PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 466/2011 Sb.Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony

Částka 160/2011
Platnost od 30.12.2011
Účinnost od 30.12.2011
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
30.12.2011

466

30.12.2011

ZÁKON

30.12.2011

ze dne 6. prosince 2011,

30.12.2011

kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony

30.12.2011

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


30.12.2011

ČÁST PRVNÍ

30.12.2011

Zrušení zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních

30.12.2011

§ 1

30.12.2011

Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, se zrušuje.

30.12.2011

§ 2

30.12.2011

Řízení zahájená podle zákona č. 245/2006 Sb., která nebyla pravomocně skončena, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.

30.12.2011

ČÁST DRUHÁ

30.12.2011

Změna zákona o péči o zdraví lidu

30.12.2011

§ 3

30.12.2011

V § 12a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 2d zrušuje.

30.12.2011

ČÁST ČTVRTÁ

30.12.2011

Změna zákona o daních z příjmů

30.12.2011

§ 5

30.12.2011

V § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se odstavec 5 zrušuje.

30.12.2011

ČÁST PÁTÁ

30.12.2011

Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

30.12.2011

§ 6

30.12.2011

V § 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

30.12.2011

ČÁST ŠESTÁ

30.12.2011

Změna zákona o státní statistické službě

30.12.2011

§ 7

30.12.2011

V § 22 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 154/2009 Sb., se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 12c zrušuje.

30.12.2011

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

30.12.2011

ČÁST SEDMÁ

30.12.2011

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

30.12.2011

§ 8

30.12.2011

V § 23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 16c se zrušuje.

30.12.2011

ČÁST OSMÁ

30.12.2011

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

30.12.2011

§ 9

30.12.2011

§ 99a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., se včetně poznámky pod čarou č. 59 zrušuje.

30.12.2011

ČÁST DEVÁTÁ

30.12.2011

Změna insolvenčního zákona

30.12.2011

§ 10

30.12.2011

V § 6 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 2a zrušuje.

30.12.2011

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

30.12.2011

ČÁST DESÁTÁ

30.12.2011

Změna zákoníku práce

30.12.2011

§ 11

30.12.2011

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 185/2011 Sb., se mění takto:

30.12.2011

1. V § 109 odst. 3 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“.

30.12.2011

2. V § 109 odst. 3 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.

30.12.2011

3. V § 109 odst. 3 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 41a zrušuje.

30.12.2011

ČÁST JEDENÁCTÁ

30.12.2011

Změna zákona č. 296/2007 Sb.

30.12.2011

§ 12

30.12.2011

V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část stá druhá zrušuje.

30.12.2011

ČÁST DVANÁCTÁ

30.12.2011

Změna zákona č. 362/2007 Sb.

30.12.2011

§ 13

30.12.2011

V zákoně č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část patnáctá zrušuje.

30.12.2011

ČÁST TŘINÁCTÁ

30.12.2011

Změna zákona č. 126/2008 Sb.

30.12.2011

§ 14

30.12.2011

V zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 278/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část dvacátá třetí zrušuje.

30.12.2011

ČÁST ČTRNÁCTÁ

30.12.2011

Změna zákona č. 306/2008 Sb.

30.12.2011

§ 15

30.12.2011

V zákoně č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 479/2008 Sb., se část dvacátá devátá zrušuje.

30.12.2011

ČÁST PATNÁCTÁ

30.12.2011

Změna zákona č. 227/2009 Sb.

30.12.2011

§ 16

30.12.2011

V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb., zákona č. 159/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se část sto osmdesátá čtvrtá zrušuje.

30.12.2011

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

30.12.2011

Změna zákona č. 281/2009 Sb.

30.12.2011

§ 17

30.12.2011

V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění zákona č. 153/2010 Sb., se část sto sedmdesátá pátá zrušuje.


30.12.2011

ČÁST SEDMNÁCTÁ

30.12.2011

ÚČINNOST

30.12.2011

§ 18

30.12.2011

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


30.12.2011

Němcová v. r.

30.12.2011

Klaus v. r.

30.12.2011

Nečas v. r.

Přesunout nahoru