PLUS na zkoušku

Zákon č. 306/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Částka 91/2009
Platnost od 04.09.2009
Účinnost od 01.01.2010
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.01.2010

306

01.01.2010

ZÁKON

01.01.2010

ze dne 7. srpna 2009,

01.01.2010

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

01.01.2010

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2010

ČÁST PRVNÍ

01.01.2010

Změna trestního zákoníku

01.01.2010

Čl. I

01.01.2010

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se mění takto:

01.01.2010

1. V § 25 se slovo „čtrnáctý“ nahrazuje slovem „patnáctý“.

01.01.2010

2. V § 42 písm. i), § 140 odst. 3 písm. c), § 141 odst. 2 písm. c), § 144 odst. 3, § 145 odst. 2 písm. c), § 146 odst. 2 písm. b), § 149 odst. 3 písm. b), § 164 odst. 4 písm. a), § 166 odst. 4 písm. c), § 185 odst. 3 písm. a), § 186 odst. 5 písm. a), § 187 odst. 1 a 2, § 202 odst. 2 písm. a), § 283 odst. 2 písm. d), § 283 odst. 3 písm. d), § 287 odst. 3, § 288 odst. 2 písm. b) a § 288 odst. 3 písm. c) se slovo „čtrnácti“ nahrazuje slovem „patnácti“.

01.01.2010

3. V § 42 písm. l) se slovo „větší“ nahrazuje slovem „vyšší“.

01.01.2010

4. V § 55 odst. 1 se za slova „odnětí svobody (§ 59)“ vkládají slova „ , ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108)“.

01.01.2010

5. V § 59 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice převyšovat třicet let.“.

01.01.2010

6. V § 60 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost“.

01.01.2010

7. V § 94 odst. 3 se slova „zákaz činnosti, peněžitý trest, trest zákazu pobytu“ nahrazují slovy „peněžitý trest, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce“.

01.01.2010

8. V § 108 odstavec 2 zní:

01.01.2010

(2) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody může po zvýšení podle odstavce 1 převyšovat dvacet let. Při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice převyšovat třicet let.“.

01.01.2010

9. V § 140 odst. 3 písm. f), § 145 odst. 2 písm. e), § 146 odst. 2 písm. d) a § 353 odst. 2 písm. e) se za slova „zdravotnického zaměstnání nebo povolání“ vkládají slova „směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví“ a za slova „obdobnou povinnost“ se vkládají slova „při ochraně života, zdraví nebo majetku“.

01.01.2010

10. V § 141 odstavec 1 zní:

01.01.2010

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až deset let.“.

01.01.2010

11. V § 145 odst. 3, § 159 odst. 4, § 164 odst. 4, § 170 odst. 3, § 172 odst. 4, § 186 odst. 6, § 281 odst. 3, § 325 odst. 4, § 344 odst. 3, § 382 odst. 4 a § 383 odst. 4 se slovo „patnáct“ nahrazuje slovem „šestnáct“.

01.01.2010

12. Za § 146 se vkládá nový § 146a, který včetně nadpisu zní:

01.01.2010

㤠146a

01.01.2010

Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky

01.01.2010

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí ublížení na zdraví v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok.

01.01.2010

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

01.01.2010

(3) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři léta.

01.01.2010

(4) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

01.01.2010

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 3 na dvou nebo více osobách,

01.01.2010

b) spáchá-li takový čin na těhotné ženě, nebo

01.01.2010

c) spáchá-li takový čin na dítěti mladším patnácti let.

01.01.2010

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 3 smrt.“.

01.01.2010

13. V § 149 odst. 4, § 283 odst. 4 a § 323 odst. 4 se slovo „patnáct“ nahrazuje slovem „osmnáct“.

01.01.2010

14. V § 168 odst. 5, § 173 odst. 4, § 174 odst. 4, § 185 odst. 4 a § 187 odst. 4 se slovo „šestnáct“ nahrazuje slovem „osmnáct“.

01.01.2010

15. V § 186 odstavec 1 zní:

01.01.2010

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo

01.01.2010

kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti,

01.01.2010

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.“.

01.01.2010

16. V § 186 odst. 2 se slova „ , jeho bezbrannosti“ zrušují.

01.01.2010

ČÁST DRUHÁ

01.01.2010

Změna zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

01.01.2010

Čl. II

01.01.2010

Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, se mění takto:

01.01.2010

1. V části první se body 15, 29 a 30 zrušují.

01.01.2010

2. V části první bodě 21 se slovo „čtrnácti“ nahrazuje slovem „patnácti“.

01.01.2010

3. V části druhé se body 2, 7, 8, 70 až 75, 77 a 79 zrušují.

01.01.2010

4. V části druhé bodě 4 se slovo „čtrnácti“ nahrazuje slovem „patnácti“ a slovo „čtrnáctý“ se nahrazuje slovem „patnáctý“.

01.01.2010

5. V části druhé bodech 5, 6 a 10 se slova „a slovo „patnácti“ se nahrazuje slovem „čtrnácti“ “ zrušují.

01.01.2010

6. V části druhé bodech 76 a 78 se slovo „čtrnácti“ nahrazuje slovem „patnácti“.

01.01.2010

7. V části čtvrté bodě 1 se slovo „čtrnáctý“ nahrazuje slovem „patnáctý“.

01.01.2010

8. V části páté se body 1, 2, 7 a 8 zrušují.

01.01.2010

9. V části jedenácté se bod 1 zrušuje.

01.01.2010

10. Část dvanáctá se zrušuje.

01.01.2010

11. V části třinácté se body 1 až 3, 5 až 19 a 21 zrušují.

01.01.2010

12. V části čtrnácté se body 1 a 2 zrušují.

01.01.2010

13. V části patnácté se bod 2 zrušuje.

01.01.2010

14. V části šestnácté se body 1, 2, 4 a 5 zrušují.

01.01.2010

15. V části sedmnácté se body 1, 2, 4 a 6 až 12 zrušují.

01.01.2010

16. V části dvacáté šesté se v bodech 2 a 3 číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.

01.01.2010

17. V části dvacáté sedmé se body 4 až 7 zrušují.

01.01.2010

18. Části třicátá šestá až čtyřicátá pátá se zrušují.

01.07.2010

ČÁST TŘETÍ

01.07.2010

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

01.07.2010

Čl. III

01.07.2010

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, se mění takto:

01.07.2010

1. V části osmdesáté se v bodech 4, 11, 16, 20, 24, 38 a 59 slova „14 let“ nahrazují slovy „15 let“.

01.07.2010

2. V části devadesáté páté se v bodech 39, 41 a 51 slova „14 let“ nahrazují slovy „15 let“.

01.07.2010

3. V části sto šedesáté třetí se v bodě 4 slova „14 let“ nahrazují slovy „15 let“.

01.01.2010

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2010

Změna trestního řádu

01.01.2010

Čl. IV

01.01.2010

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb. a zákona č. 272/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2010

1. V § 152 odst. 1 písm. c) se za slovo „svobody“ vkládají slova „a s výkonem trestu domácího vězení“.

01.01.2010

2. V § 152 odst. 2 se za slovo „vazby“ vkládají slova „a s výkonem trestu domácího vězení“.

01.01.2010

3. V § 155 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2010

(2) O povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů spojených s výkonem trestu domácího vězení rozhodne po výkonu trestu nebo jeho části předseda senátu soudu prvního stupně.“.

01.01.2010

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

01.01.2010

4. V § 155 odst. 5 se slova „podle odstavců 1 až 3“ nahrazují slovy „podle odstavců 1 až 4“.

01.01.2010

5. Za § 334g se vkládá nový § 334h, který zní:

01.01.2010

㤠334h

01.01.2010

Ministerstvo spravedlnosti může vyhláškou stanovit podrobnosti kontroly výkonu trestu domácího vězení.“.

01.01.2010

6. V § 460z odst. 1 písm. a) se slova „§ 51 trestního zákona“ nahrazují slovy „§ 66 trestního zákoníku“.

01.01.2010

7. V § 460z odst. 1 písm. b) se slova „§ 55 trestního zákona“ nahrazují slovy „§ 70 trestního zákoníku“ a slova „§ 56a trestního zákona“ se nahrazují slovy „§ 71 trestního zákoníku“.

01.01.2010

8. V § 460z odst. 1 písm. c) se slova „§ 73 trestního zákona“ nahrazují slovy „§ 101 trestního zákoníku“ a slova „§ 73a trestního zákona“ se nahrazují slovy „§ 102 trestního zákoníku“.

01.01.2010

9. V § 460z odst. 3 se slova „§ 93 trestního zákona“ nahrazují slovy „§ 312 trestního zákoníku“ a slova „§ 95 trestního zákona“ se nahrazují slovy „§ 311 trestního zákoníku“.

01.01.2010

ČÁST PÁTÁ

01.01.2010

Změna zákona o přestupcích

01.01.2010

Čl. V

01.01.2010

V § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. a zákona č. 273/2001 Sb., odstavec 2 zní:

01.01.2010

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) pokutu do 20000 Kč.“.

01.01.2010

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2010

Změna zákona o Rejstříku trestů

01.01.2010

Čl. VI

01.01.2010

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2010

1. Název části druhé zní: „OPIS, VÝPIS A JINÉ INFORMACE Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ“.

01.01.2010

2. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který včetně poznámky pod čarou č. 5b zní:

01.01.2010

㤠16b

01.01.2010

Rejstřík trestů předává Ministerstvu financí informace o zahlazení odsouzení u trestných činů, které jsou zaznamenány v ústřední databázi pro vyloučení podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství o ústřední databázi pro vyloučení5b).

01.01.2010

5b) Nařízení Komise (ES, EURATOM) č. 1302/2008 ze dne 17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení.“.

01.01.2010

Dosavadní § 16b až 16e se označují jako § 16c až 16f.

01.01.2010

ČÁST SEDMÁ

01.01.2010

Změna zákona č. 52/2009 Sb.

01.01.2010

Čl. VII

01.01.2010

V zákoně č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá zrušuje.


01.01.2010

ČÁST OSMÁ

01.01.2010

ÚČINNOST

01.01.2010

Čl. VIII

01.01.2010

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.


01.01.2010

Vlček v. r.

01.01.2010

Klaus v. r.

01.01.2010

Fischer v. r.

Přesunout nahoru