PLUS na zkoušku

Vyhláška č. 268/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Částka 95/2011
Platnost od 12.09.2011
Účinnost od 27.09.2011
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
27.09.2011

268

27.09.2011

VYHLÁŠKA

27.09.2011

ze dne 6. září 2011,

27.09.2011

kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

27.09.2011

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:


27.09.2011

Čl. I

27.09.2011

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.


27.09.2011

Čl. II

27.09.2011

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, se mění takto:

27.09.2011

1. § 7 včetně nadpisu zní:

27.09.2011

㤠7

27.09.2011

Střešní plášť

27.09.2011

Střešní plášť musí být klasifikován podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 6 bodu 3. Střešní plášť, který se nachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být navržen s klasifikací BROOF (t3). Střešní plášť, který se nenachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být navržen s klasifikací BROOF (t1). Při navrhování střešního pláště se vychází z požadovaného sklonu podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 6 bodu 3.“.

27.09.2011

2. V § 8 odst. 1 se slova „bodu 3“ nahrazují slovy „bodu 4“.

27.09.2011

3. V § 8 odst. 2 se slova „české technické normě uvedené v příloze č. 1 části 7 bodu 2“ nahrazují slovy „českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 7 bodech 2 a 3“.

27.09.2011

4. V § 9 odstavec 1 zní:

27.09.2011

(1) Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat nebo majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 1 bodech 1, 2 a 12 a části 4 bodu 1. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů jsou uvedeny v příloze č. 2.“.

27.09.2011

5. V § 10 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo bezpečnostním značením podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 13“.

27.09.2011

6. V § 14 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

27.09.2011

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

27.09.2011

7. V § 15 odstavec 5 zní:

27.09.2011

(5) Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být tímto zařízením vybaven každý byt. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu, a jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, mezonetový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné vhodné části bytu umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace také v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru.“.

27.09.2011

8. V § 17 odst. 4, § 17 odst. 8, § 17 odst. 10 a v § 18 odst. 3 se slova „více než třemi“ nahrazují slovy „třemi a více“.

27.09.2011

9. V § 17 se odstavec 5 zrušuje.

27.09.2011

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.

27.09.2011

10. V § 17 odst. 6 se za slova „společných prostorech“ vkládají slova „ , s výjimkou společných prostor bez požárního rizika,“.

27.09.2011

11. V § 17 odst. 8 písm. b), § 18 odst. 6 písm. b) a v § 19 odst. 3 písm. b) se slovo „čalounické“ nahrazuje slovem „čalouněné“.

27.09.2011

12. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní:

27.09.2011

㤠17a

27.09.2011

Prostory určené pro ubytování osob

27.09.2011

(1) Prostor určený pro ubytování osob ve stavbách jiného než ubytovacího zařízení musí tvořit vždy samostatný požární úsek. V tomto požárním úseku může být umístěno nejvýše 20 lůžek.

27.09.2011

(2) Prostor určený pro ubytování osob ve stavbách jiného než ubytovacího zařízení musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace.“.

27.09.2011

13. V § 19 odst. 2 se slovo „konstrukce“ nahrazuje slovy „stěny, stropu a podhledu“.

27.09.2011

14. V § 19 odstavec 4 zní:

27.09.2011

(4) Konstrukce lavice nebo sedadla ve shromažďovacích prostorech pevně zabudované, popřípadě k zabudování do těchto prostorů nebo umístění v nich určené, musí být navrženy z výrobků třídy reakce na oheň nejméně D.“.

27.09.2011

15. V § 20 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

27.09.2011

(1) Při navrhování stavby vyhlídkové věže se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 1, pokud není dále stanoveno jinak.“.

27.09.2011

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

27.09.2011

16. V § 20 odst. 4 se slova „1 a 2“ nahrazují slovy „2 a 3“.

27.09.2011

17. V § 21 odstavec 2 zní:

27.09.2011

(2) Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s českou technickou normou uvedenou v příloze č. 1 části 1 bodu 2 a části 17. Požadavek uvedený ve větě první platí i pro příjezdový a výjezdový prostor hromadné garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, pokud je tento prostor delší než 30 m a je obestaven stavebními konstrukcemi alespoň ze tří stran. Posouzení garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva a jejího vybavení elektrickým zařízením z hlediska rizika vzniku výbušné atmosféry musí být provedeno v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 16 bodech 2 až 4.“.

27.09.2011

18. V § 22 odst. 3 se za slovo „sloužící“ doplňuje slovo „i“.

27.09.2011

19. V § 23 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

27.09.2011

20. V § 23 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „a 17a“.

27.09.2011

21. V § 24 odst. 2 se slova „D-s1-d0“ nahrazují slovy „D-s2-d0“.

27.09.2011

22. V § 25 odst. 3 se slova „celkové kapacity skladu“ zrušují.

27.09.2011

23. V § 28 odstavec 1 zní:

27.09.2011

(1) Při navrhování stavby zařízení staveniště se postupuje v souladu s českou technickou normou uvedenou v příloze č. 1 části 1 bodu 2.“.

27.09.2011

24. V § 30 odst. 2 se slova „bodech 1 a 2“ nahrazují slovy „bodech 1, 2 a 5“.

27.09.2011

25. V § 30 se odstavec 8 zrušuje.

27.09.2011

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 8 a 9.

27.09.2011

26. V § 30 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „V podzemní hromadné garáži, která není určena k parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, se nesmí používat manipulační vozík s pohonem na plynné palivo, který nemá nádrž na toto palivo pevně zabudovanou.“.

27.09.2011

27. V příloze č. 1 části 1 bod 10 zní:

27.09.2011

„10. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci“.

27.09.2011

28. V příloze č. 1 části 1 se doplňují body 12 až 15, které znějí:

27.09.2011

„12. ČSN 73 0848 PBS - Kabelové rozvody

27.09.2011

13. ČSN 27 4014 změna Z1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy

27.09.2011

14. ČSN 73 0875 PBS - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

27.09.2011

15. ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba“.

27.09.2011

29. V příloze č. 1 části 2 bod 8 zní:

27.09.2011

„8. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci“.

27.09.2011

30. V příloze č. 1 část 3 zní:

27.09.2011

„Část 3 Stanovení požárního rizika podle § 4

27.09.2011

ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1 bod 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru“.

27.09.2011

31. V příloze č. 1 části 4 se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní:

27.09.2011

„2. ČSN 73 0821 ed. 2 PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí“.

27.09.2011

32. V příloze č. 1 části 5 a 6 znějí:

27.09.2011

„Část 5 Třídy reakce na oheň podle § 6

27.09.2011

ČSN EN 13 501-1 +A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

27.09.2011

Část 6 Klasifikační normy - požární odolnost střešních plášťů podle § 7

27.09.2011

1. ČSN EN 13 501-2 +A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

27.09.2011

2. ČSN EN 13 501-3 +A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

27.09.2011

3. ČSN EN 13 501-5 +A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru“.

27.09.2011

33. V příloze č. 1 části 7 bod 2 zní:

27.09.2011

„2. ČSN EN 15 287-1 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv“.

27.09.2011

34. V příloze č. 1 části 7 se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

27.09.2011

„3. ČSN EN 15 287-2 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv“.

27.09.2011

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

27.09.2011

35. V příloze č. 1 části 11 bod 1 zní:

27.09.2011

„1. ČSN 73 0865 PBS - Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech“.

27.09.2011

36. V příloze č. 1 část 12 zní:

27.09.2011

„Část 12 Navrhování stabilních hasicích zařízení podle § 21

27.09.2011

ČSN EN 12845 +A2 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba“.

27.09.2011

37. V příloze č. 1 části 13 bod 1 zní:

27.09.2011

„1. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci“.

27.09.2011

38. V příloze č. 1 část 15 zní:

27.09.2011

„Část 15 Určení počtu hasicích přístrojů - příloha č. 4

27.09.2011

1. ČSN EN 3-7 +A1 Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

27.09.2011

2. ČSN EN 3-10 Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7

27.09.2011

3. ČSN EN 2 Třídy požárů“.

27.09.2011

39. V příloze č. 1 část 16 zní:

27.09.2011

„Část 16 Stanovení požadavků z hlediska nebezpečí požáru a výbuchu - § 25

27.09.2011

1. ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

27.09.2011

2. ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

27.09.2011

3. ČSN EN 60079-14 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

27.09.2011

4. ČSN EN 60079-14 ed. 2 Elektrická zařízení pro výbušnou plynovou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)“.

27.09.2011

40. V příloze č. 1 se doplňuje část 17, která zní:

27.09.2011

„Část 17 Další požadavky na garáže

27.09.2011

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže“.

27.09.2011

41. Příloha č. 2 zní:

27.09.2011

„Příloha č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb.

27.09.2011

Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů

27.09.2011
A. Volně vedené kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání požárně bezpečnostních zařízeníDruh vodiče nebo kabelu
IIIIIIIV
a)domácí rozhlas podle ČSN 73 0802, evakuační rozhlas podle ČSN 73 0831, zařízení pro vizuální vyhlášení poplachu podle ČSN 73 0833, nouzový zvukový systém podle ČSN EN 60849xxx
b)nouzové a protipanické osvětleníxxx
c)osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cestxx
d)evakuační a požární výtahyxxx
e)větrání únikových cestxx
f)stabilní hasicí zařízeníxxx
g)elektrická požární signalizacexxx
h)zařízení pro odvod kouře a teplaxxx
i)posilovači čerpadla požárního vodovoduxxx
B. Volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb
a)zdravotnická zařízení
1. jeslexx
2. lůžková oddělení nemocnicxx
3. JIP, ARO, operační sályxx
4. lůžkové části zařízení sociální péčexx
b)stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například školy, divadla, kina,kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory, odbavovací haly letištních, železničních a autobusových terminálů)
1. shromažďovací prostorx
2. prostory určené pro veřejnostxx
c)stavby pro bydlení (mimo rodinné domy)
1. únikové cestyx
d)stavby pro ubytování více než 20 osob (například hotely, internáty, lázně, koleje, ubytovny apod.)
1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace)xx
Vysvětlivky: I - kabel Dca
II - kabel B2ca
III - kabel B2casl,dl v případě instalace v chráněné únikové cestě
IV - kabel funkční při požáru
27.09.2011

Volně vedenými vodiči a kabely se rozumí nechráněné elektrické rozvody (nikoli pohyblivé), které jsou vystaveny možným účinkům požáru a jejichž uložení a ochrana neodpovídá podmínkám stanoveným českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 1 bodech 1,2, 14al5a části 4.

27.09.2011

Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je nutno pro požární úsek splnit veškeré požadavky pro jednotlivé prostory.

27.09.2011

Kabely a vodiče funkční při požáru se klasifikují třídou funkčnosti P15(30, 60, 90,120)-R nebo PH15(30, 60, 90,120)-R v minutách. Třídy funkčnosti kabelů anebo vodičů se prokazují zkouškou.

27.09.2011

Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci.“.

27.09.2011

42. V příloze č. 3 bod 3 zní:

27.09.2011

„3. Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou, musí být na svém zakončení navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla. Délka a velikost smyčkového objezdu nebo plochy umožňující otáčení se do celkové délky jednopruhové přístupové komunikace nezapočítává. Plocha umožňující otáčení vozidla může mít tvar písmene T na konci jednopruhové komunikace s rameny minimálně dlouhými 10 m na každou stranu v šířce jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové přístupové komunikace nebo může být provedena rozšířením pruhu na konci komunikace na šířku minimálně 20 m v minimální délce 20 m.“.

27.09.2011

43. V příloze č. 3 bod 5 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

27.09.2011

„5. Stavba a nástupní plocha pro požární techniku se umisťuje a navrhuje mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace16) takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo.

27.09.2011

16) § 22 až 54 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb.“.

27.09.2011

44. V příloze č. 3 se doplňuje bod 9, který zní:

27.09.2011

„9. Měnič napětí s odpojovačem se v instalaci fotovoltaické výrobny elektřiny umisťuje tak, aby stejnosměrná část rozvodu, která zůstává pod stálým napětím, byla co nejkratší. Střešní nebo fasádní instalace fotovoltaických panelů nesmí svým provedením znemožňovat odvětrání objektu či prostoru, omezit provoz, opravy a údržbu spalinových cest, ani bránit přístupu jednotek požární ochrany při zásahu.“.

27.09.2011

45. V příloze č. 6 části B bodu B.1 písmeno b) zní:

27.09.2011

„b) hořlavé látky uvedené v písmeni a) nesmí být použity pod stropem i v jiných prostorech určených pro více než 10 osob, pokud celková plocha použití zahrnuje více než 30 % plochy pod stropem. Hořlavé látky nesmí být dále použity v prostoru pod stropem přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.“.


27.09.2011

Čl. III

27.09.2011

Přechodná ustanovení

27.09.2011

1. V garáži, jejíž stavba byla zahájena nebo jejíž užívání bylo započato přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva za podmínek uvedených v § 21 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

27.09.2011

2. Při provádění stavby, o jejímž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas podle jiného právního předpisu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, u stavby, u které byla zpracována projektová dokumentace, k níž bylo vydáno souhlasné stanovisko podle jiného právního předpisu, a dále i u stavby, jejíž užívání bylo započato přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se po dni nabytí účinnosti této vyhlášky postupuje podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

27.09.2011

Čl. IV

27.09.2011

Účinnost

27.09.2011

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


27.09.2011

Ministr:

27.09.2011

Kubice v. r.

Přesunout nahoru