PLUS na zkoušku

Zákon č. 166/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Částka 58/2010
Platnost od 31.05.2010
Účinnost od 01.06.2010
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.06.2010

166

01.06.2010

ZÁKON

01.06.2010

ze dne 13. dubna 2010,

01.06.2010

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

01.06.2010

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.06.2010

ČÁST PRVNÍ

01.06.2010

Změna zákona o nemocenském pojištění

01.06.2010

Čl. I

01.06.2010

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb., se mění takto:

01.06.2010

1. § 21a se zrušuje.

01.06.2010

2. § 37a se zrušuje.

01.06.2010

3. § 40a se zrušuje.

01.06.2010

Čl. II

01.06.2010

Přechodná ustanovení

01.06.2010

1. Vznikl-li nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a trvá-li i po tomto dni, poskytuje se tato dávka podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do konce kalendářního měsíce, v němž nabyl účinnosti, a od následujícího kalendářního měsíce podle tohoto zákona.

01.06.2010

2. Osobě, která pobírala peněžitou pomoc v mateřství v období od 1. ledna 2010 do dne účinnosti tohoto zákona, vzniká nárok na doplatek této pomoci za toto období v úhrnné částce, která se vypočte jako rozdíl mezi výší peněžité pomoci v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném před 1. lednem 2010, a výší peněžité pomoci v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném po 1. lednu 2010, do dne účinnosti tohoto zákona.

01.06.2010

ČÁST DRUHÁ

01.06.2010

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

01.06.2010

Čl. III

01.06.2010

V čl. XIV zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, se bod 4 zrušuje.


01.06.2010

ČÁST TŘETÍ

01.06.2010

ÚČINNOST

01.06.2010

Čl. IV

01.06.2010

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.06.2010

Vlček v. r.

01.06.2010

Fischer v. r.

Přesunout nahoru