PLUS na zkoušku

Zákon č. 353/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 123/2011
Platnost od 29.11.2011
Účinnost od 01.01.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2012

353

01.01.2012

ZÁKON

01.01.2012

ze dne 3. listopadu 2011,

01.01.2012

kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2012

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2012

ČÁST PRVNÍ

01.01.2012

Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

01.01.2012

Čl. I

01.01.2012

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

01.01.2012

1. V § 9 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , v roce 2012 nejvýše 25 %“.

01.01.2012

2. V § 9 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , v roce 2012 30 % tohoto součtu“.

01.01.2012

3. V § 10 odst. 2 se číslo „15“ nahrazuje číslem „10“.

01.01.2012

Čl. II

01.01.2012

Přechodné ustanovení

01.01.2012

Ustanovení § 10 zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na smlouvu o stavebním spoření bez ohledu na datum, kdy byla smlouva uzavřena. Tím nejsou dotčeny nároky na státní podporu vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2012

ČÁST DRUHÁ

01.01.2012

Změna zákona o daních z příjmů

01.01.2012

Čl. III

01.01.2012

V § 4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 348/2010 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., písmeno s) zní:

01.01.2012

s) příspěvek fyzickým osobám poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření4a),“.


01.01.2012

ČÁST TŘETÍ

01.01.2012

ÚČINNOST

01.01.2012

Čl. IV

01.01.2012

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


01.01.2012

Němcová v. r.

01.01.2012

Klaus v. r.

01.01.2012

Nečas v. r.

Přesunout nahoru