PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 120/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Částka 43/2010
Platnost od 29.04.2010
Účinnost od 29.04.2010
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
29.04.2010

120

29.04.2010

ZÁKON

29.04.2010

ze dne 9. března 2010,

29.04.2010

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

29.04.2010

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


29.04.2010

Čl. I

29.04.2010

V § 36a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 489/2009 Sb., se písmeno d), včetně poznámky pod čarou č. 26b, zrušuje. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

29.04.2010

Čl. II

29.04.2010

Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím souvisejících, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


29.04.2010

Čl. III

29.04.2010

Účinnost

29.04.2010

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


29.04.2010

Vlček v. r.

29.04.2010

Fischer v. r.

Přesunout nahoru