Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2010>Předpis č. 69/2010 Sb.

Předpis č. 69/2010 Sb.Zákon o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně

Ze dne01.12.2009
Částka26/2010
Platnost od24.03.2010
Účinnost od24.03.2010
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Obsah

Aktuální verze


banerZPL

69

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2009

o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Letiště Praha-Ruzyně, jakož i veškeré nemovitosti k němu náležející, zejména územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím1), smí být jen ve vlastnictví České republiky (dále jen „stát“), anebo právnických osob se sídlem ve státě, v nichž má stát stoprocentní majetkovou účast (stoprocentní podíl)2).


§ 2

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Fischer v. r.

1) § 2 odst. 7 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru