PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 139/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony

Částka 53/2011
Platnost od 27.05.2011
Účinnost od 27.05.2011
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
27.05.2011

139

27.05.2011

ZÁKON

27.05.2011

ze dne 27. dubna 2011,

27.05.2011

kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony

27.05.2011

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


27.05.2011

ČÁST PRVNÍ

27.05.2011

Změna zákona o platebním styku

27.05.2011

Čl. I

27.05.2011

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., se mění takto:

27.05.2011

1. V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

27.05.2011

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

27.05.2011

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES.“.

27.05.2011

2. V § 1 a v § 133 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

27.05.2011

3. V § 1 písm. d) se za slova „vydavatelů elektronických peněz“ vkládají slova „(dále jen „vydavatel“)“ a na konci textu písmene d) se doplňují slova „(dále jen „držitel“)“.

27.05.2011

4. V § 2 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova „ledaže se nejedná o platební službu (§ 3 odst. 3),“.

27.05.2011

5. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „který se uskutečňuje bezhotovostním převodem peněžních prostředků z platebního účtu nebo na platební účet“ nahrazují slovy „jestliže jsou peněžní prostředky od uživatele přijaty nebo uživateli dány k dispozici bezhotovostně“.

27.05.2011

6. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

27.05.2011

f) inkasem provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo svému poskytovateli.“.

27.05.2011

7. V § 2 odst. 2 písm. c) a v § 2 odst. 3 písm. c) se slova „elektronických peněz“ zrušují.

27.05.2011

8. V § 2 odst. 2 písmeno d) zní:

27.05.2011

d) hostitelským členským státem členský stát, který není domovským členským státem poskytovatele nebo vydavatele a ve kterém má poskytovatel nebo vydavatel pobočku, obchodního zástupce nebo ve kterém dočasně jinak poskytuje služby,“.

27.05.2011

9. V § 2 odst. 2 písm. h) bod 1 zní:

27.05.2011

1. v případě právnické osoby její statutární orgán, člen jejího statutárního orgánu, její ředitel, prokurista nebo jiná osoba, která jiným způsobem skutečně řídí její činnost, v případě platební instituce (§ 7) a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (§ 36) také osoba, která skutečně řídí jejich činnost v oblasti poskytování platebních služeb, a v případě instituce elektronických peněz (§ 46) a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (§ 53) také osoba, která skutečně řídí jejich činnost v oblasti vydávání elektronických peněz nebo poskytování platebních služeb; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, rozumí se vedoucí osobou fyzická osoba, která jménem této právnické osoby funkci statutárního orgánu nebo jeho člena vykonává,“.

27.05.2011

10. V § 2 odst. 2 písm. h) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „a v případě poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (§ 36) také osoba, která skutečně řídí jeho činnost v oblasti poskytování platebních služeb“.

27.05.2011

11. V § 2 odst. 2 písmeno j) zní:

27.05.2011

j) obchodním zástupcem ten, kdo na základě smlouvy s poskytovatelem jedná při uzavírání smlouvy o platebních službách nebo při poskytování platebních služeb jménem poskytovatele, nebo ten, kdo na základě smlouvy s vydavatelem jedná při distribuci nebo zpětné výměně elektronických peněz jménem vydavatele; obchodním zástupcem není zaměstnanec ani prokurista poskytovatele nebo vydavatele,“.

27.05.2011

12. V § 3 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

27.05.2011

c) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz

27.05.2011

1. plátce,

27.05.2011

2. příjemce, nebo

27.05.2011

3. plátce prostřednictvím příjemce,

27.05.2011

jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr,

27.05.2011

d) provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz

27.05.2011

1. plátce,

27.05.2011

2. příjemce, nebo

27.05.2011

3. plátce prostřednictvím příjemce,

27.05.2011

jestliže poskytovatel poskytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr,“.

27.05.2011

13. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova „ , nejedná-li se o platební transakci podle písmene g)“ zrušují.

27.05.2011

14. V § 3 odst. 1 písm. f) se za slova „poskytovatele plátce“ vkládají slova „(poukazování peněz)“ a slovo „nebo“ se zrušuje.

27.05.2011

15. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „za vydavatelem elektronických peněz“ nahrazují slovy „vůči tomu, kdo ji vydal“.

27.05.2011

16. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „v hodnotě ne nižší, než je hodnota vydávaných elektronických peněz,“ nahrazují slovy „za účelem provádění platebních transakcí“.

27.05.2011

17. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „jako platební prostředek“ zrušují a slova „vydavatelem elektronických peněz“ se nahrazují slovy „tím, kdo ji vydal“.

27.05.2011

18. V § 4 odstavec 2 zní:

27.05.2011

(2) Elektronickými penězi není peněžní hodnota, která nemůže být použita k provedení jiné platební transakce než platební transakce uvedené v § 3 odst. 3 písm. c) bodě 4 nebo v § 3 odst. 3 písm. d) bodě 7.“.

27.05.2011

19. Nadpis části druhé zní: „OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT PLATEBNÍ SLUŽBY A VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE“.

27.05.2011

20. V § 5 úvodní části ustanovení se za slovo „služby“ vkládají slova „jako podnikání“.

27.05.2011

21. V § 6 úvodní části ustanovení se za slovo „peníze“ vkládají slova „jako podnikání“.

27.05.2011

22. V § 8 odstavec 3 zní:

27.05.2011

(3) Poskytnutí úvěru je činností podle odstavce 1 písm. b), jestliže

27.05.2011

a) souvisí s poskytnutím platební služby uvedené v § 3 odst. 1 písm. d), e) nebo g) a tato platební služba je uvedena v povolení k činnosti platební instituce,

27.05.2011

b) úvěr není poskytnut z peněžních prostředků, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce,

27.05.2011

c) kapitál platební instituce je přiměřený celkové částce poskytnutých úvěrů a

27.05.2011

d) úvěr má být podle smlouvy uzavřené mezi platební institucí a dlužníkem splacen nejpozději do jednoho roku; to neplatí v případě, že je úvěr poskytnut v České republice.“.

27.05.2011

23. V § 9 odst. 1 písm. i) se za slovo „účast“ vkládá slovo „pouze“ a slova „z hlediska potřeby“ se zrušují.

27.05.2011

24. V § 9 odst. 1 se na konci písmene l) čárka nahrazuje tečkou a písmeno m) se zrušuje.

27.05.2011

25. V § 9 odst. 2 větě první se slova „byla schválena Parlamentem, ratifikována a vyhlášena a jíž je Česká republika vázána“ nahrazují slovy „je součástí právního řádu“, slova „umožnit osobám“ se nahrazují slovy „umožnit žadateli“ a na konci textu věty první se doplňují slova „a jestliže právní řád státu, v němž má žadatel sídlo, nebrání účinné ochraně peněžních prostředků, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce“.

27.05.2011

26. V § 9 odst. 2 větě druhé se slova „tyto osoby“ nahrazují slovy „platební instituci se sídlem ve státě, který není členským státem,“.

27.05.2011

27. V § 10 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

27.05.2011

28. V § 10 se odstavec 3 zrušuje.

27.05.2011

29. V § 11 se slovo „každou“ zrušuje.

27.05.2011

30. V § 11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

27.05.2011

(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému oznamovatel přiloží doklady osvědčující změnu údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti nebo jejích přílohách, na jejichž základě bylo povolení k činnosti uděleno. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

27.05.2011

31. V nadpise nad označením § 12 se slovo „Odnětí“ nahrazuje slovy „Zánik a odnětí“.

27.05.2011

32. V § 12 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

27.05.2011

(1) Povolení k činnosti platební instituce zanikne dnem

27.05.2011

a) zrušení platební instituce,

27.05.2011

b) nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku platební instituce nebo nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku platební instituce,

27.05.2011

c) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým Česká národní banka udělila povolení k činnosti instituce elektronických peněz (§ 46), nebo dnem, který je v rozhodnutí uveden jako den vzniku povolení, nebo

27.05.2011

d) zápisu platební instituce do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu (§ 36).“.

27.05.2011

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

27.05.2011

33. V § 12 odst. 3 písm. a) se slova „při poskytování platebních služeb nebo“ a slova „nebo podmínky stanovené v povolení“ zrušují.

27.05.2011

34. V § 12 odst. 3 se na začátek písmene b) vkládají slova „platební instituce“.

27.05.2011

35. V § 12 odstavec 4 zní:

27.05.2011

(4) Česká národní banka informuje veřejnost způsobem umožňujícím dálkový přístup o tom, že došlo k zániku nebo odnětí povolení k činnosti platební instituce.“.

27.05.2011

36. V § 13 větě první se za slovo „dne“ vkládají slova „zániku nebo“ a za slovo „ten“ se vkládají slova „jehož povolení zaniklo nebo“.

27.05.2011

37. V § 13 větě druhé se slovo „spolehlivě“ zrušuje a za slovo „dne“ se vkládají slova „zániku nebo“.

27.05.2011

38. V § 13 větě poslední se za slovo „ten“ vkládají slova „jehož povolení k činnosti platební instituce zaniklo nebo“.

27.05.2011

39. V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

27.05.2011

(2) Odstavec 1 se nepoužije pro činnosti, které je ten, jehož povolení k činnosti platební instituce zaniklo nebo komu bylo odňato, oprávněn nadále vykonávat na základě jiného oprávnění.“.

27.05.2011

40. V § 14 se slovo „platí“ nahrazuje slovy „použijí se“.

27.05.2011

41. V § 15 odst. 2 písm. a) se slova „nebo podmínky stanovené v povolení“ zrušují.

27.05.2011

42. V § 15 odst. 2 písm. c) se slova „platební instituce“ nahrazují slovem „žadatele“.

27.05.2011

43. V § 15 odst. 3 se slovo „platí“ nahrazuje slovy „použijí se“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“.

27.05.2011

44. V § 19 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

27.05.2011

45. V § 20 odst. 1 písm. b) se slova „do konce“ nahrazují slovy „po uplynutí“, slova „vloženy nebo převedeny na samostatný účet“ se nahrazují slovy „uloženy na samostatném účtu“ a slova „v této lhůtě“ se zrušují.

27.05.2011

46. V § 22 odst. 3 úvodní části ustanovení se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

27.05.2011

47. V § 22 se doplňuje odstavec 7, který zní:

27.05.2011

(7) Jestliže byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo jestliže byl konkurs zrušen proto, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, postupuje likvidátor obdobně podle odstavců 4 a 5.“.

27.05.2011

48. V § 23 odst. 3 se slovo „žadatel“ nahrazuje slovem „oznamovatel“.

27.05.2011

49. V § 24 větě první, § 44 odst. 1 a v § 45 se slovo „platí“ nahrazuje slovy „se použijí“.

27.05.2011

50. V § 26 odst. 2 se za slovo „významné“ vkládá slovo „provozní“.

27.05.2011

51. V § 26 odst. 3 se za slovo „Významnou“ vkládá slovo „provozní“.

27.05.2011

52. V § 26 odst. 4 se slovo „žadatel“ nahrazuje slovem „oznamovatel“.

27.05.2011

53. V § 28 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo jemuž bylo odňato“.

27.05.2011

54. V § 29 odst. 1 se slova „poskytovat platební služby nebo“ zrušují.

27.05.2011

55. V § 29 odst. 2 se slovo „žadatel“ nahrazuje slovem „oznamovatel“.

27.05.2011

56. V § 31 odst. 1 se slova „poskytovat platební služby uvedené v povolení k činnosti platební instituce“ nahrazují slovy „vykonávat činnosti uvedené v § 8, k jejichž výkonu je oprávněna na základě povolení“ a slova „ , a vykonávat činnosti uvedené v § 8 odst. 1 písm. b) a c)“ se zrušují.

27.05.2011

57. V části druhé hlavě II se díl 5 včetně nadpisu zrušuje.

27.05.2011

58. V § 36 odst. 1 větě druhé se slova „§ 8 platí“ nahrazují slovy „Ustanovení § 8 se použije“.

27.05.2011

59. V § 36 odst. 2 se slova „v Evropském hospodářském prostoru“ nahrazují slovy „v České republice“.

27.05.2011

60. V § 37 odst. 1 písm. a) se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a pobočku v České republice“.

27.05.2011

61. V § 37 se odstavec 3 zrušuje.

27.05.2011

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

27.05.2011

62. V § 39 se slovo „každou“ zrušuje.

27.05.2011

63. V § 39 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

27.05.2011

(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému oznamovatel přiloží doklady osvědčující změnu údajů uvedených v žádosti o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu nebo jejích přílohách, na jejichž základě byl do tohoto registru zapsán. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

27.05.2011

64. V § 40 úvodní části ustanovení se slovo „ , jestliže“ nahrazuje slovem „dnem“.

27.05.2011

65. V § 40 odst. 1 písm. a) se slovo „poskytovatel“ nahrazuje slovy „smrti poskytovatele“, slovo „zemře“ se zrušuje a slova „zanikne, nebo“ se nahrazují slovy „jeho zrušení,“.

27.05.2011

66. V § 40 odst. 1 písm. b) se slova „bylo vydáno“ nahrazují slovy „nabytí právní moci“ a slova „jestliže byl insolvenční návrh zamítnut proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení“ se nahrazují slovy „nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku poskytovatele platebních služeb malého rozsahu“.

27.05.2011

67. V § 40 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

27.05.2011

c) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým Česká národní banka udělila poskytovateli platebních služeb malého rozsahu povolení k činnosti platební instituce nebo povolení k činnosti instituce elektronických peněz (§ 46), nebo dnem, který je v rozhodnutí uveden jako den vzniku povolení, nebo

27.05.2011

d) zápisu poskytovatele platebních služeb malého rozsahu do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu (§ 53)“.

27.05.2011

68. V § 40 odst. 4 se slovo „ , který“ nahrazuje slovy „do 30 dní ode dne, kdy“ a za slovo „instituce“ se vkládají slova „nebo žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz“.

27.05.2011

69. V § 41 větě druhé se slovo „spolehlivě“ zrušuje.

27.05.2011

70. V § 41 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

27.05.2011

(2) Odstavec 1 se nepoužije pro činnosti, které je ten, jehož registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu zanikla nebo byla zrušena, oprávněn nadále vykonávat na základě jiného oprávnění.“.

27.05.2011

71. V § 42 se slovo „platí“ nahrazuje slovy „použijí se“, slovo „ustanovení“ se zrušuje a za slova „písm. b),“ se vkládají slova „a odst. 3,“.

27.05.2011

72. V § 43 odst. 2 písm. b) se slova „poskytovatele platebních služeb malého rozsahu“ nahrazují slovem „žadatele“.

27.05.2011

73. V § 43 odst. 3 se slovo „platí“ nahrazuje slovy „se použije“.

27.05.2011

74. V § 44 odstavec 2 zní:

27.05.2011

(2) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu nesmí uživateli poskytovat úroky ani jiné výhody závislé na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce.“.

27.05.2011

75. V části druhé hlava IV včetně nadpisu zní:

27.05.2011

„HLAVA IV

27.05.2011

INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

27.05.2011

Díl 1

27.05.2011

Základní ustanovení

27.05.2011

§ 46

27.05.2011

(1) Instituce elektronických peněz je právnická osoba, která je oprávněna vydávat elektronické peníze na základě povolení k činnosti instituce elektronických peněz, které jí udělila Česká národní banka.

27.05.2011

(2) Na základě uděleného povolení k činnosti instituce elektronických peněz je instituce elektronických peněz oprávněna

27.05.2011

a) vydávat elektronické peníze,

27.05.2011

b) poskytovat platební služby, které se týkají elektronických peněz,

27.05.2011

c) poskytovat platební služby, které se netýkají elektronických peněz, uvedené v povolení k činnosti instituce elektronických peněz,

27.05.2011

d) provádět činnosti související s činnostmi uvedenými v písmenech a) až c), včetně poskytování úvěrů, a

27.05.2011

e) provozovat platební systém s výjimkou platebního systému s neodvolatelností zúčtování.

27.05.2011

(3) Poskytnutí úvěru je činností podle odstavce 2 písm. d), jestliže

27.05.2011

a) souvisí s poskytnutím platební služby uvedené v § 3 odst. 1 písm. d), e) nebo g) a tato platební služba je uvedena v povolení k činnosti instituce elektronických peněz,

27.05.2011

b) úvěr není poskytnut z peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které byly instituci elektronických peněz svěřeny k provedení platební transakce,

27.05.2011

c) kapitál instituce elektronických peněz je přiměřený celkové částce poskytnutých úvěrů a

27.05.2011

d) úvěr má být podle smlouvy uzavřené mezi institucí elektronických peněz a dlužníkem splacen nejpozději do jednoho roku; to neplatí v případě, že je úvěr poskytnut v České republice.

27.05.2011

Díl 2

27.05.2011

Povolení k činnosti instituce elektronických peněz

27.05.2011

§ 47

27.05.2011

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti instituce elektronických peněz žadateli,

27.05.2011

a) který je právnickou osobou,

27.05.2011

b) který má sídlo i skutečné sídlo v České republice,

27.05.2011

c) který má počáteční kapitál alespoň ve výši stanovené tímto zákonem (§ 52a odst. 1),

27.05.2011

d) jehož obchodní plán včetně předpokládaného rozpočtu na první 3 účetní období je podložen reálnými ekonomickými propočty,

27.05.2011

e) jehož věcné, technické, personální a organizační předpoklady jsou vhodné z hlediska řádného a obezřetného vydávání elektronických peněz a poskytování platebních služeb,

27.05.2011

f) jehož řídicí a kontrolní systém splňuje požadavky stanovené tímto zákonem (§ 52c),

27.05.2011

g) který zabezpečuje ochranu peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které mu uživatelé svěřili k provedení platební transakce,

27.05.2011

h) jehož případné podnikání spočívající v jiné činnosti než ve vydávání elektronických peněz a v poskytování platebních služeb nepředstavuje podstatnou hrozbu pro finanční stabilitu instituce elektronických peněz ani nemůže bránit účinnému výkonu dohledu nad činností instituce elektronických peněz,

27.05.2011

i) na němž mají kvalifikovanou účast pouze osoby, které jsou důvěryhodné a způsobilé zajistit řádné a obezřetné vedení instituce elektronických peněz,

27.05.2011

j) jehož úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad činností instituce elektronických peněz; při úzkém propojení s osobou, která se řídí právním řádem státu, který není členským státem, nesmí tento právní řád ani způsob jeho uplatňování bránit účinnému výkonu dohledu nad činností instituce elektronických peněz,

27.05.2011

k) jehož vedoucí osoby jsou důvěryhodné z hlediska řádného a obezřetného vydávání elektronických peněz a poskytování platebních služeb,

27.05.2011

l) jehož vedoucí osoby, které skutečně řídí činnost v oblasti vydávání elektronických peněz a poskytování platebních služeb, jsou odborně způsobilé a mají dostatečné zkušenosti z hlediska řádného a obezřetného vydávání elektronických peněz a poskytování platebních služeb.

27.05.2011

(2) Odstavec 1 písm. b) se nepoužije, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, vyplývá povinnost umožnit žadateli se sídlem ve státě, který není členským státem, vydávat v České republice elektronické peníze za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v České republice a jestliže právní řád státu, v němž má žadatel sídlo, nebrání účinné ochraně peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které byly žadateli svěřeny k provedení platební transakce. Pro instituci elektronických peněz se sídlem ve státě, který není členským státem, se § 52m a 52n nepoužijí.

27.05.2011

(3) Žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 1. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

27.05.2011

§ 48

27.05.2011

(1) Rozhodnutí o žádosti o povolení k činnosti instituce elektronických peněz Česká národní banka vydá do 3 měsíců ode dne zahájení řízení.

27.05.2011

(2) V rozhodnutí o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz Česká národní banka uvede, které platební služby, které se netýkají elektronických peněz, je instituce elektronických peněz oprávněna poskytovat.

27.05.2011

(3) Instituce elektronických peněz oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti nebo jejích přílohách, na jejichž základě bylo povolení k činnosti uděleno.

27.05.2011

(4) Oznámení podle odstavce 3 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému oznamovatel přiloží doklady osvědčující změnu údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti nebo jejích přílohách, na jejichž základě bylo povolení k činnosti uděleno. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

27.05.2011

Zánik a odnětí povolení k činnosti instituce elektronických peněz

27.05.2011

§ 49

27.05.2011

(1) Povolení k činnosti instituce elektronických peněz zanikne dnem

27.05.2011

a) zrušení instituce elektronických peněz,

27.05.2011

b) nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku instituce elektronických peněz nebo nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku instituce elektronických peněz,

27.05.2011

c) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým Česká národní banka udělila instituci elektronických peněz povolení k činnosti platební instituce, nebo dnem, který je uveden v rozhodnutí jako den vzniku povolení, nebo

27.05.2011

d) zápisu instituce elektronických peněz do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu nebo do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu (§ 53).

27.05.2011

(2) Česká národní banka odejme povolení k činnosti instituce elektronických peněz, jestliže o to instituce elektronických peněz požádá.

27.05.2011

(3) Česká národní banka může odejmout povolení k činnosti instituce elektronických peněz, jestliže

27.05.2011

a) instituce elektronických peněz opakovaně nebo závažným způsobem porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností podle § 46 odst. 2,

27.05.2011

b) instituce elektronických peněz nesplňuje podmínky pro udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz,

27.05.2011

c) instituce elektronických peněz nezačala do 12 měsíců ode dne udělení povolení vydávat elektronické peníze ani poskytovat platební služby týkající se elektronických peněz,

27.05.2011

d) instituce elektronických peněz nevydávala elektronické peníze ani neposkytovala platební služby týkající se elektronických peněz po dobu delší než 6 měsíců, nebo

27.05.2011

e) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů nebo v důsledku jiného nedovoleného postupu instituce elektronických peněz.

27.05.2011

(4) Česká národní banka informuje veřejnost způsobem umožňujícím dálkový přístup o tom, že došlo k zániku nebo odnětí povolení k činnosti instituce elektronických peněz.

27.05.2011

§ 50

27.05.2011

(1) Ode dne zániku nebo odnětí povolení k činnosti instituce elektronických peněz nesmí ten, jehož povolení zaniklo nebo komu bylo odňato, vykonávat činnosti podle § 46 odst. 2. Peněžní prostředky, které mu byly svěřeny k provedení platební transakce, musí být vydány uživatelům. Peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, musí být vydány držitelům. Jestliže nelze určit, jaká část peněžních prostředků předaných držitelem nebo uživatelem instituci elektronických peněz je určena pro platební transakce, musí být držiteli nebo uživateli vrácena taková část peněžních prostředků, o kterou do 1 roku ode dne zániku nebo odnětí povolení k činnosti instituce elektronických peněz požádá. Do vypořádání závazků vůči držitelům a uživatelům se ten, jehož povolení k činnosti instituce elektronických peněz zaniklo nebo komu bylo povolení k činnosti instituce elektronických peněz odňato, i nadále považuje za instituci elektronických peněz.

27.05.2011

(2) Odstavec 1 se nepoužije pro činnosti, které je ten, jehož povolení k činnosti instituce elektronických peněz zaniklo nebo komu bylo odňato, oprávněn nadále vykonávat na základě jiného oprávnění.

27.05.2011

Změna rozsahu povolení k činnosti instituce elektronických peněz

27.05.2011

§ 51

27.05.2011

Podá-li instituce elektronických peněz žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz a které má uvedeny ve svém povolení k činnosti, použijí se obdobně § 47 odst. 1 písm. d) až j) a l), § 47 odst. 3 a § 48.

27.05.2011

§ 52

27.05.2011

(1) Česká národní banka zúží rozsah platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz a které má instituce elektronických peněz uvedeny ve svém povolení k činnosti, jestliže o to instituce elektronických peněz požádá.

27.05.2011

(2) Česká národní banka může zúžit rozsah platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz a které má instituce elektronických peněz uvedeny ve svém povolení k činnosti, jestliže

27.05.2011

a) instituce elektronických peněz opakovaně nebo závažným způsobem porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností podle § 46 odst. 2,

27.05.2011

b) instituce elektronických peněz nesplňuje podmínky pro udělení povolení k poskytování některé platební služby, nebo

27.05.2011

c) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů nebo v důsledku jiného nedovoleného postupu žadatele.

27.05.2011

(3) Pro zúžení rozsahu platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz a které má instituce elektronických peněz uvedeny ve svém povolení k činnosti, se použijí obdobně § 49 odst. 4 a § 50.

27.05.2011

Díl 3

27.05.2011

Některé podmínky výkonu činnosti instituce elektronických peněz

27.05.2011

§ 52a

27.05.2011

Kapitál

27.05.2011

(1) Počáteční kapitál instituce elektronických peněz musí činit alespoň částku odpovídající 350000 eur.

27.05.2011

(2) Instituce elektronických peněz průběžně udržuje kapitálovou přiměřenost. Kapitál instituce elektronických peněz zároveň nesmí klesnout pod minimální výši počátečního kapitálu stanovenou v odstavci 1.

27.05.2011

(3) V žádosti o povolení k činnosti instituce elektronických peněz žadatel uvede přístup, který bude instituce elektronických peněz uplatňovat při výpočtu kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz. Česká národní banka v rozhodnutí o povolení k činnosti instituce elektronických peněz tento přístup schválí, jestliže je vhodný z hlediska řádného poskytování platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz, nebo vzhledem k poměrům žadatele; jinak stanoví jiný vhodný přístup. Stanovený přístup může Česká národní banka později změnit, jestliže se změní okolnosti nebo podmínky, za nichž byl přístup stanoven.

27.05.2011

(4) Česká národní banka může na základě vyhodnocení řídicího a kontrolního systému instituce elektronických peněz rozhodnout, že instituce elektronických peněz je povinna průběžně udržovat kapitálovou přiměřenost ve výši až o 20 % vyšší nebo až o 20 % nižší, než je stanoveno v odstavci 2 větě první.

27.05.2011

(5) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla pro výpočet výše kapitálu instituce elektronických peněz, jakož i pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti, včetně jednotlivých přístupů, které instituce elektronických peněz může uplatňovat při výpočtu kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz.

27.05.2011

§ 52b

27.05.2011

Nabývání, pozbývání, zvyšování a snižování kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz a její ovládnutí

27.05.2011

(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě oznámí předem České národní bance svůj záměr

27.05.2011

a) nabýt kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz,

27.05.2011

b) pozbýt kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz,

27.05.2011

c) zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %,

27.05.2011

d) snížit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo 20 %,

27.05.2011

e) stát se osobou ovládající instituci elektronických peněz, nebo

27.05.2011

f) přestat ovládat instituci elektronických peněz.

27.05.2011

(2) Jestliže osoba nebo osoby jednající ve shodě, které učinily oznámení podle odstavce 1 písm. a), c) nebo e) nejsou důvěryhodné nebo způsobilé z hlediska potřeby zajistit řádné a obezřetné vedení instituce elektronických peněz, vysloví Česká národní banka nesouhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo s ovládnutím instituce elektronických peněz. To platí obdobně i v případě, že oznámení nebylo v rozporu s odstavcem 1 písm. a), c) nebo e) učiněno. Řízení o vyslovení nesouhlasu lze zahájit do 60 pracovních dní ode dne, kdy České národní bance oznámení podle odstavce 1 písm. a), c) nebo e) došlo nebo kdy se Česká národní banka dozvěděla, že oznámení nebylo v rozporu s odstavcem 1 písm. a), c) nebo e) učiněno. Shledá-li Česká národní banka před uplynutím lhůty k zahájení řízení o vyslovení nesouhlasu, že osoba nebo osoby jednající ve shodě, které učinily oznámení podle odstavce 1 písm. a), c) nebo e) jsou důvěryhodné nebo způsobilé z hlediska potřeby zajistit řádné a obezřetné vedení instituce elektronických peněz, tuto skutečnost jim sdělí.

27.05.2011

(3) Jestliže Česká národní banka vysloví nesouhlas podle odstavce 2, osoba, která učinila oznámení podle odstavce 1 písm. a), c) nebo e) nebo která oznámení v rozporu s odstavcem 1 písm. a), c) nebo e) neučinila, nesmí vykonávat hlasovací práva spojená s účastí na instituci elektronických peněz v rozsahu, v němž byla účast nabyta nebo zvýšena.

27.05.2011

(4) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise. V případě oznámení podle odstavce 1 písm. a), c) nebo e) oznamovatel k tiskopisu přiloží doklady osvědčující jeho vlastnosti z hlediska potřeby zajistit řádné a obezřetné vedení instituce elektronických peněz. Vzory tiskopisů a obsahy jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

27.05.2011

§ 52c

27.05.2011

Řídicí a kontrolní systém

27.05.2011

(1) Instituce elektronických peněz zavede a udržuje řídicí a kontrolní systém, který je vhodný z hlediska řádného a obezřetného vydávání elektronických peněz a poskytování platebních služeb a z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Řídicí a kontrolní systém musí být ucelený a přiměřený povaze, rozsahu a složitosti činností instituce elektronických peněz a musí zajišťovat řádné a plynulé vydávání elektronických peněz a poskytování platebních služeb.

27.05.2011

(2) Řídicí a kontrolní systém zahrnuje

27.05.2011

a) organizační předpoklady a předpoklady řádné správy a řízení společnosti, a to vždy

27.05.2011

1. zásady a postupy řízení,

27.05.2011

2. organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovací pravomoci, v rámci kterého se současně stanoví postupy pro zamezení možného vzniku střetu zájmů a vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a

27.05.2011

3. řádné administrativní a účetní postupy,

27.05.2011

b) systém řízení rizik, který vždy zahrnuje

27.05.2011

1. pravidla přístupu instituce elektronických peněz k rizikům, kterým instituce elektronických peněz je nebo může být vystavena, včetně rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a rizika likvidity,

27.05.2011

2. postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik a

27.05.2011

3. postupy přijímání opatření vedoucích k omezení rizik,

27.05.2011

c) pravidla vnitřní kontroly, jejichž součástí je vždy

27.05.2011

1. vnitřní audit,

27.05.2011

2. průběžná kontrola dodržování povinností instituce elektronických peněz plynoucích z tohoto zákona a jiných právních předpisů.

27.05.2011

(3) Součástí organizačních předpokladů podle odstavce 2 písm. a) jsou vždy

27.05.2011

a) pravidla pro vedení evidence peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které byly instituci elektronických peněz svěřeny k provedení platební transakce,

27.05.2011

b) pravidla pro vyřizování stížností a reklamací držitelů a uživatelů a

27.05.2011

c) systém vnitřní komunikace.

27.05.2011

(4) Pravidla vnitřní kontroly podle odstavce 2 písm. c) zahrnují také

27.05.2011

a) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací a při zohlednění jejich charakteru a

27.05.2011

b) pravidla kontroly činnosti obchodních zástupců, jejichž prostřednictvím instituce elektronických peněz poskytuje platební služby.

27.05.2011

(5) Instituce elektronických peněz je povinna průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému.

27.05.2011

(6) Způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz stanoví prováděcí právní předpis.

27.05.2011

Ochrana peněžních prostředků

27.05.2011

§ 52d

27.05.2011

(1) Peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které byly instituci elektronických peněz svěřeny k provedení platební transakce, nejsou vkladem podle zákona upravujícího činnost bank.

27.05.2011

(2) Instituce elektronických peněz vydá elektronické peníze neprodleně poté, co přijala peněžní prostředky, proti jejichž přijetí mají být elektronické peníze vydány.

27.05.2011

§ 52e

27.05.2011

(1) Peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které byly instituci elektronických peněz svěřeny k provedení platební transakce, musí být

27.05.2011

a) drženy odděleně od vlastních peněžních prostředků instituce elektronických peněz a od peněžních prostředků jiných osob s výjimkou ostatních peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které byly instituci elektronických peněz svěřeny k provedení platební transakce, a

27.05.2011

b) po uplynutí pracovního dne následujícího po dni, kdy je instituce elektronických peněz obdržela, uloženy na samostatném účtu instituce elektronických peněz u banky, spořitelního a úvěrního družstva, zahraniční banky se sídlem v členském státě nebo zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky, nebo musí být investovány do likvidních aktiv s nízkým rizikem, pokud je instituce elektronických peněz nepředá příjemci nebo jinému poskytovateli.

27.05.2011

(2) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže instituce elektronických peněz uzavřela pojistnou smlouvu nebo za ni byla poskytnuta jiná srovnatelná záruka, na jejichž základě mají držitelé a uživatelé právo na plnění ve výši odpovídající právu na vydání peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které byly instituci elektronických peněz svěřeny k provedení platební transakce, v případě, že instituce elektronických peněz není schopna toto právo uspokojit sama, zejména v případě vydání rozhodnutí o úpadku instituce elektronických peněz.

27.05.2011

(3) Uzavřít pojistnou smlouvu podle odstavce 2 jako pojistitel může pouze pojišťovna nebo zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání se sídlem v členském státě nebo se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky, jestliže tyto osoby nejsou členy stejné skupiny jako instituce elektronických peněz. Poskytnout jinou srovnatelnou záruku podle odstavce 2 může pouze banka, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banka nebo zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání se sídlem v jiném členském státě nebo se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky, jestliže tyto osoby nejsou členy stejné skupiny jako instituce elektronických peněz.

27.05.2011

(4) Prováděcí právní předpis stanoví aktiva, do kterých může instituce elektronických peněz investovat peněžní prostředky podle odstavce 1 písm. b).

27.05.2011

(5) Z důvodů zvláštního zřetele hodných může Česká národní banka opatřením obecné povahy dočasně zakázat institucím elektronických peněz investovat peněžní prostředky podle odstavce 1 písm. b), proti kterým byly vydány elektronické peníze, do aktiv stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 4, jejichž druh tímto opatřením současně vymezí. Přitom Česká národní banka přihlédne k bezpečnosti, splatnosti a hodnotě těchto aktiv.

27.05.2011

(6) Opatření obecné povahy podle odstavce 5 může nabýt účinnosti před provedením řízení o tomto opatření podle správního řádu, a to před projednáním jeho návrhu dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může Česká národní banka lhůty stanovené správním řádem pro zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, pro oznámení jeho veřejného projednání a pro podání připomínek nebo námitek k opatření obecné povahy zkrátit až na 3 dny.

27.05.2011

§ 52f

27.05.2011

(1) Jestliže nelze určit, jaká část peněžních prostředků předaných držitelem nebo uživatelem instituci elektronických peněz je určena pro platební transakce, je instituce elektronických peněz povinna chránit podle § 52e takovou část těchto peněžních prostředků, která odpovídá odhadu na základě údajů z předchozích období.

27.05.2011

(2) Jestliže instituce elektronických peněz přijímá od držitele peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, formou přijetí platebního prostředku, platí, že peněžní prostředky byly přijaty v okamžiku, kdy byl platebním prostředkem dán platební příkaz. V takovém případě chrání instituce elektronických peněz tyto peněžní prostředky podle § 52e teprve poté, co byly připsány na její platební účet nebo jí dány k dispozici, nejpozději však po uplynutí 5 pracovních dní ode dne vydání elektronických peněz.

27.05.2011

§ 52g

27.05.2011

(1) Bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku instituce elektronických peněz, je zvláštní insolvenční správce povinen vydat peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které byly instituci elektronických peněz svěřeny k provedení platební transakce, držitelům a uživatelům. Jestliže nelze spolehlivě určit, jaká část peněžních prostředků předaných držitelem nebo uživatelem instituci elektronických peněz je určena pro platební transakce, je zvláštní insolvenční správce povinen vydat peněžní prostředky, které byly instituci elektronických peněz svěřeny a mohly být použity k provedení platební transakce.

27.05.2011

(2) Zvláštní insolvenční správce zveřejní do 15 dnů ode dne svého ustanovení alespoň ve 2 celostátně distribuovaných denících v každém státě, na jehož území instituce elektronických peněz podniká nebo podnikala, výzvu držitelům, kterým instituce elektronických peněz vydala elektronické peníze, a uživatelům, kteří instituci elektronických peněz svěřili peněžní prostředky k provedení platební transakce, aby se o peněžní prostředky přihlásili, včetně lhůt a poučení o následcích jejich marného uplynutí.

27.05.2011

(3) Zvláštní insolvenční správce vydá do 7 měsíců ode dne zveřejnění podle odstavce 2 peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které byly instituci elektronických peněz svěřeny k provedení platební transakce, držitelům a uživatelům, kteří se o tyto peněžní prostředky přihlásili do

27.05.2011

a) 3 měsíců ode dne zveřejnění podle odstavce 2 a doložili své právo na jejich vydání, nebo

27.05.2011

b) 6 měsíců ode dne zveřejnění podle odstavce 2 a jejichž právo na jejich vydání vyplývá z evidence instituce elektronických peněz.

27.05.2011

(4) Zvláštní insolvenční správce zpeněží aktiva uvedená v § 52e odst. 1 písm. b). Pojistné plnění nebo plnění ze záruky podle § 52e odst. 2 a 3 vyplácí povinná osoba zvláštnímu insolvenčnímu správci.

27.05.2011

(5) Jestliže peněžní prostředky uvedené v § 52e odst. 1, výtěžek zpeněžených aktiv podle odstavce 4 a pojistné plnění nebo plnění ze záruky podle § 52e odst. 2 a 3 nepostačují k plnému uspokojení všech držitelů a uživatelů uvedených v odstavci 3, uspokojí se práva těchto držitelů a uživatelů poměrně.

27.05.2011

(6) V rozsahu, v němž právo na vydání peněžních prostředků podle odstavce 1 nebylo uspokojeno postupem podle odstavců 2 až 5, se příslušná pohledávka považuje za včas a řádně přihlášenou ve smyslu zákona upravujícího úpadek.

27.05.2011

(7) Jestliže byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo jestliže byl konkurs zrušen proto, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, postupuje likvidátor obdobně podle odstavců 4 a 5.

27.05.2011

Vydávání a distribuce elektronických peněz a poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce instituce elektronických peněz

27.05.2011

§ 52h

27.05.2011

(1) Instituce elektronických peněz nesmí vydávat elektronické peníze prostřednictvím osoby, která při vydávání elektronických peněz jedná jejím jménem; to neplatí pro zaměstnance ani prokuristu instituce elektronických peněz.

27.05.2011

(2) Instituce elektronických peněz může poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, jestliže

27.05.2011

a) řídicí a kontrolní systém obchodního zástupce je vhodný z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a

27.05.2011

b) obchodní zástupce, který je fyzickou osobou, a vedoucí osoby obchodního zástupce, který je právnickou osobou, jsou důvěryhodné, odborně způsobilé a mají dostatečné zkušenosti z hlediska řádného a obezřetného poskytování platebních služeb.

27.05.2011

(3) Instituce elektronických peněz, která má v úmyslu poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, to oznámí České národní bance.

27.05.2011

(4) Oznámení podle odstavce 3 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému oznamovatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 2. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

27.05.2011

§ 52i

27.05.2011

(1) Při distribuci elektronických peněz nebo poskytování platebních služeb institucí elektronických peněz prostřednictvím obchodního zástupce v hostitelském členském státě se použije obdobně § 52m. Před zápisem obchodního zástupce do seznamu institucí elektronických peněz požádá Česká národní banka o stanovisko orgán dohledu hostitelského členského státu a k tomuto stanovisku přihlédne.

27.05.2011

(2) Při distribuci elektronických peněz nebo poskytování platebních služeb zahraniční institucí elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě prostřednictvím obchodního zástupce v České republice sdělí Česká národní banka orgánu dohledu domovského členského státu této instituce elektronických peněz na jeho žádost své stanovisko k této skutečnosti.

27.05.2011

(3) Má-li Česká národní banka důvodné podezření, že v souvislosti s distribucí elektronických peněz nebo s poskytováním platebních služeb zahraniční institucí elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě prostřednictvím obchodního zástupce v České republice může dojít ke zvýšení nebezpečí legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu orgánu dohledu domovského členského státu této instituce elektronických peněz.

27.05.2011

Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby

27.05.2011

§ 52j

27.05.2011

(1) Instituce elektronických peněz, která má v úmyslu svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se k vydávání elektronických peněz nebo k poskytování platebních služeb jiné osobě, to oznámí České národní bance.

27.05.2011

(2) Výkon významné provozní činnosti vztahující se k vydávání elektronických peněz nebo k poskytování platebních služeb může platební instituce svěřit jiné osobě jen tehdy, pokud tím nedojde k podstatnému zhoršení fungování řídicího a kontrolního systému instituce elektronických peněz, podstatnému snížení možnosti České národní banky vykonávat dohled nad činností instituce elektronických peněz, nebo přenesení odpovědnosti osob vykonávajících obchodní vedení instituce elektronických peněz na jiné osoby.

27.05.2011

(3) Významnou provozní činností podle odstavce 2 je provozní činnost, jejíž neprovedení nebo nesprávné provedení by podstatně narušilo soustavné plnění povinností instituce elektronických peněz stanovených tímto zákonem.

27.05.2011

(4) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému oznamovatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 a 3. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

27.05.2011

Informační povinnost

27.05.2011

§ 52k

27.05.2011

(1) Instituce elektronických peněz poskytuje České národní bance informace o své finanční situaci, o výsledcích svého hospodaření, o plnění podmínek výkonu své činnosti a informace o obchodních zástupcích, jejichž prostřednictvím distribuuje elektronické peníze v jiném členském státě nebo poskytuje platební služby.

27.05.2011

(2) Instituce elektronických peněz informuje Českou národní banku s dostatečným předstihem o každé podstatné změně opatření týkajících se ochrany peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze.

27.05.2011

(3) Obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

27.05.2011

Uchovávání dokumentů a záznamů

27.05.2011

§ 52l

27.05.2011

(1) Instituce elektronických peněz uchovává dokumenty a záznamy, které se týkají plnění povinností instituce elektronických peněz podle této hlavy, alespoň po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty nebo záznamy vznikly. Povinnost uchovávat dokumenty podle jiných právních předpisů tím není dotčena.

27.05.2011

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 má i právní nástupce instituce elektronických peněz a ten, jehož povolení k činnosti instituce elektronických peněz zaniklo nebo jemuž bylo odňato.

27.05.2011

Díl 4

27.05.2011

Výkon činnosti instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě

27.05.2011

§ 52m

27.05.2011

Výkon činnosti instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě

27.05.2011

(1) Instituce elektronických peněz, která má v úmyslu začít vykonávat činnosti uvedené v § 46 odst. 2 v hostitelském členském státě, to oznámí České národní bance. Pokud má instituce elektronických peněz v úmyslu vykonávat činnosti uvedené v § 46 odst. 2 prostřednictvím pobočky, uvede v oznámení také údaje o organizační struktuře a způsobu řízení pobočky.

27.05.2011

(2) Česká národní banka sdělí orgánu dohledu hostitelského členského státu do 1 měsíce ode dne, kdy jí oznámení podle odstavce 1 došlo, obchodní firmu instituce elektronických peněz, její sídlo a další údaje obsažené v oznámení.

27.05.2011

(3) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému oznamovatel přiloží doklady osvědčující údaje uvedené v oznámení. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

27.05.2011

§ 52n

27.05.2011

Výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republice

27.05.2011

(1) Zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě může v České republice vykonávat činnosti uvedené v § 46 odst. 2, k jejichž výkonu je oprávněna na základě povolení, které jí bylo uděleno orgánem dohledu jejího domovského členského státu.

27.05.2011

(2) Má-li Česká národní banka důvodné podezření, že v souvislosti s výkonem činností zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě prostřednictvím pobočky v České republice může dojít ke zvýšení nebezpečí legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu orgánu dohledu domovského členského státu této instituce elektronických peněz.“.

27.05.2011

76. Za nadpis hlavy V se vkládá text

27.05.2011

„Díl 1

27.05.2011

Základní ustanovení“.

27.05.2011

77. V § 53 odst. 1 se slova „ten, kdo je oprávněn“ nahrazují slovy „právnická osoba, která je oprávněna“.

27.05.2011

78. V § 53 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ustanovení § 46 odst. 2 se použije obdobně.“.

27.05.2011

79. V § 53 odstavec 2 zní:

27.05.2011

(2) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu je oprávněn vydávat elektronické peníze a poskytovat platební služby, které se týkají elektronických peněz, pouze tehdy, jestliže průměr jím vydaných elektronických peněz v oběhu v České republice nepřekročí částku odpovídající 5000000 eur. Jestliže nelze určit, jaká část peněžních prostředků předaných držitelem vydavateli elektronických peněz malého rozsahu je určena pro platební transakce, které se týkají elektronických peněz, vychází se při určení průměru elektronických peněz v oběhu z takové části těchto peněžních prostředků, která odpovídá odhadu na základě údajů z předchozích období. Jestliže vydavatel elektronických peněz malého rozsahu vydává elektronické peníze kratší dobu než 6 měsíců, vychází se při určení průměru jím vydaných elektronických peněz v oběhu z jeho obchodního plánu.“.

27.05.2011

80. V § 53 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

27.05.2011

(3) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu je oprávněn poskytovat platební služby, které se netýkají elektronických peněz, pouze tehdy, jestliže měsíční průměr částek jím provedených platebních transakcí, které se netýkají elektronických peněz, v České republice, včetně platebních transakcí provedených prostřednictvím jeho obchodních zástupců, za posledních 12 měsíců nepřekročí částku odpovídající 3000000 eur. Jestliže vydavatel elektronických peněz malého rozsahu poskytuje platební služby, které se netýkají elektronických peněz, kratší dobu než 12 měsíců, vychází se při určení částky jím provedených platebních transakcí z jeho obchodního plánu.

27.05.2011

(4) Průměrem elektronických peněz v oběhu se pro účely tohoto zákona rozumí aritmetický průměr výše závazků vydavatele vyplývajících z elektronických peněz na konci kalendářního dne za posledních 6 kalendářních měsíců.“.

27.05.2011

81. Za § 53 se vkládá text

27.05.2011

„Díl 2

27.05.2011

Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu“.

27.05.2011

82. V § 54 odstavec 1 zní:

27.05.2011

(1) Česká národní banka zapíše do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu žadatele,

27.05.2011

a) který je právnickou osobou,

27.05.2011

b) který má sídlo v členském státě, ve kterém skutečně podniká, a pobočku v České republice,

27.05.2011

c) jehož obchodní plán je podložen reálnými ekonomickými propočty a je v souladu s podmínkami stanovenými v § 53 odst. 2 a 3,

27.05.2011

d) který zabezpečuje ochranu peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které mu byly svěřeny k provedení platební transakce,

27.05.2011

e) jestliže žádná z jeho vedoucích osob nebyla odsouzena pro trestný čin proti majetku, hospodářský trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s financováním terorismu a

27.05.2011

f) u něhož nenastala skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání.“.

27.05.2011

83. V § 54 odst. 2 se slova „podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) jsou splněny“ nahrazují slovy „podmínka uvedená v odstavci 1 písm. f) je splněna“.

27.05.2011

84. V § 56 se slovo „každou“ zrušuje.

27.05.2011

85. V § 56 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

27.05.2011

(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému oznamovatel přiloží doklady osvědčující změnu údajů uvedených v žádosti o zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu nebo jejích přílohách, na jejichž základě byl do tohoto registru zapsán. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

27.05.2011

86. V § 57 úvodní části ustanovení se slovo „ , jestliže“ nahrazuje slovem „dnem“.

27.05.2011

87. V § 57 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

27.05.2011

a) zrušení vydavatele elektronických peněz malého rozsahu,

27.05.2011

b) nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku vydavatele elektronických peněz malého rozsahu nebo nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku vydavatele elektronických peněz malého rozsahu,“.

27.05.2011

88. V § 57 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

27.05.2011

c) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým Česká národní banka udělila vydavateli elektronických peněz malého rozsahu povolení k činnosti instituce elektronických peněz, nebo dnem, který je uveden v rozhodnutí jako den vzniku povolení, nebo

27.05.2011

d) zápisu vydavatele elektronických peněz do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu.“.

27.05.2011

89. V § 57 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „poskytovatele platebních služeb“ nahrazují slovy „vydavatele elektronických peněz“.

27.05.2011

90. V § 57 odst. 3 písm. a) se slova „vydávání elektronických peněz“ nahrazují slovy „výkonu činností podle § 46 odst. 2“.

27.05.2011

91. V § 57 odstavec 4 zní:

27.05.2011

(4) Jestliže vydavatel elektronických peněz malého rozsahu do 30 dnů ode dne, kdy přestal splňovat podmínky stanovené v § 53 odst. 2, podá žádost o povolení k činnosti platební instituce, žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz nebo žádost o zápis do registru poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, může Česká národní banka v rozhodnutí podle odstavce 3 písm. b) stanovit, že nenabude účinnosti dříve, než nabude účinnosti rozhodnutí o podané žádosti.“.

27.05.2011

92. Nadpis nad § 58 se zrušuje.

27.05.2011

93. § 58 zní:

27.05.2011

㤠58

27.05.2011

(1) Ode dne zániku nebo zrušení registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu nesmí ten, jehož registrace zanikla nebo byla zrušena, vykonávat činnosti podle § 46 odst. 2. Peněžní prostředky, které mu byly svěřeny k provedení platební transakce, musí být vydány uživatelům. Peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, musí být vydány držitelům. Jestliže nelze určit, jaká část peněžních prostředků předaných držitelem nebo uživatelem vydavateli elektronických peněz malého rozsahu je určena pro platební transakce, musí být držiteli nebo uživateli vrácena taková část peněžních prostředků, o kterou do 1 roku ode dne zániku nebo odnětí povolení k činnosti instituce elektronických peněz požádá. Do dne vypořádání závazků vůči držitelům a uživatelům se ten, jehož registrace zanikla nebo byla zrušena, i nadále považuje za vydavatele elektronických peněz malého rozsahu.

27.05.2011

(2) Odstavec 1 se nepoužije pro činnosti, které je ten, jehož registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsah zanikla nebo byla zrušena, oprávněn nadále vykonávat na základě jiného oprávnění.“.

27.05.2011

94. Za § 58 se vkládají nové § 58a a 58b, které znějí:

27.05.2011

㤠58a

27.05.2011

Podá-li vydavatel elektronických peněz malého rozsahu žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz a na které se vztahuje jeho registrace, použijí se obdobně § 54 odst. 1 písm. c), § 55 a 56.

27.05.2011

§ 58b

27.05.2011

(1) Česká národní banka zúží rozsah platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz a na které se vztahuje registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, jestliže o to vydavatel elektronických peněz požádá.

27.05.2011

(2) Česká národní banka může zúžit rozsah platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz a na které se vztahuje registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, jestliže

27.05.2011

a) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu nesplňuje podmínky stanovené v § 53 odst. 3,

27.05.2011

b) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnost stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností podle § 46 odst. 2, nebo

27.05.2011

c) registrace byla provedena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů nebo v důsledku jiného nedovoleného postupu vydavatele elektronických peněz malého rozsahu.

27.05.2011

(3) Pro zúžení rozsahu platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz a na které se vztahuje registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, se použije obdobně § 58.“.

27.05.2011

95. Za § 58b se vkládá text

27.05.2011

„Díl 3

27.05.2011

Některé podmínky výkonu činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu“.

27.05.2011

96. Nadpis nad označením § 59 se zrušuje.

27.05.2011

97. § 59 zní:

27.05.2011

㤠59

27.05.2011

(1) Pro vydavatele elektronických peněz malého rozsahu se použijí obdobně § 52d až 52g, 52k a 52l.

27.05.2011

(2) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu nesmí uživateli poskytovat úroky nebo jiné výhody závislé na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce.“.

27.05.2011

98. V části třetí hlava II včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 a 11 znějí:

27.05.2011

„HLAVA II

27.05.2011

PLATEBNÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ ZÚČTOVÁNÍ

27.05.2011

Díl 1

27.05.2011

Základní ustanovení

27.05.2011

§ 62

27.05.2011

(1) Platební systém s neodvolatelností zúčtování je systém,

27.05.2011

a) který má alespoň 3 účastníky uvedené v § 64 odst. 1 písm. a) až h),

27.05.2011

b) který provádí zúčtování [§ 63 písm. a)] na základě stanovených pravidel,

27.05.2011

c) jehož účastníci, z nichž alespoň jeden má sídlo a skutečné sídlo v České republice, se dohodnou, že právní vztahy mezi nimi se při provádění zúčtování řídí českým právem, a

27.05.2011

d) jehož existenci Česká národní banka oznámila Evropské komisi podle § 73f odst. 1 nebo 2.

27.05.2011

(2) Zahraničním platebním systémem s neodvolatelností zúčtování je platební systém, jehož existenci oznámil Evropské komisi příslušný orgán jiného členského státu podle předpisu Evropské unie upravujícího neodvolatelnost zúčtování v platebních systémech10).

27.05.2011

(3) Platební systém s neodvolatelností zúčtování a účast v tomto systému se zakládají smlouvou.

27.05.2011

§ 63

27.05.2011

Vymezení některých pojmů

27.05.2011

Pro účely tohoto zákona se rozumí

27.05.2011

a) zúčtováním

27.05.2011

1. započtení vzájemných peněžitých pohledávek, nebo

27.05.2011

2. splnění vzájemných peněžitých dluhů převodem peněžních prostředků,

27.05.2011

b) příkazem k zúčtování pokyn účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo účastníka či provozovatele systému propojeného podle § 69, na jehož základě má být v souladu s pravidly platebního systému s neodvolatelností zúčtování (dále jen „pravidla systému“) provedeno zúčtování,

27.05.2011

c) ústřední protistranou ten, kdo při zúčtování vstupuje mezi účastníky platebního systému s neodvolatelností zúčtování uvedené v § 64 odst. 1 písm. a) až h) jako jejich výlučná protistrana,

27.05.2011

d) zúčtovatelem ten, kdo vede pro účastníky platebního systému s neodvolatelností zúčtování uvedené v § 64 odst. 1 písm. a) až h) nebo j) účet, na němž se provádí zúčtování,

27.05.2011

e) clearingovou institucí ten, kdo provádí zúčtování započtením vzájemných pohledávek účastníků platebního systému s neodvolatelností zúčtování uvedených v § 64 odst. 1 písm. a) až h), j) nebo k),

27.05.2011

f) provozním dnem pravidly systému stanovená, pravidelně se opakující doba, během níž platební systém s neodvolatelností zúčtování přijímá a provádí příkazy k zúčtování a další úkony s tímto zúčtováním související.

27.05.2011

§ 64

27.05.2011

Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování

27.05.2011

(1) Účastníkem platebního systému s neodvolatelností zúčtování může být pouze

27.05.2011

a) banka,

27.05.2011

b) zahraniční banka,

27.05.2011

c) spořitelní a úvěrní družstvo,

27.05.2011

d) obchodník s cennými papíry,

27.05.2011

e) zahraniční osoba oprávněná poskytovat hlavní investiční služby,

27.05.2011

f) právnická osoba veřejného práva nebo právnická osoba, za jejíž veškeré závazky ručí osoba veřejného práva,

27.05.2011

g) Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka,

27.05.2011

h) právnická osoba se zvláštním postavením, která je vyňata z působnosti předpisu Evropské unie upravujícího přístup k činnosti úvěrových institucí a její výkon11),

27.05.2011

i) provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování (§ 70),

27.05.2011

j) ústřední protistrana,

27.05.2011

k) zúčtovatel,

27.05.2011

l) clearingová instituce a

27.05.2011

m) ten, kdo vykonává obdobnou činnost jako některá z osob uvedených v písmenech i) až l) ve vypořádacím systému s neodvolatelností vypořádání, v zahraničním platebním systému s neodvolatelností zúčtování nebo v zahraničním vypořádacím systému s neodvolatelností vypořádání.

27.05.2011

(2) Činnost ústřední protistrany, zúčtovatele nebo clearingové instituce může být vykonávána i několika účastníky platebního systému s neodvolatelností zúčtování.

27.05.2011

Díl 2

27.05.2011

Provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

27.05.2011

Pravidla systému

27.05.2011

§ 65

27.05.2011

(1) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování stanoví pravidla systému.

27.05.2011

(2) Pravidla systému upravují alespoň

27.05.2011

a) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování,

27.05.2011

b) podmínky účasti v platebním systému s neodvolatelností zúčtování, které musí být transparentní a musí obsahovat objektivní kritéria pro přístup k platebnímu systému s neodvolatelností zúčtování,

27.05.2011

c) práva a povinnosti účastníků platebního systému s neodvolatelností zúčtování vyplývající z jejich účasti v tomto systému,

27.05.2011

d) způsob a podmínky zajištění závazků vyplývajících z účasti v platebním systému s neodvolatelností zúčtování,

27.05.2011

e) způsob a podmínky zúčtování včetně stanovení postupu při opravě chyb vzniklých během zúčtování,

27.05.2011

f) náležitosti příkazu k zúčtování, způsob a podmínky jeho zadávání do platebního systému s neodvolatelností zúčtování,

27.05.2011

g) údaje, které účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování poskytuje provozovateli platebního systému s neodvolatelností zúčtování k plnění jeho povinností, a způsob jejich poskytování,

27.05.2011

h) opatření, která může provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování uplatnit vůči účastníkovi platebního systému s neodvolatelností zúčtování, a postup při jejich uplatňování,

27.05.2011

i) časový harmonogram provádění zúčtování, včetně rozvrhu jednotlivých fází, v nichž zúčtování probíhá,

27.05.2011

j) vymezení provozního dne,

27.05.2011

k) okamžik, ke kterému se příkaz k zúčtování považuje za přijatý platebním systémem s neodvolatelností zúčtování,

27.05.2011

l) okamžik, ke kterému se příkaz k zúčtování zadaný do platebního systému s neodvolatelností zúčtování považuje za jednostranně neodvolatelný, a technické podmínky pro zabezpečení jeho neodvolatelnosti,

27.05.2011

m) měnu, v níž se zúčtování provádí, a

27.05.2011

n) pravidla přístupu k rizikům, která zahrnují alespoň

27.05.2011

1. rizika, kterým platební systém s neodvolatelností zúčtování je nebo může být vystaven, včetně systémového rizika, operačního rizika, rizika likvidity a úvěrového rizika,

27.05.2011

2. postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik a

27.05.2011

3. postupy přijímání opatření vedoucích k omezení rizik včetně stanovení vhodných podmínek pro účast v platebním systému s neodvolatelností zúčtování.

27.05.2011

§ 66

27.05.2011

(1) Provozovatel a účastníci platebního systému s neodvolatelností zúčtování dodržují pravidla systému.

27.05.2011

(2) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování uveřejňuje pravidla systému způsobem umožňujícím dálkový přístup. V sídle a v provozovnách provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování do nich může každý nahlížet.

27.05.2011

§ 67

27.05.2011

Změna pravidel systému

27.05.2011

(1) Změna pravidel systému nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění, nestanoví-li provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování pozdější okamžik účinnosti. Změnu pravidel systému nelze uveřejnit, dokud Česká národní banka k této změně neudělí souhlas.

27.05.2011

(2) Účastníkem řízení o udělení souhlasu ke změně pravidel systému je pouze provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování. Nevydá-li Česká národní banka rozhodnutí o žádosti o udělení souhlasu ke změně pravidel systému do 1 měsíce ode dne, kdy jí žádost došla, platí, že souhlas byl udělen.

27.05.2011

Neodvolatelnost příkazu k zúčtování

27.05.2011

§ 68

27.05.2011

(1) Od okamžiku stanoveného v pravidlech systému nelze příkaz k zúčtování jednostranně odvolat.

27.05.2011

(2) Rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí či jiný zásah orgánu veřejné moci směřující k zastavení nebo omezení zúčtování, k vyloučení nebo omezení použití peněžních prostředků na účtu, na němž se provádí zúčtování, nebo k vyloučení nebo omezení uplatnění práva na uspokojení ze zajištění nemají vliv na

27.05.2011

a) platnost, účinnost či vymahatelnost příkazu k zúčtování, jestliže byl tento příkaz přijat platebním systémem s neodvolatelností zúčtování před vydáním tohoto rozhodnutí nebo před provedením tohoto zásahu,

27.05.2011

b) možnost použít peněžní prostředky na účtu účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování, na němž se provádí zúčtování, ke splnění závazků, které mu vznikly v platebním systému s neodvolatelností zúčtování nebo v systému propojeném podle § 69, jestliže peněžní prostředky jsou takto použity během provozního dne, v jehož průběhu došlo k vydání tohoto rozhodnutí nebo k provedení tohoto zásahu, a

27.05.2011

c) platnost, účinnost či vymahatelnost práva na uspokojení ze zajištění poskytnuté účastníkovi nebo provozovateli platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo systému propojeného podle § 69.

27.05.2011

(3) K vyloučení účinků rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí či jiného zásahu orgánu veřejné moci podle odstavce 2 písm. a) dojde i v případě, že byl příkaz k zúčtování přijat platebním systémem s neodvolatelností zúčtování po vydání tohoto rozhodnutí nebo po provedení tohoto zásahu, jestliže

27.05.2011

a) zúčtování je provedeno během provozního dne, v jehož průběhu došlo k vydání tohoto rozhodnutí nebo k provedení tohoto zásahu, a

27.05.2011

b) provozovateli platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebylo k okamžiku, kdy se příkaz k zúčtování stal neodvolatelným podle odstavce 1, vydání tohoto rozhodnutí nebo provedení tohoto zásahu oznámeno ani mu nebylo ani nemělo být jinak známo; skutečnost, že rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku, sama o sobě neznamená, že toto rozhodnutí bylo provozovateli platebního systému s neodvolatelností zúčtování známo nebo mu mělo být známo.

27.05.2011

(4) Rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí anebo jiný zásah orgánu veřejné moci podle odstavce 2 nemá zpětné účinky na práva a povinnosti, které vznikly v platebním systému s neodvolatelností zúčtování nebo v systému propojeném podle § 69 před vydáním tohoto rozhodnutí nebo před provedením tohoto zásahu.

27.05.2011

Propojení systémů

27.05.2011

§ 69

27.05.2011

(1) Uzavře-li provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování smlouvu o propojení systémů s jiným provozovatelem platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání umožňující vzájemné provádění příkazů k zúčtování, nezakládá se tím nový platební systém s neodvolatelností zúčtování.

27.05.2011

(2) Jestliže je to možné, provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování zajistí, aby pravidla systému a pravidla systému propojeného podle odstavce 1 byla koordinována, pokud jde o okamžik, ke kterému se příkaz k zúčtování považuje za jednostranně neodvolatelný, a okamžik, ke kterému se takový příkaz považuje za přijatý systémem. Nedohodnou-li se strany ve smlouvě podle odstavce 1 jinak, použijí se pravidla propojených systémů, pokud jde o tyto okamžiky, nezávisle na sobě.

27.05.2011

Díl 3

27.05.2011

Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování

27.05.2011

§ 70

27.05.2011

(1) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování je právnická osoba, která je oprávněna provozovat platební systém s neodvolatelností zúčtování na základě povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, které jí udělila Česká národní banka.

27.05.2011

(2) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování je povinen provozovat platební systém s neodvolatelností zúčtování s odbornou péčí.

27.05.2011

Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

27.05.2011

§ 71

27.05.2011

(1) Česká národní banka udělí povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování žadateli,

27.05.2011

a) který je akciovou společností nebo společností s ručením omezeným,

27.05.2011

b) který má sídlo a skutečné sídlo v České republice,

27.05.2011

c) který má počáteční kapitál alespoň ve výši odpovídající částce 730000 eur,

27.05.2011

d) jehož obchodní plán včetně předpokládaného rozpočtu na první 3 účetní období je podložen reálnými ekonomickými propočty,

27.05.2011

e) jehož věcné, technické, personální a organizační předpoklady jsou vhodné z hlediska řádného a obezřetného provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování,

27.05.2011

f) jehož případné podnikání spočívající v jiné činnosti než v provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování nepředstavuje podstatnou hrozbu pro finanční stabilitu provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování ani nemůže bránit účinnému výkonu dohledu nad činností provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování,

27.05.2011

g) na němž mají kvalifikovanou účast pouze osoby, které jsou důvěryhodné a způsobilé zajistit řádné a obezřetné vedení provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování,

27.05.2011

h) jehož úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad činností provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování; při úzkém propojení s osobou, která se řídí právním řádem státu, který není členským státem, nesmí tento právní řád ani způsob jeho uplatňování bránit účinnému výkonu dohledu nad činností provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování,

27.05.2011

i) jehož vedoucí osoby jsou důvěryhodné,

27.05.2011

j) jehož vedoucí osoby, které skutečně řídí činnost v oblasti provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, jsou odborně způsobilé a mají dostatečné zkušenosti z hlediska řádného a obezřetného provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování a

27.05.2011

k) který stanovil pravidla systému, která jsou vhodná z hlediska řádného a obezřetného provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování a z hlediska systémového rizika.

27.05.2011

(2) Česká národní banka udělí povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování i žadateli, který

27.05.2011

a) je právnickou osobou,

27.05.2011

b) má sídlo a skutečné sídlo v jiném členském státě,

27.05.2011

c) je oprávněn provozovat systém obdobný platebnímu systému s neodvolatelností zúčtování, v němž se právní vztahy mezi účastníky systému při provádění zúčtování řídí právem jiného členského státu, a

27.05.2011

d) stanovil pravidla systému, která jsou vhodná z hlediska řádného a obezřetného provozování platebního sytému s neodvolatelností zúčtování a z hlediska systémového rizika.

27.05.2011

(3) Žádost o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 1 nebo 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

27.05.2011

§ 72

27.05.2011

(1) Rozhodnutí o žádosti o povolení k provozování platebního systému Česká národní banka vydá do 6 měsíců ode dne zahájení řízení.

27.05.2011

(2) V rozhodnutí o udělení povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka schválí pravidla systému.

27.05.2011

(3) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo jejích přílohách, na jejichž základě bylo povolení k provozování uděleno.

27.05.2011

(4) Oznámení podle odstavce 3 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému oznamovatel přiloží doklady osvědčující změnu údajů. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

27.05.2011

Zánik a odnětí povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

27.05.2011

§ 73

27.05.2011

(1) Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování zanikne dnem

27.05.2011

a) zrušení provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování, nebo

27.05.2011

b) nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování.

27.05.2011

(2) Česká národní banka odejme povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, jestliže

27.05.2011

a) o to provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování požádá, nebo

27.05.2011

b) platební systém s neodvolatelností zúčtování nesplňuje podmínky uvedené v § 62 odst. 1 písm. a), b) nebo c).

27.05.2011

(3) Česká národní banka může odejmout povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, jestliže

27.05.2011

a) provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnost stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování,

27.05.2011

b) provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování nesplňuje podmínky pro udělení povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování,

27.05.2011

c) provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování nezačal do 12 měsíců ode dne udělení povolení provozovat platební systém s neodvolatelností zúčtování,

27.05.2011

d) provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování neprovozoval platební systém s neodvolatelností zúčtování po dobu delší než 6 měsíců, nebo

27.05.2011

e) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů nebo v důsledku jiného nedovoleného postupu provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování.

27.05.2011

(4) Česká národní banka informuje veřejnost způsobem umožňujícím dálkový přístup o tom, že došlo k zániku nebo odnětí povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování.

27.05.2011

§ 73a

27.05.2011

Ten, jehož povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování zaniklo nebo jemuž bylo odňato, to bez zbytečného odkladu oznámí účastníkům tohoto platebního systému s neodvolatelností zúčtování. Do dokončení zúčtování na základě příkazů k zúčtování přijatých přede dnem zániku nebo odnětí povolení se i nadále považuje za provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování.

27.05.2011

Díl 4

27.05.2011

Informační povinnosti provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování

27.05.2011

§ 73b

27.05.2011

(1) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o

27.05.2011

a) obchodní firmě nebo názvu anebo jménu a příjmení účastníků platebního systému s neodvolatelností zúčtování, o jejich sídle, místě podnikání nebo bydlišti, o jejich identifikačním čísle, bylo-li přiděleno, a v případě fyzických osob o datu jejich narození a rodném čísle, bylo-li přiděleno, a o změně těchto údajů a

27.05.2011

b) návrhu rozhodnutí o jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace anebo o změně jeho předmětu podnikání; stejně informuje o přijetí takového rozhodnutí příslušným orgánem provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování.

27.05.2011

(2) Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování bez zbytečného odkladu informuje provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování o údajích v rozsahu odstavce 1 písm. a).

27.05.2011

(3) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování neprodleně informuje účastníky platebního systému s neodvolatelností zúčtování a provozovatele systému propojeného podle § 69 o oznámení podle § 73f odst. 4.

27.05.2011

(4) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování poskytuje České národní bance informace o své finanční situaci, o výsledcích svého hospodaření a o plnění podmínek výkonu své činnosti.

27.05.2011

(5) Obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní předpis.

27.05.2011

§ 73c

27.05.2011

Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování na žádost informuje toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, o platebním systému s neodvolatelností zúčtování, jehož se účastní, a o jeho pravidlech.

27.05.2011

§ 73d

27.05.2011

Účastník zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, který má sídlo nebo místo podnikání v České republice,

27.05.2011

a) na žádost informuje toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, o tomto systému a o jeho pravidlech a

27.05.2011

b) bez zbytečného odkladu informuje Českou národní banku o své účasti v tomto systému, o členském státě, který existenci tohoto systému oznámil Evropské komisi, o adrese svého sídla nebo místa podnikání a o změně těchto skutečností.

27.05.2011

Díl 5

27.05.2011

Oznamovací povinnosti orgánů veřejné moci

27.05.2011

§ 73e

27.05.2011

Oznamovací povinnost soudu a jiného orgánu veřejné moci

27.05.2011

O vydání rozhodnutí o úpadku nebo vydání rozhodnutí anebo jiném zásahu orgánu veřejné moci podle § 68 odst. 2 vůči účastníkovi platebního systému s neodvolatelností zúčtování vyrozumí bez zbytečného odkladu soud nebo jiný orgán veřejné moci, který zásah provedl, Českou národní banku. Soud nebo jiný orgán veřejné moci vyrozumí Českou národní banku též v případě, pokud tato rozhodnutí vydal nebo obdobné zásahy orgánu veřejné moci provedl vůči účastníkovi zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, který má sídlo nebo místo podnikání v České republice.

27.05.2011

§ 73f

27.05.2011

Oznamovací povinnosti České národní banky

27.05.2011

(1) Česká národní banka oznámí bez zbytečného odkladu Evropské komisi existenci platebního systému s neodvolatelností zúčtování, jehož provozovateli udělila povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování. V oznámení Česká národní banka uvede provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování. Dojde-li ke změnám uvedeným v tomto oznámení, informuje o tom Česká národní banka bez zbytečného odkladu Evropskou komisi. Jestliže povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování zaniklo nebo bylo odňato, Česká národní banka oznámí Evropské komisi zánik tohoto platebního systému s neodvolatelností zúčtování bez zbytečného odkladu poté, co bylo dokončeno zúčtování na základě příkazů přijatých přede dnem odnětí nebo zániku povolení.

27.05.2011

(2) Česká národní banka může oznámit Evropské komisi existenci platebního systému, který provozuje podle zákona upravujícího postavení a působnost České národní banky, jestliže tento systém splňuje podmínky uvedené v § 62 odst. 1 písm. a) až c). V oznámení Česká národní banka uvede, že je provozovatelem tohoto systému. Pro tento systém a pro Českou národní banku při výkonu činnosti jeho provozovatele se § 67 odst. 1 věta druhá a odst. 2, § 71, 72, § 73b odst. 1 a odstavec 4 nepoužijí. Česká národní banka oznámení podle věty první bez zbytečného odkladu odvolá, jestliže systém přestane splňovat podmínky uvedené v § 62 odst. 1 písm. a), b) nebo c).

27.05.2011

(3) Jestliže Česká národní banka obdrží oznámení podle § 73e, které se týká účastníka zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, který má sídlo nebo místo podnikání v České republice, oznámí to neprodleně příslušnému orgánu členského státu, který existenci tohoto systému oznámil Evropské komisi.

27.05.2011

(4) Jestliže Česká národní banka obdrží oznámení podle § 73e nebo obdobné oznámení od orgánu jiného členského státu, které se týká účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování, oznámí to neprodleně provozovateli tohoto platebního systému s neodvolatelností zúčtování.

27.05.2011

10) Čl. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES.

27.05.2011

11) Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, ve znění směrnic Komise 2007/18/ES a 2010/16/EU.“.

27.05.2011

99. V § 75 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

27.05.2011

(1) Poskytovatel a uživatel se nemohou dohodou odchýlit od ustanovení této hlavy v neprospěch uživatele, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.

27.05.2011

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

27.05.2011

100. V § 75 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „V případě platební transakce, kterou poskytovatel plátce nebo poskytovatel příjemce provádí v jiném než členském státě, nebo v případě platební transakce v měně, která není měnou členského státu, se mohou poskytovatel a uživatel dohodou odchýlit“.

27.05.2011

101. V § 76 odstavec 4 zní:

27.05.2011

(4) Platebním prostředkem pro drobné platby se pro účely tohoto zákona rozumí platební prostředek,

27.05.2011

a) kterým lze podle rámcové smlouvy dát příkaz k

27.05.2011

1. platební transakci v částce odpovídající nejvýše 30 eurům,

27.05.2011

2. vnitrostátní platební transakci v částce odpovídající nejvýše 60 eurům, nebo

27.05.2011

3. platební transakci, která se týká elektronických peněz, v částce odpovídající nejvýše 500 eurům, nebo

27.05.2011

b) který má podle rámcové smlouvy výdajový limit nebo uchovává peněžní prostředky v částce odpovídající nejvýše

27.05.2011

1. 150 eurům,

27.05.2011

2. 300 eurům, jestliže lze tímto platebním prostředkem podle rámcové smlouvy dát příkaz pouze k vnitrostátní platební transakci, nebo

27.05.2011

3. 500 eurům, jestliže lze tímto platebním prostředkem podle rámcové smlouvy dát příkaz pouze k platební transakci, která se týká elektronických peněz.“.

27.05.2011

102. V § 84 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

27.05.2011

103. V § 85 písm. f) se slova „provedené z podnětu příjemce“ nahrazují slovy „podle § 103“.

27.05.2011

104. V § 89 úvodní části ustanovení se slova „z podnětu plátce upravené rámcovou smlouvou“ nahrazují slovy „ , která je upravena rámcovou smlouvou a k níž dává platební příkaz plátce,“.

27.05.2011

105. V § 93 odst. 1 se za slova „drobné platby“ vkládají slova „se § 80 až 85 a § 89 nepoužijí; v takovém případě“.

27.05.2011

106. V § 93 se doplňuje odstavec 3, který zní:

27.05.2011

(3) Odstavec 2 věty druhá a třetí se nepoužijí v případě anonymního použití platebního prostředku pro drobné platby a dále tehdy, jestliže poskytnutí informací není technicky možné. V takovém případě však poskytovatel umožní uživateli ověřit výši peněžních prostředků, s nimiž lze celkově provést platební transakce na základě platebního příkazu daného platebním prostředkem.“.

27.05.2011

107. V § 94 odst.1 se věta druhá nahrazuje větou „V případě platebních prostředků pro drobné platby se poskytovatel a uživatel mohou v rámcové smlouvě dohodnout, že poskytovatel není povinen navrhnout uživateli změnu rámcové smlouvy na trvalém nosiči dat způsobem uvedeným v § 80 odst. 1.“.

27.05.2011

108. V § 94 odst. 2 se slova „Změnu informací uvedených v § 81, § 83 písm. d) a § 84 písm. e), které nejsou obsahem“ nahrazují slovy „Nejedná-li se o změnu“ a za slovo „oznámit“ se vkládají slova „změnu informací uvedených v § 81 až 85“.

27.05.2011

109. V § 94 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Odstavec 1 věta druhá se použije obdobně.“.

27.05.2011

110. V nadpisu § 101 se slova „držitele platebního prostředku“ nahrazují slovem „uživatele“.

27.05.2011

111. V § 101 úvodní části ustanovení se slova „(dále jen „držitel platebního prostředku“)“ zrušují.

27.05.2011

112. V nadpisu § 102 se slova „vydavatele platebního prostředku“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

27.05.2011

113. V § 102 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „(dále jen „vydavatel platebního prostředku“)“ zrušují.

27.05.2011

114. V § 102 odst. 1 písm. a) se slova „osobám jiným než jeho držiteli“ nahrazují slovy „jiným osobám než uživateli“ a slova „držitele platebního prostředku“ se nahrazují slovem „uživatele“.

27.05.2011

115. V § 102 odst. 1 písm. b) se za slovo „za“ vkládají slova „dříve vydaný“ a „vydaný držiteli platebního prostředku již dříve“ se zrušují.

27.05.2011

116. V § 102 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se slova „držiteli platebního prostředku“ nahrazují slovem „uživateli“.

27.05.2011

117. V § 102 odst. 1 písm. d) se slova „držiteli platebního prostředku“ nahrazují slovem „uživateli“.

27.05.2011

118. V § 102 odst. 2 se slova „Vydavatel platebního prostředku“ nahrazují slovem „Poskytovatel“ a slova „držiteli platebního prostředku“ se nahrazují slovem „uživateli“.

27.05.2011

119. V § 103 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Plátce je“ nahrazují slovy „V případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce, je plátce“ a slova „provedené z podnětu příjemce“ se zrušují.

27.05.2011

120. V § 103 se odstavec 5 zrušuje.

27.05.2011

121. V § 104 odst. 2 se slova „dal podnět“ nahrazují slovy „dává platební příkaz“, slovo „dohodli“ se nahrazuje slovem „dohodnou“ a slova „pro účely § 106 odst. 4, § 109 a § 111 až 113“ se zrušují.

27.05.2011

122. V § 105 odst. 1 se slovo „přijetí“ nahrazuje slovem „provedení“.

27.05.2011

123. V § 105 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

27.05.2011

124. V § 106 odst. 3 větě první se slova „z podnětu příjemce“ nahrazují slovy „ , k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce,“.

27.05.2011

125. V § 106 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

27.05.2011

126. V § 107 odst. 2 se slova „z podnětu plátce“ nahrazují slovy „ , k níž dává platební příkaz plátce“ a slova „z podnětu příjemce“ se nahrazují slovy „ , k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce“.

27.05.2011

127. § 109 včetně nadpisu zní:

27.05.2011

㤠109

27.05.2011

Lhůta pro připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele příjemce

27.05.2011

(1) Poskytovatel plátce zajistí, aby peněžní prostředky byly připsány na účet poskytovatele příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamžiku přijetí platebního příkazu.

27.05.2011

(2) Plátce a jeho poskytovatel si mohou dohodnout lhůtu o 1 pracovní den delší, než je lhůta uvedená v odstavci 1, jedná-li se o platební transakci v

27.05.2011

a) měně euro, ke které je dán papírový platební příkaz a která nezahrnuje směnu měn,

27.05.2011

b) měně euro, ke které je dán papírový platební příkaz a která zahrnuje směnu měn mezi měnou euro a měnou členského státu, na jehož území ke směně měn dochází, nebo

27.05.2011

c) české měně, která je prováděna výlučně na území České republiky a zahrnuje jinou směnu měn než směnu mezi českou měnou a měnou euro.

27.05.2011

(3) Plátce a jeho poskytovatel si mohou dohodnout lhůtu o 3 pracovní dny delší, než je lhůta uvedená v odstavci 1, jedná-li se o platební transakci v

27.05.2011

a) měně euro, která zahrnuje směnu měn mezi měnou euro a jinou měnou než měnou členského státu, na jehož území ke směně měn dochází,

27.05.2011

b) české měně, která není prováděna výlučně na území České republiky, nebo

27.05.2011

c) měně jiného členského státu s výjimkou měny euro.“.

27.05.2011

128. V § 110 závěrečné části ustanovení se slova „nebo o platební účet vedený v měně jiného než členského státu“ zrušují.

27.05.2011

129. V § 111 se slova „a 110 se nepoužijí“ nahrazují slovy „se nepoužije“.

27.05.2011

130. V nadpisu § 113 se slova „z podnětu příjemce“ nahrazují slovy „ , k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce“.

27.05.2011

131. V § 113 odst. 1 se slova „z podnětu příjemce, k níž byl dán souhlas za použití platebního prostředku“ nahrazují slovy „ , k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce“.

27.05.2011

132. V § 117 odst. 6 se slova „z podnětu příjemce“ nahrazují slovy „ , k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce,“.

27.05.2011

133. V § 118 odst. 1 se slova „z podnětu plátce“ nahrazují slovy „ , k níž dává platební příkaz plátce,“.

27.05.2011

134. V § 118 odst. 2 se slova „z podnětu příjemce“ nahrazují slovy „ , k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce,“.

27.05.2011

135. V § 119 se odstavec 3 zrušuje.

27.05.2011

136. V § 120 se odstavec 3 zrušuje.

27.05.2011

137. V § 123 se věta druhá zrušuje.

27.05.2011

138. V části čtvrté hlava II včetně nadpisu zní:

27.05.2011

„HLAVA II

27.05.2011

PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

27.05.2011

§ 124

27.05.2011

Smlouva o vydání elektronických peněz

27.05.2011

(1) Vydavatel vydává elektronické peníze na základě smlouvy o vydání elektronických peněz uzavřené s držitelem. Práva a povinnosti vydavatele a držitele při provádění platebních transakcí, které se týkají vydaných elektronických peněz, se řídí ustanoveními upravujícími smlouvu o platebních službách.

27.05.2011

(2) Vydavatel vydává elektronické peníze proti přijetí peněžních prostředků ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vydávaných elektronických peněz.

27.05.2011

(3) Vydavatel nesmí držiteli poskytovat úroky ani jiné výhody závislé na délce doby, po kterou držitel elektronické peníze drží.

27.05.2011

Zpětná výměna elektronických peněz

27.05.2011

§ 124a

27.05.2011

(1) Zpětnou výměnou se pro účely tohoto zákona rozumí výměna elektronických peněz za bankovky, mince nebo bezhotovostní peněžní prostředky ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vyměňovaných elektronických peněz, provedená vydavatelem na žádost držitele. Držitel může požádat vydavatele o zpětnou výměnu kdykoli.

27.05.2011

(2) Požádá-li držitel o zpětnou výměnu přede dnem zániku právního vztahu ze smlouvy o vydání elektronických peněz, provede vydavatel zpětnou výměnu v rozsahu, v němž o ni držitel požádá.

27.05.2011

(3) Požádá-li držitel o zpětnou výměnu v den zániku právního vztahu ze smlouvy o vydání elektronických peněz nebo do 1 roku po tomto dni, provede vydavatel zpětnou výměnu v plném rozsahu. Jestliže nelze určit, jaká část peněžních prostředků přijatých institucí elektronických peněz nebo vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu je určena pro platební transakce, které se týkají elektronických peněz, vztahuje se právo na zpětnou výměnu na všechny takto přijaté peněžní prostředky, a to v rozsahu, v němž držitel o zpětnou výměnu požádá.

27.05.2011

(4) Právo na zpětnou výměnu se nepromlčuje, dokud právní vztah ze smlouvy o vydání elektronických peněz trvá.

27.05.2011

§ 124b

27.05.2011

(1) Vydavatel informuje držitele určitě a srozumitelně o podmínkách zpětné výměny s dostatečným předstihem před tím, než je držitel smlouvou o vydání elektronických peněz vázán.

27.05.2011

(2) Držitel není vázán svým návrhem na uzavření smlouvy o vydání elektronických peněz, jestliže jej učinil před tím, než byl v souladu s odstavcem 1 informován o podmínkách zpětné výměny.

27.05.2011

(3) Bylo-li sjednáno právo vydavatele na úplatu za provedení zpětné výměny, náleží vydavateli tato úplata pouze tehdy, jestliže držitel požádá o zpětnou výměnu přede dnem zániku právního vztahu ze smlouvy o vydání elektronických peněz nebo více než 1 rok po tomto dni nebo jestliže držitel vypoví smlouvu o vydání elektronických peněz, která byla uzavřena na dobu určitou. Úplata musí být přiměřená a musí odpovídat skutečným nákladům vydavatele.

27.05.2011

§ 124c

27.05.2011

Požaduje-li zpětnou výměnu osoba přijímající elektronické peníze, která není spotřebitelem, § 124a odst. 2 a 3 a § 124b odst. 3 se nepoužijí. V takovém případě se podmínky zpětné výměny řídí smlouvou o vydání elektronických peněz.“.

27.05.2011

139. V § 125 odst. 1 písm. a) se slova „nebo 3“ zrušují.

27.05.2011

140. V § 125 odst. 1 písm. g) se slovo „poruší“ nahrazuje slovem „nesplní“.

27.05.2011

141. V § 125 odst. 1 písm. h) se slova „poruší zákaz svěřit“ nahrazují slovem „svěří“ a slova „podle § 25“ se nahrazují slovy „v rozporu s § 26“.

27.05.2011

142. V § 125 odst. 2 písm. b) se číslo „40“ nahrazuje číslem „39“.

27.05.2011

143. V § 125 odst. 2 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“.

27.05.2011

144. V § 125 odst. 2 písmeno d) zní:

27.05.2011

d) v rozporu s § 44 odst. 2 poskytne uživateli úrok nebo jinou výhodu závislou na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce.“.

27.05.2011

145. V § 125 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

27.05.2011

146. V § 125 odst. 3 písm. a) se slova „za účelem“ nahrazují slovem „k“.

27.05.2011

147. V § 125 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

27.05.2011

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

27.05.2011

148. V § 125 odst. 4 písm. a) se slova „nebo e)“ zrušují a slova „e) nebo f)“ se nahrazují slovy „d) nebo e)“.

27.05.2011

149. V § 125 odst. 4 písm. c) se slova „nebo d)“ zrušují.

27.05.2011

150. § 126 včetně nadpisu zní:

27.05.2011

㤠126

27.05.2011

Správní delikty instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

27.05.2011

(1) Instituce elektronických peněz se dopustí správního deliktu tím, že

27.05.2011

a) neoznámí změnu údajů podle § 48 odst. 3 nebo 4,

27.05.2011

b) v rozporu s § 50 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům,

27.05.2011

c) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 52a,

27.05.2011

d) poruší povinnost týkající se řídicího a kontrolního systému podle § 52c,

27.05.2011

e) v rozporu s § 52h odst. 1 vydává elektronické peníze prostřednictvím jiné osoby, která při vydávání elektronických peněz jedná jejím jménem,

27.05.2011

f) poskytuje platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, který nesplňuje podmínky podle § 52h odst. 2,

27.05.2011

g) nesplní oznamovací povinnost podle § 52h odst. 3 nebo § 52j odst. 1,

27.05.2011

h) svěří výkon významné provozní činnosti vztahující se k vydávání elektronických peněz nebo k poskytování platebních služeb jiné osobě v rozporu s § 52j odst. 2, nebo

27.05.2011

i) nesplní oznamovací povinnost podle § 52m odst. 1.

27.05.2011

(2) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že

27.05.2011

a) vydává elektronické peníze nebo poskytuje platební služby, které se týkají elektronických peněz, v rozporu s § 53 odst. 2,

27.05.2011

b) poskytuje platební služby, které se netýkají elektronických peněz, v rozporu s § 53 odst. 3,

27.05.2011

c) neoznámí změnu údajů podle § 56,

27.05.2011

d) v rozporu s § 58 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům, nebo

27.05.2011

e) v rozporu s § 59 odst. 2 poskytne uživateli úrok nebo jinou výhodu závislou na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce.

27.05.2011

(3) Instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že

27.05.2011

a) nedodrží některý z požadavků na peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které jim byly svěřeny k provedení platební transakce, podle § 52e,

27.05.2011

b) nesplní informační povinnost podle § 52k, nebo

27.05.2011

c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 52l.

27.05.2011

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

27.05.2011

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) nebo e) nebo odstavce 3 písm. b) nebo c),

27.05.2011

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) až i),

27.05.2011

c) 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. a), b) nebo d) nebo odstavce 3 písm. a).“.

27.05.2011

151. § 127 včetně nadpisu se zrušuje.

27.05.2011

152. § 129 včetně nadpisu zní:

27.05.2011

㤠129

27.05.2011

Správní delikty provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování

27.05.2011

(1) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí správního deliktu tím, že

27.05.2011

a) v rozporu s § 67 odst. 1 uveřejní změnu pravidel systému bez souhlasu České národní banky,

27.05.2011

b) neoznámí změnu údajů podle § 72 odst. 3, nebo

27.05.2011

c) nesplní informační povinnost podle § 73b odst. 1.

27.05.2011

(2) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování se sídlem v České republice se dopustí správního deliktu tím, že

27.05.2011

a) provozuje platební systém s neodvolatelností vypořádání v rozporu s § 70 odst. 2,

27.05.2011

b) nesplní oznamovací povinnost podle § 73a, nebo

27.05.2011

c) nesplní informační povinnost podle § 73b odst. 3.

27.05.2011

(3) Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí správního deliktu tím, že poruší informační povinnost podle § 73b odst. 2 nebo § 73c.

27.05.2011

(4) Účastník zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí správního deliktu tím, že poruší informační povinnost podle § 73d.

27.05.2011

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

27.05.2011

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2, 3 nebo 4,

27.05.2011

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b).“.

27.05.2011

153. V § 130 odstavec 1 zní:

27.05.2011

(1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že soustavně

27.05.2011

a) porušuje informační povinnosti podle § 79, 80, 88, § 92 odst. 3, § 93 nebo § 94 odst. 2,

27.05.2011

b) porušuje povinnosti týkající se změny rámcové smlouvy podle § 94 odst. 1 nebo 5,

27.05.2011

c) vypovídá rámcové smlouvy uzavřené na dobu neurčitou v rozporu s § 96,

27.05.2011

d) blokuje platební prostředky v rozporu s § 100,

27.05.2011

e) porušuje povinnosti týkající se odmítnutí platebního příkazu podle § 105 odst. 1 nebo 2,

27.05.2011

f) nedodržuje lhůty pro provádění platebních transakcí podle § 109 až 113, nebo

27.05.2011

g) v rozporu s § 114 odst. 3 nedává peněžní prostředky k dispozici příjemci.“.

27.05.2011

154. V § 130 odst. 2 se slova „neposkytne nebo nezpřístupní plátci informaci podle § 86 odst. 1, 89 nebo 91“ nahrazují slovy „porušuje informační povinnosti podle § 86 odst. 1, § 89 nebo 90“.

27.05.2011

155. V § 130 odst. 3 se slova „neposkytne nebo nezpřístupní příjemci informaci podle § 87 odst. 1“ nahrazují slovy „porušuje informační povinnosti podle § 87 odst. 1 nebo § 91“.

27.05.2011

156. V § 130 odst. 4 se slova „Vydavatel platebního prostředku“ nahrazují slovy „Poskytovatel, který vydává platební prostředek,“ a slova „poruší některou z povinností“ se nahrazují slovy „porušuje povinnosti“.

27.05.2011

157. V § 130 odst. 5 se slova „provede srážku“ nahrazují slovy „provádí srážky“.

27.05.2011

158. V nadpise § 131 se slova „elektronických peněz“ zrušují.

27.05.2011

159. V § 131 odstavec 1 zní:

27.05.2011

(1) Vydavatel se dopustí správního deliktu tím, že

27.05.2011

a) vydává elektronické peníze v rozporu s § 124 odst. 2,

27.05.2011

b) poskytuje držiteli úroky nebo jiné výhody v rozporu s § 124 odst. 3,

27.05.2011

c) neprovede zpětnou výměnu podle § 124a odst. 2 nebo 3, nebo

27.05.2011

d) porušuje informační povinnost podle § 124b odst. 1.“.

27.05.2011

160. V § 132 odst. 1 písm. a) se slova „poskytne platební službu nebo vydá“ nahrazují slovy „poskytuje platební služby nebo vydává“ a slovo „nebo“ se zrušuje.

27.05.2011

161. V § 132 odst. 1 písm. b) se slovo „neuvede“ nahrazuje slovem „zatají“.

27.05.2011

162. V § 132 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

27.05.2011

c) nesplní oznamovací povinnost podle § 51 odst. 1.“.

27.05.2011

163. V § 132 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

27.05.2011

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že

27.05.2011

a) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace nebo požadovaná vysvětlení podle § 135a odst. 3, nebo

27.05.2011

b) neprovede ve stanovené lhůtě některé z opatření k nápravě podle § 135d odst. 1 písm. b) až i).“.

27.05.2011

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

27.05.2011

164. V § 132 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „podle odstavce 1“ zrušují.

27.05.2011

165. V § 132 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

27.05.2011

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c),“.

27.05.2011

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

27.05.2011

166. V § 132 odst. 3 písm. b) se slova „písmene b)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2“.

27.05.2011

167. V § 132 odst. 3 písm. c) se slova „písmene a)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a)“.

27.05.2011

168. V § 133 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ve Společenství2)“ nahrazují slovy „v Evropské unii2)“.

27.05.2011

169. V § 134 odst. 1 písm. a) se slova „poskytne platební službu nebo vydá“ nahrazují slovy „poskytuje platební služby nebo vydává“ a slovo „nebo“ se zrušuje.

27.05.2011

170. V § 134 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

27.05.2011

c) nesplní oznamovací povinnost podle § 52b odst. 1.“.

27.05.2011

171. V § 134 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

27.05.2011

a) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c),“.

27.05.2011

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

27.05.2011

172. V § 135 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

27.05.2011

173. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu zní:

27.05.2011

„ČÁST ŠESTÁ

27.05.2011

DOHLED

27.05.2011

§ 135a

27.05.2011

(1) Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním povinností

27.05.2011

a) platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností, které jsou tyto osoby oprávněny vykonávat podle tohoto zákona,

27.05.2011

b) provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování se sídlem v České republice a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování a

27.05.2011

c) poskytovatele a vydavatele stanovených tímto zákonem nebo obdobnými ustanoveními právních předpisů jiných členských států, jimiž se řídí právní vztah ze smlouvy o platebních službách nebo ze smlouvy o vydání elektronických peněz, nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím přeshraniční platby v Evropské unii2).

27.05.2011

(2) Dohled nad dodržováním povinností podle odstavce 1 písm. c) vykonává Česká národní banka tehdy, jestliže se týkají činnosti, kterou poskytovatel nebo vydavatel se sídlem nebo místem podnikání v

27.05.2011

a) České republice vykonává v České republice,

27.05.2011

b) zahraničí vykonává v České republice prostřednictvím pobočky nebo v rámci jiné trvalé přítomnosti, nebo

27.05.2011

c) České republice vykonává v jiném členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo jinak než v rámci jiné trvalé přítomnosti.

27.05.2011

(3) Osoby podléhající dohledu České národní banky jsou povinny poskytnout České národní bance při výkonu dohledu požadované informace a potřebná vysvětlení; to platí obdobně pro provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování se sídlem v jiném členském státě při posuzování plnění podmínek výkonu jeho činnosti.

27.05.2011

§ 135b

27.05.2011

(1) Pro povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení zákona upravujícího činnost bank o povinnosti mlčenlivosti při výkonu bankovního dohledu.

27.05.2011

(2) Česká národní banka spolupracuje s orgány jiných členských států vykonávajícími dohled nad osobami oprávněnými poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze, s centrálními bankami jiných členských států, popřípadě s Evropskou centrální bankou.

27.05.2011

(3) Česká národní banka předává orgánům jiných členských států vykonávajícím dohled nad zahraničními platebními institucemi nebo zahraničními institucemi elektronických peněz všechny podstatné informace, zejména informace o tom, že osoby podléhající dohledu těchto orgánů porušily povinnost týkající se výkonu činností, které jsou tyto osoby oprávněny vykonávat podle tohoto zákona.

27.05.2011

§ 135c

27.05.2011

Kontrola na místě

27.05.2011

(1) Česká národní banka může vykonat kontrolu na místě u osoby podléhající jejímu dohledu, u jejího obchodního zástupce nebo u jiné osoby, jejímž prostřednictvím tato osoba vykonává provozní činnosti vztahující se k činnostem, které je oprávněna vykonávat podle tohoto zákona.

27.05.2011

(2) Česká národní banka může v jiném členském státě provést kontrolu na místě u osoby podléhající jejímu dohledu, u jejího obchodního zástupce nebo u jiné osoby, jejímž prostřednictvím tato osoba vykonává provozní činnosti vztahující se k činnostem, které je oprávněna vykonávat podle tohoto zákona, jestliže to oznámí orgánu dohledu tohoto jiného členského státu. Na žádost České národní banky může tuto kontrolu na místě provést rovněž tento orgán dohledu jiného členského státu.

27.05.2011

(3) Orgán dohledu jiného členského státu může v České republice provést kontrolu na místě u osoby podléhající jeho dohledu, u jejího obchodního zástupce nebo u jiné osoby, jejímž prostřednictvím tato osoba vykonává provozní činnosti vztahující se k činnostem, které je oprávněna vykonávat podle tohoto zákona, jestliže to oznámí České národní bance. Na žádost orgánu dohledu jiného členského státu může tuto kontrolu na místě provést Česká národní banka.

27.05.2011

(4) U toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně poskytuje platební služby nebo neoprávněně vydává elektronické peníze, může Česká národní banka provést kontrolu na místě v rozsahu, který je nezbytný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se činnosti, která toto podezření zakládá.

27.05.2011

§ 135d

27.05.2011

Opatření k nápravě

27.05.2011

(1) Jestliže osoba podléhající dohledu České národní banky poruší povinnost stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností, které je tato osoba oprávněna vykonávat podle tohoto zákona, může Česká národní banka podle povahy zjištěného nedostatku uložit této osobě, aby

27.05.2011

a) ve stanovené lhůtě zjednala nápravu,

27.05.2011

b) nevykonávala činnosti, které je oprávněna vykonávat podle tohoto zákona, nebo některé z nich, dokud nezjedná nápravu,

27.05.2011

c) nechala na své náklady provést mimořádný audit,

27.05.2011

d) vyměnila svého auditora, jsou-li splněny podmínky pro jednostranné ukončení smluvního vztahu ze smlouvy o povinném auditu podle zákona upravujícího činnost auditorů,

27.05.2011

e) vyměnila svoji vedoucí osobu,

27.05.2011

f) nevykonávala činnosti, které je oprávněna vykonávat podle tohoto zákona, prostřednictvím obchodního zástupce,

27.05.2011

g) nevykonávala činnosti, které je oprávněna vykonávat podle tohoto zákona, prostřednictvím pobočky v hostitelském členském státě,

27.05.2011

h) omezila výkon některých provozních činností vztahujících se k činnostem, které je oprávněna vykonávat podle tohoto zákona, prostřednictvím jiné osoby, nebo aby tyto činnosti prostřednictvím jiné osoby nevykonávala, nebo

27.05.2011

i) nakládala s peněžními prostředky, které jí byly svěřeny k provedení platební transakce nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, pouze stanoveným způsobem.

27.05.2011

(2) Opatření k nápravě podle odstavce 1 písm. f) nebo g) může Česká národní banka uložit platební instituci nebo instituci elektronických peněz také tehdy, jestliže má důvodné podezření, že v souvislosti s výkonem činností, které jsou tyto osoby oprávněny vykonávat podle tohoto zákona, prostřednictvím pobočky nebo obchodního zástupce v hostitelském členském státě může dojít ke zvýšení nebezpečí legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

27.05.2011

(3) Osoba podléhající dohledu České národní banky, které Česká národní banka uložila opatření k nápravě podle odstavce 1, informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o odstranění nedostatku a o způsobu zjednání nápravy.

27.05.2011

§ 135e

27.05.2011

Přijímání podnětů

27.05.2011

Přijme-li Česká národní banka podnět k zahájení řízení z moci úřední7) ve věci porušení povinnosti poskytovatele nebo vydavatele stanovené tímto zákonem nebo obdobnými ustanoveními právních předpisů jiného členského státu, jimiž se řídí právní vztah ze smlouvy o platebních službách nebo ze smlouvy o vydání elektronických peněz, nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím přeshraniční platby v Evropské unii2), odpoví na něj do 60 dnů ode dne, kdy podnět přijala, i když o to ten, kdo podnět podal, nepožádal. Jestliže to připadá v úvahu, informuje jej Česká národní banka zároveň o možnosti mimosoudního řešení sporů mezi uživateli a poskytovateli nebo mezi držiteli a vydavateli podle jiného právního předpisu8).

27.05.2011

§ 135f

27.05.2011

Pořádková pokuta

27.05.2011

(1) Česká národní banka může při výkonu dohledu podle tohoto zákona za podmínek stanovených správním řádem nebo zákonem upravujícím výkon státní kontroly uložit pořádkovou pokutu do výše 500000 Kč.

27.05.2011

(2) Pořádkovou pokutu lze uložit opakovaně. Úhrn takto uložených pokut za stejný skutek nesmí přesáhnout částku 2500000 Kč.

27.05.2011

(3) Příjem z pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

27.05.2011

Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá.

27.05.2011

174. V § 136 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

27.05.2011

e) seznam platebních systémů s neodvolatelností zúčtování a

27.05.2011

f) seznam účastníků zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v České republice.“.

27.05.2011

175. V § 136 odstavce 2 a 3 znějí:

27.05.2011

(2) Do seznamů a registrů podle odstavce 1 písm. a) až d) se zapisují také údaje o platebních službách, k jejichž poskytování je zapsaná osoba oprávněna, a o pobočkách, jejichž prostřednictvím je zapsaná osoba oprávněna poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze. Do seznamů a registrů podle odstavce 1 písm. a) až d) se zapisují také údaje o obchodních zástupcích, jejichž prostřednictvím je zapsaná osoba oprávněna poskytovat platební služby.

27.05.2011

(3) Do seznamu podle odstavce 1 písm. e) se zapisují také údaje o provozovateli a účastnících platebního systému s neodvolatelností zúčtování. Do seznamu podle odstavce 1 písm. f) se zapisuje také údaj o provozovateli systému, jehož je zapsaná osoba účastníkem, a o právním řádu, jímž se řídí právní vztahy mezi účastníky tohoto systému při provádění zúčtování.“.

27.05.2011

176. V § 136 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

27.05.2011

(4) Do seznamů a registrů podle odstavce 1 se zapisuje alespoň

27.05.2011

a) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a

27.05.2011

b) u fyzické osoby obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa bydliště nebo místo podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno.“.

27.05.2011

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

27.05.2011

177. § 136a až 138 a § 140 se včetně nadpisů zrušují.

27.05.2011

178. § 142 včetně nadpisu zní:

27.05.2011

㤠142

27.05.2011

Zmocnění

27.05.2011

Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 9 odst. 3, § 11 odst. 2, § 17 odst. 4, § 18 odst. 6, § 20 odst. 4, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 27 odst. 2, § 29 odst. 2, § 37 odst. 3, § 39 odst. 2, § 47 odst. 3, § 48 odst. 4, § 52a odst. 5, § 52b odst. 4, § 52c odst. 6, § 52e odst. 4, § 52h odst. 4, § 52j odst. 4, § 52k odst. 3, § 52m odst. 2, § 54 odst. 3, § 56 odst. 2, § 71 odst. 3, § 72 odst. 4 a § 73b odst. 5.“.

27.05.2011

179. § 145 zní:

27.05.2011

㤠145

27.05.2011

(1) Do 1. ledna 2012 si mohou plátce a jeho poskytovatel dohodnout lhůtu o 2 pracovní dny delší, než je lhůta uvedená v § 109 odst. 1, jedná-li se o platební transakci v měně euro; § 109 odst. 3 písm. a) tím není dotčen.

27.05.2011

(2) Do 1. ledna 2012 se použije § 109 odst. 2 obdobně, jedná-li se o platební transakci v české měně, která je prováděna výlučně na území České republiky a zahrnuje směnu měn mezi českou měnou a měnou euro.

27.05.2011

(3) Jedná-li se o platební transakci, ke které je dán papírový platební příkaz, prodlužuje se lhůta podle odstavce 1 o další pracovní den.“.

27.05.2011

Čl. II

27.05.2011

Přechodná ustanovení

27.05.2011

1. Instituce elektronických peněz nebo zahraniční instituce elektronických peněz, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněna vydávat elektronické peníze podle dosavadních právních předpisů, může ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. října 2011 vydávat elektronické peníze na základě svého dosavadního povolení k činnosti instituce elektronických peněz. Přitom postupuje podle dosavadních právních přepisů; bod 5 tím není dotčen.

27.05.2011

2. Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, který byl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn vydávat elektronické peníze podle dosavadních právních předpisů, může ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. dubna 2012 vydávat elektronické peníze na základě své dosavadní registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu. Přitom postupuje podle dosavadních právních předpisů; bod 5 tím není dotčen.

27.05.2011

3. Žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz podle § 47 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; bod 4 tím není dotčen. Žádost o zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu podle § 54 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

27.05.2011

4. Žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz podle § 47 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud o to žadatel před vydáním rozhodnutí o této žádosti požádá. Právní účinky rozhodnutí o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz vydané na základě této žádosti nastanou nejdříve dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

27.05.2011

5. Právní vztahy mezi vydavatelem elektronických peněz a držitelem elektronických peněz se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona řídí zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i když vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Vznik těchto právních vztahů, jakož i jednotlivé nároky, které z těchto právních vztahů vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

27.05.2011

6. Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování udělená podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování podle § 71 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování na základě povolení uděleného podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování podle § 70 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

27.05.2011

7. Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování na základě povolení uděleného podle dosavadních právních předpisů uvede své poměry do souladu s částí třetí zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti stanovená v § 65 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně.

27.05.2011

8. Platební systém s neodvolatelností zúčtování provozovaný na základě povolení uděleného podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za platební systém s neodvolatelností zúčtování podle § 62 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

27.05.2011

9. Žádost o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování podle § 71 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

27.05.2011

10. Právní vztahy vzniklé v souvislosti s provozováním platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo s účastí v něm se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona řídí zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i když vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

27.05.2011

Čl. III

27.05.2011

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

27.05.2011

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

27.05.2011

ČÁST DRUHÁ

27.05.2011

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

27.05.2011

Čl. IV

27.05.2011

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 41/2011 Sb., se mění takto:

27.05.2011

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci druhého samostatného řádku doplňují slova „ , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES“.

27.05.2011

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňují slova „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru.“.

27.05.2011

3. V § 2a odst. 1 písm. a) se slova „a instituce elektronických peněz“ zrušují.

27.05.2011

4. V § 8, § 124 odst. 5 a v § 126 odst. 5 se slova „instituce elektronických peněz,“ zrušují.

27.05.2011

5. V § 10d odst. 3 písm. b) se slova „institucemi elektronických peněz,“ zrušují.

27.05.2011

6. Část sedmá včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 30 a 31 zní:

27.05.2011

„ČÁST SEDMÁ

27.05.2011

VYPOŘÁDACÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ VYPOŘÁDÁNÍ

27.05.2011

HLAVA I

27.05.2011

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

27.05.2011

§ 82

27.05.2011

Vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání

27.05.2011

(1) Vypořádacím systémem s neodvolatelností vypořádání je systém,

27.05.2011

a) který má alespoň 3 účastníky uvedené v § 84 odst. 1 písm. a) až g),

27.05.2011

b) který provádí vypořádání [§ 83 písm. a)] na základě stanovených pravidel,

27.05.2011

c) jehož účastníci, z nichž alespoň jeden má sídlo nebo ústředí v České republice, se dohodli, že právní vztahy mezi nimi se při provádění vypořádání řídí českým právem, a

27.05.2011

d) jehož existenci Česká národní banka oznámila Evropské komisi podle § 90g odst. 1 nebo 2.

27.05.2011

(2) Zahraničním vypořádacím systémem s neodvolatelností vypořádání je vypořádací systém, jehož existenci oznámil Evropské komisi příslušný orgán jiného členského státu podle předpisu Evropské unie upravujícího neodvolatelnost zúčtování v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry30).

27.05.2011

(3) Vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání a účast v tomto systému se zakládají smlouvou.

27.05.2011

§ 83

27.05.2011

Vymezení některých pojmů

27.05.2011

Pro účely tohoto zákona se rozumí

27.05.2011

a) vypořádáním

27.05.2011

1. započtení vzájemných pohledávek z obchodů s investičními nástroji, nebo

27.05.2011

2. splnění vzájemných dluhů z obchodů s investičními nástroji převodem investičních nástrojů nebo peněžních prostředků,

27.05.2011

b) příkazem k vypořádání pokyn účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo účastníka či provozovatele systému propojeného podle § 89, na jehož základě má být v souladu s pravidly vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (dále jen „pravidla systému“) provedeno vypořádání,

27.05.2011

c) ústřední protistranou osoba, která při vypořádání vstupuje mezi účastníky vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání uvedené v § 84 odst. 1 písm. a) až g) nebo m) jako jejich výlučná protistrana,

27.05.2011

d) zúčtovatelem osoba, která vede pro účastníky vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání uvedené v § 84 odst. 1 písm. a) až g), i) nebo m) účet, na němž se provádí vypořádání,

27.05.2011

e) clearingovou institucí osoba, která provádí vypořádání započtením vzájemných pohledávek účastníků vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání uvedených v § 84 odst. 1 písm. a) až g), i), j) nebo m),

27.05.2011

f) provozním dnem pravidly systému stanovená, pravidelně se opakující doba, během níž vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání přijímá a provádí příkazy k vypořádání a další úkony s tímto vypořádáním související.

27.05.2011

§ 84

27.05.2011

Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

27.05.2011

(1) Účastníkem vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání může být pouze

27.05.2011

a) banka,

27.05.2011

b) spořitelní a úvěrní družstvo,

27.05.2011

c) obchodník s cennými papíry,

27.05.2011

d) zahraniční osoba, jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti některé z osob uvedených v písmenech a) až c),

27.05.2011

e) právnická osoba veřejného práva nebo právnická osoba, za jejíž veškeré závazky ručí osoba veřejného práva,

27.05.2011

f) Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka,

27.05.2011

g) právnická osoba se zvláštním postavením, která je vyňata z působnosti předpisu Evropské unie upravujícího přístup k činnosti úvěrových institucí a její výkon31),

27.05.2011

h) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 90),

27.05.2011

i) ústřední protistrana,

27.05.2011

j) zúčtovatel,

27.05.2011

k) clearingová instituce,

27.05.2011

l) osoba, která vykonává obdobnou činnost jako některá z osob uvedených v písmenech h) až k) v platebním systému s neodvolatelností zúčtování, v zahraničním vypořádacím systému s neodvolatelností vypořádání nebo v zahraničním platebním systému s neodvolatelností zúčtování, nebo

27.05.2011

m) osoba neuvedená v písmenech a) až l), u které je to vhodné s ohledem na míru systémového rizika vyplývajícího z rozsahu její činnosti.

27.05.2011

(2) Činnost ústřední protistrany, zúčtovatele nebo clearingové instituce může být vykonávána i několika účastníky vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání.

27.05.2011

HLAVA II

27.05.2011

PROVOZOVÁNÍ VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU S NEODVOLATELNOSTÍ VYPOŘÁDÁNÍ

27.05.2011

Pravidla systému

27.05.2011

§ 85

27.05.2011

(1) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání stanoví pravidla systému.

27.05.2011

(2) Pravidla systému upravují alespoň

27.05.2011

a) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,

27.05.2011

b) podmínky účasti ve vypořádacím systému s neodvolatelností vypořádání, které musí být transparentní a musí obsahovat objektivní kritéria pro přístup k vypořádacímu systému s neodvolatelností vypořádání; osoby se sídlem nebo místem podnikání v jiném členském státě Evropské unie nesmí být znevýhodňovány z jiných než ekonomických důvodů,

27.05.2011

c) práva a povinnosti účastníků vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání vyplývající z jejich účasti v tomto systému,

27.05.2011

d) způsob a podmínky zajištění závazků vyplývajících z účasti ve vypořádacím systému s neodvolatelností vypořádání,

27.05.2011

e) způsob a podmínky vypořádání, včetně stanovení postupu při opravě chyb vzniklých během vypořádání,

27.05.2011

f) náležitosti příkazu k vypořádání, způsob a podmínky jeho zadávání do vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,

27.05.2011

g) údaje, které účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání poskytuje provozovateli vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání k plnění jeho povinností, a způsob jejich poskytování,

27.05.2011

h) opatření, která může provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání uplatnit vůči účastníkovi vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, a postup při jejich uplatňování,

27.05.2011

i) časový harmonogram provádění vypořádání, včetně rozvrhu jednotlivých fází, v nichž vypořádání probíhá,

27.05.2011

j) vymezení provozního dne,

27.05.2011

k) okamžik, ke kterému se příkaz k vypořádání považuje za přijatý vypořádacím systémem s neodvolatelností vypořádání,

27.05.2011

l) okamžik, ke kterému se příkaz k vypořádání zadaný do vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání považuje za jednostranně neodvolatelný, a technické podmínky pro zabezpečení jeho neodvolatelnosti,

27.05.2011

m) investiční nástroje a měnu, v nichž se vypořádání provádí, a

27.05.2011

n) pravidla přístupu k rizikům, která zahrnují alespoň

27.05.2011

1. rizika, kterým vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání je nebo může být vystaven, včetně systémového rizika, operačního rizika, rizika likvidity a úvěrového rizika,

27.05.2011

2. postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik a

27.05.2011

3. postupy přijímání opatření vedoucích k omezení rizik, včetně stanovení vhodných podmínek pro účast ve vypořádacím systému s neodvolatelností vypořádání.

27.05.2011

§ 86

27.05.2011

(1) Provozovatel a ostatní účastníci vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání dodržují pravidla systému.

27.05.2011

(2) Pravidla systému v aktuálním znění musí být uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a musí být k nahlédnutí veřejnosti v sídle provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání v jeho úředních hodinách. Pokud provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání zřídí provozovnu, musí být pravidla systému k nahlédnutí veřejnosti též v této provozovně.

27.05.2011

§ 87

27.05.2011

Změna pravidel systému

27.05.2011

(1) Změna pravidel systému nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění, nestanoví-li provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání pozdější okamžik účinnosti. Změnu pravidel systému nelze uveřejnit, dokud Česká národní banka k této změně neudělí souhlas.

27.05.2011

(2) Účastníkem řízení o udělení souhlasu ke změně pravidel systému je pouze provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání. Nevydá-li Česká národní banka rozhodnutí o žádosti o udělení souhlasu ke změně pravidel systému do 1 měsíce ode dne, kdy jí žádost došla, platí, že souhlas byl udělen.

27.05.2011

Neodvolatelnost příkazu k vypořádání

27.05.2011

§ 88

27.05.2011

(1) Od okamžiku stanoveného v pravidlech systému nelze příkaz k vypořádání jednostranně odvolat.

27.05.2011

(2) Rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí či jiný zásah orgánu veřejné moci směřující k zastavení nebo omezení vypořádání, k vyloučení nebo omezení použití investičních nástrojů nebo peněžních prostředků na účtu, na němž se provádí vypořádání, nebo k vyloučení nebo omezení uplatnění práva na uspokojení ze zajištění nemají vliv na

27.05.2011

a) platnost, účinnost či vymahatelnost příkazu k vypořádání, jestliže byl tento příkaz přijat vypořádacím systémem s neodvolatelností vypořádání před vydáním tohoto rozhodnutí nebo před provedením tohoto zásahu,

27.05.2011

b) možnost použít investiční nástroje nebo peněžní prostředky na účtu účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, na němž se provádí vypořádání, ke splnění závazků, které mu vznikly ve vypořádacím systému s neodvolatelností vypořádání nebo v systému propojeném podle § 89, jestliže investiční nástroje nebo peněžní prostředky jsou takto použity během provozního dne, v jehož průběhu došlo k vydání tohoto rozhodnutí nebo k provedení tohoto zásahu, a

27.05.2011

c) platnost, účinnost či vymahatelnost práva na uspokojení ze zajištění poskytnuté účastníkovi nebo provozovateli vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo systému propojeného podle § 89.

27.05.2011

(3) K vyloučení účinků rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí či jiného zásahu orgánu veřejné moci podle odstavce 2 písm. a) dojde i v případě, že byl příkaz k vypořádání přijat vypořádacím systémem s neodvolatelností vypořádání po vydání tohoto rozhodnutí nebo po provedení tohoto zásahu, jestliže

27.05.2011

a) vypořádání je provedeno během provozního dne, v jehož průběhu došlo k vydání tohoto rozhodnutí nebo k provedení tohoto zásahu, a

27.05.2011

b) provozovateli vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebylo k okamžiku, kdy se příkaz k vypořádání stal neodvolatelným podle odstavce 1, vydání tohoto rozhodnutí nebo provedení tohoto zásahu oznámeno ani mu nebylo ani nemělo být jinak známo; skutečnost, že rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku, sama o sobě neznamená, že toto rozhodnutí bylo provozovateli vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání známo nebo mu mělo být známo.

27.05.2011

(4) Rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí či jiný zásah orgánu veřejné moci podle odstavce 2 nemá zpětné účinky na práva a povinnosti, které vznikly ve vypořádacím systému s neodvolatelností vypořádání nebo v systému propojeném podle § 89 před vydáním tohoto rozhodnutí nebo před provedením tohoto zásahu.

27.05.2011

Propojení systémů

27.05.2011

§ 89

27.05.2011

(1) Uzavře-li provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání smlouvu o propojení systémů s jiným provozovatelem vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, platebního systému s neodvolatelností zúčtování, zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování umožňující vzájemné provádění příkazů k vypořádání, nezakládá se tím nový vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání.

27.05.2011

(2) Jestliže je to možné, provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání zajistí, aby pravidla systému a pravidla systému propojeného podle odstavce 1 byla koordinována, pokud jde o okamžik, ke kterému se příkaz k vypořádání považuje za jednostranně neodvolatelný, a okamžik, ke kterému se takový příkaz považuje za přijatý systémem. Nedohodnou-li se strany ve smlouvě podle odstavce 1 jinak, platí pravidla propojených systémů, pokud jde o tyto okamžiky, nezávisle na sobě.

27.05.2011

HLAVA III

27.05.2011

PROVOZOVATEL VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU S NEODVOLATELNOSTÍ VYPOŘÁDÁNÍ

27.05.2011

§ 90

27.05.2011

(1) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání je právnická osoba, která je oprávněna provozovat vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání na základě povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, které jí udělila Česká národní banka.

27.05.2011

(2) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání může též, pokud to má uvedeno v povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, zajišťovat pro své účastníky investiční službu uvedenou v § 4 odst. 3 písm. a).

27.05.2011

(3) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání je povinen provozovat vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání s odbornou péčí.

27.05.2011

(4) Peněžní prostředky nebo investiční nástroje, které byly provozovateli vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání svěřeny do správy nebo jako zajištění závazku plynoucího z vypořádávaného obchodu s investičními nástroji, nejsou součástí majetku provozovatele vypořádacího systému. Provozovatel vypořádacího systému účtuje o majetku třetích osob, který má ve své moci, odděleně od svého majetku.

27.05.2011

Povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

27.05.2011

§ 90a

27.05.2011

(1) Česká národní banka udělí povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání žadateli,

27.05.2011

a) který je akciovou společností nebo společností s ručením omezeným,

27.05.2011

b) který má sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

27.05.2011

c) který má počáteční kapitál alespoň ve výši odpovídající částce 730000 EUR,

27.05.2011

d) jehož počáteční kapitál má průhledný a nezávadný původ,

27.05.2011

e) který předloží plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty,

27.05.2011

f) jehož věcné, technické, personální a organizační předpoklady jsou vhodné z hlediska řádného a obezřetného provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,

27.05.2011

g) jehož případné podnikání spočívající v jiné činnosti než v provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nepředstavuje podstatnou hrozbu pro finanční stabilitu provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání ani nemůže bránit účinnému výkonu dohledu nad činností provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,

27.05.2011

h) na němž mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska řádného a obezřetného vedení provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,

27.05.2011

i) jehož úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad činností provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání; při úzkém propojení s osobou, která se řídí právním řádem státu, který není členským státem, nesmí tento právní řád ani způsob jeho uplatňování bránit účinnému výkonu dohledu nad činností provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,

27.05.2011

j) jehož vedoucí osoby jsou důvěryhodné,

27.05.2011

k) jehož vedoucí osoby, které skutečně řídí činnost v oblasti provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, jsou odborně způsobilé a mají dostatečné zkušenosti z hlediska řádného a obezřetného provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání a

27.05.2011

l) který předložil pravidla systému, která jsou vhodná z hlediska řádného a obezřetného provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání a z hlediska systémového rizika.

27.05.2011

(2) Česká národní banka udělí povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání i žadateli, který

27.05.2011

a) je právnickou osobou,

27.05.2011

b) má sídlo a skutečné sídlo v jiném členském státě Evropské unie,

27.05.2011

c) je oprávněn provozovat systém obdobný vypořádacímu systému s neodvolatelností vypořádání, v němž se právní vztahy mezi účastníky systému při provádění vypořádání řídí právem jiného členského státu Evropské unie, a

27.05.2011

d) předložil pravidla systému, která jsou vhodná z hlediska řádného a obezřetného provozování vypořádacího sytému s neodvolatelností vypořádání a z hlediska systémového rizika.

27.05.2011

(3) Žádost o povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 1 nebo 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

27.05.2011

§ 90b

27.05.2011

(1) O žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání rozhodne Česká národní banka do 6 měsíců ode dne jejího doručení.

27.05.2011

(2) V rozhodnutí o udělení povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání Česká národní banka schválí pravidla systému.

27.05.2011

(3) V rozhodnutí o udělení povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání Česká národní banka může stanovit podmínky, které musí provozovatel vypořádacího systému splnit před zahájením činnosti, popřípadě dodržovat při výkonu své činnosti.

27.05.2011

(4) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo jejích přílohách, na jejichž základě bylo povolení k provozování uděleno.

27.05.2011

HLAVA IV

27.05.2011

INFORMAČNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE A ÚČASTNÍKA VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU S NEODVOLATELNOSTÍ VYPOŘÁDÁNÍ

27.05.2011

§ 90c

27.05.2011

(1) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o

27.05.2011

a) obchodní firmě nebo názvu anebo jménu a příjmení účastníků vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, o jejich sídle, místě podnikání nebo bydlišti, o jejich identifikačním čísle, bylo-li přiděleno, a v případě fyzických osob o datu jejich narození a rodném čísle, bylo-li přiděleno, a o změně těchto údajů a

27.05.2011

b) návrhu rozhodnutí o jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace anebo o změně jeho předmětu podnikání; stejně informuje o přijetí takového rozhodnutí příslušným orgánem provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání.

27.05.2011

(2) Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání bez zbytečného odkladu informuje provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání o údajích v rozsahu odstavce 1 písm. a).

27.05.2011

(3) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání neprodleně informuje účastníky vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání a provozovatele systému propojeného podle § 89 o oznámení podle § 90g odst. 4.

27.05.2011

(4) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání zasílá České národní bance informace a podklady potřebné pro výkon dohledu o své finanční situaci, o výsledcích svého hospodaření a o plnění podmínek výkonu své činnosti. Lhůty pro zasílání informací a podkladů, podrobnosti o jejich obsahu, formě a způsobu zasílání stanoví prováděcí právní předpis.

27.05.2011

(5) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v jiném členském státě Evropské unie je povinen pro účely posouzení plnění podmínek výkonu jeho činnosti poskytnout České národní bance požadované informace a potřebná vysvětlení.

27.05.2011

§ 90d

27.05.2011

Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání na žádost informuje toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, o vypořádacím systému s neodvolatelností vypořádání, jehož se účastní, a o jeho pravidlech.

27.05.2011

§ 90e

27.05.2011

Účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má sídlo nebo místo podnikání na území České republiky,

27.05.2011

a) na žádost informuje toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, o tomto systému a o jeho pravidlech a

27.05.2011

b) bez zbytečného odkladu informuje Českou národní banku o své účasti v tomto systému, o členském státě Evropské unie, který existenci tohoto systému oznámil Evropské komisi, o adrese svého sídla nebo místa podnikání a o změně těchto skutečností.

27.05.2011

HLAVA V

27.05.2011

OZNAMOVACÍ POVINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

27.05.2011

§ 90f

27.05.2011

Oznamovací povinnost soudu a jiného orgánu veřejné moci

27.05.2011

O vydání rozhodnutí o úpadku nebo vydání rozhodnutí anebo jiném zásahu orgánu veřejné moci podle § 88 odst. 2 vůči účastníkovi vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání vyrozumí bez zbytečného odkladu soud nebo jiný orgán veřejné moci, který zásah provedl, Českou národní banku. Soud nebo jiný orgán veřejné moci vyrozumí Českou národní banku též v případě, pokud tato rozhodnutí vydal nebo obdobné zásahy provedl vůči účastníkovi zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má sídlo nebo místo podnikání na území České republiky.

27.05.2011

§ 90g

27.05.2011

Oznamovací povinnosti České národní banky

27.05.2011

(1) Česká národní banka oznámí bez zbytečného odkladu Evropské komisi existenci vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, jehož provozovateli udělila povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání. V oznámení Česká národní banka uvede provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání. Dojde-li ke změnám uvedeným v tomto oznámení, informuje o tom Česká národní banka bez zbytečného odkladu Evropskou komisi. Jestliže bylo povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání odňato, Česká národní banka oznámí Evropské komisi zánik tohoto vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání bez zbytečného odkladu poté, co bylo dokončeno vypořádání na základě příkazů přijatých přede dnem odnětí povolení.

27.05.2011

(2) Česká národní banka může oznámit Evropské komisi existenci systému vypořádání obchodů s cennými papíry, který provozuje podle zákona upravujícího postavení a působnost České národní banky, jestliže tento systém splňuje podmínky uvedené v § 82 odst. 1 písm. a) až c). V oznámení Česká národní banka uvede, že je provozovatelem tohoto systému. Pro tento systém a pro Českou národní banku při výkonu činnosti jeho provozovatele se § 87 odst. 1 věta druhá a odst. 2, § 90a, 90b, § 90c odst. 1 a odstavec 4 nepoužijí. Česká národní banka oznámení podle věty první bez zbytečného odkladu odvolá, jestliže systém přestane splňovat podmínky uvedené v § 82 odst. 1 písm. a), b) nebo c).

27.05.2011

(3) Jestliže Česká národní banka obdrží oznámení podle § 90f, které se týká účastníka zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má sídlo nebo místo podnikání na území České republiky, oznámí to neprodleně příslušnému orgánu členského státu Evropské unie, který existenci tohoto systému oznámil Evropské komisi.

27.05.2011

(4) Jestliže Česká národní banka obdrží oznámení podle § 90f nebo obdobné oznámení od orgánu členského státu Evropské unie, které se týká účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, oznámí to neprodleně provozovateli tohoto vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání.

27.05.2011

30) Čl. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES.

27.05.2011

31) Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic Komise 2007/18/ES a 2010/16/EU.“.

27.05.2011

7. V § 100 odst. 1 písm. c) se slova „ , přičemž se na ni vztahují obdobně ustanovení § 82 odst. 4 až 8, § 83 odst. 7 až 14, § 86 až 88“ nahrazují slovy „ ; provozuje-li centrální depozitář vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání, považuje se za provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání“.

27.05.2011

8. V § 135 odst. 1 písmena j) až l) znějí:

27.05.2011

j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 90), který má sídlo v České republice,

27.05.2011

k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), který není provozovatelem tohoto systému,

27.05.2011

l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má sídlo nebo místo podnikání v České republice (§ 90e),“.

27.05.2011

9. V § 138 odst. 1 se za slovo „systému“ vkládají slova „s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice,“.

27.05.2011

10. V § 138 odst. 2 se za slovo „systému“ vkládají slova „s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice“.

27.05.2011

11. V § 145 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

27.05.2011

(4) Ten, komu bylo odňato povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, to bez zbytečného odkladu oznámí účastníkům tohoto vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání. Do dokončení vypořádání na základě příkazů k vypořádání přijatých přede dnem odnětí povolení se i nadále považuje za provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání.“.

27.05.2011

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

27.05.2011

12. V § 158 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

27.05.2011

13. V § 158 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až i), která znějí:

27.05.2011

e) poruší organizační požadavky podle § 48 nebo některý z nich,

27.05.2011

f) nesplní informační povinnost podle § 50,

27.05.2011

g) neumožní účastníkům regulovaného trhu zvolit jiný vypořádací systém podle § 51 odst. 1,

27.05.2011

h) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 52, nebo

27.05.2011

i) nesplní některou z povinností podle § 67 nebo 68.“.

27.05.2011

14. § 160 včetně nadpisu zní:

27.05.2011

㤠160

27.05.2011

Správní delikty provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

27.05.2011

(1) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí správního deliktu tím, že

27.05.2011

a) v rozporu s § 87 odst. 1 uveřejní změnu pravidel systému bez souhlasu České národní banky,

27.05.2011

b) neoznámí změnu údajů podle § 90b odst. 4, nebo

27.05.2011

c) nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 1.

27.05.2011

(2) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice se dopustí správního deliktu tím, že

27.05.2011

a) provozuje vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání v rozporu s § 90 odst. 3,

27.05.2011

b) nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 3, nebo

27.05.2011

c) nesplní oznamovací povinnost podle § 145 odst. 4.

27.05.2011

(3) Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí správního deliktu tím, že nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 2 nebo § 90d.

27.05.2011

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

27.05.2011

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 nebo 3,

27.05.2011

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b).“.

27.05.2011

15. V § 165 odst. 2 se slova „ , instituce elektronických peněz“ zrušují.

27.05.2011

16. V § 199 odst. 2 se slova „§ 83 odst. 4, § 85 odst. 2, § 87“ nahrazují slovy „§ 90a odst. 3, § 90c odst. 4,“.

27.05.2011

Čl. V

27.05.2011

Přechodná ustanovení

27.05.2011

1. Povolení k provozování vypořádacího systému udělená podle dosavadních právních předpisů, se dnem nabytí účinnost tohoto zákona považuje za povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání podle § 90a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Provozovatel vypořádacího systému na základě povolení uděleného podle dosavadních právních předpisů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání podle § 90 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

27.05.2011

2. Provozovatel vypořádacího systému na základě povolení uděleného podle dosavadních právních předpisů uvede své poměry do souladu s částí sedmou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

27.05.2011

3. Vypořádací systém provozovaný na základě povolení uděleného podle dosavadních právních předpisů, se dnem nabytí účinnost tohoto zákona považuje za vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle § 82 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

27.05.2011

4. Žádost o povolení k provozování vypořádacího systému podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání podle § 90a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

27.05.2011

5. Ustanoveními dosavadních právních předpisů se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se však posuzují podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

27.05.2011

ČÁST TŘETÍ

27.05.2011

Změna insolvenčního zákona

27.05.2011

Čl. VI

27.05.2011

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

27.05.2011

1. V § 2 písm. k) se slova „instituce elektronických peněz1),“ včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušují.

27.05.2011

2. V § 35 odst. 3 se za slovo „služeb“ vkládají slova „nebo držitelů elektronických peněz“.

27.05.2011

3. V § 82 se doplňuje odstavec 6, který zní:

27.05.2011

(6) Je-li dlužník provozovatelem nebo účastníkem platebního systému s neodvolatelností zúčtování, zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, vyrozumí insolvenční soud o vydání předběžného opatření podle odstavce 3 současně s jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku Českou národní banku.“.

27.05.2011

4. V § 102 odst. 1 písm. g) se slova „uvedeného v seznamu České národní banky podle zákona upravujícího platební styk1), nebo účastníkem vypořádacího systému podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu18)“ nahrazují slovy „s neodvolatelností zúčtování, zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání“.

27.05.2011

5. V § 113 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Je-li dlužník provozovatelem nebo účastníkem platebního systému s neodvolatelností zúčtování, zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, vyrozumí insolvenční soud o vydání předběžného opatření současně s jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku Českou národní banku.“.

27.05.2011

6. V § 118 se doplňuje odstavec 3, který zní:

27.05.2011

(3) Je-li dlužník provozovatelem nebo účastníkem platebního systému s neodvolatelností zúčtování, zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, vyrozumí insolvenční soud o vyhlášení moratoria současně se zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku Českou národní banku.“.

27.05.2011

7. V § 139 odst. 1 písm. g) se slova „uvedeného v seznamu České národní banky podle zvláštního právního předpisu1),“ nahrazují slovy „s neodvolatelností zúčtování, zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,“.

27.05.2011

8. V § 139 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

27.05.2011

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

27.05.2011

9. § 247 zní:

27.05.2011

㤠247

27.05.2011

Je-li dlužník účastníkem platebního systému s neodvolatelností zúčtování, zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, vyrozumí insolvenční soud o prohlášení konkursu současně se zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku Českou národní banku.“.

27.05.2011

10. § 365 zní:

27.05.2011

㤠365

27.05.2011

(1) Ustanovení tohoto zákona nemají vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost závazků dlužníka, který je účastníkem platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo účastníkem zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, za podmínek stanovených zákonem upravujícím platební styk.

27.05.2011

(2) Ustanovení tohoto zákona nemají vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost závazků dlužníka, který je účastníkem vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo účastníkem zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu.“.

27.05.2011

11. V § 366 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.

27.05.2011

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena a) a b).

27.05.2011

12. V části druhé hlavě IV nadpis dílu 1 zní: „Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev a některých zahraničních bank“.

27.05.2011

13. V § 367 odst. 1 písm. a) se čárka za slovem „banky“ nahrazuje slovem „a“ a slova „nebo instituce elektronických peněz1),“ se zrušují.

27.05.2011

14. V § 367 odst. 1 písm. b) se slova „nebo instituce elektronických peněz“ zrušují.

27.05.2011

15. V § 367 odst. 1 se písmena c) až e) zrušují.

27.05.2011

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno c).

27.05.2011

16. V § 367 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „a d)“ zrušují.

27.05.2011

17. V § 367 odst. 3 se slovo „f)“ nahrazuje slovem „c)“.

27.05.2011

18. V § 367 se odstavec 4 zrušuje.

27.05.2011

19. V části druhé hlavě IV dílu 1 nadpis oddílu 2 zní: „Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po odnětí licence nebo povolení a úpadek pobočky zahraniční banky uvedené v § 367 odst. 1 písm. c)“.

27.05.2011

20. V § 368 odst. 3 se slova „nebo instituce elektronických peněz“ zrušují a slovo „f)“ se nahrazuje slovem „c)“.

27.05.2011

21. V § 370 odst. 1 větě první se čárka za slovem „banky“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo instituce elektronických peněz“ se zrušují.

27.05.2011

22. V § 370 odst. 2 písm. d) se číslo „374“ nahrazuje číslem „373“.

27.05.2011

23. V § 370 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

27.05.2011

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

27.05.2011

24. V § 370 se odstavce 4 až 6 zrušují.

27.05.2011

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 4 až 7.

27.05.2011

25. V § 370 odst. 4 větě první se číslo „6“ nahrazuje číslem „3“.

27.05.2011

26. V § 370 odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují.

27.05.2011

27. V § 370 odstavec 5 zní:

27.05.2011

(5) Insolvenční soud, který vydal rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu na majetek pobočky zahraniční banky uvedené v § 367 odst. 1 písm. c), informuje prostřednictvím příslušného orgánu dozoru nebo dohledu o takovém rozhodnutí orgány dozoru nebo dohledu v členských státech Evropské unie a dalších státech tvořících Evropský hospodářský prostor, ve kterých má dlužník organizační složku, a to před zveřejněním příslušného rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, a není-li to možné, neprodleně poté; tato informace obsahuje i upozornění na možné důsledky přijatého rozhodnutí.“.

27.05.2011

28. V § 373 odst. 1 se slova „ , je-li jím banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo anebo pobočka zahraniční banky podle § 367 odst. 1 písm. f),“ zrušují.

27.05.2011

29. § 374 se zrušuje.

27.05.2011

30. V § 376 se čárka za slovem „banka“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „ , instituce elektronických peněz nebo osoba se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky oprávněná vydávat elektronické peníze na základě povolení podle zvláštního právního předpisu“ se zrušují.

27.05.2011

31. V části druhé hlavě IV dílu 1 nadpis oddílu 3 zní: „Úpadek zahraniční banky podnikající na území České republiky na základě jednotné licence“.

27.05.2011

32. V § 377 větě první se slova „nebo instituce elektronických peněz“ a slova „ , nebo na jehož území má sídlo nebo místo podnikání osoba oprávněná vydávat elektronické peníze na základě povolení podle zvláštního právního předpisu“ zrušují.

27.05.2011

ČÁST ČTVRTÁ

27.05.2011

Změna zákona o bankách

27.05.2011

Čl. VII

27.05.2011

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 41/2011 Sb., se mění takto:

27.05.2011

1. V § 20 odst. 5 se slova „instituce elektronických peněz,“ zrušují.

27.05.2011

2. V § 20 odst. 6 písm. b) se slova „institucemi elektronických peněz,“ zrušují.

27.05.2011

3. V § 20c se odstavec 4 zrušuje.

27.05.2011

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

27.05.2011

4. V § 20c odst. 4 se číslovka „4“ nahrazuje číslovkou „3“.

27.05.2011

5. V § 41f odst. 7 větě první se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za slovo „rozsahu,“ se vkládají slova „instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu,“ a za slovo „transakce13)“ se vkládají slova „nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze“.

27.05.2011

6. V § 41f odst. 7 se za větu první vkládají věty „Pro účely výpočtu náhrady z Fondu se za skutečného vlastníka těchto peněžních prostředků považují uživatelé platebních služeb nebo držitelé elektronických peněz. Náhrada se poskytne platební instituci, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, instituci elektronických peněz nebo vydavateli elektronických peněz malého rozsahu.“.

27.05.2011

7. V § 41f odst. 7 větě čtvrté se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „rozsahu“ se vkládají slova „ , instituce elektronických peněz nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu“.

27.05.2011

8. V § 41f odst. 7 větě poslední se slova „Platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu jsou povinni“ nahrazují slovy „Tyto osoby jsou povinny“.

27.05.2011

9. V § 41f se doplňuje odstavec 10, který zní:

27.05.2011

(10) Platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu jsou povinni sdělit uživateli platebních služeb nebo držiteli elektronických peněz na jeho žádost informace o tom, u které banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo zahraniční banky je veden samostatný účet, na kterém jsou v souladu se zákonem upravujícím platební styk uloženy peněžní prostředky, které jim byly svěřeny k provedení platební transakce nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze.“.

27.05.2011

ČÁST PÁTÁ

27.05.2011

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

27.05.2011

Čl. VIII

27.05.2011

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 41/2011 Sb., se mění takto:

27.05.2011

1. V § 1a odst. 1 písm. a) se slova „a dále osoba, jejíž činnost nebo podnikání spočívá ve vydávání elektronických peněz, to vše“ zrušují.

27.05.2011

2. V § 2b odst. 5 se slova „instituce elektronických peněz,“ zrušují.

27.05.2011

3. V § 2b odst. 6 písm. b) se slova „institucemi elektronických peněz,“ zrušují.

27.05.2011

4. V § 13b se odstavec 4 zrušuje.

27.05.2011

ČÁST ŠESTÁ

27.05.2011

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

27.05.2011

Čl. IX

27.05.2011

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto:

27.05.2011

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se body 3 a 4 zrušují.

27.05.2011

2. V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 5 se slovo „rozsahu3)“ nahrazuje slovy „rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu3)“.

27.05.2011

3. V § 5 písm. a) se za slovo „narození,“ vkládá slovo „dále“.

27.05.2011

4. V § 13 odst. 2 písm. a) se slovo „pravidelných“ zrušuje.

27.05.2011

5. V § 13 odst. 2 písmeno c) zní:

27.05.2011

c) elektronických peněz, pokud nejvyšší částka elektronicky uchovávaná na médiu, které nelze dobíjet, nepřekročí částku 250 EUR, nebo 500 EUR, jde-li o elektronické peníze, které mohou být použity pouze k provedení vnitrostátní platební transakce, nebo, pokud lze médium dobíjet, je pro kalendářní rok stanoven celkový limit ve výši 2500 EUR, s výjimkou případů, kdy je na žádost držitele elektronických peněz v témže kalendářním roce zpětně vyměněna částka celkem 1000 EUR nebo více,“.

27.05.2011

6. V § 13 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

27.05.2011

d) platebních služeb poskytovaných prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě jinak než s využitím elektronických peněz, pokud hodnota jednotlivé transakce nepřesáhne 250 EUR a současně je pro kalendářní rok stanoven celkový limit transakcí realizovaných z jednoho telefonního čísla ve výši 2500 EUR, nebo“.

27.05.2011

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

27.05.2011

7. V § 21 odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Úvěrová instituce, platební instituce, instituce elektronických peněz, finanční instituce uvedená v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 11 a povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c) doručí ministerstvu systém vnitřních zásad do 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou; oznámení o změnách v systému vnitřních zásad doručí ministerstvu do 30 dnů ode dne jejich přijetí.“.

27.05.2011

8. V § 48 odstavce 1 a 2 znějí:

27.05.2011

(1) Povinná osoba, které je v § 21 odst. 2 uložena povinnost vypracovat písemně systém vnitřních zásad a nevztahuje se na ni výjimka podle § 21 odst. 3 nebo 4, se dopustí správního deliktu tím, že systém vnitřních zásad nevypracuje v rozsahu podle § 21 odst. 5 nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou.

27.05.2011

(2) Povinná osoba, které je v § 21 odst. 6 uložena povinnost doručit ministerstvu nebo České národní bance systém vnitřních zásad a oznámení o jeho změnách, se dopustí správního deliktu tím, že systém vnitřních zásad nebo oznámení o jeho změnách nedoručí podle § 21 odst. 6 nebo nepodá písemnou informaci o způsobu odstranění zjištěných nedostatků podle § 21 odst. 8.“.

27.05.2011

9. V § 48 odst. 3 se slovo „pravidelné“ zrušuje.

27.05.2011

ČÁST SEDMÁ

27.05.2011

Změna zákona o České národní bance

27.05.2011

Čl. X

27.05.2011

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb. a zákona č. 41/2011 Sb., se mění takto:

27.05.2011

1. § 24 se zrušuje.

27.05.2011

2. § 38 zní:

27.05.2011

㤠38

27.05.2011

(1) Česká národní banka je oprávněna provozovat platební systémy. Podmínky provozování těchto platebních systémů a účasti v nich stanoví zákon upravující platební styk.

27.05.2011

(2) Česká národní banka přidělí kód platebního styku poskytovateli platebních služeb, který hodlá užívat pro účty, které vede, čísla účtů v souladu s pravidly mezinárodní standardizace (IBAN).

27.05.2011

(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou pravidla tvorby čísla účtu v souladu s pravidly mezinárodní standardizace (IBAN).

27.05.2011

(4) Česká národní banka vede seznam kódů platebního styku a poskytovatelů platebních služeb, kterým tyto kódy přidělila; seznam uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

27.05.2011

3. V § 41 odst. 2 písm. a) se slova „institucí elektronických peněz1a) a poboček zahraničních institucí elektronických peněz podnikajících na území České republiky na základě jednotné licence,“ zrušují.

27.05.2011

4. V § 44a odst. 1 se na konci textu věty první vkládají slova „při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky“.

27.05.2011

5. V § 44a odst. 1 věta druhá zní „Česká národní banka je při výkonu dohledu oprávněna vyžadovat od těchto osob potřebné informace a podklady.“.

27.05.2011

6. § 46 se včetně nadpisu zrušuje.

27.05.2011

7. V § 46b odst. 1 se za číslovku „41“ vkládají slova „a 44a odst. 1“.

27.05.2011

8. V § 49b odst. 1 větě druhé se čárka za slovem „bank“ nahrazuje slovem „a“ a slova „ , instituce elektronických peněz1a) a pobočky zahraničních institucí elektronických peněz“ se zrušují.

27.05.2011

ČÁST OSMÁ

27.05.2011

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

27.05.2011

Čl. XI

27.05.2011

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 324/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:

27.05.2011

1. V § 13 odst. 1 písmeno c) zní:

27.05.2011

c) provozovatelů vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání,“.

27.05.2011

2. V § 13 odst. 1 písmena m) a n) znějí:

27.05.2011

m) vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání a jejich účastníků,

27.05.2011

n) účastníků zahraničních vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v České republice,“.

27.05.2011

3. V § 13 odst. 2 písmeno b) zní:

27.05.2011

b) seznam zahraničních vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání a“.

27.05.2011

4. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

27.05.2011

(3) Do seznamů podle odstavce 1 se zapisuje alespoň

27.05.2011

a) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a

27.05.2011

b) u fyzické osoby obchodní firma nebo jméno a příjmení, adresa bydliště nebo místo podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno.“.

27.05.2011

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

27.05.2011

ČÁST DEVÁTÁ

27.05.2011

Změna zákona o finančních konglomerátech

27.05.2011

Čl. XII

27.05.2011

Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 278/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

27.05.2011

1. V názvu zákona se slova „institucemi elektronických peněz,“ zrušují.

27.05.2011

2. V nadpise části první se slova „institucemi elektronických peněz,“ zrušují.

27.05.2011

3. V § 2 písm. d) se bod 2 zrušuje.

27.05.2011

Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 2 až 4.

27.05.2011

4. V § 3 odst. 2 se slova „instituce elektronických peněz,“ zrušují.

27.05.2011

ČÁST DESÁTÁ

27.05.2011

Změna zákona o omezení plateb v hotovosti

27.05.2011

Čl. XIII

27.05.2011

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 303/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

27.05.2011

1. V § 1 se slova „banky nebo pobočky zahraniční banky, nebo spořitelního a úvěrního družstva,“ nahrazují slovy „osoby oprávněné poskytovat platební služby“ a slova „na účet banky“ se zrušují.

27.05.2011

2. V § 4 odstavec 1 zní:

27.05.2011

(1) Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 350000 Kč (dále jen „limit“) je povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu2) provedena v hotovosti.“.

27.05.2011

ČÁST DVANÁCTÁ

27.05.2011

Změna občanského soudního řádu

27.05.2011

Čl. XV

27.05.2011

V zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 267b včetně poznámky pod čarou č. 79a zní:

27.05.2011

㤠267b

27.05.2011

Výkonu rozhodnutí na majetek platební instituce, zahraniční platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, zahraničního poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz malého rozsahu nebo zahraničního vydavatele elektronických peněz malého rozsahu nepodléhají peněžní prostředky, které uživatelé platebních služeb těmto osobám svěřili k provedení platební transakce, ani peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, ani aktiva, jež tyto osoby za tyto peněžní prostředky nabyly79a).

27.05.2011

79a) § 19 a 52d zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb.“.

27.05.2011

ČÁST TŘINÁCTÁ

27.05.2011

Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

27.05.2011

Čl. XVI

27.05.2011

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 361/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 28/2011 Sb., se mění takto:

27.05.2011

1. § 11a a 11b znějí:

27.05.2011

㤠11a

27.05.2011

Zda je cenný papír platně vydán, zda obsahuje práva, která jsou s ním vzhledem k jeho povaze spojena takovým způsobem, že je po dobu jeho platnosti nelze bez cenného papíru uplatnit, a jaká práva a jaké právní účinky jsou s ním spojeny, se řídí podle povahy cenného papíru

27.05.2011

a) právem, kterým se řídí způsobilost k právům a vnitřní poměry právnické osoby, která cenný papír vydala,

27.05.2011

b) právem, kterým se řídí právní poměr, jehož úprava vydání cenného papíru zakládá,

27.05.2011

c) právem platným v místě, v němž byl cenný papír vydán,

27.05.2011

d) právem státu, v němž má sídlo nebo obvyklý pobyt osoba, která cenný papír vydává, neodpovídá-li povaze cenného papíru použití jiného práva, nebo

27.05.2011

e) právem, které je v cenném papíru určeno, jestliže to povaha cenného papíru připouští.

27.05.2011

§ 11b

27.05.2011

(1) Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, převod práva k cennému papíru se řídí právem platným v místě, v němž je cenný papír v době nakládání s ním.

27.05.2011

(2) Zástavní právo k cennému papíru se řídí právem platným v místě obvyklého pobytu nebo sídla zástavního věřitele v rozhodné době, nezvolí-li strany právo jiné; volba práva nemá účinky vůči třetí osobě, ledaže je prokázáno, že třetí osobě byla volba práva známa dříve. Jde-li o cenný papír, který je nutno předložit za účelem vydání věci a nakládání s ní, použije se práva platného v místě, v němž je cenný papír v rozhodné době.

27.05.2011

(3) Nakládání s cenným papírem se řídí právem státu, v němž je vedena evidence, ve které se ve prospěch příjemce z takového jednání provádí zápis zakládající právní účinky vlastnictví cenného papíru. Volba jiného práva je přípustná, jen jde-li o právo státu, v němž má osoba vedoucí evidenci k okamžiku volby jiného práva sídlo nebo pobočku, a vedení evidence patří mezi obvyklé činnosti této osoby.

27.05.2011

(4) Jsou-li určeny investiční nástroje, včetně práv s nimi spojených, k zajištění práv

27.05.2011

a) účastníka nebo provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování, zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, jestliže tato práva vznikla z jeho účasti v systému nebo provozování systému, nebo

27.05.2011

b) centrální banky některého z členských států Evropské unie nebo Evropské centrální banky,

27.05.2011

řídí se práva těchto osob nebo osob jednajících na jejich účet ze zajištění právním řádem státu, v němž je vedena evidence investičních nástrojů, v níž se provádí zápis zakládající právní účinky z těchto jednání; volba jiného práva je vyloučena.

27.05.2011

(5) Českým právem se řídí nabídka převzetí určená vlastníkům účastnických cenných papírů vydaných akciovou společností se sídlem v České republice, jejíž účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice, a právní otázky spojené s nabídkou převzetí s mezinárodním prvkem za podmínek stanovených zákonem upravujícím nabídky převzetí.

27.05.2011

(6) Jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování, zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, nebo jestliže bylo vůči tomuto účastníkovi vydáno jiné rozhodnutí nebo proveden jiný zásah orgánu veřejné moci s obdobnými účinky, řídí se práva a povinnosti tohoto účastníka vyplývající z jeho účasti v systému týmž právem, jakým se řídí právní vztahy mezi účastníky systému při provádění zúčtování nebo vypořádání. Volba jiného práva je vyloučena.“.

27.05.2011

2. V § 11c odst. 1 se slova „osoba se sídlem na území České republiky oprávněná vydávat elektronické peníze na základě povolení podle zvláštního právního předpisu1),“, slova „zahraniční instituce elektronických peněz, která obdržela licenci nebo povolení od orgánu členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru,“ a slova „nebo zahraniční instituce elektronických peněz“ zrušují.

27.05.2011

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

27.05.2011

ČÁST ČTRNÁCTÁ

27.05.2011

Změna zákona o ochraně spotřebitele

27.05.2011

Čl. XVII

27.05.2011

V § 23 odst. 9 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se ve větě první slova „ , jedná-li se o osoby, nad nimiž vykonává dohled podle § 44 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího postavení a působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky“ a věty druhá a třetí se zrušují.

27.05.2011

ČÁST PATNÁCTÁ

27.05.2011

Změna zákona o auditorech

27.05.2011

Čl. XVIII

27.05.2011

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

27.05.2011

1. V § 2 písm. m) se slova „provozovatel vypořádacího systému,“ zrušují, čárka za slovy „investiční společnosti“ se nahrazuje slovem „a“ a slova „a instituce elektronických peněz“ se zrušují.

27.05.2011

2. V § 44 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „provozovatel vypořádacího systému,“ zrušují, čárka za slovem „společnosti“ se nahrazuje slovem „a“ a slova „a instituce elektronických peněz“ se zrušují.

27.05.2011

Čl. XIX

27.05.2011

Přechodné ustanovení

27.05.2011

Auditor provádějící povinný audit provozovatele vypořádacího systému nebo instituce elektronických peněz jako subjektů veřejného zájmu podle § 2 písm. m) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, není považován za auditora provádějícího povinný audit subjektu veřejného zájmu od okamžiku dokončení povinného auditu týkajícího se účetního období, v němž provozovatel vypořádacího systému nebo instituce elektronických peněz přestaly být subjektem veřejného zájmu, neprovádí-li tento auditor ještě povinný audit jiného subjektu veřejného zájmu. Tím není dotčena povinnost auditora zveřejnit výroční zprávu o průhlednosti podle § 43 zákona o auditorech.

27.05.2011

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

27.05.2011

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí

27.05.2011

Čl. XX

27.05.2011

V § 15 odst. 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, se slova „bank, poboček zahraničních bank a osob, kterým uděluje devizovou licenci; při zjištění nedostatků postupuje podle odstavce 1 věty druhé“ nahrazují slovy „osob podléhajících jejímu dohledu, a to v rozsahu činností, nad nimiž u těchto osob vykonává dohled“.


27.05.2011

ČÁST SEDMNÁCTÁ

27.05.2011

ÚČINNOST

27.05.2011

Čl. XXI

27.05.2011

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


27.05.2011

Němcová v. r.

27.05.2011

Klaus v. r.

27.05.2011

Nečas v. r.

Přesunout nahoru