PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 302/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka 91/2009
Platnost od 04.09.2009
Účinnost od 01.12.2009
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.12.2009

302

01.12.2009

ZÁKON

01.12.2009

ze dne 23. července 2009,

01.12.2009

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.12.2009

Čl. I

01.12.2009

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

01.12.2009

1. V § 61 písmeno e) zní:

01.12.2009

e) odeslat příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, a to nejpozději v třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti, a na předepsaném tiskopisu hlášení o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce; tato povinnost je splněna i předáním těchto hlášení v uvedených lhůtách tomuto orgánu,“.

01.12.2009

2. V § 61 písm. u) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

01.12.2009

3. V § 68 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a to dnem, kdy tuto skutečnost zjistil, nebo nejpozději třetím kalendářním dnem od tohoto vyšetření“.

01.12.2009

4. V § 68 odst. 4 větě druhé se slova „Část těchto tiskopisů, která je určena pro zaměstnavatele,“ nahrazují slovy „Tyto tiskopisy“.

01.12.2009

5. V § 69 se písmeno d) zrušuje.

01.12.2009

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena d) až i).

01.12.2009

6. Na konci § 72 se doplňuje věta „Dal-li zaměstnavatel podle věty první podnět ke kontrole, je povinen na žádost orgánu nemocenského pojištění sdělit mu údaje potřebné pro provedení této kontroly.“.

01.12.2009

7. V § 138 odst. 1 písm. b) se slova „podle § 69 písm. d) anebo“ zrušují.

01.12.2009

8. V § 138 odst. 1 písm. c) se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. d)“.

01.12.2009

9. V § 138 odst. 1 písm. h) se slova „písm. h)“ nahrazují slovy „písm. g)“.


01.12.2009

Čl. II

01.12.2009

Přechodná ustanovení

01.12.2009

1. O ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, o jejímž vzniku bylo rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se rozhodne na tiskopisech platných před tímto dnem; tyto tiskopisy se odešlou nebo předají příslušnému orgánu nemocenského pojištění ve lhůtách platných ode dne účinnosti tohoto zákona.

01.12.2009

2. O zániku potřeby ošetřování nebo péče, o jejímž vzniku bylo rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se rozhodne na tiskopisech platných před tímto dnem; tiskopisy určené pro hlášení o ukončení potřeby ošetřování nebo péče příslušnému orgánu nemocenského pojištění se nepoužijí.

01.12.2009

Čl. III

01.12.2009

Účinnost

01.12.2009

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


01.12.2009

v z. Němcová v. r.

01.12.2009

Klaus v. r.

01.12.2009

Fischer v. r.

Přesunout nahoru