PLUS na zkoušku
Porovnání znění
01.03.2011

30

01.03.2011

ZÁKON

01.03.2011

ze dne 26. ledna 2011,

01.03.2011

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

01.03.2011

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.03.2011

ČÁST PRVNÍ

01.03.2011

Změna daňového řádu

01.03.2011

Čl. I

01.03.2011

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, se mění takto:

01.03.2011

1. V § 11 odst. 1 písm. a) se slovo „tohoto“ zrušuje.

01.03.2011

2. V § 24 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.“.

01.03.2011

3. V § 25 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

01.03.2011

d) společný zmocněnec, nebo

01.03.2011

e) společný zástupce.“.

01.03.2011

4. V § 27 odst. 2 se slova „ , pokud je doloženo i její přijetí zmocněncem“ zrušují.

01.03.2011

5. V § 28 odstavec 4 zní:

01.03.2011

(4) Zvolí-li si zmocnitel nového zmocněnce, platí, že okamžikem uplatnění nové plné moci u správce daně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci.“.

01.03.2011

6. V § 29 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

01.03.2011

7. V § 29 se odstavce 3 a 4 zrušují.

01.03.2011

8. V § 35 odst. 1 písm. c) se za slova „datová zpráva“ vkládají slova „adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně“.

01.03.2011

9. V § 36 odst. 3 se slova „před uplynutím lhůty, jejíž prodloužení bylo požadováno v žádosti“ nahrazují slovy „do doby, o niž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel“.

01.03.2011

10. V § 44 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu jejího bydliště v cizině“.

01.03.2011

11. V § 69 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Správce daně z moci úřední zruší schránku, do které nebylo po dobu 3 let nahlíženo; o zrušení schránky daňový subjekt předem vhodným způsobem vyrozumí.“.

01.03.2011

12. V § 88 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „V rámci projednání zprávy o daňové kontrole správce“ nahrazují slovem „Správce“.

01.03.2011

13. V § 91 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

01.03.2011

14. V § 115 odst. 3 se slova „a nelze ji prodloužit“ zrušují.

01.03.2011

15. V § 136 odst. 1 se za slovo „činí“ vkládá slovo „nejméně“.

01.03.2011

16. V § 136 odst. 2 se za slova „podává se daňové přiznání“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

01.03.2011

17. V § 152 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nedoplatků“ nahrazuje slovy „splatných daňových pohledávek“.

01.03.2011

18. V § 152 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a splatná daň“.

01.03.2011

19. V § 152 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „nedoplatků“ nahrazuje slovy „splatných daňových pohledávek“.

01.03.2011

20. V § 152 odst. 3 písm. a) se slova „vzniklé v důsledku“ nahrazují slovy „a splatná daň z“.

01.03.2011

21. V § 152 odst. 3 písm. b) se slova „vzniklé v důsledku“ nahrazují slovem „z“.

01.03.2011

22. V § 152 odst. 4 se slova „předchozích odstavců“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“ a slovo „nedoplatky“ se nahrazuje slovy „splatné daňové pohledávky“.

01.03.2011

23. V § 166 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

01.03.2011

24. V § 166 odst. 5 se slova „nebo podle zákona upravujícího platební styk“ zrušují.

01.03.2011

25. V § 178 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; z úroku z prodlení vzniklého po nařízení daňové exekuce nevznikají exekuční náklady“.

01.03.2011

26. V § 240 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Každý právní nástupce ručí za splnění platební povinnosti, která přešla na jiného právního nástupce v souvislosti se zánikem právnické osoby rozdělením.“.

01.03.2011

27. V § 244 odst. 6 se za slova „řádné daňové tvrzení“ vkládají slova „ve lhůtě“.

01.03.2011

28. V § 265 bodu 2 se číslo „225“ nahrazuje číslem „255“.

01.03.2011

ČÁST TŘETÍ

01.03.2011

Změna zákona o místních poplatcích

01.03.2011

Čl. III

01.03.2011

V § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 a zákona č. 281/2009 Sb., se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo hromadným předpisným seznamem“.

01.03.2011

ČÁST ČTVRTÁ

01.03.2011

Změna zákona o dani z nemovitostí

01.03.2011

Čl. IV

01.03.2011

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto:

01.03.2011

1. V § 13a odst. 1 se věta poslední zrušuje.

01.03.2011

2. V § 13a se na konci odstavce 2 slova „a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem“ zrušují.

01.03.2011

3. § 13b včetně nadpisu zní:

01.03.2011

㤠13b

01.03.2011

Stanovení daně

01.03.2011

(1) Daň z nemovitostí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.

01.03.2011

(2) Daň z nemovitostí lze stanovit platebním výměrem, dodatečným platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem; stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.

01.03.2011

(3) V případech, kdy se daňové přiznání nepodává, počne běžet lhůta pro stanovení daně dnem 31. ledna zdaňovacího období.“.

01.03.2011

4. V § 16a odst. 1 větě první se slovo „srpna“ nahrazuje slovem „října“.

01.03.2011

ČÁST ŠESTÁ

01.03.2011

Změna zákona o dani silniční

01.03.2011

Čl. VI

01.03.2011

V § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se odstavec 4 zrušuje.

01.03.2011

ČÁST SEDMÁ

01.03.2011

Změna rozpočtových pravidel

01.03.2011

Čl. VII

01.03.2011

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

01.03.2011

1. V § 44a odst. 9 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Generální finanční ředitelství“.

01.03.2011

2. V § 44a odst. 10 se slovo „Ministerstvu“ nahrazuje slovy „Generálnímu finančnímu ředitelství“.

01.03.2011

3. V § 75b větě první se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Generální finanční ředitelství“.

01.03.2011

Čl. VIII

01.03.2011

Přechodná ustanovení

01.03.2011

1. Řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním související, která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla Ministerstvem financí ukončena, dokončí Generální finanční ředitelství.

01.03.2011

2. Spisovou agendu Ministerstva financí týkající se řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním související převezme Generální finanční ředitelství.

01.03.2011

ČÁST OSMÁ

01.03.2011

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

01.03.2011

Čl. IX

01.03.2011

V § 4 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se za slova „celních orgánů“ vkládají slova „a pro účely územních finančních orgánů“.

01.03.2011

ČÁST DESÁTÁ

01.03.2011

Změna zákona o správních poplatcích

01.03.2011

Čl. XI

01.03.2011

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:

01.03.2011

1. V položce 1 bodu 1 písm. a) se slova „o prodloužení lhůty,“ zrušují.

01.03.2011

2. V položce 1 bod 2 zní:

01.03.2011

2. Vydání potvrzení

01.03.2011

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu Kč 100

01.03.2011

b) o daňovém domicilu Kč 100“.

01.03.2011

3. V položce 1 v ustanovení Předmětem poplatku není se body 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení bodu 1.

01.03.2011

4. V položce 1 v ustanovení Poznámky se bod 4 zrušuje.


01.03.2011

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.03.2011

ÚČINNOST

01.03.2011

Čl. XII

01.03.2011

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.03.2011

Němcová v. r.

01.03.2011

Klaus v. r.

01.03.2011

Nečas v. r.

Přesunout nahoru