PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 172/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

Částka 61/2012
Platnost od 30.05.2012
Účinnost od 14.08.2012
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
14.08.2012

172

14.08.2012

ZÁKON

14.08.2012

ze dne 26. dubna 2012,

14.08.2012

kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

14.08.2012

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


14.08.2012

ČÁST PRVNÍ

14.08.2012

Změna zákona o dluhopisech

14.08.2012

Čl. I

14.08.2012

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 355/2011 Sb., se mění takto:

14.08.2012

1. V části první se za označení části první vkládá označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:

14.08.2012

„HLAVA I

14.08.2012

ÚVODNÍ USTANOVENÍ“.

14.08.2012

2. § 1 včetně nadpisu zní:

14.08.2012

㤠1

14.08.2012

Předmět úpravy

14.08.2012

Tento zákon upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent“), a některé další otázky s dluhopisy související.“.

14.08.2012

3. Na konci nadpisu § 2 se doplňují slova „a emise dluhopisů“.

14.08.2012

4. V § 2 odst. 1 se slova „ , s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit“ nahrazují slovy „vydaný podle českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky jeho emitentem a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky“)“.

14.08.2012

5. V § 2 odstavec 2 zní:

14.08.2012

(2) Listinný dluhopis je cenným papírem na řad.“.

14.08.2012

6. V § 2 se odstavce 4 a 5 zrušují.

14.08.2012

7. § 3 včetně nadpisu zní:

14.08.2012

㤠3

14.08.2012

Zvláštní náležitost postupu při vydání dluhopisů

14.08.2012

Emitent může vydat dluhopisy jen tehdy, pokud byly nejpozději k datu jejich emise investorům zpřístupněny emisní podmínky na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů.“.

14.08.2012

8. V § 4 odst. 1 větě první a druhé se slova „znějících na jméno“ zrušují.

14.08.2012

9. V § 4 odst. 1 větě druhé se slova „je seznam vedený osobou“ nahrazují slovy „vede osoba“ a slova „podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“ se zrušují.

14.08.2012

10. V § 4 odst. 1 větě třetí se slova „znějícími na jméno“ zrušují a slova „ze zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nevyplývá něco jiného“ se nahrazují slovy „zvláštní právní předpis nestanoví jinak“.

14.08.2012

11. V § 4 odst. 2 větě první a druhé se slova „znějícího na jméno“ zrušují.

14.08.2012

12. V § 4 odst. 2 větě první se slovo „neprodleně“ nahrazuje slovy „bez zbytečného odkladu“.

14.08.2012

13. § 5 až 7 včetně nadpisů znějí:

14.08.2012

㤠5

14.08.2012

Rubopis listinného dluhopisu

14.08.2012

V rubopisu listinného dluhopisu se uvedou údaje nutné k jednoznačné identifikaci osoby, na niž se dluhopis převádí, a den převodu dluhopisu.

14.08.2012

§ 6

14.08.2012

Náležitosti dluhopisu

14.08.2012

(1) Listinný dluhopis obsahuje alespoň

14.08.2012

a) údaje nutné k jednoznačné identifikaci emitenta,

14.08.2012

b) označení, že jde o dluhopis, popřípadě označení zvláštního druhu dluhopisu,

14.08.2012

c) identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů, je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis,

14.08.2012

d) jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku; to neplatí v případě sběrného dluhopisu, pokud jmenovitá hodnota plyne ze zápisu v příslušné evidenci,

14.08.2012

e) údaj o tom, kde se lze seznámit s emisními podmínkami,

14.08.2012

f) výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše,

14.08.2012

g) datum emise,

14.08.2012

h) způsob a místo splacení dlužné částky (splacení dluhopisu) a vyplacení výnosu dluhopisu,

14.08.2012

i) data splatnosti dluhopisu a výnosu dluhopisu, není-li výnos určen pouze rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem,

14.08.2012

j) číselné označení dluhopisu,

14.08.2012

k) údaje nutné k jednoznačné identifikaci jeho prvního vlastníka a

14.08.2012

l) podpis emitenta.

14.08.2012

(2) Podpis emitenta může být nahrazen jeho otiskem, jsou-li na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání a pozměnění.

14.08.2012

(3) Zaknihovaný dluhopis má alespoň náležitosti listinného dluhopisu uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) a obsahuje vždy identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů.

14.08.2012

§ 7

14.08.2012

Objem emise

14.08.2012

(1) Emitent může vydat dluhopisy

14.08.2012

a) v menším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládaný objem emise,

14.08.2012

b) ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování, je-li tato možnost uvedena v emisních podmínkách, nebo

14.08.2012

c) až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování, je-li tato možnost uvedena v emisních podmínkách.

14.08.2012

(2) Postupuje-li emitent podle odstavce 1 písm. b) nebo c), určí dodatečnou lhůtu pro upisování, která skončí nejpozději v den, který je rozhodný pro splacení jednotlivých splátek jmenovité hodnoty dluhopisu nebo splacení dluhopisu, a zpřístupní ji stejným způsobem jako emisní podmínky.

14.08.2012

(3) V případě zaknihovaných dluhopisů nebo sběrných dluhopisů emitent bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro upisování oznámí osobě oprávněné k vedení evidence skutečnost podle odstavce 1 a zpřístupní ji stejným způsobem, jakým zpřístupnil emisní podmínky. V případě emise komunálních dluhopisů emitent oznámí skutečnost podle odstavce 1 písm. a) též Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“).

14.08.2012

(4) V případě emise státních dluhopisů vydávaných jako zaknihované dluhopisy oznámí ministerstvo skutečnost podle odstavce 1 písm. b) a c) bez zbytečného odkladu osobě oprávněné k vedení jejich evidence a vyhlásí nebo uveřejní ji stejným způsobem, jakým vyhlásilo nebo uveřejnilo emisní podmínky.“.

14.08.2012

Poznámky pod čarou č. 1 a 1a se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují.

14.08.2012

14. V části první se za § 7 vkládá označení nové hlavy II, které včetně nadpisu zní:

14.08.2012

„HLAVA II

14.08.2012

EMISNÍ PODMÍNKY“.

14.08.2012

15. Nadpis nad označením § 8 se zrušuje.

14.08.2012

16. § 8 až 11 včetně nadpisů znějí:

14.08.2012

㤠8

14.08.2012

Základní ustanovení

14.08.2012

Emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů, a to i odkazem na informace obsažené v prospektu těchto dluhopisů (dále jen „prospekt“).

14.08.2012

§ 9

14.08.2012

Náležitosti emisních podmínek

14.08.2012

(1) Emisní podmínky obsahují vždy alespoň odkazem na informace obsažené v prospektu

14.08.2012

a) skutečnosti uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) až d) a f) až j),

14.08.2012

b) údaj o tom, zda jde o listinný nebo zaknihovaný dluhopis,

14.08.2012

c) lhůtu pro upisování emise dluhopisů,

14.08.2012

d) emisní kurz, případně způsob jeho určení, a pro případ, že emisní kurz bude určován kurzem dosaženým v aukci, způsob aukce,

14.08.2012

e) předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu emise dluhopisu,

14.08.2012

f) způsob a místo upisování dluhopisu, způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu,

14.08.2012

g) způsob případného výpočtu výnosu dluhopisu,

14.08.2012

h) údaje o zdaňování výnosu dluhopisu,

14.08.2012

i) údaje nutné k jednoznačné identifikaci osob, které se podílejí na zabezpečení vydání dluhopisu, splacení dluhopisu a na vyplacení výnosu dluhopisu, s uvedením způsobu jejich účasti na těchto činnostech,

14.08.2012

j) způsob oznamování konání schůze vlastníků dluhopisů, jakož i vlastníků podílů na sběrném dluhopisu (dále jen „schůze vlastníků“), a způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisu,

14.08.2012

k) informaci o tom, kým, kdy a s jakým výsledkem byl udělen rating, je-li tato informace emitentovi známa, a

14.08.2012

l) určení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků.

14.08.2012

(2) Emisní podmínky podle záměrů emitenta dále obsahují alespoň odkazem na informace obsažené v prospektu

14.08.2012

a) rozhodnutí emitenta, že emise dluhopisů bude v rámci lhůty pro upisování vydávána postupně (v tranších),

14.08.2012

b) právo emitenta postupovat podle § 7 odst. 1 písm. b) a možný rozsah zvětšení objemu emise, případně právo emitenta postupovat podle § 7 odst. 1 písm. c),

14.08.2012

c) údaj o tom, že splacení dluhopisu nebo vyplacení jeho výnosu je zajištěno třetí osobou, a údaj, kde je smlouva, kterou se sjednává zajištění, přístupná investorům,

14.08.2012

d) údaje o zástavním právu u dluhopisu, u nějž je splacení dluhopisu nebo vyplacení jeho výnosu zajištěno zástavou, a způsob, jakým bude zástavní právo uplatněno,

14.08.2012

e) způsob losování u dluhopisu, jehož výnos je spojen s dluhopisem, který je losován,

14.08.2012

f) údaj o dalších právech, která jsou s dluhopisem spojena,

14.08.2012

g) údaj o tom, že emitent rozhodl podle § 17,

14.08.2012

h) údaj o tom, že informace podle tohoto zákona budou uveřejňovány a zpřístupňovány v jiném jazyce než českém,

14.08.2012

i) údaj o tom, kdo povede evidenci zaknihovaných dluhopisů a sběrných dluhopisů,

14.08.2012

j) údaj o rozhodnutí emitenta o vyloučení možnosti oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu,

14.08.2012

k) oprávnění emitenta splatit dluhopis před datem jeho splatnosti včetně poměrného výnosu, s vymezením podmínek a způsobu předčasného splacení a též způsobu výpočtu hodnoty nesplacených nevrácených kupónů podle § 19 odst. 4,

14.08.2012

l) oprávnění vlastníka dluhopisu žádat splacení dluhopisu včetně poměrného výnosu před datem splatnosti a vymezení podmínek, za kterých je oprávněn tak učinit,

14.08.2012

m) znění rozhodčí doložky, mají-li být spory o právech a povinnostech spojených s dluhopisem řešeny v rozhodčím řízení,

14.08.2012

n) u vyměnitelného dluhopisu způsob oznámení dne, od kterého lze právo na výměnu za jiný dluhopis nebo jiné dluhopisy anebo akcii či akcie uplatnit, a místo a lhůtu pro uplatnění tohoto práva; pokud jsou vyměnitelné dluhopisy vydávány jako zaknihované dluhopisy, den, který je rozhodný pro určení osoby oprávněné vykonat práva z těchto dluhopisů,

14.08.2012

o) u prioritního dluhopisu způsob oznámení dne, od kterého lze právo na přednostní úpis akcií uplatnit, a místo a lhůtu pro uplatnění tohoto práva; pokud jsou prioritní dluhopisy vydávány jako zaknihované dluhopisy, den, který je rozhodný pro určení osoby oprávněné vykonat práva z těchto dluhopisů,

14.08.2012

p) u podřízeného dluhopisu ujednání, že pohledávka odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným bude uspokojena až po uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo srovnatelnou podmínkou podřízenosti v případě

14.08.2012

1. vstupu emitenta do likvidace,

14.08.2012

2. vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebo

14.08.2012

3. je-li emitentem zahraniční osoba, též jiného obdobného opatření.

14.08.2012

§ 10

14.08.2012

Změna emisních podmínek

14.08.2012

(1) Ke změně emisních podmínek se vyžaduje předchozí souhlas schůze vlastníků.

14.08.2012

(2) Souhlas schůze vlastníků se nevyžaduje

14.08.2012

a) ke změně přímo vyvolané změnou právní úpravy,

14.08.2012

b) ke změně, která se netýká postavení nebo zájmů vlastníků dluhopisů, nebo

14.08.2012

c) v případě, že žádný z vydaných dluhopisů, k nimž se emisní podmínky vztahují, není ve vlastnictví osoby odlišné od emitenta.

14.08.2012

(3) Emitent bez zbytečného odkladu po změně emisních podmínek zpřístupní investorům způsobem, kterým byly zpřístupněny emisní podmínky, tuto změnu emisních podmínek a úplné znění emisních podmínek po provedené změně.

14.08.2012

(4) Investor, který před zpřístupněním změny emisních podmínek, ke které se vyžaduje předchozí souhlas schůze vlastníků, souhlasil s koupí nebo s upsáním dluhopisu a k tomuto dluhopisu ještě nenabyl vlastnické právo, je oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 5 pracovních dnů poté, co je zpřístupněna změna emisních podmínek, neurčí-li emitent v emisních podmínkách lhůtu delší.

14.08.2012

§ 11

14.08.2012

Dluhopisový program

14.08.2012

(1) Společné emisní podmínky pro předem neurčený počet emisí dluhopisů se označují jako dluhopisový program.

14.08.2012

(2) Za emisní podmínky jednotlivé emise v rámci dluhopisového programu se považuje dluhopisový program a doplněk dluhopisového programu pro danou emisi.

14.08.2012

(3) Doplněk dluhopisového programu obsahuje alespoň

14.08.2012

a) doplnění náležitostí emisních podmínek podle § 9, které nejsou obsaženy v dluhopisovém programu,

14.08.2012

b) odkaz na dluhopisový program a informaci o tom, kde se s ním lze seznámit, a

14.08.2012

c) specifické podmínky emise dluhopisů, ke které se doplněk dluhopisového programu vztahuje.“.

14.08.2012

17. § 12 až 14 se včetně nadpisů zrušují.

14.08.2012

18. V části první se nad § 15 vkládá označení nové hlavy III, které včetně nadpisu zní:

14.08.2012

„HLAVA III

14.08.2012

VYDÁNÍ DLUHOPISU A VLASTNÍ DLUHOPISY NABYTÉ EMITENTEM“.

14.08.2012

19. V § 15 odst. 1 se slova „je k této činnosti oprávněna podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, a která“ zrušují.

14.08.2012

20. V § 15 odst. 2 se slova „emisní lhůty“ nahrazují slovy „lhůty pro upisování“.

14.08.2012

21. V § 15 odst. 3 se slova „emisní lhůty“ nahrazují slovy „lhůty pro upisování“ a slova „průměrné diskontní sazby“ se nahrazují slovy „váženého průměru repo sazeb“.

14.08.2012

22. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

14.08.2012

㤠15a

14.08.2012

Vlastní dluhopisy

14.08.2012

(1) Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže emitent rozhodne jinak.

14.08.2012

(2) Emitent neuplatňuje výměnné nebo prioritní právo (§ 33) spojené s vlastními dluhopisy.

14.08.2012

(3) Vlastní dluhopisy nabyté emitentem zanikají datem jejich splatnosti nebo dnem určeným emitentem, pokud datu splatnosti předchází.

14.08.2012

(4) Pro účely ustanovení tohoto zákona upravujících schůzi vlastníků se k vlastním dluhopisům ve vlastnictví emitenta nepřihlíží.“.

14.08.2012

23. V části první se za § 15a vkládá označení nové hlavy IV, které včetně nadpisu zní:

14.08.2012

„HLAVA IV

14.08.2012

VÝNOS DLUHOPISU, VYPLACENÍ VÝNOSU DLUHOPISU A SPLÁCENÍ DLUHOPISU“.

14.08.2012

24. Nadpis nad označením § 16 se zrušuje.

14.08.2012

25. Pod označení § 16 se vkládá nadpis „Výnos dluhopisu“.

14.08.2012

26. V § 16 úvodní části ustanovení se slova „může být stanoven“ nahrazují slovy „se určí“.

14.08.2012

27. V § 16 písm. d) se za slova „sazeb či“ vkládá slovo „úrokových“, slovo „devizových“ se nahrazuje slovem „měnových“ a za slovo „kurzů,“ se vkládá slovo „finančních“.

14.08.2012

28. § 17 včetně nadpisu zní:

14.08.2012

㤠17

14.08.2012

Den rozhodný pro splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu

14.08.2012

(1) Rozhodl-li emitent v emisních podmínkách, že právo na splacení dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k jinému dni, než je datum splatnosti dluhopisu, nesmí takto určený den předcházet takovému datu splatnosti o více než 30 dnů ani následovat po tomto datu.

14.08.2012

(2) Odstavec 1 se použije obdobně pro právo na vyplacení výnosu dluhopisu a právo na splacení jednotlivých splátek dluhopisu.“.

14.08.2012

29. V § 18 odst. 1 se slovo „samostatným“ zrušuje.

14.08.2012

30. V § 18 odst. 2 se slova „(§ 2 odst. 5)“ zrušují, za slova „zaknihovaného dluhopisu“ se vkládají slova „nebo sběrného dluhopisu“ a slova „evidenci podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“ se nahrazují slovy „příslušné evidenci“.

14.08.2012

31. V § 18 odst. 3 se slova „u zaknihovaného dluhopisu rozhodný den“ nahrazují slovy „den, který je rozhodný pro uplatnění tohoto práva“.

14.08.2012

32. V § 18 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

14.08.2012

33. V § 18 odst. 5 písm. b) se slovo „rozhodný“ zrušuje a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , který je rozhodný pro uplatnění práva s nimi spojeného“.

14.08.2012

34. Nadpis § 19 zní: „Splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu“.

14.08.2012

35. V § 19 odst. 2 se slova „přede dnem“ nahrazují slovy „před datem“.

14.08.2012

36. V § 19 odst. 3 se slova „stanovenou dobou“ nahrazují slovy „stanoveným datem“.

14.08.2012

37. V § 19 odst. 5 a 6 a v § 33 odst. 2 se slovo „z“ zrušuje.

14.08.2012

38. V § 19 odst. 6 se slova „finanční instituce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak“ nahrazují slovy „banky, spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s cennými papíry, provozovatele poštovních služeb nebo osoby, která má oprávnění podle práva cizího státu, podle něhož byla založena, k výkonu obdobné činnosti jako tyto osoby a je oprávněna podnikat na území České republiky“.

14.08.2012

39. V části první se za § 20 vkládá označení nové hlavy V, které včetně nadpisu zní:

14.08.2012

„HLAVA V

14.08.2012

SCHŮZE VLASTNÍKŮ“.

14.08.2012

40. § 20 se včetně nadpisu zrušuje.

14.08.2012

41. Nadpis nad označením § 21 se zrušuje.

14.08.2012

42. Pod označení § 21 se vkládá nadpis „Základní ustanovení“.

14.08.2012

43. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „je povinen neprodleně svolat“ nahrazují slovy „bez zbytečného odkladu svolá“.

14.08.2012

44. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „nebo změn doplňku dluhopisového programu, s výjimkou změn v údajích podle § 12 odst. 6“ nahrazují slovy „ , pokud se její souhlas ke změně emisních podmínek vyžaduje“.

14.08.2012

45. V § 21 odst. 1 písm. b) a c) se odkazy na poznámky pod čarou č. 2 a 3 zrušují.

14.08.2012

Poznámky pod čarou č. 2 a 3 se zrušují.

14.08.2012

46. V § 21 odst. 1 písm. d) se slova „o prodeji podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části4)“ nahrazují slovy „ , na jejímž základě dochází k dispozici s podnikem nebo jeho částí,“ a slova „pohledávek z dluhopisů“ se nahrazují slovy „dluhopisu nebo vyplacení výnosu dluhopisu“.

14.08.2012

47. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

14.08.2012

48. V § 21 odst. 1 písmeno f) zní:

14.08.2012

f) návrhu o podání žádosti o vyřazení dluhopisů z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“), nebo“.

14.08.2012

49. V § 21 odst. 1 písm. g) se slovo „jiných“ zrušuje.

14.08.2012

50. V § 21 odstavec 4 zní:

14.08.2012

(4) Vydal-li emitent více než jednu emisi dluhopisů, může ke změnám zásadní povahy, s výjimkou případu podle odstavce 1 písm. a), svolat schůzi vlastníků jako společnou schůzi vlastníků všech dosud vydaných a nesplacených dluhopisů (dále jen „společná schůze vlastníků“). Ustanovení § 21 až 24a se vztahují i na společnou schůzi vlastníků.“.

14.08.2012

51. V § 21 odstavec 6 zní:

14.08.2012

(6) Probíhá-li podle právního předpisu členského státu reorganizace nebo jiné srovnatelné řešení úpadku emitenta, emitent nemusí schůzi vlastníků svolat.“.

14.08.2012

52. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

14.08.2012

㤠21a

14.08.2012

Den rozhodný pro účast na schůzi vlastníků

14.08.2012

(1) Emitent určí pro vlastníky dluhopisů a pro vlastníky podílů na sběrném dluhopisu den, který je rozhodný pro jejich účast na schůzi vlastníků. Tento den nemůže předcházet dni jejího konání o více než 30 dnů.

14.08.2012

(2) Jsou-li dluhopisy přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, na zahraničním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě, je dnem, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, vždy sedmý den předcházející konání schůze vlastníků.“.

14.08.2012

53. V § 22 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „je povinen uveřejnit oznámení o“ nahrazují slovy „oznámí“, slova „ , jinak alespoň ve 2 celostátně šířených denících“ se zrušují a slova „musí obsahovat“ se nahrazují slovem „obsahuje“.

14.08.2012

54. V § 22 odst. 3 písm. b) se slova „dluhopisového programu“ nahrazují slovy „společné schůze vlastníků“.

14.08.2012

55. V § 22 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a jejich zdůvodnění“.

14.08.2012

56. V § 22 odst. 3 písmeno e) zní:

14.08.2012

e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků.“.

14.08.2012

57. V § 22 odstavce 4 a 5 znějí:

14.08.2012

(4) Pokud se schůze vlastníků koná na návrh vlastníka dluhopisu, poskytne mu emitent potřebnou součinnost.

14.08.2012

(5) Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání schůze vlastníků, lze na této schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech vlastníků dluhopisů.“.

14.08.2012

58. V § 22 se doplňuje odstavec 6, který zní:

14.08.2012

(6) Odpadne-li důvod pro svolání schůze vlastníků, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána.“.

14.08.2012

59. Pod označení § 23 se vkládá nadpis, který zní: „Průběh schůze vlastníků“.

14.08.2012

60. V § 23 odst. 1 větě druhé se slova „k rozhodnému dni“ nahrazují slovy „ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků,“.

14.08.2012

61. V § 23 odst. 1 větě třetí se slova „v rámci dluhopisového programu“ zrušují.

14.08.2012

62. V § 23 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

14.08.2012

63. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

14.08.2012

(2) Není-li schůze vlastníků, která má rozhodovat o změně emisních podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní schůzi vlastníků tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Konání náhradní schůze vlastníků s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků. Náhradní schůze vlastníků je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v odstavci 1.“.

14.08.2012

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

14.08.2012

64. V § 23 odst. 3 větě druhé se slova „k rozhodnému dni“ nahrazují slovy „ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.

14.08.2012

65. V § 23 odst. 5 větě třetí se slovo „uveřejnění“ nahrazuje slovem „zpřístupnění“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.

14.08.2012

66. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:

14.08.2012

(5) Společný zástupce oznámí před svým ustanovením do funkce vlastníkům dluhopisů skutečnosti, které by pro ně mohly mít význam pro posouzení, zda je tu střet jejich zájmů se zájmem společného zástupce, anebo takový střet hrozí. Před ustanovením společného zástupce do funkce schůze vlastníků v rozhodnutí rovněž určí, jak se postupuje, dojde-li ke střetu zájmu společného zástupce se zájmy vlastníků dluhopisů, anebo bude-li hrozit takový střet, po ustanovení společného zástupce do funkce.“.

14.08.2012

67. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

14.08.2012

㤠24a

14.08.2012

Účast na schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku

14.08.2012

(1) Emisní podmínky mohou určit, za jakých podmínek se oprávněné osoby mohou účastnit schůze vlastníků s využitím elektronických prostředků, umožňujících například přímý dálkový přenos schůze vlastníků obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi schůzí vlastníků a oprávněnou osobou.

14.08.2012

(2) Organizační a technické podmínky musí umožňovat ověření totožnosti osoby oprávněné k účasti na schůzi vlastníků a určení podílů na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise dluhopisů; jinak se k hlasům projeveným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících vlastníků dluhopisů nepřihlíží.

14.08.2012

(3) Vlastník dluhopisu, který využije práva podle odstavce 1, se považuje za přítomného na schůzi vlastníků.“.

14.08.2012

68. V části druhé se za označení části druhé vkládá označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:

14.08.2012

„HLAVA I

14.08.2012

STÁTNÍ DLUHOPISY A DLUHOPISY VYDÁVANÉ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU“.

14.08.2012

69. Nadpis nad označením § 25 se zrušuje.

14.08.2012

70. V § 25 odstavec 1 zní:

14.08.2012

(1) Dluhopisy vydávané Českou republikou, jakož i obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, které Česká republika vydává podle práva cizího státu, jsou státními dluhopisy. Česká republika může státní dluhopisy vydávat v České republice i v zahraničí.“.

14.08.2012

71. V § 25 se odstavec 3 zrušuje.

14.08.2012

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.

14.08.2012

72. V § 25 odst. 5 se slova „České národní banky vydávané podle zvláštního právního předpisu4a)“ nahrazují slovy „vydávané Českou národní bankou se splatností do 6 měsíců včetně“.

14.08.2012

73. Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.

14.08.2012

74. V § 25 odstavec 7 zní:

14.08.2012

(7) Ustanovení § 3, § 7 odst. 3, § 9 odst. 1 písm. j) až l), § 10 a § 21 až 24a se nevztahují na státní dluhopisy a dluhopisy vydávané Českou národní bankou.“.

14.08.2012

75. V § 26 odst. 1 větě třetí se za slovo „zahraničí“ vkládají slova „nebo podle práva cizího státu“ a ve větě čtvrté se slovo „k)“ nahrazuje slovem „i)“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „9“.

14.08.2012

76. V § 26 odst. 2 větě první se za slova „banky a“ vkládají slova „jsou uveřejňovány“ a ve větě třetí se za slovo „zveřejňují“ vkládají slova „nebo uveřejňují“, slovo „k)“ se nahrazuje slovem „i)“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „9“.

14.08.2012

77. V § 26 odst. 3 větě druhé se slova „České národní banky“ nahrazují slovy „vydávaných Českou národní bankou“.

14.08.2012

78. V § 26 odstavec 4 zní:

14.08.2012

(4) Státní dluhopisy vydávané podle českého práva se dávají do prodeje prostřednictvím České národní banky. Státní dluhopisy, jejichž převoditelnost je omezena nebo vyloučena, a státní dluhopisy vydávané podle práva cizího státu se dávají do prodeje prostřednictvím České národní banky, ministerstva, právnické osoby zřízené ministerstvem podle zvláštního zákona v souvislosti s řízením státního dluhu nebo na základě dohody s ministerstvem prostřednictvím osoby, která je k výkonu takové činnosti oprávněna.“.

14.08.2012

79. V části druhé se za § 26 vkládá označení nové hlavy II, které včetně nadpisu zní:

14.08.2012

„HLAVA II

14.08.2012

KOMUNÁLNÍ DLUHOPISY“.

14.08.2012

80. § 27 zní:

14.08.2012

㤠27

14.08.2012

(1) Komunální dluhopis je dluhopis vydaný územním samosprávným celkem. Jeho název obsahuje slovo „komunální“; jiný cenný papír nesmí ve svém názvu toto slovo obsahovat.

14.08.2012

(2) Územní samosprávný celek musí mít k vydání komunálních dluhopisů předchozí souhlas ministerstva.

14.08.2012

(3) Ministerstvo udělí souhlas podle odstavce 2 územnímu samosprávnému celku, jestliže

14.08.2012

a) ekonomická situace územního samosprávného celku umožňuje splnit závazky vyplývající z komunálních dluhopisů a tyto závazky nemají a nebudou mít výrazně negativní dopad na jeho hospodaření a rozvoj,

14.08.2012

b) územní samosprávný celek hodlá získat peněžní prostředky vydáním komunálních dluhopisů pouze za účelem použití takto získaných peněžních prostředků na

14.08.2012

1. investice do dlouhodobého hmotného majetku sloužícího k výkonu působnosti územního samosprávného celku,

14.08.2012

2. odstranění škod způsobených živelní nebo jinou pohromou, nebo

14.08.2012

3. financování projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie a

14.08.2012

c) lhůta splatnosti komunálních dluhopisů, které územní samosprávný celek hodlá vydat, není delší než 15 let od data emise.

14.08.2012

(4) K žádosti o souhlas podle odstavce 2 žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 3. Vzor žádosti a obsah jejích příloh, včetně příloh prokazujících účel použití peněžních prostředků v souladu s odstavcem 3 písm. b) body 1 až 3, stanoví prováděcí právní předpis.

14.08.2012

(5) Územní samosprávný celek vede peněžní prostředky získané vydáním komunálních dluhopisů na samostatném bankovním účtu nebo o nich účtuje odděleně tak, aby byl kdykoliv schopen doložit účel jejich použití.

14.08.2012

(6) Ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) se na emisi komunálních dluhopisů nepoužije.

14.08.2012

(7) Odstavce 2 až 5 se použijí i na komunální dluhopisy vydávané v zahraničí nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vydávané územním samosprávným celkem podle práva cizího státu.“.

14.08.2012

81. V části druhé se za § 27 vkládá označení nové hlavy III, které včetně nadpisu zní:

14.08.2012

„HLAVA III

14.08.2012

HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY“.

14.08.2012

82. Nadpis nad označením § 28 se zrušuje.

14.08.2012

83. V § 28 odst. 1 větě první se za slovo „dluhopisy“ vkládají slova „ , jakož i obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vydávané podle práva cizího státu“.

14.08.2012

84. V § 28 odst. 1 větě druhé se slovo „dluhopisu“ nahrazuje slovy „cenného papíru“.

14.08.2012

85. V § 28 odst. 4 se slova „České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor“ nahrazují slovy „členského státu“.

14.08.2012

86. V § 30 odst. 1 větě druhé se za slovo „nesmí“ vkládají slova „ve svém souhrnu“.

14.08.2012

87. V § 30 odst. 2 se slova „zvláštního právního předpisu,5)“ nahrazují slovy „zákona upravujícího stavební spoření,“ a slova „zvláštního právního předpisu“ se nahrazují slovy „zákona o podpoře výstavby družstevních bytů“.

14.08.2012

88. Poznámky pod čarou č. 5 a 6 se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují.

14.08.2012

89. V § 30 odst. 4 se za slovo „spoření“ vkládají slova „podle zákona upravujícího stavební spoření“.

14.08.2012

90. V § 31 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

14.08.2012

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

14.08.2012

91. V § 31 odst. 1 písm. b) se slova „Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“ zrušují.

14.08.2012

92. V § 31 odst. 1 písm. c) se slova „cennými papíry“ nahrazují slovem „dluhopisy“ a slova „podle zvláštního právního předpisu“ se zrušují.

14.08.2012

93. V § 31 odst. 1 písm. d) se slova „státními dluhopisy nebo“ a slova „Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodářský prostor“ zrušují.

14.08.2012

94. V části druhé se za § 32 vkládá označení nové hlavy IV, které včetně nadpisu zní:

14.08.2012

„HLAVA IV

14.08.2012

VYMĚNITELNÉ A PRIORITNÍ DLUHOPISY“.

14.08.2012

95. Nadpis pod označením § 33 se zrušuje.

14.08.2012

96. Poznámka pod čarou č. 7 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.

14.08.2012

97. V § 33 odst. 2 se slova „evidenci zaknihovaných dluhopisů a ve všech materiálech používaných k propagaci“ nahrazují slovy „příslušné evidenci a ve všech propagačních sděleních týkajících se“.

14.08.2012

98. V § 33 odst. 3 se slovo „výplata“ nahrazuje slovem „vyplacení“.

14.08.2012

99. V části druhé se za § 33 vkládá označení nové hlavy V, které včetně nadpisu zní:

14.08.2012

„HLAVA V

14.08.2012

PODŘÍZENÉ DLUHOPISY“.

14.08.2012

100. Nadpis pod označením § 34 se zrušuje.

14.08.2012

101. V § 34 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Podřízené dluhopisy jsou dluhopisy“ nahrazují slovy „Podřízený dluhopis je dluhopis“.

14.08.2012

102. V § 34 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „budou uspokojeny pohledávky s nimi spojené“ nahrazují slovy „bude pohledávka odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným uspokojena“.

14.08.2012

103. V § 34 odst. 2 se slova „evidenci zaknihovaných dluhopisů a ve všech materiálech používaných k propagaci takového“ nahrazují slovy „příslušné evidenci a dále ve všech propagačních sděleních týkajících se podřízeného“.

14.08.2012

104. V § 34 se odstavec 4 zrušuje.

14.08.2012

105. V části druhé se za § 34 vkládá označení nové hlavy VI, které včetně nadpisu zní:

14.08.2012

„HLAVA VI

14.08.2012

SBĚRNÝ DLUHOPIS“.

14.08.2012

106. Nadpis nad označením § 35 se zrušuje.

14.08.2012

107. V § 35 odst. 1 se slovo „emisní“ zrušuje a za slovo „lhůty“ se vkládají slova „pro upisování, a případně dodatečné lhůty pro upisování,“.

14.08.2012

108. V § 35 odst. 2 se číslo „11“ nahrazuje číslem „7“.

14.08.2012

109. V § 35 se na konci odstavce 2 doplňují věty „V případě zvýšení nebo snížení objemu emise se u opatrovatele podle § 36 odst. 1 na sběrném dluhopisu uvedou informace o rozhodné události, o změně celkové výše emise a případně doplňující informace o emisi. Tyto změny se provedou i v příslušné evidenci.“.

14.08.2012

110. V § 36 odst. 1 se slovo „samostatné“ nahrazuje slovem „příslušné“ a slova „podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“ se zrušují.

14.08.2012

111. V § 36 odstavec 2 zní:

14.08.2012

(2) Osoba podle odstavce 1 vede evidenci vlastníků podílů na sběrném dluhopisu.“.

14.08.2012

112. V § 36 odst. 5 se slova „jednotlivých dluhopisů“ nahrazují slovy „podílu na sběrném dluhopisu“.

14.08.2012

113. Část třetí včetně nadpisu zní:

14.08.2012

„ČÁST TŘETÍ

14.08.2012

STÁTNÍ DOZOR V SOUVISLOSTI S VYDÁVÁNÍM KOMUNÁLNÍCH DLUHOPISŮ

14.08.2012

§ 37

14.08.2012

Státní dozor nad dodržováním podmínek, za nichž byl územnímu samosprávnému celku udělen souhlas podle § 27 odst. 2, vykonává ministerstvo.

14.08.2012

§ 38

14.08.2012

Správní delikty

14.08.2012

(1) Územní samosprávný celek se dopustí správního deliktu tím, že

14.08.2012

a) použije peněžní prostředky získané vydáním dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky podle práva cizího státu v rozporu s § 27 odst. 3 písm. b), jde-li o dluhopis, nebo v rozporu s § 27 odst. 3 písm. b) a § 27 odst. 7, jde-li o obdobný cenný papír,

14.08.2012

b) vydá dluhopis nebo obdobný cenný papír představující právo na splacení dlužné částky podle práva cizího státu v rozporu s

14.08.2012

1. § 27 odst. 3 písm. c), jde-li o dluhopis, nebo v rozporu s § 27 odst. 3 písm. c) a § 27 odst. 7, jde-li o obdobný cenný papír, se lhůtou splatnosti delší než 15 let, nebo

14.08.2012

2. § 27 odst. 2, jde-li o dluhopis, nebo v rozporu s § 27 odst. 2 a 7, jde-li o obdobný cenný papír, bez souhlasu ministerstva, nebo

14.08.2012

c) v rozporu s § 27 odst. 5 nevede peněžní prostředky získané z upsání dluhopisu nebo v rozporu s § 27 odst. 5 a 7 obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky podle práva cizího státu na samostatném bankovním účtu, nebo o nich neúčtuje odděleně tak, aby byl schopen doložit účel jejich použití.

14.08.2012

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20000000 Kč.

14.08.2012

§ 39

14.08.2012

Společná ustanovení ke správním deliktům

14.08.2012

(1) Územní samosprávný celek za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

14.08.2012

(2) Při určení výměry pokuty územnímu samosprávnému celku se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

14.08.2012

(3) Odpovědnost územního samosprávného celku za správní delikt zaniká, jestliže ministerstvo o něm nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvědělo, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

14.08.2012

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.“.

14.08.2012

114. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

14.08.2012

115. Pod označení § 42 se vkládá nadpis „Promlčení“.

14.08.2012

116. § 43 se včetně nadpisu zrušuje.

14.08.2012

117. § 44 včetně nadpisu zní:

14.08.2012

㤠44

14.08.2012

Uveřejňování, oznamování a zpřístupňování informací

14.08.2012

Pokud tento zákon vyžaduje uveřejňování, oznamování nebo zpřístupňování informací na území České republiky, pak se tyto informace uveřejňují, oznamují nebo zpřístupňují v českém jazyce nebo v jiném jazyce, je-li to v zájmu investorů a použití tohoto jazyka je upraveno v emisních podmínkách.“.

14.08.2012

118. V § 45 odstavec 1 zní:

14.08.2012

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku podle § 27 odst. 4.“.

14.08.2012

Čl. II

14.08.2012

Přechodná ustanovení

14.08.2012

1. Právní vztahy z dluhopisů vydaných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i emisních podmínek dluhopisů schválených do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

14.08.2012

2. Pro stanovení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů, jakož i vlastníků podílů na sběrném dluhopisu (dále jen „schůze vlastníků“), lze u dluhopisů vydaných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona postupovat podle dosavadních právních předpisů.

14.08.2012

3. Jestliže emisní podmínky dluhopisů vztahující se k dluhopisům vydaným do dne nabytí účinnosti tohoto zákona neobsahují způsob oznamování konání schůze vlastníků, je svolavatel povinen uveřejnit oznámení o jejím konání alespoň ve 2 celostátně šířených denících, a to ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání.

14.08.2012

4. Řízení

14.08.2012

a) pro porušení povinnosti stanovené zákonem č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

14.08.2012

b) pro porušení podmínky stanovené v rozhodnutí vydaném podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

14.08.2012

c) o žádosti o schválení emisních podmínek dluhopisů, která Česká národní banka zahájila a která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; body 5 a 6 tím nejsou dotčeny.

14.08.2012

5. Řízení vedená Českou národní bankou s územním samosprávným celkem pro porušení povinnosti stanovené v § 27 zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, dokončí Česká národní banka podle dosavadních právních předpisů. Pokud je v takovém řízení uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

14.08.2012

6. Bylo-li do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí České národní banky, kterým se ukládá územnímu samosprávnému celku pokuta za porušení povinnosti stanovené v § 27 zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, a byl-li proti tomuto rozhodnutí podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní banky podle dosavadních právních předpisů. Pokud bankovní rada České národní banky takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která řízení dokončí podle dosavadních právních předpisů.

14.08.2012

7. Pokuta uložená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona za jednání, které již není správním deliktem podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevybere.

14.08.2012

8. Lhůty, které počaly běžet podle dosavadních právních předpisů do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejsou tímto zákonem dotčeny.

14.08.2012

ČÁST DRUHÁ

14.08.2012

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

14.08.2012

Čl. III

14.08.2012

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:

14.08.2012

1. V § 35b písm. c) se slova „všechny osoby“ nahrazují slovy „se písemně dohodli se všemi osobami“ a slova „v něm výslovně umožnily“ nahrazují slovem „na“.

14.08.2012

2. V § 36a odst. 3 se za větu první vkládá věta „Konečné podmínky obsahují pouze údaje, které se vztahují k dokladu o cenném papíru, a nenahrazují dodatek prospektu.“.

14.08.2012

3. § 83a se zrušuje.

14.08.2012

4. Za § 87 se vkládá nový § 87a, který zní:

14.08.2012

㤠87a

14.08.2012

Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se na provozovatele vypořádacího systému použijí přiměřeně.“.

14.08.2012

5. V § 92 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v České republice“ nahrazují slovy „podle českého práva“.

14.08.2012

6. V § 93 odst. 2 písm. c) a v § 93 odst. 3 písm. c) se slova „§ 93 odst. 1“ nahrazují slovy „odstavci 1“.

14.08.2012

7. V § 104 odst. 5 se za slova „účastníci centrálního depozitáře“ vkládají slova „ , emitenti zaknihovaných investičních nástrojů vedených v centrální evidenci a vlastníci nebo jiné osoby oprávněné ve vztahu k investičním nástrojům evidovaným podle § 202a“.

14.08.2012

8. V § 145 odst. 8 písm. e) se slova „skutečností, na jejichž“ nahrazují slovy „ve skutečnosti, na jejímž“.

14.08.2012

9. Za § 195 se vkládá nový § 195a, který zní:

14.08.2012

㤠195a

14.08.2012

Ustanovení § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 se vztahují také na emitenta investičního cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota odpovídá k datu emise částce alespoň 50000 EUR, pokud se jedná o cenné papíry, které byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nejpozději 31. prosince 2010. Pokud se jedná o cenné papíry, které byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu po 31. prosinci 2010, avšak nejpozději 14. července 2011, vztahují se na jejich emitenta tato ustanovení pouze do 30. června 2012.“.

14.08.2012

10. V úvodní části § 202a se slovo „zajistí“ nahrazuje slovem „zabezpečí“.

14.08.2012

11. V § 202a písmeno b) zní:

14.08.2012

b) vydání výpisu z evidence investičních nástrojů na žádost majitele účtu,“.

14.08.2012

12. V § 202a se doplňuje písmeno c), které zní:

14.08.2012

c) zápis změny na majetkovém účtu, jde-li o převod či přechod investičních nástrojů na majetkový účet vedený účastníkem centrálního depozitáře.“.

14.08.2012

13. V § 202a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

14.08.2012

(2) Centrální depozitář dále ve vztahu k účtům uvedeným v odstavci 1 zabezpečí tyto služby:

14.08.2012

a) zápis změny do evidence emise na základě požadavku emitenta,

14.08.2012

b) zápis vzniku nebo zániku zástavního práva, které se zřizuje jinak než pouze na základě smlouvy,

14.08.2012

c) zápis vzniku nebo zániku pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem, kdy příkaz k pozastavení dává osoba podle § 97 odst. 1 písm. a) až d).

14.08.2012

(3) Služby podle odstavců 1 a 2 zabezpečí centrální depozitář za úplatu a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými provozním řádem. Centrální depozitář má k zajištění svých splatných pohledávek vzniklých v souvislosti se zabezpečením těchto služeb zástavní právo k investičním nástrojům evidovaným na předmětném majetkovém účtu.“.

14.08.2012

ČÁST TŘETÍ

14.08.2012

Změna zákona o správních poplatcích

14.08.2012

Čl. IV

14.08.2012

V bodě 9 položky 66 části IV přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., písmena a) a b) znějí:

14.08.2012

a) o schválení prospektu cenného papíru Kč 10000

14.08.2012

b) o schválení dodatku prospektu cenného papíru Kč 5000.“.

14.08.2012

ČÁST ČTVRTÁ

14.08.2012

Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

14.08.2012

Čl. V

14.08.2012

V § 11b zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., odstavce 2 a 3 znějí:

14.08.2012

(2) Zástavní právo k cennému papíru se řídí právem platným v místě obvyklého pobytu nebo sídla zástavního věřitele v rozhodné době, nezvolí-li strany právo jiné; zpětný a další odkaz jsou vyloučeny. Jde-li o cenný papír, který je nutno předložit za účelem vydání věci a nakládání s ní, použije se práva platného v místě, v němž je cenný papír v rozhodné době.

14.08.2012

(3) Bez ohledu na odstavce 1 a 2 nakládání se zaknihovaným nebo imobilizovaným cenným papírem nebo jiným cenným papírem zapsaným v evidenci, nebo nakládání s právem zapsaným v evidenci, které se chová jako zaknihovaný cenný papír, se řídí právem státu, v němž je vedena evidence, ve které se provádí zápis; zpětný a další odkaz jsou vyloučeny. Volba práva je přípustná, jen jde-li o právo státu, v němž má osoba vedoucí evidenci k okamžiku volby práva sídlo nebo pobočku, a vedení evidence patří mezi obvyklé činnosti této osoby.“.


14.08.2012

ČÁST PÁTÁ

14.08.2012

ÚČINNOST

14.08.2012

Čl. VI

14.08.2012

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé a čtvrté, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2012.


14.08.2012

Němcová v. r.

14.08.2012

Klaus v. r.

14.08.2012

Nečas v. r.

Přesunout nahoru