PLUS na zkoušku

Zákon č. 330/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka 115/2011
Platnost od 14.11.2011
Účinnost od 01.12.2011
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
14.11.2011

330

14.11.2011

ZÁKON

14.11.2011

ze dne 7. října 2011,

14.11.2011

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

01.12.2011

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


14.11.2011

ČÁST PRVNÍ

14.11.2011

Změna trestního zákoníku

01.12.2011

Čl. I

01.12.2011

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., se mění takto:

01.12.2011

1. V § 55 odst. 2 se slova „tři léta“ nahrazují slovy „pět let“.

01.12.2011

2. V § 60 odstavec 3 zní:

01.12.2011

(3) Trest domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se po dobu výkonu tohoto trestu v určeném obydlí nebo jeho části v soudem stanoveném časovém období, nebrání-li mu v tom důležité důvody, zejména výkon zaměstnání nebo povolání nebo poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení v důsledku jeho onemocnění nebo úrazu; zdravotnické zařízení je povinno na vyžádání orgánu činného v trestním řízení mu tuto skutečnost sdělit.“.

01.12.2011

3. V § 60 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

01.12.2011

(4) Soud stanoví časové období, ve kterém je odsouzený povinen se zdržovat v určeném obydlí nebo jeho části, v pracovních dnech, ve dnech pracovního klidu a pracovního volna s přihlédnutím zejména k jeho pracovní době a k času potřebnému k cestě do zaměstnání, k péči o nezletilé děti a k vyřizování nutných osobních a rodinných záležitostí, aby při zajištění všech nezbytných potřeb odsouzeného a jeho rodiny ho přiměřeně postihl na svobodě. Soud může odsouzenému povolit navštěvování pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění i ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.“.

01.12.2011

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

01.12.2011

4. § 61 včetně nadpisu zní:

01.12.2011

㤠61

01.12.2011

Přeměna trestu domácího vězení

01.12.2011

Jestliže se pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu domácího vězení vyhýbá nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu domácího vězení, jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně nevykonává ve stanovené době uložený trest, může soud přeměnit, a to i během doby stanovené pro jeho výkon, trest domácího vězení nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každý i jen započatý jeden den nevykonaného trestu domácího vězení se počítá za jeden den odnětí svobody.“.

01.12.2011

5. V § 65 odst. 1 se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „dvou let“.

01.12.2011

6. V § 65 odstavec 2 zní:

01.12.2011

(2) Jestliže pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně prospěšných prací nevede řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací, jinak maří výkon tohoto trestu nebo zaviněně tento trest ve stanovené době nevykonává, může soud přeměnit, a to i během doby stanovené pro jeho výkon, trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek

01.12.2011

a) za podmínek § 60 odst. 1 v trest domácího vězení a pro případ, že by výkon tohoto trestu byl zmařen, stanovit náhradní trest odnětí svobody, který nesmí být přísnější nežli trest, který by pachateli hrozil v případě přeměny trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody; přitom každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítá za jeden den domácího vězení, nebo

01.12.2011

b) v trest odnětí svobody a rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítá za jeden den odnětí svobody.“.

01.12.2011

7. V § 89 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Soud může zároveň vyslovit nad pachatelem dohled a současně uložit, aby ve stanovené části zkušební doby, navazující na počátek zkušební doby, se pachatel zdržoval v určené době ve svém obydlí nebo jeho části.“.

01.12.2011

8. V § 89 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Podmíněně propuštěnému podle § 88 odst. 2 soud uloží, aby se ve zkušební době zdržoval ve stanoveném časovém období ve svém obydlí nebo jeho části, nebo aby vykonal práce ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, anebo aby složil určenou peněžní částku na pomoc obětem trestné činnosti na účet soudu.“.

01.12.2011

9. V § 89 odst. 3 větě první se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 2“.

01.12.2011

10. V § 99 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Bez podmínek § 100 odst. 1 nebo 2 může soud změnit ústavní ochranné léčení na zabezpečovací detenci, jestliže uložené a vykonávané ochranné léčení neplní svůj účel nebo nezajišťuje dostatečnou ochranu společnosti, zejména v případě, že pachatel utekl ze zdravotnického zařízení, užil násilí vůči zaměstnancům zdravotnického zařízení nebo jiným osobám ve výkonu ochranného léčení nebo opakovaně odmítl vyšetřovací nebo léčebné výkony či jinak projevil negativní postoj k ochrannému léčení.“.

01.12.2011

11. V § 100 odst. 1 se slova „zvlášť závažného“ zrušují.

01.12.2011

12. V § 100 odst. 2 písm. b) se slova „zvlášť závažný“ zrušují.

01.12.2011

13. V § 145 odst. 2 písm. g) se za slovo „opětovně“ vkládají slova „nebo poté, co spáchal jiný zvlášť závažný zločin spojený s úmyslným způsobením těžké újmy na zdraví nebo smrti nebo jeho pokus“.

01.12.2011

14. V § 146a odst. 4 písm. a) se slova „1 nebo“ zrušují.

01.12.2011

15. V § 192 odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení se za slovo „dítě“ vkládají slova „nebo osobu, jež se jeví být dítětem“.

01.12.2011

16. V § 205 odst. 2 se slova „čin uvedený v odstavci 1“ nahrazují slovy „takový čin“.

01.12.2011

17. V § 226 odstavec 4 zní:

01.12.2011

(4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

01.12.2011

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 značnou škodu,

01.12.2011

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

01.12.2011

c) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.“.

01.12.2011

18. V § 241 odstavec 1 zní:

01.12.2011

(1) Kdo ve větším rozsahu nesplní

01.12.2011

a) jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní pojištění, nebo

01.12.2011

b) jako zaměstnavatel svoji zákonnou povinnost odvést pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců,

01.12.2011

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“.

01.12.2011

19. V § 241 se odstavec 2 zrušuje.

01.12.2011

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.12.2011

20. V § 241 odst. 2 a 3 se slova „nebo 2“ zrušují.

01.12.2011

21. V § 256 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.12.2011

(4) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch a spáchá takový čin jako úřední osoba, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.“.

01.12.2011

22. V § 257 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 258 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem“ nahrazují slovy „dvě léta až osm let“.

01.12.2011

23. V § 257 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 258 odst. 3 úvodní části ustanovení a v § 331 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „dvě léta až osm let“ nahrazují slovy „tři léta až deset let“.

01.12.2011

24. V § 288 odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

01.12.2011

25. V § 288 odst. 2 písmeno b) zní:

01.12.2011

b) spáchá-li takový čin vůči dítěti mladšímu patnácti let, nebo“.

01.12.2011

26. V § 288 odst. 2 se doplňuje písmeno c), které zní:

01.12.2011

c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu vůči dítěti staršímu patnácti let.“.

01.12.2011

27. V § 288 odst. 3 písm. c) se slovo „větším“ nahrazuje slovem „značném“.

01.12.2011

28. § 293 a 294 včetně nadpisů znějí:

01.12.2011

㤠293

01.12.2011

Poškození a ohrožení životního prostředí

01.12.2011

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, nebo

01.12.2011

kdo úmyslně takové poškození nebo ohrožení složky životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

01.12.2011

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

01.12.2011

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

01.12.2011

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně,

01.12.2011

b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,

01.12.2011

c) způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození složky životního prostředí,

01.12.2011

d) je-li k odstranění následků takového činu třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu, nebo

01.12.2011

e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

01.12.2011

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

01.12.2011

§ 294

01.12.2011

Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti

01.12.2011

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem z hrubé nedbalosti poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt anebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, nebo

01.12.2011

kdo z hrubé nedbalosti takové poškození nebo ohrožení složky životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

01.12.2011

bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.

01.12.2011

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

01.12.2011

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,

01.12.2011

b) způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození složky životního prostředí, nebo

01.12.2011

c) je-li k odstranění následků takového činu třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu.“.

01.12.2011

29. Za § 294 se vkládá nový § 294a, který včetně nadpisu zní:

01.12.2011

㤠294a

01.12.2011

Poškození vodního zdroje

01.12.2011

Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, způsobí poškození vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu vodního zdroje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“.

01.12.2011

30. V § 296 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.12.2011

(3) Poškozením nebo ohrožením půdy, vody, ovzduší nebo jiné složky životního prostředí se rozumí i provozování zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo používají nebezpečné látky či směsi, bez povolení podle jiného právního předpisu.“.

01.12.2011

31. V § 297 odst. 1 se slovo „hrubé“ zrušuje.

01.12.2011

32. Za § 298 se vkládá nový § 298a, který včetně nadpisu zní:

01.12.2011

㤠298a

01.12.2011

Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu

01.12.2011

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem v nikoli malém rozsahu vyrobí, doveze, vyveze, uvede na trh látku poškozující ozonovou vrstvu nebo s ní jinak nakládá, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

01.12.2011

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta bude pachatel potrestán,

01.12.2011

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně,

01.12.2011

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

01.12.2011

c) spáchá takový čin ve značném rozsahu.“.

01.12.2011

33. § 299 až 301 včetně nadpisů znějí:

01.12.2011

㤠299

01.12.2011

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

01.12.2011

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu a spáchá takový čin na více než dvaceti pěti kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

01.12.2011

(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím.

01.12.2011

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

01.12.2011

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

01.12.2011

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

01.12.2011

c) způsobí-li takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození populace volně žijícího živočicha nebo planě rostoucí rostliny nebo místní populace nebo biotopu zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny.

01.12.2011

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

01.12.2011

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,

01.12.2011

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

01.12.2011

c) způsobí-li takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození místní populace nebo biotopu kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny.

01.12.2011

§ 300

01.12.2011

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti

01.12.2011

Kdo z hrubé nedbalosti poruší jiný právní předpis tím, že usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, opakovaně doveze, vyveze nebo proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje nebo sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu ve větším rozsahu než dvaceti pěti kusů nebo jedince kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

01.12.2011

§ 301

01.12.2011

Poškození chráněných částí přírody

01.12.2011

Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, poruší jiný právní předpis tím, že poškodí nebo zničí památný strom, významný krajinný prvek, jeskyni, zvláště chráněné území, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro ochranu takové části přírody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“.

01.12.2011

34. V § 304 odst. 1 se slovo „uloví“ nahrazuje slovem „loví“.

01.12.2011

35. V § 311 odstavec 2 zní:

01.12.2011

(2) Stejně bude potrestán,

01.12.2011

kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje,

01.12.2011

kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo

01.12.2011

kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické skupiny finančně, materiálně nebo jinak podporuje.“.

01.12.2011

36. V § 329 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „šest měsíců až tři léta“ nahrazují slovy „jeden rok až pět let“.

01.12.2011

37. V § 329 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „dvě“ nahrazuje slovem „tři“.

01.12.2011

38. V § 331 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo „tři“ nahrazuje slovem „čtyři“.

01.12.2011

39. V § 337 odst. 1 písm. a) se za slovo „předpisu“ vkládají slova „nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl“.

01.12.2011

40. V § 342 odstavec 1 zní:

01.12.2011

(1) Kdo soustavně, opakovaně, za zvlášť vykořisťujících pracovních podmínek nebo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který se zdržuje neoprávněně na území České republiky nebo nemá platné povolení k zaměstnání, pokud je podle jiného právního předpisu vyžadováno, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti.“.

01.12.2011

41. V § 342 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.12.2011

(2) Stejně bude potrestán, kdo zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který je dítětem a zdržuje se neoprávněně na území České republiky nebo nemá platné povolení k zaměstnání podle jiného právního předpisu.“.

01.12.2011

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

01.12.2011

42. V § 342 odst. 3 úvodní části ustanovení a v § 342 odst. 4 a 5 se za slova „odstavci 1“ vkládají slova „nebo 2“.

14.11.2011

43. V § 351 se za slova „v referendu nutí,“ vkládá nová alinea, která zní:

14.11.2011

„kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle,“.

01.12.2011

44. V § 352 odstavec 3 zní:

01.12.2011

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,

01.12.2011

a) kdo se spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu, nebo

01.12.2011

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.“.

01.12.2011

45. V § 363 odst. 2 se za slova „činnosti (§ 216),“ vkládají slova „pletichy v insolvenčním řízení (§ 226),“.

01.12.2011

46. V § 363 odst. 2 se za slova „hry (§ 252),“ vkládají slova „sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletichy při veřejné dražbě (§ 258),“.

01.12.2011

47. V § 363 odst. 2 se za slova „rostlinami (§ 299),“ vkládají slova „zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329),“.

01.12.2011

48. V § 363 odst. 2 se za slova „odhalit pachatele trestné činnosti“ vkládají slova „spáchané členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo“.

01.12.2011

49. V § 368 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Oznamovací povinnost trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 odst. 2 a zbavení osobní svobody (§ 170) nemá též osoba poskytující pomoc obětem trestných činů.“.

01.12.2011

ČÁST DRUHÁ

01.12.2011

Změna trestního řádu

01.12.2011

Čl. II

01.12.2011

Zákon č. 141/1961 Sb., o soudním řízení trestním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb. a zákona č. 207/2011 Sb., se mění takto:

01.12.2011

1. V § 152 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

01.12.2011

c) náklady spojené s využitím elektronického kontrolního systému při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,“.

01.12.2011

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

01.12.2011

2. V § 152 odstavec 2 zní:

01.12.2011

(2) Denní sazbu připadající na náklady spojené s výkonem vazby, náklady spojené s využitím elektronického kontrolního systému při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady těchto nákladů stanoví Ministerstvo spravedlnosti obecně závazným právním předpisem.“.

01.12.2011

3. V § 152 odst. 3 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. e)“.

01.12.2011

4. V § 155 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.12.2011

(3) O povinnosti odsouzeného, který byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody, hradit náklady spojené s využitím elektronického kontrolního systému rozhodne předseda senátu soudu, který odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody propustil. Při tom se přiměřeně použijí zvláštní právní předpisy upravující náhrady nákladů spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady.“.

01.12.2011

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

01.12.2011

5. V § 155 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

01.12.2011

6. V § 156 se slova „§ 152 odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 152 odst. 1 písm. e)“.

01.12.2011

7. V § 306a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.12.2011

(3) Doba od právní moci odsuzujícího rozsudku do jeho zrušení podle odstavce 2 se do promlčecí doby nezapočítává.“.

01.12.2011

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

01.12.2011

8. V § 334a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „odsouzenému“ vkládají slova „a příslušnému středisku Probační a mediační služby“.

01.12.2011

9. V § 334f se na konci odstavce 4 doplňují slova „nebo z jiných obdobně závažných důvodů“.

01.12.2011

10. § 334g včetně nadpisu zní:

01.12.2011

㤠334g

01.12.2011

Přeměna trestu domácího vězení v trest odnětí svobody

01.12.2011

(1) O přeměně trestu domácího vězení v trest odnětí svobody rozhodne předseda senátu na návrh probačního úředníka nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání.

01.12.2011

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.“.

01.12.2011

11. § 340b včetně nadpisu zní:

01.12.2011

㤠340b

01.12.2011

Přeměna trestu obecně prospěšných prací v trest domácího vězení nebo odnětí svobody

01.12.2011

(1) O přeměně trestu obecně prospěšných prací nebo o přeměně jeho zbytku v trest domácího vězení nebo v trest odnětí svobody, jakož i o ponechání trestu obecně prospěšných prací v platnosti při stanovení dohledu nebo dalších dosud neuložených přiměřených omezení, přiměřených povinností nebo případně výchovných omezení, rozhodne bez zbytečného odkladu předseda senátu na návrh probačního úředníka pověřeného kontrolou nad výkonem tohoto trestu nebo na návrh obecního úřadu nebo instituce, u nichž jsou obecně prospěšné práce vykonávány, podaný prostřednictvím tohoto probačního úředníka, nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání. O těchto rozhodnutích předseda senátu vyrozumí středisko Probační a mediační služby v obvodu soudu, v němž je trest obecně prospěšných prací vykonáván.

01.12.2011

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.“.

01.12.2011

12. V § 351a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ústavní ochranné léčení může za podmínek stanovených v trestním zákoníku soud změnit na zabezpečovací detenci, jestliže na základě návrhu nebo zprávy zdravotnického zařízení, ve kterých popíše průběh a výsledky dosavadního léčení, vykonávané ochranné léčení nevedlo ke splnění jeho účelu pro chování osoby, na níž se ochranné léčení vykonává, a tuto přeměnu vyžaduje účinná ochrana společnosti a nutnost působení na osobu, na níž se ochranné léčení vykonává, prostředky zabezpečovací detence.“.


01.12.2011

ČÁST TŘETÍ

01.12.2011

ÚČINNOST

01.12.2011

Čl. III

01.12.2011

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 43, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


01.12.2011

Němcová v. r.

01.12.2011

Klaus v. r.

01.12.2011

Nečas v. r.

Přesunout nahoru