Zákony pro lidi>Sbírka zákonů ČR>Ročník 2010>Předpis č. 120/2010 Sb.

Předpis č. 120/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Ze dne09.03.2010
Částka43/2010
Platnost od29.04.2010
Účinnost od29.04.2010
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF

Aktuální verze


744x145_ZPL_Twitter kopie.png

120

ZÁKON

ze dne 9. března 2010,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 36a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 489/2009 Sb., se písmeno d), včetně poznámky pod čarou č. 26b, zrušuje. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

Čl. II

Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím souvisejících, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Fischer v. r.

joinus_baner.png

Přesunout nahoru