PLUS na zkoušku

Zákon č. 121/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik

Částka 45/2012
Platnost od 11.04.2012
Účinnost od 01.05.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.05.2012

121

01.05.2012

ZÁKON

01.05.2012

ze dne 15. března 2012,

01.05.2012

kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik

01.05.2012

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.05.2012

Čl. I

01.05.2012

Zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, se mění takto:

01.05.2012

1. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:

01.05.2012

c) zanechala v období od 29. září 1938 na Podkarpatské Rusi svůj nemovitý majetek a pozbyla jej do 23. května 19456), nebo zanechala, anebo pozbyla svůj nemovitý majetek na území Podkarpatské Rusi v souvislosti se smluvním postoupením tohoto území Svazu sovětských socialistických republik (dále jen „nemovitost“) a je schopna tyto skutečnosti doložit způsobem uvedeným v § 6 tohoto zákona.“.

01.05.2012

2. V § 3 odst. 3 se slova „prohlášení za mrtvou“ nahrazují slovy „ , k němuž byla prohlášena za mrtvou,“.

01.05.2012

3. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.05.2012

(4) Oprávněným osobám podle odstavce 3 se vypořádání podle tohoto zákona poskytne i v případě, že oprávněná osoba podle odstavce 1 nesplňuje podmínky státního občanství podle odstavce 1 písm. a), protože zemřela v období od 29. září 1938 do 29. června 1945, nebo byla prohlášena za mrtvou v důsledku rasové persekuce, nebo zapojení do odbojové činnosti, a den úmrtí byl stanoven v období od 29. září 1938 do 29. června 1945, pokud ke dni smrti nebo prohlášení za mrtvou je takovou osobu možné považovat za československého státního občana a tato osoba by splnila podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. c).“.

01.05.2012

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

01.05.2012

4. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: „Stát je účastníkem správního řízení podle tohoto zákona.“.

01.05.2012

5. V § 5 odst. 1 se slovo „2012“ nahrazuje slovem „2013“.

01.05.2012

6. V § 6 se v poslední větě odstavce 1 slova „k pozbytí nebo“ a „a pozbytí“ zrušují.

01.05.2012

Čl. II

01.05.2012

Přechodná ustanovení

01.05.2012

1. Řízení o žádostech podle zákona č. 212/2009 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně soudního přezkumu rozhodnutí vydaných v těchto řízeních, o nichž nebylo ke dni účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se dokončí podle zákona č. 212/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.05.2012

2. Nárok podle zákona, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění čl. I tohoto zákona, je nutné uplatnit písemnou žádostí u Ministerstva vnitra nejpozději do 31. prosince 2013, jinak nárok zaniká.

01.05.2012

Čl. III

01.05.2012

Zrušuje se:

01.05.2012

1. Zákon č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků souvisejících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou.

01.05.2012

2. Vyhláška Ministerstva financí č. 43/1959 Ú. l., o přihlášení k náhradě za majetky zanechané na Zakarpatské Ukrajině podle zákona č. 42/1958 Sb.

01.05.2012

3. Vyhláška Ministerstva financí č. 159/1959 Ú. l., o vnitrostátním vypořádání některých nároků zákona č. 42/1958 Sb., týkající se Zakarpatské Ukrajiny.


01.05.2012

Čl. IV

01.05.2012

Účinnost

01.05.2012

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.05.2012

Němcová v. r.

01.05.2012

Klaus v. r.

01.05.2012

Nečas v. r.

Přesunout nahoru