PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 218/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 78/2011
Platnost od 22.07.2011
Účinnost od 01.09.2011
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.09.2011

218

01.09.2011

ZÁKON

01.09.2011

ze dne 21. června 2011,

01.09.2011

kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.09.2011

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.09.2011

ČÁST PRVNÍ

01.09.2011

Změna zákona o soudních poplatcích

01.09.2011

Čl. I

01.09.2011

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:

01.09.2011

1. V § 4 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

01.09.2011

e) v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu,“.

01.09.2011

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).

01.09.2011

2. V § 6 odst. 4 se částka „15000 Kč“ nahrazuje částkou „20000 Kč“.

01.09.2011

3. V § 6 se doplňuje odstavec 9, který zní:

01.09.2011

(9) Je-li ve věcech správního soudnictví podána žaloba proti více rozhodnutím, je každé napadené rozhodnutí samostatným základem poplatku; to platí obdobně pro návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.“.

01.09.2011

4. V § 6a odst. 3 se slova „ve lhůtě do 15 dnů“ zrušují.

01.09.2011

5. V § 6a se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:

01.09.2011

(4) Poplatek za návrh na zahájení řízení se nevybírá, jestliže soud návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítne.

01.09.2011

(5) Došlo-li ke zrušení rozhodnutí o věci samé v důsledku návrhu na zrušení usnesení o schválení smíru, odvolání, dovolání, žaloby pro zmatečnost, žaloby na obnovu řízení, kasační stížnosti nebo rozhodnutím Ústavního soudu, neplatí poplatek za řízení poplatník, který ve věci již jednou poplatek zaplatil.

01.09.2011

(6) Pro účely tohoto zákona se za nemovitost pokládají všechny nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na jednom listu vlastnictví. Pro účely tohoto zákona se za nemovitost pokládá byt a nebytový prostor.

01.09.2011

(7) Poplatek podle sazebníku je vybírán nejvýše v částce 2000000 Kč; to neplatí, je-li v sazebníku stanoveno jinak.“.

01.09.2011

6. V § 7 odst. 1 se slova „písm. e) až h)“ nahrazují slovy „písm. e) až i)“.

01.09.2011

7. V § 10 odst. 3 větě první se za slovo „stížnosti,“ vkládají slova „snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč,“.

01.09.2011

8. V § 10 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek.“.

01.09.2011

9. V § 10 odst. 4 se za slova „zaplacený poplatek“ vkládají slova „snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč,“.

01.09.2011

10. V § 10 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Soud postupuje stejným způsobem po podání odporu nebo námitek, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.“.

01.09.2011

11. V § 10 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; věta první se použije obdobně“.

01.09.2011

12. V § 10 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

01.09.2011

(7) Soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé rozhodnuto. Byl-li smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající část poplatku; věta první se použije obdobně.“.

01.09.2011

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

01.09.2011

13. V § 10 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Lhůta neběží, je-li řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno.“.

01.09.2011

14. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

01.09.2011

㤠10a

01.09.2011

(1) Je-li soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek na poplatku, učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl.

01.09.2011

(2) Je-li již zaplacený poplatek nebo přeplatek poukázán po uplynutí lhůty podle odstavce 1, soud na žádost poplatníka stanoví a do 30 dnů ode dne podání žádosti poukáže úrok z vratitelného přeplatku podle daňového řádu.“.

01.01.2012

15. V § 11 odstavec 1 zní:

01.01.2012

(1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech

01.01.2012

a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství,

01.01.2012

b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek,

01.01.2012

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,

01.01.2012

d) vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,

01.01.2012

e) dědických v prvním stupni řízení,

01.01.2012

f) způsobilosti k právním úkonům, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,

01.01.2012

g) obchodního rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

01.01.2012

h) volebních,

01.01.2012

i) kompetenčních žalob,

01.01.2012

j) nařízení exekuce soudem2a),

01.01.2012

k) návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu2b),

01.01.2012

l) výmazu podnikatele z obchodního rejstříku,

01.01.2012

m) náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem.“.

01.09.2011

17. V § 11 odstavec 2 zní:

01.09.2011

(2) Od poplatku se osvobozují

01.09.2011

a) Česká republika a státní fondy,

01.09.2011

b) územní samosprávné celky v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na ně přenesen,

01.09.2011

c) navrhovatel v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí,

01.09.2011

d) navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví a náhrady nákladů léčení,

01.09.2011

e) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání,

01.09.2011

f) neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím,

01.09.2011

g) navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o popření rodičovství,

01.09.2011

h) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

01.09.2011

i) cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení zajištění, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, a v řízení o propuštění cizince ze zajištění,

01.09.2011

j) navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů4), je-li v těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,

01.09.2011

k) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích4a),

01.09.2011

l) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti,

01.09.2011

m) navrhovatel zápisu nadace nebo nadačního fondu do nadačního rejstříku a nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,

01.09.2011

n) navrhovatel zápisu obecně prospěšné společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností a obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností,

01.09.2011

o) společenství vlastníků jednotek3a) ve věcech rejstříku společenství vlastníků jednotek,

01.09.2011

p) cizí státy včetně jejich orgánů, je-li zaručena vzájemnost,

01.09.2011

q) insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku,

01.09.2011

r) dlužník a insolvenční správce v insolvenčním řízení,

01.09.2011

s) navrhovatel nařízení předběžného opatření podle § 76b občanského soudního řádu,

01.09.2011

t) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, který byl pravomocným odsuzujícím rozhodnutím v trestním řízení se svým nárokem nebo v jeho zbytku odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.“.

01.09.2011

18. V § 11 odst. 5 se slova „písm. i)“ nahrazují slovy „písm. g)“.

01.09.2011

19. V § 11 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.09.2011

(6) Od poplatku se dále osvobozuje řízení podle položky 11 odst. 1 písm. c) sazebníku zahájené v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky a úkony uvedené v položkách 28, 29, 30, 31, 33 a 34 sazebníku, pokud jsou navrhovány v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky.“.

01.09.2011

20. Příloha zní:

01.09.2011

„Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb.

01.09.2011

SAZEBNÍK POPLATKŮ

01.09.2011

Poplatky za řízení

01.09.2011

Položka 1

01.09.2011

1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění

01.09.2011
a) do částky 20000 Kč1000 Kč
b) v částce vyšší než 20000 Kč do 40000000 Kč5 % z této částky
c) v částce vyšší než 40000000 Kč2000000 Kč a 1 % z částky přesahující 40000000 Kč; částka nad 250000000 Kč se nezapočítává
01.09.2011

2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně. Uplatnil-li žalovaný proti navrhovateli svou peněžitou pohledávku k započtení, platí se poplatek z částky, o kterou pohledávka žalovaného přesahuje peněžité plnění uplatněné navrhovatelem.

01.09.2011

3. Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, vybere se poplatek podle bodu 1. Ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy to platí obdobně.

01.09.2011

4. Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle bodu 1, a to podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo Šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

01.09.2011

Položka 2

01.09.2011

1. Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění

01.09.2011
a) do částky 20000 Kč včetně800 Kč
b) v částce vyšší než 20000 Kč4 % z této částky
01.09.2011

2. Pokud soud platební rozkaz nevydá a pokračuje v řízení, doměří navrhovateli poplatek do výše položky 1.

01.09.2011

3. Pokud nebyl návrh na vydání elektronického platebního rozkazu podán prostřednictvím aplikace k tomu určené, vybere se poplatek podle položky 1.

01.09.2011

Položka 3

01.09.2011

Za návrh na zahájení řízení s návrhem na náhradu nemajetkové újmy v penězích

01.09.2011
a) do částky 200000 Kč včetně2000 Kč
b) v částce vyšší než 200000 Kč1 % z této částky
01.09.2011

Položka 4

01.09.2011

1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění

01.09.2011
a) za každou nemovitost5000 Kč
b) za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku15000 Kč
c) v ostatních případech, není-li dále stanoveno jinak2000 Kč
01.09.2011

2. Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně.

01.09.2011

3. Za návrh na zahájení řízení o určení vlastnictví k nemovitosti, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitost nebo o vyloučení nemovitosti, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k podniku nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o podnik nebo jeho organizační složku, nebo z návrhu o vyloučení podniku nebo jeho organizační složky se vybere poplatek podle bodu 1 písmene b). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

01.09.2011

4. Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem se vybere poplatek podle bodu 1 písm. c), a to pouze jednou, bez zřetele k tomu, kolika věcí se požadované určení týká. Pro návrh na zahájení řízení o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, to platí obdobně.

01.09.2011

5. Poplatek z návrhu na určení neplatnosti smlouvy a za řízení zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení právnické osoby, likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

01.09.2011

6. Za návrh na zahájení řízení o rozvod manželství, za návrh na zahájení řízení na určení neplatnosti nebo neexistence manželství, za návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství, za návrh na zahájení řízení na ochranu osobnosti bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy nebo za návrh na zahájení řízení na ochranu dobré pověsti právnické osoby bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c).

01.09.2011

Položka 5

01.09.2011
Za návrh na nařízení předběžného opatření1000 Kč
01.09.2011

Položka 6

01.09.2011
1. Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví2000 Kč
01.09.2011

2. Sazba poplatku podle této položky se zvyšuje o 5000 Kč za každou nemovitost a o 15000 Kč za každý podnik nebo jeho organizační složku, která je předmětem vypořádání.

01.09.2011

Položka 7

01.09.2011

Za návrh na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění

01.09.2011
a) do částky 50000 Kč včetně500 Kč
b) v částce vyšší než 50000 Kč1 % z této částky nejvýše 15000 Kč
01.09.2011

Položka 8

01.09.2011
Za návrh na zahájení řízení o poddlužnické žalobě2000 Kč
01.09.2011

Položka 9

01.09.2011

1. Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení

01.09.2011
a) je-li předmětem smíru peněžité plnění do částky 25000 Kč včetně500 Kč
b) je-li předmětem smíru peněžité plnění vyšší než 25000 Kč2 % z této částky nejvýše 30000 Kč
c) v ostatních případech1000 Kč
01.09.2011

2. Za návrh na smírčí řízení se poplatek nevybírá.

01.09.2011

Položka 10

01.09.2011
Za návrh na uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech a ve věcech určení (zjištění nebo popření) rodičovství2000 Kč
01.09.2011

Položka 11

01.09.2011

1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku

01.09.2011
a) za první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku12000 Kč
b) za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku, s výjimkou akciové společnosti6000 Kč
c) za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele2000 Kč
01.09.2011

2. Poplatek podle bodu 1 písmene c) se vybere za návrh pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v návrhu. Změnou se rozumí i návrh na výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se podnikatele nebo pouze návrh na výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze návrh na zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou se nerozumí návrh na výmaz podnikatele z obchodního rejstříku.

01.09.2011

3. Podle této položky se platí poplatek také za řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o provedení zápisu.

01.09.2011

4. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájené na návrh příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

01.09.2011

Položka 12

01.09.2011

Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem je peněžité plnění

01.09.2011
a) do částky 20000 Kč včetně1000 Kč
b) v částce vyšší než 20000 Kč5 % z této částky
01.09.2011

Položka 13

01.09.2011

1. Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem není peněžité plnění, s výjimkou sporu o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,

01.09.2011
a) ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky5000 Kč
b) za každou nemovitost5000 Kč
c) za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku15000 Kč
d) v ostatních případech2000 Kč
01.09.2011

2. Z návrhu o vyloučení nemovitosti z majetkové podstaty se vybere poplatek podle bodu 1 písmene b) této položky.

01.09.2011

3. Z návrhu o vyloučení podniku nebo jeho organizační složky z majetkové podstaty se vybere poplatek podle bodu 1 písmene c) této položky.

01.09.2011

4. Z návrhu na vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela v incidenčním sporu se vybere poplatek podle položky 6.

01.09.2011

5. Poplatek podle písmene a) a d) této položky se vybere za návrh pouze jednou.

01.09.2011

Položka 14

01.09.2011

1. Za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku, podle předmětu úschovy

01.09.2011
a) peníze do 25000 Kč včetně250 Kč
b) peníze v částce vyšší než 25000 Kč1 % z této částky
c) za každou movitou věc750 Kč
d) za každý cenný papír150 Kč
01.09.2011

2. Je-li předmětem úschovy směnka nebo šek anebo jiný cenný papír s uvedenou jmenovitou hodnotou, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene a) nebo písmene b) této položky ze základu, kterým je peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku anebo uvedená jmenovitá hodnota jiného cenného papíru.

01.09.2011

Položka 15

01.09.2011
1. Za návrh na zahájení řízení o umoření listiny nebo listin1000 Kč
01.09.2011

2. Podle položky 1 bodu 4 se nepostupuje.

01.09.2011

Položka 16

01.09.2011
Za žalobu na obnovu řízení5000 Kč
01.09.2011

Položka 17

01.09.2011
Za žalobu pro zmatečnost5000 Kč
01.09.2011

Položka 18

01.09.2011

1. Za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud, je-li předmětem

01.09.2011
a) peněžité plnění do částky 20000 Kč včetně1000 Kč
b) v ostatních případech3000 Kč
01.09.2011

2. Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví

01.09.2011
a) proti rozhodnutí správního orgánu3000 Kč
b) na určení, že návrh na registraci stanov (změny stanov) politické strany nebo politického hnutí nemá nedostatky a na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části5000 Kč
c) na znovuobnovení politické strany nebo politického hnutí15000 Kč
d) v ostatních případech2000 Kč
01.09.2011

Položka 19

01.09.2011
Za kasační stížnost5000 Kč
01.09.2011

Položka 20

01.09.2011
Za návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví1000 Kč
01.09.2011

Položka 21

01.09.2011

1. Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí

01.09.2011
a) je-li vymáháno peněžité plnění do částky 25000 Kč včetně500 Kč
b) je-li vymáháno peněžité plnění v částce vyšší než 25000 Kč2 % z této částky nejvýše 75000 Kč
c) v ostatních případech1500 Kč
01.09.2011

2. Za návrhy na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí polovina příslušných poplatků, ne však méně než 500 Kč.

01.09.2011

3. Za návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo na odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce se poplatek nevybere.

01.09.2011

4. Za námitky proti příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce se poplatek nevybere.

01.09.2011

Položka 22

01.09.2011

1. Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, je-li předmětem odvolacího řízení

01.09.2011

a) peněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 1,

01.09.2011

b) nepeněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 4.

01.09.2011

2. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nemajetkové újmy v penězích, se vybere poplatek podle položky 3.

01.09.2011

3. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu na nařízení předběžného opatření se vybere poplatek podle položky 5.

01.09.2011

4. Poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

01.09.2011

5. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení výživného včetně jeho zvýšení a o snížení nebo zrušení výživného se vybere poplatek podle položky 7.

01.09.2011

6. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o poddlužnické žalobě se vybere poplatek podle položky 8.

01.09.2011

7. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere poplatek podle položky 1. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.

01.09.2011

8. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k nemovitosti, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitost nebo o vyloučení nemovitosti, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene a). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k podniku nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o podnik nebo jeho organizační složku nebo o vyloučení podniku nebo jeho organizační složky, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene b). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).

01.09.2011

9. Je-li předmětem odvolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle položky 1 podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

01.09.2011

10. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o vypořádání společného jmění manželů se vybere poplatek podle položky 6.

01.09.2011

11. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v dědické věci, o vypořádání společného jmění manželů, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, v insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).

01.09.2011

12. Je-li odvolání podáno proti jednomu rozhodnutí soudu prvního stupně, vybere se poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c) pouze jednou.

01.09.2011

13. Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

01.09.2011

Položka 23

01.09.2011

1. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, podle předmětu dovolacího řízení

01.09.2011
a) peněžité plnění do částky 100000 Kč včetně5000 Kč
b) za každou nemovitost10000 Kč
c) za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku20000 Kč
d) v ostatních případech10000 Kč
01.09.2011
2. Za dovolání proti rozhodnutí, které není uvedeno v bodu 1 této položky2000 Kč
01.09.2011

3. Poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

01.09.2011

4. Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích a které nepřevyšuje částku 100000 Kč, se vybere poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. Ve sporu o určení vlastnictví, o prodeji zástavy nebo o vyloučení věci se vybere poplatek podle bodu 1 písmene d) této položky.

01.09.2011

5. Je-li předmětem dovolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle bodu 1 této položky podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

01.09.2011

6. Podle bodu 1 písmene d) této položky se vybere poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé v dědické věci, o vypořádání společného jmění manželů, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, v insolvenčním řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost, o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo o opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

01.09.2011

7. Je-li dovolání podáno proti jednomu rozhodnutí odvolacího soudu, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene d) nebo podle bodu 2 této položky pouze jednou.

01.09.2011

Poplatky za úkony

01.09.2011

Položka 24

01.09.2011
Za návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti1000 Kč
01.09.2011

Položka 25

01.09.2011
Za pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a za návrh na prohlášení o majetku1000 Kč
01.09.2011

Položka 26

01.09.2011
Za dožádání rozhodců v rozhodčím řízení o provedení úkonu soudem2000 Kč
01.09.2011

Položka 27

01.09.2011
Za sepsání podání do protokolu, jestliže to umožňuje občanský soudní řád nebo soudní řád správní1000 Kč
01.09.2011

Položka 28

01.09.2011
1. Za vystavení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze soudních spisů150 Kč
01.09.2011

2. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

01.09.2011

Položka 29

01.09.2011
Za vydání osvědčení či potvrzení podle právních předpisů Evropské unie300 Kč
01.09.2011

Položka 30

01.09.2011
1. Za vyhotovení stejnopisu (opisu) rozhodnutí a protokolu za každou i započatou stránku70 Kč
01.09.2011
2. Za vyhotovení kopie (fotokopie) listin, protokolu, příloh, záznamů a jiných částí spisů vedených soudem včetně pořízených výpisů z nich za každou i započatou stránku20 Kč
01.09.2011

3. Poplatku nepodléhá stejnopis nebo kopie protokolu vyhotovené k žádosti účastníka, která byla učiněna při úkonu, o němž se protokol sepisuje.

01.09.2011

4. Poplatek podle této položky se vybere i za vyhotovení stejnopisů podání a jeho příloh soudem, byl-li k jejich předložení poplatník marně soudem vyzván.

01.09.2011

5. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

01.09.2011

6. Na vyhotoveních podle této položky se vyznačí účel, k němuž budou použita, je-li poplatník od poplatku za úkon osvobozen podle § 11 odst. 2.

01.09.2011

Položka 31

01.09.2011
1. Za poskytnutí kopie elektronických dat, které jsou součástí spisu, na trvalém nosiči dat, za každý nosič50 Kč
01.09.2011

2. Poplatku nepodléhá přenos elektronických dat prostřednictvím veřejné datové sítě nebo nahraných na nosič dat žadatele.

01.09.2011

Položka 32

01.09.2011
1. Za přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu za každou i započatou stránku100 Kč
01.09.2011

2. Poplatku nepodléhá přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu, je-li pořizován pro neslyšícího či hluchoslepého účastníka.

01.09.2011

3. Poplatku nepodléhá přepis zvukového nebo zvukově obrazového záznamu ve formě protokolu, pokud se tento přepis pořídil ve věcech, u kterých to stanoví zákon, a ve věcech, u kterých tak určil soud.

01.09.2011

Položka 33

01.09.2011
1. Za ověření listiny30 Kč
01.09.2011

2. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku, kterou soud ověřuje.

01.09.2011

Položka 34

01.09.2011
Za ověření podpisu na listině nebo jejím stejnopisu za každý podpis30 Kč
01.09.2011

Položka 35

01.09.2011
1. Za zaslání soudních spisů k jinému soudu, aby do nich žadatel nahlédl500 Kč
01.09.2011

2. Poplatek podle této položky se vybere, i když je žadatel poplatníkem za řízení.

01.09.2011

Položka 36

01.09.2011
1. Za jmenování soudním znalcem nebo tlumočníkem včetně zapsání do seznamu soudních znalců a tlumočníků1000 Kč
2. Za rozšíření jmenování o každý další obor nebo jazyk500 Kč
3. Za oznámení údajů ze seznamu soudních znalců a tlumočníků týkající se jednoho znalce nebo tlumočníka100 Kč
01.09.2011

Položka 37

01.09.2011
1. Za sepsání movitých věcí soudním vykonavatelem1000 Kč
01.09.2011

2. Poplatek podle této položky se vybere, jde-li o sepsání movitých věcí k zajištění nájemného podle § 672 občanského zákoníku. Za sepsání movitých věcí při provedení výkonu rozhodnutí se poplatek nevybírá.

01.09.2011

Položka 38

01.09.2011
1. Za úhrn úkonů potřebných k protestaci směnky nebo jiného rubopisem převoditelného cenného papíru, za každý protestovaný cenný papír2000 Kč
2. Za vyhotovení opisu nebo výpisu z protestní listiny nebo z knihy protestů300 Kč“.
01.09.2011

Čl. II

01.09.2011

Přechodná ustanovení

01.09.2011

1. Za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání, dovolání nebo kasační stížnost podávané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají podle zákona č. 549/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.09.2011

2. Za návrh na provedení úkonu, podaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.09.2011

ČÁST DRUHÁ

01.09.2011

Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona

01.09.2011

Čl. III

01.09.2011

V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 381/2008 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se část třicátá osmá zrušuje.

01.09.2011

ČÁST TŘETÍ

01.09.2011

Změna občanského soudního řádu

01.09.2011

Čl. IV

01.09.2011

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009, zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb., se mění takto:

01.09.2011

1. V § 30 odst. 1 větě první se za slova „je to“ vkládá slovo „nezbytně“.

01.09.2011

2. § 127 zní:

01.09.2011

㤠127

01.09.2011

(1) Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, vyžádá soud u orgánu veřejné moci odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není postačující nebo je-li pochybnost o správnosti podaného odborného vyjádření, ustanoví soud znalce. Soud znalce vyslechne; znalci může také uložit, aby posudek vypracoval písemně. Je-li ustanoveno několik znalců, mohou podat společný posudek. Místo výslechu znalce může se soud v odůvodněných případech spokojit s písemným posudkem znalce.

01.09.2011

(2) Je-li pochybnost o správnosti posudku nebo je-li posudek nejasný nebo neúplný, je nutno požádat znalce o vysvětlení. Kdyby to nevedlo k výsledku, soud nechá znalecký posudek přezkoumat jiným znalcem.

01.09.2011

(3) Ve výjimečných, zvlášť obtížných případech, vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení, může soud ustanovit k podání znaleckého posudku nebo přezkoumání posudku podaného znalcem státní orgán, vědecký ústav, vysokou školu nebo instituci specializovanou na znaleckou činnost.

01.09.2011

(4) Účastníkovi, popřípadě i někomu jinému, může předseda senátu uložit, aby se dostavil ke znalci, předložil mu potřebné předměty, podal mu nutná vysvětlení, podrobil se lékařskému vyšetření, popřípadě zkoušce krve, anebo aby něco vykonal nebo snášel, jestliže to je k podání znaleckého posudku třeba.

01.09.2011

(5) Za vydání odborného vyjádření podle odstavce 1 náleží finanční úhrada, stanoví-li tak zvláštní předpis.“.

01.09.2011

3. Za § 127 se vkládá nový § 127a, který zní:

01.09.2011

㤠127a

01.09.2011

Jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Soud umožní znalci, kterého některá ze stran požádala o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožní seznámit se s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku.“.

01.09.2011

4. V § 138 odst. 1 větě první se slova „zcela nebo“ zrušují.

01.09.2011

5. V § 138 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno“.

01.09.2011

6. V § 148 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.09.2011

(4) Pro vymáhání pohledávek uvedených v odstavci 3 se uplatní postup stanovený daňovým řádem.“.

01.09.2011

7. V § 151 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta „Náhradu za odměnu znalce, který podal posudek podle § 127a, soud určí podle sazby odměny stanovené zvláštním právním předpisem.“.

01.09.2011

8. V § 174a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tento formulář zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

01.09.2011

9. V § 174a se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.09.2011

(3) Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, který neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu usnesením odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.“.

01.09.2011

10. V § 374a se písmeno e) zrušuje.

01.09.2011

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).


01.09.2011

ČÁST ČTVRTÁ

01.09.2011

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

01.09.2011

Čl. V

01.09.2011

Zrušuje se:

01.09.2011

1. Vyhláška č. 117/1998 Sb., o osvobození od soudních poplatků.

01.09.2011

2. Vyhláška č. 5/1999 Sb., o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom.

01.09.2011

3. Vyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.

01.09.2011

4. Vyhláška č. 43/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.

01.09.2011

ČÁST PÁTÁ

01.09.2011

ÚČINNOST

01.09.2011

Čl. VI

01.09.2011

1. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 15, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

01.09.2011

2. Ustanovení čl. I bodu 16 pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2011.


01.09.2011

Němcová v. r.

01.09.2011

Klaus v. r.

01.09.2011

Nečas v. r.

Přesunout nahoru