PLUS na zkoušku

Zákon č. 457/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky

Částka 157/2011
Platnost od 30.12.2011
Účinnost od 01.01.2013
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.01.2012

457

01.01.2012

ZÁKON

01.01.2012

ze dne 8. prosince 2011,

01.01.2012

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky

01.01.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.201331.12.2016

ČÁST PRVNÍ

01.01.201331.12.2016

Změna zákona o loteriích

01.01.201331.12.2016

Čl. I

01.01.201331.12.2016

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

01.01.201331.12.2016

1. V § 28 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

01.01.201331.12.2016

2. V § 29 se věta druhá zrušuje.

01.01.201331.12.2016

3. V § 46 odst. 1 písm. c) se věty druhá a třetí zrušují.

01.01.201331.12.2016

4. V § 46b odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

01.01.201331.12.2016

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

01.01.201331.12.2016

5. V § 46b odst. 4 písm. b) se slova „finančního ředitelství“ nahrazují slovy „orgánu Finanční správy České republiky“.

01.01.2013

ČÁST DRUHÁ

01.01.2013

Změna zákona o cenách

01.01.2013

Čl. II

01.01.2013

V § 17 odst. 7 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb., se slova „pokut uložených finančním ředitelstvím, které vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad, a“ zrušují.

01.01.2013

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2013

Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

01.01.2013

Čl. IV

01.01.2013

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb. a zákona č. 403/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 1 se slova „finančních ředitelství“ nahrazují slovy „finančních úřadů“.

01.01.2013

2. V § 3 odst. 1 se slova „Finanční ředitelství3)“ nahrazují slovy „Finanční úřad“.

01.01.2013

3. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

01.01.2013

4. V § 3 odst. 2 se slova „Finanční ředitelství“ nahrazují slovy „Finanční úřad“.

01.01.2013

ČÁST PÁTÁ

01.01.2013

Změna zákona o soudních poplatcích

01.01.2013

Čl. V

01.01.2013

V § 17 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 36/1995 Sb., se slova „územní finanční orgány“ nahrazují slovy „finanční úřady“ a slova „Územní finanční orgány“ se nahrazují slovy „Finanční úřady“.

01.01.2013

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2013

Změna zákona o dani z nemovitostí

01.01.2013

Čl. VI

01.01.2013

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 212/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 13a odst. 2 písm. c) se slovo „anebo“ zrušuje.

01.01.2013

2. V § 13a odst. 2 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2013

e) ke změně místní příslušnosti,“.

01.01.2013

3. V § 13a odst. 2 závěrečné části ustanovení se slovo „d)“ nahrazuje slovem „e)“.

01.01.2013

ČÁST OSMÁ

01.01.2013

Změna celního zákona

01.01.2013

Čl. VIII

01.01.2013

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 187/2004 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 136/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 31 odst. 2 písm. d) a v § 40 odst. 1 písm. f) se slova „územních finančních orgánů“ nahrazují slovy „orgánů Finanční správy České republiky“.

01.01.2013

2. V § 31 odst. 2 písm. f), § 32 odst. 1 písm. c), § 34 odst. 1 písm. c), § 38 odst. 2 a v § 319 odst. 5 se slova „územními finančními orgány“ nahrazují slovy „orgány Finanční správy České republiky“.

01.01.2013

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2013

Změna zákona o investičních pobídkách

01.01.2013

Čl. IX

01.01.2013

V § 7 odst. 3 písm. d) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se slova „územním finančním orgánům“ nahrazují slovy „finančním úřadům“.

01.01.2013

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2013

Změna zákona o krajích

01.01.2013

Čl. X

01.01.2013

V § 20 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „Generální finanční ředitelství nebo finanční úřad“.

01.01.2013

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o hlavním městě Praze

01.01.2013

Čl. XI

01.01.2013

V § 38 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „Generální finanční ředitelství nebo finanční úřad“.

01.01.2013

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2013

Změna rozpočtových pravidel

01.01.2013

Čl. XII

01.01.2013

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 39 odst. 2 se slova „finanční ředitelství“ nahrazují slovy „finanční úřady“.

01.01.2013

2. V § 44a odst. 8 se slova „územní finanční orgány24)“ nahrazují slovy „finanční úřady“, slova „Územní finanční orgán“ se nahrazují slovy „Finanční úřad“.

01.01.2013

3. Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

01.01.2013

4. V § 44a odst. 10 se slova „územního finančního orgánu“ nahrazují slovy „finančního úřadu“.

01.01.2013

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

01.01.2013

Čl. XIII

01.01.2013

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova „územního finančního orgánu11)“ nahrazují slovy „orgánu Finanční správy České republiky“ a slova „územnímu finančnímu orgánu“ se nahrazují slovy „Generálnímu finančnímu ředitelství“.

01.01.2013

2. Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

01.01.2013

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

01.01.2013

Čl. XIV

01.01.2013

V § 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „Generální finanční ředitelství nebo finanční úřad“.

01.01.2013

ČÁST PATNÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

01.01.2013

Čl. XV

01.01.2013

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 7 odst. 2 větě první a v § 8 odst. 2 větě první se slova „územním finančním orgánem“ nahrazují slovy „finančním úřadem“.

01.01.2013

2. V § 7 odst. 2 větě druhé a § 8 odst. 2 větě druhé se slova „územnímu finančnímu orgánu“ nahrazují slovy „finančnímu úřadu“.

01.01.2013

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

01.01.2013

Čl. XVI

01.01.2013

V § 11a odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 35/2008 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., se slova „územní finanční orgány“ nahrazují slovy „finanční úřady“.

01.01.2013

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

01.01.2013

Čl. XVII

01.01.2013

V § 4 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 170/2007 Sb. a zákona č. 30/2011 Sb., se slova „územních finančních orgánů“ nahrazují slovy „orgánů Finanční správy České republiky“.

01.01.2013

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o odpadech

01.01.2013

Čl. XVIII

01.01.2013

V § 76 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se slova „územními finančními orgány“ nahrazují slovy „orgány Finanční správy České republiky“.

01.01.2013

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2013

Změna zákona o finanční kontrole

01.01.2013

Čl. XIX

01.01.2013

V § 7 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb., se v úvodní části ustanovení slova „územní finanční orgány“ nahrazují slovy „finanční úřady“.

01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.01.2013

Změna zákona o spotřebních daních

01.01.2013

Čl. XXI

01.01.2013

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb. a zákona č. 95/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 21a odst. 10 se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „orgán Finanční správy České republiky“.

01.01.2013

2. V § 115 odst. 1 písm. b), § 134k odst. 1 písm. b) a v § 134v odst. 1 písm. b) se slova „územní finanční orgány“ nahrazují slovy „finanční úřady“.

01.01.2012

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.01.2012

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

01.01.2012

Čl. XXII

01.01.2012

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 47/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 80 odst. 10 písm. f), § 81 odst. 3 a v § 83 odst. 4 se slova „Finančnímu úřadu pro Prahu 1“ nahrazují slovy „Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu“.

01.01.2013

2. V § 80 odst. 17, § 82b odst. 2, § 86 odst. 9 a v § 93a odst. 2 se slova „Finanční úřad pro Prahu 1“ nahrazují slovy „Finanční úřad pro hlavní město Prahu“.

01.01.2013

3. V § 86 odst. 5 a 10 se slova „Finančního úřadu pro Prahu 1“ nahrazují slovy „Finančního úřadu pro hlavní město Prahu“.

01.01.2013

4. V § 88 odst. 3 a 8 se slova „Finančnímu úřadu Brno I“ nahrazují slovy „Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj“.

01.01.2013

5. V § 88 odst. 7 se slova „Finanční úřad Brno I“ nahrazují slovy „Finanční úřad pro Jihomoravský kraj“.

01.01.2012

6. V § 93a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; je-li zastupujícímu členu příslušný Specializovaný finanční úřad, je současně příslušný i skupině“.

01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.01.2013

Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

01.01.2013

Čl. XXIII

01.01.2013

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 5 odst. 1 se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „Generální finanční ředitelství nebo finanční úřad“ a slova „v tomto orgánu“ slovy „v těchto orgánech“.

01.01.2013

2. V § 5 odst. 3 se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „Generální finanční ředitelství, finanční úřad“.

01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2013

Změna zákona o správních poplatcích

01.01.2013

Čl. XXIV

01.01.2013

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V nadpisu § 10 se slova „územních finančních orgánů“ nahrazují slovy „finančních úřadů“.

01.01.2013

2. V § 10 odst. 1 se slova „Územní finanční orgány“ nahrazují slovy „Finanční úřady“ a slova „územních finančních orgánů“ se nahrazují slovy „finančních úřadů“.

01.01.2013

3. V § 10 odst. 2 a 3 a v části I sazebníku správních poplatků položce 21 bod 3 se slova „územní finanční orgán“ nahrazují slovy „finanční úřad“.

01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2013

Změna zákona o elektronických komunikacích

01.01.2013

Čl. XXVI

01.01.2013

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006, zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb. a zákona č. 137/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2013

1. V § 8 odst. 3 písm. d) se slova „územní finanční orgány podle zvláštního právního předpisu.4)“ nahrazují slovy „finanční úřady.“.

01.01.2013

2. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

01.01.2013

Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

01.01.2013

Čl. XXVII

01.01.2013

V § 7h odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 402/2010 Sb., se slova „územní finanční orgány“ nahrazují slovy „finanční úřady“.

01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.01.2013

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

01.01.2013

Čl. XXVIII

01.01.2013

V § 32 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 199/2010 Sb., se slova „územních finančních orgánů“ nahrazují slovy „orgánů Finanční správy České republiky“.


01.01.2013

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2013

ÚČINNOST

01.01.2013

Čl. XXIX

01.01.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení čl. III a čl. XXII bodu 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.


01.01.2013

Němcová v. r.

01.01.2013

Klaus v. r.

01.01.2013

Nečas v. r.

Přesunout nahoru