PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Vyhláška č. 19/2010 Sb.Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

Částka 6/2010
Platnost od 26.01.2010
Účinnost od 01.02.2010
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.02.2010

19

01.02.2010

VYHLÁŠKA

01.02.2010

ze dne 15. ledna 2010

01.02.2010

o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

01.02.2010

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.


01.02.2010

§ 1

01.02.2010

Předmět úpravy

01.02.2010

Tato vyhláška stanoví způsoby tvorby bilancí plynárenské soustavy, postupy pro sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě a termíny a rozsah údajů předávaných účastníky trhu s plynem operátorovi trhu pro tvorbu bilancí a sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě.

01.02.2010

§ 2

01.02.2010

Způsob tvorby bilancí

15.10.2013

(1) V oblasti předpokládaných bilancí dodávek a spotřeb plynu operátor trhu přebírá desetileté bilance a roční bilance ve čtvrtletním členění o předpokládané výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem podle příloh č. 1 až č. 7 k této vyhlášce

01.02.2010

a) od držitelů licence na výrobu plynu předpokládanou celkovou výrobu a dodávky plynu,

15.10.2013

b) od držitele licence na přepravu plynu předpokládané množství přepraveného plynu pro dodávky zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu ve vstupních bodech vstupu do přepravní soustavy a ve výstupních bodech z přepravní soustavy,

01.02.2010

c) od držitelů licence na distribuci plynu předpokládané celkové množství distribuovaného plynu v distribuční soustavě včetně ztrát a vlastní spotřeby,

01.02.2010

d) od držitelů licence na uskladňování plynu stav zásob na začátku těžby a vtláčení a maximální výkony těžby a vtláčení podle jednotlivých podzemních zásobníků plynu,

15.10.2013

e) od držitelů licence na obchod s plynem předpokládané dodávky z dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky.

01.02.2010

(2) V oblasti vyhodnocování dodávek a spotřeb plynu operátor trhu

01.02.2010

a) přebírá měsíční údaje o skutečné výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem od držitelů licence na výrobu plynu, držitele licence na přepravu plynu, držitelů licence na distribuci plynu, držitelů licence na uskladňování plynu a držitelů licence na obchod s plynem v členění:

15.10.2013

1. od držitelů licence na výrobu plynu skutečnou denní, měsíční a roční celkovou výrobu a dodávky do jednotlivých soustav; sledování se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 8 a č. 9 k této vyhlášce,

15.10.2013

2. od držitele licence na přepravu plynu skutečné souhrnné denní, měsíční a roční množství plynu pro dodávky zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu ve vstupních bodech do přepravní soustavy a ve výstupních bodech z přepravní soustavy, množství plynu ve vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků, změny akumulace a ostatní spotřebované množství plynu; sledování se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 10 a č. 11 k této vyhlášce,

15.10.2013

3. od držitelů licence na distribuci plynu skutečné měsíční dodávky do distribuční soustavy z přepravní soustavy a z jiných distribučních soustav, nebo ze zahraničí a z distribuční soustavy jednotlivým kategoriím zákazníků, kterými jsou velkoodběratel, střední odběratel, maloodběratel nebo domácnosti, v členění podle krajů, dále vlastní spotřebu, ztráty a změnu akumulace za období od prvního do posledního dne v měsíci, množství distribuovaného plynu do jiných soustav a do zahraničí; sledování množství distribuovaného plynu se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,

15.10.2013

4. od držitelů licence na uskladňování plynu výši těžebních a vtláčecích výkonů a stavu provozních zásob jednotlivých podzemních zásobníků plynu; denní, měsíční a roční sledování uskladněného plynu u podzemních zásobníků plynu se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 13 a č. 14 k této vyhlášce, v rozdělení na plyn uskladněný pro držitele licence na obchod s plynem nebo plyn uskladněný pro ostatní fyzické a právnické osoby,

10.09.2015

5. od držitelů licence na obchod s plynem měsíční a roční dodávky z dovozu zemního plynu do České republiky podle vstupních bodů, a vývozu zemního plynu z České republiky podle výstupních bodů; sledování se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce,

15.10.2013

b) přebírá a vyhodnocuje výsledné údaje hodinových dodávek a spotřeb plynu od držitele licence na přepravu plynu nebo výrobu plynu pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy a kontrolních hodinových odečtů výrobce plynu v České republice uvedených v přílohách č. 17 a č. 18 k této vyhlášce,

01.02.2010

c) zpracovává údaje o skutečné přepravě plynu, distribuci plynu, výrobě plynu, dodávkách plynu, odběrech plynu a uskladňování plynu v plynárenské soustavě v termínech den, měsíc, čtvrtletí a rok,

15.10.2013

d) přebírá údaje o skutečných dodávkách koksárenského plynu, svítiplynu, degazačního plynu, generátorového plynu, bioplynu, biometanu, propanu, butanu a jejich směsí, kromě využití pro pohon motorových vozidel, od držitelů licence na výrobu plynu v termínech měsíc a rok, které jsou realizovány prostřednictvím distribuční soustavy, uvedených v příloze č. 19 k této vyhlášce,

15.10.2013

e) zpracovává měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek.

01.02.2010

§ 3

01.02.2010

Sledování kapacit

01.02.2010

(1) Operátor trhu sleduje informace o přepravních kapacitách, distribučních kapacitách a uskladňovacích kapacitách jednotlivých částí plynárenské soustavy.

15.10.2013

(2) Sledování je prováděno prostřednictvím údajů o technických kapacitách na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy podle vzoru uvedeného v příloze č. 22 k této vyhlášce a technických parametrech distribučních soustav a zásobníků plynu, kterými jsou celková změna akumulace soustav, maximální denní spotřeba soustav, délka plynovodů s rozdělením podle průměrů potrubí a tlakové úrovně podle vzoru uvedeného v příloze č. 20 k této vyhlášce, výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky podle vzoru uvedeného v příloze č. 21 k této vyhlášce a závislosti denního těžebního výkonu na stavu provozních zásob u jednotlivých podzemních zásobníků plynu.

15.10.2013

§ 4

15.10.2013

Údaje od zákazníků

15.10.2013

Operátor trhu

15.10.2013

a) přebírá údaje o měsíčních dodávkách plynu v případech, kdy si je zákazníci zajišťují ze zahraničí nebo u držitele licence na výrobu plynu, které po souhrnném zpracování předává ministerstvu,

15.10.2013

b) zpracovává údaje o počtu zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu.


01.02.2010

§ 5

01.02.2010

Zrušovací ustanovení

01.02.2010

Vyhláška č. 114/2005 Sb., o podrobnostech o činnosti Bilančního centra, se zrušuje.

01.02.2010

§ 6

01.02.2010

Účinnost

01.02.2010

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2010.


01.02.2010

Ministr:

01.02.2010

Ing. Tošovský v. r.


01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Předpokládaná bilance výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

15.10.2013

VZOR Předpokládaná bilance výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Předpokládaná přeprava v přepravní soustavě

15.10.2013

VZOR Předpokládaná přeprava v přepravní soustavě

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Předpokládaná distribuce plynu v distribuční soustavě

15.10.2013

VZOR Předpokládaná distribuce plynu v distribuční soustavě

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Předpokládaná bilance zásobníků plynu

15.10.2013

VZOR Předpokládaná bilance zásobníků plynu

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Předpokládaná bilance dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky

15.10.2013

VZOR Předpokládaná bilance dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Předpokládaná bilance dodávek biometanu do přepravní soustavy nebo distribuční soustavy nebo zásobníku plynu

15.10.2013

VZOR Předpokládaná bilance dodávek biometanu do přepravní soustavy nebo distribuční soustavy nebo zásobníku plynu

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Předpokládaná bilance dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy

15.10.2013

VZOR Předpokládaná bilance dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

15.10.2013

VZOR Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

15.10.2013

VZOR Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby)

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Denní vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě

15.10.2013

VZOR Denní vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě

15.10.2013

VZOR Vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Vyhodnocení dodávek plynu v distribuční soustavě

15.10.2013

VZOR Vyhodnocení dodávek plynu v distribuční soustavě

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Vyhodnocení uskladněného plynu

15.10.2013

VZOR Vyhodnocení uskladněného plynu

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Vyhodnocení uskladněného plynu

15.10.2013

VZOR Vyhodnocení uskladněného plynu

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Dovoz a vývoz plynu

15.10.2013

VZOR Dovoz a vývoz plynu

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Kontrolní hodinový odečet (KHO) plynárenské soustavy v ČR

15.10.2013

VZOR Kontrolní hodinový odečet (KHO) plynárenské soustavy v ČR

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Kontrolní hodinový odečet (KHO) výrobce plynu v ČR

15.10.2013

VZOR Kontrolní hodinový odečet (KHO) výrobce plynu v ČR

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Vyhodnocení dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy

15.10.2013

VZOR Vyhodnocení dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlakové úrovně

15.10.2013

VZOR Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlakové úrovně

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky

15.10.2013

VZOR Výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky

01.02.2010

15.10.2013

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

15.10.2013

VZOR

15.10.2013

Technická a volná kapacita na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy

15.10.2013

VZOR Technická a volná kapacita na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy

Přesunout nahoru