PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 69/2010 Sb.Zákon o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně

Částka 26/2010
Platnost od 24.03.2010
Účinnost od 24.03.2010
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
24.03.2010

69

24.03.2010

ZÁKON

24.03.2010

ze dne 1. prosince 2009

24.03.2010

o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně

24.03.2010

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


24.03.2010

§ 1

24.03.2010

Letiště Praha-Ruzyně, jakož i veškeré nemovitosti k němu náležející, zejména územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím1), smí být jen ve vlastnictví České republiky (dále jen „stát“), anebo právnických osob se sídlem ve státě, v nichž má stát stoprocentní majetkovou účast (stoprocentní podíl)2).


24.03.2010

§ 2

24.03.2010

Účinnost

24.03.2010

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


24.03.2010

Vlček v. r.

24.03.2010

Fischer v. r.

Poznámky pod čarou

24.03.2010

1) § 2 odst. 7 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

24.03.2010

2) Čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Přesunout nahoru