07.2012

Laboratorní činnosti na úseku rostlinolékařské péče

01.07.2012

(1) K prohlubování a koordinaci laboratorní činnosti na úseku odborných rostlinolékařských činností vykonává rostlinolékařská správa působnost národní referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů a národní referenční laboratoře pro přípravky a další prostředky na ochranu rostlin. Národní referenční laboratoř koordinuje činnost referenčních laboratoří.

01.07.2012

(2) Rostlinolékařská správa pověřuje právnické osoby, které se přihlásí na její výzvu, výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 1 nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3. Rostlinolékařská správa vydá pověření, pokud z předložených dokumentů, které jsou součástí žádosti, vyplývá, že

01.07.2012

a) právnická osoba je schopna zajistit nestrannost, kvalitu a ochranu důvěrných informací80),

01.07.2012

b) mezi prováděním úkolů, k jejichž provádění je zmocněna, a jejími dalšími činnostmi nebude docházet ke střetu zájmů a

01.07.2012

c) splňuje technické požadavky pro pověření referenční laboratoře stanovené prováděcím právním předpisem.

01.07.2012

(3) Národní referenční laboratoř a referenční laboratoře spolupracují s obdobně zaměřenými pracovišti členských států Evropské unie.

01.07.2012

(4) Rostlinolékařská správa odejme pověření, jestliže referenční laboratoř nedodržuje požadavky nebo podmínky podle odstavce 2.

01.07.2012

(5) Rostlinolékařská správa zasílá Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) kopie rozhodnutí o vydání a odnětí pověření a zveřejňuje seznam referenčních laboratoří včetně zaměření jejich činnosti ve Věstníku Státní rostlinolékařské správy (dále jen „Věstník“).

01.07.2012

(6) Pověření referenčních laboratoří podle odstavce 2 se považuje za zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování podle předpisu Evropské unie upravujícího zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování81). Výsledek laboratorního rozboru vzorku provedeného laboratoří zmocněnou k plnění úkolů laboratorního testování podle předpisu Evropské unie81) v jiném členském státě Evropské unie je rovnocenný výsledku laboratorního rozboru vzorku provedeného národní referenční laboratoří nebo referenční laboratoří.

01.07.2012

80) § 271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2012

81) Směrnice Rady 2000/29/ES, v platném znění.“.

01.07.2012

11. V § 22 odst. 3 písm. d) a e) a v § 26 odst. 11 písm. a) se slova „§ 25 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 25 odst. 6“.

01.07.2012

12. V § 28 odst. 8 písm. a) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

01.07.2012

13. V § 33 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Toxikologický posudek v případech týkajících se použití přípravku v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel podle § 2 odst. 1 písm. x) obsahuje i závěry k zákazu jeho použití nebo způsobu a možnosti jeho podmíněného použití.“.

01.07.2012

14. V § 34 se na konci textu písmene d) doplňují slova „včetně opatření k ochraně vod“.

01.07.2012

15. V § 34 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 82 znějí:

01.07.2012

(2) Rostlinolékařská správa nepovolí pro neprofesionální použití přípravky, které na základě posouzení účinků na zdraví lidí podle § 33 odst. 2

01.07.2012

a) jsou klasifikovány jako toxické nebo vysoce toxické podle chemického zákona,

01.07.2012

b) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 282), nebo

01.07.2012

c) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 382) nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 182), u nichž není sníženo riziko pro zdraví člověka stanovením dalších opatření.

01.07.2012

(3) Přípravek nelze povolit pro leteckou aplikaci,

01.07.2012

a) jde-li o přípravek toxický nebo vysoce toxický podle chemického zákona,

01.07.2012

b) jde-li o přípravek nebezpečný nebo vysoce nebezpečný pro suchozemské obratlovce nebo pro včely,

01.07.2012

c) není-li formulační úprava přípravku pro leteckou aplikaci vhodná, nebo

01.07.2012

d) vylučují-li leteckou aplikaci závěry stanovené toxikologickým posudkem.

01.07.2012

82) Příloha I část 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.“.

01.07.2012

16. V § 43 odst. 3 se slova „aplikačního zařízení“ nahrazují slovy „zařízení pro aplikaci přípravků“.

01.07.2012

17. V § 46a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

01.07.2012

g) distribuovat přípravky povolené k profesionálnímu použití pouze osobám, které zajistí, že s přípravky bude nakládat pouze držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně; takový přípravek může být vydán pouze osobě, která je držitelem osvědčení prvního, druhého nebo třetího stupně; o distribuci a vydávání těchto přípravků vede distributor evidenci, která obsahuje datum výdeje přípravku, název a množství vydaného přípravku, pořadové číslo osvědčení osoby, které byl přípravek distribuován a vydán, a datum vydání tohoto osvědčení.“.

01.07.2012

18. V § 46a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

01.07.2012

(4) Distributor, s výjimkou distributora, který uvádí na trh pouze přípravky pro neprofesionální použití, musí zabezpečit, aby tyto přípravky prodávala osoba, která je držitelem osvědčení třetího stupně. Tato osoba v době jejich prodeje poskytuje informace týkající se použití přípravku, rizik pro zdraví a životní prostředí a bezpečnostní pokyny k zamezení těchto rizik.

01.07.2012

(5) Při uvádění na trh přípravku určeného neprofesionálním uživatelům je distributor povinen poskytovat osobám informace, které se týkají rizik souvisejících s používáním přípravků, zejména informace o nebezpečí vlivu přípravku na osoby nebo životní prostředí, způsobů správného skladování a aplikace přípravku, způsobů nakládání s ním a jeho bezpečné likvidace v souladu s právními předpisy34), včetně informace o možnostech ochrany rostlin představujících nízké riziko.“.

01.07.2012

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

01.07.2012

19. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 83 a 84 zní:

01.07.2012

㤠48a

01.07.2012

Národní akční plán

01.07.2012

(1) Národní akční plán pro bezpečné používání přípravků (dále jen „akční plán“) stanoví kvantitativní úkoly, cíle, opatření a harmonogramy jejich plnění pro snížení rizik a omezení dopadů používání přípravků na lidské zdraví a životní prostředí s cílem podpořit vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, aby se snížila závislost na používání přípravků.

01.07.2012

(2) Akční plán obsahuje kromě náležitostí stanovených v odstavci 1 zejména

01.07.2012

a) harmonizované83) a neharmonizované ukazatele rizik,

01.07.2012

b) směry vývoje v používání účinných látek,

01.07.2012

c) účinné látky, plodiny, oblasti nebo postupy, kterým je třeba věnovat přednostní pozornost,

01.07.2012

d) harmonogram správných postupů pro účely dosažení bezpečného používání přípravků,

01.07.2012

e) vyhodnocení nezbytných intervalů kontrol zařízení pro aplikaci přípravků, jež se nepoužívají pro postřik přípravky, a přídavných zařízení pro aplikaci přípravků, která se používají jen v malém rozsahu, používaných profesionálními uživateli,

01.07.2012

f) možné způsoby informování osob, které by mohly být vystaveny úletu postřikové kapaliny,

01.07.2012

g) postupy na podporu uplatňování integrované ochrany rostlin.

01.07.2012

(3) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí vytváří a vyhodnocuje a vždy nejpozději po 5 letech aktualizuje akční plán.

01.07.2012

(4) Ministerstvo zveřejňuje návrh akčního plánu nebo jeho aktualizace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně ministerstvo informuje veřejnost formou oznámení v periodickém tisku84) o zveřejnění návrhu akčního plánu nebo jeho aktualizace a o možnosti osob, které se jimi cítí dotčeny, sdělit ministerstvu připomínky. Lhůta pro sdělení připomínek činí dva měsíce ode dne zveřejnění návrhu akčního plánu nebo jeho aktualizace.

01.07.2012

(5) Akční plán schvaluje vláda. Před předložením návrhu vládě ministerstvo vyhodnotí a zohlední předložené připomínky k návrhu akčního plánu nebo jeho aktualizaci. Obecné vyhodnocení připomínek, které se jednoznačně vztahují k předloženému návrhu, ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že připomínce nebylo vyhověno, zveřejní též důvod.

01.07.2012

(6) Ministerstvo zveřejní schválený akční plán způsobem umožňujícím dálkový přístup a neprodleně ohlašuje Komisi veškeré významné změny v akčním plánu.

01.07.2012

83) Příloha č. IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES.

01.07.2012

84) § 6 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).“.

01.07.2012

20. V § 49 odstavec 1 zní:

01.07.2012

(1) Přípravky nesmí být používány v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie67) a tímto zákonem s výjimkou rozšířeného povolení nebo použití pro účely výzkumu a vývoje nebo zkoušení. Při jejich aplikaci nesmí být

01.07.2012

a) postupováno v rozporu s požadavky na ochranu vod, včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů včetně rostlin, stanovenými prováděcím právním předpisem,

01.07.2012

b) zasaženy rostliny a plochy mimo pozemek, na němž se provádí aplikace.“.

01.07.2012

21. V § 49 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.07.2012

(6) Způsob dodržení požadavků podle odstavce 1 písm. a) stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.07.2012

22. V § 51 odst. 1 písm. b) se slova „ , České inspekci životního prostředí78)“ a slova „ ; použití osiva namořeného přípravkem nebezpečným nebo zvlášť nebezpečným pro suchozemské obratlovce oznámí 3 dny před vysetím oprávněnému uživateli honitby40), České inspekci životního prostředí78) a rostlinolékařské správě“ včetně poznámky pod čarou č. 78 zrušují.

01.07.2012

23. V § 51 odst. 4 se slova „příslušnému orgánu Státní veterinární správy“ nahrazují slovy „krajské veterinární správě“ a slova „Příslušný orgán Státní veterinární správy“ se nahrazují slovy „Krajská veterinární správa“.

01.07.2012

24. V § 51 se odstavec 7 zrušuje. Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

01.07.2012

25. § 52 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 85 zní:

01.07.2012

㤠52

01.07.2012

Letecká aplikace přípravků

01.07.2012

(1) Letecká aplikace přípravků je zakázána, není-li dále stanoveno jinak.

01.07.2012

(2) Leteckou aplikaci lze provést pouze z letadla nebo vrtulníku, je-li povolena rostlinolékařskou správou, a to na základě

01.07.2012

a) schváleného plánu letecké aplikace a následné žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace, nebo

01.07.2012

b) žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace.

01.07.2012

(3) Plán letecké aplikace obsahuje zejména

01.07.2012

a) údaje o přibližné době postřiku a předběžném množství a druhu aplikovaných přípravků,

01.07.2012

b) opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob a opatření pro řízení rizik, která mají zajistit, že nedojde k žádným negativním účinkům na zdraví náhodně se vyskytujících osob,

01.07.2012

c) opatření nezbytná k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti,

01.07.2012

d) vymezení oblasti, v níž je zamýšlena letecká aplikace.

01.07.2012

(4) Opatření uvedená v odstavci 3 písm. b) a c) musí být v souladu se stanovisky České inspekce životního prostředí a krajské hygienické stanice, která jsou přílohou žádosti.

01.07.2012

(5) Rostlinolékařská správa na žádost osoby, která bude provádět leteckou aplikaci, schválí plán letecké aplikace, pokud z návrhu plánu letecké aplikace, který je přílohou žádosti, vyplývá, že

01.07.2012

a) neexistují žádné jiné přijatelné alternativy nebo má v konkrétním případě letecká aplikace nižší dopady na lidské zdraví a životní prostředí než pozemní aplikace přípravků,

01.07.2012

b) použité přípravky jsou povoleny pro použití leteckou aplikací,

01.07.2012

c) osoba provádějící leteckou aplikaci je držitelem povolení k provozování leteckých prací podle zvláštního právního předpisu85),

01.07.2012

d) použité zařízení pro leteckou aplikaci přípravků splňuje požadavky stanovené tímto zákonem,

01.07.2012

e) osoba provádějící leteckou aplikaci má zajištěn výkon letecké aplikace fyzickou osobou, která je odborně způsobilou osobou pro nakládání s přípravky,

01.01.2013

f) zařízení pro aplikaci přípravků je vybaveno příslušenstvím, které představuje nejlepší dostupnou technologii zajišťující omezení nežádoucího úletu,

01.07.2012

g) oblast, která má být ošetřena, nesmí být v těsné blízkosti trvale obydlených oblastí.

01.07.2012

(6) Žádost o povolení jednotlivé nebo mimořádné letecké aplikace kromě náležitostí podle správního řádu obsahuje

01.07.2012

a) předběžnou dobu postřiku,

01.07.2012

b) množství a druh aplikovaných přípravků,

01.07.2012

c) přesné určení oblasti,

01.07.2012

d) název nebo jméno a příjmení osoby, která bude leteckou aplikaci provádět,

01.07.2012

e) název nebo jméno a příjmení osoby, pro kterou se bude letecká aplikace provádět,

01.07.2012

f) návrh opatření nezbytných k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob,

01.07.2012

g) návrh opatření nezbytných k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti.

01.07.2012

(7) Rostlinolékařská správa na žádost osoby, která bude leteckou aplikaci provádět, povolí jednotlivou leteckou aplikaci, je-li v souladu se schváleným plánem letecké aplikace, a v rozhodnutí určí opatření pro řízení rizik, zejména

01.07.2012

a) opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob,

01.07.2012

b) opatření k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti a

01.07.2012

c) opatření, která mají zajistit, že nedojde k žádným negativním účinkům na zdraví náhodně se vyskytujících osob.

01.07.2012

(8) V případě, že hrozí závažné hospodářské škody, je ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, nebo hrozí závažná újma životnímu prostředí, povolí rostlinolékařská správa na základě žádosti mimořádnou leteckou aplikaci. V rozhodnutí o povolení mimořádné letecké aplikace rostlinolékařská správa stanoví podmínky pro provedení letecké aplikace, které odpovídají požadavkům podle odstavce 5, a opatření podle odstavce 7.

01.07.2012

(9) Rozhodnutí o povolení jednotlivé aplikace nebo o povolení mimořádné aplikace vyhlásí rostlinolékařská správa na své úřední desce a úředních deskách obecních úřadů, jejichž územních obvodů se rozhodnutí týká.

01.07.2012

(10) Obecní úřady podle odstavce 9 informují obyvatele o obsahu rozhodnutí způsobem v místě obvyklým.

01.07.2012

85) § 74 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.“.

01.07.2012

26. Za § 52 se vkládají nové § 52a a 52b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 86 a 87 znějí:

01.07.2012

㤠52a

01.07.2012

Zvláštní opatření na ochranu vodního prostředí a pitné vody

01.07.2012

Aplikace a skladování přípravků jsou zakázány ve vzdálenosti 10 metrů od podzemního nebo povrchového zdroje pitné vody86), pokud pro tento zdroj nebylo stanoveno ochranné pásmo podle vodního zákona. Vzdálenost 10 metrů se počítá od odběrného zařízení.

01.07.2012

§ 52b

01.07.2012

Omezení použití přípravků nebo rizika použití přípravků v určitých oblastech

01.07.2012

(1) Při používání přípravků v územích chráněných podle zvláštního právního předpisu v oblasti ochrany přírody87) je profesionální uživatel povinen přijmout opatření k minimalizaci rizik aplikace přípravku pro životní prostředí, necílové organismy a biodiverzitu. Ustanovení zvláštního právního předpisu v oblasti ochrany přírody87) tímto nejsou dotčena.

01.07.2012

(2) Na pozemcích a v objektech, ve kterých má být provedeno ošetření přípravkem, upřednostní profesionální uživatel při tomto ošetření přípravky představující nízké riziko67) nebo přijme opatření vedoucí ke snížení rizika z hlediska zdraví lidí, pokud tyto pozemky nebo objekty využívají nebo do nich mají přístup pracovníci v zemědělství, nebo se jedná o oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel.

01.07.2012

86) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2012

87) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.07.2012

27. V § 54 odst. 1 se slova „nebo mikroorganismus“ zrušují.

01.07.2012

28. V § 54 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

01.07.2012

29. V § 54 odst. 12 se číslo „8“ nahrazuje číslem „11“.

01.07.2012

30. § 55 zní:

01.07.2012

㤠55

01.07.2012

Osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o zápisu dalšího prostředku do úředního registru, je povinna označit další prostředky, které uvádí na trh, údaji stanovenými prováděcím právním předpisem.“.

01.07.2012

31. V § 60 odst. 1 písm. a) se slova „množství jimi nově skladovaných přípravků nebo dalších prostředků, které přemístili z jiného členského státu Evropské unie nebo dovezli ze třetích zemí, a to včetně názvů a čísel šarží“ nahrazují slovy „název přípravku nebo dalšího prostředku a množství podle jednotlivých čísel šarží, které přemístili z jiného členského státu Evropské unie nebo dovezli ze třetích zemí“.

01.07.2012

32. V § 60 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 88 zní:

01.07.2012

(5) Způsob vedení záznamů o používaných přípravcích profesionálními uživateli88) stanoví prováděcí právní předpis.

01.07.2012

88) Čl. 67 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.“.

01.07.2012

33. § 61 až 65 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 89 až 91 znějí:

01.07.2012

㤠61

01.07.2012

Zařízení pro aplikaci přípravků

01.07.2012

(1) Zařízení pro aplikaci přípravků, která jsou používána k aplikaci přípravků v rámci podnikání (dále jen „profesionální zařízení pro aplikaci přípravků“), s výjimkou ručních zařízení pro aplikaci přípravků a zádových postřikovačů, musí být podrobována kontrolnímu testování podle tohoto zákona.

01.07.2012

(2) Zařízení pro aplikaci přípravků smí v rámci podnikání používat k aplikaci přípravků pouze osoba odborně způsobilá pro nakládání s přípravky.

01.07.2012

(3) Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků musí zařízení udržovat v odpovídajícím technickém stavu, provádět jeho kalibraci a kontrolu pro zajištění správné a kvalitní aplikace přípravků i v období mezi pravidelně provedeným kontrolním testováním.

01.07.2012

(4) Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků postupuje při jeho použití v závislosti na druhu a způsobu aplikace přípravků tak, aby byla minimalizována rizika pro zdraví lidí a životní prostředí.

01.07.2012

(5) Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků dodržuje stanovené postupy pro přípravu postřikové kapaliny a pro čištění profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků.

01.07.2012

(6) Rostlinolékařská správa kontroluje používání profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků.

01.07.2012

(7) Prováděcí právní předpis stanoví

01.07.2012

a) náležitosti postupu údržby a kalibrace profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků podle odstavce 3,

01.07.2012

b) omezení použití jednotlivých profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků a postupy při jejich použití v závislosti na druhu a způsobu aplikace přípravků vedoucí k minimalizaci rizik pro ochranu zdraví a životního prostředí podle odstavce 4,

01.07.2012

c) postupy pro přípravu postřikové kapaliny a pro čištění profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků podle odstavce 5.

01.07.2012

§ 62

01.07.2012

Zařízení pro aplikaci přípravků omezující nežádoucí úlet přípravků

01.07.2012

(1) Požadavky na omezení nežádoucího úletu přípravků stanoví prováděcí právní předpis.

01.07.2012

(2) Rostlinolékařská správa vede a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled zařízení pro aplikaci přípravků z hlediska omezení nežádoucího úletu přípravků.

01.07.2012

(3) Při použití zařízení omezujících úlet přípravků nemusí být za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem dodrženy ochranné vzdálenosti určené v rozhodnutí o povolení přípravku.

01.07.2012

§ 63

01.07.2012

Evidence profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků

01.07.2012

Provozovny kontrolního testování v rámci jejich zjištění při prováděné kontrole profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků předávají bez zbytečného odkladu dálkovým přístupem do evidence profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků údaje v rozsahu

01.07.2012

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, nebo název vlastníka profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

01.07.2012

b) jméno, popřípadě jména a příjmení, nebo název držitele profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, je-li to osoba odlišná od vlastníka,

01.07.2012

c) identifikační údaje profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, které bylo podrobeno kontrolnímu testování,

01.07.2012

d) informaci, zda profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vyhovělo požadavkům či nikoliv,

01.07.2012

e) datum provedení kontrolního testování,

01.07.2012

f) přehled zjištěných závad,

01.07.2012

g) přehled vydaných dokladů o funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

01.07.2012

h) název provozovny kontrolního testování.

01.07.2012

§ 64

01.07.2012

Kontrolní testování

01.07.2012

(1) Kontrolní testování spočívá v přezkoumání způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků pro správnou aplikaci přípravků podle technologických požadavků na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků.

01.07.2012

(2) Kontrolní testování provádí rostlinolékařská správa nebo provozovatel kontrolního testování. Na základě výsledku kontrolního testování vydá rostlinolékařská správa nebo provozovatel kontrolního testování osvědčení o způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků spolu s výsledky provedeného testování pro potřeby vlastníka nebo držitele profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků a označí předmětné zařízení kontrolní nálepkou.

01.07.2012

(3) Osvědčení o provedení kontrolního testování vydaná v jiných členských státech Evropské unie se považují za osvědčení podle odstavce 2, neuplyne-li od posledního kontrolního testování provedeného v jiném členském státě Evropské unie lhůta delší, než je lhůta pro kontrolní testování stanovená podle tohoto zákona.

01.07.2012

(4) Prováděcí právní předpis stanoví

01.07.2012

a) lhůty pro provádění kontrolního testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,

01.07.2012

b) technologické požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků,

01.07.2012

c) technologický postup kontrolního testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

01.07.2012

d) technické podmínky pro kontrolní testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

01.07.2012

e) náležitosti a vzor osvědčení o způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

01.07.2012

f) náležitosti a vzor kontrolní nálepky podle odstavce 2.

01.07.2012

§ 65

01.07.2012

Provozovatel kontrolního testování

01.07.2012

(1) Provozovatel kontrolního testování je povinen postupovat podle technologických požadavků na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků a dodržovat technologický postup provádění kontrolního testování, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem.

01.07.2012

(2) Provozovatel kontrolního testování vede průběžnou evidenci profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků, která byla u něj podrobena testování, která obsahuje údaje podle § 63.

01.07.2012

(3) Podmínkou pro vydání živnostenského oprávnění k provozování koncesované živnosti89), na základě kterého je provozovatel v konkrétní provozovně oprávněn provádět kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků, je stanovisko rostlinolékařské správy. Fyzická nebo právnická osoba k žádosti o koncesi sdělí mimo náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem90) adresu umístění provozovny a přiloží technickou dokumentaci vybavení provozovny. Ve stanovisku rostlinolékařská správa uvede, zda provozovna a její vybavení odpovídá technickým podmínkám pro kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků stanoveným prováděcím právním předpisem.

01.07.2012

(4) Příslušný živnostenský úřad omezí91) provozování koncesované živnosti podle odstavce 3 na schválenou provozovnu.

01.07.2012

(5) Výkon kontrolního testování kontroluje rostlinolékařská správa.

01.07.2012

89) § 26 zákona č. 455/1991 Sb.

01.07.2012

90) § 50 zákona č. 455/1991 Sb.

01.07.2012

91) § 27 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb.“.

01.07.2012

34. § 66 a 67 se včetně společného nadpisu a poznámek pod čarou č. 43 až 47 zrušují.

01.07.2012

35. V § 71 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

01.07.2012

b) rozhoduje na základě žádosti o pověření vzdělávacích zařízení,

01.07.2012

c) stanoví hlavní úkoly rostlinolékařské péče v oblasti vědy a výzkumu se zaměřením na výzkum metod integrované ochrany rostlin, zejména nechemických metod ochrany rostlin a metod ochrany rostlin využívajících přípravky s nízkým rizikem,“.

01.07.2012

36. V § 71 odst. 1 písm. f) se slovo „registrovaných“ nahrazuje slovem „povolených“.

01.07.2012

37. V § 72 odst. 4 písm. d) se slova „ , provozování technických zařízení k hubení škodlivých organismů a označování dřevěného obalového materiálu“ zrušují.

01.07.2012

38. V § 72 odst. 4 písm. e) se číslo „78“ nahrazuje slovy „77 a § 79a až 79i“.

01.07.2012

39. V § 72 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.

01.07.2012

Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena b) až l).

01.07.2012

40. V § 72 odst. 5 písmeno h) zní:

01.07.2012

h) rozhoduje na základě žádosti o pověření fyzické nebo právnické osoby prováděním odborných rostlinolékařských činností stanovených v § 81 odst. 1,“.

01.07.2012

41. V § 72 odst. 6 se slova „registraci přípravků a dalších prostředků“ nahrazují slovy „vydaných povolení přípravků a o vydáních povolení zápisu dalších prostředků do úředního registru“ a slova „mechanizačních prostředků“ se nahrazují slovy „zařízení pro aplikaci přípravků“.

01.07.2012

42. V § 72 odst. 7 se slova „Státní veterinární správy“ nahrazují slovy „orgánů veterinární správy“.

01.07.2012

43. V § 72 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Rostlinolékařská správa zpřístupní zejména informace o možných účincích přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví Toxikologickému informačnímu středisku.“.

01.07.2012

44. V § 72 odst. 12 se slovo „dále“ nahrazuje slovy „sleduje účinnost geneticky modifikovaných organismů využívaných v ochraně rostlin a rezistenci škodlivých organismů k produktům geneticky modifikovaných organismů a“.

01.07.2012

45. V § 73 odstavec 2 zní:

01.07.2012

(2) Obecní úřady vykonávají působnost na úseku ochrany včel podle § 51 odst. 2 a 6 a na úseku letecké aplikace podle § 52 odst. 8.“.

01.07.2012

46. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a o integrované ochraně rostlin (§ 5)“.

01.07.2012

47. V § 74 odst. 1 písm. h) se slova „podmínek uvedených v rozhodnutí o zápisu mechanizačního prostředku do úředního registru (§ 63), ustanovení o používání a kontrolním testování mechanizačních prostředků [§ 3 odst. 1 písm. b), § 66 a 67]“ nahrazují slovy „ustanovení o používání a kontrolním testování zařízení pro aplikaci přípravků“.

01.07.2012

48. V § 74 odst. 1 písmeno i) zní:

01.07.2012

i) požadavků týkajících se

01.07.2012

1. výkonu odborných rostlinolékařských činností pověřenými fyzickými a právnickými osobami (§ 6a a 81),

01.07.2012

2. činnosti poradců (§ 85) nebo osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění včetně dodržování podmínek odborné způsobilosti pro tyto činnosti (§ 86),“.

01.07.2012

49. V § 76 odst. 1 písm. h) se slova „mechanizačních prostředků“ nahrazují slovy „zařízení pro aplikaci přípravků“.

01.07.2012

50. V § 76 odst. 2 písm. e) bodě 1 se slova „mechanizační prostředek“ nahrazují slovy „zařízení pro aplikaci přípravků“ a slova „§ 61 a § 63 odst. 1 a 3“ se nahrazují slovy „§ 61, 62 a 64“.

01.07.2012

51. V § 79 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

01.07.2012

Dosavadní písmena b) až n) se označují jako písmena a) až m).

01.07.2012

52. V § 79 odst. 1 písm. i) se slova „a mechanizačních prostředků podle § 63“ zrušují.

01.07.2012

53. V § 79 odst. 1 písm. j) se slova „mechanizačních prostředků podle § 66“ nahrazují slovy „zařízení pro aplikaci přípravků“.

01.07.2012

54. V § 79 odst. 1 písm. m) se slova „národní referenční laboratoře a“ zrušují.

01.07.2012

55. V § 79 odst. 4 písm. d) se za slovo „zájmu“ vkládají slova „nebo rozšíření povolení na menšinová použití ve veřejném zájmu“.

01.07.2012

56. V § 79a odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.07.2012

57. V § 79a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

01.01.2014

c) jako profesionální uživatel neuplatňuje obecné zásady integrované ochrany rostlin podle § 5 odst. 2, nebo

01.07.2012

d) neodevzdá osvědčení podle § 86 odst. 6.“.

01.07.2012

58. V § 79c odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „ , 2, 3 nebo 4“ zrušují.

01.07.2012

59. V § 79c odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , nebo § 52 až 52b“.

01.07.2012

60. V § 79c odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

01.07.2012

e) při své profesní činnosti nakládá s přípravky bez osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky potřebného podle tohoto zákona,“.

01.07.2012

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

01.07.2012

61. V § 79c se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.07.2012

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), písm. c) bodu 2 a písm. d) lze vedle pokuty uložit sankci zákazu činnosti do 2 let.“.

01.07.2012

62. V § 79e odstavec 1 zní:

01.07.2012

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2014

a) jako profesionální uživatel neuplatňuje obecné zásady integrované ochrany rostlin podle § 5 odst. 2,

01.07.2012

b) v rozporu s § 43 odst. 8 jako držitel povolení nedodá rostlinolékařské správě na její žádost

01.07.2012

1. analytický standard obsažené účinné látky případně účinné složky opatřený certifikátem o analýze,

01.07.2012

2. analytické standardy toxikologicky nebo ekotoxikologicky významných nečistot, nebo

01.07.2012

3. vzorek v neporušeném prodejním obalu odpovídající výrobnímu číslu (šarži) přípravku nebo dalšího prostředku uvedeného na trh v České republice, a to v množství nezbytně nutném k provedení kontrolních analýz a ve lhůtě a na místo určené rostlinolékařskou správou,

01.07.2012

c) distribuuje přípravek nebo další prostředek v rozporu s § 46a odst. 3,

01.07.2012

d) v rozporu s § 47 uvede na trh další prostředek po uplynutí doby použitelnosti,

01.07.2012

e) v rozporu s § 54 odst. 1 uvede na trh nebo použije další prostředek, který není zapsán do úředního registru, ačkoliv tomuto zápisu podléhá,

01.07.2012

f) použije další prostředek v rozporu s § 54 odst. 14,

01.07.2012

g) uvede na trh další prostředek neoznačený podle § 55 nebo použije další prostředek v rozporu s jeho označením,

01.07.2012

h) nesplní oznamovací, informační nebo dokladovou povinnost podle § 60,

01.07.2012

i) použije zařízení pro aplikaci přípravků v rozporu s § 64,

01.07.2012

j) jako výrobce ošetřeného dřevěného obalového materiálu vyrobí dřevěný obalový materiál v rozporu s podmínkami podle § 69 odst. 3, nebo

01.07.2012

k) použije neoprávněně značku pro označování ošetřeného dřevěného obalového materiálu podle § 69a odst. 2.“.

01.07.2012

63. V § 79f odst. 1 úvodní části ustanovení, § 79g odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 79h odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „Právnická osoba“ vkládají slova „nebo podnikající fyzická osoba“.

01.07.2012

64. V § 79f odst. 1 písm. b) se slova „ , další prostředek nebo mechanizační prostředek, který není povolen,“ nahrazují slovy „nebo další prostředek, které nejsou povoleny“ a slova „upravujícího uvádění přípravku na trh“ se nahrazují slovy „ , použije zařízení pro aplikaci přípravků, které v rozporu se zákonem nebylo kontrolně testováno“.

01.07.2012

65. V § 79f odst. 1 písm. c) se slova „odst. 1 nebo nedodrží způsob zjišťování nebo regulace výskytu škodlivých organismů v uskladněných rostlinných produktech stanovený prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 4 odst. 2“ zrušují.

01.07.2012

66. V § 79g odst. 1 písm. c) se slova „§ 36 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 35 odst. 5“.

01.07.2012

67. V § 79g odst. 1 písm. g) se slova „ , 2, 3 nebo 4“ zrušují.

01.07.2012

68. V § 79g odst. 1 písmeno h) zní:

01.07.2012

h) jako osoba, která při podnikatelské činnosti nakládá s přípravky, nezabezpečí výkon této činnosti držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky potřebného podle tohoto zákona,“.

01.07.2012

69. V § 79g odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ , nebo § 52 až 52b“.

01.07.2012

70. V § 79g odst. 1 písm. l) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.07.2012

71. V § 79g se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až r), která znějí:

01.07.2012

n) uvádí na trh přípravek nebo adjuvant, který není v České republice povolen podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh67),

01.07.2012

o) porušuje povinnosti při distribuci přípravků nebo dalších prostředků podle § 46a odst. 3 písm. g) nebo § 46a odst. 4 nebo 5,

01.07.2012

p) porušuje povinnosti při vedení evidence, které jsou uloženy tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím vedení záznamů,

01.07.2012

q) porušuje povinnosti k propagaci přípravků stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh67), nebo

01.07.2012

r) nesplní opatření nařízené rostlinolékařskou správou podle § 75 nebo mimořádné rostlinolékařské opatření podle § 76 odst. 1“.

01.07.2012

72. V § 79g se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.07.2012

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), g), i) a j) lze vedle pokuty uložit sankci zákazu činnosti do 2 let.“.

01.07.2012

73. V § 79i odst. 2 se slovo „pokuty“ nahrazuje slovem „sankcí“.

01.07.2012

74. V § 79i se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.07.2012

(3) Sankci zákazu činnosti lze právnické osobě uložit, byl-li správní delikt spáchán v souvislosti s touto činností.“.

01.07.2012

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

01.07.2012

75. Nadpis hlavy IX zní:

01.07.2012

„ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K VÝKONU ODBORNÉ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ČINNOSTI A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY“.

01.07.2012

76. § 81 včetně nadpisu zní:

01.07.2012

㤠81

01.07.2012

Pověřování k provádění odborných rostlinolékařských činností

01.07.2012

(1) Odborné rostlinolékařské činnosti, k jejichž výkonu lze též pověřit, jsou

01.07.2012

a) monitoring včetně související diagnostiky škodlivých organismů jiných než uvedených v § 10 odst. 1 a škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3, a poskytování informací pro rozhodování v oblasti integrované ochrany rostlin,

01.07.2012

b) sledování účinnosti geneticky modifikovaných organismů využívaných v ochraně rostlin, hodnocení rezistence škodlivých organismů k přípravkům a k produktům geneticky modifikovaných organismů a hodnocení a přezkušování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,

01.07.2012

c) monitoring nežádoucích vedlejších účinků přípravků na složky životního prostředí a

01.07.2012

d) průzkum výskytu škodlivých organismů uvedených v § 10 odst. 1 nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3.

01.07.2012

(2) Prováděním odborných rostlinolékařských činností podle odstavce 1 písm. a) až c) lze pověřit právnickou nebo fyzickou osobu, pokud tato osoba podá na základě výzvy rostlinolékařské správy žádost a

01.07.2012

a) splňuje podmínky odborné způsobilosti podle § 84,

01.07.2012

b) zajistí ochranu důvěrných informací, objektivitu výsledků a skutečnost, že mezi prováděním činností, k jejichž provádění má být pověřena, a prováděním jejích dalších činností nedochází ke střetu zájmů, a

01.07.2012

c) prokáže, že její prostorové, přístrojové a materiální vybavení odpovídá rozsahu odborné činnosti, k jejímuž provádění má být pověřena, a umožňuje její kvalitní provádění a vyhodnocování.

01.07.2012

(3) Prováděním odborných rostlinolékařských činností podle odstavce 1 písm. d) lze pověřit pouze právnickou osobu, která je zřízena výhradně k plnění úkolů veřejného zájmu v oblasti zemědělství nebo životního prostředí, podá na základě výzvy rostlinolékařské správy žádost a splňuje požadavky stanovené v odstavci 2.

01.07.2012

(4) O vydání a odebrání pověření k provádění odborných rostlinolékařských činností rozhoduje rostlinolékařská správa, která si v rámci řízení o pověření vyžádá stanovisko ministerstva.

01.07.2012

(5) Kopie rozhodnutí o vydání a odebrání pověření k provádění odborných rostlinolékařských činností zasílá rostlinolékařská správa ministerstvu.

01.07.2012

(6) Pověření vydává rostlinolékařská správa na žádost právnické nebo fyzické osoby po předchozím ověření splnění požadavků stanovených v odstavcích 2 a 3. Pověření se vydává na dobu 5 let a lze jej odebrat, pokud je prokázáno, že pověřená osoba přestala splňovat jeden nebo více požadavků stanovených v odstavcích 2 a 3.

01.07.2012

(7) Pokud pověřená osoba oznámí, že již nebude odborné rostlinolékařské činnosti podle odstavce 1 vykonávat, zaniká pověření k provádění odborných rostlinolékařských činností dnem doručení tohoto oznámení rostlinolékařské správě.“.

01.07.2012

77. V § 82 odst. 1 písm. b) se za slova „81 odst. 1 písm. b) nebo c)“ doplňují slova „nebo laboratorní činnosti na úseku rostlinolékařské péče včetně odběru vzorků“.

01.07.2012

78. V § 82 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

01.07.2012

a) absolventy akreditovaných magisterských nebo doktorských studijních programů rostlinolékařství59),

01.07.2012

b) absolventy programů celoživotního vzdělávání rostlinolékařství60) vysokých škol uskutečňujících akreditované studijní programy v oblasti zemědělství nebo přírodních věd a určené pro absolventy jiných akreditovaných studijních programů, nebo“.

01.07.2012

79. V § 82 odst. 3 písmena a) až c) znějí:

01.07.2012

a) jsou absolventy akreditovaných bakalářských studijních programů rostlinolékařství59),

01.07.2012

b) mají střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin, nebo

01.07.2012

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání vinohradnictví, zahradnictví, lesnictví a zemědělství a praxi nejméně dva roky v oboru rostlinolékařství,“.

01.07.2012

80. V nadpisu § 84 se slova „a osob poskytujících odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám“ zrušují.

01.07.2012

81. V § 84 odst. 1 se slovo „některé“, slova „ministerstva podle § 71 odst. 1 písm. b) a c) nebo“ a slova „podle § 72 odst. 5 písm. i) a na osoby poskytující odbornou pomoc podle § 5“ zrušují.

01.07.2012

82. V § 84 odst. 3 se slova „její odborný zástupce“ nahrazují slovy „zaměstnanec, který přímo zajišťuje odbornou rostlinolékařskou činnost, k jejímuž provádění je právnická osoba pověřena“.

01.07.2012

83. § 85 včetně nadpisu zní:

01.07.2012

㤠85

01.07.2012

Odborná způsobilost pro poradenství v oblasti ochrany před škodlivými organismy a v oblasti bezpečného používání přípravků

01.07.2012

(1) Fyzické osoby mohou v rámci svého podnikání nebo zaměstnání provádět pro jiné osoby poradenství v oblasti ochrany před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků, pouze pokud jsou držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti podle § 86 odst. 3 a

01.07.2012

a) splňují podmínky odborné kvalifikace rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo § 82 odst. 3 písm. a) nebo § 82 odst. 5,

01.07.2012

b) mají střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání rostlinolékařství a nejméně tříletou odbornou praxi stejného zaměření, nebo

01.07.2012

c) jsou absolventy akreditovaných bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů v oblasti pěstitelství, zemědělství nebo lesnictví, nebo mají střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v pěstitelských zemědělských a lesnických oborech a mají nejméně čtyři roky praxe v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin, nebo složily zkoušku z dílčí (profesní) kvalifikace „Poradce v ochraně rostlin“ podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

01.07.2012

(2) Živnostensky podnikat12) v oboru poradenství v oblasti ochrany před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků mohou jen osoby, které splňují požadavky stanovené v odstavci 1.“.

01.07.2012

84. § 86 včetně nadpisu zní:

01.07.2012

„Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky

01.07.2012

§ 86

01.07.2012

(1) Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky pod dohledem držitele osvědčení druhého stupně nebo třetího stupně, musí být držitelem osvědčení prvního stupně. Toto osvědčení fyzické osobě vydá po absolvování základního kurzu vzdělávací zařízení pověřené ministerstvem. Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let. Po uplynutí platnosti tohoto osvědčení vydá vzdělávací zařízení na základě absolvování doplňujícího školení nové osvědčení prvního stupně s platností na dobu 5 let.

01.07.2012

(2) Osoba, která v rámci svých profesních činností používá přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení druhého stupně. Držitel osvědčení druhého stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení prvního stupně. Osvědčení druhého stupně vydá rostlinolékařská správa fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5, nebo absolvuje základní kurz a úspěšně vykoná zkoušku. Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let. Platnost tohoto osvědčení lze prodloužit na základě absolvování doplňujícího školení.

01.07.2012

(3) Osoba, která v rámci svých profesních činností

01.07.2012

a) poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků,

01.07.2012

b) distribuuje přípravky pro profesionální použití, nebo

01.07.2012

c) pořádá základní kurzy k získání osvědčení prvního a druhého stupně, doplňující školení k prodloužení osvědčení druhého a třetího stupně a doplňující školení k získání nového osvědčení prvního stupně,

01.07.2012

musí tyto činnosti vykonávat prostřednictvím fyzické osoby, jež je držitelem osvědčení třetího stupně. Držitel osvědčení třetího stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení druhého stupně a prvního stupně. Osvědčení třetího stupně vydá rostlinolékařská správa fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5, nebo úspěšně vykoná zkoušku. Platnost tohoto osvědčení lze prodloužit na základě absolvování doplňujícího školení a úspěšně vykonané zkoušky.

01.07.2012

(4) Rostlinolékařská správa prodlouží platnost osvědčení druhého nebo třetího stupně o 5 let na základě žádosti držitele osvědčení podané před uplynutím doby jeho platnosti, pokud žadatel v době platnosti původního osvědčení splnil podmínky prodloužení platnosti osvědčení podle odstavce 2 nebo 3. Žádost se podává rostlinolékařské správě přímo nebo prostřednictvím vzdělávacího zařízení, u kterého žadatel absolvoval doplňující školení; toto vzdělávací zařízení v takovém případě postupuje žádost rostlinolékařské správě spolu s dokladem o absolvování školení.

01.07.2012

(5) Skončila-li platnost osvědčení druhého stupně, je možné nové osvědčení druhého stupně získat pouze na základě absolvování základního kurzu a úspěšného vykonání zkoušky podle odstavce 2. Skončila-li platnost osvědčení třetího stupně, je možné nové osvědčení třetího stupně získat pouze na základě úspěšného vykonání zkoušky podle odstavce 3 věty třetí.

01.07.2012

(6) Jestliže byla držiteli osvědčení uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky, je tato osoba povinna odevzdat osvědčení pro nakládání s přípravky rostlinolékařské správě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla sankce zákazu činnosti uložena. Orgán, který o uložení sankce zákazu činnosti rozhodl, je povinen o jejím uložení bez zbytečného odkladu vyrozumět rostlinolékařskou správu.

01.07.2012

(7) Osoba, která byla držitelem osvědčení pro nakládání s přípravky a které byla uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky, může po vykonání této sankce nebo upuštění od výkonu zbytku sankce zažádat rostlinolékařskou správu o vrácení tohoto osvědčení, pokud neuplynula doba jeho platnosti. Podmínkou vrácení osvědčení příslušného stupně je splnění podmínek pro jeho získání.

01.07.2012

(8) Za odborně způsobilou osobu pro nakládání s přípravky se považuje i osoba, která získala odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky v odpovídajícím rozsahu vykonávané činnosti v jiném členském státě.“.

01.07.2012

85. Za § 86 se vkládají nové § 86a a 86b, které znějí:

01.07.2012

㤠86a

01.07.2012

(1) Základní kurzy podle § 86 odst. 1 a 2 a doplňující školení podle § 86 odst. 1 až 3 provádějí vzdělávací zařízení pověřená k této činnosti ministerstvem.

01.07.2012

(2) K poskytování znalostí týkajících se ochrany zdraví lidí jsou oprávněny orgány ochrany veřejného zdraví23a).

01.07.2012

(3) Ministerstvo rozhodne o pověření vzdělávacího zařízení, jestliže vzdělávací zařízení spolu se žádostí předloží dokumenty, které prokazují, že

01.07.2012

a) vzdělávací zařízení zabezpečí provádění výuky držitelem osvědčení třetího stupně,

01.07.2012

b) vzdělávací zařízení disponuje odpovídajícím technickým zabezpečením pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení, které stanoví prováděcí právní předpis,

01.07.2012

c) obsah a rozsah základních kurzů a doplňujících školení odpovídá požadavkům tohoto zákona a

01.07.2012

d) vzdělávací zařízení má zahrnuto vzdělávání v předmětu své činnosti.

01.07.2012

(4) Ministerstvo rozhodne o odnětí pověření, jestliže vzdělávací zařízení poruší podmínky pro pověření vzdělávacího zařízení podle odstavce 3.

01.07.2012

(5) Ministerstvo vede za účelem výkonu působnosti při pověřování vzdělávacích zařízení a informování veřejnosti evidenci vzdělávacích zařízení pověřených podle odstavce 3, která obsahuje název vzdělávacího zařízení, datum pověření a datum odnětí pověření vzdělávacího zařízení.

01.07.2012

§ 86b

01.07.2012

(1) Rostlinolékařská správa

01.07.2012

a) zajišťuje po dohodě s místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví23a) konání zkoušek stanovených pro získání osvědčení druhého a třetího stupně a vyhlašuje termíny pro jejich konání, a to nejméně 1 rok přede dnem jejich konání,

01.07.2012

b) vede evidenci o osvědčeních o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

01.07.2012

(2) Zkoušející rostlinolékaři u zkoušek stanovených pro získání osvědčení druhého a třetího stupně zkoušek musí být držiteli osvědčení třetího stupně.

01.07.2012

(3) Prováděcí právní předpis stanoví:

01.07.2012

a) obsah a rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně a doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně a náležitosti osvědčení prvního stupně,

01.07.2012

b) obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně, rozsah a způsob provedení zkoušky a náležitosti osvědčení druhého stupně,

01.07.2012

c) rozsah a způsob provedení zkoušky pro vydání osvědčení třetího stupně, obsah a rozsah doplňujícího školení a rozsah a způsob provedení zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně a náležitosti osvědčení třetího stupně,

01.07.2012

d) požadavky na technické zabezpečení pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení.“.

01.07.2012

86. V § 87 odstavec 2 zní:

01.07.2012

(2) Evidence profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků vedená rostlinolékařskou správou slouží k výkonu státní správy na úseku kontrol profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků. Evidence obsahuje tyto údaje:

01.07.2012

a) jméno a příjmení, nebo název vlastníka profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,

01.07.2012

b) jméno a příjmení, nebo název držitele profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, je-li to osoba odlišná od vlastníka,

01.07.2012

c) identifikační údaje profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků, které bylo podrobeno kontrolnímu testování,

01.07.2012

d) datum provedení kontrolního testování,

01.07.2012

e) informaci, zda profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vyhovělo požadavkům či nikoliv,

01.07.2012

f) přehled zjištěných závad,

01.07.2012

g) přehled vydaných dokladů o funkční způsobilosti zařízení,

01.07.2012

h) název provozovny kontrolního testování.“.

01.07.2012

87. V § 87 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

01.07.2012

(5) V evidenci o osvědčeních o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky vede rostlinolékařská správa pro účely rostlinolékařského dozoru a vydávání osvědčení druhého a třetího stupně údaje v rozsahu

01.07.2012

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele osvědčení druhého a třetího stupně,

01.07.2012

b) místo trvalého pobytu nebo bydliště a datum a místo narození držitele osvědčení druhého a třetího stupně,

01.07.2012

c) pořadové číslo osvědčení druhého nebo třetího stupně,

01.07.2012

d) datum zkoušky,

01.07.2012

e) datum vydání osvědčení druhého nebo třetího stupně,

01.07.2012

f) dobu platnosti osvědčení druhého nebo třetího stupně,

01.07.2012

g) název vzdělávacího zařízení, které provádělo základní kurz pro vydání osvědčení druhého stupně nebo doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně nebo třetího stupně,

01.07.2012

h) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště a datum a místo narození osoby, které byla uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky,

01.07.2012

i) datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky a datum ukončení výkonu této sankce.

01.07.2012

(6) Údaje o držiteli osvědčení druhého a třetího stupně se v evidenci podle odstavce 5 vedou po dobu 3 let ode dne skončení platnosti osvědčení.“.

01.07.2012

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

01.07.2012

88. V § 88 odst. 1 písmeno c) zní:

01.07.2012

c) o zařízeních pro aplikaci přípravků k provedení § 61 odst. 7, § 62 odst. 1 a 3 a § 64 odst. 4,“.

01.07.2012

89. V § 88 odst. 1 písm. d) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

01.07.2012

90. V § 88 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.07.2012

e) k provedení § 5 odst. 3.“.

01.07.2012

91. V § 88 odst. 3 se slova „§ 31 odst. 6, § 37 odst. 2, § 45 odst. 13, § 46a odst. 1 a 4, § 49 odst. 2, § 54 odst. 3 a 4 a § 55“ nahrazují slovy „§ 31 odst. 6, § 37 odst. 2, § 45 odst. 13, § 46a odst. 1 a 6, § 49 odst. 1 a 6, § 54 odst. 3 a 4, § 55 a § 60 odst. 5“.

01.07.2012

92. V § 88 odstavec 4 zní:

01.07.2012

(4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 86b odst. 3.“.

01.07.2012

93. V § 88 odstavec 6 zní:

01.07.2012

(6) Ministerstvo vydá vyhlášku, kterou stanoví technické požadavky pro pověření referenčních laboratoří k provedení § 6a odst. 2 písm. c).“.

01.07.2012

Čl. II

01.07.2012

Přechodná ustanovení

01.07.2012

1. Osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na základě vykonání zkoušky zajišťované Státní rostlinolékařskou správou podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za držitele osvědčení třetího stupně podle tohoto zákona. Těmto osobám a osobám se vzděláním podle § 82 odst. 2 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na jejich žádost vydá od 1. ledna 2013 Státní rostlinolékařská správa osvědčení druhého nebo třetího stupně.

01.07.2012

2. Do 31. prosince 2012 lze získávat osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.07.2012

ČÁST DRUHÁ

01.07.2012

Změna živnostenského zákona

01.07.2012

Čl. III

01.07.2012

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb. a zákona č. 119/2012 Sb., se mění takto:

01.07.2012

1. V § 3 odst. 3 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno aj), které včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:

01.07.2012

aj) provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu53).

01.07.2012

53) § 81 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.“.

01.07.2012

2. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ se živnost s předmětem podnikání „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“ zrušuje.

01.07.2012

3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI v prvním sloupci se slova „Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin“ nahrazují slovy „Kontrolní testování zařízení na ochranu rostlin“.

01.07.2012

4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI ve druhém sloupci se slova „odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb.“ nahrazují slovy „a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na rostlinolékařství, ochranu rostlin, pěstitelství, zahradnictví, chmelařství, vinohradnictví, lesnictví, zemědělskou nebo lesnickou techniku, nebo obecné zemědělství a 3 roky praxe v obsluze a seřizování zařízení pro aplikaci přípravků, nebo b) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a 4 roky praxe v obsluze a seřizování zařízení pro aplikaci přípravků“.

01.07.2012

5. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI v pátém sloupci se slova „§ 66 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů“ nahrazují slovy „§ 65 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.“.

01.07.2012

6. V příloze č. 4 ŽIVNOST VOLNÁ obory činnosti 2 a 3 znějí:

01.07.2012

2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

01.07.2012

3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“.

01.07.2012

Čl. IV

01.07.2012

Přechodná ustanovení

01.07.2012

1. Živnostenská oprávnění vydaná k vázané živnosti s předmětem podnikání „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“ a ke koncesované živnosti s předmětem podnikání „Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin“, vydaná podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.

01.07.2012

2. Podnikatel, kterému do dne nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění k provozování vázané živnosti s předmětem podnikání „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování volné živnosti s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“.

01.07.2012

3. Živnostenský úřad zapíše do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona změnu předmětu podnikání podle bodu 2 do živnostenského rejstříku a zároveň zapíše do tohoto rejstříku obor činnosti živnosti volné „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“.

01.07.2012

4. Živnostenské oprávnění podle bodů 2 a 3 se do doby vydání nového výpisu ze živnostenského rejstříku prokazuje dosavadním výpisem ze živnostenského rejstříku.

01.07.2012

ČÁST TŘETÍ

01.07.2012

Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

01.07.2012

Čl. V

01.07.2012

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 311/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 256/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

01.07.2012

1. Nadpis § 29 zní: „Prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách“.

01.07.2012

2. V § 29 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

01.07.2012

3. V § 29 odst. 5 se slova „ , vzor prohlášení o nákupu“ zrušují.

01.07.2012

4. V § 39 odst. 1 písm. ee) se slova „nebo neodevzdá prohlášení o nákupu rmutu, moštu nebo vína,“ zrušují.


01.07.2012

ČÁST ČTVRTÁ

01.07.2012

ÚČINNOST

01.07.2012

Čl. VI

01.07.2012

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I

01.07.2012

a) bodu 25, pokud jde o § 52 odst. 5 písm. f), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013,

01.07.2012

b) bodu 7, pokud jde o § 5 odst. 2, bodu 57, pokud jde o § 79a odst. 1 písm. c), a bodu 62, pokud jde o § 79e odst. 1 písm. a), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.


01.07.2012

Němcová v. r.

01.07.2012

Klaus v. r.

01.07.2012

Nečas v. r.

Přesunout nahoru