PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 209/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Částka 74/2011
Platnost od 19.07.2011
Účinnost od 01.10.2011
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.10.2011

209

01.10.2011

ZÁKON

01.10.2011

ze dne 8. června 2011,

01.10.2011

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

01.10.2011

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.10.2011

Čl. I

01.10.2011

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, se mění takto:

01.10.2011

1. V názvu zákona a v nadpisu části první se za slovo „dopravní“ vkládají slova „ , vodní a energetické“.

01.10.2011

2. V § 1 odst. 1 se za slovo „dopravní“ vkládají slova „ , vodní a energetické“.

01.10.2011

3. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 5 znějí:

01.10.2011

(3) Vodní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba vodního díla umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi.

01.10.2011

(4) Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby zařízení elektrizační soustavy a plynárenské soustavy podle jiného zákona zřizované ve veřejném zájmu5), pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje nebo zásadami územního rozvoje kraje.

01.10.2011

5) § 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.10.2011

4. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

01.10.2011

(1) U stavby dopravní a energetické infrastruktury stavební úřad2) na žádost stavebníka může spojit územní a stavební řízení, s výjimkou staveb uvedených v § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., které jsou součástí energetické infrastruktury.

01.10.2011

2) § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.“.

01.10.2011

5. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

01.10.2011

(3) Speciální stavební úřad3) je ve spojeném řízení podle odstavce 1 dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska.

01.10.2011

3) § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.“.

01.10.2011

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.10.2011

6. V § 2 odst. 4 se za slovo „dopravní“ vkládají slova „ , vodní a energetické“.

01.10.2011

7. V § 2 odst. 5 se za slovo „přezkoumání“ vkládají slova „nebo nahrazení“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ustanovení předchozí věty obdobně platí i pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě.“.

01.10.2011

8. V § 3 odst. 1 se za slovo „dopravní“ vkládají slova „ , vodní a energetické“.

01.10.2011

9. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „ , nemá-li trvalý pobyt na území České republiky,“ zrušují.

01.10.2011

10. V § 5 odst. 1 se za slovo „dopravní“ vkládají slova „ , vodní a energetické“.


01.10.2011

Čl. II

01.10.2011

Přechodné ustanovení

01.10.2011

Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

01.10.2011

Čl. III

01.10.2011

Účinnost

01.10.2011

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.


01.10.2011

Němcová v. r.

01.10.2011

Klaus v. r.

01.10.2011

Nečas v. r.

Přesunout nahoru