PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 470/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 161/2011
Platnost od 30.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2012

470

01.01.2012

ZÁKON

01.01.2012

ze dne 9. prosince 2011,

01.01.2012

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2012

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2012

ČÁST PRVNÍ

01.01.2012

Změna zákona o nemocenském pojištění

01.01.2012

Čl. I

01.01.2012

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 365/2011, se mění takto:

01.01.2012

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

01.01.2012

2) Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.“.

01.01.2012

2. V § 3 písm. a) se slova „a fyzická osoba v době přerušení pojištění,“ zrušují.

01.01.2012

3. Poznámka pod čarou č. 10 zní:

01.01.2012

10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009.“.

01.01.2012

4. V § 5 písm. a) bodě 4 se slova „v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu“ zrušují.

01.01.2012

5. V § 5 písm. a) se na konci textu bodu 11 doplňují slova „a 18“ a v poznámce pod čarou č. 12 se slova „§ 8 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance,“ zrušují.

01.01.2012

6. V § 5 písm. a) se doplňují body 16 až 20, které znějí:

01.01.2012

16. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,

01.01.2012

17. prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,

01.01.2012

18. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů,

01.01.2012

19. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,

01.01.2012

20. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 167c, jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice,“.

01.01.2012

7. V § 6 odstavec 3 zní:

01.01.2012

(3) Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, jestliže jejich zaměstnání nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více těchto zaměstnání a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu; zaměstnanci jsou účastni pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce zaměstnavatele.“.

01.01.2012

8. V § 6 odst. 5 větě druhé se slova „Vláda zvýší nařízením částku rozhodného příjmu“ nahrazují slovy „Částka rozhodného příjmu se zvýší“.

01.01.2012

9. V § 6 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Výši rozhodného příjmu stanoveného podle věty druhé vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.“.

01.01.2012

10. V § 6 odst. 6 se slova „se na předepsaném tiskopisu“ nahrazují slovy „je podle zákona o důchodovém pojištění dobrovolně účasten důchodového pojištění jako zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele73) a na předepsaném tiskopisu se“.

01.01.2012

Poznámka pod čarou č. 73 zní:

01.01.2012

73) § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2012

11. Na konci § 8 se doplňuje věta „Je-li však společník společnosti s ručením omezeným současně jednatelem téže společnosti s ručením omezeným, je pojištěn z těchto činností jen jednou.“.

01.01.2012

12. Nadpis § 10 zní: „Vznik a zánik pojištění zaměstnanců“.

01.01.2012

13. V § 10 odst. 1 písm. h) se slova „ , od něhož tato odměna nenáleží“ nahrazují slovy „skončení této funkce nebo zánikem mandátu člena zastupitelstva“, slova „nebo primátor“ se nahrazují slovy „ , místostarosta, primátor nebo náměstek primátora“, za slova „nově zvoleného zastupitelstva“ se vkládají slova „nebo vykonává-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor nebo náměstek primátora svěřené pravomoci do zvolení nového starosty, místostarosty, primátora nebo náměstka primátora“ a slova „a primátora hlavního města Prahy“ se nahrazují slovy „ , náměstka hejtmana, primátora hlavního města Prahy a náměstka primátora hlavního města Prahy“.

01.01.2012

14. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) až s), která znějí:

01.01.2012

o) bodě 16 dnem, ve kterém začal konat práci pro společnost, a zaniká dnem ukončení této práce,

01.01.2012

p) bodě 17 dnem, ve kterém fyzická osoba ustanovená prokuristou začala s výkonem činnosti prokuristy, a zaniká dnem, kterým ukončila činnost prokuristy, za kterou je odměňována,

01.01.2012

q) bodě 18 dnem zahájení činnosti člena kolektivního orgánu právnické osoby, a zaniká dnem ukončení této činnosti,

01.01.2012

r) bodě 19 dnem, kdy fyzická osoba jmenovaná likvidátorem začala s výkonem činnosti likvidátora, a zaniká dnem ukončení výkonu funkce likvidátora,

01.01.2012

s) bodě 20 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem ukončení práce nebo dnem odvolání z pracovního místa vedoucího organizační složky.“.

01.01.2012

15. V § 10 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a 18“.

01.01.2012

16. V § 10 odst. 7 se za slovo „zaniká“ vkládají slova „dnem skončení dobrovolné účasti na důchodovém pojištění nebo“.

01.01.2012

17. V § 10 se odstavec 9 zrušuje.

01.01.2012

18. V § 14 odst. 1 se slova „nebo v době přerušení pojištění (§ 10 odst. 9)“ zrušují.

01.01.2012

19. V § 14 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2012

20. V § 15 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2012

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

01.01.2012

21. V § 15 se odstavec 6 zrušuje.

01.01.2012

22. V § 16 písm. b) se na konci textu doplňují slova „s výjimkou přídavku na bydlení poskytovaného podle zákona o vojácích z povolání17a)“.

01.01.2012

Poznámka pod čarou č. 17a zní:

01.01.2012

17a) § 61 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2012

23. V § 17 odst. 3 se za slova „odst. 4“ vkládají slova „a § 57 odst. 6“.

01.01.2012

24. V § 18 odst. 1 větě druhé se slovo „stanoví“ nahrazuje slovem „zaokrouhluje“.

01.01.2012

25. V § 18 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a pokud zaměstnání netrvalo do konce tohoto kalendářního měsíce, do dne, kterým zaměstnání skončilo“.

01.01.2012

26. V § 18 odst. 6 větě první se slova „jsou-li v tomto rozhodném období jen vyloučené dny“ nahrazují slovy „není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ“.

01.01.2012

27. V § 18 odst. 7 písm. a) se slova „kalendářních dnů pracovního volna bez náhrady příjmu nebo služebního volna, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo plat, poskytnutých zaměstnanci jeho zaměstnavatelem v případech, kdy zaměstnanec nemá na pracovní (služební) volno nárok podle zvláštního právního předpisu,“ zrušují.

01.01.2012

28. V § 19 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.

01.01.2012

29. V § 19 odst. 6 se slova „alespoň 5“ nahrazují slovy „alespoň 7“, slova „započitatelný příjem“ se nahrazují slovy „jedna třicetina započitatelného příjmu“ a slova „za kalendářní den“ se zrušují.

01.01.2012

30. V § 19 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Jde-li o zaměstnání malého rozsahu, považuje se v tomto případě za denní vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost.“.

01.01.2012

31. V § 19 odst. 7 se slova „započitatelný příjem“ nahrazují slovy „jedna třicetina započitatelného příjmu“, slova „za kalendářní den“ se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Ustanovení odstavce 6 věty druhé platí zde obdobně.“.

01.01.2012

32. V § 19 se doplňuje odstavec 13, který zní:

01.01.2012

(13) Nemůže-li příslušný orgán nemocenského pojištění zjistit vyměřovací základy zaměstnance za jednotlivé kalendářní měsíce rozhodného období, považuje se za vyměřovací základ zaměstnance za jednotlivý kalendářní měsíc minimální mzda platná v kalendářním měsíci; to neplatí u zaměstnání malého rozsahu.“.

01.01.2012

33. V § 28 odst. 4 větě první se za slovo „vždy“ vkládají slova „posledním dnem přede“.

01.01.2012

34. V § 28 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2012

(7) Nemocenské se nevyplácí po dni, kterým končí dočasná pracovní neschopnost podle § 59 odst. 2, i když den ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebyl vyznačen na rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.“.

01.01.2012

35. V § 32 odst. 1 písm. d) se za slova „[§ 57 odst. 1 písm. e)]“ vkládají slova „nebo pro které bylo vystaveno potvrzení podle § 67 písm. d)“.

01.01.2012

36. V § 32 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích“.

01.01.2012

37. V § 32 odst. 4 písm. a) se slova „počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu připadne do období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia nebo k převzetí dítěte do péče podle odstavce 1 písm. b) až e) došlo v období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia“ nahrazují slovy „toto studium bylo úspěšně ukončeno“.

01.01.2012

38. V § 32 odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje středníkem a písmeno c) se zrušuje.

01.01.2012

39. V § 32 odst. 7 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , a do období přede dnem ověření podpisu podle věty první“.

01.01.2012

40. V § 32 se doplňuje odstavec 9, který zní:

01.01.2012

(9) V případě, že podpůrčí doba začíná podle § 34 odst. 1 písm. b), považuje se podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2 nebo 3 za splněnou ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, pokud se tato podmínka splní k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.“.

01.01.2012

41. V § 36 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2012

(3) Výplatu peněžité pomoci v mateřství nelze podle odstavce 1 písm. d) a e) přerušit během podpůrčí doby stanovené podle § 35 odst. 1. Peněžitá pomoc v mateřství se pojištěnci, který uzavřel dohodu podle § 32 odst. 1 písm. e), nevyplácí, pokud doba, po kterou jsou jinak splněny podmínky nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství, nečiní aspoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.“.

01.01.2012

42. V § 39 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

01.01.2012

i) členové kolektivních orgánů právnické osoby uvedení v § 5 písm. a) bodě 18.“.

01.01.2012

43. V § 39 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2012

(6) Nárok na výplatu ošetřovného nemá zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.“.

01.01.2012

44. V § 42 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

01.01.2012

g) členkou kolektivních orgánů právnické osoby uvedenou v § 5 písm. a) bodě 18.“.

01.01.2012

45. § 50 zní:

01.01.2012

㤠50

01.01.2012

Dohodu o srážkách z dávek vyplácených okresní správou sociálního zabezpečení [§ 81 odst. 2 písm. a)] nelze uzavřít, s výjimkou dohody o srážkách na úhradu přeplatku na dávce (§ 124) nebo regresní náhrady (§ 126) a dohody mezi věřitelem a dlužníkem k uspokojení pohledávky dlužného výživného v rámci vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí.“.

01.01.2012

46. V § 55 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; to však neplatí, jestliže tato další dočasná pracovní neschopnost byla uznána k jiné pojištěné činnosti“.

01.01.2012

47. V § 56 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2012

(6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený léčebný režim. Ošetřující lékař může vycházky povolit podle věty první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek. Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Povolit vycházky podle věty třetí lze nejvýše na dobu 3 měsíců; takto lze vycházky povolit i opakovaně.“.

01.01.2012

48. V § 57 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

01.01.2012

g) pojištěnce, který byl uznán invalidním v prvním nebo druhém stupni, pokud u tohoto pojištěnce v den, který bezprostředně následuje po dni, jímž byla ukončena dočasná pracovní neschopnost podle § 59 odst. 2, nastala nebo trvá jiná porucha zdraví, než která byla důvodem uznání dočasné pracovní neschopnosti, anebo nastaly nebo trvají jiné důvody, které by odůvodňovaly uznání dočasné pracovní neschopnosti, a tato porucha nebo tyto důvody neumožňují pojištěnci vykonávat pojištěnou činnost.“.

01.01.2012

49. V § 57 odst. 3 větě první se za slova „ošetřující lékař“ vkládají slova „ , nejde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 1 písm. g),“.

01.01.2012

50. V § 57 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.01.2012

(6) Dočasná pracovní neschopnost podle odstavce 1 písm. g) se považuje za pokračování předchozí dočasné pracovní neschopnosti.“.

01.01.2012

51. V § 59 odst. 1 písm. a) se slova „od tohoto vyšetření“ nahrazují slovy „následujícím po dni tohoto vyšetření; pokud ošetřující lékař ukončí dočasnou pracovní neschopnost pozdějším než třetím kalendářním dnem následujícím po tomto vyšetření, má se za to, že dočasná pracovní neschopnost skončila tímto třetím kalendářním dnem“.

01.01.2012

52. V § 59 odst. 1 písmeno b) zní:

01.01.2012

b) pojištěnce, jestliže uplynulo alespoň 180 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti a vyšetřením zjistí, že zdravotní stav je stabilizovaný a je předpoklad, že pojištěnec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, a to 30. kalendářním dnem následujícím po dni tohoto vyšetření; to neplatí, jde-li o dočasnou pracovní neschopnost vojáka z povolání a příslušníka bezpečnostního sboru,“.

01.01.2012

53. V § 59 odst. 1 písm. f) se za slova „nárok na peněžitou pomoc v mateřství“ vkládají slova „z jakékoliv pojištěné činnosti“.

01.01.2012

54. V § 59 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

01.01.2012

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).

01.01.2012

55. V § 59 odstavec 2 zní:

01.01.2012

(2) Dočasná pracovní neschopnost končí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním. Byl-li pojištěnec uznán invalidním na základě výsledku soudního řízení o žalobě, končí dočasná pracovní neschopnost třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž orgán rozhodující o invalidním důchodu obdržel rozhodnutí soudu; tento orgán je povinen neprodleně písemně vyrozumět ošetřujícího lékaře o tom, v kterém dni toto rozhodnutí soudu obdržel. Ošetřující lékař vyznačí den ukončení dočasné pracovní neschopnosti z důvodu uznání invalidity na předepsaném tiskopisu.“.

01.01.2012

56. V § 59 odst. 3 se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

01.01.2012

57. V § 61 písm. b) se slova „v evidenčním deníku“ a slova „a hodina“ zrušují a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , nebo s uvedením data předání nebo převzetí, názvu zdravotnického zařízení včetně příslušné odbornosti, do jehož péče byl tento pojištěnec předán nebo od něhož byl převzat do péče, a adresy pracoviště tohoto zdravotnického zařízení“.

01.01.2012

58. V § 61 písm. g) se slova „neschopnosti předchozího“ nahrazují slovy „neschopnosti a k povolení vycházek podle § 56 odst. 6 věty třetí předchozího“ a za slovo „změnu“ se vkládají slova „nebo tyto vycházky“.

01.01.2012

59. V § 61 písm. h) se za slova „dnů dočasné pracovní neschopnosti“ vkládají slova „spolu s příslušným lékařem orgánu nemocenského pojištění zhodnotit“.

01.01.2012

60. V § 61 písm. j) se za slovo „tiskopisu“ vkládají slova „nejméně jednou měsíčně“.

01.01.2012

61. V § 61 písm. k) se slovo „pátého“ nahrazuje slovem „sedmého“.

01.01.2012

62. V § 61 písm. l) se slova „vzniku a“ zrušují, za slovo „neschopnosti“ se vkládají slova „ , délce jejího trvání a diagnóze, pro kterou byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným,“ a na konci textu písmene l) se doplňují slova „ ; je-li pojištěnec vojákem z povolání, je povinen informovat do 7 kalendářních dnů též o vzniku dočasné pracovní neschopnosti“.

01.01.2012

63. V § 61 písm. m) se za slova „odst. 1“ vkládají slova „písm. a) až j)“.

01.01.2012

64. V § 61 písm. n) se slova „a příslušnému orgánu nemocenského pojištění“ zrušují a na konci textu písmene n) se doplňují slova „ , a příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu zásadní změnu diagnózy nemoci, která odůvodňuje dočasnou pracovní neschopnost, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů; zásadní změnou diagnózy se zde rozumí změna povahy chorobného procesu nebo změna jeho etiologie“.

01.01.2012

65. V § 61 písm. u) a v § 69 písm. g) se slova „zdravotnickou dokumentaci“ nahrazují slovy „ve zdravotnické dokumentaci údaje“.

01.01.2012

66. V § 61 písm. v) se za slovo „sdělit“ vkládají slova „písemně nebo v elektronické podobě“ a na konci textu písmene v) se doplňují slova „ , a to nejpozději v pracovní den následující po dni obdržení této žádosti, a dále písemně nebo v elektronické podobě neprodleně sdělit, že vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pojištěnce je stabilizovaný a je předpoklad, že pojištěnec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, že jeho dočasná pracovní neschopnost bude ukončena podle § 59 odst. 1 písm. b) a že tento předpoklad je důvodem pro lékařskou prohlídku zařízením závodní preventivní péče ze zdravotních důvodů podle § 62“.

01.01.2012

67. V § 61 se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena y) a z), která znějí:

01.01.2012

y) vyznačit v rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti den ukončení dočasné pracovní neschopnosti podle § 59 odst. 2,

01.01.2012

z) informovat pojištěnce o jeho povinnosti podrobit se podle § 64 odst. 1 písm. q) v zařízení závodní preventivní péče lékařské prohlídce ze zdravotních důvodů, neboť jeho dočasná pracovní neschopnost bude ukončena podle § 59 odst. 1 písm. b), a o podání této informace učinit záznam ve zdravotnické dokumentaci.“.

01.01.2012

68. § 62 včetně nadpisu zní:

01.01.2012

㤠62

01.01.2012

Povinnosti zaměstnavatele a zařízení závodní preventivní péče

01.01.2012

(1) Zaměstnavatel je povinen po obdržení sdělení ošetřujícího lékaře podle § 61 písm. v) o ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance podle § 59 odst. 1 písm. b) s uvedením, že je předpoklad, že pojištěnec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a že tento předpoklad je důvodem pro lékařskou prohlídku zařízením závodní preventivní péče ze zdravotních důvodů, požádat neprodleně zařízení závodní preventivní péče o provedení této prohlídky s uvedením důvodů.

01.01.2012

(2) Zařízení závodní preventivní péče je povinno na základě žádosti zaměstnavatele podle odstavce 1 provést lékařskou prohlídku ze zdravotních důvodů a vydat ve lhůtě do 7 dnů a v případě nutnosti došetření zdravotního stavu do 15 dnů posudek o zdravotní způsobilosti nebo nezpůsobilosti dočasně práce neschopného pojištěnce vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a tento posudek zaslat nebo předat pojištěnci, jeho ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli, který požádal o provedení této prohlídky.“.

01.01.2012

69. V § 63 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

01.01.2012

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

01.01.2012

70. V § 63 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Zařízení závodní preventivní péče je oprávněno vyzvat dočasně práce neschopného pojištěnce, jehož dočasná pracovní neschopnost byla ukončena podle § 59 odst. 1 písm. b), aby se v určeném termínu dostavil k provedení lékařské prohlídky ze zdravotních důvodů za účelem vydání posudku o zdravotní způsobilosti nebo nezpůsobilosti pojištěnce vykonávat dosavadní pojištěnou činnost.“.

01.01.2012

71. V § 64 odst. 1 písm. b) se za slovo „pojištěnce“ vkládají slova „a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné tuto kontrolu provést“.

01.01.2012

72. V § 64 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

01.01.2012

q) dostavit se na základě výzvy zaměstnavatele nebo zařízení závodní preventivní péče do 7 dnů k lékařské prohlídce lékařem, který pro zaměstnavatele zajišťuje závodní preventivní péči, za účelem posouzení zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a poskytnout zařízení závodní preventivní péče součinnost potřebnou k provedení této prohlídky, neboť jeho dočasná pracovní neschopnost bude ukončena podle § 59 odst. 1 písm. b).“.

01.01.2012

73. V § 64 odst. 2 se za slovo „pojištění“ vkládají slova „ , a jde-li o příslušníka, též příslušný služební útvar,“.

01.01.2012

74. V § 65 odst. 2 písm. b) se za slovo „požadovat“ vkládají slova „písemně nebo v elektronické podobě“.

01.01.2012

75. V § 68 odst. 3 písm. a) se slova „od tohoto vyšetření“ nahrazují slovy „následujícím po dni tohoto vyšetření“.

01.01.2012

76. V § 69 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a potvrdit pojištěnci nejméně jednou měsíčně na předepsaném tiskopisu trvání potřeby ošetřování, a to ke dni vydání tohoto potvrzení nebo nejvýše 3 kalendářní dny dopředu“.

01.01.2012

77. V § 75 odst. 1 se slova „nejsou důvody pro trvání“ nahrazují slovy „jsou důvody pro ukončení“.

01.01.2012

78. V § 75 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , a to na předepsaném tiskopise“.

01.01.2012

79. Za § 75 se vkládá nový § 75a, který zní:

01.01.2012

㤠75a

01.01.2012

(1) Nejpozději do 30 dnů před uplynutím podpůrčí doby zhodnotí ošetřující lékař spolu s lékařem orgánu nemocenského pojištění zdravotní stav a dosavadní průběh dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce za účelem zjištění, zda

01.01.2012

a) lze očekávat, že pojištěnec před uplynutím podpůrčí doby nabude pracovní schopnost,

01.01.2012

b) existují zdravotní důvody pro předpoklad, že pojištěnec nabude pracovní schopnost v krátké době po uplynutí podpůrčí doby, nebo

01.01.2012

c) je zdravotní stav pojištěnce dlouhodobě nepříznivý podle zákona o důchodovém pojištění.

01.01.2012

(2) S výsledkem zhodnocení podle odstavce 1 seznámí ošetřující lékař pojištěnce a v návaznosti na výsledek tohoto zhodnocení ho současně informuje o možnostech dalšího postupu.

01.01.2012

(3) Pro průběh zhodnocení zdravotního stavu a dosavadního průběhu dočasné pracovní neschopnosti platí § 74 odst. 2 a 4 obdobně. Toto zhodnocení a jeho výsledek zaznamená ošetřující lékař ve zdravotnické dokumentaci.“.

01.01.2012

80. V § 76 se odstavec 4 zrušuje.

01.01.2012

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2012

81. V § 82 odst. 1 písm. a) se za slova „a 15“ vkládají slova „až 20“.

01.01.2012

82. V § 82 odst. 3 se za slovo „pojištěnce“ vkládají slova „a při nesplnění povinnosti součinnosti při kontrole dodržování tohoto režimu podle § 64 odst. 1 písm. b)“.

01.01.2012

83. V § 82 odst. 4 se slova „§ 75“ nahrazují slovy „§ 74“ a za slovo „neschopnost“ se vkládají slova „vznikla v průběhu služebního poměru a trvá i po jeho skončení nebo“.

01.01.2012

84. V § 84 odst. 2 písmeno d) zní:

01.01.2012

d) vydávají pojištěncům písemná oznámení o zúčtování dávek podle § 124 odst. 8,“.

01.01.2012

85. V § 84 odst. 2 písmeno l) zní:

01.01.2012

l) upozorňují písemně ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele na trvání dočasné pracovní neschopnosti v délce 180 dní, a to alespoň 15 dní předem, a ošetřujícího lékaře, zaměstnavatele a pojištěnce, jemuž se poskytuje nemocenské, na čerpání podpůrčí doby v délce 380 dní, a to alespoň 2 měsíce předem; pojištěnce přitom zároveň informují, co pro něj znamená ukončení podpůrčí doby a o podmínkách vyplácení nemocenského po uplynutí podpůrčí doby,“.

01.01.2012

86. V § 84 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

01.01.2012

u) vystavují na žádost zaměstnavatele pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku poskytované z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání písemné potvrzení o plné výši nemocenského; toto potvrzení vystavují okresní správy sociálního zabezpečení též na žádost příslušného služebního útvaru pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na služebním příjmu.“.

01.01.2012

87. V § 84 odst. 3 písm. d) se za slova „uvedených v“ vkládají slova „§ 56 odst. 6 a“.

01.01.2012

88. V § 84 odst. 3 písm. j) se za slovo „neschopnosti“ vkládají slova „ , zhodnocení zdravotního stavu a dosavadního průběhu dočasné pracovní neschopnosti“.

01.01.2012

89. V § 84 odst. 3 se na konci písmene j) středník nahrazuje čárkou a za písmeno j) se vkládá písmeno k), které zní:

01.01.2012

k) ukončují dočasnou pracovní neschopnost nebo potřebu ošetřování v případech uvedených v § 75 odst. 1, a to na předepsaných tiskopisech;“.

01.01.2012

90. V § 86 odst. 2 písm. e) se za slova „až i)“ vkládají slova „a k)“.

01.01.2012

91. V § 92 odst. 2 písmeno c) zní:

01.01.2012

c) členů družstev družstvo, jehož jsou členy, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,“.

01.01.2012

92. V § 92 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až y), která znějí:

01.01.2012

s) společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným tato společnost,

01.01.2012

t) komanditistů komanditní společnosti tato společnost,

01.01.2012

u) ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost,

01.01.2012

v) prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil prokurou,

01.01.2012

w) likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora,

01.01.2012

x) členů kolektivních orgánů právnické osoby uvedených v § 5 písm. a) bodě 18 tato právnická osoba,

01.01.2012

y) vedoucích organizačních složek právnické osoby uvedených v § 5 písm. a) bodě 20 tato organizační složka.“.

01.01.2012

93. V § 94 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

01.01.2012

94. V § 94 odst. 1 větě třetí se za slova „malého rozsahu,“ vkládají slova „a zaměstnance uvedeného v § 6 odst. 3“, slova „8 kalendářních dnů“ se nahrazují slovy „konce kalendářního měsíce následujícího“ a na konci se doplňují slova „ ; jestliže tento zaměstnanec uplatnil nárok na výplatu dávky ve lhůtě stanovené v části věty před středníkem a zaměstnavatel ještě den nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání neoznámil, učiní zaměstnavatel toto oznámení současně s předáním žádosti tohoto zaměstnance o dávku podle § 97 odst. 1“.

01.01.2012

95. V § 101 odst. 1 písm. i) se slova „písm. d), e)“ nahrazují slovy „písm. e)“.

01.01.2012

96. V § 101 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

01.01.2012

k) vyhlašují výplatní termíny pro výplatu dávek a lhůty, do kdy nejpozději před výplatním termínem mají být předloženy doklady pro výplatu dávky.“.

01.01.2012

97. V § 103 odst. 1 písm. d) se slova „na dobu pracovního (služebního) volna v prvním zaměstnání (§ 14 odst. 3) nebo jen“ zrušují.

01.01.2012

98. Poznámka pod čarou č. 50 zní:

01.01.2012

50) Čl. 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.“.

01.01.2012

99. V § 108 odst. 2 se slova „které byly pojištěnci uvedenými v odstavci 1 a kterým vznikl nárok na dávku“ nahrazují slovy „u nichž sociální událost vznikla v době pojištění a nárok na dávku trvá i po skončení pojištění, a osobám, které byly pojištěnci uvedenými v odstavci 1 a kterým vznikl nárok na dávku“.

01.01.2012

100. V § 110 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokud se však provádí výkon rozhodnutí srážkami z nemocenského, vyplácí se nemocenské za celý kalendářní měsíc, popřípadě za jeho část, trvá-li nárok na výplatu nemocenského jen po část měsíce, pokud bylo splnění podmínek pro nárok na nemocenské a jeho výplatu osvědčeno za celý kalendářní měsíc, popřípadě za jeho část, po kterou trval nárok na výplatu nemocenského.“.

01.01.2012

101. V § 114 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro účely sdělování údajů podle věty první až třetí mají postavení orgánů nemocenského pojištění též služební útvary.“.

01.01.2012

102. V § 115 větě první se za slovo „pojištěnce“ vkládají slova „a při nesplnění součinnosti při kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 64 odst. 1 písm. b)“.

01.01.2012

103. V § 116 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , s výjimkou údajů o zdravotním stavu“.

01.01.2012

104. V § 116 odst. 2 se písmena a) a e) zrušují a v závěrečné části ustanovení se slova „až e)“ nahrazují slovy „až c)“ a slova „f) a g)“ se nahrazují slovy „d) a e)“.

01.01.2012

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c) a dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena d) a e).

01.01.2012

105. V § 116 odst. 3 se slova „a o přerušení pojištění“ zrušují.

01.01.2012

106. V § 116 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

01.01.2012

c) že výše nemocenského za kalendářní den se stanoví sazbou 50 % podle § 31, a to do 8 dnů ode dne, kdy orgán nemocenského pojištění zjistil skutečnosti, které mají za následek stanovení nemocenského v této výši,

01.01.2012

d) údaje potřebné pro provádění výkonu rozhodnutí formou srážek ze mzdy, a to do 8 dnů ode dne, kdy orgán nemocenského pojištění tyto údaje zjistil; orgán nemocenského pojištění tyto údaje sděluje jen tehdy, pokud sám provádí výkon rozhodnutí srážkou z dávek.“.

01.01.2012

107. V § 116 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2012

e) jde-li o zaměstnavatele, údaje o vyčerpání podpůrčí doby u zaměstnance.“.

01.01.2012

108. V § 117 odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se včetně poznámky pod čarou č. 56 zrušuje.

01.01.2012

109. V § 122 odst. 3 písm. h) se slova „a dobu přerušení pojištění“ zrušují.

01.01.2012

110. V § 124 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Orgán nemocenského pojištění může zrušit povolení placení přeplatku ve splátkách, jestliže ten, jemuž bylo placení přeplatku ve splátkách povoleno, nezaplatí některou splátku přeplatku včas nebo ve správné výši.“.

01.01.2012

111. V § 125 odst. 1 se za slovo „pojištěnce“ vkládají slova „nebo nesplnil povinnost součinnosti při kontrole režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 64 odst. 1 písm. b)“ a za slova „tohoto režimu“ se vkládají slova „nebo nesplnění povinnosti této součinnosti“.

01.01.2012

112. V § 125 odst. 3 větě první se slova „3 měsíců“ nahrazují slovy „1 roku“ a za slovo „pojištěnce“ se vkládají slova „nebo nesplnění povinnosti součinnosti při kontrole režimu dočasně práce neschopného pojištěnce“.

01.01.2012

113. V § 128 odst. 2 písmeno a) zní:

01.01.2012

a) poruší režim dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 56 odst. 2 písm. a) nebo e), a to je-li zaměstnancem, v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti a v době od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, a je-li příslušníkem, v období poskytování služebního příjmu v době dočasné pracovní neschopnosti,“.

01.01.2012

114. V § 128 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:

01.01.2012

c) nedostaví se v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři příslušného orgánu nemocenského pojištění ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti podle § 64 odst. 1 písm. c),

01.01.2012

d) nesdělí podle § 64 odst. 1 písm. h) ošetřujícímu lékaři při uznání dočasné pracovní neschopnosti místo pobytu, na kterém se bude v době dočasné pracovní neschopnosti zdržovat, nebo uvede neexistující adresu tohoto místa, nebo

01.01.2012

e) nedodrží podle § 64 odst. 1 písm. g) termín, do kterého je povinen se po ukončení ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče dostavit k ošetřujícímu lékaři ke kontrole dočasné pracovní neschopnosti.“.

01.01.2012

115. V § 129 odst. 1 se na konci textu písmene a) slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2012

116. V § 129 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

01.01.2012

c) neoznámí zaměstnavateli předem změnu místa pobytu podle § 56 odst. 3, nebo

01.01.2012

d) v rozporu s § 64 odst. 1 písm. p) nepředá zaměstnavateli neprodleně rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.“.

01.01.2012

117. V § 131 odst. 1 písm. i) a v § 136 odst. 1 písm. i) se za slovo „první“ vkládají slova „a druhé“ a za slova „její výplatu“ se vkládají slova „nebo výpočet dávky“.

01.01.2012

118. V § 131 odst. 1 písm. p) a v § 136 odst. 1 písm. p) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2012

119. V § 131 a v § 136 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“.

01.01.2012

120. V § 131 a v § 136 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno r), které zní:

01.01.2012

r) nepodá podle § 62 odst. 1 neprodleně žádost zařízení závodní preventivní péče k provedení lékařské prohlídky ze zdravotních důvodů.“.

01.01.2012

121. V § 131 odst. 2 a v § 136 odst. 2 se slova „až q)“ nahrazují slovy „až r)“.

01.01.2012

122. V § 133 odst. 1 se slova „Zvláštní příjemce dávky se“ nahrazují slovy „Fyzická osoba se jako zvláštní příjemce dávky“, za slovo „třetí“ se vkládají slova „písemné sdělení o úkonech, které jako opatrovník učinila, nebo“ a slovo „mu“ se nahrazuje slovem „jí“.

01.01.2012

123. Za § 137 se vkládá nový § 137a, který zní:

01.01.2012

㤠137a

01.01.2012

(1) Právnická osoba se jako zvláštní příjemce dávky dopustí správního deliktu tím, že na žádost orgánu nemocenského pojištění nepodá podle § 112 odst. 2 věty třetí písemné sdělení o úkonech, které jako opatrovník učinila, nebo písemné vyúčtování dávky, která jí byla vyplacena.

01.01.2012

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20000 Kč.“.

01.01.2012

124. V § 138 odst. 1 písm. f) se za slovo „pojištění“ vkládá slovo „zásadní“.

01.01.2012

125. V § 138 odst. 1 písm. g) se za slovo „pojištění“ vkládá slovo „a zaměstnavateli“.

01.01.2012

126. V § 138 odst. 1 se na konci textu písmene m) doplňují slova „nebo neinformuje předem pojištěnce podle § 61 písm. x) nebo § 69 písm. i) o tom, že po stanovenou dobu nemá oprávnění rozhodovat ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování“.

01.01.2012

127. V § 138 odst. 1 písm. q) se slovo „pátého“ nahrazuje slovem „sedmého“.

01.01.2012

128. Za § 138 se vkládá nový § 138a, který zní:

01.01.2012

㤠138a

01.01.2012

(1) Zdravotnické zařízení uvedené v § 54 odst. 1 se dále dopustí správního deliktu tím, že

01.01.2012

a) v rozporu s § 61 písm. a) nebo § 69 písm. a) nerozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování v den, kdy ji zjistilo,

01.01.2012

b) v rozporu s § 61 písm. m) nebo § 69 písm. e) nerozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování v den, kdy zjistilo, že netrvají důvody dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování,

01.01.2012

c) nedodrží dobu, ve které může vycházky povolit, nebo povolí vycházky mimo rozsah uvedený v § 56 odst. 6 anebo nepožádá o předchozí písemný souhlas lékaře orgánu nemocenského pojištění podle § 56 odst. 6,

01.01.2012

d) neoznámí podle § 61 písm. v) zaměstnavateli, že je předpoklad, že jeho dočasně práce neschopný zaměstnanec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a že dočasná pracovní neschopnost zaměstnance bude ukončena 30. kalendářním dnem po dni zjištění tohoto předpokladu,

01.01.2012

e) v rozporu s § 61 písm. c) nestanoví režim dočasně práce neschopného pojištěnce nebo pojištěnce o tomto režimu neinformuje,

01.01.2012

f) v rozporu s § 61 písm. h) neposoudí, zda u pojištěnce došlo k obnovení pracovní schopnosti, a po uplynutí 180 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, zda je zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný,

01.01.2012

g) neposkytne potřebnou součinnost podle § 61 písm. p) nebo § 69 písm. f) orgánu nemocenského pojištění při kontrole posuzování dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování,

01.01.2012

h) nepředá pojištěnci podle § 61 písm. d) nebo § 69 písm. c) příslušný tiskopis,

01.01.2012

i) nepotvrdí podle § 61 písm. j) nebo podle § 69 písm. a) pojištěnci na předepsaném tiskopisu pro účely výplaty dávek nebo poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny v době dočasné pracovní neschopnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo trvání potřeby ošetřování,

01.01.2012

j) neinformuje podle § 61 písm. l) registrujícího lékaře pojištěnce ve stanovené lhůtě o ukončení a délce trvání dočasné pracovní neschopnosti a diagnóze,

01.01.2012

k) nepředá podle § 61 písm. s) zařízení závodní preventivní péče na jeho vyžádání zprávu o zdravotním stavu dočasně práce neschopného pojištěnce,

01.01.2012

l) nesdělí podle § 61 písm. v) zaměstnavateli dočasně práce neschopného pojištěnce na jeho žádost informace uvedené v § 65 odst. 2 písm. b),

01.01.2012

m) nezabezpečí podle § 61 písm. t) příslušné tiskopisy pro účely provádění pojištění nebo nevystaví podle § 61 písm. w) ve stanovených případech doklady nebo tiskopisy,

01.01.2012

n) neohlásí u vojáka z povolání registrujícímu lékaři do 7 kalendářních dnů vznik dočasné pracovní neschopnosti podle § 61 písm. l),

01.01.2012

o) nevyhoví žádosti orgánu nemocenského pojištění podle § 66 odst. 2,

01.01.2012

p) nestanoví podle § 67 písm. a) těhotné pojištěnce očekávaný den porodu a tento den nepotvrdí na předepsaném tiskopise,

01.01.2012

q) nepotvrdí podle § 67 písm. b) na předepsaném tiskopise, že pojištěnka porodila, a den porodu, pokud se pojištěnce peněžitá pomoc v mateřství nevyplácela přede dnem porodu,

01.01.2012

r) neplní podle § 67 písm. c) povinnosti ošetřujícího lékaře uvedené v § 61 písm. t) a w),

01.01.2012

s) nepotvrdí podle § 67 písm. d) na předepsaném tiskopise, že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění [§ 32 odst. 1 písm. d)], pro které by byla uznána dočasně práce neschopnou podle § 57 odst. 1 písm. e), kdyby byla pojištěnkou,

01.01.2012

t) nevyznačí podle § 59 odst. 3 na rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případě, že pojištěnec byl uznán invalidním.

01.01.2012

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000 Kč.“.

01.01.2012

129. V § 139 odst. 1 se slovo „vyjádření“ nahrazuje slovem „posudek“ a za slova „podle § 62“ se vkládají slova „odst. 2“.

01.01.2012

130. V § 143 se odstavec 1 zrušuje.

01.01.2012

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.01.2012

131. V § 145 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tuto žádost lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kterým podpůrčí doba uplynula.“.

01.01.2012

132. V § 145 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2012

(7) Řízení o povolení placení přeplatků na dávce a regresní náhrady ve splátkách se zahajuje na základě písemné žádosti povinného.“.

01.01.2012

133. V § 147 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2012

(2) Je-li žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby podána dříve než 1 měsíc před uplynutím podpůrčí doby, běží lhůta pro vydání rozhodnutí od počátku 1 měsíce přede dnem, kterým podpůrčí doba uplyne.“.

01.01.2012

134. § 148 se zrušuje.

01.01.2012

135. V § 149 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo při nesplnění povinnosti součinnosti pojištěnce při kontrole režimu dočasně práce neschopného pojištěnce“.

01.01.2012

136. V § 153 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Lhůta pro vydání rozhodnutí běží ode dne, kterým bylo účastníku řízení doručeno oznámení o zahájení řízení.“.

01.01.2012

137. V § 155 odst. 1 a 2 se za slova „§ 56 odst. 3“ vkládají slova „a 6“.

01.01.2012

138. V § 158 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a o zrušení tohoto povolení“.

01.01.2012

139. V § 162 odstavec 2 zní:

01.01.2012

(2) Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon učinit pouze

01.01.2012

a) v elektronické podobě do určené elektronické podatelny orgánu nemocenského pojištění nebo do určené datové schránky orgánu nemocenského pojištění, jde-li o tiskopisy určené příslušným orgánem nemocenského pojištění; podání nebo jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem nemocenského pojištění. Nesplňuje-li podání nebo jiný úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán nemocenského pojištění je povinen upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon v elektronické podobě, které nesplňuje tyto podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto podání nebo jinému úkonu nepřihlíží, nebo

01.01.2012

b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li fyzickou nebo právnickou osobou stvrzeno vytvoření tohoto produktu.“.

01.01.2013

140. V § 162 odst. 2 písm. a) se slova „ , jde-li o tiskopisy určené příslušným orgánem nemocenského pojištění“ zrušují.

01.01.2013

141. V § 162 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se závěrečná část ustanovení, která zní:

01.01.2013

„pokud se nestanoví jinak v odstavci 5.“.

01.01.2012

142. V § 162 odst. 3 se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm. a)“.

01.01.2012

143. V § 162 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a elektronickou adresu své podatelny určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátor své datové schránky určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy“.

01.01.2012

144. V § 162 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2012

e) tiskopisy, které se podle odstavce 2 písm. a) předkládají v elektronické podobě, a podmínky, za nichž se tiskopisy v této podobě předkládají.“.

01.01.2013

145. V § 162 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

01.01.2013

f) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem uvedeným v odstavci 5 větě druhé.“.

01.01.2013

146. V § 162 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2013

(5) Zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení činí podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis podle tohoto zákona, pouze způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. a). Příslušný orgán nemocenského pojištění však může určit, která podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis podle tohoto zákona, lze učinit též způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. b).“.

01.01.2012

147. V § 165 se slova „orgánu nemocenského pojištění, jde-li o částku nepřesahující 5000 Kč“ nahrazují slovy „okresní správy sociálního zabezpečení, jde-li o částku nepřesahující 10000 Kč, a zaměstnanci služebního útvaru nebo služebního orgánu“ a za slova „orgán nemocenského pojištění“ se vkládají slova „a služební útvar“.

01.01.2012

148. V § 167 větě první se za slovo „izolace69a)“ vkládají slova „ , karanténní opatření formou zvýšeného zdravotnického dozoru, byl-li uložen zákaz činnosti, který brání pojištěncům ve výkonu práce nebo samostatné výdělečné činnosti74),“.

01.01.2012

Poznámka pod čarou č. 74 zní:

01.01.2012

74) § 2 odst. 6 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb.“.

01.01.2012

149. V § 167 větě druhé se za slovo „mimořádných“ vkládají slova „a karanténních“.

01.01.2012

150. Za § 167b se vkládají nové § 167c a 167d, které včetně nadpisu znějí:

01.01.2012

㤠167c

01.01.2012

Organizační složka zahraniční právnické osoby

01.01.2012

Organizační složka právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku, plní úkoly zaměstnavatele podle tohoto zákona u vedoucích zaměstnanců této právnické osoby, jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice.

01.01.2012

§ 167d

01.01.2012

Pro účely tohoto zákona se zahraniční zaměstnanec považuje za dobrovolně účastného důchodového pojištění v kalendářním měsíci, jestliže pojistné na důchodové pojištění za tento měsíc zaplatil nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za který se toto pojistné platí.“.

01.01.2012

151. § 180 se zrušuje.

01.01.2012

Čl. II

01.01.2012

Přechodná ustanovení

01.01.2012

1. Vznikl-li pojištěnci uvedenému v § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, posuzují se podmínky pro nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství od tohoto dne podle právních předpisů účinných před tímto dnem.

01.01.2012

2. Byla-li invalidita dočasně práce neschopného pojištěnce uznána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ukončuje se dočasná pracovní neschopnost z důvodu uznání invalidity podle právních předpisů účinných před tímto dnem. Pokud však lhůta k ukončení dočasné pracovní neschopnosti podle § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, skončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ošetřující lékař dočasnou pracovní neschopnost neukončil a tato dočasná pracovní neschopnost pokračuje i od tohoto dne, zaniká nárok na výplatu nemocenského ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2012

3. Ten, kdo plnil ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 36b zákona č. 582/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, povinnosti zaměstnavatele u společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a u členů družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo, je povinen oznámit podle § 94 zákona č. 187/2006 Sb. nástup těchto osob do zaměstnání do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jsou tyto osoby ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona účastny nemocenského pojištění a nejedná se o zaměstnání malého rozsahu; za den nástupu do zaměstnání se považuje den nabytí účinnosti tohoto zákona. Povinnost podle věty první vzniká jen v případě, že přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo podle § 36b zákona č. 582/1991 Sb. oznámeno okresní správě sociálního zabezpečení, že těmto osobám vznikla na základě jejich činnosti (práce) účast na důchodovém pojištění.

01.01.2012

4. Jestliže činnost osob uvedených v § 5 písm. a) bodech 17 až 20 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byla vykonávána ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona a je nadále vykonávána po tomto dni, považuje se den nabytí účinnosti tohoto zákona za den nástupu těchto osob do zaměstnání a ten, kdo plní u těchto osob povinnosti zaměstnavatele, je povinen oznámit podle § 94 zákona č. 187/2006 Sb. do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nástup těchto osob do zaměstnání, pokud činnost těchto osob zakládá ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona účast na nemocenském pojištění podle § 6 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a nejedná se o zaměstnání malého rozsahu. Ustanovení věty první platí obdobně, jde-li o ředitele obecně prospěšné společnosti.

01.01.2012

5. U osob uvedených v § 5 písm. a) bodech 16 až 20 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které svou činnost vykonávaly ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona a tuto činnost nadále vykonávají po tomto dni, se pro účely stanovení rozhodného období považuje den nabytí účinnosti tohoto zákona za den vzniku nemocenského pojištění. Ustanovení věty první platí obdobně, jde-li o ředitele obecně prospěšné společnosti.

01.01.2012

6. Při nesplnění nebo porušení povinnosti uložené zákonem č. 187/2006 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2012

7. Řízení ve věcech nemocenského pojištění zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a pravomocně neskončené před tímto dnem se dokončí podle právních předpisů účinných před tímto dnem.

01.01.2012

8. Údaje uvedené v § 116 odst. 5 písm. c) a d) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, sdělují orgány nemocenského pojištění zaměstnavatelům tehdy, pokud tyto údaje zjistily za účinnosti tohoto zákona. Údaj o vyčerpání podpůrčí doby u zaměstnance sdělují orgány nemocenského pojištění podle § 116 odst. 6 písm. e) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud žádost o sdělení těchto údajů obdržely za účinnosti tohoto zákona.

01.01.2012

9. Jestliže nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dnem porodu podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb. a počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu spadá do období účinnosti tohoto zákona, nárok na peněžitou pomoc v mateřství se posuzuje též podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2012

10. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona písemně informovat zahraničního zaměstnance, který byl aspoň po část kalendářního měsíce předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona dobrovolně účasten nemocenského pojištění, o podmínkách jeho účasti na nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2012

Čl. III

01.01.2012

Zrušovací ustanovení

01.01.2012

Nařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů, se zrušuje.

01.01.2012

ČÁST DRUHÁ

01.01.2012

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.01.2012

Čl. IV

01.01.2012

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2012

1. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu“ zrušují.

01.01.2012

2. V § 3 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „a 18“.

01.01.2012

3. V § 3 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 14 doplňují slova „ , a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni“.

01.01.2012

4. V § 3 odst. 1 písm. b) bod 15 zní:

01.01.2012

15. prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,“.

01.01.2012

5. V § 3 odst. 1 písm. b) se doplňují body 16 až 18, které znějí:

01.01.2012

16. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů,

01.01.2012

17. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,

01.01.2012

18. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 23b odst. 2 větě druhé, jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice.“.

01.01.2012

6. V § 3 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 1e znějí:

01.01.2012

(2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud zaměstnávají zaměstnance uvedené v odstavci 3.

01.01.2012

(3) Zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění1e); za tohoto zaměstnance se považuje též fyzická osoba, které po skončení zaměstnání zakládajícího účast na důchodovém a nemocenském pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu.

01.01.2012

1e) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2012

7. Poznámky pod čarou č. 1f a 1g se zrušují.

01.01.2012

8. V § 5 odst. 1 větě první se za slovo „jsou“ vkládají slova „nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice,“ a slova „nebo účast jen na důchodovém pojištění“ se zrušují.

01.01.2012

9. V § 5 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Ustanovení odstavce 2 platí přiměřeně i pro určení vyměřovacího základu pracovníka v pracovním poměru uzavřeném podle cizích právních předpisů.“.

01.01.2012

10. § 5a zní:

01.01.2012

㤠5a

01.01.2012

Vyměřovacím základem zaměstnavatele je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců uvedených v § 3 odst. 3.“.

01.01.2012

11. V § 5b odst. 1 větě první se slova „a to i v případě, kdy příjmy osoby samostatně výdělečně činné jsou osvobozeny od daně z příjmů,“ zrušují.

01.01.2012

12. V § 5b odst. 1 větě páté se slova „ , a odměny náležející podle autorského zákona z titulu jiných majetkových práv55)“ včetně poznámky pod čarou č. 55 zrušují.

01.01.2012

13. V § 5b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „O daňovou ztrátu podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů se daňový základ nesnižuje.“.

01.01.2012

14. V § 5b odst. 3 se za slova „Vyměřovací základ“ vkládají slova „ , popřípadě dílčí vyměřovací základ z hlavní samostatné výdělečné činnosti“, slova „činí nejméně“ se nahrazují slovy „činí za období, v němž byla vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost, nejméně“ a za slova „odst. 2 věty první“ se vkládají slova „za období, v němž byla vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost“.

01.01.2012

15. V § 5c odstavec 2 zní:

01.01.2012

(2) Vyměřovacím základem zahraničního zaměstnance pro pojistné na nemocenské pojištění je částka, kterou si určí ve výši stanovené podle odstavce 1 nebo ve výši dvojnásobku částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.“.

01.01.2012

16. V § 7 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2 se slova „uvedeného v § 5a písm. a)“ zrušují.

01.01.2012

17. V § 7 odst. 1 písm. a) se bod 3 zrušuje.

01.01.2012

18. V § 8 odst. 3 se slova „nebo v němž skončila činnost zaměstnanců uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 14 a 15“, slova „nebo důchodovém“ a slova „nebo trvala činnost těchto zaměstnanců“ zrušují.

01.01.2012

19. V § 9 odst. 2 až 4 se slova „a bodě 3“ zrušují.

01.01.2012

20. V § 9 odst. 3 a 4 se slova „vyměřovacích základů stanovených podle § 5a písm. a) a b)“ nahrazují slovy „vyměřovacího základu stanoveného podle § 5a“.

01.01.2012

21. V § 12 odst. 3 se slova „nebo kontrolní komise“ zrušují.

01.01.2012

22. V § 14a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Výši zálohy na pojistné zaplacené v období splatnosti podle věty první lze v tomto období dodatečně zvýšit.“.

01.01.2012

23. V § 14a odst. 2 větě třetí se slovo „zaplacených“ zrušuje a za slovo „pojistné“ se vkládají slova „zaplacených do budoucna“.

01.01.2012

24. V § 14c odst. 3 větě první se slova „nelze dodatečně měnit“ nahrazují slovy „lze v období splatnosti pojistného na nemocenské pojištění uvedeném v odstavci 1 větě první dodatečně zvýšit; výši pojistného na nemocenské pojištění, které bylo podle odstavce 2 věty druhé zaplaceno do budoucna, nelze dodatečně měnit“.

01.01.2012

25. V § 15a odst. 6 větě první se slova „ ; přitom se nejdříve sníží vyměřovací základy z těch zaměstnání, v nichž je zaměstnanec poplatníkem pouze pojistného na důchodové pojištění“ zrušují.

01.01.2012

26. V § 16 odst. 3 se za slova „deset let“ vkládají slova „anebo je-li toto pojistné zaplaceno za dobu po vzniku nároku na starobní důchod“.

01.01.2012

27. V § 16a odst. 2 větě první se za slova „mělo být zaplaceno,“ vkládají slova „anebo zahraniční zaměstnanec nebyl v kalendářním měsíci, za který platí pojistné na nemocenské pojištění, dobrovolně účasten důchodového pojištění,“.

01.01.2012

28. V § 16a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a to nejpozději do 8 dnů druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž účast zahraničního zaměstnance na nemocenském pojištění zanikla“.

01.01.2012

29. V § 17 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo České správě sociálního zabezpečení“.

01.01.2012

30. V § 17 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , nestanoví-li se dále jinak“.

01.01.2012

31. V § 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.01.2012

(4) Vznikl-li přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění proto, že osoba samostatně výdělečně činná zaplatila pojistné na nemocenské pojištění z vyššího měsíčního základu, než kolik činí měsíční vyměřovací základ stanovený podle § 14, je příslušná okresní správa sociálního zabezpečení povinna vrátit tento přeplatek osobě samostatně výdělečně činné do jednoho měsíce ode dne podání přehledu podle § 15 odst. 1 za kalendářní rok, do něhož spadá kalendářní měsíc, za který tento přeplatek vznikl.“.

01.01.2012

32. V § 19 odst. 1 písm. b) se částka „5000 Kč“ nahrazuje částkou „10000 Kč“.

01.01.2012

33. V § 23b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Organizační složka právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku, plní úkoly zaměstnavatele podle tohoto zákona u vedoucích zaměstnanců této právnické osoby, jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice.“.

01.01.2012

34. V § 25 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2012

(7) Byla-li osoba ve služebním poměru uvedená v odstavcích 1 až 4 v kalendářním roce též zaměstnancem a v tomto kalendářním roce vznikl přeplatek podle § 15a odst. 2 písm. b), vrací tento přeplatek útvary a orgány uvedené v odstavci 1 písm. b), odstavci 2 písm. b), odstavci 3 písm. b) nebo odstavci 4 písm. b).“.

01.01.2012

Čl. V

01.01.2012

Přechodná ustanovení

01.01.2012

1. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se za období před 1. lednem 2012 stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nestanoví-li se dále jinak.

01.01.2012

2. U osob samostatně výdělečně činných uvedených v § 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb. se pro stanovení vyměřovacího základu do základu daně (dílčího základu daně) ze samostatné výdělečné činnosti započítávají též odměny za užití téhož díla dosažené po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o druhou nebo další licenční smlouvu k dílům vyhotoveným nebo provedeným před 1. lednem 2009 nebo byla-li licenční smlouva uzavřena před 1. lednem 2009.

01.01.2012

3. Ustanovení § 5b odst. 1 věty poslední a § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí na stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti již za rok 2011.

01.01.2012

ČÁST TŘETÍ

01.01.2012

Změna zákona o důchodovém pojištění

01.01.2012

Čl. VI

01.01.2012

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2012

1. Poznámka pod čarou č. 1a zní:

01.01.2012

1a) Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.“.

01.01.2012

2. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu“ zrušují.

01.01.2012

3. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a v odstavci 2 písm. c)“.

01.01.2012

4. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene w) doplňují slova „ , a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni“.

01.01.2012

5. V § 5 odst. 1 písmeno x) zní:

01.01.2012

x) prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů.“.

01.01.2012

6. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2012

(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni dále

01.01.2012

a) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů,

01.01.2012

b) likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,

01.01.2012

c) vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České republice.“.

01.01.2012

Dosavadní odstavce 2 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2012

7. V § 6 odst. 1 písm. e) se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 4“.

01.01.2012

8. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2012

(3) Účast na pojištění podle odstavců 1 a 2 je možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.“.

01.01.2012

9. V § 8 odst. 1 se slova „a odst. 2“ nahrazují slovy „až x), odst. 2 a odst. 3“.

01.01.2012

10. V § 8 odst. 1 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 7a zrušuje.

01.01.2012

11. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2012

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

01.01.2012

12. V § 8 odst. 2 větě první se za slova „až x)“ vkládají slova „a v § 5 odst. 2 a 3“.

01.01.2012

13. V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se závěrečná část ustanovení, která zní:

01.01.2012

„pokud se příjmy dosažené výkonem činností uvedených v písmenech a) až f) považují podle zákona o daních z příjmů za příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti37).“.

01.01.2012

Poznámka pod čarou č. 37 zní:

01.01.2012

37) § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2012

14. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „a odst. 2“ nahrazují slovy „a v § 5 odst. 2 a 3“.

01.01.2012

15. V § 11 odst. 2 větě první se slova „a v) a odst. 2“ nahrazují slovy „a v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3“.

01.01.2012

16. V § 11 odst. 2 větě třetí se slovo „d),“ zrušuje.

01.01.2012

17. V § 11 odst. 2 větě poslední se slova „a v) a v odstavci 2“ nahrazují slovy „ , v) až x) a v § 5 odst. 3“, za slovo „soudu“ se vkládají slova „nebo mimosoudní dohody uzavřené po podání návrhu na určení neplatnosti skončení tohoto právního vztahu“ a za slova „tohoto rozhodnutí“ se vkládají slova „nebo této dohody“.

01.01.2012

18. V § 12 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Podmínkou pro to, aby se doba účasti osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. n) až p) a r) až u) hodnotila po 31. prosinci 2011 jako náhradní doba pojištění, je, že pojištěnec po dobu trvání této účasti byl v České republice účasten důchodového pojištění z jiného důvodu, nemocenského pojištění nebo zdravotního pojištění anebo, bydlel-li v České republice, jako poživatel důchodu nebo rodinný příslušník odvozoval své nároky ze zdravotního pojištění v jiném členském státě Evropské unie; za účast na zdravotním pojištění v České republice se však pro tyto účely nepovažuje taková účast na tomto zdravotním pojištění, která je pouze odvozeným nárokem rodinného příslušníka z účasti jiné osoby na tomto pojištění.“.

01.01.2012

19. V § 16 odst. 3 větě třetí se slovo „páté“ nahrazuje slovem „šesté“ a na konci textu věty třetí se doplňují slova „ ; tato náhrada, která náleží na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody, se započte v kalendářních měsících, za které náleží, a pokud nebyla její výše v jednotlivých kalendářních měsících stanovena, rozpočte se úměrně na celá období, kterých se toto rozhodnutí nebo tato dohoda týká“.

01.01.2012

20. V § 27 se slova „až x)“ nahrazují slovy „až x) a v § 5 odst. 2 a 3“.

01.01.2012

21. V § 34 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.01.2012

(6) Pokud pojištěnec, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3, po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo plný invalidní důchod, přičte se doba této výdělečné činnosti k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod. Nezhodnocený zbytek doby výdělečné činnosti vykonávané po roce 2009 po vzniku nároku na starobní důchod bez pobírání starobního důchodu ani invalidního důchodu, který nebyl přičten podle odstavce 2 věty druhé, se přičte v potřebném rozsahu k době výdělečné činnosti uvedené v odstavci 3 nebo 4, pokud se tak získá ucelený úsek výdělečné činnosti potřebný podle odstavce 3 nebo 4 pro zvýšení procentní výměry starobního důchodu; přitom se nejdříve provádí přičtení k době výdělečné činnosti uvedené v odstavci 3. Nezhodnocený zbytek výdělečné činnosti vykonávané po roce 2009 po vzniku nároku na starobní důchod při pobírání starobního důchodu ve výši poloviny se přičte v potřebném rozsahu k době výdělečné činnosti uvedené v odstavci 4, pokud se tak získá ucelený úsek výdělečné činnosti potřebný podle odstavce 4 pro zvýšení procentní výměry starobního důchodu.“.

01.01.2012

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

01.01.2012

22. V § 38 úvodní části ustanovení se za slova „věku 65 let“ vkládají slova „nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let,“.

01.01.2012

23. V § 40 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé platí zde přiměřeně.“.

01.01.2012

24. V § 49 odst. 1 písm. b) a v § 52 odst. 1 závěrečné části ustanovení se za slova „starobní důchod“ vkládají slova „stanovené v § 29 nebo § 31 odst. 1“.

01.01.2012

25. V § 52 odst. 1 písm. b) se slova „ , a dítě na ni bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče“ nahrazují slovy „na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů37)“.

01.01.2012

Poznámka pod čarou č. 37 zní:

01.01.2012

37) § 45 zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2012

26. V § 52 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění uvedené v § 40.“.

01.01.2012

27. V § 52 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

01.01.2012

(5) Nárok na sirotčí důchod po osobě uvedené v § 52 odst. 1 písm. b) zaniká svěřením dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů37); ustanovení odstavce 4 platí přiměřeně.“.

01.01.2012

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

01.01.2012

28. V § 58 se na konci textu věty první doplňují slova „ , nestanoví-li se jinak v odstavci 2“.

01.01.2012

29. V § 58 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

01.01.2012

(2) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na sirotčí důchod po rodiči a po osobě stejného pohlaví uvedené v § 52 odst. 1 písm. b), náleží pouze jeden důchod, a to vyšší. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na důchody uvedené ve větě první ve stejné výši, vyplácí se důchod, který si pojištěnec zvolil.“.

01.01.2012

30. V § 59 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; starobním důchodem se pro účely části věty před středníkem rozumí starobní důchod v plné výši, i když je podle § 37 odst. 1 vyplácen ve výši poloviny“.

01.01.2012

31. V § 64 odst. 2 větě třetí se slova „manžel (manželka) oprávněného je povinen vrátit plátci důchodu splátky důchodu oprávněného poukázané na takový účet po dni úmrtí oprávněného“ nahrazují slovy „zemřel-li oprávněný, je manžel (manželka) povinen vrátit plátci důchodu splátky důchodu oprávněného připsané na takový účet po dni, za který náležela poslední výplata důchodu zemřelého oprávněného“.

01.01.2012

32. V § 64 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2012

(5) Má-li právo disponovat s peněžními prostředky na účtu oprávněného jiná osoba než oprávněný, je tato jiná osoba povinna vrátit plátci důchodu splátky důchodu oprávněného, které byly připsány na takový účet po dni, za který náležela poslední výplata důchodu zemřelého oprávněného. Není-li takové osoby, jsou povinny plátci důchodu vrátit tyto splátky důchodu postupně manžel (manželka), pokud mu (jí) po zemřelém oprávněném vznikl nárok na vdovecký (vdovský) důchod, a dále děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti v domácnosti; nelze-li takto vrátit tyto splátky důchodu, považují se tyto splátky důchodu za dluh oprávněného, který se vypořádá v rámci dědictví.“.

01.01.2012

33. V § 65 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro účely věty první se za dočasnou pracovní neschopnost nepovažuje dočasná pracovní neschopnost, která se považuje za pokračování předchozí dočasné pracovní neschopnosti, která byla ukončena z důvodu, že pojištěnec byl uznán invalidním pro invaliditu prvního nebo druhého stupně.“.

01.01.2012

Čl. VII

01.01.2012

Přechodná ustanovení

01.01.2012

1. Účast na důchodovém pojištění a doby důchodového pojištění a náhradní doby důchodového pojištění získané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se hodnotí podle právních předpisů účinných před tímto dnem.

01.01.2012

2. Vznikl-li nárok na sirotčí důchod po osobě uvedené v § 52 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nárok na tento důchod zachován ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i když tato osoba není uvedena v § 52 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2012

3. Nároky na sirotčí důchod po osobách uvedených v § 52 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž podmínky byly splněny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ale nezakládaly nárok před tímto dnem, se posuzují podle zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; sirotčí důchod se v těchto případech přizná nejdříve ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To platí obdobně pro nároky na sirotčí důchody v případě, kdy podmínka uvedená v čl. VI bodě 26 byla splněna přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2012

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2012

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.01.2012

Čl. VIII

01.01.2012

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2012

1. V § 5 se písmeno b) zrušuje.

01.01.2012

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena b) až i).

01.01.2012

2. V § 6 odst. 4 písm. d) se slova „(§ 8 odst. 2)“ nahrazují slovy „(§ 8 odst. 3)“.

01.01.2012

3. V § 6 odst. 4 písmeno t) zní:

01.01.2012

t) vymáhají pohledávky na dávkách důchodového pojištění; přitom jsou oprávněny provádět správní výkon rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění,“.

01.01.2012

4. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

01.01.2012

g) z podnětu ministerstva; v tomto případě je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat ministerstvo o výsledku posouzení.“.

01.01.2012

5. V § 8 odst. 10 se za slovo „zabezpečení“ vkládají slova „a Česká správa sociálního zabezpečení“ a za slova „písm. a)“ se vkládají slova „nebo podle odstavce 9“.

01.01.2012

6. Poznámka pod čarou č. 73d zní:

01.01.2012

73d) Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.“.

01.01.2012

7. V § 11b odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „ , které se týkají fyzických osob starších 15 let,“ zrušují.

01.01.2012

8. V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

01.01.2012

o) dalším orgánům státní správy údaje nezbytné k plnění úkolů v jejich působnosti podle zvláštních zákonů, a to včetně údajů o jednotlivých pojištěncích, s výjimkou údajů o zdravotním stavu; ustanovení § 16a odst. 3 tím není dotčeno. Orgán sociálního zabezpečení poskytne požadovanou informaci, pokud ten, kdo informaci požaduje, v žádosti uvede ustanovení zákona, o který svůj požadavek na poskytnutí informace opírá, rozsah údajů, jejichž poskytnutí požaduje, a účel, pro který dané informace požaduje.“.

01.01.2012

9. § 16b včetně nadpisu zní:

01.01.2012

㤠16b

01.01.2012

Posudkové komise ministerstva

01.01.2012

(1) Posudkové komise ministerstva jsou nejméně tříčlenné. Předsedou posudkové komise může být jen lékař. Předseda posudkové komise a tajemník posudkové komise jsou vždy zaměstnanci zařazení k výkonu práce v ministerstvu; tajemník je členem posudkové komise. Dalšími členy posudkové komise jsou odborní lékaři jednotlivých klinických oborů.

01.01.2012

(2) Posudková komise ministerstva je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomen posudkový lékař, který je předsedou této komise, tajemník a další lékař. Posudková komise ministerstva se usnáší většinou hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy.

01.01.2012

(3) Posudkový lékař, který je předsedou posudkové komise ministerstva, řídí jednání této komise, určuje její konkrétní složení a rozhoduje o zařazení jednotlivých případů na pořad jednání komise.

01.01.2012

(4) K jednání posudkové komise ministerstva je možno se souhlasem posuzované fyzické osoby přizvat na její žádost jiné fyzické osoby, lze-li od nich očekávat, že přispějí k objasnění závažných okolností důležitých pro posudkový závěr.“.

01.01.2012

10. V § 35a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Za zaměstnavatele se považuje dále organizační složka právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a tato právnická osoba zaměstnává vedoucí zaměstnance této organizační složky, pokud tito zaměstnanci mají místo výkonu práce trvale v České republice.“.

01.01.2012

11. V § 36 písm. w) se slova „organizace, k níž“ nahrazují slovy „zaměstnavatel, k němuž“.

01.01.2012

12. V § 36 se na konci písmene zc) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena zd) až zh), která znějí:

01.01.2012

„zd) ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost,

01.01.2012

ze) prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil prokurou,

01.01.2012

zf) likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora,

01.01.2012

zg) členů kolektivních orgánů právnické osoby tato právnická osoba,

01.01.2012

zh) vedoucích organizačních složek právnické osoby uvedených v § 35a odst. 1 větě třetí tato organizační složka.“.

01.01.2012

13. § 36b se zrušuje.

01.01.2012

14. V § 37 odst. 1 písmeno g) zní:

01.01.2012

g) záznam, zda občan pobírá starobní důchod přiznaný podle § 31 zákona o důchodovém pojištění, kdo jej vyplácí, datum vzniku nároku na tento důchod, popřípadě číslo rozhodnutí o jeho přiznání, jde-li o poživatele důchodu vypláceného orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti,“.

01.01.2012

15. V § 37 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.01.2012

c) o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém pojištění, pokud tyto doby trvaly celý kalendářní měsíc, popřípadě jen po část kalendářního měsíce, pokud pracovní poměr nebo jiný vztah k zaměstnavateli, který zakládá účast na důchodovém pojištění, trval jen po část kalendářního měsíce, a v takovém kalendářním měsíci byl zúčtován příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení, a o výši tohoto příjmu; zaměstnavatel vystavuje potvrzení o těchto dobách a o výši tohoto příjmu na žádost občana za jednotlivé kalendářní roky.“.

01.01.2012

16. V § 38 odst. 1 se slova „y) až zc)“ nahrazují slovy „a y) až zh)“.

01.01.2012

17. V § 39a odst. 3 a 4 se za slovo „zasílá“ vkládají slova „na základě písemné žádosti“.

01.01.2012

18. V § 40a odst. 1 se věta pátá zrušuje.

01.01.2012

19. V § 40a odst. 2 větě první se slova „až x)“ nahrazují slovy „až x) a § 5 odst. 2 a 3“.

01.01.2012

20. V § 41 odst. 1 se slova „ , pokud poživatel starobního“ nahrazují slovy „přiznaného podle § 31 zákona o důchodovém pojištění, pokud poživatel tohoto“.

01.01.2012

21. V § 41 odst. 2 se slova „o zaměstnávání důchodců“ a slova „ , a druh důchodu“ zrušují.

01.01.2012

22. V § 42 větě první se slova „nemocensky nebo jen“ zrušují.

01.01.2012

23. V § 48 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Osoba samostatně výdělečně činná, která ohlásila a doložila pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. e), je však povinna oznámit zánik těchto skutečností nejpozději při podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti podle zvláštního zákona.“.

01.01.2012

24. V § 82 se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2012

(5) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně, žádá-li občan o změnu výše invalidního důchodu v důsledku změny stupně invalidity.“.

01.01.2012

25. V § 83a se slova „až zb)“ nahrazují slovy „až zh)“.

01.01.2012

26. V § 88 odst. 5 se slovo „až“ nahrazuje slovy „odst. 1 až 3, § 118b a“.

01.01.2012

27. V § 118a odst. 2 se věta poslední zrušuje.

01.01.2012

28. V § 123e odstavec 2 zní:

01.01.2012

(2) Je-li podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32) pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon učinit pouze

01.01.2012

a) v elektronické podobě do určené elektronické podatelny orgánu sociálního zabezpečení nebo do určené datové schránky orgánu sociálního zabezpečení, jde-li o tiskopisy určené příslušným orgánem sociálního zabezpečení; podání nebo jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního zabezpečení. Nesplňuje-li podání nebo jiný úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán sociálního zabezpečení je povinen upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon v elektronické podobě, které nesplňuje tyto podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto podání nebo jinému úkonu nepřihlíží, nebo

01.01.2012

b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li fyzickou nebo právnickou osobou stvrzeno vytvoření tohoto produktu.“.

01.01.2013

29. V § 123e odst. 2 písm. a) se slova „ , jde-li o tiskopisy určené příslušným orgánem sociálního zabezpečení“ zrušují.

01.01.2013

30. V § 123e na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se závěrečná část ustanovení, která zní:

01.01.2013

„pokud se nestanoví jinak v odstavci 5.“.

01.01.2012

31. V § 123e odst. 3 se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm. a)“.

01.01.2012

32. V § 123e odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a elektronickou adresu své podatelny určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátor své datové schránky určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy“.

01.01.2012

33. V § 123e se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2012

e) tiskopisy, které se podle odstavce 2 písm. a) předkládají v elektronické podobě, a podmínky, za nichž se tiskopisy v této podobě předkládají.“.

01.01.2013

34. V § 123e se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

01.01.2013

f) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem uvedeným v odstavci 5 větě druhé.“.

01.01.2013

35. V § 123e se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2013

(5) Zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení činí podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32), pouze způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. a). Příslušný orgán sociálního zabezpečení však může určit, která podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32), lze učinit též způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. b).“.

01.01.2012

ČÁST PÁTÁ

01.01.2012

Změna zákona o daních z příjmů

01.01.2012

Čl. IX

01.01.2012

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2012

1. V § 22 odst. 1 písm. g) se na konci textu bodu 6 doplňují slova „bez ohledu na to, z jakého právního vztahu plynou“.

01.01.2012

2. V § 25 odst. 1 písm. d) se slova „odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,“ zrušují.

01.01.2012

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2012

Změna zákona o zaměstnanosti

01.01.2012

Čl. X

01.01.2012

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2012

1. V § 25 odst. 1 písm. c) se za slova „komanditní společnosti“ vkládají slova „nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby“.

01.01.2012

2. V § 25 odst. 1 písm. o) se za slova „správcem podle zvláštního právního předpisu28)“ vkládá slovo „ , prokuristou“.

01.01.2012

ČÁST SEDMÁ

01.01.2012

Změna zákona o vojácích z povolání

01.01.2012

Čl. XI

01.01.2012

V § 68 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 305/2008 Sb., se ve větě první za slovo „pojištěnce“ vkládají slova „nebo nesplnil povinnost součinnosti při kontrole tohoto režimu uloženou předpisy nemocenského pojištění“.

01.01.2012

ČÁST OSMÁ

01.01.2012

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

01.01.2012

Čl. XII

01.01.2012

V § 124 odst. 13 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 305/2008 Sb., se ve větě první za slovo „pojištěnce“ vkládají slova „nebo nesplnil povinnost součinnosti při kontrole tohoto režimu uloženou předpisy nemocenského pojištění“.

01.01.2012

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2012

Změna zákona o bankách

01.01.2012

Čl. XIII

01.01.2012

V § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., odstavec 4 zní:

01.01.2012

(4) Banka je povinna sdělit i bez souhlasu klienta na písemné vyžádání orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o vrácení dávky připsané na účet klienta po dni, za který náležela poslední výplata dávky zemřelého oprávněného, včetně jejího vymáhání, identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu, a osobách oprávněných nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících se tohoto účtu. Banka je rovněž povinna po úmrtí klienta sdělit tyto údaje na písemné vyžádání Úřadu práce České republiky.“.

01.01.2012

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2012

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

01.01.2012

Čl. XIV

01.01.2012

V § 25b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., odstavec 4 zní:

01.01.2012

(4) Družstevní záložna je povinna sdělit i bez souhlasu člena na písemné vyžádání orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o vrácení dávky připsané na účet člena po dni, za který náležela poslední výplata dávky zemřelého oprávněného, včetně jejího vymáhání, identifikační údaje o svém členovi, který je majitelem účtu, a osobách oprávněných nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících se tohoto účtu. Družstevní záložna je rovněž povinna po úmrtí člena sdělit tyto údaje na písemné vyžádání Úřadu práce České republiky.“.

01.01.2012

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2012

Změna občanského soudního řádu

01.01.2012

Čl. XV

01.01.2012

V § 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 305/2008 Sb., se písmena c) a d) zrušují. Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena c) až i).

01.01.2012

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2012

Změna zákona č. 305/2008 Sb.

01.01.2012

Čl. XVI

01.01.2012

V čl. IV zákona č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se bod 4 zrušuje.


01.01.2012

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.2012

ÚČINNOST

01.01.2012

Čl. XVII

01.01.2012

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 140, 141, 145 a 146 a čl. VIII bodů 29, 30, 34 a 35, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.


01.01.2012

Němcová v. r.

01.01.2012

Klaus v. r.

01.01.2012

Nečas v. r.

Přesunout nahoru