PLUS na zkoušku

Zákon č. 100/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Částka 37/2010
Platnost od 17.04.2010
Účinnost od 17.04.2010
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

17.04.2010

100

17.04.2010

ZÁKON

17.04.2010

ze dne 17. března 2010,

17.04.2010

kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

17.04.2010

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


17.04.2010

Čl. I

17.04.2010

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, se mění takto:

17.04.2010

1. V § 64 odst. 1, § 65 odst. 3 a 4 a § 66 odst. 3 se slova „12 měsíců“ nahrazují slovy „2 let“.

17.04.2010

2. V § 66 odst. 2 a v § 68 odst. 2 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „15“.

17.04.2010

3. V § 67 se slova „do 12 měsíců“ nahrazují slovy „nejpozději do 2 let“.

17.04.2010

4. V § 68 odst. 1 a 2 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňuje slovo „nejpozději“.

17.04.2010

5. V § 68 odst. 1 písm. a) se číslo „2“ nahrazuje číslem „14“.

17.04.2010

6. V § 68 odst. 1 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „16“.

17.04.2010

7. V § 68 odst. 2 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje číslem „18“.

17.04.2010

8. V § 69 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

17.04.2010

(2) Vláda stanoví nařízením harmonogram a technický způsob provedení opatření podle § 64 až 68.“.


17.04.2010

Čl. II

17.04.2010

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


17.04.2010

Vlček v. r.

17.04.2010

Klaus v. r.

17.04.2010

Fischer v. r.

Přesunout nahoru