PLUS na zkoušku

Zákon č. 1/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 1/2012
Platnost od 05.01.2012
Účinnost od 05.01.2012
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
05.01.2012

1

05.01.2012

ZÁKON

05.01.2012

ze dne 9. prosince 2011,

05.01.2012

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

05.01.2012

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


05.01.2012

ČÁST PRVNÍ

05.01.2012

Změna zákona o zaměstnanosti

05.01.2012

Čl. I

05.01.2012

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

05.01.2012

1. V § 1, § 18 odst. 2 a v § 103 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

05.01.2012

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

05.01.2012

1) Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.
Směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy.
Směrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu.
Směrnice Rady 90/365/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu zaměstnaných osob a osob samostatně výdělečně činných po skončení jejich pracovní činnosti.
Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS.
Směrnice Rady 93/96/EHS ze dne 29. října 1993 o právu pobytu pro studenty.
Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.
Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.“.

05.01.2012

3. V § 5 písm. e) bodě 2 se slova „nebo bez zelené karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována“ a slova „ , nebo bez modré karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována“ zrušují.

05.01.2012

4. V § 5 písm. e) se doplňuje bod 3, který zní:

05.01.2012

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno3),“.

05.01.2012

5. V § 6 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

05.01.2012

g) poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup orgánům, rozhodujícím o poskytování veřejné výhody, podpory, dotace, příspěvku nebo zadávajícím veřejné zakázky, údaje z evidence fyzických a právnických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,“.

05.01.2012

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

05.01.2012

6. V § 6 odst. 1 písm. h) se za slova „práce a“ vkládá slovo „dále“ a na konci textu se doplňují slova „a evidenci právnických a fyzických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3“.

05.01.2012

7. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

05.01.2012

i) posuzuje rizika související s výkonem nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 a určuje riziková odvětví ekonomických činností, ve kterých se tato nelegální práce soustřeďuje,

05.01.2012

j) každoročně do 1. července předkládá Evropské komisi zprávu o počtu kontrol provedených v předcházejícím kalendářním roce v jednotlivých rizikových odvětvích, o výsledku těchto kontrol a jejich procentním podílu na celkovém počtu právnických a fyzických osob podnikajících v jednotlivých rizikových odvětvích.“.

05.01.2012

8. V § 6 odst. 2 se písmeno „g)“ nahrazuje písmenem „h)“.

05.01.2012

9. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

05.01.2012

(3) Evidence právnických a fyzických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 obsahuje

05.01.2012

a) obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména a příjmení fyzické osoby,

05.01.2012

b) identifikační číslo právnické nebo fyzické osoby,

05.01.2012

c) výši uložené pokuty,

05.01.2012

d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

05.01.2012

Údaje v této evidenci se uchovávají po dobu, po kterou jsou právnické nebo fyzické osoby vyloučeny z účasti na veřejných výhodách, podporách, dotacích, příspěvcích nebo získání veřejných zakázek.“.

05.01.2012

10. V § 8a odst. 1 písm. l) se za slovo „a“ vkládá slovo „dále“ a za slovo „dětí“ se vkládají slova „a evidenci fyzických a právnických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3“.

05.01.2012

11. V § 75 na konci odstavce 5 a v § 76 na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.“.

05.01.2012

12. V § 75 odst. 8 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

05.01.2012

k) závazek zaměstnavatele vrátit neprodleně příspěvek v případě, že mu byl poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a lhůtu pro vrácení příspěvku,“.

05.01.2012

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).

05.01.2012

13. V § 76 odst. 6 se písmeno „k)“ nahrazuje písmenem „l)“.

05.01.2012

14. V § 78 se na konci odstavce 4 doplňuje závěrečná část ustanovení „Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.“.

05.01.2012

15. V § 78 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno f), které zní:

05.01.2012

f) neposkytnutí příspěvku, pokud byla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 a ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení této pokuty neuplynuly 3 roky.“.

05.01.2012

16. V § 78 odst. 10 se slova „výši; nesplnění této povinnosti“ nahrazují slovy „výši; obdobně je zaměstnavatel povinen vrátit příspěvek v případě, že mu byl poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. Nesplnění těchto povinností“.

05.01.2012

17. V § 87 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2), rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3, cizinec uvedený v § 98 písm. a) až e) a j) až r), u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, nebo cizinec, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, jsou zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly tyto osoby vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinni o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce.“.

05.01.2012

18. V § 98 písm. p) a r) se slova „Evropském společenství“ nahrazují slovy „Evropské unii“.

05.01.2012

19. V § 102 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

05.01.2012

(3) Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu3) cizince na území České republiky, a to po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnávání tohoto cizince.“.

05.01.2012

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

05.01.2012

20. V § 111 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst nebo hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců se zaměstnavateli neposkytnou po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.“.

05.01.2012

21. V § 111 odst. 6 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

05.01.2012

i) závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit hmotnou podporu v případě, že mu byla poskytnuta v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a lhůtu a podmínky vrácení hmotné podpory,“.

05.01.2012

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

05.01.2012

22. V § 111 odst. 7 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

05.01.2012

k) závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit hmotnou podporu v případě, že mu byla poskytnuta v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a lhůtu a podmínky vrácení hmotné podpory,“.

05.01.2012

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).

05.01.2012

23. V § 118 se doplňuje odstavec 5, který zní:

05.01.2012

(5) Příspěvky podle § 112 až 114, 116 nebo 117 se zaměstnavateli neposkytnou po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.“.

05.01.2012

24. V § 119 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

05.01.2012

h) závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit příspěvek podle § 112 až 114, 116 nebo 117 v případě, že mu byl poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, lhůtu a podmínky vrácení příspěvku,“.

05.01.2012

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

05.01.2012

25. V § 119a odst. 8 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

05.01.2012

26. V § 120 odst. 1 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

05.01.2012

27. § 136 zní:

05.01.2012

㤠136

05.01.2012

Právnická nebo fyzická osoba je povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinna uchovávat podle § 102 odst. 3.“.

05.01.2012

28. V § 139 odst. 1 písm. d) se za slovo „práce“ vkládají slova „podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2“.

05.01.2012

29. V § 139 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno f), které zní:

05.01.2012

f) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.“.

05.01.2012

30. V § 139 odst. 3 písm. e) se za slova „písm. d)“ vkládají slova „a f)“.

05.01.2012

31. V § 140 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova „podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2“.

05.01.2012

32. V § 140 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno e), které zní:

05.01.2012

e) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.“.

05.01.2012

33. V § 140 odst. 4 písm. f) se za slova „písm. c)“ vkládají slova „a e)“.

05.01.2012

34. V § 141 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Při určení výše pokuty za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e) se přihlédne i k výši částek, které je právnická nebo fyzická osoba povinna uhradit podle § 141b odst. 1 písm. b).“.

05.01.2012

35. Za § 141 se vkládají nové § 141a a 141b, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 90 a 91 znějí:

05.01.2012

„Odpovědnost zaměstnavatele a dalších právnických nebo fyzických osob

05.01.2012

§ 141a

05.01.2012

(1) Za úhradu pokuty uložené za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e) ručí právnická nebo fyzická osoba, které právnická nebo fyzická osoba, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, poskytla v rámci obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo nebo prostřednictvím jiné osoby; stejně ručí i prostředník. Ručení vzniká pouze v případě, pokud o nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 tyto osoby věděly, nebo při vynaložení náležité péče vědět měly a mohly.

05.01.2012

(2) O tom, zda ručení podle odstavce 1 vzniklo a kdo je ručitelem, vydá Úřad práce rozhodnutí. Správní řízení podle věty první lze zahájit nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e).

05.01.2012

§ 141b

05.01.2012

(1) Právnická osoba, které byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e), nebo fyzická osoba, které byla pravomocně uložena pokuta za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f), je povinna uhradit

05.01.2012

a) cizinci, který vykonal práci podle § 5 písm. e) bodu 3, dlužnou odměnu,

05.01.2012

b) částku rovnající se součtu částek odpovídajících výši

05.01.2012

1. pojistného na všeobecné zdravotní pojištění včetně penále90),

05.01.2012

2. pojistného na sociální zabezpečení včetně penále21), které by jinak byla povinna odvést podle jiných právních předpisů, a

05.01.2012

c) náklady související s doručením dlužné odměny podle písmene a), a to i do státu, jehož je cizinec občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu jeho posledního trvalého bydliště, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt.

05.01.2012

(2) Má se za to, že dlužná odměna podle odstavce 1 písm. a) přísluší ve výši základní měsíční sazby minimální mzdy91) za každý měsíc trvání výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. Má se za to, že cizinec vykonával práci 3 měsíce.

05.01.2012

(3) Za splnění povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a c) ručí právnická nebo fyzická osoba, které právnická nebo fyzická osoba, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, poskytla v rámci obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo nebo prostřednictvím jiné osoby; stejně ručí i prostředník. Ručení vzniká pouze v případě, pokud o nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 tyto osoby věděly, nebo při vynaložení náležité péče vědět měly a mohly.

05.01.2012

(4) O tom, zda ručení podle odstavce 3 vzniklo a kdo je ručitelem, vydá Úřad práce rozhodnutí. Správní řízení podle věty první lze zahájit nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e).

05.01.2012

90) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

05.01.2012

91) § 111 zákoníku práce.“.

05.01.2012

Čl. II

05.01.2012

Přechodná ustanovení

05.01.2012

1. Povinnost vrátit poskytnuté investiční pobídky podle § 111 a příspěvky na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti podle § 75 a 76, § 112 až 114, § 116 a 117, jakož i příspěvek podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se neuplatní ve vztahu k dohodám o poskytnutí investiční pobídky nebo příspěvku uzavřeným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

05.01.2012

2. Povinnosti podle § 87 odst. 1, § 102 odst. 3 a § 136 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou právnické a fyzické osoby, které zaměstnaly cizince do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, povinny splnit ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

05.01.2012

ČÁST DRUHÁ

05.01.2012

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

05.01.2012

Čl. III

05.01.2012

V § 2 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 424/2003 Sb., se za slova „vyňaty osoby,“ vkládají slova „které na území České republiky vykonávají nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti, a dále osoby,“.

05.01.201230.09.2016

ČÁST TŘETÍ

05.01.201230.09.2016

Změna zákona o veřejných zakázkách

05.01.201230.09.2016

Čl. IV

05.01.201230.09.2016

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 258/2011 Sb., se mění takto:

05.01.201230.09.2016

1. V § 53 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 77 zní:

05.01.201230.09.2016

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu77),

05.01.201230.09.2016

77) § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

05.01.201230.09.2016

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena l) a m).

05.01.201230.09.2016

2. V § 53 odst. 3 písm. d) se slova „i) až l)“ nahrazují slovy „i) až m)“.

05.01.2012

ČÁST ČTVRTÁ

05.01.2012

Změna zákona o nemocenském pojištění

05.01.2012

Čl. V

05.01.2012

V § 9 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

05.01.2012

(2) Z pojištění jsou dále vyňaty osoby, které nejsou občany České republiky nebo občany Evropské unie a jsou zaměstnány v České republice bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky podle jiného právního předpisu6).“.


05.01.2012

ČÁST PÁTÁ

05.01.2012

ÚČINNOST

05.01.2012

Čl. VI

05.01.2012

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


05.01.2012

Němcová v. r.

05.01.2012

Klaus v. r.

05.01.2012

Nečas v. r.

Přesunout nahoru