PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 59/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 21/2010
Platnost od 02.03.2010
Účinnost od 01.04.2010
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
02.03.2010

59

02.03.2010

ZÁKON

02.03.2010

ze dne 5. února 2010,

02.03.2010

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2010

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


02.03.2010

ČÁST PRVNÍ

02.03.2010

Změna zákona o spotřebních daních

02.03.2010

Čl. I

02.03.2010

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 292/2009 Sb., se mění takto:

01.04.2010

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

01.04.2010

1) Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.
Směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, ve znění směrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, a směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků. Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret, ve znění směrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků, a směrnice Rady 2003/117/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice 92/79/EHS a 92/80/EHS, s cílem povolit Francouzské republice prodloužené uplatňování nižších sazeb spotřební daně na tabákové výrobky uvolněné ke spotřebě na Korsice.
Směrnice Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret, ve znění směrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků, a směrnice Rady 2003/117/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice 92/79/EHS a 92/80/EHS, s cílem povolit Francouzské republice prodloužené uplatňování nižších sazeb spotřební daně na tabákové výrobky uvolněné ke spotřebě na Korsice.
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje.
Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění.“.

01.04.2010

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „příslušným právním předpisem Evropských společenství1a)“ nahrazují slovy „směrnicí Rady o obecné úpravě spotřebních daní1a)“.

01.04.2010

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

01.04.2010

1a) Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.“.

01.04.2010

3. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

01.04.2010

e) třetím územím území uvedené v odstavcích 3 a 4.“.

01.04.2010

4. V § 2 odst. 2 se slova „Irska a“ nahrazují slovem „Irska,“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „a výsostná území Spojeného království Akrotiri a Dhekelia se považují za území Kypru“.

01.04.2010

5. V § 2 se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí:

01.04.2010

(3) Za třetí země se pro účely tohoto zákona považují také území, za jejichž zahraniční vztahy odpovídá členský stát, území Kanárských ostrovů, francouzských zámořských departementů, Alandských ostrovů a britských Normanských ostrovů.

01.04.2010

(4) Za třetí země se pro účely tohoto zákona považují také území ostrova Helgoland, území Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d´Italia a italské vnitrozemské vody jezera Lugano.

01.04.2010

(5) Náležitosti stanovené celními předpisy Evropských společenství pro vstup vybraných výrobků na celní území Evropského společenství se použijí obdobně na vstup vybraných výrobků na celní území Evropského společenství z území uvedených v odstavci 3.

01.04.2010

(6) Náležitosti stanovené celními předpisy Evropských společenství pro výstup vybraných výrobků z celního území Evropského společenství se použijí obdobně na výstup vybraných výrobků z celního území Evropského společenství na území uvedená v odstavci 3.“.

01.04.2010

6. V § 3 písmeno b) zní:

01.04.2010

b) dovozem vstup vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství, pokud tyto vybrané výrobky nejsou při vstupu na daňové území Evropského společenství propuštěny do režimu s podmíněným osvobozením od cla, a také propuštění těchto vybraných výrobků z režimu s podmíněným osvobozením od cla,“.

01.04.2010

Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje.

01.04.2010

7. V § 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámek pod čarou č. 3b a 3c zní:

01.04.2010

c) režimem s podmíněným osvobozením od cla kterýkoliv ze zvláštních režimů stanovených v nařízení Rady, kterým se vydává celní kodex Společenství, v souvislosti s celním dohledem, jemuž podléhají vybrané výrobky, které nejsou zbožím Evropského společenství3b), při vstupu na celní území Evropského společenství, dočasné uskladnění, svobodná celní pásma nebo svobodné celní sklady, jakož i kterýkoliv z režimů uvedených v nařízení Rady, kterým se vydává celní kodex Společenství3c),

01.04.2010

3b) Článek 4 odst. 8 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

01.04.2010

3c) Článek 84 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.“.

01.04.2010

Dosavadní písmena c) až t) se označují jako písmena d) až u).

01.04.2010

8. V § 3 písm. e) se za slovo „výrobků“ vkládají slova „ , na něž se nevztahuje režim s podmíněným osvobozením od cla,“.

01.04.2010

9. V § 3 písm. i) se slova „od daně z jiného“ nahrazují slovy „od daně dopravované z jiného“.

01.04.2010

10. V § 3 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:

01.04.2010

k) oprávněným odesílatelem právnická nebo fyzická osoba, která dopravuje vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně z místa dovozu do daňového skladu, oprávněnému příjemci v jiném členském státě, do místa vývozu v jiném členském státě nebo příjemci v jiném členském státě podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a); tato osoba musí být na daňovém území České republiky provozovatelem daňového skladu podle § 3 písm. h),

01.04.2010

6a) Článek 12 odst. 1 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.“.

01.04.2010

Dosavadní písmena k) až u) se označují jako písmena l) až v).

01.04.2010

11. V § 3 písm. l) se doplňuje bod 4, který zní:

01.04.2010

4. každé skladování nebo doprava vybraných výrobků, u nichž se neprokáže, že se jedná o výrobky zdaněné, nebo pokud se neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně,“.

01.04.2010

12. V § 3 písmeno s) zní:

01.04.2010

s) ztrátou nebo znehodnocením v důsledku prokazatelně nepředvídatelné a neodvratitelné události takové znehodnocení, úplné zničení nebo nenahraditelná ztráta vybraných výrobků, kdy v důsledku prokazatelně nepředvídatelné a neodvratitelné události nemohou být tyto vybrané výrobky předmětem daně podle tohoto zákona,“.

01.04.2010

13. V § 3 písm. t) se slova „fyzické osobě“ nahrazují slovy „právnické nebo fyzické osobě, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost,“.

01.04.2010

14. V § 3 písm. u) bodech 2 a 3 se slova „ ; výrobou podle tohoto bodu není smíchání minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu v běžných nádržích motorových dopravních prostředků (§ 63 odst. 2) na čerpacích stanicích10a)“ nahrazují slovy „ , s výjimkou činností podle § 45 odst. 12“.

01.04.2010

15. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „daňovým zástupcem (§ 23a)“ nahrazují slovy „oprávněným odesílatelem“ a slova „zničením anebo jiným“ a slova „(dále jen „znehodnocení“)“ se zrušují.

01.04.2010

16. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „§ 14 odst. 2 a 4, § 55“ nahrazují slovy „§ 15, 15a, 56“.

01.04.2010

17. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:

01.04.2010

d) která poskytla zajištění daně při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, při níž došlo k porušení tohoto režimu [§ 9 odst. 3 písm. f) a § 28]; za daň společně a nerozdílně odpovídá také právnická nebo fyzická osoba, která se na porušení tohoto režimu podílela, pokud si byla tohoto porušení vědoma nebo pokud lze důvodně předpokládat, že si ho vědoma být měla,“.

01.04.2010

18. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „ve větším množství,“ nahrazují slovy „ , aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky pro osobní spotřebu, nebo“ a za slovo „daně“ se vkládají slova „ ; za daň společně a nerozdílně odpovídá také právnická nebo fyzická osoba, která se na uvedeném skladování nebo dopravě podílela“.

01.04.2010

19. V § 4 odst. 1 písm. h) se slova „§ 33 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 33 odst. 3“, slova „§ 33 odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 33 odst. 2“, za slovo „zástupce“ se vkládají slova „nebo pokud ustanovený daňový zástupce neplní povinnosti v § 33 odst. 6“ a slova „tato osoba“ se nahrazují slovy „příjemce (§ 33 odst. 1)“.

01.04.2010

20. V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

01.04.2010

(3) V případě uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu odpovídá společně a nerozdílně za daň kromě plátce daně uvedeného v odstavci 1 písm. a) také právnická nebo fyzická osoba, jejímž jménem byly vybrané výrobky do volného daňového oběhu uvedeny. V případě, že uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu bylo neoprávněné, odpovídá za daň společně a nerozdílně také právnická nebo fyzická osoba, která se na tomto neoprávněném uvedení do volného daňového oběhu podílela.

01.04.2010

(4) V případě dovozu odpovídá společně a nerozdílně za daň kromě plátce daně uvedeného v odstavci 1 písm. b) bodě 1 také právnická nebo fyzická osoba, jejímž jménem byly vybrané výrobky dovezeny. V případě, že dovoz vybraných výrobků byl neoprávněný, odpovídá za daň společně a nerozdílně také právnická nebo fyzická osoba, která se na tomto dovozu podílela.“.

01.04.2010

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

01.04.2010

21. V § 4 odst. 5 úvodní část ustanovení zní: „Pro účely odstavce 1 písm. f) se za množství vybraných výrobků pro osobní spotřebu považuje množství, které nepřesahuje u“.

01.04.2010

22. V § 4 odst. 5 písm. a) se za slova „olejů“ a „včetně“ vkládá čárka.

01.04.2010

23. V § 4 odst. 5 písm. c) se slova „konzumního lihu a“ zrušují.

01.04.2010

24. Poznámka pod čarou č. 11 zní:

01.04.2010

11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.“.

01.04.2010

25. V § 4 odst. 5 písmeno h) zní:

01.04.2010

h) cigarillos nebo doutníků o hmotnosti nejvýše 3 g/kus 400 kusů,“.

01.04.2010

26. V § 4 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.04.2010

(6) Pro posouzení, zda se v případě podle odstavce 1 písm. f) jedná o vybrané výrobky pro osobní spotřebu nebo pro účely podnikání, se použije ustanovení odstavce 5. Zároveň se pro tyto účely použije ustanovení § 32 odst. 2, 4 a 5 obdobně.“.

01.04.2010

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

01.04.2010

27. V § 5 na konci odstavce 1 se slova „jedná-li se o jejich větší množství (§ 4 odst. 3)“ nahrazují slovy „nejedná-li se o vybrané výrobky pro osobní spotřebu (§ 4 odst. 6, § 32 odst. 2, 4 a 5)“.

01.04.2010

28. V § 5 odst. 7 se slova „fyzické osobě s“ nahrazují slovy „právnické nebo fyzické osobě se sídlem nebo“ a za slova „České republiky (§ 33)“ se vkládají slova „ , která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost“.

01.04.2010

29. V § 9 odst. 3 písm. a) a d) se slova „ke ztrátě nebo znehodnocení nedošlo prokazatelně v důsledku nepředvídatelné a neodvratitelné události“ nahrazují slovy „se nejedná o ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“.

01.04.2010

30. V § 9 odst. 3 písm. e) se slova „vybraných výrobků u těchto plátců,“ nahrazují slovy „ , že plátce vybrané výrobky po nějakou dobu držel, nebo že je drží,“.

01.04.2010

31. V § 9 odst. 3 písm. i) se slova „fyzické osobě“ nahrazují slovy „právnické nebo fyzické osobě, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost,“.

01.04.2010

32. V § 11 odst. 1 písm. d) se za slova „dopravovány z jiného členského státu“ vkládají slova „nebo z místa dovozu na daňovém území České republiky“ a slova „s průvodními doklady podle § 26, které vystaví odesílatel, a“ se zrušují.

01.04.2010

33. V § 11 odst. 1 písm. e) se slovo „průvodními“ zrušuje a slova „§ 26, které vystaví odesílatel“ se nahrazují slovy „§ 27 nebo 27c“.

01.04.2010

34. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

01.04.2010

f) dovezené ze třetích zemí, pokud jsou tyto vybrané výrobky v rámci omezení a za podmínek stanovených mezinárodními smlouvami s těmito zeměmi osvobozeny od daně z přidané hodnoty,

01.04.2010

g) dovezené mezinárodními organizacemi nebo jejich členy, pokud jsou tyto vybrané výrobky v rámci omezení a za podmínek stanovených mezinárodními úmluvami zakládajícími tyto organizace, popřípadě dohodami o umístění jejich sídla, osvobozeny od daně z přidané hodnoty.“.

01.04.2010

35. V § 11 se na konci textu odstavce 4 slova „odst. 1“ zrušují.

01.04.2010

36. V § 12 odst. 3 a § 13 odst. 1 se slova „a 98“ nahrazují slovy „ , § 98 a 105a“.

01.04.2010

37. V § 13 odst. 22 písm. d), § 19 odst. 1 písm. a), § 19 odst. 5, § 59 odst. 5 a 8 a § 78 odst. 3 se slova „§ 3 písm. f)“ nahrazují slovy „§ 3 písm. g)“.

01.04.2010

38. V § 13 odst. 25 se slova „a § 98 pro víno“ nahrazují slovy „ , § 98 pro víno a meziprodukty a § 105a pro tabákové výrobky“.

01.04.2010

39. V § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky byla zaplacena na daňovém území České republiky a tyto výrobky byly dopraveny“ nahrazují slovy „dopraví vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky“.

01.04.2010

40. V § 14 odst. 2 písmeno d) zní: „d) předloží doklad o

01.04.2010

1. zaplacení daně v členském státě určení,

01.04.2010

2. zaplacení daně v členském státě, ve kterém došlo ke ztrátě během dopravy nebo ve kterém byla ztráta během dopravy zjištěna, pokud se nejedná o ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s), nebo

01.04.2010

3. skutečnosti, že vybraný výrobek není v členském statě určení předmětem daně nebo že je od daně osvobozen, vydaný příslušnými orgány členského státu určení,“.

01.04.2010

41. V § 14 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V případě ztráty během dopravy, s výjimkou ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s), musí být nárok na vrácení daně doložen také dokladem o tom, že daň byla zaplacena v členském státě, ve kterém ke ztrátě došlo nebo ve kterém byla ztráta zjištěna.“.

01.04.2010

42. V § 14 odst. 4 se slova „ , daňovým zástupcům podle § 3 písm. q)“ zrušují a slova „zničení vybraných výrobků v důsledku nepředvídatelné a neodvratitelné události“ se nahrazují slovy „ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“.

01.04.2010

43. V § 14 odst. 9 se slovo „až“ nahrazuje slovy „ , 56 až“.

01.04.2010

44. V § 14 se doplňuje odstavec 10, který zní:

01.04.2010

(10) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na osoby, kterým byla vrácena daň z vybraných výrobků podle § 15 nebo 15a, pokud uvedené osoby tyto vybrané výrobky vyvezly nebo dopravily nebo zaslaly do jiného členského státu.“.

01.04.2010

45. V § 15 odst. 8 a v § 32 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

01.04.2010

46. V § 15 se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

01.04.2010

h) za rodinné příslušníky osob uvedených v odstavci 1 písm. e) nebo f) podávají daňové přiznání tyto osoby.“.

01.04.2010

47. V § 15 odst. 15 se slova „a § 54 až 57“ nahrazují slovy „ , 15a, 54, 56 až 57“.

01.04.2010

48. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 24a zní:

01.04.2010

㤠15a

01.04.2010

Vracení daně ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil České republiky

01.04.2010

(1) V rozsahu, v jakém ozbrojené síly vysílajícího státu24a), případně Organizace Severoatlantické smlouvy nakoupí zdaněné vybrané výrobky pro použití těchto výrobků těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobování jejich jídelen, vznikne ozbrojeným silám vysílajícího státu nárok na vrácení daně.

01.04.2010

(2) Zaplacená daň se vrací ozbrojeným silám vysílajícího státu maximálně do výše 500000 Kč za kalendářní rok. Tento limit se nepoužije pro minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. a) a b) nebo podle § 45 odst. 2 písm. c) až e) a j) pro služební vozidla, letadla a lodě na daňové území České republiky, kdy se zaplacená daň vrací bez omezení.

01.04.2010

(3) Zaplacená daň se vrací civilním zaměstnancům doprovázejícím ozbrojené síly vysílajícího státu maximálně do výše 100000 Kč za kalendářní rok.

01.04.2010

(4) Do limitu pro vrácení daně stanoveného v odstavcích 2 a 3 se započítává i výše daně připadající na vybrané výrobky osvobozené od daně podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo d) dopravené z jiného členského státu nebo dovezené ozbrojeným silám nebo civilním zaměstnancům doprovázejícím ozbrojené síly vysílajícího státu ve stejném zdaňovacím období, kterého se uplatňovaný nárok týká.

01.04.2010

(5) Nárok na vrácení daně se prokazuje daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji podle § 5.

01.04.2010

(6) Vojenské orgány ozbrojených sil24a) vysílajícího státu uplatní nárok na vrácení daně podle odstavce 1 za vojenský personál a civilní zaměstnance vysílajícího státu prostřednictvím Ministerstva obrany u celního úřadu, do jehož územní působnosti patří městská část Praha 1, a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

01.04.2010

(7) Vojenské orgány ozbrojených sil vysílajícího státu mají pro účel vracení daně postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.

01.04.2010

(8) Celní úřad daň vrátí prostřednictvím Ministerstva obrany do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po dni, kdy byl nárok na vrácení daně uplatněn. Nárok na vrácení daně zaniká, není-li uplatněn u celního úřadu uvedeného v odstavci 6 nejpozději posledního dne šestého kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém se nákup podle odstavce 1 uskutečnil.

01.04.2010

(9) Z vybraných výrobků, u kterých byl uplatněn nárok na vrácení daně a které byly zapůjčeny, zastaveny nebo postoupeny za úplatu nebo bezúplatně, je vojenský orgán, který nárok na vrácení daně uplatnil, povinen zaplatit daň prostřednictvím Ministerstva obrany celnímu úřadu uvedenému v odstavci 6 ve výši daně na tyto výrobky připadající, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém tato skutečnost nastala.

01.04.2010

(10) Osoby uvedené v odstavcích 2 a 3, které uplatnily nárok na vrácení daně podle tohoto ustanovení, nemohou uplatnit nárok na vrácení daně pro stejné vybrané výrobky podle § 14, 15, 54, 56 až 57.

01.04.2010

24a) Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.“.

01.04.2010

49. V § 19 odst. 1 písm. b) se slova „(§ 24 a 25) a pro vývoz (§ 27 a 35)“ nahrazují slovy „a vývoz (§ 24 až 27f)“.

01.04.2010

50. V § 19 odst. 4 se slova „a 7“ zrušují.

01.04.2010

51. V § 19 odstavce 6 a 7 znějí:

01.04.2010

(6) Na vybrané výrobky, na které se vztahuje režim s podmíněným osvobozením od cla, se nevztahují ustanovení upravující režim podmíněného osvobození od daně.

01.04.2010

(7) V případech podle § 13 odst. 22 písm. d) jsou vybrané výrobky osvobozené od daně na základě zvláštního povolení umístěné v prostorově ohraničeném místě, pro které nabylo právní moci rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu podle § 20, uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.“.

01.04.2010

52. V § 19 se odstavec 8 zrušuje.

01.04.2010

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

01.04.2010

53. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.04.2010

c) obchodní firmu nebo název, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě dodavatele z jiného členského státu, je-li právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo pobytu a údaje o registraci k dani v jiném členském státě dodavatele z jiného členského státu, je-li fyzickou osobou; tyto údaje budou potvrzeny příslušným správcem daně.“.

01.04.2010

54. § 23a se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27a, 27b včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou zrušuje.

01.04.2010

55. § 24 až 27 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 27c až 27e, 28 a 28a znějí:

01.04.2010

㤠24

01.04.2010

Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky

01.04.2010

(1) Vybrané výrobky lze v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovat, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 58a),

01.04.2010

a) z daňového skladu do jiného daňového skladu, do místa vývozu nebo do místa přímého dodání, s výjimkou dopravy vybraných výrobků osobám podle § 11 odst. 1 písm. d),

01.04.2010

b) z místa dovozu do daňového skladu, do místa vývozu nebo do místa přímého dodání s výjimkou dopravy vybraných výrobků osobám podle § 11 odst. 1 písm. d).

01.04.2010

(2) Vybrané výrobky lze v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovat pouze tehdy, jestliže provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel poskytne zajištění daně ve výši daně, kterou by byl povinen přiznat a zaplatit při uvedení dopravovaných vybraných výrobků do volného daňového oběhu, pokud tento zákon nestanoví jinak [§ 58 odst. 2, 3, 4 a § 58 odst. 5 písm. a)]. Pokud provozovatel odesílajícího daňového skladu poskytl zajištění daně pro provozování daňového skladu, může být toto zajištění použito pro poskytnutí zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků s výjimkou dopravy podle odstavce 1 písm. b). Výjimka se nepoužije pro případ, kdy oprávněný odesílatel je provozovatelem daňového skladu, do kterého jsou vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovány. O použití zajištění daně pro provozování daňového skladu pro dopravu vybraných výrobků rozhodne celní úřad místně příslušný tomuto daňovému skladu. Pokud zajištění daně podle § 21 nepokrývá daň připadající na množství vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně, je provozovatel odesílajícího daňového skladu povinen poskytnout další zajištění daně tak, aby odpovídalo výši daně připadající na množství dopravovaných vybraných výrobků. Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány oprávněným odesílatelem, poskytuje se zajištění daně pro každou dopravu zvlášť, a to převodem nebo složením finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený celním úřadem. Po dobu zajištění daně poskytnutého podle tohoto odstavce nevzniká nárok na úrok z částky složené na tomto depozitním účtu. Daň se považuje za zajištěnou ode dne připsání příslušné částky na tento účet. Pokud není daň zaplacena ve lhůtě splatnosti daně stanovené tímto zákonem, použije celní úřad zajištění daně na úhradu daně včetně jejího příslušenství.

01.04.2010

(3) Celní úřad může na žádost provozovatele odesílajícího daňového skladu nebo oprávněného odesílatele udělit souhlas s tím, aby zajištění daně poskytl dopravce, provozovatel přijímajícího daňového skladu nebo vlastník vybraných výrobků, pokud s tím dopravce, provozovatel přijímajícího daňového skladu nebo vlastník vybraných výrobků písemně souhlasí.

01.04.2010

(4) Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. a) je zahájena okamžikem, kdy tyto výrobky opustí daňový sklad, ze kterého jsou odeslány. Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. b) je zahájena okamžikem propuštění vybraných výrobků do režimu volného oběhu. Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. b) může být zahájena pouze po obdržení specifického správního referenčního kódu (dále jen „referenční kód“) podle § 26 odst. 4 nebo po splnění podmínek uvedených v § 27c odst. 1.

01.04.2010

(5) Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně do daňového skladu nebo do místa přímého dodání je ukončena okamžikem převzetí vybraných výrobků příjemcem. Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně do místa vývozu je ukončena potvrzením elektronického průvodního dokladu pomocí elektronického systému pro dopravu a sledování vybraných výrobků podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému27c) (dále jen „elektronický systém“) výstupním pohraničním celním úřadem. Je-li příjemcem vybraných výrobků provozovatel daňového skladu, je povinen v případě ukončení dopravy tyto výrobky zapsat do evidence podle § 37 nebo 38 a, pokud se nejedná o ukončení dopravy v místě přímého dodání, umístit je bezodkladně do daňového skladu.

01.04.2010

(6) Pokud bylo poskytnuto zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků a doprava byla ukončena, celní úřad, kterému bylo poskytnuto zajištění daně, rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní poté, co odesílatel prokáže skutečnost, že byly podmínky přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně splněny (§ 27a, 27b, 27d, 27e nebo 27f), a zajištění daně vrátí osobě, která zajištění daně poskytla.

01.04.2010

(7) Provozovatel daňového skladu nebo oprávněný odesílatel, který odesílá vybrané výrobky do daňového skladu nebo do místa vývozu, může prostřednictvím elektronického systému změnit místo určení nebo příjemce vybraných výrobků. V tomto případě postupuje podle § 27 odst. 7.

01.04.2010

(8) Zahájenou dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně nelze v jejím průběhu rozdělit podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní27d).

01.04.2010

§ 25

01.04.2010

Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy

01.04.2010

(1) Vybrané výrobky lze v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovat mezi členskými státy, pokud vybrané výrobky jsou dopravovány z daňového skladu umístěného

01.04.2010

a) v jiném členském státě nebo od oprávněného odesílatele z jiného členského státu

01.04.2010

1. provozovateli daňového skladu nebo oprávněnému příjemci, jimž bylo vydáno povolení na daňovém území České republiky,

01.04.2010

2. do místa vývozu vybraných výrobků na daňovém území České republiky, nebo

01.04.2010

3. příjemci podle § 11 odst. 1 písm. d) nebo e),

01.04.2010

b) na daňovém území České republiky, nebo oprávněným odesílatelem z místa dovozu na daňovém území České republiky

01.04.2010

1. do daňového skladu nebo oprávněnému příjemci v jiném členském státě,

01.04.2010

2. do místa vývozu vybraných výrobků v jiném členském státě,

01.04.2010

3. příjemci podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a) v jiném členském státě,

01.04.2010

c) v jiném členském státě, oprávněným odesílatelem z jiného členského státu přes daňové území České republiky

01.04.2010

1. do daňového skladu nebo oprávněnému příjemci v jiném členském státě,

01.04.2010

2. do místa vývozu vybraných výrobků v jiném členském státě,

01.04.2010

3. příjemci podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a) v jiném členském státě.

01.04.2010

(2) Vybrané výrobky může z místa dovozu na daňovém území České republiky dopravovat v režimu podmíněného osvobození od daně podle odstavce 1 písm. b) pouze provozovatel daňového skladu. Pokud oprávněný odesílatel po uložení pokuty dále neplní povinnosti stanovené tímto zákonem, celní úřad uvedený v § 26 odst. 3 písm. b) nevydá tomuto oprávněnému odesílateli referenční kód podle § 26 odst. 4 pro dopravu z místa dovozu v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 27c odst. 2 po dobu dvou let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

01.04.2010

(3) Jsou-li vybrané výrobky dopravovány podle odstavce 1 písm. b), provozovatel daňového skladu nebo oprávněný odesílatel je povinen poskytnout zajištění daně ve výši daně, kterou by byl povinen přiznat a zaplatit při uvedení dopravovaných vybraných výrobků do volného daňového oběhu, pokud tento zákon nestanoví jinak [§ 58 odst. 5 písm. b)]. Zajištění musí být platné pro všechny členské státy. Pokud provozovatel odesílajícího daňového skladu poskytl zajištění daně pro provozování daňového skladu, může být toto zajištění použito pro poskytnutí zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků s výjimkou případu, kdy jako oprávněný odesílatel dopravuje vybrané výrobky z místa dovozu na daňovém území České republiky. Celní úřad může na žádost provozovatele daňového skladu nebo oprávněného odesílatele udělit souhlas s tím, aby zajištění poskytl dopravce nebo vlastník vybraných výrobků, pokud s tím dopravce nebo vlastník vybraných výrobků písemně souhlasí. Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány oprávněným odesílatelem z místa dovozu na daňovém území České republiky, poskytuje se zajištění daně pro každou dopravu zvlášť. Ve věci zajištění daně pro dopravu se postupuje podle § 24 odst. 2.

01.04.2010

(4) Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. b) je zahájena okamžikem, kdy tyto výrobky opustí daňový sklad, ze kterého jsou odeslány, nebo okamžikem propuštění vybraných výrobků do režimu volného oběhu. Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. b) bodů 1 a 2 může být zahájena pouze po obdržení referenčního kódu podle § 26 odst. 4 nebo v případě nedostupnosti elektronického systému po splnění podmínek uvedených v § 27c odst. 1. Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. b) bodu 3 může být zahájena pouze s osvědčením o osvobození od daně uvedeném v nařízení Komise o osvědčení o osvobození od spotřební daně17a).

01.04.2010

(5) Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 3 je ukončena okamžikem převzetí vybraných výrobků příjemcem. Je-li příjemcem vybraných výrobků provozovatel daňového skladu, je povinen v případě ukončení dopravy tyto výrobky zapsat do evidence podle § 37, 38 nebo 39 a, pokud se nejedná o ukončení dopravy v místě přímého dodání, umístit je bezodkladně do daňového skladu. Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 je ukončena potvrzením elektronického průvodního dokladu výstupním pohraničním celním úřadem.

01.04.2010

(6) Provozovatel daňového skladu nebo oprávněný příjemce mohou ukončit dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 také jejich přijetím v místě přímého dodání.

01.04.2010

(7) Pokud bylo poskytnuto zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků a doprava byla ukončena, celní úřad rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní poté, co potvrdí příjemci skutečnost, že byly podmínky přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně splněny (§ 27a, 27b, 27d, 27e nebo 27f), a zajištění daně vrátí osobě, která zajištění daně poskytla.

01.04.2010

(8) Provozovatel daňového skladu nebo oprávněný odesílatel, který odesílá vybrané výrobky z daňového území České republiky do daňového skladu, oprávněnému příjemci nebo do místa vývozu v jiném členském státě, může prostřednictvím elektronického systému změnit místo určení nebo příjemce vybraných výrobků. V tomto případě postupuje podle § 27 odst. 7.

01.04.2010

(9) Zahájenou dopravu vybraných výrobků podle odstavce 1 nelze v jejím průběhu rozdělit podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní27d).

01.04.2010

§ 26

01.04.2010

Návrh elektronického průvodního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně

01.04.2010

(1) Vybrané výrobky mohou být dopravovány v režimu podmíněného osvobození od daně pouze s elektronickým průvodním dokladem. To se netýká dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 27c až 27f nebo § 100 nebo dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně osobám uvedeným v § 11 odst. 1 písm. d) nebo osobám uvedeným ve směrnici Rady o obecné úpravě spotřebních daní27e).

01.04.2010

(2) Provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel vyhotoví návrh elektronického průvodního dokladu pomocí elektronického systému.

01.04.2010

(3) Návrh elektronického průvodního dokladu zašle pomocí elektronického systému

01.04.2010

a) provozovatel odesílajícího daňového skladu celnímu úřadu místně příslušnému pro daňový sklad,

01.04.2010

b) oprávněný odesílatel celnímu úřadu, který rozhoduje o propuštění vybraných výrobků do režimu volného oběhu.

01.04.2010

(4) Celní úřad uvedený v odstavci 3 ověří správnost a platnost údajů uvedených v návrhu elektronického průvodního dokladu. V případě, že uvedené údaje shledá nesprávnými či neúplnými, uvědomí bezodkladně o této skutečnosti provozovatele odesílajícího daňového skladu nebo oprávněného odesílatele. Nevykazuje-li návrh elektronického průvodního dokladu vady, přidělí celní úřad uvedený v odstavci 3 tomuto návrhu referenční kód a sdělí jej provozovateli odesílajícího daňového skladu nebo oprávněnému odesílateli bezodkladně poté, co bude splněna podmínka zajištění daně podle § 24 odst. 2 nebo 3 nebo § 25 odst. 3 a podmínka označení vybraných výrobků podle § 41 odst. 7.

01.04.2010

(5) Celní úřad uvedený v odstavci 3 je oprávněn kromě ověření správnosti a platnosti údajů uvedených v návrhu elektronického průvodního dokladu podle odstavce 4 provést fyzickou kontrolu, zda údaje uvedené v tomto návrhu odpovídají skutečnosti.

01.04.2010

(6) Náležitosti návrhu elektronického průvodního dokladu jsou uvedeny v nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní28).

01.04.2010

§ 27

01.04.2010

Elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně

01.04.2010

(1) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. b) bodu 1 nebo podle § 25 odst. 1 písm. b) bodu 3 s výjimkou dopravy vybraných výrobků osobám uvedeným ve směrnici Rady o obecné úpravě spotřebních daní27e), nebo je uskutečňována podle § 25 odst. 6, celní úřad uvedený v § 26 odst. 3 odešle elektronický průvodní doklad bezodkladně příslušným orgánům jiného členského státu, ve kterém má být doprava ukončena. Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována podle § 24 do daňového skladu nebo do místa přímého dodání, celní úřad uvedený v § 26 odst. 3 odešle elektronický průvodní doklad bezodkladně provozovateli daňového skladu, který je v elektronickém průvodním dokladu uveden jako příjemce.

01.04.2010

(2) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 1 nebo odst. 6, nebo příjemci podle § 11 odst. 1 písm. e), celní úřad, který obdržel od příslušného orgánu jiného členského státu elektronický průvodní doklad, odešle tento doklad bezodkladně příjemci uvedenému na tomto dokladu a celnímu úřadu místně příslušnému pro místo, ve kterém má být doprava ukončena, je-li tento celní úřad odlišný od celního úřadu, který tento doklad obdržel.

01.04.2010

(3) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. b) bodu 2, celní úřad uvedený v § 26 odst. 3 odešle elektronický průvodní doklad bezodkladně

01.04.2010

a) příslušným orgánům členského státu, v němž je podáno vývozní celní prohlášení podle nařízení Rady, kterým se vydává celní kodex Společenství28a), není-li tímto členským státem Česká republika, nebo

01.04.2010

b) celnímu úřadu, který rozhoduje o propuštění dopravovaných vybraných výrobků do režimu vývozu, je-li místo výstupu z daňového území Evropského společenství na daňovém území České republiky.

01.04.2010

(4) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 2, celní úřad, který obdržel od příslušného orgánu jiného členského státu elektronický průvodní doklad, propustí dopravované vybrané výrobky do režimu vývozu a odešle tento doklad bezodkladně pohraničnímu celnímu úřadu, je-li tento celní úřad odlišný od celního úřadu, který elektronický průvodní doklad obdržel.

01.04.2010

(5) Provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel je povinen předat listinný stejnopis elektronického průvodního dokladu nebo obchodní doklad, ve kterém je uveden referenční kód, osobě, která vybrané výrobky fyzicky dopravuje. V průběhu dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně je tato osoba povinna předložit příslušný doklad na vyžádání celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství oprávněnému podle § 41.

01.04.2010

(6) Provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel může zrušit elektronický průvodní doklad nejpozději do okamžiku zahájení dopravy podle § 24 odst. 4 nebo § 25 odst. 4.

01.04.2010

(7) Provozovatel odesílajícího daňového skladu, který poskytl zajištění daně, nebo oprávněný odesílatel, který poskytl zajištění daně, může v průběhu dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně změnit příjemce nebo místo ukončení dopravy, pokud se nejedná o dopravu osobám uvedeným v § 11 odst. 1 písm. e). Změna se provede postupem uvedeným v nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní28).

01.04.2010

27c) Článek 1 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani.

01.04.2010

27d) Článek 23 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.

01.04.2010

27e) Článek 12 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.

01.04.2010

28) Nařízení Komise č. 684/2009 ze dne 24. července 2009 kterým se provádí směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní.

01.04.2010

28a) Článek 161 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.“.

01.04.2010

Poznámka pod čarou č. 29 se zrušuje.

01.04.2010

56. Za § 27 se vkládají nové § 27a až 27f, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 28b znějí:

01.04.2010

㤠27a

01.04.2010

Elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně

01.04.2010

(1) Po přijetí vybraných výrobků přijímajícím daňovým skladem, oprávněným příjemcem nebo v místě přímého dodání podle § 24 odst. 1 písm. b) nebo § 25 odst. 6 předloží tito příjemci nejdéle do 5 pracovních dní po ukončení dopravy podle § 24 nebo § 25 odst. 1 písm. a) bodu 1 oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně pomocí elektronického systému celnímu úřadu místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků. Ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy, s výjimkou ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s), příjemce uvede v oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně. Náležitosti oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně stanoví nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní28).

01.04.2010

(2) Po přijetí vybraných výrobků osobami uvedenými v § 11 odst. 1 písm. e) předloží tito příjemci nejdéle do 5 pracovních dní po ukončení dopravy podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 3 oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně pomocí elektronického systému a osvědčení o osvobození od spotřební daně celnímu úřadu místně příslušnému podle sídla nebo místa pobytu. Nemá-li příjemce sídlo nebo místo pobytu na daňovém území České republiky, předloží toto oznámení celnímu úřadu, který má v územní působnosti městskou část Praha 1. Ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy, s výjimkou ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s), příjemce uvede v oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně. Náležitosti oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně stanoví nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní28). Náležitosti osvědčení o osvobození od spotřební daně stanoví nařízení Komise o osvědčení o osvobození od spotřební daně17a).

01.04.2010

(3) Po přijetí vybraných výrobků osobami uvedenými v § 11 odst. 1 písm. d) předloží tito příjemci nejdéle do 5 pracovních dní po ukončení dopravy podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 3 osvědčení o osvobození od spotřební daně celnímu úřadu, který má v územní působnosti městskou část Praha 1. Náležitosti osvědčení o osvobození od spotřební daně stanoví nařízení Komise o osvědčení o osvobození od spotřební daně17a).

01.04.2010

(4) Celní úřad podle odstavce 1, 2 nebo 3 ověří správnost a platnost údajů uvedených v oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně. V případě, že uvedené údaje shledá nesprávnými či neúplnými, uvědomí bezodkladně o této skutečnosti příjemce uvedeného v odstavci 1, 2 nebo 3 a stanoví lhůtu, ve které tento příjemce nedostatky odstraní. Pokud oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně neobsahuje vady, potvrdí celní úřad podle odstavce 1 nebo 2 příjemci skutečnost, že byly podmínky přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně splněny.

01.04.2010

(5) Celní úřad podle odstavce 1, 2 nebo 3 je oprávněn kromě ověření správnosti a platnosti údajů uvedených v oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle odstavce 4 provést fyzickou kontrolu, zda údaje uvedené v tomto oznámení odpovídají skutečnosti.

01.04.2010

(6) Celní úřad podle odstavce 1 nebo 2 zašle oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně příslušným orgánům jiného členského státu odeslání. Celní úřad podle odstavce 3 sdělí příslušným orgánům jiného členského státu odeslání, že doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně osobám uvedeným v § 11 odst. 1 písm. d) byla ukončena.

01.04.2010

(7) Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány v režimu podmíněného osvobození od daně z daňového území České republiky do jiného členského státu podle § 25 odst. 1 písm. b) bodu 1 nebo 3, zašle celní úřad místně příslušný podle místa odeslání vybraných výrobků oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně obdržené z jiného členského státu odesílateli bezodkladně po jeho obdržení.

01.04.2010

(8) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována podle § 24, celní úřad podle odstavce 1 zašle oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně přímo odesílateli.

01.04.2010

§ 27b

01.04.2010

Elektronické doklady při vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně

01.04.2010

(1) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 2, vyhotoví pohraniční celní úřad potvrzení o výstupu vybraných výrobků z daňového území Evropského společenství. Potvrzení zašle celnímu úřadu, který na daňovém území České republiky propustil vybrané výrobky do režimu vývozu. Tento celní úřad ověří správnost a platnost údajů uvedených v potvrzení. Neobsahuje-li potvrzení vady, zašle oznámení o vývozu vybraných výrobků v elektronickém systému příslušným orgánům jiného členského státu odeslání. Ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy, s výjimkou ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s), celní úřad, který na daňovém území České republiky propustil vybrané výrobky do režimu vývozu, uvede v oznámení o vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně. Náležitosti oznámení o vývozu vybraných výrobků stanoví nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní28).

01.04.2010

(2) Pokud je doprava uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. b) bodu 2, celní úřad místně příslušný podle místa odeslání vybraných výrobků zašle oznámení o vývozu vybraných výrobků z daňového území Evropského společenství, které obdržel z jiného členského státu, odesílateli.

01.04.2010

(3) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně do místa vývozu uskutečňována podle § 24 odst. 1, vyhotoví pohraniční celní úřad potvrzení o výstupu vybraných výrobků z daňového území Evropského společenství. Potvrzení zašle celnímu úřadu, který propustil vybrané výrobky do režimu vývozu. Tento celní úřad ověří správnost a platnost údajů uvedených v potvrzení. Neobsahuje-li potvrzení vady, zašle oznámení o vývozu vybraných výrobků odesílateli. Ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy, s výjimkou ztrát nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s), uvede celní úřad, který na daňovém území České republiky propustil vybrané výrobky do režimu vývozu, v oznámení o vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně.

01.04.2010

§ 27c

01.04.2010

Nedostupnost elektronického systému při zahájení dopravy a během dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně

01.04.2010

(1) Pokud je elektronický systém v době do okamžiku zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně nedostupný, zahájí provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel takovou dopravu pouze po splnění následujících podmínek:

01.04.2010

a) vybrané výrobky jsou dopravovány s dokladem, který obsahuje stejné údaje jako návrh elektronického průvodního dokladu podle § 26,

01.04.2010

b) před zahájením dopravy o této skutečnosti uvědomí celní úřad uvedený v § 26 odst. 3 písm. a) nebo b) a předloží tomuto celnímu úřadu kopii dokladu uvedeného v písmeni a),

01.04.2010

c) zajistí daň podle § 24 odst. 2 nebo 3 nebo § 25 odst. 3,

01.04.2010

d) poskytne informace o důvodech nedostupnosti v případě, že za tuto nedostupnost elektronického systému nese odpovědnost.

01.04.2010

(2) Doprava vybraných výrobků s dokladem podle odstavce 1 písm. a) může být zahájena pouze se souhlasem celního úřadu uvedeného v odstavci 1 písm. b).

01.04.2010

(3) Bezodkladně po obnovení dostupnosti elektronického systému odesílatel podle odstavce 1 předloží celnímu úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. b) návrh elektronického průvodního dokladu v souladu s § 26 odst. 2.

01.04.2010

(4) Celní úřad uvedený v odstavci 1 písm. b) ověří správnost a platnost údajů uvedených v návrhu elektronického průvodního dokladu, zejména porovnáním údajů uvedených v dokladu podle odstavce 1 písm. a) s návrhem elektronického průvodního dokladu podle odstavce 3. V případě, že uvedené údaje shledá nesprávnými či neúplnými, uvědomí bezodkladně o této skutečnosti odesílatele podle odstavce 1 a stanoví lhůtu, ve které tento odesílatel nedostatky odstraní. Nevykazuje-li návrh elektronického průvodního dokladu vady, celní úřad uvedený v odstavci 1 písm. b) přidělí tomuto návrhu referenční kód a sdělí jej odesílateli podle odstavce 1. Elektronický průvodní doklad poté nahradí doklad podle odstavce 1 písm. a). Dále se postupuje v souladu s ustanoveními § 26 a 27.

01.04.2010

(5) Do okamžiku, kdy je návrhu elektronického průvodního dokladu přidělen referenční kód, který je sdělen odesílateli podle odstavce 1, považuje se doprava vybraných výrobků za uskutečňovanou v režimu podmíněného osvobození od daně za použití dokladu podle odstavce 1 písm. a).

01.04.2010

(6) Odesílatel vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně uvedený v odstavci 1 je povinen uchovávat doklad uvedený v odstavci 1 písm. a) po dobu 10 let ode dne zahájení dopravy, které se týká.

01.04.2010

(7) V případě nedostupnosti elektronického systému podle odstavce 1 provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel sdělí celnímu úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. b) změny podle § 27 odst. 7 ještě před jejich uskutečněním, a to pomocí datové zprávy nebo použitím přenosových technik podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní28b). Dále se postupuje v souladu s ustanoveními odstavců 3 až 5.

01.04.2010

(8) Nedostupností elektronického systému se rozumí stav, kdy přístupové komunikační prostředky celního úřadu k elektronickému systému jsou nefunkční nebo kdy je nefunkční elektronický systém sám o sobě.

01.04.2010

§ 27d

01.04.2010

Nedostupnost elektronického systému při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně

01.04.2010

(1) Pokud je doprava v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 3, s výjimkou dopravy k příjemci podle § 11 odst. 1 písm. d), a podle § 24 odst. 1, s výjimkou dopravy do místa vývozu, a pokud příjemce vybraných výrobků nemůže předložit oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí elektronického systému podle § 27a odst. 1 nebo 2 nebo § 27b odst. 1 z důvodu

01.04.2010

a) nedostupnosti elektronického systému v místě přijetí vybraných výrobků,

01.04.2010

b) nedostupnosti elektronického systému v místě odeslání vybraných výrobků z jiného členského státu, pokud příjemce do okamžiku přijetí vybraných výrobků neobdržel elektronický průvodní doklad s přiděleným specifickým správním referenčním kódem, nebo

01.04.2010

c) nedostupnosti elektronického systému v místě odeslání vybraných výrobků na daňovém území České republiky, pokud nebylo možno do okamžiku přijetí vybraných výrobků použít postup podle § 27c odst. 3 až 5,

01.04.2010

použije doklad obsahující stejné údaje jako oznámení o přijetí vybraných výrobků. Tento doklad se považuje za potvrzení ukončení dopravy. Příjemce jej bezodkladně předloží celnímu úřadu místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků.

01.04.2010

(2) Pokud příjemce do konce dne, kdy byly vybrané výrobky přijaty, nepředloží z důvodů uvedených v odstavci 1 celnímu úřadu místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí elektronického systému, celní úřad zašle kopii dokladu uvedeného v odstavci 1 příslušným orgánům členského státu odeslání nebo odesílateli podle odstavce 1 na daňovém území České republiky.

01.04.2010

(3) Celní úřad místně příslušný podle místa přijetí vybraných výrobků předá doklad podle odstavce 1 příslušným orgánům členského státu odeslání z jiného členského státu.

01.04.2010

(4) Bezodkladně po obnovení dostupnosti elektronického systému předloží příjemce oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 27a odst. 1 nebo 2 nebo § 27b odst. 1. Dále se použije postup podle ustanovení § 27c odst. 3 až 5.

01.04.2010

§ 27e

01.04.2010

Nedostupnost elektronického systému při vývozu

01.04.2010

(1) Pokud v případech podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 2 nebo v případech vývozu vybraných výrobků podle § 24 odst. 1 z důvodů nedostupnosti elektronického systému v České republice nebo z důvodů uvedených v § 27d odst. 1 písm. b) nebo c) nelze vyhotovit oznámení o vývozu vybraných výrobků z daňového území Evropského společenství, vyhotoví celní úřad, který propustil vybrané výrobky do režimu vývozu, doklad, který obsahuje stejné údaje jako toto oznámení a který potvrzuje, že doprava byla ukončena.

01.04.2010

(2) Celní úřad uvedený v odstavci 1 zašle doklad podle odstavce 1 příslušným orgánům členského státu odeslání nebo odesílateli na daňovém území České republiky, pokud nelze vyhotovit oznámení o vývozu vybraných výrobků do konce dne, kdy celní úřad uvedený v odstavci 1 obdržel potvrzení o výstupu vybraných výrobků z daňového území Evropského společenství od pohraničního celního úřadu, jsou-li tyto celní úřady odlišné, nebo kdy vybrané výrobky vystoupily z daňového území Evropského společenství.

01.04.2010

(3) V případě dopravy podle § 25 odst. 1 písm. b) bodu 2 celní úřad místně příslušný podle místa odeslání vybraných výrobků předá kopii dokladu podle odstavce 1 vyhotoveného příslušným orgánem jiného členského státu vývozu odesílateli.

01.04.2010

(4) Pokud je nedostupnost elektronického systému podle odstavce 1 odstraněna, uplatní se postup podle § 27b.

01.04.2010

(5) Pokud v případech podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 2 nebo v případech vývozu vybraných výrobků podle § 24 odst. 1 nelze prokázat ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně oznámením o vývozu vybraných výrobků ani z důvodu nedostupnosti elektronického systému, ani z důvodů uvedených v § 27d odst. 1 písm. b) nebo c), celní úřad uvedený v odstavci 1 vyhotoví náhradní oznámení o vývozu vybraných výrobků, které nahradí tento doklad. Náhradní oznámení o vývozu vybraných výrobků pak zašle příslušným orgánům členského státu odeslání nebo odesílateli na daňovém území České republiky.

01.04.2010

§ 27f

01.04.2010

Náhradní doklady při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně

01.04.2010

(1) Pokud je doprava v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 3 nebo § 24 odst. 1, s výjimkou dopravy k příjemci podle § 11 odst. 1 písm. d) a s výjimkou dopravy do místa vývozu podle § 24 odst. 1, a pokud příjemce vybraných výrobků nemůže předložit oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí elektronického systému podle § 27a odst. 1 nebo 2 nebo § 27b z důvodů jiných než uvedených v § 27d odst. 1, takže tyto skutečnosti nelze prokázat postupy stanovenými v případě nedostupnosti elektronického systému, je příjemce povinen předložit celnímu úřadu místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků náhradní doklad o přijetí vybraných výrobků, který musí obsahovat stejné údaje jako oznámení o přijetí vybraných výrobků.

01.04.2010

(2) Neobsahuje-li náhradní doklad o přijetí vybraných výrobků vady, celní úřad uvedený v odstavci 1 zašle tento doklad příslušným orgánům členského státu odeslání nebo v případě dopravy podle § 24 odst. 1 celnímu úřadu místně příslušnému pro odesílatele. Celní úřad místně příslušný pro odesílatele pak zašle tento doklad přímo odesílateli.

01.04.2010

(3) V případě dopravy podle § 25 odst. 1 písm. b) s výjimkou osob uvedených ve směrnici Rady o obecné úpravě spotřebních daní27e) celní úřad příslušný podle místa odeslání vybraných výrobků, který obdrží náhradní doklad o přijetí vybraných výrobků od příslušných orgánů jiného členského státu, posoudí tento doklad a v případě jeho uznání zaznamená ukončení dopravy do elektronického systému.

01.04.2010

28b) § 21 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.04.2010

57. V § 28 odstavec 1 zní:

01.04.2010

(1) K porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy dojde, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2, jestliže u dopravovaných vybraných výrobků není ve stanovené lhůtě ukončena jejich doprava do daňového skladu, oprávněnému příjemci, na místo přímého dodání, na místo vývozu, osobě uvedené v § 11 odst. 1 písm. d) nebo e) nebo příjemci podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a) v jiném členském státě.“.

01.04.2010

58. V § 28 odst. 2 se slova „nepředvídatelné a neodvratitelné události“ nahrazují slovy „ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s) nebo v důsledku ztrát ve smyslu § 49 odst. 15 nebo § 71 odst. 2“ a za slovo „skladu“ se vkládají slova „nebo místu dovozu, ze kterého byla doprava zahájena,“.

01.04.2010

59. V § 28 odst. 3 se slova „tento zákon nestanoví jinak (§ 28 odst. 8)“ nahrazují slovy „odstavec 9 nestanoví jinak“.

01.04.2010

60. V § 28 odst. 5 se slova „z daňového skladu umístěného“ nahrazují slovem „zahájené“.

01.04.2010

61. V § 28 odst. 6 se slova „se nachází odesílající daňový sklad“ nahrazují slovy „byla doprava zahájena“.

01.04.2010

62. V § 28 odstavec 7 zní:

01.04.2010

(7) Pokud byly vybrané výrobky dopravovány na daňovém území České republiky podle § 24 odst. 1 a příjemce neprokáže nebo celní úřad, který rozhodl o propuštění těchto vybraných výrobků do režimu vývozu, nepotvrdí ve lhůtě čtyř měsíců ode dne odeslání vybraných výrobků, že vybrané výrobky

01.04.2010

a) byly dodány na místo určení,

01.04.2010

b) vystoupily z daňového území Evropského společenství, nebo

01.04.2010

c) byly zcela zničeny nebo znehodnoceny v důsledku ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s),

01.04.2010

považují se tyto vybrané výrobky za vyjmuté z režimu podmíněného osvobození od daně. O tom, že dosud nebylo potvrzeno, že u odeslaných vybraných výrobků došlo ke splnění podmínek uvedených v písmenech a) nebo b), uvědomí odesílající provozovatel daňového skladu celní úřad místně příslušný tomuto daňovému skladu nejpozději do dvou měsíců ode dne zahájení dopravy. Oprávněný odesílatel uvědomí o této skutečnosti ve stejné lhůtě celní úřad, který rozhodl o propuštění těchto vybraných výrobků do režimu volného oběhu.“.

01.04.2010

63. V § 28 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

01.04.2010

(8) Pokud byly vybrané výrobky dopravovány z daňového území České republiky podle § 25 odst. 1 písm. b) a příjemce z jiného členského státu neprokáže nebo příslušný orgán jiného členského státu vývozu nepotvrdí ve lhůtě čtyř měsíců ode dne odeslání vybraných výrobků, že vybrané výrobky

01.04.2010

a) byly dodány na místo určení,

01.04.2010

b) vystoupily z daňového území Evropského společenství,

01.04.2010

c) byly zcela zničeny nebo znehodnoceny v důsledku ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s), nebo

01.04.2010

d) nebyly dodány na místo určení z důvodu porušení režimu podmíněného osvobození od daně, ke kterému došlo při dopravě mimo daňové území České republiky,

01.04.2010

považují se tyto vybrané výrobky za vyjmuté z režimu podmíněného osvobození od daně. O tom, že dosud nebylo potvrzeno, že u odeslaných vybraných výrobků došlo ke splnění podmínek uvedených v písmenech a), b) nebo c), uvědomí odesílající provozovatel daňového skladu celní úřad místně příslušný tomuto daňovému skladu nejpozději do dvou měsíců ode dne zahájení dopravy. Oprávněný odesílatel uvědomí o této skutečnosti ve stejné lhůtě celní úřad, který rozhodl o propuštění těchto vybraných výrobků do režimu volného oběhu.“.

01.04.2010

(6) Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.

01.04.2010

64. V § 28 odstavec 9 zní:

01.04.2010

(9) Pokud plátce uvedený v § 4 odst. 1 písm. d) nevěděl nebo nemohl vědět, že vybrané výrobky dopravované v režimu podmíněného osvobození od daně nebyly dodány na místo určení, může do jednoho měsíce ode dne, kdy byl o této skutečnosti uvědoměn celním úřadem místně příslušným daňovému skladu, ze kterého byla doprava zahájena, nebo celním úřadem, který rozhodl o propuštění těchto vybraných výrobků do režimu volného oběhu, prokázat, že doprava byla ukončena v souladu s § 24 odst. 5 nebo § 25 odst. 5 nebo že došlo k porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy na území jiného členského státu.“.

01.04.2010

65. V § 28 se odstavec 10 zrušuje.

01.04.2010

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 10.

01.04.2010

66. V § 28 odst. 10 se slova „vydání průvodního dokladu“ nahrazují slovy „zahájení dopravy“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „5“.

01.04.2010

67. V § 28 se doplňuje odstavec 11, který zní:

01.04.2010

(11) Pokud bylo zjištěno porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy v jiném členském státě a následně se ve lhůtě tří let ode dne zahájení dopravy zjistí, že k tomuto porušení došlo na daňovém území České republiky, postupuje se podle odstavce 4. Po zaplacení daně uvědomí celní úřad o této skutečnosti příslušné orgány členského státu, ve kterém bylo porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy zjištěno.“.

01.04.2010

68. V § 29 odst. 2 se za slova „kdy částka daně“ vkládají slova „zaplacená podle odstavce 3, 6 nebo 8“.

01.04.2010

69. V § 29 se doplňují odstavce 6 až 10, které znějí:

01.04.2010

(6) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě a určených pro účely podnikání na daňovém území České republiky k jejich ztrátě nebo znehodnocení, postupuje se podle § 4 odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 4, 5, 10 a 11 obdobně. To neplatí, pokud se jedná o ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s). V takovém případě správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní ode dne prokázání této skutečnosti.

01.04.2010

(7) Ustanovení § 29 se nepoužijí pro vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě

01.04.2010

a) dopravované přes daňové území České republiky do dalšího členského státu, nebo

01.04.2010

b) umístěné na palubě letadla při mezipřistání na daňovém území České republiky,

01.04.2010

pokud při této dopravě nedojde ke ztrátě nebo znehodnocení vybraných výrobků.

01.04.2010

(8) Zjistí-li se na daňovém území České republiky, že během dopravy vybraných výrobků podle odstavce 7 došlo k jejich ztrátě nebo znehodnocení, povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká na daňovém území České republiky bez ohledu na to, zda došlo k jejich ztrátě nebo znehodnocení na daňovém území České republiky, nebo zda není možné určit, kde k této skutečnosti došlo. To neplatí, pokud se jedná o ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s).

01.04.2010

(9) Celní úřad poskytne příslušnému daňovému orgánu členského státu, ve kterém byla doprava zahájena, informaci o vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit na daňovém území České republiky. Zároveň poskytne informaci o této skutečnosti příslušnému daňovému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava ukončena.

01.04.2010

(10) Zjistí-li se na daňovém území České republiky, že během dopravy vybraných výrobků podle odstavce 7 došlo k jejich ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s), celní úřad poskytne příslušnému daňovému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava ukončena, informaci o této skutečnosti.“.

01.04.2010

70. V § 30 odstavec 2 zní:

01.04.2010

(2) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě a dopravované přes daňové území České republiky do tohoto jiného členského státu pro účely podnikání lze dopravovat pouze se zjednodušeným průvodním dokladem a po vhodné trase. Jsou-li tyto vybrané výrobky dopravovány uvedeným způsobem často a pravidelně, lze je na základě sjednané dvoustranné dohody s tímto jiným členským státem dopravovat bez zjednodušeného průvodního dokladu.“.

01.04.2010

71. V § 30 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.04.2010

(3) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky a dopravované přes území jiného členského státu na daňové území České republiky pro účely podnikání lze dopravovat pouze se zjednodušeným průvodním dokladem a po vhodné trase. Jsou-li tyto vybrané výrobky dopravovány uvedeným způsobem často a pravidelně, lze je na základě sjednané dvoustranné dohody s tímto jiným členským státem dopravovat bez zjednodušeného průvodního dokladu.“.

01.04.2010

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

01.04.2010

72. V § 31 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

01.04.2010

(6) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky a určených pro účely podnikání v jiném členském státě k jejich ztrátě nebo znehodnocení, postupuje se podle § 4 odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 4, 5 a 10 obdobně. To neplatí, pokud se jedná o ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s).

01.04.2010

(7) Celní úřad poskytne příslušnému daňovému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava ukončena, informaci o vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit na daňovém území České republiky.

01.04.2010

(8) Zjistí-li se na daňovém území České republiky, že během dopravy vybraných výrobků došlo k jejich ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s), celní úřad poskytne příslušnému daňovému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava ukončena, informaci o této skutečnosti.“.

01.04.2010

73. V § 32 odst. 2 se za slovo „úvahu“ vkládá slovo „zejména“.

01.04.2010

74. V § 32 odstavec 4 zní:

01.04.2010

(4) Za množství vybraných výrobků pro osobní spotřebu pro účely tohoto ustanovení se považuje množství uvedené v § 4 odst. 5.“.

01.04.2010

75. V § 33 odstavec 1 zní:

01.04.2010

(1) Jsou-li vybrané výrobky, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, zasílány fyzickou nebo právnickou osobou nebo na její účet a tato osoba má v tomto jiném členském státě místo pobytu nebo sídlo, a to právnické nebo fyzické osobě se sídlem nebo s místem pobytu na daňovém území České republiky, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost, povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká na daňovém území České republiky.“.

01.04.2010

76. V § 33 se odstavec 2 zrušuje.

01.04.2010

Dosavadní odstavce 3 až 16 se označují jako odstavce 2 až 15.

01.04.2010

77. V § 33 odst. 2 se slova „fyzické osobě podle odstavce 2“ nahrazují slovy „právnické nebo fyzické osobě podle odstavce 1“ a slova „§ 3 písm. r)“ se nahrazují slovy „§ 3 písm. t)“.

01.04.2010

78. V § 33 odst. 3 se slova „fyzickou osobou podle odstavce 2“ nahrazují slovy „právnickou nebo fyzickou osobou podle odstavce 1, které jsou vybrané výrobky zasílány“.

01.04.2010

79. V § 33 odst. 4 písm. b) se za slovo „příjmení,“ vkládají slova „sídlo nebo“ a slova „fyzické osoby podle odstavce 2“ se nahrazují slovy „právnické nebo fyzické osoby podle odstavce 1, které jsou vybrané výrobky zasílány“.

01.04.2010

80. V § 33 se odstavec 5 zrušuje.

01.04.2010

Dosavadní odstavce 6 až 15 se označují jako odstavce 5 až 14.

01.04.2010

81. V § 33 odst. 5 se slova „fyzickou osobou podle odstavce 2“ nahrazují slovy „právnickou nebo fyzickou osobou podle odstavce 1, které jsou vybrané výrobky zasílány,“.

01.04.2010

82. V § 33 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

01.04.2010

(6) Pokud daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků nesplní povinnosti uvedené v odstavci 4, přechází povinnost daň přiznat a zaplatit na právnickou nebo fyzickou osobu podle odstavce 1, která zaslané vybrané výrobky přijala.“.

01.04.2010

Dosavadní odstavce 6 až 14 se označují jako odstavce 7 až 15.

01.04.2010

83. V § 33 odst. 7 se za slova „částka daně“ vkládají slova „zaplacená podle odstavce 5, 6 nebo 15“.

01.04.2010

84. V § 33 odst. 9 se slova „fyzických osobách“ nahrazují slovy „právnických nebo fyzických osobách podle odstavce 1“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „4“.

01.04.2010

85. V § 33 odst. 12 se slova „potvrzení o zaplacení daně“ zrušují, na konci textu odstavce se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena a) až c), která znějí:

01.04.2010

a) potvrzení o zaplacení daně podle odstavce 5 nebo 6,

01.04.2010

b) potvrzení o zaplacení daně podle odstavce 15, nebo

01.04.2010

c) potvrzení o tom, že při dopravě zasílaných vybraných výrobků došlo na daňovém území České republiky ke ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s).“.

01.04.2010

86. V § 33 odst. 13 a odst. 14 se slova „fyzické osobě“ nahrazují slovy „právnické nebo fyzické osobě se sídlem nebo“ a za slovo „státu“ se vkládají slova „ , která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost“.

01.04.2010

87. V § 33 se za odstavec 14 vkládají nové odstavce 15 až 17, které znějí:

01.04.2010

(15) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných na daňové území České republiky z jiného členského státu, nebo zasílaných z daňového území České republiky do jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení, postupuje se podle odstavce 8 a podle § 4 odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 4, 5 a 10 obdobně. To neplatí, pokud se jedná o ztrátu nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s). V takovém případě správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní ode dne prokázání této skutečnosti, pokud bylo takové zajištění daně poskytnuto podle odstavce 4.

01.04.2010

(16) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České republiky do jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení, celní úřad poskytne příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava zasílaných vybraných výrobků ukončena, informaci o vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit na daňovém území České republiky.

01.04.2010

(17) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České republiky do jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s), celní úřad poskytne příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava ukončena, informaci o této skutečnosti.“.

01.04.2010

Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 18.

01.04.2010

88. V § 33a odstavec 12 zní:

01.04.2010

(12) Povolení zaniká

01.04.2010

a) zánikem právnické osoby, je-li daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků právnickou osobou,

01.04.2010

b) úmrtím daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků za mrtvého,

01.04.2010

c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků,

01.04.2010

d) dnem zániku živnostenského oprávnění21),

01.04.2010

e) odvoláním plné moci fyzickou nebo právnickou osobou zasílající vybrané výrobky z jiného členského státu na daňové území České republiky, která tuto plnou moc udělila, nebo

01.04.2010

f) vypovězením plné moci daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků.“.

01.04.2010

89. V § 33a se doplňuje odstavec 13, který zní:

01.04.2010

(13) Celní ředitelství odejme povolení vydané daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků, jestliže

01.04.2010

a) pominuly důvody, na jejichž základě bylo vydáno,

01.04.2010

b) daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků po vydání povolení neplní povinnosti, které jsou podmínkou pro jeho vydání, nebo nevede řádně účetnictví nebo evidenci podle § 33 odst. 9, nebo jinak porušuje povinnosti daňového zástupce a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě,

01.04.2010

c) daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků o odnětí povolení požádá, nebo

01.04.2010

d) daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně nepřijímá vybrané výrobky.“.

01.04.2010

90. V § 34 se odstavce 2 až 5 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.04.2010

91. V § 34 se slova „nachází-li se v celním řízení nebo ve svobodném celním pásmu nebo ve svobodném celním skladu na daňovém území České republiky“ nahrazují slovy „do režimu s podmíněným osvobozením od cla“.

01.04.2010

92. V § 36 odst. 1, 4 a 5 se za slova „na palubách letadel“ vkládají slova „během letu“.

01.04.2010

93. V § 36 odst. 3 se slovo „bezprostřední“ zrušuje a za slovo „zemi“ se vkládají slova „nebo na třetím území“.

01.04.2010

94. V § 37 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

01.04.2010

e) přijatých v místě přímého dodání,

01.04.2010

f) vydaných z místa přímého dodání.“.

01.04.2010

95. V § 37 odst. 2 se na konci textu písmen b) a d) doplňují slova „ ; místo přímého dodání, je-li toto místo odlišné od místa daňového skladu“.

01.04.2010

96. V § 37 odst. 2 písmeno f) zní:

01.04.2010

f) údaje, které jsou uvedeny v dokladech podle § 27, § 27a, § 27b nebo § 27f, pokud tyto údaje již nejsou uvedeny podle písmen a) až e).“.

01.04.2010

97. V § 37 odst. 3 se slovo „ , převzetí“ zrušuje a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Zápis do evidence po převzetí vybraných výrobků musí být učiněn bezodkladně po ukončení jejich dopravy.“.

01.04.2010

98. V § 38 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

01.04.2010

d) přijatých v místě přímého dodání,

01.04.2010

e) vydaných z místa přímého dodání.“.

01.04.2010

99. § 39a včetně nadpisu zní:

01.04.2010

㤠39a

01.04.2010

Evidence vedená oprávněným odesílatelem

01.04.2010

(1) Oprávněný odesílatel uvedený v § 3 písm. k) je povinen vést evidenci vybraných výrobků přijatých k dopravě z místa dovozu a vybraných výrobků, u kterých byla doprava z místa dovozu ukončena.

01.04.2010

(2) V evidenci podle odstavce 1 musí být v členění podle jednotlivých druhů vybraných výrobků uvedeny

01.04.2010

a) obchodní názvy vybraných výrobků přijatých k dopravě z místa dovozu, množství v měřicích jednotkách a datum zahájení dopravy,

01.04.2010

b) obchodní názvy vybraných výrobků, u kterých byla doprava z místa dovozu ukončena, množství v měřicích jednotkách a datum ukončení dopravy.

01.04.2010

(3) Pro vedení evidence platí § 37 odst. 3 a 4 obdobně.“.

01.04.2010

100. V § 41 odst. 1 se slovo „23a,“ zrušuje.

01.04.2010

101. V § 41 odst. 4 se za slova „uvedených v“ vkládá slovo „elektronických“ a za slova „nebo v“ se vkládá slovo „ostatních“.

01.04.2010

102. V § 41 odst. 5 se za slova „§ 134e“ vkládají slova „a 134f“ a slova „§ 134l“ se nahrazují slovy „§ 134p a 134q“.

01.04.2010

103. V § 41 odst. 7 se slova „vydává souhlas se zahájením dopravy podle § 24 a 25“ nahrazují slovy „přiděluje referenční kód podle § 26 odst. 4 nebo který je místně příslušný podle místa zahájení dopravy vybraných výrobků osvobozených od daně“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě nedostupnosti elektronického systému při zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně přechází toto oprávnění na celní úřad uvedený v § 27c odst. 1 písm. b).“.

01.04.2010

104. V § 42 odst. 1 písm. a) se číslo „26“ nahrazuje slovy „27 a 27c“, slova „100 a 100a“ se nahrazují slovy „100 nebo 100a“ a slova „24 a“ se zrušují.

01.04.2010

105. V § 42 odst. 1 písm. b) se slova „ve větším množství (§ 4 odst. 3)“ zrušují a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , nejedná-li se o vybrané výrobky pro osobní spotřebu (§ 4 odst. 6, § 32 odst. 2, 4 a 5)“.

01.04.2010

106. V § 42 odst. 2 se slova „ve větším množství (§ 4 odst. 3)“ nahrazují slovy „a nejedná se o vybrané výrobky pro osobní spotřebu (§ 4 odst. 6, § 32 odst. 2, 4 a 5)“.

01.04.2010

107. V § 43 odst. 1 se slova „daňovému zástupci podle § 23a,“ nahrazují slovy „oprávněnému odesílateli podle § 3 písm. k),“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „7“.

01.04.2010

108. V § 45 odst. 2 písmeno c) zní:

01.04.2010

c) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje, přičemž podíl metylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených,“.

01.04.2010

109. V § 45 se doplňuje odstavec 12, který zní:

01.04.2010

(12) Za výrobu minerálních olejů se nepovažuje

01.04.2010

a) smíchání minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu v běžných nádržích motorových dopravních prostředků (§ 63 odst. 2) na čerpacích stanicích10a),

01.04.2010

b) smíchání minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu ve skladovacích nádržích čerpacích stanic10a), pokud se jedná o minerální oleje, u nichž již byla spotřební daň zaplacena a jejichž sazba daně není nižší než sazba daně vzniklé směsi.“.

01.04.2010

110. V § 48 odst. 14 se slovo „včetně“ zrušuje.

01.04.2010

111. V § 49 odst. 14 a 17 se slova „§ 3 písm. p)“ nahrazují slovy „§ 3 písm. r)“.

01.04.2010

112. V § 50 odstavec 4 zní:

01.04.2010

(4) Odesílatel je povinen před zahájením dopravy minerálních olejů osvobozených od daně uvědomit o tom celní úřad, který je místně příslušný podle místa zahájení dopravy. Pokud je splněna podmínka zajištění daně podle odstavce 2 nebo 3 a podmínka označení vybraných výrobků podle § 41 odst. 7 a celní úřad nemá proti zahájení dopravy námitek, odesílatel může zahájit dopravu. Celní úřad může stanovit lhůtu, do které má být doprava ukončena, a trasu, po které mají být minerální oleje dopravovány.“.

01.04.2010

113. V § 50 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

01.04.2010

(5) Celní úřad uvedený v odstavci 4 je oprávněn rozhodnout o tom, že souhlas se zahájením dopravy může vydávat zaměstnanec odesílatele.

01.04.2010

(6) Pokud se změní během dopravy minerálních olejů osvobozených od daně místo určení nebo příjemce, je odesílatel povinen bezodkladně oznámit tuto změnu celnímu úřadu uvedenému v odstavci 4. Odesílatel je rovněž povinen bezodkladně zajistit zaznamenání změny v dokladu podle § 6.“.

01.04.2010

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

01.04.2010

114. § 55 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 37 zrušuje.

01.04.2010

115. V § 56 odst. 1 se slova „§ 15 a 55“ nahrazují slovy „§ 15 nebo 15a“.

01.04.2010

116. V § 56a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje na osoby, kterým byla vrácena daň z ostatních benzinů podle § 15 nebo 15a.“.

01.04.2010

117. V § 57 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje na osoby, kterým byla vrácena daň z uvedených minerálních olejů podle § 15 nebo 15a.“.

01.04.2010

118. V § 57 odst. 2 se slovo „vinařství“ nahrazuje slovem „vinohradnictví“.

01.04.2010

119. V § 58 odstavec 5 zní:

01.04.2010

(5) Při dopravě minerálních olejů produktovodem se zajištění daně nevyžaduje, jestliže se doprava uskutečňuje

01.04.2010

a) výhradně na daňovém území České republiky, nebo

01.04.2010

b) mezi Českou republikou a jiným členským státem výhradně za předpokladu, pokud s tím příslušné orgány jiného členského státu souhlasí.“.

01.04.2010

120. V § 58a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.04.2010

121. V § 59 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

01.04.2010

122. V § 60 odst. 1 se za slova „nebo g)“ vkládají slova „ve volném daňovém oběhu“ a slova „ , pokud nejsou provozovateli daňového skladu“ se zrušují.

01.04.2010

123. V § 60 odst. 3 se slova „jsou oprávněny“ nahrazují slovem „nesmějí“, slova „pouze těm“ se zrušují, slova „uvedeným v odstavci 1 nebo 2“ se zrušují a slova „předloží k nahlédnutí“ se nahrazují slovem „nemají“.

02.03.2010

124. V § 60 odstavec 4 zní:

02.03.2010

(4) Právnické nebo fyzické osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2 jsou povinny vést evidenci podle § 40. Právnické nebo fyzické osoby, které plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, s výjimkou pevně zabudovaných nádrží motorových vozidel, jsou povinny používat schválený měřicí systém10) (dále jen „hmotnostní průtokoměr“), jehož neoddělitelnou součástí je elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů, která musí být správná, úplná, průkazná, zaručující trvalost záznamů a umožňující výpis z tohoto systému. Hmotnostní průtokoměr musí být umístěn tak, aby evidoval množství plněných zkapalněných ropných plynů a musí být po celou dobu opatřen závěrami místně příslušného celního úřadu. Povinnost používat hmotnostní průtokoměr podle tohoto ustanovení se nevztahuje na právnické nebo fyzické osoby, které plní výhradně zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e).“.

01.04.2010

125. V § 60 odst. 6 se slova „nebo daňovým zástupcem podle § 3 písm. q)“ zrušují.

01.04.2010

126. V § 60 odst. 11 se slova „právnická nebo fyzická“ zrušují, slova „1 nebo 2 odesílateli prokáže, že“ se nahrazují číslem „10“ a slova „a v případě, když zajištění daně poskytuje na základě souhlasu celního úřadu odesílatel“ se zrušují.

01.04.2010

127. V § 60 se odstavec 14 zrušuje.

01.04.2010

128. § 62a se včetně nadpisu zrušuje.

01.04.2010

129. V § 67 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; na líh zvláštně denaturovaný v souladu s požadavky jiného členského státu, který je obsažen ve výrobku, se pohlíží jako na nedenaturovaný, pokud je zjištěno daňové zneužití tohoto výrobku. Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství zamítne nárok na osvobození od daně nebo zruší již udělené osvobození od daně postupem podle směrnice o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů47a)“.

01.04.2010

Poznámka pod čarou č. 47a zní:

01.04.2010

47a) Čl. 27 bod 5 směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů.“.

01.04.2010

130. V § 79 se odstavec 5 zrušuje.

01.04.2010

131. V § 81 odstavec 2 zní:

01.04.2010

(2) Koncentrace piva se vyjadřuje v hmotnostních procentech jako procentní obsah extraktu původní mladiny, který se stanoví výpočtem podle velkého Ballingova vzorce.“.

01.04.2010

132. V § 81 odst. 3 se slova „a upravený“ zrušují.

01.04.2010

133. V § 85 odst. 1 se za slovo „celé“ vkládá slovo „hmotnostní“ a slova „ze které bylo pivo vyrobeno, před zakvašením“ nahrazují slovy „které bylo stanoveno podle § 81 odst. 2“.

01.04.2010

134. V § 85 odst. 3 se slova „vyjádřené v procentech“ zrušují a za slova „výše procenta koncentrace“ se vkládá slovo „piva“.

01.04.2010

135. V § 85 odst. 4 se za slova „vyjádřená v“ vkládá slovo „hmotnostních“.

01.04.2010

136. V § 91 odst. 3 se za slova „za koncentraci“ vkládá slovo „piva“ a za slova „vyjádřenou v“ se vkládá slovo „hmotnostních“.

01.04.2010

137. V § 100 odst. 1 se slovo „průvodního“ zrušuje a slova „(§ 26)“ se nahrazují slovy „uvedeného v § 27 nebo 27c“.

01.04.2010

138. V § 100 odst. 2 se slovo „průvodního“ zrušuje.

01.04.2010

139. V § 105 odstavec 1 zní:

01.04.2010

(1) Od daně jsou osvobozeny tabákové výrobky určené k použití pro zkoušky týkající se kvality výrobku a zkoušky související se zabezpečením kvality měření, nebo nezbytné výrobní zkoušky za podmínky, že tyto tabákové výrobky budou v průběhu zkoušek prokazatelně spotřebovány, zničeny nebo znehodnoceny, a to v technologicky odůvodněném množství. Zkoušky mohou být prováděny pouze v laboratořích akreditovaných podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro předmět zkoušení tabák nebo tabákové výrobky.“.

01.04.2010

140. V § 105 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.04.2010

(2) Od daně jsou osvobozeny také tabákové výrobky odebrané jako vzorky celním úřadem.“.

01.04.2010

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

01.04.2010

141. V § 105 odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „tohoto ustanovení“.

01.04.2010

142. Za § 105 se vkládá nový § 105a, který včetně nadpisu zní:

01.04.2010

㤠105a

01.04.2010

Zvláštní povolení na přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně

01.04.2010

Tabákové výrobky osvobozené od daně podle § 105 odst. 2 se přijímají a užívají bez zvláštního povolení.“.

01.04.2010

143. V § 107 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Tabákové výrobky nemusí být uvedeny do volného daňového oběhu v uzavřeném jednotkovém balení, pokud jsou osvobozeny od daně podle § 105.“.

01.04.2010

144. V § 107 odst. 5 větě první se slovo „Jednotkové“ nahrazuje slovy „Uzavřené jednotkové“ a za slova „kusů cigaret“ se vkládají slova „s výjimkou uzavřených jednotkových balení cigaret osvobozených od daně podle § 105“.

01.04.2010

145. V § 109 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „s výjimkou tabákových výrobků osvobozených od daně podle § 105“.

01.04.2010

146. § 109a se včetně nadpisu zrušuje.

01.04.2010

147. V § 114 odst. 7 se slovo „které“ nahrazuje slovy „pokud jsou osvobozeny od daně podle § 11 odst. 1 nebo § 105, nebo pokud“.

01.04.2010

148. V § 119 odst. 6 písm. b) se slova „nepředvídatelné a neodvratitelné události“ nahrazují slovy „ztráty nebo znehodnocení ve smyslu § 3 písm. s)“, a to v obou případech.

01.04.2010

149. § 135i zní:

01.04.2010

㤠135i

01.04.2010

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

01.04.2010

a) prodá zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) v rozporu s § 60 odst. 5, nebo

01.04.2010

b) zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) v rozporu s § 60 odst. 11.

01.04.2010

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu od 50000 Kč do 1000000 Kč.“.

01.04.2010

150. Za § 135i se vkládají nové § 135j až 135l, které znějí:

01.04.2010

㤠135j

01.04.2010

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.04.2010

a) zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g)

01.04.2010

1. v rozporu s § 60 odst. 3 vydá osobám, které nemají povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů podle § 60a odst. 1, nebo

01.04.2010

2. neuvede do režimu podmíněného osvobození od daně podle § 60 odst. 8, nebo

01.04.2010

b) zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g)

01.04.2010

1. prodá v rozporu s § 60 odst. 5, 6 nebo 7, nebo

01.04.2010

2. dopravuje v rozporu s § 60 odst. 9.

01.04.2010

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že

01.04.2010

a) jako osoba uvedená v § 60 odst. 1 nebo 2 v rozporu s § 60 odst. 4 nevede evidenci podle § 40, nebo

01.04.2010

b) zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) v rozporu s § 60 odst. 11.

01.04.2010

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta od 50000 Kč do 1000000 Kč.

01.04.2010

§ 135k

01.04.2010

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 79 odst. 4 na daňovém území České republiky dopravuje líh obecně denaturovaný podle zákona o lihu52) určený pro výrobu minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) až e), g), h) a j) nebo pro výrobu etyl-terciál-butyl-éteru bez zjednodušeného průvodního dokladu.

01.04.2010

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100000 Kč.

01.04.2010

§ 135l

01.04.2010

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

01.04.2010

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

01.04.2010

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

01.04.2010

(4) Správní delikty podle

01.04.2010

a) § 135, § 135a odst. 1 písm. a), § 135b odst. 1 písm. a) až e), g) až i), § 135b odst. 2 a § 135c projednávají orgány uvedené v § 115 odst. 1 písm. c) a d) a v prvním stupni též orgány uvedené v § 115 odst. 1 písm. a), b) a e),

01.04.2010

b) § 135e odst. 1 a § 135f odst. 1 projednávají orgány uvedené v § 134k odst. 1 písm. c) a v prvním stupni též orgány uvedené v § 134k odst. 1 písm. a) a b),

01.04.2010

c) § 135g odst. 1 a § 135h odst. 1 a 2 projednávají orgány uvedené v § 134v odst. 1 písm. c) a v prvním stupni též orgány uvedené v § 134v odst. 1 písm. a) a b),

01.04.2010

d) § 135a odst. 1 písm. b) až k), § 135b odst. 1 písm. f), § 135j odst. 1 a § 135k odst. 1 projednávají pouze celní úřady nebo celní ředitelství.

01.04.2010

(5) Je-li k projednání správního deliktu příslušných více správních orgánů, správní delikt projedná ten z nich, který porušení povinnosti nebo zákazu zjistí jako první, a je-li zahájeno správní řízení, tak ten správní orgán, který správní řízení zahájil nejdříve.

01.04.2010

(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby67) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

01.04.2010

(7) Pokuta je splatná do 30 dní ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Pokuty vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do 5 let po uplynutí lhůty určené pro její zaplacení.“.

01.04.2010

Čl. II

01.04.2010

Přechodná ustanovení

01.04.2010

1. Pokud orgány jiného členského státu Evropské unie v období od 1. dubna 2010 do 31. prosince 2010 využijí možnosti dané čl. 46 směrnice Rady č. 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS dopravovat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně za použití náležitostí stanovených směrnicí Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, ve znění platném k 31. prosinci 2009, postupuje se při uskutečňování nebo ukončování takové dopravy podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.04.2010

2. Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která nebyla ukončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uskutečňuje nebo ukončuje podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.04.2010

3. Pokud při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která nebyla ukončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, došlo k porušení režimu podmíněného osvobození od daně, postupuje se podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.04.2010

4. Doprava vybraných výrobků již uvedených do volného daňového oběhu uskutečňovaná podle § 29 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kterou bylo poskytnuto zajištění daně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která nebyla ukončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uskutečňuje nebo ukončuje podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.04.2010

5. Doprava vybraných výrobků již uvedených do volného daňového oběhu uskutečňovaná podle § 31 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a u které po jejím ukončení vznikne plátci nárok na vrácení daně podle § 14 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdříve ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se uskutečňuje podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V takovém případě se při uplatnění nároku na vrácení daně podle § 14 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.04.2010

6. Při zasílání vybraných výrobků již uvedených do volného daňového oběhu z jiného členského státu na daňové území České republiky uskutečňovaném podle § 33 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro které daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků poskytl zajištění daně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a které nebylo ukončeno přijetím zasílaných vybraných výrobků do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uskutečňuje podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.04.2010

7. Při zasílání vybraných výrobků již uvedených do volného daňového oběhu z daňového území České republiky do jiného členského státu uskutečňovaném podle § 33 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo celnímu úřadu oznámeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a u kterého po jeho ukončení vznikne plátci nárok na vrácení daně podle § 14 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdříve ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se uskutečňuje podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V takovém případě se při uplatnění nároku na vrácení daně podle § 14 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.04.2010

8. Vybrané výrobky uvedené v § 19 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a umístěné v daňovém skladu podle § 19 odst. 7 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně.

01.04.2010

9. Platnost povolení daňových zástupců vydaných podle § 23a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s výjimkou těch povolení, pro jejichž držitele byla zahájena doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně přede dnem účinnosti tohoto zákona. Platnost takových povolení zaniká dnem posledního přijetí těchto výrobků. Zánikem povolení není dotčena povinnost držitelů povolení přiznat a zaplatit daň, která vznikla v důsledku přijetí vybraných výrobků.

01.04.2010

10. Řízení ve věci zajištění, propadnutí a zabrání vybraných výrobků a dopravních prostředků podle § 42 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo započato přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo ukončeno, se dokončí podle ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně všech příslušných lhůt, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.04.2010

11. Vznikne-li nárok na vrácení daně podle § 55 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a je-li uplatněn nejdříve ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


01.04.2010

ČÁST TŘETÍ

01.04.2010

Čl. IV

01.04.2010

Účinnost

01.04.2010

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010, s výjimkou ustanovení části prvé čl. I bodu 124, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


01.04.2010

Vlček v. r.

01.04.2010

Klaus v. r.

01.04.2010

Fischer v. r.

Přesunout nahoru