PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 370/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 129/2011
Platnost od 06.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2012

370

01.01.2012

ZÁKON

01.01.2012

ze dne 6. listopadu 2011,

01.01.2012

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2012

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2012

ČÁST PRVNÍ

01.01.2012

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

01.01.2012

Čl. I

01.01.2012

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 47/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2012

1. V § 4 odst. 3 písm. d) se doplňuje bod 4, který zní:

01.01.2012

4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů,“.

01.01.2012

6. V § 36a odst. 1 písm. b) a § 36a odst. 2 se slova „§ 72 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 76 odst. 1“.

01.01.2012

7. V § 37 odst. 1 a 2, § 38 odst. 4 a v § 47 odst. 1 písm. b) se číslo „10“ nahrazuje číslem „14“.

01.01.2012

9. V § 42 odstavec 4 zní:

01.01.2012

(4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. V případě opravy základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b), kdy je zároveň vystaven opravný daňový doklad podle § 45 odst. 2, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.“.

01.01.2012

10. V § 45 odstavec 1 zní:

01.01.2012

(1) Opravný daňový doklad o opravě základu daně a výše daně nebo o opravě výše daně v jiných případech obsahuje

01.01.2012

a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,

01.01.2012

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,

01.01.2012

c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,

01.01.2012

d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,

01.01.2012

e) evidenční číslo původního daňového dokladu,

01.01.2012

f) evidenční číslo opravného daňového dokladu,

01.01.2012

g) důvod opravy,

01.01.2012

h) rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,

01.01.2012

i) rozdíl mezi opravenou a původní daní,

01.01.2012

j) rozdíl mezi opravenou a původní úplatou.“.

01.01.2012

11. V § 45 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větami „V případě, že na opravném daňovém dokladu nejsou uvedena evidenční čísla původních daňových dokladů, musí být na opravném daňovém dokladu ve vazbě na původní uskutečněná zdanitelná plnění uvedeno takové vymezení těchto plnění, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná. Dále plátce na opravném daňovém dokladu uvede souhrnně rozdíly mezi opravenými a původními základy daně a tomu odpovídající částky daně za veškerá opravovaná zdanitelná plnění.“.

01.01.2012

12. V § 45 odst. 3 písm. a) zní:

01.01.2012

a) náležitosti podle odstavce 1 písm. a), b), f) a g),“.

01.01.2012

16. V § 73 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.01.2012

17. V § 73 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.01.2012

e) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), daň přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným způsobem.“.

01.01.2012

18. V § 73 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

01.01.2012

19. V § 75 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Po skončení kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně a tento nárok uplatnil, plátce do hodnoty poměrného koeficientu zohlední skutečný podíl použití tohoto zdanitelného plnění pro své ekonomické činnosti v příslušném roce.“ a věta poslední se nahrazuje větou „Opravu plátce uvede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, jehož se oprava týká.“.

01.01.2012

20. V § 77 odst. 1 se za slova „obchodního majetku“ vkládají slova „před jeho použitím“.

01.01.2012

21. V § 77 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2012

(2) Použitím pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet daně v

01.01.2012

a) plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v krácené výši nebo nárok na odpočet daně nemá, nebo

01.01.2012

b) krácené výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši.“.

01.01.2012

22. V § 78 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , protože daný majetek byl původně určený k použití v rámci ekonomických činností plátce pro účely, které nezakládají nárok na odpočet daně“.

01.01.2012

23. V § 78 odst. 3 a § 78a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor“ nahrazují slovy „staveb, bytů, nebytových prostor a jejich technického zhodnocení73) a v případě pozemků“.

01.01.2012

24. V § 78a odst. 1 písm. b) se slova „k okamžiku provedení úpravy odpočtu daně“ nahrazují slovy „ke kalendářnímu roku, v němž se provádí úprava odpočtu daně,“.

01.01.2012

25. V § 78a odstavec 5 zní:

01.01.2012

(5) Používá-li plátce majetek pro změněné účely podle § 78 odst. 4 písm. a) až c) pouze po část příslušného kalendářního roku, zohlední se tato skutečnost v částce úpravy odpočtu daně vypočtené podle odstavce 1 nebo 4.“.

01.01.2012

26. V § 78a se odstavec 6 zrušuje.

01.01.2012

27. Za § 78c se vkládá nový § 78d, který zní:

01.01.2012

㤠78d

01.01.2012

(1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k uskutečnění plnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby, použijí se obdobně ustanovení § 78 až 78c s tím, že úprava odpočtu daně se provede jednorázově.

01.01.2012

(2) Částka jednorázové úpravy odpočtu daně za kalendářní rok, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1, se stanoví jako součin částky vypočtené podle § 78a odst. 1 nebo 4 a počtu roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu roků se započítává také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna. Ukazatelem nároku na odpočet daně je 0 %, je-li dané plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, nebo 100 %, je-li zdanitelné.

01.01.2012

(3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém uskutečnil plnění podle odstavce 1.

01.01.2012

(4) Jestliže plátce ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně dodá, převede nebo poskytne dlouhodobý majetek, u kterého byl oprávněn uplatnit původní nárok na odpočet daně v poměrné výši, jde o dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby v rámci uskutečňování jeho ekonomických činností rovněž v případě části tohoto majetku původně určené pro použití pro účely nesouvisející s jeho ekonomickými činnostmi.“.

01.01.2012

28. V § 79 odst. 2 se slovo „78c“ nahrazuje slovem „78d“.

01.01.2012

29. V § 79 odst. 2 a 5 se slova „§ 78a odst. 6“ nahrazují slovy „§ 78d odst. 2“.

01.01.2012

38. § 103 včetně nadpisu zní:

01.01.2012

㤠103

01.01.2012

Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň

01.01.2012

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu a sepíše o tom úřední záznam.“.

01.01.2012

39. V § 109 odstavec 2 zní:

01.01.2012

(2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění

01.01.2012

a) bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny25), nebo

01.01.2012

b) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko.“.

01.01.2012

Čl. II

01.01.2012

Přechodná ustanovení

01.01.2012

1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2012

3. Při dodání vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a při dodání tepla nebo chladu je plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a samostatně za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě odečtu z měřicích zařízení ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech pak u spotřeby za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona plátce uplatní sníženou sazbu daně platnou v tomto období a u spotřeby za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona sníženou sazbu daně platnou od tohoto dne; v případě přijetí úplaty přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ze které vznikla povinnost přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro každé období podle § 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plátce je oprávněn u dodání vody, poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a za dodání tepla nebo chladu vztahujícím se výhradně k období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplatnit sníženou sazbu daně platnou v tomto období, a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2012

6. Vznikla-li plátci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost přiznat daň na výstupu při přijetí úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nastane-li den uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije plátce pro přiznání daně a pro výpočet daně podle § 37 odst. 1 nebo 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sazbu daně platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to pouze ze základu daně stanoveného podle § 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2012

9. V případě odpočtu daně uplatněného u technického zhodnocení pořízeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při úpravě odpočtu daně postupuje podle § 78 odst. 3 a § 78a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2012

10. Pokud plátce uskutečňuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zdanitelné plnění, u kterého je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vznikla mu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, stanoví u tohoto zdanitelného plnění základ daně z rozdílu mezi základem daně podle § 36 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2012

ČÁST DRUHÁ

01.01.2012

Změna zákona o daních z příjmů

01.01.2012

Čl. III

01.01.2012

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004, zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2012

1. V § 35c odst. 1 se číslo „11 604“ nahrazuje číslem „13 404“.

01.01.2012

2. V § 35c odst. 3 se číslo „52 200“ nahrazuje číslem „60 300“.

01.01.2012

3. V § 35d odst. 4 se číslo „4 350“ nahrazuje číslem „5 025“.

01.01.2012

Čl. IV

01.01.2012

Přechodné ustanovení

01.01.2012

Ustanovení § 35c odst. 1 a 3 a § 35d odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období kalendářního roku 2012.

01.01.2012

ČÁST TŘETÍ

01.01.2012

Změna rozpočtových pravidel

01.01.2012

Čl. V

01.01.2012

V § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb., se za slova „připadajících na důchodové pojištění“ vkládají slova „spolu s částkou ve výši 7,2 % výnosu daně z přidané hodnoty připadajícího na státní rozpočet“.

01.01.2012

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2012

Změna zákona o rozpočtovém určení daní

01.01.2012

Čl. VI

01.01.2012

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 377/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2012

1. V § 3 odst. 1 písm. b) se číslo „8,92“ nahrazuje číslem „8,29“.

01.01.2012

3. V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo „21,4“ nahrazuje číslem „19,93“.

01.01.2012

Čl. VII

01.01.2012

Přechodná ustanovení

01.01.2012

1. Při stanovení podílů obcí a krajů na daňových příjmech, na které vznikl obcím a krajům nárok přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí a krajů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


01.01.2012

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2012

ÚČINNOST

01.01.2012

Čl. X

01.01.2015

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


01.01.2012

Němcová v. r.

01.01.2012

Klaus v. r.

01.01.2012

Nečas v. r.

Přesunout nahoru