PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky

Částka 157/2011
Platnost od 30.12.2011
Účinnost od 01.01.2013
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2013

456

01.01.2013

ZÁKON

01.01.2013

ze dne 23. prosince 2011

01.01.2013

o Finanční správě České republiky

01.01.2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2013

ČÁST PRVNÍ

01.01.2013

FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

01.01.2013

HLAVA I

01.01.2013

OBECNÁ USTANOVENÍ

01.01.2013

§ 1

01.01.2013

Orgány Finanční správy České republiky

01.01.2013

(1) Finanční správa České republiky je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní.

01.01.2013

(2) Jako orgány Finanční správy České republiky (dále jen „orgány finanční správy“) se zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu.

01.01.2013

(3) Generální finanční ředitelství je podřízeno Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“). Odvolací finanční ředitelství je podřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství. Finanční úřady jsou podřízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství.

01.01.2013

(4) Generální finanční ředitelství je účetní jednotkou. Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního finančního ředitelství.

01.01.2013

(5) Příjmy a výdaje Generálního finančního ředitelství jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.

01.01.2013

HLAVA II

01.01.2013

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

01.01.2013

§ 2

01.01.2013

Územní působnost a sídlo

01.01.2013

(1) Generální finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky.

01.01.2013

(2) Sídlem Generálního finančního ředitelství je hlavní město Praha.

01.01.2013

§ 3

01.01.2013

Generální ředitel

01.01.2013

(1) Generální finanční ředitelství řídí generální ředitel. Generálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele.

01.01.2015

(2) Výběr, jmenování a odvolání generálního ředitele a jeho zástupce se řídí zákonem o státní službě.

01.01.2015

(3) Generálním ředitelem a jeho zástupcem může být jmenován pouze zaměstnanec, který je nebo byl zařazen v orgánu finanční správy, v územním finančním orgánu nebo v ministerstvu, který

01.01.2013

a) získal vysokoškolské vzdělání studiem v rámci magisterského studijního programu,

01.01.2013

b) podílel se na výkonu pravomoci těchto orgánů alespoň po dobu 5 let.

01.01.2015

(4) S funkcí generálního ředitele a jeho zástupce je neslučitelné členství v politické straně nebo politickém hnutí.

01.01.2015

(5) Generální ředitel schvaluje organizační řád Finanční správy České republiky.

01.01.2013

§ 4

01.01.2013

Věcná působnost

01.01.2013

(1) Generální finanční ředitelství

01.01.2013

a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu finančnímu ředitelství,

01.01.2013

b) provádí řízení o správních deliktech,

21.06.2013

c) vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní,

21.06.2013

d) vede centrální evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy.

01.01.2013

(2) Generální finanční ředitelství se podílí na

01.01.2013

a) přípravě návrhů právních předpisů,

01.01.2013

b) zabezpečování analytických a koncepčních úkolů,

01.01.2013

c) zajišťování úkolů souvisejících se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích.

01.01.2013

(3) Generální finanční ředitelství z pověření ministerstva

01.01.2013

a) vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu pro vzájemnou mezinárodní administrativní spolupráci se státními orgány jiných států a mezinárodními organizacemi,

21.06.2013

b) vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu, dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek,

01.01.2013

c) přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.

01.01.2013

HLAVA III

01.01.2013

ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

01.01.2013

§ 5

01.01.2013

Územní působnost a sídlo

01.01.2013

(1) Odvolací finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky.

01.01.2013

(2) Sídlem Odvolacího finančního ředitelství je Brno.

01.01.2013

§ 6

01.01.2013

Ředitel

01.01.2013

(1) Odvolací finanční ředitelství řídí ředitel. Ředitele zastupuje zástupce ředitele.

01.01.2015

(2) Výběr, jmenování a odvolání ředitele a jeho zástupce se řídí zákonem o státní službě.

01.01.2013

§ 7

01.01.2013

Věcná působnost

01.01.2013

Odvolací finanční ředitelství

01.01.2013

a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného finančním úřadům,

01.01.2013

b) provádí řízení o správních deliktech,

21.06.2013

c) vykonává z pověření ministerstva působnost dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek,

21.06.2013

d) vykonává z pověření ministerstva působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní,

21.06.2013

e) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy.

01.01.2013

HLAVA IV

01.01.2013

FINANČNÍ ÚŘADY

01.01.2013

§ 8

01.01.2013

Územní působnost a sídlo

01.01.2013

(1) Finančními úřady jsou:

01.01.2013

a) Finanční úřad pro hlavní město Prahu,

01.01.2013

b) Finanční úřad pro Středočeský kraj,

01.01.2013

c) Finanční úřad pro Jihočeský kraj,

01.01.2013

d) Finanční úřad pro Plzeňský kraj,

01.01.2013

e) Finanční úřad pro Karlovarský kraj,

01.01.2013

f) Finanční úřad pro Ústecký kraj,

01.01.2013

g) Finanční úřad pro Liberecký kraj,

01.01.2013

h) Finanční úřad pro Královéhradecký kraj,

01.01.2013

i) Finanční úřad pro Pardubický kraj,

01.01.2013

j) Finanční úřad pro Kraj Vysočina,

01.01.2013

k) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,

01.01.2013

l) Finanční úřad pro Olomoucký kraj,

01.01.2013

m) Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,

01.01.2013

n) Finanční úřad pro Zlínský kraj,

01.01.2013

o) Specializovaný finanční úřad.

01.01.2013

(2) Finanční úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu. Specializovaný finanční úřad vykonává působnost na celém území České republiky.

01.01.2013

(3) Sídlem finančního úřadu je sídlo vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu. Sídlem Specializovaného finančního úřadu je hlavní město Praha.

01.01.2013

(4) Dojde-li ke změně území vyšších územních samosprávných celků, změní se stejně i územní působnost finančních úřadů, a to od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni, kdy nabyl účinnosti zákon, kterým se mění hranice vyšších územních samosprávných celků, ledaže by nabyl účinnosti prvního dne kalendářního roku.

01.01.2013

(5) Územní pracoviště finančního úřadu, které se nenachází v jeho sídle, stanoví ministerstvo vyhláškou.

01.01.2013

§ 9

01.01.2013

Ředitel

01.01.2013

(1) Finanční úřad řídí ředitel. Ředitele zastupuje zástupce ředitele.

01.01.2015

(2) Výběr, jmenování a odvolání ředitele a jeho zástupce se řídí zákonem o státní službě.

01.01.2013

§ 10

01.01.2013

Věcná působnost

01.01.2013

(1) Finanční úřad

01.01.2013

a) vykonává správu daní,

01.01.2013

b) provádí řízení o správních deliktech,

01.01.2013

c) převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu,

01.01.2013

d) přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,

01.01.201331.12.2016

e) vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,

01.01.201331.12.2016

f) vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy,

01.01.201331.12.2016

g) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,

01.01.201331.12.2016

h) vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají orgány finanční správy.

01.01.2013

(2) Finanční úřad vykonává

01.01.2013

a) finanční kontrolu,

01.01.2013

b) kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,

01.01.2013

c) kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány.

01.01.2013

(3) Finanční úřad z pověření ministerstva

01.01.2013

a) přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,

21.06.2013

b) vykonává působnost dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek,

21.06.2013

c) vykonává působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní.

01.01.2013

§ 11

01.01.2013

Specializovaný finanční úřad

01.01.2013

(1) Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybrané subjekty; tím není dotčena příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu.

01.01.2013

(2) Vybraným subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí

01.01.2013

a) právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2000000000 Kč,

01.01.2014

b) banka, včetně zahraniční banky,

01.01.2013

c) spořitelní a úvěrní družstvo,

01.01.2013

d) pojišťovna, pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, zajišťovna, pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,

19.08.2013

e) obhospodařovatel nebo administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, včetně investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, které obhospodařuje nebo jejichž administraci provádí, nemají-li právní osobnost,

19.08.2013

f) investiční fond nebo zahraniční investiční fond, má-li právní osobnost, depozitář investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu a hlavní podpůrce investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,

01.01.2013

g) penzijní společnost včetně všech jí obhospodařovaných fondů a včetně transformovaného fondu, jehož prostřednictvím penzijní společnost provozuje penzijní připojištění,

01.01.201331.12.2016

h) osoba provozující loterii nebo jinou podobnou hru, a to pro účely výkonu dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami,

01.01.201331.12.2016

i) člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty,

01.01.2013

1. je-li alespoň jeden z jejích členů subjektem podle písmen b) až g),

01.01.2013

2. dojde-li alespoň u jednoho jejího člena ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 6, a to až do okamžiku, kdy u posledního z členů této skupiny dojde ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 7.

01.01.2013

(3) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn čistého obratu podle právních předpisů upravujících účetnictví dosažený za zdaňovací období daně z příjmů. Obratem se rozumí též obrat dosažený právním předchůdcem.

01.01.2013

(4) Pro změnu, přechod a delegaci příslušnosti Specializovaného finančního úřadu se obdobně použijí ustanovení daňového řádu o změně, přechodu a delegaci místní příslušnosti, a to pro celý rozsah působnosti Specializovaného finančního úřadu.

01.01.2013

(5) Skutečnost, že se subjekt stane, nebo přestane být vybraným subjektem, se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu.

01.01.2013

(6) Dosažení obratu uvedeného v odstavci 2 písm. a) se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem druhého zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém bylo tohoto obratu dosaženo.

01.01.2013

(7) Pokles obratu pod hranici uvedenou v odstavci 2 písm. a) se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem čtvrtého zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo. K tomuto poklesu obratu se nepřihlíží v případě, že před prvním dnem třetího zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo, bude znovu dosažen obrat uvedený v odstavci 2 písm. a).

01.01.2014

(8) Specializovaný finanční úřad nevykonává správu daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí.

01.01.2013

(9) Stanoví-li jiný zákon, že Specializovaný finanční úřad vykonává určitou působnost jako jediný z finančních úřadů, je pro účely výkonu této působnosti příslušným i pro jiné než vybrané subjekty.

01.01.2013

§ 12

01.01.2013

Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti

01.01.2013

(1) Nelze-li určit místní příslušnost finančního úřadu podle jiného právního předpisu, je místně příslušný Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

01.01.2013

(2) Kontrolu podle § 10 odst. 2 písm. c) provádí finanční úřad v obvodu své územní působnosti, i když jinak není pro kontrolovaný subjekt místně příslušný.

01.01.2013

§ 12a

01.01.2013

Zvláštní ustanovení o příslušnosti soudů ve správním soudnictví

01.01.2013

V oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu prvního stupně je k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.

01.01.2013

ČÁST DRUHÁ

01.01.2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

01.01.2013

§ 13

01.01.2013

Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu při správě daní

01.01.2013

(1) Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu lze vykonávat buď v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo na jeho územním pracovišti, a to podle toho, kde je spis nebo jeho příslušná část umístěna.

01.01.2013

(2) Příslušný orgán finanční správy na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt, na jakém místě je umístěn jeho spis nebo jeho příslušná část.

01.01.2013

(3) Příslušný orgán finanční správy při umístění spisu nebo jeho příslušné části přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní.

01.01.2015

§ 13a

01.01.2015

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti

01.01.201531.12.2016

(1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských služeb České republiky, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Armády České republiky a zajištění bezpečnosti jejich příslušníků lze použít zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti při správě daní a registraci smlouvy o důchodovém spoření.

01.01.2015

(2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou použít

01.01.2015

a) příslušníci

01.01.2015

1. zpravodajské služby České republiky,

01.01.2015

2. Policie České republiky,

01.01.2015

3. Generální inspekce bezpečnostních sborů a

01.01.2015

4. Hasičského záchranného sboru České republiky,

01.01.2015

b) vojáci z povolání a vojáci, kteří jsou po dobu činné služby hmotně zabezpečeni jako vojáci z povolání,

01.01.2015

c) zpravodajské služby České republiky, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Armáda České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a

01.01.2015

d) orgány finanční správy.

01.01.2015

(3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví vláda.

01.01.2013

ČÁST TŘETÍ

01.01.2015

PRÁVA A POVINNOSTI STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANCŮ V ORGÁNECH FINANČNÍ SPRÁVY

01.01.2015

§ 14

01.01.2015

Zaměstnanci v orgánech finanční správy a právní jednání

01.01.2015

(1) V orgánech finanční správy vykonávají státní službu státní zaměstnanci a pracují ostatní zaměstnanci.

01.01.2015

(2) Ve služebních vztazích státních zaměstnanců v orgánech finanční správy a v pracovněprávních vztazích ostatních zaměstnanců v orgánech finanční správy právně jedná příslušný služební orgán.

01.01.2015

(3) V ostatních věcech v orgánech finanční správy právně jedná generální ředitel nebo jeho zástupce. V případech stanovených služebním předpisem finanční správy nebo na základě písemného pověření generálního ředitele může v ostatních věcech v orgánech finanční správy právně jednat jménem státu i jiný státní zaměstnanec.

01.01.2013

§ 15

01.01.2013

Neslučitelnost s výkonem některých činností

01.01.2015

Státní zaměstnanec, který plní úkoly při výkonu působnosti orgánu finanční správy, nesmí

01.01.2013

a) výdělečně provádět kontrolní, daňovou nebo účetní poradenskou nebo obdobnou činnost pro daňové subjekty nebo pro příjemce dotací,

01.01.2013

b) být auditorem, revizorem účtů, prokuristou, likvidátorem nebo správcem konkursní podstaty, vyrovnacím správcem, zvláštním správcem, insolvenčním správcem, předběžným insolvenčním správcem, zvláštním insolvenčním správcem nebo odděleným insolvenčním správcem,

01.01.2013

c) být statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady obchodní společnosti, členem statutárního orgánu družstva nebo členem jeho kontrolní komise; s písemným souhlasem zaměstnavatele může být statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem kontrolní komise bytového družstva.

01.01.2013

§ 16

01.01.2015

Prokazování oprávnění státního zaměstnance k výkonu působnosti orgánu finanční správy

01.01.2015

(1) Státní zaměstnanec, který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci orgánu finanční správy, prokazuje své oprávnění k této činnosti služebním průkazem vydaným služebním orgánem.

01.01.2013

(2) Vzory služebního průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou.

01.01.2013

§ 17

01.01.2013

Zvláštní ustanovení o náhradě škody

01.01.2015

(1) Osobě, která poskytla státnímu zaměstnanci nebo zaměstnanci v orgánu finanční správy pomoc při výkonu působnosti orgánu finanční správy, a tuto pomoc poskytla na žádost nebo s vědomím tohoto zaměstnance (dále jen „poškozený“), náleží za škodu, která jí přitom vznikla, náhrada; náhrada nenáleží, pokud si poškozený způsobil škodu úmyslně sám. Náhradu poskytuje Generální finanční ředitelství.

01.01.2015

(2) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle zákona o státní službě.

01.01.2013

(3) Náhrada náleží i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce 1. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému náleží i úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.

01.01.2013

(4) Náhrada škody náleží i osobě, které byla způsobena škoda jednáním poškozeného podle odstavce 1.

01.01.2013

(5) Jestliže Generální finanční ředitelství nahradilo podle odstavců 1 až 4 škodu, vůči tomu, kdo škodu zavinil, uplatní, je-li to účelné, nárok na zaplacení částky ve výši částky poskytnuté poškozenému nebo osobě, které způsobil škodu poškozený.

01.01.2013

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2013

Poskytování údajů ministerstvu a orgánům Finanční správy

01.01.2013

§ 18

01.01.2013

Poskytování údajů

01.01.2013

(1) Ministerstvo a orgány finanční správy mohou v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu své působnosti žádat od správce evidence nebo jejího provozovatele poskytnutí údajů

01.01.2013

a) ze základního registru obyvatel,

01.01.2013

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel,

01.01.2013

c) z evidence občanů Evropské unie a evidence cizinců,

01.01.2013

d) z agendového informačního systému cizinců,

01.01.2013

e) z evidence občanských průkazů,

01.01.2013

f) z evidence cestovních dokladů,

01.01.2013

g) z centrálního registru silničních vozidel,

01.01.2013

h) z registru rodných čísel,

01.01.2013

i) z katastru nemovitostí,

01.01.2013

j) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,

01.01.2013

k) z registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění,

01.01.2013

l) z registru pojištěnců důchodového pojištění,

01.01.2013

m) z registrů pojištěnců nemocenského pojištění,

01.01.2013

n) z registrů zaměstnavatelů.

01.01.2013

(2) Správce evidence nebo její provozovatel je povinen žádosti o poskytnutí údajů bez zbytečného odkladu vyhovět; poskytnutí údajů je bezúplatné.

01.01.2013

(3) Údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup; v případě evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů lze údaje poskytnout pouze způsobem umožňujícím nepřetržitý přístup. Správce evidence nebo její provozovatel je povinen poskytnout též údaje o změně údajů.

01.01.2013

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

01.01.2013

(5) Ustanoveními odstavců 1 až 4 není dotčena povinnost správce evidence nebo jejího provozovatele předávat ministerstvu a orgánům finanční správy údaje v rozsahu a za podmínek podle daňového řádu.

01.01.2013

(6) Ministerstvo a orgány finanční správy zpracovávají a vzájemně si poskytují údaje získané pro účel výkonu působnosti orgánů finanční správy a výkonu působnosti ministerstva podle tohoto zákona.


01.01.2013

ČÁST PÁTÁ

01.01.2013

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ

01.01.2013

Přechodná a závěrečná ustanovení

01.01.2013

§ 19

01.01.2013

(1) Zrušují se finanční ředitelství a finanční úřady zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Specializovaný finanční úřad zřízený podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za Specializovaný finanční úřad zřízený podle tohoto zákona. Dosavadní ředitel Specializovaného finančního úřadu se považuje za ředitele jmenovaného podle tohoto zákona.

01.01.2013

(2) Generální finanční ředitelství zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za Generální finanční ředitelství zřízené podle tohoto zákona. Dosavadní generální ředitel Generálního finančního ředitelství a jeho dosavadní zástupce se považují za generálního ředitele a jeho zástupce jmenované podle tohoto zákona.

01.01.2013

(3) Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v ministerstvu přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství, pokud se tito zaměstnanci převážně podíleli na výkonu působnosti ministerstva, která přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na orgány finanční správy.

01.01.2013

(4) Řízení a postupy, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebyly ministerstvem ukončeny, dokončí ministerstvo i v případech, kdy působnost ministerstva přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na orgány finanční správy.

01.01.2013

(5) Při určení příslušnosti Specializovaného finančního úřadu se zohlední dosažení obratu uvedeného v § 11 odst. 2 písm. a) nebo pokles obratu pod tuto hranici, které byly dosaženy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a které byly nebo měly být zohledněny při určení příslušnosti Specializovaného finančního úřadu podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2013

§ 20

01.01.2013

(1) Spisy územních finančních orgánů převezmou ministerstvo nebo orgány finanční správy příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2013

(2) Jsou-li v rozhodnutích nebo osvědčeních vydaných při správě daní nebo ve správním řízení uvedeny ministerstvo nebo územní finanční orgány, rozumí se jimi ministerstvo nebo orgány finanční správy, příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2013

(3) Jsou-li v rozhodnutích o delegaci vydaných při správě daní nebo ve správním řízení uvedeny finanční úřady zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdější předpisů, rozumí se jimi finanční úřady zřízené podle tohoto zákona, součástí jejichž správních obvodů jsou správní obvody v rozhodnutích uvedených finančních úřadů zřízených podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdější předpisů. Tím není dotčena příslušnost Specializovaného finančního úřadu.

01.01.2013

(4) Je-li v pověřeních vydaných při správě daní nebo ve správním řízení uvedeno Generální finanční ředitelství, rozumí se jím Generální finanční ředitelství zřízené podle tohoto zákona.

01.01.2013

(5) Jsou-li v pověřeních vydaných při správě daní nebo ve správním řízení uvedena finanční ředitelství zřízená podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, rozumí se jimi Odvolací finanční ředitelství zřízené podle tohoto zákona.

01.01.2013

(6) Jsou-li v pověřeních vydaných při správě daní nebo ve správním řízení uvedeny finanční úřady zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdější předpisů, rozumí se jimi finanční úřady zřízené podle tohoto zákona, součástí jejichž správních obvodů jsou správní obvody v pověřeních uvedených finančních úřadů zřízených podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdější předpisů. Tím není dotčena příslušnost Specializovaného finančního úřadu.

01.01.2013

(7) Jsou-li v plných mocech nebo pověřeních uplatněných u územních finančních orgánů zřízených podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, uvedeny územní finanční orgány zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, rozumí se jimi orgány finanční správy příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2013

§ 21

01.01.2013

Zrušovací ustanovení

01.01.2013

Zrušují se:

01.01.2013

1. Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.

01.01.2013

2. Čl. II zákona č. 35/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

01.01.2013

3. Čl. II zákona č. 325/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb. a zákona č. 35/1993 Sb.

01.01.2013

4. Čl. II zákona č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.

01.01.2013

5. Čl. I zákona č. 311/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2013

6. Část druhá zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2013

7. Část desátá zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze.

01.01.2013

8. Část třetí zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

01.01.2013

9. Čl. I zákona č. 58/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2013

10. Část pátá zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

01.01.2013

11. Část čtvrtá zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

01.01.2013

12. Část první zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

01.01.2013

13. Část čtvrtá zákona č. 130/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

01.01.2013

14. Část sedmnáctá zákona č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

01.01.2013

15. Část sedmnáctá zákona č. 165/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

01.01.2013

16. Část devátá zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

01.01.2013

17. Část druhá zákona č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím.

01.01.2013

18. Část čtrnáctá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.

01.01.2013

19. Část sedmá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.

01.01.2013

20. Čl. V a část čtrnáctá zákona č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

01.01.2013

21. Část druhá zákona č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony.

01.01.2013

22. Část pátá zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

01.01.2013

23. Část třetí zákona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony související s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.

01.01.2013

24. Vyhláška č. 249/2010 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánu.

01.01.2013

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2013

ÚČINNOST

01.01.2013

§ 22

01.01.2013

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


01.01.2013

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 407/2012 Sb. Čl. XVI

01.01.2013

Přechodná ustanovení

01.01.2013

1. Pro určení místní příslušnosti soudu ve správním soudnictví v řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončena, se použijí dosavadní právní předpisy.

01.01.2013

2. Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí Městského soudu v Praze, které bylo vydáno Městským soudem v Praze ve správním soudnictví v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, po nabytí účinnosti tohoto zákona, ustanovení § 12a zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije a věc se vrátí Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

01.01.2014

Přechodná ustanovení zavedena opatřením č. 344/2013 Sb. Čl. XXVIII

01.01.2014

1. Ustanovení § 11 odst. 8 zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije pro správu daně z nemovitostí na zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

2. Ustanovení § 11 odst. 8 zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se pro správu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí použije i na daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí, pokud daňová povinnost k těmto daním nastala přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

01.01.2014

3. Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.


01.01.2015

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 267/2014 Sb. Čl. IX

01.01.2015

Pokud byly zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti zpravodajských služeb České republiky, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Armády České republiky a zajištění bezpečnosti jejich příslušníků při správě daní a registraci smlouvy o důchodovém spoření stanoveny vládou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze je použít nejdříve ode dne, který stanoví po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vláda.

01.01.2013

Němcová v. r.

01.01.2013

Klaus v. r.

01.01.2013

Nečas v. r.

Přesunout nahoru