PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 188/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 69/2011
Platnost od 15.07.2011
Účinnost od 15.07.2011
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
15.07.2011

188

15.07.2011

ZÁKON

15.07.2011

ze dne 9. června 2011,

15.07.2011

kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

15.07.2011

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


15.07.2011

ČÁST DRUHÁ

15.07.2011

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

15.07.2011

Čl. III

15.07.2011

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:

15.07.2011

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu citace směrnice 2003/71/ES doplňují slova „ , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/73/EU“ a v textu citace směrnice 204/109/ES se slova „ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 208/22/ES“ nahrazují slovy „ , ve znění směrnic 2008/22/ES a 2010/73/EU“.

15.07.2011

2. V poznámce pod čarou č. 2 se slova „1725/2003 ze dne 29. září 2003“ nahrazují slovy „1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008“.

15.07.2011

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo „výkonný“ zrušuje.

15.07.2011

4. V § 2 odst. 1 písmeno f) zní:

15.07.2011

f) úzkým propojením

15.07.2011

1. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20 %,

15.07.2011

2. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20 %,

15.07.2011

3. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo ostatní osoby ovládá, nebo

15.07.2011

4. vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba,“.

15.07.2011

5. V § 2 odst. 1 se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

15.07.2011

6. V poznámce pod čarou č. 2c se číslo „3“ nahrazuje číslem „9“ a slova „č. 1725/2003“ se nahrazují slovy „č. 1126/2008“.

15.07.2011

7. V § 2b odst. 1 písm. b) bodě 1, § 3 odst. 1 písm. h) a k), § 15k odst. 2 písm. a), § 15k odst. 2 písm. f) bodě 1, § 15o odst. 1 písm. e), § 36 odst. 1, 2, 6 až 8, § 36c odst. 5, § 118 odst. 1 písm. a), § 118 odst. 1 písm. b) bodě 1, § 118 odst. 5 písm. a), § 119b odst. 1, § 121a a v § 123 odst. 1 se slova „regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu“.

15.07.2011

8. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „ , se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu)“ nahrazují slovy „peněžního trhu“.

15.07.2011

9. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

15.07.2011

(3) Cennými papíry kolektivního investování jsou zejména akcie investičního fondu a podílové listy.

15.07.2011

(4) Nástroji peněžního trhu jsou nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu a které mají hodnotu, kterou lze kdykoliv přesně určit.“.

15.07.2011

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

15.07.2011

10. V § 4 odst. 7 v úvodní části ustanovení, § 34 odst. 1 a § 69 odst. 1 se slova „se rozumí“ nahrazují slovem „je“.

15.07.2011

11. V § 4b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

15.07.2011

(2) Povolení nevyžaduje též obchodování na účet jiných účastníků trhu s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) nebo vytváření cen pro tyto účastníky, pokud vypořádání těchto obchodů je zaručeno účastníky vypořádacího systému takového trhu.“.

15.07.2011

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

15.07.2011

12. V § 4b odst. 3 úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“, na konci písmene c) se slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

15.07.2011

13. V § 4b odst. 4 se slova „se v tomto zákoně rozumí“ nahrazují slovem „je“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“.

15.07.2011

14. V § 4b odst. 4, § 16c a v § 17a odst. 1 se slova „regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropský regulovaný trh“.

15.07.2011

15. V § 9b odst. 2 písm. c) se slovo „f)“ nahrazuje slovem „g)“.

15.07.2011

16. V § 10d odst. 2 a v § 10d odst. 6 písm. g) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

15.07.2011

17. V § 10d odst. 8 větě první se za slova „účast nebo“ vkládá slovo „který“.

15.07.2011

18. V § 12 písm. b) se doplňuje bod 4, který zní:

15.07.2011

4. investičními zprostředkovateli, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, a jejich zákazníky,“.

15.07.2011

19. V § 12c odst. 1 písm. a) a b) se slova „o úschově investičních nástrojů a“ nahrazují slovy „o vedení majetkového účtu, na kterém eviduje zaknihované cenné papíry vlastníka“ a slovo „vedeny“ se nahrazuje slovy „současně evidovány“.

15.07.2011

20. V § 12c odst. 1 písm. b) se slova „samostatnou evidenci cenných papírů“ nahrazují slovy „evidenci investičních nástrojů“.

15.07.2011

21. V § 15 odst. 2, § 53, § 119a odst. 4, § 120 odst. 1, § 162 odst. 2 písm. a) a v § 167 odst. 10 písm. a) se slova „regulovaného trhu se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropského regulovaného trhu“.

15.07.2011

22. V § 15 odst. 4 se slovo „15a“ nahrazuje číslem „15“.

15.07.2011

23. V § 15d odst. 1 písm. f) bodě 3 se slova „úvěrové instituce“ nahrazují slovem „osoby“.

15.07.2011

24. V § 15g se za slovo „f)“ vkládají slova „bodech 1 až 3“.

15.07.2011

25. V § 15t odst. 1 se slovo „kótovanými“ zrušuje a za slovo „nástroji“ se vkládají slova „přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

15.07.2011

26. V § 16a odst. 4 písm. b) se slovo „kótovaných“ zrušuje a za slovo „papírů“ se vkládají slova „ , přijatých k obchodování na regulovaném trhu“.

15.07.2011

27. V § 16a odst. 8 se slova „auditor nebo auditorská společnost6) ověřila“ nahrazují slovy „auditor6) ověřil“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

15.07.2011

6) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“.

15.07.2011

28. V § 16a odst. 9 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona“.

15.07.2011

29. V § 16c se slovo „kótovanými“ zrušuje a za slovo „akciemi“ se vkládají slova „přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

15.07.2011

30. V § 17a odst. 2, § 17b odst. 5 a 6 a v § 17c odst. 1, 2, 5 a 6 se slovo „kótovaných“ zrušuje a za slovo „akcií“ se vkládají slova „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

15.07.2011

31. V § 17b odst. 1 se slovo „kótované“ zrušuje, za slovo „akcie“ se vkládají slova „přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu“, slovo „kótovaných“ se zrušuje a za slovo „akcií“ se vkládají slova „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

15.07.2011

32. V § 17b odst. 7 se slova „kótované akcie,“ nahrazují slovy „akcie přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

15.07.2011

33. V § 17b odst. 8 písm. a) a b) a v § 17b odst. 9 se slovo „kótovaných“ zrušuje a za slovo „akcií“ se vkládají slova „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

15.07.2011

34. V § 17b odst. 9 se slovo „kótované“ nahrazuje slovy „přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

15.07.2011

35. V § 22a odst. 1 se za slovo „účastníkem“ vkládá slovo „zahraničního“, slova „se sídlem v jiném členském státě Evropské unie“ se zrušují, za slovo „na“ se vkládá slovo „zahraničním“ a slova „v tomto státě“ se nahrazují slovy „ve státě, v němž má tento zahraniční regulovaný trh sídlo“.

15.07.2011

36. V § 34 odst. 2 písm. a) se slova „tyto převoditelné“ nahrazují slovem „tyto“.

15.07.2011

37. V § 34 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

15.07.2011

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

15.07.2011

38. V § 34 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

15.07.2011

(3) Pro účely ustanovení tohoto zákona o veřejné nabídce, prospektu cenného papíru a o podmínkách pro přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se kvalifikovaným investorem rozumí osoba uvedená v § 2a odst. 1 a 2. Kvalifikovaným investorem se rozumí také jiná osoba, kterou obchodník s cennými papíry nebo osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6 považuje podle § 2b za zákazníka, který je profesionálním zákazníkem, v rozsahu obchodů nebo investičních služeb týkajících se nabízených cenných papírů.“.

15.07.2011

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

15.07.2011

39. V § 34 odst. 4 úvodní části ustanovení se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

15.07.2011

40. V § 34 odst. 4 písm. e) a f) se slova „obdobným předmětem podnikání“ nahrazují slovy „obdobnou činností“.

15.07.2011

41. V § 34 odst. 4 písm. f) bodě 4 se slova „prodejní cenu nebo emisní kurz nižší než částka odpovídající 50000000 EUR“ nahrazují slovy „hodnotu protiplnění nižší než částka odpovídající 75000000 EUR“ a za slovo „nabízené“ se vkládají slova „ve všech členských státech Evropské unie“.

15.07.2011

42. V § 34 odst. 4 písm. g) se slova „nepřesáhne částku odpovídající 200000 EUR“ nahrazují slovy „je nižší než částka 1000000 EUR“ a za slovo „nabízené“ se vkládají slova „ve všech členských státech Evropské unie“.

15.07.2011

43. V § 34 odst. 4 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

15.07.2011

j) cenné papíry vydávané otevřeným podílovým fondem podle zákona upravujícího kolektivní investování nebo obdobným fondem kolektivního investování podle zahraniční právní úpravy.“.

15.07.2011

44. V § 34 odst. 5 se slova „3 písm. a), c), f) a g)“ nahrazují slovy „4 písm. a), c), f), g) a i)“.

15.07.2011

45. V § 35 odst. 2 písm. b) se slovo „žádném“ zrušuje, slovo „státu“ se nahrazuje slovem „státě“, za slova „Evropská unie“ se vkládají slova „ , kde je tato nabídka činěna,“ a číslo „100“ se nahrazuje číslem „150“.

15.07.2011

46. V § 35 odst. 2 písm. c) a d), § 36 odst. 2 a v § 36g odst. 5 se slova „50000 EUR“ nahrazují slovy „stanovenému limitu v eurech“.

15.07.2011

47. V § 35 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

15.07.2011

(3) Osoba uvedená v § 2a odst. 1 písm. a) a c) nebo zahraniční osoba s obdobnou činností oznámí na základě žádosti emitenta nebo osoby hodlající veřejně nabízet cenné papíry, zda považuje svého zákazníka za profesionálního, a to v rozsahu obchodů nebo investičních služeb týkajících se cenných papírů emitenta, které mají být předmětem nabídky.“.

15.07.2011

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

15.07.2011

48. V § 35 odst. 4 písm. b) a v § 57 odst. 3 se za slovo „fúzí“ vkládají slova „ , rozdělením nebo na základě schváleného reorganizačního plánu“.

15.07.2011

49. V § 35 odst. 4 písm. c) se slova „akcií nabízených bezúplatně dosavadním akcionářům a“ zrušují.

15.07.2011

50. V § 35 odst. 4 písmeno d) zní:

15.07.2011

d) cenných papírů vydaných a nabízených nebo přidělovaných současným nebo bývalým zaměstnancům nebo osobám s řídící pravomocí jejich zaměstnavatelem nebo osobou ze stejné skupiny jako zaměstnavatel, pokud je doručen České národní bance a je k dispozici adresátům nabídky dokument obsahující údaje o počtu a druhu cenných papírů a důvody a podrobnosti nabídky, pokud jde o zaměstnavatele nebo osobu ze stejné skupiny jako zaměstnavatel,

15.07.2011

1. se sídlem nebo skutečným sídlem v členském státě Evropské unie, nebo

15.07.2011

2. se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, za předpokladu, že zaměstnavatel nebo osoba ze stejné skupiny jako zaměstnavatel vydává cenné papíry, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo na trhu s cennými papíry se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, který Evropská komise uznala za srovnatelný s evropským regulovaným trhem (§ 35a),“.

15.07.2011

51. V § 35 se odstavec 5 zrušuje.

15.07.2011

52. Za § 35 se vkládají nové § 35a a 35b, které včetně nadpisu § 35b znějí:

15.07.2011

㤠35a

15.07.2011

(1) Osoba uvedená v § 35 odst. 4 písm. d), jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na trhu s cennými papíry se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, který Evropská komise neuznala za srovnatelný s evropským regulovaným trhem, může Evropské komisi prostřednictvím České národní banky podat žádost o uznání tohoto trhu za srovnatelný s evropským regulovaným trhem.

15.07.2011

(2) Žádost podle odstavce 1 se může týkat pouze trhu s cennými papíry organizovaného na základě povolení vydaného orgánem dohledu státu, ve kterém má jeho organizátor sídlo, podléhá dohledu tohoto orgánu dohledu, a pokud právní řád státu sídla tohoto organizátora alespoň

15.07.2011

a) vyžaduje zavedení a udržování transparentních pravidel obchodování na tomto trhu s cennými papíry, která zajišťují spravedlivé a řádné obchodování a stanovují objektivní kritéria pro provádění pokynů,

15.07.2011

b) vyžaduje zavedení a udržování transparentních pravidel přijetí k obchodování na tento trh, která zajišťují, že jsou přijímané cenné papíry, které jsou volně obchodovatelné a u kterých jsou předpoklady spravedlivého, řádného a účinného obchodování,

15.07.2011

c) vyžaduje zavedení a udržování opatření zabraňujících manipulaci s trhem a využití vnitřní informace,

15.07.2011

d) stanovuje emitentům cenných papírů přijatých k obchodování na trhu s cennými papíry pravidelnou a průběžnou informační povinnost,

15.07.2011

e) zajišťuje účastníkům takového trhu s cennými papíry přístup k veřejně dostupným informacím o cenných papírech přijatých k obchodování na trhu s cennými papíry.

15.07.2011

(3) K žádosti podle odstavce 1 přiloží žadatel dokumenty osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 2. Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka bez zbytečného odkladu písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek stanovených v odstavci 2.

15.07.2011

(4) Pokud Česká národní banka doporučuje, aby byl trh s cennými papíry, kterého se žádost týká, uznán Evropskou komisí za srovnatelný s evropským regulovaným trhem, postoupí žádost se svým stanoviskem Evropské komisi do 30 dnů ode dne přijetí žádosti osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 2.

15.07.2011

§ 35b

15.07.2011

Následná veřejná nabídka cenných papírů

15.07.2011

Obchodník s cennými papíry, osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo osoba uvedená v § 28 odst. 6, kteří činí následnou veřejnou nabídku cenných papírů upsaných od emitenta nebo koupených od osoby nabízející tyto cenné papíry, nemusí prospekt uveřejnit, pokud

15.07.2011

a) je po dobu trvání následné veřejné nabídky adresátům veřejné nabídky k dispozici prospekt vyhotovený v souvislosti s původní veřejnou nabídkou,

15.07.2011

b) je tento prospekt platný v souladu s § 36i a

15.07.2011

c) všechny osoby, které původní prospekt vypracovaly, v něm výslovně umožnily jeho použití v následné veřejné nabídce.“.

15.07.2011

53. V § 36 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Prospekt nemusí obsahovat údaje o ručiteli, je-li ručitelem členský stát Evropské unie.“.

15.07.2011

54. V § 36 odst. 4 se slova „osmé nebo na dokument podle § 120 odst. 7“ nahrazují slovy „čtvrté nebo osmé hlav II až IV“.

15.07.2011

55. V § 36 odstavec 5 zní:

15.07.2011

(5) Shrnutí prospektu je strukturovaný stručný a srozumitelný dokument v jazyce, ve kterém byl vyhotoven prospekt, přičemž pro jeho vyhotovení nelze použít postup podle odstavce 4 a odstavec 2 věta poslední se použije obdobně; shrnutí prospektu obsahuje

15.07.2011

a) upozornění na to, že

15.07.2011

1. toto shrnutí představuje úvod k prospektu,

15.07.2011

2. rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt jako celek,

15.07.2011

3. v případě, kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údajů uvedených v prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak, a

15.07.2011

4. osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo že shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v odstavci 5 písm. b), a

15.07.2011

b) strukturovaný přehled informací nezbytných k posouzení povahy cenného papíru a rizik s ním spojených tak, aby na jejich základě a při zvážení prospektu jako celku mohl adresát nabídky usoudit, zda je cenný papír pro něj vhodný; tento přehled obsahuje alespoň

15.07.2011

1. stručnou charakteristiku emitenta cenného papíru a případného ručitele, včetně rizik spojených s majetkem, závazky a finanční situací těchto osob,

15.07.2011

2. stručný popis podstatných rizik emitenta cenného papíru a případného ručitele,

15.07.2011

3. stručný popis podstatných rizik souvisejících s investicí do daného cenného papíru, základní charakteristiku investice do tohoto cenného papíru a popis práv spojených s tímto cenným papírem,

15.07.2011

4. v případě, že se jedná o shrnutí prospektu vydávané v souvislosti s veřejnou nabídkou cenných papírů, rovněž důvody veřejné nabídky, způsob, jakým emitent nebo osoba činící veřejnou nabídku použije výnosy veřejné nabídky, a obecné podmínky veřejné nabídky, včetně odhadů výše poplatků spojených s nabytím cenných papírů, které jsou předmětem veřejné nabídky, a

15.07.2011

5. v případě, že se jedná o shrnutí prospektu vydávané v souvislosti s přijetím cenného papíru k obchodování na evropském regulovaném trhu, podrobnosti o přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu včetně odhadů výše poplatků spojených s nabytím cenných papírů, které mají být přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.“.

15.07.2011

56. V § 36 odst. 8 větě druhé se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „rovněž“, slova „nebo dodatku prospektu“ se zrušují a na konci textu věty druhé se doplňují slova „a které nebyly obsaženy v dodatku prospektu schváleném Českou národní bankou“.

15.07.2011

57. V § 36a odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení a v bodě 2 se slova „§ 34 odst. 2 písm. d) bodě 1“ nahrazují slovy „§ 2a odst. 1 písm. a) nebo b) nebo zahraniční osobou s obdobnou činností“.

15.07.2011

58. V § 36a odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „splatného kapitálu“ nahrazují slovy „splatné jistiny“.

15.07.2011

59. V § 36a odst. 3 větě první se za slovo „sděleny“ vkládá slovo „emitentem“ a slova „co nejdříve, nejpozději na počátku veřejné nabídky, je-li to možné“ se nahrazují slovy „a každému orgánu dohledu členského státu, ve kterém má být cenný papír veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu, před počátkem veřejné nabídky a před přijetím k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

15.07.2011

60. V § 36b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nebo pokud shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v § 36 odst. 5 písm. b)“.

15.07.2011

61. V § 36g odst. 2 písm. b) se za slovo „více“ vkládá slovo „zahraničních“ a slova „se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika“ se zrušují.

15.07.2011

62. V § 36g odst. 3 písm. b) se za slovo „na“ vkládá slovo „zahraničním“ a slova „se sídlem v členském státě Evropské unie s výjimkou regulovaného trhu (§ 55)“ se zrušují.

15.07.2011

63. V § 36g odst. 5 a § 123 odst. 1 se slova „regulovaných trzích se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropských regulovaných trzích“.

15.07.2011

64. V § 36g odst. 5 se slova „českém jazyce“ nahrazují slovy „jazyce, v němž lze předkládat dokumenty České národní bance,“.

15.07.2011

65. V § 36h odst. 1 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

15.07.2011

66. V § 36h odst. 1 písm. a) a c) se za slova „cennými papíry“ vkládají slova „nebo osoby uvedené v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6“.

15.07.2011

67. V § 36h odst. 1 písm. a), d) a e) se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ zrušují.

15.07.2011

68. V § 36h odstavec 3 zní:

15.07.2011

(3) V případě, že je prospekt uveřejněn pouze na internetových stránkách, musí emitent, předkladatel nabídky, osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo obchodník s cennými papíry nebo osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6, kteří cenné papíry umísťují nebo prodávají, na požádání investorovi bezplatně doručit listinnou kopii prospektu.“.

15.07.2011

69. V § 36h odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „papíry“ vkládají slova „ , osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6“.

15.07.2011

70. V § 36h odst. 5 písm. c) se za slovo „dostupný“ vkládají slova „v nezměněné podobě“.

15.07.2011

71. V § 36i odst. 1 se slova „od prvního uveřejnění“ nahrazují slovy „ode dne jeho schválení Českou národní bankou“.

15.07.2011

72. V § 36i odst. 4 se za slova „v souladu s“ vkládají slova „§ 36 odst. 8 nebo“.

15.07.2011

73. V § 36i se doplňuje odstavec 5, který zní:

15.07.2011

(5) Podoba, obsah a forma prospektu nesmí být po celou dobu platnosti prospektu měněny, s výjimkou postupu podle § 36 odst. 8 a § 36j.“.

15.07.2011

74. V § 36j odstavec 3 zní:

15.07.2011

(3) V případě veřejné nabídky je investor, který před uveřejněním dodatku prospektu souhlasil s koupí nebo upsáním cenných papírů a který k těmto cenným papírům ještě nenabyl vlastnické právo, oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 2 pracovních dnů po dni uveřejnění dodatku, neurčí-li osoba činící veřejnou nabídku v dodatku prospektu lhůtu delší.“.

15.07.2011

75. V § 36j se doplňuje odstavec 4, který zní:

15.07.2011

(4) Podoba, obsah a forma dodatku prospektu nesmí být po celou dobu platnosti dodatku prospektu měněny.“.

15.07.2011

76. V § 36k odst. 3 a § 57 odst. 2 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

15.07.2011

77. V § 36l se na konci textu věty první doplňují slova „ , a ve stejné lhůtě vyrozumí o vydání osvědčení emitenta nebo osobu odpovědnou za vyhotovení prospektu“.

15.07.2011

78. V § 43 odst. 5 se za slova „jiného organizátora“ vkládá slovo „evropského“ a slova „se sídlem v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie“ se zrušují.

15.07.2011

79. V § 48 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

15.07.2011

(2) Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se na organizátora regulovaného trhu použijí přiměřeně.“.

15.07.2011

80. V § 55 odst. 2 se slova „Regulovaným trhem se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „Evropským regulovaným trhem“.

15.07.2011

81. V § 55 se doplňuje odstavec 3, který zní:

15.07.2011

(3) Zahraničním regulovaným trhem je evropský regulovaný trh, který není regulovaným trhem podle odstavce 1.“.

15.07.2011

82. V § 56 odst. 5 se slovo „kótovaný“ nahrazuje slovy „přijat k obchodování na zahraničním regulovaném trhu“.

15.07.2011

83. V § 57 odst. 2 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

15.07.2011

84. V § 57 odst. 2 písm. d) se slova „ , jehož cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nebo společností jím ovládanou nebo jeho ovládající nebo společností ovládanou stejnou osobou jako zaměstnavatel a nabízených“ nahrazují slovy „nebo osobou ze stejné skupiny a nabízené“ a slova „vedoucím osobám“ se nahrazují slovy „osobám s řídící pravomocí u“.

15.07.2011

85. V § 59 odst. 1 se slova „kótovaným investičním nástrojem“ nahrazují slovy „přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

15.07.2011

86. V § 63 odst. 7 se za slovo „Organizátor“ vkládá slovo „zahraničního“ a slova „se sídlem v jiném členském státě Evropské unie“ se zrušují.

15.07.2011

87. V § 72 se slova „ke kótovaným akciím“ nahrazují slovy „k akciím přijatým k obchodování na regulovaném trhu“.

15.07.2011

88. Za § 83 se vkládá nový § 83a, který zní:

15.07.2011

㤠83a

15.07.2011

Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se na provozovatele vypořádacího systému použijí přiměřeně.“

15.07.2011

89. V § 92 odst. 3 písm. b) se slova „která má v povolení uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb“ nahrazují slovy „pokud jde o evidenci zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, vydávaných podílovým fondem, který obhospodařuje, nebo investičním fondem, se kterým má uzavřenu smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu podle zákona upravujícího kolektivní investování“.

15.07.2011

90. V § 92 odst. 3 písm. d), § 93 odst. 2 písm. e) a § 93 odst. 3 písm. e) se slova „předmět podnikání“ nahrazují slovem „činnost“.

15.07.2011

91. V § 93 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b) se slova „která má v povolení ke své činnosti uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb“ nahrazují slovy „pokud jde o evidenci zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, vydávaných podílovým fondem, který obhospodařuje, nebo investičním fondem, se kterým má uzavřenu smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu podle zákona upravujícího kolektivní investování“.

15.07.2011

92. V § 104 se doplňuje odstavec 6, který zní:

15.07.2011

(6) Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se na centrálního depozitáře použijí přiměřeně.“.

15.07.2011

93. § 116 zní:

15.07.2011

㤠116

15.07.2011

Fyzická osoba, která je nebo byla investičním zprostředkovatelem, vázaným zástupcem, osobou s řídící pravomocí, nuceným správcem, likvidátorem, insolvenčním správcem, společníkem insolvenčního správce nebo zaměstnancem osoby, která vede evidenci investičních nástrojů, organizátora regulovaného trhu, obchodníka s cennými papíry, zahraniční osoby poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce, provozovatele vypořádacího systému nebo osoby zahrnuté do konsolidačního celku podléhajícího dohledu na konsolidovaném základě, který vykonává Česká národní banka, je povinna zachovávat mlčenlivost o informaci, která může mít význam pro posouzení vývoje na kapitálovém trhu nebo může významně poškodit osobu využívající služby poskytované na kapitálovém trhu, a která nebyla uveřejněna.“.

15.07.2011

94. V § 117 se odstavec 1 zrušuje.

15.07.2011

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

15.07.2011

95. V § 117 odst. 1 se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „uvedené v § 116“.

15.07.2011

96. V § 117 odst. 2 se slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „§ 116“.

15.07.2011

97. V § 118 odst. 1 písm. a) bodě 2 a § 118 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „ , s tím, že výjimky uvedené v § 120 odst. 8 se použijí obdobně“ zrušují.

15.07.2011

98. V § 118 odst. 1 písm. b) bodě 3, § 118 odst. 1 písm. c) bodech 1 až 4 a § 127c odst. 2 se slova „regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika“ nahrazují slovy „zahraničním regulovaném trhu“.

15.07.2011

99. V § 118 odst. 4 písm. f) a h) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

15.07.2011

100. V § 118 odst. 4 písm. g) se slova „ , včetně osob těmto osobám blízkým“ a slova „a souhrnně za osoby těmto osobám blízké“ zrušují.

15.07.2011

101. V § 118 odst. 4 písm. h) se slovo „identifikace“ nahrazuje slovy „jména a příjmení“.

15.07.2011

102. V poznámce pod čarou č. 12e se slova „č. 1725/2003“ nahrazují slovy „č. 1126/2008“.

15.07.2011

103. V § 119a odst. 3 se za slovo „emitenta“ vkládají slova „uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a)“.

15.07.2011

104. V § 119a odst. 4 se slova „čtvrtletně informace rovnocenné informacím uvedeným v odstavci 1 písm. a) a b), přičemž tyto informace musejí vyhovovat požadavku stanovenému v odstavci 3“ nahrazují slovy „zprávu za první a třetí čtvrtletí účetního období splňující rovnocenné požadavky stanovené v odstavcích 1 až 3“.

15.07.2011

105. V § 119c odst. 1 písmeno a) zní:

15.07.2011

a) emitenta uvedeného v § 34 odst. 4 písm. a) a“.

15.07.2011

106. V § 119c odst. 1 písm. b) se slova „částce alespoň 50000 EUR“ nahrazují slovy „alespoň částce odpovídající stanovenému limitu v eurech“.

15.07.2011

107. V § 119c odst. 2 písm. a) se slova „§ 34 odst. 2 písm. d) bodě 1“ nahrazují slovy „§ 2a odst. 1 písm. a) nebo b) nebo zahraniční osobou s obdobnou činností“.

15.07.2011

108. V § 120 odst. 2 písm. b) se slova „§ 34 odst. 2 písm. d) bodě 1 nebo 2“ nahrazují slovy „§ 2a odst. 1 písm. a) až c) nebo zahraniční osoby s obdobnou činností“.

15.07.2011

109. V § 120 se odstavce 7 a 8 včetně poznámek pod čarou č. 12f a 13 zrušují.

15.07.2011

110. V § 120a odst. 2 se slova „finanční instituci“ nahrazují slovy „osobě“.

15.07.2011

111. V § 120b odst. 1 písm. b) se za slovo „obchodního“ vkládají slova „ , bankovního nebo podobného“ a slovo „skutečností“ se nahrazuje slovem „informaci“.

15.07.2011

112. V § 120b odstavec 3 zní:

15.07.2011

(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) zpřístupní dokumenty uvedené v odstavci 1 akcionářům nebo vlastníkům cenných papírů představujících podíl na emitentovi a uveřejní údaje uvedené v odstavci 2 bezplatně na svých internetových stránkách. Povinnost uveřejnit oznámení nebo pozvánku na valnou hromadu podle obchodního zákoníku tím není dotčena.“.

15.07.2011

113. V § 120c odst. 1 se slova „Způsobem, kterým emitent“ nahrazují slovem „Emitent“, slovo „uveřejňuje“ se nahrazuje slovy „je povinen uveřejnit nebo zaslat“, slova „svolává obdobné“ se nahrazují slovem „obdobného“ a slovo „částky,“ se nahrazuje slovy „částky; stejným způsobem“.

15.07.2011

114. V § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 se slova „50000 EUR“ nahrazují slovy „odpovídající stanovenému limitu v eurech“.

15.07.2011

115. V § 122 se na konci odstavce 2 na samostatném řádku doplňují věty „Jestliže podíl na hlasovacích právech podle odstavce 1 nabudou nebo pozbudou osoby jednající ve shodě, jejich podíly na hlasovacích právech se pro účely plnění oznamovací povinnosti sčítají; povinnost jednotlivé osoby podle odstavce 1 tím není dotčena. Oznamovací povinnosti podléhá i změna v rozložení podílu na hlasovacích právech mezi osobami jednajícími ve shodě v rozsahu zakládajícím oznamovací povinnost.“.

15.07.2011

116. V § 122 odst. 9 se slova „§ 34 odst. 2 písm. d) bodě 1 nebo 2“ nahrazují slovy „§ 2a odst. 1 písm. a) až c) nebo zahraniční osoba s obdobnou činností“.

15.07.2011

117. V § 124 odst. 1 se za slovo „na“ vkládá slovo „evropském“ a slova „členského státu Evropské unie“ se zrušují.

15.07.2011

118. V § 124 odst. 4 písm. c) se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

15.07.2011

119. V § 126 odst. 5 se za slova „České republice,“ vkládají slova „osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a poskytuje investiční služby v České republice,“ a za slova „pobočky“ se vkládají slova „nebo bez založení pobočky“.

15.07.2011

120. V § 127 odst. 1 se za slova „§ 120a odst. 2 a 3“ vkládají slova „ , § 120b odst. 1 písm. a)“ a slova „§ 120b odst. 1 a 2“ se nahrazují slovy „§ 120b odst. 1 písm. b) až f) a odst. 2“.

15.07.2011

121. V § 127c odst. 4 se slova „regulovaném trhu se sídlem v jednom nebo více členských státech Evropské unie“ nahrazují slovy „jednom nebo více evropských regulovaných trzích“ a za slovo „unie“ se vkládají slova „ , v nichž mají tyto evropské regulované trhy sídlo“.

15.07.2011

122. V § 127d se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a současně je povinen bez zbytečného odkladu informovat Českou národní banku o každé změně ve skutečnostech, na jejichž základě mu byla výjimka povolena.“.

15.07.2011

123. V § 127d odst. 2 se slovo „standardy17b)“ nahrazuje slovem „standardy12e)“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 17b se zrušuje.

15.07.2011

124. V § 130 odst. 3 a odst. 4 písm. c) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

15.07.2011

125. V § 130 odst. 5 písm. a) se slova „5 písm. g)“ nahrazují slovy „4 písm. e)“.

15.07.2011

126. V § 130 odst. 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

15.07.2011

127. V § 130 odst. 8 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

15.07.2011

128. V § 130 odst. 9 a 11 se slova „8 a 9“ nahrazují slovy „7 a 8“.

15.07.2011

129. V § 130 odst. 12 se číslo „12“ nahrazuje číslem „11“.

15.07.2011

130. V § 135 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zákonem,“ vkládají slova „právními předpisy jej provádějícími,“.

15.07.2011

131. V § 135 odst. 1 písm. q) se za číslo „1“ vkládají slova „nebo emitent finančního nástroje“.

15.07.2011

132. V § 135a odst. 9 se za slovo „že“ vkládá slovo „zahraniční“ a slova „z jiného členského státu“ se zrušují.

15.07.2011

133. § 137 zní:

15.07.2011

㤠137

15.07.2011

(1) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy, kterým pozastaví obchodování,

15.07.2011

a) hrozí-li velké hospodářské ztráty nebo jsou-li závažně ohroženy zájmy investorů, nebo

15.07.2011

b) pokud nastaly velké hospodářské ztráty nebo byly závažně ohroženy zájmy investorů.

15.07.2011

(2) Česká národní banka opatřením obecné povahy pozastaví obchodování

15.07.2011

a) se všemi investičními nástroji na regulovaném trhu,

15.07.2011

b) se všemi investičními nástroji na části regulovaného trhu, nebo

15.07.2011

c) s určitým investičním nástrojem na regulovaném trhu.

15.07.2011

(3) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy podle odstavce 2 písm. c) také na žádost orgánu dohledu z členského státu Evropské unie nebo po oznámení orgánu dohledu z členského státu Evropské unie, že přijal srovnatelné opatření, pokud tím nebudou závažně ohroženy zájmy investorů nebo řádné fungování trhu.

15.07.2011

(4) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní banky; zveřejnění na úřední desce jiného úřadu se nevyžaduje. Pokud nepozbylo účinnosti dříve, pozbývá opatření obecné povahy účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.

15.07.2011

(5) Osoby, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy vydaným Českou národní bankou dotčeny, jsou oprávněny podat proti vydanému opatření písemné odůvodněné námitky ve lhůtě do 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne Česká národní banka, proti takovému rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.

15.07.2011

(6) Česká národní banka může v souvislosti s vydáním opatření obecné povahy podle odstavce 2 písm. c) uložit organizátorovi regulovaného trhu, aby ve stanovené lhůtě přezkoumal, zda jsou splněny podmínky pro vyloučení tohoto investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu, a aby o výsledku informoval Českou národní banku.“.

15.07.2011

134. V § 145 odst. 7 písm. e) se slova „skutečností, na jejichž“ nahrazují slovy „ve skutečnosti, na jejímž“.

15.07.2011

135. V § 146 odst. 3 a v § 148 odst. 2 se slovo „přijme“ nahrazuje slovem „uloží“.

15.07.2011

136. V § 146 odst. 3, 5 a 6 a § 148 odst. 2 se slova „podle § 136“ nahrazují slovy „nebo jiné opatření“.

15.07.2011

137. V § 146 se odstavec 7 zrušuje.

15.07.2011

138. § 147 zní:

15.07.2011

㤠147

15.07.2011

(1) Obchodníkovi s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském státě, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností vyplývajících z práva Evropské unie v oblasti poskytování investičních služeb, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky, na základě oznámení orgánu dohledu hostitelského státu, nebo i bez tohoto oznámení. O sankci, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu hostitelského státu, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.

15.07.2011

(2) Česká národní banka dohlíží nad činností obchodníka s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském státě, na území hostitelského státu podle tohoto zákona. Pokud jde o poskytování služeb prostřednictvím organizační složky, nepodléhá dohledu České národní banky plnění povinností uvedených v § 24 odst. 5; nad plněním těchto povinností dohlíží orgán dohledu hostitelského státu podle práva tohoto státu.“.

15.07.2011

139. V § 148 odst. 1 se slova „stanovené tímto zákonem na základě“ nahrazují slovy „vyplývající z“.

15.07.2011

140. V § 148 se odstavec 3 zrušuje.

15.07.2011

141. V části desáté hlavě I se doplňují díly 7 až 10, které včetně nadpisů znějí:

15.07.2011

„Díl 7

15.07.2011

Dohled nad organizátorem regulovaného trhu organizujícím regulovaný trh v jiném členském státě Evropské unie

15.07.2011

§ 149a

15.07.2011

Organizátorovi regulovaného trhu, který organizuje regulovaný trh v jiném členském státě Evropské unie, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností organizátora regulovaného trhu vyplývajících z práva Evropské unie, na základě oznámení orgánu dohledu tohoto jiného členského státu Evropské unie, nebo i bez tohoto oznámení. O sankci, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.

15.07.2011

Díl 8

15.07.2011

Dohled nad zahraniční osobou, která provozuje v České republice na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie mnohostranný obchodní systém

15.07.2011

§ 149b

15.07.2011

(1) V případě, že zahraniční osoba, která v České republice provozuje mnohostranný obchodní systém na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, nedodržuje povinnosti provozovatele mnohostranného obchodního systému vyplývající z práva Evropské unie, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu tohoto jiného členského státu Evropské unie.

15.07.2011

(2) V případě, že osoba uvedená v odstavci 1 i přes opatření přijatá orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů nebo řádné fungování kapitálového trhu, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní tento orgán dohledu a poté uloží opatření k nápravě nebo jiné opatření.

15.07.2011

Díl 9

15.07.2011

Dohled nad provozovatelem mnohostranného systému, provozujícím mnohostranný obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie

15.07.2011

§ 149c

15.07.2011

Provozovateli mnohostranného obchodního systému, který provozuje mnohostranný obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností provozovatele mnohostranného obchodního systému vyplývajících z práva Evropské unie, na základě oznámení orgánu dohledu tohoto jiného členského státu Evropské unie, nebo i bez tohoto oznámení. O sankci, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.

15.07.2011

Díl 10

15.07.2011

Informování Evropské komise

15.07.2011

§ 149d

15.07.2011

Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu prostřednictvím ministerstva Evropskou komisi o opatřeních uložených podle § 146 odst. 3 až 6, § 148 odst. 2 a § 149b odst. 2.“.

15.07.2011

142. V § 151 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tento postup České národní banky není správním řízením.“.

15.07.2011

143. V § 157 odst. 1 písm. e) se slovo „kótace“ nahrazuje slovem „kotace“.

15.07.2011

144. V § 157 odst. 1 písm. g) se slovo „kótacím“ nahrazuje slovem „kotacím“.

15.07.2011

145. V § 162 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

15.07.2011

(8) Emitent uvedený v § 127d odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že

15.07.2011

a) neuveřejní informaci způsobem stanoveným v § 127d odst. 3, nebo

15.07.2011

b) v rozporu s § 127d odst. 3 neinformuje Českou národní banku o každé změně ve skutečnostech, na jejichž základě mu byla výjimka povolena.“.

15.07.2011

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

15.07.2011

146. V § 162 odst. 9 písm. a) se slova „nebo odstavce 7“ nahrazují slovy „ , odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. b)“.

15.07.2011

147. V § 162 odst. 9 písm. b) se slova „nebo odstavce 4“ nahrazují slovy „ , odstavce 4 nebo odstavce 8 písm. a)“.

15.07.2011

148. V § 164 odst. 4 větě první, v § 166 odst. 4 a v § 167 odst. 12 se slovo „do“ nahrazuje slovy „až na“.

15.07.2011

149. V § 165 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

15.07.2011

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo právní nástupce osoby, jejíž registrace byla zrušena, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, se dopustí správního deliktu tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.“.

15.07.2011

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

15.07.2011

150. V § 165 odst. 7 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo odstavce 6“.

15.07.2011

151. V § 167 odst. 3 se číslo „117“ nahrazuje číslem „116“ a na konci textu se doplňují slova „a 117“.

15.07.2011

152. V § 167 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

15.07.2011

(11) Fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo fyzická osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž registrace byla zrušena, se dopustí přestupku tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.“.

15.07.2011

Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 12 a 13.

15.07.2011

153. V § 167 odst. 12 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo odstavce 11“.

15.07.2011

154. V § 194 odst. 2 se slovo „přestupcích“ nahrazuje slovem „přestupku“.

15.07.2011

155. V § 194 se odstavec 5 zrušuje.

15.07.2011

156. V § 199 odstavec 1 zní:

15.07.2011

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku podle § 115 odst. 5.“.

15.07.2011

157. V § 199 odst. 2 se slova „ , § 11 odst. 4“, slova „ , § 118 odst. 7“ a slova „ , § 119 odst. 4“ zrušují.

15.07.2011

158. V § 199 se doplňuje odstavec 4, který zní:

15.07.2011

(4) Vláda nařízením stanoví limity v eurech pro účely § 35 odst. 2 písm. c) a d), § 36 odst. 2, § 36g odst. 5, § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 podle právního aktu Rady a Evropského parlamentu nebo Evropské komise.“.

15.07.2011

Čl. IV

15.07.2011

Přechodná ustanovení

15.07.2011

1. Prospekt cenného papíru schválený nebo uveřejněný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za prospekt cenného papíru schválený podle § 36c zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

15.07.2011

2. Řízení o žádosti o schválení prospektu nebo dodatku prospektu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neukončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů. V řízení o dodatku prospektu schváleného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

15.07.2011

3. Do 30. června 2021 se § 118 odst. 1, § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahují také na emitenta investičního cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota odpovídá k datu emise částce alespoň 50000 EUR, pokud se jedná o cenné papíry, které byly vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

15.07.2011

ČÁST TŘETÍ

15.07.2011

Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

15.07.2011

Čl. V

15.07.2011

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 361/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

15.07.2011

1. V § 11c odst. 9 se za slovo „rámci“ vkládá slovo „evropského“.

15.07.2011

2. V § 11d odst. 6 se za slova „osob na“ vkládá slovo „evropském“.

15.07.2011

ČÁST ČTVRTÁ

15.07.2011

Změna občanského soudního řádu

15.07.2011

Čl. VI

15.07.2011

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

15.07.2011

1. V § 87 odst. 1 písmeno d) zní:

15.07.2011

d) je sídlo osoby, která organizuje regulovaný trh nebo provozuje mnohostranný obchodní systém, jde-li o spor z obchodu

15.07.2011

1. na jí organizovaném regulovaném trhu, nebo z vypořádání tohoto obchodu, nebo

15.07.2011

2. v jí provozovaném mnohostranném obchodním systému, nebo z vypořádání tohoto obchodu,“.

15.07.2011

2. V § 87 odst. 1 písm. f) se za slovo „sídlo“ vkládá slovo „komoditní“ a slova „burzovního obchodu“ se nahrazují slovy „obchodu na komoditní burze“.

15.07.2011

3. V § 328 odst. 1 písm. b) se slova „kótovaného investičního nástroje“ nahrazují slovy „investičního nástroje přijatého k obchodování na evropském regulovaném trhu101)“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 101 zní:

15.07.2011

101) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

15.07.2011

ČÁST ŠESTÁ

15.07.2011

Změna zákona o účetnictví

15.07.2011

Čl. VIII

15.07.2011

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č. 410/2010 Sb., se mění takto:

15.07.2011

1. V § 19a odst. 1 se slova „regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu36)“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 36 zní:

15.07.2011

36) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

15.07.2011

2. V § 19a odst. 2 a 6, § 22a odst. 2 a § 23a odst. 1 se za slovo „na“ vkládá slovo „evropském“.

15.07.2011

3. V § 19a odst. 2, 3, 5 a 6 a § 23a odst. 1 se slova „se sídlem v členském státě Evropské unie“ zrušují.

15.07.2011

4. V § 19a odst. 3 a 5 se za slovo „z“ vkládá slovo „evropských“.

15.07.2011

5. V § 19a odst. 5 se za slova „obchodování na“ vkládá slovo „evropském“.

15.07.2011

6. V § 22a odst. 2 se slova „cenných papírů se sídlem v členském státě Evropské unie“ zrušují.

15.07.2011

7. V § 27 odst. 5 větě první se slova „tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném regulovaném trhu“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

15.07.2011

8. V § 27 odst. 5 větě třetí se slova „tuzemské burze cenných papírů“ nahrazují slovy „regulovaném trhu“, slovo „zavírací“ se nahrazuje slovem „závěrečná“ a slova „burzou cenných papírů“ se nahrazují slovy „na regulovaném trhu“.

15.07.2011

9. V § 27 odst. 5 větě čtvrté se slova „veden na tuzemské burze cenných papírů a je kótován na zahraničních burzách cenných papírů“ nahrazují slovy „přijat k obchodování na regulovaném trhu a je přijat k obchodování na zahraničním regulovaném trhu, nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“, slovo „zavíracích“ se nahrazuje slovem „závěrečných“ a slova „schválených trzích zahraničních burz cenných papírů“ se nahrazují slovy „zahraničních regulovaných trzích, nebo na zahraničních trzích obdobných regulovanému trhu“.

15.07.2011

10. V § 27 odst. 5 se věta pátá zrušuje.

15.07.2011

ČÁST SEDMÁ

15.07.2011

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

15.07.2011

Čl. IX

15.07.2011

V § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se slova „burze cenných papírů“ nahrazují slovy „regulovaném trhu10)“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

15.07.2011

10) § 55 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

15.07.2011

ČÁST OSMÁ

15.07.2011

Změna zákona o bankách

15.07.2011

Čl. X

15.07.2011

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 41/2011 Sb., se mění takto:

15.07.2011

1. V § 11a odst. 4 písm. b) se slovo „kótovaných“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu15)“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

15.07.2011

15) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

15.07.2011

2. V § 26bb odstavec 1 zní:

15.07.2011

(1) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy podle odstavce 2,

15.07.2011

a) je-li ohrožena stabilita bankovního nebo finančního systému a pokud je to pro odstranění tohoto ohrožení účelné, nebo

15.07.2011

b) pokud již stabilita bankovního nebo finančního systému byla narušena, je-li to pro zmírnění následků tohoto narušení účelné.“.

15.07.2011

3. V § 26bb odstavce 3 a 4 znějí:

15.07.2011

(3) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní banky; zveřejnění na úřední desce jiného úřadu se nevyžaduje. Pokud nepozbylo účinnosti dříve, pozbývá opatření obecné povahy účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.

15.07.2011

(4) Osobami, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy vydaným Českou národní bankou dotčeny, jsou pouze banky nebo pobočky zahraničních bank. Tyto osoby jsou oprávněny podat proti vydanému opatření písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne Česká národní banka, proti takovému rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.“.

15.07.2011

ČÁST DEVÁTÁ

15.07.2011

Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

15.07.2011

Čl. XI

15.07.2011

V § 18 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb., se slova „burze cenných papírů“ nahrazují slovy „regulovaném trhu22)“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 22 zní:

15.07.2011

22) § 55 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

15.07.2011

ČÁST DESÁTÁ

15.07.2011

Změna zákona o daních z příjmů

15.07.2011

Čl. XII

15.07.2011

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb. a zákona č. 348/2010 Sb., se mění takto:

15.07.2011

1. V § 4 odst. 1 písm. zd) se slova „tuzemském nebo zahraničním veřejném trhu“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

15.07.2011

2. V § 17 odst. 1 se slova „a i“ zrušují a za slovo „předpisu30b)“ se vkládají slova „a podílové fondy“.

15.07.2011

3. V § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Podléhá-li podílový fond dohledu České národní banky, má se za to, že podílový fond má na území České republiky své sídlo.“.

15.07.2011

4. V § 20 odstavec 3 zní:

15.07.2011

(3) Došlo-li k převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti, je investiční společnost, která převádí podílový fond, povinna tuto změnu oznámit správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastala.“.

15.07.2011

5. V § 20a úvodní části ustanovení se slova „a § 20 odst. 8“ zrušují.

15.07.2011

6. V § 20a písm. a) se za slovo „připadající“ vkládají slova „na část zdaňovacího období“ a slovo „předpisu,19d)“ se nahrazuje slovem „předpisu16),“.

15.07.2011

7. V § 20a se věta poslední zrušuje.

15.07.2011

8. V § 21 odst. 2 písm. b) se slova „podle § 20 odst. 3“ nahrazují slovy „o položky podle § 34“.

15.07.2011

9. V § 21 odst. 5 se slova „ukončil činnost,19d)“ nahrazují slovy „změnil předmět podnikání a ukončil činnost jako investiční fond16),“ a věta poslední se zrušuje.

15.07.2011

10. V § 25 odst. 3 se slova „burzu cenných papírů28a)“ nahrazují slovy „organizátora regulovaného trhu“.

15.07.2011

11. Poznámka pod čarou č. 28a se zrušuje.

15.07.2011

12. V § 36 odst. 2 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

15.07.2011

w) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z podílu na výnosech16) z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, který byl podílníkům vyplacen bez ohledu na výsledek hospodaření podílového fondu.“.

15.07.2011

13. V § 36 odst. 3 se za větu čtvrtou vkládá věta „Daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou se zaokrouhluje na celé koruny dolů.“.

15.07.2011

14. V § 36 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Za dividendový příjem z podílových listů se nepovažuje podíl na výnosech16) z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, který byl podílníkům vyplacen bez ohledu na výsledek hospodaření podílového fondu.“.

15.07.2011

15. V § 38d odst. 3 se za větu třetí vkládá věta „Správce daně může plátce daně na základě jeho žádosti zprostit v odůvodněných případech povinnosti podat hlášení.“.

15.07.2011

16. V § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 3 se číslo „40“ nahrazuje číslem „25“.

15.07.2011

17. V § 38m odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

15.07.2011

e) za období předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování, za které dosud nebylo daňové přiznání podáno, není-li den předcházející rozhodný den posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku investiční společnosti, která splývající nebo slučovaný fond obhospodařuje,

15.07.2011

f) za období od rozhodného dne splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu, není-li rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu.“.

15.07.2011

18. V § 38m odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „konce“ vkládá slovo „třetího“.

15.07.2011

19. V § 38m odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

15.07.2011

e) předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování,

15.07.2011

f) který je posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku, není-li rozhodný den splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu.“.

15.07.2011

20. V § 38m odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Investiční společnost, která obhospodařuje podílové fondy, je povinna podat jako nedílnou součást daňového přiznání i daňová přiznání za jednotlivé podílové fondy.“.

15.07.2011

21. V § 38m odst. 5 větě poslední se slova „s rozdíly, o které výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšují příjmy upravené podle § 23, vykázanými jednotlivými podílovými fondy“ nahrazují slovy „s daňovými ztrátami jednotlivých podílových fondů“.

15.07.2011

22. V § 38m se doplňuje odstavec 9, který zní:

15.07.2011

(9) Došlo-li ke splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování, přechází daňová povinnost za zrušený podílový fond na nově vznikající nebo přejímající podílový fond nebo zahraniční fond kolektivního investování. Práva a povinnosti zrušeného podílového fondu vykonává nástupnický obhospodařovatel fondu. Nástupnickým obhospodařovatelem fondu se pro účely tohoto zákona rozumí

15.07.2011

a) investiční společnost, která obhospodařuje nově vzniklý nebo přejímající podílový fond nebo zahraniční fond kolektivního investování,

15.07.2011

b) zahraniční investiční společnost, která obhospodařuje nově vzniklý nebo přejímající podílový fond nebo zahraniční fond kolektivního investování, nebo

15.07.2011

c) nově vzniklý nebo přejímající zahraniční fond kolektivního investování, který není obhospodařován investiční společností nebo zahraniční investiční společností.“.

15.07.2011

23. V § 38n odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „U investiční společnosti, která obhospodařuje podílové fondy, se daňová ztráta stanoví samostatně za investiční společnost a odděleně za jednotlivé podílové fondy.“.

15.07.2011

24. V § 38n se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Daňovou ztrátu podílového fondu lze uplatnit i v případě, kdy došlo k převodu podílového fondu na jinou investiční společnost nebo k přeměně investiční společnosti.“.

15.07.2011

25. § 38o zní:

15.07.2011

㤠38o

15.07.2011

(1) Práva a povinnosti podílového fondu při správě daně vykonává investiční společnost, která ho obhospodařuje. Dojde-li v průběhu zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, k převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti, vykonává práva a povinnosti převedeného podílového fondu investiční společnost, která podílový fond obhospodařuje k poslednímu dni zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

15.07.2011

(2) Zahraniční investiční společnost, která obhospodařuje podílový fond, postupuje při stanovení základu daně, daně, daňové ztráty podílového fondu a při správě daně obdobně jako investiční společnost.“.

15.07.2011

26. V § 38r odst. 2 se slova „nebo při přeměně investičního fondu zaniklého bez provedení likvidace na otevřený podílový fond“ zrušují.

15.07.2011

Čl. XIII

15.07.2011

Přechodná ustanovení

15.07.2011

1. Ustanovení § 17 odst. 1 a 3, § 20 odst. 3, § 21 odst. 2 písm. b), § 38fa odst. 1 písm. a) bodu 3, § 38m odst. 5, § 38n odst. 1 a § 38o zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2011.

15.07.2011

2. Rozdíl, o který výdaje (náklady) upravené podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, převyšují příjmy upravené podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a o který nebyl snížen základ daně podílového fondu do konce zdaňovacího období, které započalo v roce 2010, lze snížit základ daně podílového fondu nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které byl tento rozdíl vykázán, obdobně jako při uplatnění vyměřené daňové ztráty.

15.07.2011

3. Ustanovení § 38fa odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2011.

15.07.2011

ČÁST JEDENÁCTÁ

15.07.2011

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

15.07.2011

Čl. XIV

15.07.2011

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

15.07.2011

1. V § 7 odst. 3 písmena b) a c) znějí:

15.07.2011

b) členové orgánů jiného penzijního fondu, pojišťovny1c), banky, osoby s povolením k poskytování investičních služeb, členové orgánů organizátora regulovaného trhu a členové orgánů investičních fondů3) a investičních společností3a); to neplatí pro členy orgánů osob, se kterými penzijní fond tvoří koncern,

15.07.2011

c) zaměstnanci jiného penzijního fondu, depozitáře, organizátora regulovaného trhu, centrálního depozitáře4) a osoby, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti,“.

15.07.2011

2. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

15.07.2011

3. V § 7 odst. 3 písm. d) se slova „zvláštního právního předpisu,“ nahrazují slovem „zákona“.

15.07.2011

4. V § 33 odst. 2 písm. d) se slova „s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu“ nahrazují slovy „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu15)“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

15.07.2011

15) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

15.07.2011

5. V § 33 odst. 7 se slovo „veřejném“ nahrazuje slovy „evropském regulovaném“ a slova „regulovaných trzích“ se nahrazují slovy „zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

15.07.2011

ČÁST DVANÁCTÁ

15.07.2011

Změna zákona o oceňování majetku

15.07.2011

Čl. XV

15.07.2011

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

15.07.2011

1. § 19 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 a 20 zní:

15.07.2011

㤠19

15.07.2011

Oceňování cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu, zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu

15.07.2011

(1) Cenné papíry

15.07.2011

a) tuzemské nebo zahraniční, obchodované na regulovaném trhu19) se oceňují závěrečným kurzem vyhlášeným na regulovaném trhu v den ocenění, a pokud

15.07.2011

1. nebyl v den ocenění cenný papír na regulovaném trhu obchodován, ocení se posledním závěrečným kurzem vyhlášeným na regulovaném trhu v období předcházejících 30 dnů přede dnem ocenění,

15.07.2011

2. nebyl cenný papír na regulovaném trhu obchodován v den ocenění a nebyl na tomto trhu obchodován ani v období předcházejících 30 dnů přede dnem ocenění, ocení se nejnižším dosaženým závěrečným kurzem vyhlášeným ve stejném období na jiném převodním místě v České republice,

15.07.2011

b) tuzemské nebo zahraniční, obchodované pouze na zahraničním regulovaném trhu20) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu se ocení, pokud se cenným papírem

15.07.2011

1. obchoduje na zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu ve státě sídla emitenta, závěrečným kurzem vyhlášeným na tomto trhu ke dni ocenění, a není-li k dispozici, ocení se posledním závěrečným kurzem vyhlášeným na tomto trhu v období uvedeném v písmeni a),

15.07.2011

2. neobchoduje na zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu ve státě sídla emitenta, posledním závěrečným kurzem vyhlášeným na zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu v období uvedeném v písmeni a) ve státě, v němž byl cenný papír přijat k obchodování na příslušném trhu; pokud byl ve stejný den vyhlášen kurz na trhu ve více státech, ocení se nejnižším vyhlášeným závěrečným kurzem.

15.07.2011

(2) Při postupu podle odstavce 1 písm. b) bodu 2 se přednostně uplatní kurz vyhlášený na trzích určených opatřením Ministerstva financí po dohodě s Českou národní bankou. Kurz cenného papíru v zahraniční měně se přepočte kurzem devizového trhu České národní banky platným ke dni ocenění. Pro přepočet měn, které nejsou uvedeny v kurzovním lístku České národní banky, se použije kurz amerického dolaru k této měně vyhlášený ústřední bankou státu s touto měnou.

15.07.2011

(3) Nebyl-li kurz cenného papíru uvedeného v odstavci 1 vyhlášen v období 30 dnů přede dnem ocenění na žádném trhu, ocení se cenný papír podle § 20.

15.07.2011

19) § 55 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

15.07.2011

20) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

15.07.2011

2. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

15.07.2011

3. Nadpis § 20 zní: „Oceňování cenných papírů neobchodovaných na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a cenných papírů nepřijatých k obchodování na těchto trzích“.

15.07.2011

4. V § 20 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Cenné papíry, které nejsou obchodovány na evropském regulovaném trhu ani na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, a cenné papíry, které nebyly přijaty k obchodování na těchto trzích, se oceňují takto:“.

15.07.2011

ČÁST ČTRNÁCTÁ

15.07.2011

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

15.07.2011

Čl. XVII

15.07.2011

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 324/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:

15.07.2011

1. V § 6 odst. 3 se slova „ , nebo burzovní komory podle zvláštního právního předpisu24e)“ zrušují.

15.07.2011

2. Poznámka pod čarou č. 24e se zrušuje.

15.07.2011

3. V § 13 odst. 1 písm. k) se slova „zvláštního právního předpisu,“ nahrazují slovem „zákona“.

15.07.2011

4. V § 13 odst. 1 písm. n) a v § 13 odst. 2 písm. b) se slova „Komise Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komise“.

15.07.2011

5. V § 13 odst. 1 písmeno r) zní:

15.07.2011

r) zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu,“.

15.07.2011

6. V § 13 odst. 1 písm. v) se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komisi“.

15.07.2011

7. V § 13 odst. 1 písm. zb) a zc) se slovo „kótovaných“ zrušuje a za slovo „akcií“ se vkládají slova „přijatých k obchodování na regulovaném trhu“.

15.07.2011

8. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova „regulovaných trhů se sídlem v členském státě Evropské unie,“ nahrazují slovy „evropských regulovaných trhů“.

15.07.2011

9. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

15.07.2011

(4) Česká národní banka uveřejňuje a pravidelně aktualizuje způsobem umožňujícím dálkový přístup v českém a anglickém jazyce seznam právních předpisů, které upravují oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností v oblasti kapitálového trhu a umisťování peněžních prostředků penzijních fondů, a úředních sdělení České národní banky k nim.“.

15.07.2011

ČÁST PATNÁCTÁ

15.07.2011

Změna exekučního řádu

15.07.2011

Čl. XVIII

15.07.2011

V § 33 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 286/2009 Sb., se slova „Burza cenných papírů a“ nahrazují slovy „organizátor regulovaného trhu27),“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 27 zní:

15.07.2011

27) § 37 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

15.07.2011

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

15.07.2011

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

15.07.2011

Čl. XIX

15.07.2011

V § 18 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se slovo „veřejné“ zrušuje a slova „kótovanými cennými papíry“ se nahrazují slovy „cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu19)“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 19 zní:

15.07.2011

19) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

15.07.2011

ČÁST SEDMNÁCTÁ

15.07.2011

Změna zákona o správních poplatcích

15.07.2011

Čl. XX

15.07.2011

V části IV přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 30/2011 Sb., položky 65 a 66 znějí:

15.07.2011

„Položka 65

15.07.2011
1. Přijetí žádosti o udělení
a)bankovní licence bance se sídlem na území České republiky200000
b)bankovní licence zahraniční bance, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky200000
c)povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou200000
d)povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky200000
e)povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky200000
2. Přijetí žádosti o povolení
a)ratingové agentury, která má sídlo na území České republiky200000
b)k činnosti centrálního depozitáře200000
c)k činnosti obchodníka s cennými papíry100000
d)k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie100000
e)k činnosti organizátora regulovaného trhu100000
f)k provozování vypořádacího systému100000
g)k činnosti investiční společnosti nebo k činnosti investičního fondu100000
h)k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování100000
i)ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva100000
j)ke vzniku a činnosti penzijního fondu100000
k)k činnosti platební instituce50000
l)k činnosti instituce elektronických peněz50000
3. Přijetí žádosti o registraci
a)pojišťovacího zprostředkovatele10000
b)samostatného likvidátora pojistných událostí10000
c)investičního zprostředkovatele10000
d)poskytovatele platebních služeb malého rozsahu10000
e)vydavatele elektronických peněz malého rozsahu10000
f)směnárenské činnosti10000
4.Přijetí žádosti o povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí10000
5. Přijetí žádosti o změnu
a)bankovní licence banky se sídlem na území České republiky70000
b)bankovní licence pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě70000
c)v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny70000
d)v rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu70000
e)povolení k činnosti centrálního depozitáře70000
f)povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry35000
g)povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie35000
h)povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu35000
6.Přijetí žádosti o schválení změny pravidel vypořádacího systému35000
7. Přijetí žádosti o změnu
a)povolení k činnosti investiční společnosti35000
b)pravidel platebního systému s neodvolatelností zúčtování35000
c)povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva35000
d)registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu5000
e)registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu5000
f)povolení k činnosti platební instituce20000
g)povolení k činnosti instituce elektronických peněz20000
8. Přijetí žádosti
a)o schválení převodu pojistného kmene nebo jeho částí20000
b)o schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho částí20000
c)o povolení převodu obhospodařování podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti20000
d)o udělení souhlasu s nakládáním aktiv pobočky zajišťovny z třetího státu jako jistiny složené na účet zvlášť k tomu zřízený20000
15.07.2011

Položka 66

15.07.2011
1. Přijetí žádosti o udělení
a)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími banku 20000
b)předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské pojišťovně nebo k jejímu ovládnutí 20000
c)předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské zajišťovně nebo k jejímu ovládnutí 20000
d)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátoru regulovaného trhu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími organizátora regulovaného trhu20000
e)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníku s cennými papíry nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry20000
f)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími centrálního depozitáře20000
g)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond20000
h)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na spořitelním a úvěrním družstvu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími spořitelní a úvěrní družstvo20000
2. Přijetí žádosti o udělení
a)předchozího souhlasu se změnou v osobě člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osobě prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny5000
b)předchozího souhlasu se změnou v osobě vedoucího pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu5000
c)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby organizátora regulovaného trhu5000
d)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry5000
e)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby organizační složky zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby na území České republiky a která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie5000
f)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby centrálního depozitáře5000
g)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu5000
h)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby finanční holdingové osoby5000
3. Přijetí žádosti o schválení
a)osoby ve vedení pojišťovací holdingové osoby5000
b)osoby ve vedení spořitelního a úvěrního družstva5000
c)osoby v orgánech penzijního fondu5000
4. Přijetí žádosti o udělení
a)souhlasu bance k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí20000
b)souhlasu k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka20000
c)souhlasu ke snížení základního kapitálu banky nebo k úhradě ztráty20000
d)předchozího souhlasu k přeměně tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny20000
5. Přijetí žádosti o povolení
a)k fúzi nebo rozdělení investiční společnosti20000
b)k fúzi nebo rozdělení investičního fondu20000
c)k fúzi, k rozdělení nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře nebo společníka nebo k převodu jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry20000
d)k fúzi, k rozdělení nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho společníka nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho akcionáře nebo společníka anebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na organizátora regulovaného trhu20000
e)k rozdělení nebo k fúzi provozovatele vypořádacího systému20000
f)k fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího systému nebo k převodu jmění jiné osoby na centrálního depozitáře20000
6. Přijetí žádosti o udělení
a)souhlasu k fúzi nebo rozdělení spořitelního a úvěrního družstva20000
b)souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí spořitelního a úvěrního družstva20000
c)souhlasu k převodu členských práv člena spořitelního a úvěrního družstva20000
d)souhlasu s rozhodnutím členské schůze o snížení výše základního členského vkladu spořitelního a úvěrního družstva20000
7. Přijetí žádosti
a)o povolení k splynutí podle § 100 zákona upravujícího kolektivní investování20000
b)o povolení k sloučení podle § 100k zákona upravujícího kolektivní investování20000
c)o udělení souhlasu k převodu akcií penzijního fondu v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu penzijního fondu20000
d)o povolení k rozdělení nebo fúzi penzijních fondů20000
8. Přijetí žádosti
a)o povolení k vytvoření podílového fondu30000
b)o povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu30000
c)o schválení změny statutu investičního fondu nebo podílového fondu10000
d)o schválení změny statutu a penzijního plánu penzijního fondu10000
e)o povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na území České republiky50000
f)o změnu povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na území České republiky50000
g)o schválení nebo změnu dražebního řádu dražebníka cenných papírů3000
h)o schválení změny depozitáře investičního fondu nebo podílového fondu5000
i)o schválení změny depozitáře penzijního fondu5000
j)o vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti1000
k)o udělení časově omezeného souhlasu pojišťovně nebo zajišťovně se zvýšením limitů pro jednotlivé položky finanční skladby5000
9. Přijetí žádosti
a)o schválení prospektu cenného papíru nebo emisních podmínek dluhopisu nebo dluhopisového programu včetně kombinované žádosti10000
b)o schválení dodatku prospektu cenného papíru nebo doplňku dluhopisového programu nebo změny emisních podmínek dluhopisu5000
c)o povolení zúžení prospektu cenného papíru5000
d)o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu u povinné nabídky převzetí5000
e)o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu při plnění dodatečné nabídkové povinnosti3000
f)o odložení plnění povinnosti uveřejnit informaci o rozhodnutí učinit nabídku převzetí nebo o vzniku nabídkové povinnosti1000
g)o prodloužení lhůty pro předložení návrhu nabídkového dokumentu1000
h)o prodloužení lhůty pro uveřejnění nabídkového dokumentu1000
i)o schválení prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí1000
j)o povolení výjimky ze zákazu činit právní úkony směřující ke smluvnímu nabytí nebo zcizení účastnických cenných papírů cílové společnosti po dobu závaznosti nabídky převzetí3000
k)o povolení výjimky ze zákazu nabývat účastnické cenné papíry cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí3000
l)o zkrácení nebo prominutí lhůty 1 roku, po kterou platí zákaz učinit další nabídku převzetí3000
m)o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která rozhodný podíl na hlasovacích právech cílové společnosti nenabyla v důsledku vlastního jednání a nemohla rozumně předpokládat, že nabude rozhodný podíl na cílové společnosti3000
n)o vydání rozhodnutí o zániku nabídkové povinnosti3000
o)o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která je v prodlení s plněním nabídkové povinnosti3000
p)o vydání předchozího souhlasu se zdůvodněním výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu10000
15.07.2011

Osvobození

15.07.2011

1. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.

15.07.2011

2. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) je osvobozena Česká exportní banka, a. s.

15.07.2011

ČÁST OSMNÁCTÁ

15.07.2011

Změna insolvenčního zákona

15.07.2011

Čl. XXI

15.07.2011

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 69/2011 Sb., se mění takto:

15.07.2011

1. V § 254 se slova „nebo burzovní“ zrušují.

15.07.2011

2. V § 345 odst. 1 se slova „kótované, podle zvláštního právního předpisu18)“ nahrazují slovy „přijaty k obchodování na regulovaném trhu18)“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 18 zní:

15.07.2011

18) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

15.07.2011

ČÁST DEVATENÁCTÁ

15.07.2011

Změna zákona o nabídkách převzetí

15.07.2011

Čl. XXII

15.07.2011

Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 420/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

15.07.2011

1. V § 1 se slova „trhu v České republice“ nahrazují slovem „trhu6)“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

15.07.2011

6) § 55 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

15.07.2011

2. V § 2 se odstavec 8 zrušuje.

15.07.2011

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 8 až 10.

15.07.2011

3. V § 5 odst. 1 se slova „regulovaném trhu v jednom anebo v několika členských státech kromě České republiky“ nahrazují slovy „jednom nebo více zahraničních regulovaných trzích7)“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

15.07.2011

7) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

15.07.2011

4. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „v České republice“ zrušují.

15.07.2011

5. V § 5 odst. 2 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „regulovaných trzích ve více než jednom členském státě včetně České republiky, ledaže jsou přijaty též na“ nahrazují slovy „více evropských regulovaných trzích8) včetně regulovaného trhu, ledaže jsou přijaty k obchodování též na evropském“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

15.07.2011

8) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

15.07.2011

6. V § 5 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „regulovaných trzích ve více než jednom členském státě včetně České republiky“ nahrazují slovy „více evropských regulovaných trzích včetně regulovaného trhu“ a slova „regulovaných trhů v těchto členských státech“ se nahrazují slovy „těchto evropských regulovaných trhů“.

15.07.2011

7. V § 10 odst. 1 písm. h) se za slovo „označení“ vkládá slovo „evropského“.

15.07.2011

8. V § 13 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou „V případě, že jsou předmětem nabídky převzetí účastnické cenné papíry přijaté k obchodování na zahraničním regulovaném trhu, uveřejňuje se nabídkový dokument též v členském státě, v němž je tento zahraniční trh organizován, způsobem, jaký pro uveřejnění nabídkového dokumentu stanoví právní řád tohoto členského státu.“.

15.07.2011

9. V § 17 odst. 1 písm. e) se slova „trhu podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovem „trhu9)“ a slova „veřejném trhu cenných papírů“ se nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

15.07.2011

9) § 3b odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

15.07.2011

10. V § 25 odst. 1 se za slova „převzetí na“ vkládá slovo „evropském“.

15.07.2011

11. V § 25 odst. 2 a v § 44 odst. 1 písm. c) se za slovo „mimo“ vkládá slovo „evropský“.

15.07.2011

12. V § 27 odst. 1, § 28, § 30 odst. 1 písm. b), § 32 odst. 1 větě třetí, § 43 odst. 3 a v § 44 odst. 2 písm. b) se za slovo „na“ vkládá slovo „evropském“.

15.07.2011

13. V § 30 odst. 1 písm. a) se za slova „uzavřený na“ vkládá slovo „evropském“.

15.07.2011

14. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

15.07.2011

15. V § 35 odst. 1 a v § 49 odst. 1 se za slova „obchodování na“ vkládá slovo „evropském“.

15.07.2011

16. V § 38 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „veřejném trhu s cennými papíry“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu“.

15.07.2011

17. V § 38 odst. 1 písm. b) se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího dohled nad kapitálovým trhem“.

15.07.2011

18. V § 43 odst. 2 se za slova „obchodované na“ vkládá slovo „evropském“.

15.07.2011

19. V § 44 odst. 5 se za slovo „usnesením“ vkládají slova „ustanovit jiného znalce, aby zpracoval další znalecký“.

15.07.2011

20. V § 64 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Cílová společnost, jejíž účastnické cenné papíry nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ve státě jejího sídla a jejíž účastnické cenné papíry byly přijaty současně k obchodování na více evropských regulovaných trzích, které orgán dohledu členského státu do 20. června 2006 nesdělil, že je příslušným pro dohled nad nabídkami převzetí, sama určí, který z orgánů dohledu členských států, v nichž jsou tyto evropské regulované trhy organizovány, bude příslušný vykonávat dohled nad nabídkou převzetí.“.

15.07.2011

21. V § 64 odst. 3 větě poslední se za slovo „organizátorům“ vkládá slovo „evropských“.

15.07.2011

ČÁST DVACÁTÁ

15.07.2011

Změna zákona o auditorech

15.07.2011

Čl. XXIII

15.07.2011

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

15.07.2011

1. V § 2 písm. m) se slova „regulovaném trhu kteréhokoli členského státu Evropské unie nebo“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

15.07.2011

2. V § 47 odst. 1 se slova „v České republice“ zrušují.

15.07.2011

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

15.07.2011

Změna zákona o pojišťovnictví

15.07.2011

Čl. XXIV

15.07.2011

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

15.07.2011

1. V § 70 odst. 1 písm. c), e) a j) se slovo „kótované“ zrušuje a na konci textu písmen c), e) a j) se doplňují slova „přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu38) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

15.07.2011

Poznámka pod čarou č. 38 zní:

15.07.2011

38) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

15.07.2011

2. V § 70 odst. 1 písm. p) se slovo „nekótované“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „ , které nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu38) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

15.07.2011

3. V § 70 odst. 2 písm. a) se slova „regulovaném trhu8) členských států“ nahrazují slovy „zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu v členských státech“.

15.07.2011

4. V § 73 odst. 4 písm. c) se slova „regulovaném finančním trhu“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu38) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

15.07.2011

5. V § 128 odst. 6 se slova „osob činných pro pojišťovnu nebo zajišťovnu“ nahrazují slovy „pojišťovny nebo zajišťovny nebo osob pro ni činných“.


15.07.2011

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

15.07.2011

ÚČINNOST

15.07.2011

Čl. XXV

15.07.2011

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


15.07.2011

Němcová v. r.

15.07.2011

Klaus v. r.

15.07.2011

Nečas v. r.

Přesunout nahoru