PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Částka 34/2010
Platnost od 02.04.2010
Účinnost od 01.01.2011
Zrušeno k 01.01.2016 (320/2015 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.201131.12.2015

91

01.01.201131.12.2015

NAŘÍZENÍ VLÁDY

01.01.201131.12.2015

ze dne 1. března 2010

01.01.201131.12.2015

o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

01.01.201131.12.2015

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:


01.01.201131.12.2015

§ 1

01.01.201131.12.2015

Podmínky požární bezpečnosti

01.01.201131.12.2015

(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

01.01.201131.12.2015

(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

01.01.201131.12.2015

(3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

01.01.201131.12.2015

§ 2

01.01.201131.12.2015

Kontrola spalinové cesty

01.01.201131.12.2015

(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1).

01.01.201131.12.2015

(2) Kontrola spalinové cesty se provádí

01.01.201131.12.2015

a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,

01.01.201131.12.2015

b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,

01.01.201131.12.2015

c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,

01.01.201131.12.2015

d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,

01.01.201131.12.2015

e) posouzením jejího stavebně technického stavu.

01.01.201131.12.2015

(3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.

01.01.201131.12.2015

§ 3

01.01.201131.12.2015

Čištění spalinové cesty

01.01.201131.12.2015

(1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1); čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

01.01.201131.12.2015

(2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

01.01.201131.12.2015

§ 4

01.01.201131.12.2015

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

01.01.201131.12.2015

(1) Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

01.01.201131.12.2015

(2) Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.

01.01.201131.12.2015

(3) U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.

01.01.201131.12.2015

(4) Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

01.01.201131.12.2015

(5) Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

01.01.201131.12.2015

§ 5

01.01.201131.12.2015

Revize spalinové cesty

01.01.201131.12.2015

(1) Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví1), a která je zároveň

01.01.201131.12.2015

a) revizním technikem komínů3),

01.01.201131.12.2015

b) specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů3), nebo

01.01.201131.12.2015

c) revizním technikem spalinových cest3).

01.01.201131.12.2015

(2) Revize spalinové cesty se provádí

01.01.201131.12.2015

a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,

01.01.201131.12.2015

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

01.01.201131.12.2015

c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

01.01.201131.12.2015

d) po komínovém požáru,

01.01.201131.12.2015

e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

01.01.201131.12.2015

§ 6

01.01.201131.12.2015

Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty

01.01.201131.12.2015

(1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy4), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

01.01.201131.12.2015

(2) O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

01.01.201131.12.2015

(3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

01.01.201131.12.2015

§ 7

01.01.201131.12.2015

Vypalování komína

01.01.201131.12.2015

(1) Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.

01.01.201131.12.2015

(2) Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.

01.01.201131.12.2015

(3) Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1) nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.

01.01.201131.12.2015

(4) Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.


01.01.201131.12.2015

§ 8

01.01.201131.12.2015

Zrušovací ustanovení

01.01.201131.12.2015

Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.

01.01.201131.12.2015

§ 9

01.01.201131.12.2015

Účinnost

01.01.201131.12.2015

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


01.01.201131.12.2015

Předseda vlády:

01.01.201131.12.2015

Ing. Fischer, CSc., v. r.

01.01.201131.12.2015

Ministr vnitra:

01.01.201131.12.2015

Ing. Pecina, MBA, v. r.


01.01.201131.12.2015

01.01.201131.12.2015

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

01.01.201131.12.2015

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

01.01.201131.12.2015
Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provozSezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty3x2x3x1x
Kontrola spalinové cesty1x 1x1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu1x 1x1x
nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty2x 1x1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu2x 1x1x
Čištění spotřebiče paliv2x nejméně podle návodu výrobce
01.01.201131.12.2015

Doplňující pravidla k tabulce:

01.01.201131.12.2015

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

01.01.201131.12.2015

2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.

01.01.201131.12.2015

3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.

01.01.201131.12.2015

4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

01.01.201131.12.2015

5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.

01.01.201131.12.2015

6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně5)k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.

01.01.201131.12.2015

7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci6) se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

01.01.201131.12.2015

8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

01.01.201131.12.2015

01.01.201131.12.2015

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

01.01.201131.12.2015

Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty
Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

01.01.201131.12.2015

01.01.201131.12.2015

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

01.01.201131.12.2015

Vzor revizní zprávy spalinové cesty
Vzor revizní zprávy spalinové cesty

01.01.201131.12.2015

Vzor obsahu technické zprávy
Vzor obsahu technické zprávy

Poznámky pod čarou

01.01.201131.12.2015

1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.201131.12.2015

2) § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 385/2005 Sb.

01.01.201131.12.2015

3) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

01.01.201131.12.2015

4) § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

01.01.201131.12.2015

5) § 17 zákona č. 455/1991 Sb.

01.01.201131.12.2015

6) § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Přesunout nahoru