PLUS na zkoušku

Zákon č. 152/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 57/2011
Platnost od 06.06.2011
Účinnost od 01.07.2011
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.07.2011

152

01.07.2011

ZÁKON

01.07.2011

ze dne 28. dubna 2011,

01.07.2011

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2011

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.07.2011

ČÁST PRVNÍ

01.07.2011

Změna zákona o pozemních komunikacích

01.07.2011

Čl. I

01.07.2011

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 347/2009 Sb., se mění takto:

01.07.2011

1. V § 1 úvodní část ustanovení zní: „Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje“.

01.07.2011

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

01.07.2011

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.“.

01.07.2011

3. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy21) tím není dotčena.“.

01.07.2011

Poznámka pod čarou č. 21 zní:

01.07.2011

21) Například § 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), § 16 odst. 1 písm. d) a f), § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 3 písm. c), § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.“.

01.07.2011

4. V § 9 odst. 2 a 3, § 18e písm. m) a n), § 40 odst. 1 a 2, odst. 3 písm. c) a d) a odst. 4 písm. a) a § 41 odst. 1 se slova „a spojů“ zrušují.

01.07.2011

5. V § 18e se písmeno g) zrušuje.

01.07.2011

Dosavadní písmena h) až r) se označují jako písmena g) až p).

01.07.2011

6. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 22 až 24 zní:

01.07.2011

„ČÁST PÁTÁ

01.07.2011

BEZPEČNOST POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TRANSEVROPSKÉ SILNIČNÍ SÍTĚ

01.07.2011

§ 18g

01.07.2011

Posouzení stavby a její dokumentace

01.07.2011

(1) Osoba, která žádá o vydání stavebního povolení nebo o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu pozemní komunikace, která je zařazena do transevropské silniční sítě22) je povinna zajistit posouzení dokumentace podle zvláštních předpisů o územním plánování a stavebním řádu5) a stavby samotné z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby (dále jen „audit bezpečnosti pozemních komunikací“).

01.07.2011

(2) Auditu bezpečnosti pozemních komunikací podle odstavce 1 podléhá

01.07.2011

a) návrh dokumentace záměru,

01.07.2011

b) návrh projektové dokumentace,

01.07.2011

c) provedená stavba pro zkušební provoz a

01.07.2011

d) dokončená stavba pro kolaudační souhlas.

01.07.2011

(3) Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je zpráva, která obsahuje zejména souhrnný popis předpokládaných dopadů stavebních, technických a provozních vlastností pozemní komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a návrhy na odstranění nebo snížení předpokládaných rizik, která plynou z vlastností pozemní komunikace pro účastníky silničního provozu. Osoba uvedená v odstavci 1 doplní zprávu vyhodnocením, zda a jakým způsobem vyhověla návrhům obsaženým ve zprávě, a u návrhů, kterým nevyhověla, uvede důvody jejich nepřijetí.

01.07.2011

(4) Osoba uvedená v odstavci 1 předloží speciálnímu stavebnímu úřadu k žádosti o vydání

01.07.2011

a) stavebního povolení zprávu a vyhodnocení u návrhů dokumentace podle odstavce 2 písm. a) a b) a

01.07.2011

b) kolaudačního souhlasu zprávu a vyhodnocení u stavby podle odstavce 2 písm. c) a d).

01.07.2011

(5) Ve stavebním povolení pro stavbu pozemní komunikace podle odstavce 1 speciální stavební úřad uloží provedení zkušebního provozu podle zvláštních předpisů o územním plánování a stavebním řádu5).

01.07.2011

(6) Speciální stavební úřad ve stavebním řízení a v řízení o vydání kolaudačního souhlasu podle zvláštních předpisů o územním plánování a stavebním řádu5) ověří, zda je předložená zpráva a vyhodnocení podle odstavce 4 úplná a zda zpráva byla zpracována k tomu oprávněnou osobou.

01.07.2011

(7) Při zpracování auditu se zohlední zejména vliv okolí pozemní komunikace, vliv součástí a příslušenství pozemní komunikace a jejího připojení na ostatní pozemní komunikace a vliv charakteru provozu na pozemní komunikaci na bezpečnost provozu na této pozemní komunikaci. Minimální obsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací stanoví prováděcí právní předpis.

01.07.2011

§ 18h

01.07.2011

Auditor bezpečnosti pozemních komunikací

01.07.2011

(1) Provádět audit bezpečnosti pozemních komunikací a zpracovávat zprávu o výsledku auditu podle § 18g odst. 3 může pouze fyzická osoba s platným povolením (dále jen „auditor bezpečnosti pozemních komunikací“).

01.07.2011

(2) Povolení podle odstavce 1 vydá Ministerstvo dopravy na žádost žadateli, který je bezúhonný a prokázal odbornou způsobilost k provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

01.07.2011

(3) Ministerstvo dopravy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam jmen a příjmení, identifikačních čísel osoby a sídla nebo místa podnikání auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, kteří jsou držiteli platného osvědčení, a pravidelně jej aktualizuje.

01.07.2011

(4) Za bezúhonného podle odstavce 2 se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku.

01.07.2011

(5) Za účelem zjištění, zda je žadatel bezúhonný, si Ministerstvo dopravy vyžádá podle zvláštního právního předpisu23) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.07.2011

§ 18i

01.07.2011

Odborná způsobilost

01.07.2011

(1) Odbornou způsobilost prokazuje žadatel

01.07.2011

a) absolvováním bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu24) v oblasti technických věd a technologií nebo ukončeným vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s prováděním auditu bezpečnosti pozemních komunikací,

01.07.2011

b) praxí v oblasti bezpečnosti silničního provozu v délce

01.07.2011

1. 3 roky, pokud absolvoval bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program24),

01.07.2011

2. 4 roky, pokud absolvoval vyšší odborné vzdělání, nebo

01.07.2011

3. 5 let, pokud absolvoval střední vzdělání s maturitní zkouškou, a

01.07.2011

c) úspěšným složením zkoušky.

01.07.2011

(2) Zkouška zahrnuje ověření znalostí potřebných pro provedení auditu v rozsahu podle § 18g odst. 7. Zkoušku skládá žadatel před komisí jmenovanou Ministerstvem dopravy. Komise musí být nejméně tříčlenná a mít lichý počet členů. Předsedou komise musí být zaměstnanec zařazený k výkonu práce v Ministerstvu dopravy. O výsledku zkoušky vyhotoví komise protokol, který její předseda předá bez zbytečného odkladu Ministerstvu dopravy a oznámí výsledky zkoušky žadateli.

01.07.2011

(3) Skládat zkoušku může pouze žadatel, který absolvoval školení pro získání potřebných znalostí, dovedností a postupů pro provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací v rozsahu podle § 18g odst. 7.

01.07.2011

(4) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky, rozsah a obsah školení a obory související s auditem bezpečnosti pozemních komunikací.

01.07.2011

§ 18j

01.07.2011

Povinnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací

01.07.2011

(1) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací nesmí provádět audit bezpečnosti pozemních komunikací u staveb pozemních komunikací, na jejichž přípravě anebo provádění se podílel, podílí nebo má podílet sám nebo

01.07.2011

a) jeho příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner, nebo

01.07.2011

b) osoba, s níž je

01.07.2011

1. ve vztahu jako společník, člen orgánů společnosti, družstva nebo jako účastník sdružení,

01.07.2011

2. v základním pracovněprávním vztahu, nebo

01.07.2011

3. ve vztahu obchodním nebo obdobném a tento vztah by mohl ohrozit nezávislost nebo nestrannost auditora bezpečnosti pozemních komunikací.

01.07.2011

(2) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je povinen postupovat při auditu bezpečnosti pozemních komunikací a vyhotovení zprávy podle § 18g odst. 3 nestranně a s řádnou odbornou péčí.

01.07.2011

(3) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je povinen Ministerstvu dopravy sdělit, že přestal splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 18h odst. 4, bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.

01.07.2011

(4) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací je povinen účastnit se pravidelného školení, jehož předmětem je udržování a prohlubování potřebných znalostí, dovedností a postupů pro provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací. Pravidelného školení se auditor bezpečnosti pozemních komunikací zúčastní do konce třetího roku ode dne

01.07.2011

a) vydání povolení podle § 18h odst. 1, nebo

01.07.2011

b) konání předchozího pravidelného školení.

01.07.2011

(5) Rozsah a obsah pravidelného školení stanoví prováděcí právní předpis.

01.07.2011

§ 18k

01.07.2011

Odnětí povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací

01.07.2011

(1) Ministerstvo dopravy odejme povolení podle § 18h odst. 1 auditoru bezpečnosti pozemních komunikací, který

01.07.2011

a) přestal být bezúhonný,

01.07.2011

b) opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti podle § 18j odst. 1 nebo 2,

01.07.2011

c) nezúčastnil se pravidelného školení podle § 18j odst. 4, nebo

01.07.2011

d) o odnětí požádal.

01.07.2011

(2) Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, kterému bylo povolení odejmuto podle odstavce 1 písm. b), může o vydání nového povolení požádat až po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení.

01.07.2011

§ 18l

01.07.2011

Akreditace k poskytování školení

01.07.2011

(1) Školení podle § 18i odst. 3 a § 18j odst. 4 může poskytovat pouze osoba, které byla udělena akreditace k provozování této činnosti Ministerstvem dopravy.

01.07.2011

(2) Akreditaci udělí Ministerstvo dopravy osobě, která doloží, že

01.07.2011

a) má vytvořen plán pro zajištění školení, ve kterém vymezí organizaci, rozsah a způsob školení, včetně dozoru,

01.07.2011

b) školení budou zajišťovat odborně způsobilé osoby, které mají ukončené vzdělání podle § 18i odst. 2 písm. a) a 5 let praxe v oblasti posuzování bezpečnosti pozemních komunikací,

01.07.2011

c) má právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování školení a

01.07.2011

d) uhradila Ministerstvu dopravy správní poplatek.

01.07.2011

(3) Osoba, které byla udělena akreditace k poskytování školení, je povinna

01.07.2011

a) zajišťovat školení podle vytvořeného plánu,

01.07.2011

b) zajišťovat školení odborně způsobilými osobami a

01.07.2011

c) mít po celou dobu provozování své činnosti právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování školení a mít tyto prostory a vybavení po celou dobu k dispozici.

01.07.2011

(4) Ministerstvo dopravy odejme akreditaci k poskytování školení osobě, která opakovaně nebo hrubým způsobem porušila povinnosti podle odstavce 3.

01.07.2011

(5) Ministerstvo dopravy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam jmen a příjmení, obchodních firem nebo názvů, identifikačních čísel osoby a sídel nebo míst podnikání osob, kterým udělilo akreditaci, a pravidelně jej aktualizuje.

01.07.2011

§ 18m

01.07.2011

Prohlídka pozemní komunikace

01.07.2011

(1) Vlastník pozemní komunikace podle § 18g odst. 1, jejíž úsek je zařazen do Centrální evidence pozemních komunikací podle § 29a odst. 1 písm. e), zajistí bez zbytečného odkladu provedení prohlídky tohoto úseku. Prohlídka se zaměří na posouzení dopadů zejména stavebních, technických a provozních vlastností pozemní komunikace na bezpečnost pozemní komunikace.

01.07.2011

(2) Prohlídka musí být provedena skupinou nejméně 3 fyzických osob, z nichž alespoň jedna musí být auditorem bezpečnosti pozemních komunikací.

01.07.2011

(3) Na činnost auditora bezpečnosti pozemních komunikací při provádění prohlídky se § 18j odst. 1 a 2 vztahují obdobně.

01.07.2011

(4) Po ukončení prohlídky zpracuje auditor bezpečnosti pozemních komunikací zprávu o výsledcích prohlídky obsahující zejména popis zjištěných rizik a návrhy nápravných opatření včetně posloupnosti jejich provedení. Při zpracování zprávy auditor bezpečnosti pozemních komunikací zohlední obsah předchozích zpráv o výsledcích prohlídek posuzovaného úseku pozemní komunikace, byly-li zpracovány, a údaje o dopravních nehodách na posuzovaném úseku pozemní komunikace. Před zpracováním zprávy auditor bezpečnosti pozemních komunikací projedná její obsah s vlastníkem dotčené pozemní komunikace.

01.07.2011

(5) Zprávu o výsledcích prohlídky předá auditor bezpečnosti pozemních komunikací vlastníku dotčené pozemní komunikace.

01.07.2011

(6) Při péči o pozemní komunikaci podle § 9 odst. 4 vlastník zajistí provedení nápravných opatření uvedených ve zprávě, pokud je to technicky možné a ekonomicky únosné při zajištění řádné péče o síť pozemních komunikací v jeho vlastnictví a její plánovaný rozvoj. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena3).

01.07.2011

22) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě.
Písmeno F části 8 přílohy II Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.

01.07.2011

23) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

01.07.2011

24) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.07.2011

Dosavadní části pátá až osmá se označují jako části šestá až devátá.

01.07.2011

7. Poznámka pod čarou č. 9 zní:

01.07.2011

9) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 20 odst. 1 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
§ 16 odst. 1 písm. d) a f), § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 3 písm. c), § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.“.

01.07.2011

8. V § 20 odst. 4 a § 21c odst. 6 se slova „státního rozpočtu“ nahrazují slovy „Státního fondu dopravní infrastruktury“.

01.07.2011

9. V § 20a odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.

01.07.2011

10. V § 20a odst. 1 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která včetně poznámek pod čarou č. 25 a 26 znějí:

01.07.2011

f) obecní nebo městské policie opatřené nápisem „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“25),

01.07.2011

g) Vězeňské služby České republiky se zvláštním barevným provedením a označením podle zvláštního právního předpisu26),

01.07.2011

25) Vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou s provádí zákon o obecní policii.

01.07.2011

26) Vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.07.2011

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena h) až l).

01.07.2011

11. V § 20a odst. 1 písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 11c) zní:

01.07.2011

j) při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva11c),

01.07.2011

11c) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.07.2011

12. V § 22 odst. 2 se za slova „emisní třídy vozidla,“ vkládají slova „druhu vozidla,“.

01.07.2011

13. V § 22b se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Nevrácené kauce jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury.“.

01.07.2011

14. V § 25 odst. 7 písm. b) se za slovo „komunikace“ vkládají slova „nebo jinak narušovat provoz na pozemní komunikaci“.

01.07.2011

15. V § 25 se doplňují odstavce 14 a 15, které znějí:

01.07.2011

(14) V případě, že je v podmínkách zvláštního užívání podle odstavce 6 písm. a) požadován k zabezpečení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu policejní doprovod, je osoba, na jejíž žádost bylo povolení vystaveno, povinna uhradit náklady s tímto spojené Policii České republiky.

01.07.2011

(15) Prováděcí předpis stanoví výši náhrad za poskytnutí policejního doprovodu.“.

01.07.2011

16. V § 29a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

01.07.2011

d) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do transevropské silniční sítě22), jež jsou v provozu déle než 3 roky, s vysokým počtem dopravních nehod, při nichž došlo k usmrcení osoby, v poměru k intenzitě provozu na pozemní komunikaci, a

01.07.2011

e) informace o úsecích pozemních komunikací zařazených do transevropské silniční sítě22), u nichž by odstranění nebo snížení rizik plynoucích z vlastností pozemní komunikace pro účastníky provozu na pozemních komunikacích vedlo k výraznému snížení nákladů vynakládaných v důsledku dopravních nehod, při současném zohlednění nákladů na odstranění nebo snížení těchto rizik.“.

01.07.2011

17. V § 29a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.07.2011

(2) Informace podle odstavce 1 písm. d) a e) se vyhodnocují a aktualizují nejméně jednou za 3 roky.“.

01.07.2011

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

01.07.2011

18. V § 29a odst. 4 se slovo „informace“ nahrazuje slovem „údaje“.

01.07.2011

19. V § 29a odst. 8 se slovo „informací“ nahrazuje slovem „údajů“.

01.07.2011

20. Nadpis části sedmé zní: „OCHRANA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH STYK S OKOLÍM“.

01.07.2011

21. V § 30 odst. 3 písmeno a) se na konci textu slovo „staveb“ nahrazuje slovem „budov“ a dále se doplňuje text „odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí27)“.

01.07.2011

Poznámka pod čarou č. 27 zní:

01.07.2011

27) § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 344/1992 Sb.“.

01.07.2011

22. V § 30 odst. 3 písm. b) se v celém textu nahrazují slova „stavbami“, „staveb“ slovy „budovami“, „budov“.

01.07.2011

23. V § 31 odst. 1 písmeno c) zní:

01.07.2011

c) příslušného orgánu Policie České republiky, jde-li o silniční ochranné pásmo silnice, s výjimkou rychlostní komunikace, a místní komunikace.“.

01.07.2011

24. V § 38 odst. 1 se za slova „bezúplatně ji“ vkládají slova „ , spolu se silničním pozemkem, na němž je náhradní pozemní komunikace umístěna,“.

01.07.2011

25. V 38a se doplňuje odstavec 9, který zní:

01.07.2011

(9) Odesílatel nesmí v dokladech, které vydal k přepravované zásilce, uvést nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost.“.

01.07.2011

26. V § 38d se odstavec 2 zrušuje.

01.07.2011

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

01.07.2011

27. V § 40 odst. 7 se písmena b) a e) zrušují.

01.07.2011

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

01.07.2011

28. V § 40 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „K projednání přestupků uvedených v § 42a odst. 3 je místně příslušný celní úřad, který přestupek zjistil jako první.“.

01.07.2011

29. V § 42a odst. 4 se na konci textu písmene e) slovo „nebo“ zrušuje, čárka se nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

01.07.2011

30. V § 42a odst. 7 písmeno d) zní:

01.07.2011

d) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m) a odstavců 2 a 3,“.

01.07.2011

31. V § 42a odst. 7 písm. e) se slova „a odstavce 4 písm. f)“ zrušují.

01.07.2011

32. V § 42a se odstavec 8 zrušuje.

01.07.2011

33. V § 42b odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

01.07.2011

u) jako odesílatel zásilky vydá k přepravované zásilce doklad, v němž uvede nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, pokud vozidlo, které zásilku přepravuje, překročí při nízkorychlostním nebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem10), s výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav.“.

01.07.2011

34. V § 42b odst. 5 písm. a) se slova „a s)“ nahrazují slovy „ , s) a u)“.

01.07.2011

35. V § 42b se odstavec 6 zrušuje.

01.07.2011

36. V § 43 odst. 2 se slova „ , s výjimkou správního deliktu podle § 42b odst. 1 písm. r), kde určení výměry pokuty stanoví zvláštní právní předpis“ zrušují.

01.07.2011

37. V § 43 se doplňuje odstavec 9, který zní:

01.07.2011

(9) S výjimkou překročení největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav není řidič vozidla odpovědný za přestupek podle § 42a odst. 4 písm. c) a e), pokud prokáže, že odesílatel nebo provozovatel vozidla mu vydal k přepravované zásilce doklad, v němž uvedl nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a při převzetí zásilky nemohl provést kontrolu hmotnosti zásilky.“.

01.07.2011

38. Za § 43 se vkládají nové § 43a až 43c, které včetně nadpisů znějí:

01.07.2011

㤠43a

01.07.2011

Vybírání kaucí

01.07.2011

(1) Celník je oprávněn vybrat kauci od 5000 Kč do 50000 Kč od řidiče motorového vozidla

01.07.2011

a) který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 až 4 a u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení,

01.07.2011

b) kterému byla v blokovém řízení uložena pokuta za přestupek uvedený v § 42a odst. 2 až 4 a u kterého je důvodné podezření, že uloženou pokutu neuhradí, nebo

01.07.2011

c) v případě, že provozovatel tohoto vozidla je podezřelý ze spáchání správního deliktu uvedeného v § 42b odst. 2 písm. a) až e) a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu.

01.07.2011

(2) Policista je oprávněn vybrat kauci od 5000 Kč do 50000 Kč od řidiče motorového vozidla, který je podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 42a odst. 2 a 4 a u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení.

01.07.2011

(3) Kauci nelze vybrat od osoby, která požívá imunit a výsad podle zákona nebo mezinárodního práva.

01.07.2011

(4) Při výběru kauce policista nebo celník poučí řidiče o důsledku vybrání kauce a podmínkách jejího vracení a vystaví písemné potvrzení o převzetí kauce. V písemném potvrzení musí být uveden důvod uložení kauce, její výše a úřad, který je příslušný k vedení řízení o přestupku nebo správním deliktu.

01.07.2011

(5) Jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce vydá policista nebo celník řidiči, jedno vyhotovení doručí v případě uvedeném v odstavci 1 písm. c) bez zbytečného odkladu provozovateli vozidla a jedno vyhotovení ponechá pro evidenční účely Policie České republiky nebo Celní správy.

01.07.2011

(6) V případě, že kauci vybral policista, Policie České republiky předá jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce úřadu příslušnému k vedení řízení o přestupku nebo o správním deliktu a převede vybranou kauci nejpozději následující pracovní den na bankovní účet tohoto úřadu. V případě, že kauci vybral celník a k vedení řízení o přestupku nebo o správním deliktu není příslušný celní úřad, předá Celní správa jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce úřadu příslušnému k vedení řízení o přestupku nebo o správním deliktu a převede vybranou kauci nejpozději následující pracovní den na bankovní účet tohoto úřadu.

01.07.2011

§ 43b

01.07.2011

Vracení a propadnutí kaucí

01.07.2011

(1) Kauce se vrátí v plné výši, jestliže

01.07.2011

a) byla věc odložena, řízení o přestupku zastaveno nebo v řízení o přestupku nebyla uložena pokuta v případě vybrání kauce podle § 43a odst. 1 písm. a),

01.07.2011

b) byla uhrazena pokuta uložená v blokovém řízení v případě vybrání kauce podle § 43a odst. 1 písm. b), nebo

01.07.2011

c) nebyla v řízení o správním deliktu uložena provozovateli vozidla pokuta v případě vybrání kauce podle § 43a odst. 1 písm. c).

01.07.2011

(2) Je-li v řízení o přestupku nebo o správním deliktu uložena pokuta, započte se vybraná kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení. Toto započtení musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo správní delikt. Započtení kauce na zaplacení pokuty lze provést teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek nebo správní delikt. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta, vrátí se řidiči část kauce zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty.

01.07.2011

(3) Kauce nebo její zbývající část podle odstavců 1 a 2 se vrátí do 5 pracovních dní od nabytí právní moci rozhodnutí v řízení o přestupku nebo o správním deliktu nebo ode dne uhrazení pokuty uložené v blokovém řízení.

01.07.2011

(4) Kauce propadne, jestliže pokuta uložená v blokovém řízení není uhrazena ve lhůtě její splatnosti.

01.07.2011

(5) Propadlá kauce je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost úřadu, který je příslušný k vedení řízení o přestupku nebo správním deliktu.

01.07.2011

(6) Kauci podle § 43a odst. 1 a 2 lze složit též u úřadu příslušného k vedení řízení o přestupku nebo správním deliktu, pokud řidič kauci nesložil podle § 43a odst. 1 a 2 a celník nebo policista postupoval podle § 43c. Ustanovení odstavců 1 až 5 a § 43a odst. 3 až 5 se použijí obdobně.

01.07.2011

§ 43c

01.07.2011

Zabránění v jízdě

01.07.2011

(1) Je-li celník nebo policista oprávněn vybrat od řidiče motorového vozidla kauci podle § 43a a řidič kauci na výzvu celníka nebo policisty nesloží, přikáže celník nebo policista řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší místo, které je z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vhodné k odstavení vozidla, a

01.07.2011

a) zabrání mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „technický prostředek“), nebo

01.07.2011

b) zakáže pokračovat v jízdě a zadrží řidiči doklady k vozidlu a k nákladu.

01.07.2011

(2) Náklady spojené s jízdou motorového vozidla do místa odstavení a náklady na zabránění v jízdě vozidla jdou k tíži řidiče nebo provozovatele vozidla. Odpovědnost řidiče nebo provozovatele vozidla za motorové vozidlo, náklad a přepravované osoby není jeho odstavením dotčena.

01.07.2011

(3) Při postupu podle odstavce 1 poučí celník nebo policista řidiče o podmínkách uvolnění vozidla nebo vrácení zadržených dokladů a vystaví potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a k nákladu. V potvrzení uvede výši kauce, kterou určil podle § 43a odst. 1 nebo 2, a správní orgán příslušný k vedení řízení o přestupku nebo správním deliktu.

01.07.2011

(4) Jedno vyhotovení potvrzení podle odstavce 3 vydá celník nebo policista řidiči, jedno vyhotovení doručí v případě uvedeném v § 43a odst. 1 písm. c) bez zbytečného odkladu provozovateli vozidla a jedno vyhotovení ponechá pro evidenční účely Policie České republiky nebo Celní správy.

01.07.2011

(5) Doklady k vozidlu a k nákladu zadržené podle odstavce 1 písm. b) předá Policie České republiky nebo Celní správa v případě, že k vedení řízení o přestupku nebo o správním deliktu není příslušný celní úřad, nejpozději následující pracovní den po jejich zadržení úřadu příslušnému k vedení řízení o přestupku nebo o správním deliktu.

01.07.2011

(6) Celní úřad nebo Policie České republiky nebo úřad příslušný k vedení řízení o přestupku nebo správním deliktu zajistí uvolnění vozidla nebo vrácení dokladů k vozidlu a k nákladu, jestliže

01.07.2011

a) byla složena kauce podle § 43a,

01.07.2011

b) byla věc odložena nebo řízení o přestupku zastaveno nebo nebyla uložena pokuta v řízení o přestupku nebo o správním deliktu, nebo

01.07.2011

c) byla uhrazena pokuta uložená v blokovém řízení nebo v řízení o přestupku nebo správním deliktu.

01.07.2011

(7) Technický prostředek k zabránění v jízdě nebo zákaz pokračovat v jízdě nelze použít, pokud by vozidlo tvořilo překážku provozu na pozemních komunikacích nebo jsou-li ve vozidle převážena živá zvířata.“.

01.07.2011

39. V § 46 odst. 1 se za slova „podle § 21 odst. 3“ vkládají slova „ , výši bonusu podle § 21d odst. 3“.

01.07.2011

40. V § 46 odst. 2 se slova „a spojů“ zrušují, za slova „§ 16 odst. 3,“ se vkládají slova „§ 18g odst. 7, § 18i odst. 4, § 18j odst. 5,“, za slova „§ 21c odst. 2, 4 a 8,“ se vkládají slova „§ 21d odst. 2,“, za slova „§ 25 odst. 13“ se vkládají slova „§ 25 odst. 15“, slova „§ 29a odst. 7“ se nahrazují slovy „§ 29a odst. 8“ a slova „§ 38d odst. 7“ se nahrazují slovy „§ 38d odst. 6“.

01.07.2011

Čl. II

01.07.2011

Přechodná ustanovení

01.07.2011

1. Fyzická osoba, která podá žádost o vydání povolení k provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací podle § 18h odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a která doloží, že v době před nabytím účinnosti tohoto zákona absolvovala školení zabývající se posuzováním dopadů vlastností pozemních komunikací na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nemusí absolvovat školení podle § 18i odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.07.2011

2. Povinnost zajistit provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace se nevztahuje na stavby pozemních komunikací, u kterých byla zpracována dokumentace záměru přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.07.2011

ČÁST DRUHÁ

01.07.2011

Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

01.07.2011

Čl. III

01.07.2011

Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 347/2009 Sb., se mění takto:

01.07.2011

1. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „převody výnosů silniční daně“ nahrazují slovy „výnos silniční daně podle zvláštního právního předpisu9)“.

01.07.2011

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

01.07.2011

9) § 5 písm. a) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.“.

01.07.2011

2. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „převody podílu z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv“ nahrazují slovy „podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů podle zvláštního právního předpisu10)“.

01.07.2011

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

01.07.2011

10) § 5 písm. b) zákona č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

01.07.2011

3. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „převody výnosů“ nahrazují slovem „výnosy“.

01.07.2011

4. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:

01.07.2011

e) výnosy z mýtného5) a nevrácených kaucí5),“.

01.07.2011

5. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

01.07.2011

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.07.2011

ČÁST TŘETÍ

01.07.2011

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

01.07.2011

Čl. IV

01.07.2011

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb. a zákona č. 30/2011 Sb., se mění takto:

01.07.2011

1. V § 5 odstavce 3 a 4 znějí:

01.07.2011

(3) Ministerstvo umožní Policii České republiky nepřetržitý dálkový přístup k informacím z centrálního registru vozidel.

01.07.2011

(4) Ministerstvo umožní obecní policii, správním orgánům krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nepřetržitý dálkový přístup k informacím z centrálního registru vozidel, pokud došlo k porušení zvláštního zákona4a).“.

01.07.2011

2. V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

01.07.2011

(5) Ministerstvo poskytne z centrálního registru silničních vozidel způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup údaje podle § 4 odst. 4 písm. a), b), f), l) a m)

01.07.2011

a) provozovateli systému elektronického mýtného podle zvláštního právního předpisu4a) pro účely vymáhání dlužného mýtného,

01.07.2011

b) Celní správě pro účely výkonu dozoru nad plněním povinností provozovatele vozidel v systému elektronického mýtného.“.

01.07.2011

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

01.07.2011

3. V § 91 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 6“.

01.07.2011

ČÁST ČTVRTÁ

01.07.2011

Změna zákona o správních poplatcích

01.07.2011

Čl. V

01.07.2011

V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 30/2011 Sb., se za položku 36 vkládá nová položka 36a, která zní:

01.07.2011

„Položka 36a

01.07.2011

a) Vydání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací Kč 300

01.07.2011

b) Udělení akreditace k provádění školení pro získání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací Kč 2000“.

01.07.2011

ČÁST PÁTÁ

01.07.2011

Změna zákona o živnostenském podnikaní

01.07.2011

Čl. VI

01.07.2011

V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 52 zní:

01.07.2011

k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52).

01.07.2011

52) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 152/2011 Sb.“.


01.07.2011

ČÁST ŠESTÁ

01.07.2011

ÚČINNOST

01.07.2011

Čl. VII

01.07.2011

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.


01.07.2011

Němcová v. r.

01.07.2011

Klaus v. r.

01.07.2011

Nečas v. r.

Přesunout nahoru