PLUS na zkoušku
Porovnání znění
01.10.2009

291

01.10.2009

ZÁKON

01.10.2009

ze dne 22. července 2009,

01.10.2009

kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.10.2009

ČÁST PRVNÍ

01.10.2009

Změna zákona o zemědělství

01.10.2009

Čl. I

01.10.2009

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

01.10.2009

1. V § 2 se dosavadní poznámky pod čarou č. 4c až 4e označují jako poznámky pod čarou č. 1 až 3, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

01.10.2009

1) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb.“.

01.10.2009

3. V § 2a se v nadpisu doplňují slova „a přímé podpory“.

01.10.2009

4. V § 2a odst. 3 se slova „Součástí společných organizací trhu podle odstavce 1 jsou i“ nahrazují slovy „Přímými podporami se rozumí“.

01.10.2009

5. V § 2a odst. 3 se dosavadní poznámka pod čarou č. 3a označuje jako poznámka pod čarou č. 4, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

6. V poznámce pod čarou č. 4 se doplňují slova „Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.“.

01.10.2009

7. V § 2b se v nadpisu doplňují slova „a přímých podpor“.

01.10.2009

8. V § 2b odst. 1 se za slova „společné organizace trhu“ vkládají slova „a přímé podpory“.

01.10.2009

9. V § 2b odst. 1 se dosavadní poznámka pod čarou č. 4f označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

10. V § 2b odst. 2 se za slova „společných organizací trhu“ vkládají slova „a přímých podpor“.

01.10.2009

11. V § 2c se v nadpisu doplňují slova „a Program rozvoje venkova“.

01.10.2009

12. V § 2c odst. 1 se za slova „Programem strukturální podpory“ vkládají slova „a Programem rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)6) (dále jen „Program rozvoje venkova“),“.

01.10.2009

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

01.10.2009

6) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

01.10.2009

13. V § 2c odst. 2 se za slova „Programy strukturální podpory“ vkládají slova „a Program rozvoje venkova“.

01.10.2009

14. V § 2c odst. 2 písmeno a) zní:

01.10.2009

a) opatření podporující horské oblasti, oblasti s jinými znevýhodněními a oblasti Natura 2000,“.

01.10.2009

15. V § 2c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

01.10.2009

f) opatření podporující využívání biomasy na energetické účely.“.

01.10.2009

16. V § 2c odst. 3 se za slova „Programy strukturální podpory“ vkládají slova „a Program rozvoje venkova“.

01.10.2009

17. V § 2c odst. 4 se za slova „Programy strukturální podpory“ vkládají slova „a Program rozvoje venkova“ a za slova „Ministerstvo zemědělství“ se vkládají slova „(dále jen „ministerstvo“)“.

01.10.2009

18. V § 2c odst. 5 se za slova „programů strukturální podpory“ vkládají slova „a Programu rozvoje venkova“ a slova „příslušné právní“ se zrušují.

01.10.2009

19. V § 2c se odstavec 6 zrušuje.

01.10.2009

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

01.10.2009

20. V § 2c odst. 6 se slova „Ministerstva zemědělství“ nahrazují slovem „ministerstva“.

01.10.2009

21. V § 2c se dosavadní poznámky pod čarou č. 3b a 4v označují jako poznámky pod čarou č. 7 a 8, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

22. Za § 2c se vkládá nový § 2ca, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zní:

01.10.2009

㤠2ca

01.10.2009

Podpora rybářství

01.10.2009

Programy podpory rybářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího Evropský rybářský fond9) provádí ministerstvo.

01.10.2009

9) Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.“.

01.10.2009

23. V § 2d odst. 2 se slova „Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

01.10.2009

24. V § 2e odst. 1 se věty druhá až šestá zrušují.

01.10.2009

25. V § 2e odst. 3 písm. b) se za slova „za účelem získávání“ vkládá slovo „ , zpracování“.

01.10.2009

26. V § 2e odst. 3 písm. c) se slova „chovných plemenných zvířat a“ nahrazují slovy „chovných a plemenných zvířat,“ a za slovo „materiálu“ se vkládají slova „a získávání zárodečných produktů“.

01.10.2009

27. V § 2e odst. 3 písm. f) se slova „na vodní ploše“ nahrazují slovy „ve vodním útvaru povrchových vod“.

01.10.2009

28. V § 2e se dosavadní poznámky pod čarou č. 4h až 4j označují jako poznámky pod čarou č. 10 až 12, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

29. V § 2f odst. 1 se za slova „podle § 2e odst. 2“ vkládají slova „a osoby podle § 2e odst. 4, pokud poskytují dočasně nebo příležitostně služby podle předpisu Evropských společenství13)“.

01.10.2009

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

01.10.2009

13) Čl. 49 Smlouvy o založení Evropských společenství.“.

01.10.2009

30. V § 2f odst. 3 písmeno a) zní:

01.10.2009

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, obsahující název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, a prohlášení o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,“.

01.10.2009

31. V § 2f odst. 3 písmeno b) zní:

01.10.2009

b) zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště na území České republiky, pokud jí byl povolen trvalý pobyt; u osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, adresu jejího umístění, obsahující obec, její část, název ulice, číslo popisné a číslo orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo a údaje o vedoucím této organizační složky,“.

01.10.2009

32. V § 2f odst. 3 písm. e) se za slovo „číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“ a slovo „přiděleno“ se nahrazuje slovem „přiděleno14)“.

01.10.2009

Poznámka pod čarou č. 14 zní:

01.10.2009

14) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb.“.

01.10.2009

33. V § 2f odst. 4 písmeno a) zní:

01.10.2009

a) název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresa sídla, popřípadě jiná adresa pro doručování, dále jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana jiného členského státu Evropské unie; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, uvede se název nebo obchodní firma, sídlo, identifikační číslo14), bylo-li přiděleno, dále jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana jiného členského státu Evropské unie, a údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,“.

01.10.2009

34. V § 2f odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

01.10.2009

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

01.10.2009

35. V § 2f odstavec 5 zní:

01.10.2009

(5) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 2e, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.“.

01.10.2009

36. V § 2f se odstavce 6, 7, 9 až 14, včetně poznámky pod čarou č. 4n a odkazu na tuto poznámku pod čarou, zrušují.

01.10.2009

37. Za § 2f se vkládají nové § 2fa a 2fb, které včetně poznámky pod čarou č. 15 znějí:

01.10.2009

㤠2fa

01.10.2009

(1) V osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydaném fyzické osobě se uvede

01.10.2009

a) jde-li o občana České republiky, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, státní občanství, místo trvalého pobytu obsahující název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, a poštovní směrovací číslo, dále rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení,

01.10.2009

b) jde-li o zahraniční fyzickou osobu, jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, dále bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, pokud jí byl povolen,

01.10.2009

c) místo podnikání v České republice,

01.10.2009

d) zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst. 3,

01.10.2009

e) identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno,

01.10.2009

f) datum zahájení provozování zemědělské výroby,

01.10.2009

g) datum ukončení provozování zemědělské výroby, bylo-li v žádosti toto datum uvedeno.

01.10.2009

(2) V osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydaném právnické osobě se uvede

01.10.2009

a) obchodní firma nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo,

01.10.2009

b) u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v písmenu a),

01.10.2009

c) zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst. 3,

01.10.2009

d) datum zahájení provozování zemědělské výroby,

01.10.2009

e) datum ukončení provozování zemědělské výroby, bylo-li v žádosti toto datum uvedeno.

01.10.2009

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob a vyrozumí o jeho vydání

01.10.2009

a) příslušný orgán státní statistické služby,

01.10.2009

b) příslušného správce daně vykonávajícího správu daně z příjmů,

01.10.2009

c) příslušnou správu sociálního zabezpečení,

01.10.2009

d) příslušný úřad práce a

01.10.2009

e) toho, kdo podle zvláštního právního předpisu vede Centrální registr pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.

01.10.2009

(4) Evidence zemědělského podnikatele obsahuje veškeré údaje obsažené ve vydaném osvědčení, včetně identifikačního čísla přiděleného na základě vydaného osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

01.10.2009

(5) Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu, který mu vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny údajů zapisovaných do centrální evidence obyvatel nebo do obchodního rejstříku. Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté obchodním rejstříkem nebo centrální evidencí obyvatel týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Obecní úřad obce s rozšířenou působností promítne příslušné změny v evidenci zemědělského podnikatele a o provedených změnách informuje do 30 dnů ode dne jejich provedení příslušný orgán a subjekt uvedený v odstavci 4.

01.10.2009

(6) Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení. Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

01.10.2009

§ 2fb

01.10.2009

(1) Údaje v evidenci zemědělského podnikatele vedené obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou vedeny v informačním systému evidence zemědělského podnikatele, jehož správcem15) je ministerstvo a provozovateli15) jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

01.10.2009

(2) Evidence zemědělského podnikatele je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt nebo místo podnikání, u zahraniční fyzické osoby též bydliště mimo Českou republiku, zaměření zemědělské výroby, identifikační číslo, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, zaměření zemědělské výroby, identifikační číslo. Osobě, která projeví zájem, vydá provozovatel z veřejné části evidence výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části lze vydat výpis ze zápisu jen osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby. Údaje vedené v části evidence zemědělského podnikatele, která je veřejným seznamem, ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům.

01.10.2009

(3) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu pro výkon správy informačního systému evidence zemědělského podnikatele podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích. Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poskytovanými údaji jsou údaje o

01.10.2009

a) státních občanech České republiky,

01.10.2009

1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

01.10.2009

2. rodné číslo,

01.10.2009

3. adresa místa trvalého pobytu,

01.10.2009

4. počátek trvalého pobytu, případně datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

01.10.2009

5. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

01.10.2009

6. datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, uvede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

01.10.2009

7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

01.10.2009

b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

01.10.2009

1. jméno, případně jména, příjmení, rodné příjmení,

01.10.2009

2. rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození,

01.10.2009

3. místo a stát, kde se cizinec narodil,

01.10.2009

4. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

01.10.2009

5. druh a adresa místa pobytu,

01.10.2009

6. číslo a platnost povolení k pobytu,

01.10.2009

7. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

01.10.2009

8. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

01.10.2009

9. datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, uvede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

01.10.2009

10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

01.10.2009

(4) Z poskytovaných údajů podle odstavce 3 lze v konkrétním případě použít jen takové údaje, které jsou nezbytné pro řádný výkon evidence zemědělského podnikatele.

01.10.2009

15) § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.“.

01.07.2010

38. V § 2fb se odstavce 3 a 4 zrušují.

01.07.2010

39. V § 2fb se doplňují odstavce 3 až 8, které znějí:

01.07.2010

(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

01.07.2010

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

01.07.2010

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

01.07.2010

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

01.07.2010

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

01.07.2010

a) příjmení,

01.07.2010

b) jméno, popřípadě jména,

01.07.2010

c) adresa místa pobytu,

01.07.2010

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

01.07.2010

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

01.07.2010

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.07.2010

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

01.07.2010

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.07.2010

b) datum narození,

01.07.2010

c) adresa místa trvalého pobytu,

01.07.2010

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

01.07.2010

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

01.07.2010

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

01.07.2010

g) rodné číslo,

01.07.2010

h) datum, místo a okres úmrtí,

01.07.2010

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

01.07.2010

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

01.07.2010

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.07.2010

b) datum narození,

01.07.2010

c) místo a stát, kde se cizinec narodil,

01.07.2010

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

01.07.2010

e) druh a adresa místa pobytu,

01.07.2010

f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

01.07.2010

g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

01.07.2010

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

01.07.2010

i) rodné číslo,

01.07.2010

j) datum, místo a okres úmrtí,

01.07.2010

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

01.07.2010

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

01.07.2010

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

01.10.2009

40. V § 2g odst. 1 písm. d) se slovo „sám“ zrušuje.

01.10.2009

41. V § 2g odst. 1 písm. e) se slova „přestane splňovat podmínku bezúhonnosti (§ 2e odst. 5) nebo“ zrušují.

01.10.2009

42. V § 2g odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

01.10.2009

43. V § 2g se na konci odstavce 1 doplňují věty „O vyřazení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu. O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností usnesením. Usnesení o vyřazení podle písmen b) a c) se pouze poznamená do spisu.“.

01.10.2009

44. V § 2g odst. 2 větě druhé se slovo „odpovědného“ zrušuje.

01.10.2009

45. V § 2g odst. 3 se věta druhá zrušuje.

01.10.2009

46. V § 2g odst. 4 se slova „státní statistické služby“ nahrazují slovy „uvedený v § 2fa odst. 3“.

01.10.2009

47. V § 2h se za slova „§ 2f“ vkládají slova „ , 2fa, 2fb“.

01.10.2009

48. V § 2i se dosavadní poznámka pod čarou č. 4al zrušuje, odkaz na poznámku pod čarou č. 4al se označuje jako odkaz na poznámku pod čarou č. 16, dosavadní poznámka pod čarou č. 4am se označuje jako poznámka pod čarou č. 18, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

49. V § 2i odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

01.10.2009

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu16) na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je povinna informovat o záměru pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nacházejícího se ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, od půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který užívá a na kterém hodlá pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu, a to v rozsahu a ve lhůtě stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou před předpokládaným zahájením jejího pěstování.

01.10.2009

16) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb. a zákona č. 96/2009 Sb.“.

01.10.2009

50. V § 2i odst. 2 písm. a) se slova „na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku,“ zrušují a za slova „geneticky modifikovanou odrůdou,“ se doplňují slova „a od místa pěstování geneticky modifikované odrůdy s odlišným jednoznačným identifikačním kódem17),“.

01.10.2009

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

01.10.2009

17) Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES, v platném znění.“.

01.10.2009

51. V § 2i odst. 2 písm. b) se slova „na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku,“ zrušují.

01.10.2009

52. V § 2i odst. 2 písm. d) se za slovo „informovat“ vkládá slovo „písemně“.

01.10.2009

53. V § 2i odst. 2 se písmeno e) zrušuje. Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

01.10.2009

54. V § 2i odst. 2 písm. e) se za slovo „uchovávat“ vkládá slovo „nejméně“ a za slovo „bloku“ se vkládají slova „ , popřípadě dílu půdního bloku“.

01.10.2009

55. V § 2i odst. 4 písm. a) se slova „písm. a)“ zrušují.

01.10.2009

56. V § 2i odst. 4 písm. c) se slova „písm. b)“ zrušují.

01.10.2009

57. V § 2i odst. 4 písm. e) se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. e)“.

01.10.2009

58. V § 2i odst. 5 se slova „podle odstavce 2 písm. d)“ nahrazují slovy „o místě pěstování geneticky modifikované odrůdy“ a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „prostřednictvím evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence využití půdy“) vedené podle § 3a“.

01.10.2009

59. V § 3 se dosavadní poznámky pod čarou č. 4o, 4p, 4y a 4ya označují jako poznámky pod čarou č. 19, 20, 22 a 23, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

60. V § 3 odst. 4 písm. a) se za slova „na zemědělskou půdu,“ vkládají slova „popřípadě na zalesněnou půdu, která byla v evidenci půdy podle § 3a vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle § 3i písm. a) až g) nebo k),“ a slova „evidence využití zemědělské půdy“ se nahrazují slovy „evidence využití půdy“.

01.10.2009

61. V § 3 odst. 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

01.10.2009

c) na lesní pozemky, při rozhodování o poskytnutí dotace, s výjimkou dotací poskytovaných v rámci zalesňování zemědělské půdy podle písmene a), vychází příslušný orgán z údajů o výměře jednotek prostorového rozdělení lesa vedených podle zvláštního právního předpisu21).

01.10.2009

21) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 8/2009 Sb.
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 167/2009 Sb.
Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.“.

01.10.2009

62. V § 3 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.

01.10.2009

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

01.10.2009

63. V § 3 odst. 7 se slovo „se“ nahrazuje slovy „podmínky poskytnutí“, slovo „poskytuje“ se nahrazuje slovy „stanoví, že dotace podle odstavce 1 může být poskytnuta jen“ a na konci odstavce se doplňují věty „Zemědělský podnikatel evidovaný podle § 2f až 2fb prokazuje oprávnění k podnikání osvědčením o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Příslušný orgán si tuto skutečnost ověřuje v informačním systému evidence zemědělského podnikatele.“.

01.10.2009

64. V § 3 odst. 8 se za slova „organizační složka státu“ vkládají slova „ , a na dotace a programy spolufinancované z Evropského rybářského fondu9)“.

01.10.2009

65. V § 3 se doplňují odstavce 9 až 13, které včetně poznámky pod čarou č. 24 znějí:

01.10.2009

(9) Za účelem zabezpečení jednotného systému pro identifikaci žadatelů o dotace v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky24) vede ministerstvo neveřejnou databázi, ve které sdružuje identifikační údaje o fyzických a právnických osobách vedených v evidencích, registrech a informačních systémech resortu ministerstva.

01.10.2009

(10) Aktuálnost identifikačních údajů fyzických a právnických osob vedených v databázi podle odstavce 9 ministerstvo průběžně ověřuje srovnáním s údaji z jiných informačních systémů, jde-li o fyzickou osobu, v obchodním rejstříku, jde-li o osobu zapsanou do tohoto rejstříku, a v živnostenském rejstříku, jde-li o osobu podnikající podle živnostenského zákona. U všech osob provádí ministerstvo také ověření adres.

01.10.2009

(11) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu za účelem provozu databáze podle odstavce 9 údaje z jiných informačních systémů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup v rozsahu podle § 2f až § 2fb.

01.10.2009

(12) Ministerstvo spravedlnosti poskytuje ministerstvu za účelem provozu databáze podle odstavce 9 údaje z obchodního rejstříku a údaje z evidence Rejstříku trestů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.10.2009

(13) Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje ministerstvu za účelem provozu databáze podle odstavce 9 údaje z živnostenského rejstříku v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

01.10.2009

24) Čl. 15 odst. 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 73/2009.“.

01.10.2009

66. V § 3a se v nadpisu slovo „zemědělské“ zrušuje.

01.10.2009

67. V § 3a se dosavadní poznámky pod čarou č. 4z, 4q, 4r a 4ab označují jako poznámky pod čarou č. 25, 35, 37 a 38, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou, a dosavadní poznámky pod čarou č. 4t, 4u a 4aa se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

68. V § 3a odst. 1 se slova „využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence“)“ nahrazují slovy „využití půdy“, slovo „a“ se nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „pro evidenci pěstování máku setého a konopí26) a pro evidenci území určeného k řízeným rozlivům povodní27)“.

01.10.2009

Poznámky pod čarou č. 26 a 27 znějí:

01.10.2009

26) § 24 a 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.

01.10.2009

27) § 68 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 181/2008 Sb.“.

01.10.2009

69. V § 3a odstavce 2 až 4 včetně poznámek pod čarou č. 28 až 36 znějí:

01.10.2009

(2) Ministerstvo vede evidenci využití půdy, která se člení na evidenci

01.10.2009

a) půdy,

01.10.2009

b) hospodářství podle objektů (dále jen „evidence objektů“) určených k chovu evidovaných zvířat28) s výjimkou včel (dále jen „zvířata“),

01.10.2009

c) krajinných prvků.

01.10.2009

(3) Základní jednotkou evidence půdy je půdní blok o minimální výměře 0,1 ha, který představuje

01.10.2009

a) souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělenou zejména lesním porostem, zpevněnou cestou, vodním útvarem povrchových vod nebo zemědělsky neobdělanou půdou, popřípadě obsahuje krajinný prvek podle § 3aa odst. 4, pokud se nachází uvnitř půdního bloku29),

01.10.2009

b) souvislou vodní plochu využívanou pro účely chovu ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod, pro účely provozování rybníkářství podle zvláštního právního předpisu30), nebo

01.10.2009

c) souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle § 3i písm. a) až g) nebo k).

01.10.2009

(4) Půdní blok se dělí na díly půdního bloku, jestliže

01.10.2009

a) na něm hospodaří více než jedna fyzická nebo právnická osoba, která tuto činnost vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (dále jen „uživatel“),

01.10.2009

b) je na něm pěstován více než jeden druh zemědělské kultury podle § 3i,

01.10.2009

c) je jeho část obhospodařována v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu31),

01.10.2009

d) je jeho část nezpůsobilá pro poskytování přímých podpor podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky32),

01.10.2009

e) na jeho části hodlá uživatel uplatňovat, popřípadě již uplatňuje agroenvironmentální opatření podle zvláštního právního předpisu33), které podle tohoto předpisu lze uplatňovat pouze na celém půdním bloku nebo jeho dílu,

01.10.2009

f) na jeho části hodlá uživatel uplatňovat, popřípadě již uplatňuje opatření k zalesnění zemědělské půdy podle zvláštního právního předpisu34), které podle tohoto předpisu lze uplatňovat pouze na celém půdním bloku nebo jeho dílu,

01.10.2009

g) v rámci registru vinic vedeného podle zákona o vinohradnictví a vinařství35), registru chmelnic vedeného podle zákona o ochraně chmele36), nebo v rámci evidence ovocných sadů podle odstavce 5 písm. l), odpovídá jednomu půdnímu bloku s příslušnou kulturou více než jedno registrační číslo vinice, chmelnice, popřípadě ovocného sadu.

01.10.2009

28) § 1 odst. 1 písm. d) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

01.10.2009

29) Čl. 30 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

01.10.2009

30) § 2 písm. b) a c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

01.10.2009

31) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb.

01.10.2009

32) Čl. 124 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

01.10.2009

33) Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.

01.10.2009

34) Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb.

01.10.2009

35) § 28 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 215/2006 Sb.

01.10.2009

36) § 4 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 322/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.“.

01.10.2009

70. V § 3a odst. 5 písmeno k) zní:

01.10.2009

k) zařazení do horské oblasti, oblasti s jinými znevýhodněními a oblasti Natura 2000,“.

01.10.2009

71. V § 3a se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

01.10.2009

n) příslušnost krajinného prvku, který se nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo který s ním nejméně na části hranice sousedí,“.

01.10.2009

72. V § 3a odstavec 6 zní:

01.10.2009

(6) Díl půdního bloku představuje souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy nebo souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle § 3i písm. a) až g) nebo k), popřípadě obsahuje krajinný prvek podle § 3aa odst. 4, pokud se nachází uvnitř dílu půdního bloku29) o minimální výměře 0,01 ha.“.

01.10.2009

73. Za § 3a se vkládají nové § 3aa a 3ab, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 39 a 40 znějí:

01.10.2009

㤠3aa

01.10.2009

Evidence objektů a evidence krajinných prvků

01.10.2009

(1) Základní jednotkou evidence objektů je objekt příslušející k hospodářství chovatele představující jednotlivou stavbu, zařízení nebo místo v krajině, kde jsou evidovaná zvířata držena.

01.10.2009

(2) U objektu se eviduje

01.10.2009

a) identifikační číslo objektu,

01.10.2009

b) druh objektu podle kritérií uvedených v § 3l,

01.10.2009

c) příslušnost k hospodářství podle zvláštního právního předpisu39),

01.10.2009

d) datum provedení zákresu objektu do evidence objektů,

01.10.2009

e) datum ukončení využívání objektu,

01.10.2009

f) katastrální území, ve kterém se objekt nachází19),

01.10.2009

g) další údaje stanovené zvláštním právním předpisem, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

01.10.2009

(3) Jestliže objekt přísluší k více hospodářstvím, objekt se nečlení a ministerstvo u příslušného objektu uvede, že objekt přísluší k více hospodářstvím.

01.10.2009

(4) Základní jednotkou evidence krajinných prvků je krajinný prvek, který představuje souvislou plochu, popřípadě jiný útvar, i zemědělsky neobhospodařované půdy, která plní mimoprodukční funkci zemědělství a která se nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo s ním nejméně na části hranice sousedí. Pokud je krajinný prvek užíván více než jedním uživatelem krajinného prvku, je možné jej rozdělit na více krajinných prvků. Nachází-li se krajinný prvek uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je součástí výměry tohoto půdního bloku, popřípadě tohoto dílu půdního bloku29).

01.10.2009

(5) U krajinných prvků se eviduje

01.10.2009

a) identifikační číslo krajinného prvku,

01.10.2009

b) druh krajinného prvku podle kritérií uvedených v § 3m,

01.10.2009

c) příslušnost k půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu,

01.10.2009

d) výměra krajinného prvku,

01.10.2009

e) vlastník krajinného prvku, pokud je znám,

01.10.2009

f) uživatel krajinného prvku, za předpokladu prokázání právního důvodu užívání,

01.10.2009

g) zařazení do katastrálního území19).

01.10.2009

(6) Jestliže se krajinný prvek nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo pokud s ním nejméně na části hranice sousedí, může příslušný orgán po prokázání právního důvodu užívání krajinného prvku poskytnout uživateli tohoto půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, dotaci i na plochu krajinného prvku, a to za podmínek stanovených nařízením vlády vydaném k provádění společných organizací trhu, přímých podpor, Programu strukturální podpory a Programu rozvoje venkova.

01.10.2009

§ 3ab

01.10.2009

Vedení a zveřejňování evidence využití půdy

01.10.2009

(1) Evidence využití půdy je vedena v digitální formě, přičemž půdní bloky, případně díly půdního bloku, objekty a krajinné prvky jsou zobrazovány na podkladě ortofotografických map pořízených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální40) na základě leteckého měřického snímkování zemského povrchu (dále jen „ortofotomapa“).

01.10.2009

(2) Ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup následující základní údaje jako veřejný seznam z evidence využití půdy, kterými jsou

01.10.2009

a) identifikační údaje o uživateli (jméno a příjmení nebo název a adresa, nebo obchodní firma a sídlo),

01.10.2009

b) zákresy hranic a výměra půdních bloků a dílů půdních bloků,

01.10.2009

c) identifikační číslo půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

01.10.2009

d) druh kultury,

01.10.2009

e) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu32),

01.10.2009

f) zákresy objektu,

01.10.2009

g) identifikační číslo objektu a příslušnost k hospodářství,

01.10.2009

h) druh objektu,

01.10.2009

i) zákresy hranic krajinného prvku,

01.10.2009

j) identifikační číslo krajinného prvku,

01.10.2009

k) druh krajinného prvku.

01.10.2009

39) § 2 písm. p) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

01.10.2009

40) § 18 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb.“.

01.10.2009

74. V § 3d odst. 3 a 5 se za slovo „evidence“ vkládají slova „využití půdy“.

01.10.2009

75. V § 3e odst. 1 až 5 se za slovo „evidence“ vkládají slova „využití půdy“.

01.10.2009

76. V § 3g odst. 1 se písmeno e) zrušuje a slova „písmen a) až e)“ se nahrazují slovy „písmen a) až d)“.

01.10.2009

77. V § 3g odst. 2 se za slovo „evidence“ vkládá slovo „půdy“ a za slovo „evidenci“ se vkládá slovo „půdy“.

01.10.2009

78. V § 3g odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňuje slovo „půdy“.

01.10.2009

79. V § 3g odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „evidence“ vkládá slovo „půdy“.

01.10.2009

80. V § 3g se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Ministerstvo vydá osobě, která ohlásila změnu, jakož i dalším osobám, pokud se jich změna týká, oznámení o provedení změny v evidovaných údajích.“.

01.10.2009

81. V § 3g odst. 5 se za slovo „evidence“ vkládá slovo „půdy“.

01.10.2009

82. V § 3g odst. 6 se slova „má být aktualizována evidence“ nahrazují slovy „mají být aktualizovány údaje týkající se“ a za slova „aktualizaci evidence“ se vkládá slovo „půdy“.

01.10.2009

83. V § 3g odst. 8 se za slovo „evidence“ vkládá slovo „půdy“ a za slovo „evidenci“ se vkládá slovo „půdy“.

01.10.2009

84. V § 3g odst. 9 a 13 se za slovo „evidence“ vkládá slovo „půdy“.

01.10.2009

85. V § 3g se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Právní účinky změny v evidenci půdy provedené na základě tohoto odstavce nastávají dnem následujícím po dni, kdy ministerstvo zahájilo řízení podle tohoto odstavce.“.

01.10.2009

86. V § 3g odst. 11 se za slovo „evidenci“ vkládá slovo „půdy“.

01.10.2009

87. V § 3h odstavec 1 zní:

01.10.2009

(1) Ministerstvo nejméně jednou za 10 let aktualizuje vybrané údaje evidence půdy na základě ortofotomap, zhotovených na základě leteckých měřických snímků.“.

01.10.2009

88. V § 3h se odstavec 3 zrušuje.

01.10.2009

89. V § 3i se dosavadní poznámka pod čarou č. 4an označuje jako poznámka pod čarou č. 41, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou, a dosavadní poznámka pod čarou č. 4aj se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

90. V § 3i písm. b) se za slovo „porostem“ vkládají slova „zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se nachází“ a slovo „zúrodnění“ se nahrazuje slovy „obnovy travního porostu“.

01.10.2009

91. V § 3i písm. d) se slova „s předpisem Evropských společenství s bezprostředním účinkem4aj)“ nahrazují slovy „s přímo použitelným předpisem Evropských společenství42)“.

01.10.2009

Poznámka pod čarou č. 42 zní:

01.10.2009

42) Nařízení (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin, v platném znění.“.

01.10.2009

92. V § 3i písm. e) se číslo „8“ nahrazuje číslem „12“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „8“.

01.10.2009

93. V § 3i písm. g) se slova „zelenina a“ nahrazují slovy „zelenina, obiloviny, okopaniny a“.

01.10.2009

94. V § 3i se za písmeno g) vkládají nová písmena h) až j), která včetně poznámky pod čarou č. 43 znějí:

01.10.2009

h) zalesněnou půdou lesnicky obhospodařovaná půda, na které se pěstují dřeviny určené k plnění funkcí lesa a která byla v evidenci půdy před jejím zalesněním vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle písmen a) až g) nebo k),

01.10.2009

i) rybníkem vodní dílo k chovu ryb, vodních živočichů a pěstování vodních rostlin, určené k provozování rybníkářství podle zvláštního právního předpisu43); pro účely evidence půdy se za hranice rybníka považuje obvod vodní plochy stanovený ve výši jeho provozní hladiny,

01.10.2009

j) porostem rychle rostoucích dřevin obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena rychle rostoucími dřevinami určenými k produkci biomasy pro energetické využití nebo k produkci řízků jako reprodukčního porostu pro vegetativní množení rychle rostoucích dřevin,

01.10.2009

43) § 55 odst. 1 a § 127 odst. 14 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb.
§ 2 písm. b) a c) zákona č. 99/2004 Sb.“.

01.10.2009

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno k).

01.10.2009

95. V § 3i písm. k) se slova „písmenech a) až g)“ nahrazují slovy „písmenech a) až j)“.

01.10.2009

96. Za § 3i se vkládají nové § 3j až 3p, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 44 až 47 znějí:

01.10.2009

㤠3j

01.10.2009

Obnova travního porostu

01.10.2009

(1) Jestliže se uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, rozhodne rozorat travní porost za účelem jeho obnovy podle § 3i písm. b),

01.10.2009

a) ohlásí tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne rozorání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

01.10.2009

b) zajistí souvislý travní porost na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna,

01.10.2009

c) zajistí sklizení plodiny na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, určené k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna.

01.10.2009

(2) Jestliže ministerstvo na základě vlastního zjištění nebo na základě podnětu orgánu veřejné správy zjistí nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo c), postupuje podle § 3g odst. 9.

01.10.2009

§ 3k

01.10.2009

Jestliže došlo u uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, v souvislosti s ukončením pozemkové úpravy po vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k zemědělským pozemkům44)

01.10.2009

a) ke změně druhu zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda, nebo

01.10.2009

b) k rozorání travního porostu v důsledku změny druhu zemědělské kultury (§ 3i),

01.10.2009

nejde u tohoto uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku o porušení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu45) pro účely poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok, pro jejíž posouzení se vyžadují údaje vedené v evidenci půdy.

01.10.2009

§ 3l

01.10.2009

Druh objektu

01.10.2009

V tomto zákoně se rozumí

01.10.2009

a) trvalým objektem stavba, popřípadě jiné zařízení se stavebními prvky pevně spojenými se zemí, sloužící pro chov zvířat,

01.10.2009

b) vodním objektem vodní plocha nebo jiné stabilní zařízení sloužící pro chov zvířat,

01.10.2009

c) jiným objektem objekt nesplňující podmínky podle písmene a) nebo b) sloužící pro chov zvířat; za jiný objekt se považuje také místo v krajině představující plochu půdy určenou ke shromažďování, krmení, napájení, popřípadě manipulaci se zvířaty.

01.10.2009

§ 3m

01.10.2009

Druh krajinného prvku

01.10.2009

Druhy krajinných prvků stanoví vláda nařízením.

01.10.2009

§ 3n

01.10.2009

Evidence objektů

01.10.2009

(1) Ministerstvo zaeviduje umístění objektu, jestliže neshledá pochybnosti v údajích uvedených v ohlášení. V případě pochybností o správnosti údajů uvedených v ohlášení vyzve ministerstvo chovatele, který je vymezen plemenářským zákonem46), aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší 15 dnů, tyto pochybnosti odstranil, nebo ministerstvo samo provede šetření v terénu.

01.10.2009

(2) Jestliže ministerstvo shledá ohlášení neopodstatněným, oznámí chovateli, že umístění objektu nezaevidovalo, včetně uvedení důvodu nezaevidování; proti oznámení o nezaevidování objektu může chovatel podat námitku. Pro podání námitky a pro rozhodování o námitce platí § 3g odst. 7 obdobně.

01.10.2009

§ 3o

01.10.2009

Aktualizace evidence objektů

01.10.2009

(1) Chovatel je povinen ohlásit ministerstvu umístění objektu, který využívá pro chov zvířat a který přísluší k jeho nově registrovanému hospodářství, a to do 15 dnů ode dne registrace tohoto hospodářství v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona47).

01.10.2009

(2) Jestliže chovatel přestane využívat objekt k chovu zvířat, požádá do 15 dnů ode dne ukončení užívání objektu ministerstvo, aby v evidenci objektů příslušejících k hospodářství registrovanému na jeho osobu byla tato změna provedena. Nepřísluší-li tento objekt k hospodářství registrovanému na jiného chovatele, ministerstvo zároveň zaeviduje u tohoto objektu datum ukončení využívání objektu podle § 3aa odst. 2 písm. e).

01.10.2009

(3) Jestliže ministerstvo zjistí na základě informací z ústřední evidence40), že hospodářství byla ukončena platnost evidence, provede z vlastního podnětu ukončení příslušnosti objektu vedeného v evidenci objektů k tomuto hospodářství. Tuto skutečnost písemně oznámí chovateli, na jehož osobu bylo registrováno příslušné hospodářství, do 15 dnů ode dne, kdy změnu v evidenci objektů provedlo.

01.10.2009

(4) V případě pochybností o údajích uvedených v ohlášení se použijí ustanovení § 3n odst. 1 a 2 obdobně.

01.10.2009

§ 3p

01.10.2009

Evidence krajinných prvků

01.10.2009

(1) Ministerstvo může zaevidovat krajinný prvek na základě vlastního podnětu, žádosti jiného orgánu veřejné správy, žádosti uživatele, uvnitř jehož půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, se krajinný prvek nachází nebo se kterým nejméně na části hranice sousedí, nebo žádosti vlastníka, na jehož pozemku se krajinný prvek nachází.

01.10.2009

(2) Žádost o zaevidování krajinného prvku obsahuje

01.10.2009

a) popis krajinného prvku,

01.10.2009

b) druh krajinného prvku,

01.10.2009

c) identifikační údaj o půdním bloku, popřípadě jeho dílu, uvnitř kterého se krajinný prvek nachází, nebo se kterým nejméně na části hranice sousedí,

01.10.2009

d) zdůvodnění žádosti;

01.10.2009

nedílnou součástí žádosti je mapová příloha s vyznačeným zákresem krajinných prvků v terénu. V případě evidence krajinného prvku na základě vlastního podnětu ministerstva nebo na základě žádosti jiného orgánu veřejné správy se nevyžaduje prokázání právního důvodu užívání krajinného prvku.

01.10.2009

(3) Ministerstvo zaeviduje krajinný prvek, jestliže splňuje kritéria podle § 3aa odst. 4. Zaevidování krajinného prvku oznámí ministerstvo

01.10.2009

a) žadateli, který zaevidování požadoval,

01.10.2009

b) uživateli půdního bloku, popřípadě jeho dílu, uvnitř kterého se krajinný prvek nachází, nebo se kterým nejméně na části hranice sousedí,

01.10.2009

c) vlastníkovi pozemku, na kterém se krajinný prvek nachází, pokud je vlastník krajinného prvku znám.

01.10.2009

(4) Jestliže ministerstvo neshledá žádost o zaevidování krajinného prvku za opodstatněnou, žádost zamítne. Tuto skutečnost oznámí žadateli, který zaevidování požadoval, včetně zdůvodnění zamítnutí; proti oznámení o nezaevidování krajinného prvku může uživatel podat námitku. Pro podání námitky a pro rozhodování o námitce platí § 3g odst. 7 obdobně.

01.10.2009

(5) Jestliže dojde ke změně vlastníka, uživatele nebo výměry krajinného prvku, popřípadě zrušení krajinného prvku, uplatní se ustanovení odstavců 1 až 4 obdobně.

01.10.2009

44) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.

01.10.2009

45) Čl. 6 a příloha č. III nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
Nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění nařízení vlády č. 310/2007 Sb.
Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu.
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb.
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.
Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin, ve znění nařízení vlády č. 333/2007 Sb. Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb.
Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích.

01.10.2009

46) § 23 odst. 1 a 2 a § 23a odst. 1 a 2 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

01.10.2009

47) § 2 písm. n) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.“.

01.10.2009

97. V § 4 se dosavadní poznámky pod čarou č. 5a a 5b označují jako poznámky pod čarou č. 48 a 49, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

98. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

01.10.2009

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

01.10.2009

99. V § 4 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

01.10.2009

(7) Žádosti, informace, čestná prohlášení podle tohoto zákona se podávají na formulářích vydaných ministerstvem, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským nebo pověřenou osobou.

01.10.2009

(8) Ministerstvo je oprávněno požadovat od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního bezúplatné poskytování údajů z katastru nemovitostí20) pro výkon působnosti podle tohoto zákona a rovněž pro účely zveřejnění těchto údajů v souvislosti se zveřejňováním údajů z evidence využití půdy (§ 3ab odst. 2).“.

01.10.2009

100. V § 4a se dosavadní poznámka pod čarou č. 5c označuje jako poznámka pod čarou č. 50, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

101. V § 4a odst. 1 písm. b) se za slova „dílu půdního bloku“ vkládají slova „ , a chovateli, kteří užívají druhy objektů,“ a za slovo „zákonem“ se doplňují slova „(§ 3g, 3i, 3j, 3k, 3l, 3n, 3o, 3p)“.

01.10.2009

102. V § 4a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tím není dotčen výkon kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), společné organizace zemědělských trhů51).“.

01.10.2009

Poznámka pod čarou č. 51 zní:

01.10.2009

51) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009.“.

01.10.2009

103. V § 4a odst. 9 se slova „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“ nahrazují slovem „Ústav“.

01.10.2009

104. V § 4a se doplňují odstavce 10 až 12, které včetně poznámky pod čarou č. 52 znějí:

01.10.2009

(10) Údaje podle § 4 odst. 2 je oprávněna kontrolovat též příspěvková organizace. Odstavce 1 až 7 platí obdobně.

01.10.2009

(11) Kontrolu poradenských služeb podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podrobná pravidla podpor pro rozvoj venkova52) provádí pověřená osoba, která vede registr poradců v zemědělství.

01.10.2009

(12) Kontrolu evidence zemědělského podnikatele (§ 2e až 2g) provádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Odstavce 1 až 7 platí obdobně.

01.10.2009

52) Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

01.10.2009

105. V § 4b se dosavadní poznámka pod čarou č. 5d označuje jako poznámka pod čarou č. 53, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

106. V § 4b se slova „výzkumný ústav, vzdělávací instituci, popřípadě muzeum, jako“ zrušují.

01.10.2009

107. Za § 4b se vkládají nové § 4c až 4g, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 54 až 67 znějí:

01.10.2009

㤠4c

01.10.2009

Provádění kontrol plnění požadavků v oblasti řízení

01.10.2009

(1) Kontrolu zákonných požadavků na hospodaření podle předpisů Evropských společenství uvedených v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54) provádí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém55) příslušný kontrolní orgán na základě jeho působnosti k provádění kontroly a dozoru stanovené ve zvláštním předpise56).

01.10.2009

(2) Příslušný kontrolní orgán56) zprávu o kontrole provedené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství57) (dále jen „zpráva o kontrole“) vypracuje bezodkladně po ukončení řízení o námitkách podle zákona o státní kontrole50) a předá ji Fondu do konce lhůty stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství57). Nebyly-li námitky podle zákona o státní kontrole50) ve stanovené lhůtě podány, příslušný kontrolní orgán56) zprávu o kontrole předá Fondu do konce lhůty stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství57) ode dne, kdy lhůta k podání námitek marně uplynula. Zpráva o kontrole se předá v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem odpovědného pracovníka příslušného kontrolního orgánu56) založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního právního předpisu58).

01.10.2009

(3) Zprávu o kontrole vypracuje příslušný kontrolní orgán56) samostatně za každou provedenou kontrolu podle požadavků stanovených v příslušném předpisu Evropských společenství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky.

01.10.2009

(4) Zpráva o kontrole obsahuje vedle údajů stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém57)

01.10.2009

a) výčet kontrolovaných požadavků podle příslušného předpisu Evropských společenství uvedeného v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54) bez ohledu na to, zda bylo zjištěno jejich porušení nebo nikoliv; v případě, že bylo zjištěno porušení kontrolovaného požadavku, příslušný kontrolní orgán uvede popis zjištěného porušení kontrolovaného požadavku a dále uvede hodnocení

01.10.2009

1. rozsahu porušení, a to ve stupních porušení malého, středního nebo velkého rozsahu,

01.10.2009

2. závažnosti porušení, a to ve stupních porušení málo závažné, středně závažné nebo vysoce závažné,

01.10.2009

3. trvalosti porušení, a to ve stupních porušení odstranitelné nebo neodstranitelné,

01.10.2009

4. zda bylo porušení nedbalostní nebo úmyslné podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém59),

01.10.2009

5. opakovanosti porušení, přičemž v případě opakovaného porušení téhož požadavku uvede i rok, ve kterých byl tento požadavek v posledních třech letech porušen,

01.10.2009

b) celkové hodnocení provedené kontroly s ohledem na zjištěná porušení podle písmene a); příslušný kontrolní orgán56) v celkovém hodnocení uvede

01.10.2009

1. celkové porušení příslušného předpisu Evropských společenství uvedeného v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54), a to ve stupních porušení zanedbatelné, malé, střední nebo velké na základě hodnocení rozsahu, závažnosti a trvalosti porušení podle písmene a) bodů 1 až 3,

01.10.2009

2. celkový počet úmyslných a celkový počet nedbalostních porušení,

01.10.2009

3. celkový počet opakovaných porušení.

01.10.2009

V případě, že není umožněna kontrola a nejedná se o zmaření kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství60), zpráva o kontrole obsahuje hodnocení s nejvyšším stupněm rozsahu a závažnosti podle písmene a) bodů 1 a 2.

01.10.2009

(5) Příslušný kontrolní orgán56) ověří v databázi osob podle § 3 odst. 9 u fyzické osoby shodu jména, příjmení a rodného čísla, a u právnické osoby shodu názvu právnické osoby a identifikačního čísla. U zahraniční právnické osoby, jíž nebylo přiděleno identifikační číslo, se použije náhradního numerického identifikátoru, který zajistí jednoznačnost identifikace kontrolované osoby.

01.10.2009

(6) Ministerstvo poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušným kontrolním orgánům56) z databáze vedené podle § 3 odst. 9 údaje o výši a předmětu dotace poskytnuté jednotlivým osobám, jakož i o podaných žádostech o poskytnutí dotace, a to za účelem výběru těchto osob k provedení kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství61).

01.10.2009

§ 4d

01.10.2009

Provádění kontroly podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu

01.10.2009

(1) Kontrolu podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedených ve zvláštním právním předpisu45) podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)62) provádí Fond.

01.10.2009

(2) Kontrolu podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu podle odstavce 1 vyhodnotí Fond postupem podle § 4c odst. 3 a 4 obdobně.

01.10.2009

§ 4e

01.10.2009

Provádění kontroly minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

01.10.2009

(1) Kontrolu minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin uvedených v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)63) provádí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova64) příslušný kontrolní orgán na základě jeho působnosti k provádění kontroly a dozoru stanovené ve zvláštním předpise65).

01.10.2009

(2) Příslušný kontrolní orgán65) o kontrole provedené podle odstavce 1 vyhotoví zprávu o kontrole. Ustanovení § 4c odst. 2 až 4 se použijí obdobně.

01.10.2009

§ 4f

01.10.2009

Vyhodnocení kontrol podmíněnosti

01.10.2009

(1) Fond před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace souhrnně vyhodnotí u žadatele

01.10.2009

a) doručené zprávy o kontrole provedené v příslušném kalendářním roce podle § 4c,

01.10.2009

b) kontroly podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu provedené v příslušném kalendářním roce podle § 4d,

01.10.2009

c) kontroly minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin podle § 4e v případě rozhodnutí o poskytnutí dotace u vybraných opatření Programu rozvoje venkova66),

01.10.2009

za účelem stanovení výše poskytované dotace, popřípadě jejího snížení, nebo zamítnutí platby dotace.

01.10.2009

(2) Snížení dotace podle odstavce 1 Fond neprovede, pokud jeho výše nepřesahuje částku stanovenou v přímo použitelném předpisu Evropských společenství upravujícím společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky66).

01.10.2009

§ 4g

01.10.2009

Koordinace kontrol

01.10.2009

Ministerstvo je odpovědným orgánem za koordinaci kontrol podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky67).

01.10.2009

54) Příloha č. II nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

01.10.2009

55) Čl. 2 bod 36 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

01.10.2009

56) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

01.10.2009

57) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

01.10.2009

58) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

01.10.2009

59) Čl. 66 a 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

01.10.2009

60) Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

01.10.2009

61) Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

01.10.2009

62) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

01.10.2009

63) Čl. 51 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

01.10.2009

64) Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.

01.10.2009

65) Zákon č. 147/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.10.2009

66) Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

01.10.2009

67) Čl. 20 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.“.

01.10.2009

108. § 5 včetně nadpisu zní:

01.10.2009

㤠5

01.10.2009

Přestupky

01.10.2009

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

01.10.2009

a) v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování,

01.10.2009

b) uvede nepravdivé údaje v žádosti podle § 2f odst. 3,

01.10.2009

c) nesplní povinnost informovat o záměru pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu podle § 2i odst. 1,

01.10.2009

d) jako osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu

01.10.2009

1. nedodržuje minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. a) nebo b),

01.10.2009

2. neinformuje o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. c) nebo d), nebo

01.10.2009

3. neuchovává údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. e),

01.10.2009

e) jako uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku

01.10.2009

1. nesplní ohlašovací povinnost k aktualizaci evidence půdy podle § 3g odst. 1 písm. a), b) nebo d) nebo odst. 2, nebo

01.10.2009

2. nesplní ohlašovací povinnost k obnově travního porostu podle § 3j odst. 1 písm. a),

01.10.2009

f) jako chovatel nesplní ohlašovací povinnost podle § 3o odst. 1, nebo

01.10.2009

g) jako osoba uvedená v § 4 odst. 3 nesdělí Ústavu údaje o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství38).

01.10.2009

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

01.10.2009

a) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene f) nebo g),

01.10.2009

b) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo b),

01.10.2009

c) 250000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c), d) nebo e).“.

01.10.2009

109. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 68 znějí:

01.10.2009

§ 5a

01.10.2009

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

01.10.2009

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.10.2009

a) v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování,

01.10.2009

b) uvede nesprávné údaje v žádosti podle § 2f odst. 4,

01.10.2009

c) jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele podle § 2fa odst. 5,

01.10.2009

d) nesplní povinnost informovat o záměru pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu podle § 2i odst. 1,

01.10.2009

e) jako osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu

01.10.2009

1. nedodržuje minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. a) nebo b),

01.10.2009

2. neinformuje o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. c) nebo d), nebo

01.10.2009

3. neuchovává údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. e),

01.10.2009

f) jako uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku

01.10.2009

1. nesplní ohlašovací povinnost k aktualizaci evidence půdy podle § 3g odst. 1 písm. a), b) nebo d) nebo odst. 2, nebo

01.10.2009

2. nesplní ohlašovací povinnost k obnově travního porostu podle § 3j odst. 1 písm. a),

01.10.2009

g) jako chovatel nesplní ohlašovací povinnost podle § 3o odst. 1, nebo

01.10.2009

h) jako osoba uvedená v § 4 odst. 3 nesdělí Ústavu údaje o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství38).

01.10.2009

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

01.10.2009

a) 10000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene g) nebo h),

01.10.2009

b) 50000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) nebo c),

01.10.2009

c) 250000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), e) nebo f).

01.10.2009

§ 5b

01.10.2009

Společná ustanovení ke správním deliktům

01.10.2009

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby nesplnění nebo porušení právní povinnosti zabránila.

01.10.2009

(2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby68) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

01.10.2009

(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

01.10.2009

(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

01.10.2009

(5) Správní delikty v prvním stupni projednává

01.10.2009

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 5a odst. 1 písm. a) až c),

01.10.2009

b) ministerstvo, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. c) až f) nebo § 5a odst. 1 písm. d) až g),

01.10.2009

c) Ústav, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. g) nebo § 5a odst. 1 písm. h).

01.10.2009

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

01.10.2009

68) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

01.10.2009

Čl. II

01.10.2009

Přechodná ustanovení

01.10.2009

1. Chovatel podle plemenářského zákona, který využívá k chovu zvířat objekt uvedený v § 3l zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a tento objekt přísluší k hospodářství registrovanému v ústřední evidenci zvířat vedené podle plemenářského zákona, je povinen do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit Ministerstvu zemědělství na formuláři vydaném Ministerstvem zemědělství umístění takového objektu. Ustanovení § 3n odst. 1 a 2 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí pro tento případ obdobně.

01.10.2009

2. Řízení zahájená a neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.10.2009

Čl. III

01.10.2009

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

01.10.2009

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

01.10.2009

ČÁST DRUHÁ

01.10.2009

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

01.10.2009

Čl. IV

01.10.2009

V § 80 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství41c) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém41d), s výjimkou těchto kontrol podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod.“.

01.10.2009

Poznámky pod čarou č. 41c a 41d znějí:

01.10.2009

41c) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

01.10.2009

41d) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

01.10.2009

ČÁST TŘETÍ

01.10.2009

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání

01.10.2009

Čl. V

01.10.2009

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2010

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.“.

01.10.2009

2. V § 7 odst. 5 se slova „Označování zvířat“ nahrazují slovy „Označování psů“.

01.01.2010

3. Za § 12c se vkládají nové § 12d a 12e, které včetně poznámek pod čarou č. 3b až 3e znějí:

01.01.2010

㤠12d

01.01.2010

(1) Při chovu kuřat druhu Kur domácí (Gallus gallus), která jsou chována na maso (dále jen „kuřata chovaná na maso“) musí chovatel

01.01.2010

a) dodržovat požadavky na hospodářství a požadavky na chov kuřat chovaných na maso stanovené prováděcím právním předpisem,

01.01.2010

b) předávat pověřené osobě podle plemenářského zákona3b) hlášení o chovu kuřat chovaných na maso,

01.01.2010

c) vést záznamy o chovu kuřat chovaných na maso stanovené prováděcím právním předpisem; tyto záznamy musí chovatel uchovávat alespoň po dobu 3 let a na vyžádání je předložit příslušnému orgánu ochrany zvířat,

01.01.2010

d) poskytovat osobě uvedené v § 20 odst. 1 písm. s) zákona údaje a vzorky stanovené prováděcím právním předpisem.

01.01.2010

(2) Maximální hustota osazení v hospodářství, kterým se rozumí výrobní provoz s chovem kuřat chovaných na maso, nebo v hale hospodářství, kterou se rozumí budova hospodářství, ve které je chováno hejno kuřat chovaných na maso, nesmí překročit 33 kg/m2. Hustotou osazení se rozumí celková živá hmotnost kuřat chovaných na maso, která se ve stejném čase nacházejí v hale, a to na čtvereční metr využitelné plochy. Využitelnou plochou se rozumí plocha se stelivem kdykoliv přístupná kuřatům chovaným na maso. Hejnem kuřat chovaných na maso se rozumí skupina kuřat chovaných na maso, která jsou umístěna v hale hospodářství a která se v této hale nacházejí současně.

01.01.2010

(3) Chovatel, který splňuje požadavky podle odstavců 1 a 2, může provozovat chov kuřat chovaných na maso s hustotou osazení vyšší než 33 kg/m2, pokud

01.01.2010

a) sdělí pověřené osobě podle plemenářského zákona3b) úmysl používat vyšší hustotu osazení hlášením o chovu kuřat chovaných na maso a

01.01.2010

b) splňuje požadavky na hospodářství, požadavky na obsah a vedení dokumentace a požadavky pro vyšší hustotu osazení stanovené prováděcím právním předpisem.

01.01.2010

Maximální hustota osazení v tomto případě nesmí překročit 39 kg/m2. Chovatel je povinen hlásit změnu hustoty osazení nejméně 15 dnů před umístěním hejna kuřat chovaných na maso do haly.

01.01.2010

(4) Chovatel může provozovat chov kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení, která překračuje hustotu uvedenou v odstavci 3 maximálně o 3 kg/m2, pokud mu bude na žádost a po splnění kritérií pro povolení zvýšené hustoty osazení stanovených prováděcím právním předpisem vydáno krajskou veterinární správou rozhodnutí o povolení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení. Krajská veterinární správa povolení rozhodnutím odejme či změní, jestliže chovatel přestane splňovat kritéria, za kterých bylo rozhodnutí o povolení vydáno. Požadavky stanovené v odstavci 3 platí obdobně.

01.01.2010

(5) Chovatel, který chová kuřata chovaná na maso s hustotou osazení vyšší než 33 kg/m2, je povinen

01.01.2010

a) z údajů vedených podle odstavce 1 písm. c) vypočítat údaje o denní míře úmrtnosti hejna a kumulativní denní míře úmrtnosti hejna a

01.01.2010

b) v doprovodné dokumentaci3c) k dodávce kuřat chovaných na maso na jatky uvést údaje o denní míře úmrtnosti hejna a kumulativní denní míře úmrtnosti hejna a údaje o hybridu a plemeni kuřete.

01.01.2010

(6) Chovatel musí poskytnout osobám, které jsou jím zaměstnány nebo najaty, aby pečovaly o kuřata chovaná na maso nebo aby je chytaly a nakládaly, poučení týkající se požadavků na ochranu zvířat, včetně požadavků na způsoby porážení používané v hospodářstvích. Splnění této povinnosti je na vyžádání orgánů ochrany zvířat chovatel povinen doložit.

01.01.2010

(7) Chovatel musí zajistit, aby za každý chov kuřat chovaných na maso byla stanovena osoba odborně způsobilá k péči o kuřata chovaná na maso, která má osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso. Toto osvědčení vydává ministerstvo na základě absolvování kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso.

01.01.2010

(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na hospodářství a požadavky na chov kuřat chovaných na maso, obsah záznamů o chovu kuřat chovaných na maso, obsah údajů a seznam vzorků, které jsou chovatelé povinni poskytovat osobě uvedené v § 20 odst. 1 písm. s) zákona, požadavky na hospodářství, požadavky na obsah a vedení dokumentace a požadavky na chov kuřat chovaných na maso při hustotě osazení vyšší než 33 kg/m2, kritéria pro povolení zvýšené hustoty osazení, obsah a rozsah kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso, požadavky na vybavení školicího pracoviště, kvalifikaci lektorů, podmínky a způsob vydávání osvědčení a jeho vzor.

01.01.2010

§ 12e

01.01.2010

Ustanovení § 12d se nevztahuje na

01.01.2010

a) hospodářství s méně než 500 kuřaty,

01.01.2010

b) hejna kuřat pro rozmnožovací chov,

01.01.2010

c) líhně,

01.01.2010

d) kuřata z extenzivního chovu ve vnitřních prostorách a z chovu ve volném výběhu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3d),

01.01.2010

e) kuřata z ekologického chovu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3e).

01.01.2010

3b) § 23c zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

01.01.2010

3c) Oddíl III přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

01.01.2010

3d) Písmena b) až e) přílohy IV nařízení Komise (EHS) č. 1538/91 ze dne 5. června 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso, v platném znění.

01.01.2010

3e) Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.“.

01.01.2010

4. V § 20 odst. 1 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:

01.01.2010

s) stanoví osobu, která zajistí od chovatelů sběr a vědecky podloženou objektivní a srovnatelnou analýzu údajů založených na sledování reprezentativního vzorku hejn kuřat chovaných na maso, porážených během období o délce minimálně jednoho roku, a předloží tuto analýzu ministerstvu,

01.01.2010

t) vydává osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso na základě absolvování kurzů odborné přípravy podle § 12d odst. 7.“.

01.10.2009

5. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které včetně poznámek pod čarou č. 5f a 5g zní:

01.10.2009

n) provádějí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství5f) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém5g).

01.10.2009

5f) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

01.10.2009

5g) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

01.10.2009

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5f a 5g se označují jako poznámky pod čarou č. 5h a 5i, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.01.2010

6. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

01.01.2010

o) vydávají a odnímají povolení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení podle § 12d odst. 4,

01.01.2010

p) na jatkách přijímají s dodávkou kuřat chovaných na maso údaje podle § 12d odst. 5 písm. b), posuzují plnění pravidel ochrany kuřat při chovu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.“.

01.10.2009

7. V § 27 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

01.10.2009

f) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.“.

30.06.2010

8. V § 27 odst. 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

30.06.2010

i) při chovu kuřat chovaných na maso neplní podmínky chovu stanovené v § 12d odst. 1 písm. a) a odst. 2 až 5, nebo

30.06.2010

j) při chovu kuřat chovaných na maso nevede, neuchovává a při kontrole nepředloží záznamy podle § 12d odst. 1 písm. c), nepředává pověřené osobě údaje podle § 12d odst. 1 písm. b), neposkytne údaje a vzorky podle § 12d odst. 1 písm. d), neposkytuje údaje podle § 12d odst. 5, neprovede poučení podle § 12d odst. 6 nebo pečuje o kuřata chovaná na maso bez zajištění osoby odborně způsobilé podle § 12d odst. 7.“.

30.06.2010

9. V § 27 odst. 10 písm. b) se slova „podle odstavce 3 písm. g) nebo h)“ nahrazují slovy „podle odstavce 3 písm. g) až i)“.

01.10.2009

10. V § 27 odst. 10 písm. c) se slova „nebo d)“ nahrazují slovy „d) nebo f)“.

30.06.2010

11. V § 27 odst. 10 písm. c) se za slova „podle odstavce 3 písm. a) až f)“ vkládají slova „nebo j)“.

01.10.2009

12. V § 27a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

01.10.2009

d) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1.“.

30.06.2010

13. V § 27a odst. 4 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

30.06.2010

i) při chovu kuřat chovaných na maso neplní podmínky chovu stanovené v § 12d odst. 1 písm. a) a odst. 2 až 5, nebo

30.06.2010

j) při chovu kuřat chovaných na maso nevede, neuchovává a při kontrole nepředloží záznamy podle § 12d odst. 1 písm. c), nepředává pověřené osobě údaje podle § 12d odst. 1 písm. b), neposkytne údaje a vzorky podle § 12d odst. 1 písm. d), neposkytuje údaje podle § 12d odst. 5, neprovede poučení podle § 12d odst. 6 nebo pečuje o kuřata chovaná na maso bez zajištění osoby odborně způsobilé podle § 12d odst. 7.“.

30.06.2010

14. V § 27a odst. 17 písm. b) se slova „podle odstavce 4 písm. g) nebo h)“ nahrazují slovy „podle odstavce 4 písm. g) až i)“.

01.10.2009

15. V § 27a odst. 17 písm. c) se za slova „odstavce 3 písm. b)“ vkládají slova „nebo d)“.

30.06.2010

16. V § 27a odst. 17 písm. c) se za slova „podle odstavce 4 písm. a) až f)“ vkládají slova „nebo j)“.

01.01.2010

17. V § 29 odst. 1 se za slova „§ 12c odst. 3,“ vkládají slova „§ 12d odst. 8,“.

01.10.2009

18. V § 29b se za slova „§ 24 odst. 3“ vkládají slova „ , § 25 odst. 6“.

01.10.2009

ČÁST ČTVRTÁ

01.10.2009

Změna zákona o návykových látkách

01.10.2009

Čl. VI

01.10.2009

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 141/2009 Sb., se mění takto:

01.10.2009

1. V § 29 písm. a) se v bodě 1 slovo „půdy“ nahrazuje slovem „půdy10i)“.

01.10.2009

Poznámka pod čarou č. 10i zní:

01.10.2009

10i) § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.“.

01.10.2009

Dosavadní poznámky pod čarou č. 10i až 10p se označují jako poznámky pod čarou č. 10j až 10r, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

2. V § 29 písm. b) se za slova „katastrálního území10h)“ vkládají slova „nebo identifikačního čísla půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, evidence půdy10i)“.

01.10.2009

3. V § 29 písm. c) se v bodě 1 slovo „půdy“ nahrazuje slovem „půdy10i)“.

01.10.2009

ČÁST PÁTÁ

01.10.2009

Změna zákona o veterinární péči

01.10.2009

Čl. VII

01.10.2009

V § 49 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se za písmeno u) vkládá nové písmeno v), které včetně poznámek pod čarou č. 25h a 25i zní:

01.10.2009

v) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství25h) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém25i),

01.10.2009

25h) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

01.10.2009

25i) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

01.10.2009

Dosavadní písmena v) až y) se označují jako písmena x) až z).

01.10.2009

Dosavadní poznámky pod čarou č. 25h až 25j se označují jako poznámky pod čarou č. 25j až 25l, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

ČÁST ŠESTÁ

01.10.2009

Změna zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

01.10.2009

Čl. VIII

01.10.2009

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se mění takto:

01.10.2009

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.“.

01.10.2009

2. V poznámce pod čarou č. 2 se za větu „Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující pravidla realizace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 týkající se ušních známek, pasportů a podnikových registrů.“ vkládá věta „Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých.“.

01.10.2009

3. V § 12 odst. 2 písm. a) se poznámka č. 6 zrušuje.

01.10.2009

4. V § 23 odst. 1 se číslo „1000“ nahrazuje číslem „500“.

01.10.2009

5. V § 24 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámek pod čarou č. 8c a 8d zní:

01.10.2009

d) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství8c) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém8d).

01.10.2009

8c) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

01.10.2009

8d) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

01.10.2009

Dosavadní poznámky pod čarou č. 8c a 8d se označují jako poznámky pod čarou č. 8e a 8f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

ČÁST SEDMÁ

01.10.2009

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

01.10.2009

Čl. IX

01.10.2009

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

01.10.2009

1. V § 1 odst. 2 se dosavadní poznámky pod čarou č. 1a až 1i označují jako poznámky pod čarou č. 1 až 6 a 8 až 10, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

2. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene l) doplňují slova „a Program rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)7) (dále jen „Program rozvoje venkova“)“.

01.10.2009

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

01.10.2009

7) Nařízení rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

01.10.2009

3. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

01.10.2009

w) provádí činnosti zprostředkujícího subjektu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících strukturální fondy nebo Evropský rybářský fond11).

01.10.2009

11) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.“.

01.10.2009

4. V § 1 odst. 3 se dosavadní poznámka pod čarou č. 1j označuje jako poznámka pod čarou č. 12, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

5. V § 6a odst. 1 písm. f) se dosavadní poznámka pod čarou č. 6a označuje jako poznámka pod čarou č. 13, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

6. V § 6b se dosavadní poznámky pod čarou č. 6b a 6c označují jako poznámky pod čarou č. 14 a 15, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

7. V § 6b se na konci textu poznámky pod čarou č. 15 doplňují slova „ , nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV, v platném znění“.

01.10.2009

8. V § 6b se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.10.2009

(5) Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 provádí veškeré platby bezhotovostně bankovním převodem na účet žadatele.“.

01.10.2009

9. V § 6c se dosavadní poznámka pod čarou č. 6d označuje jako poznámka pod čarou č. 16, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

10. V § 7 odst. 2 se za slova „činnosti Fondu“ vkládají slova „ , o organizačním uspořádání Fondu a o jeho součinnosti s ministerstvem“.

01.10.2009

11. V § 7 se dosavadní poznámky pod čarou č. 7 a 8 označují jako poznámky pod čarou č. 17 a 18, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

12. V § 9a se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:

01.10.2009

f) kontrolovat hospodaření Fondu a nakládání s prostředky veřejné finanční podpory postupem podle zákona o finanční kontrole19),

01.10.2009

g) provádět ověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Fondu podle zákona o finanční kontrole19).

01.10.2009

19) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb.“.

01.10.2009

13. V § 10 odst. 3 se dosavadní poznámka pod čarou č. 9 označuje jako poznámka pod čarou č. 20, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

14. V § 11 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „a podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících financování společné zemědělské politiky21)“.

01.10.2009

Poznámka pod čarou č. 21 zní:

01.10.2009

21) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky, v platném znění.
Nařízení rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.“.

01.10.2009

15. V § 11 odst. 7 se za slova „strukturální podpory“ vkládají slova „a Programu rozvoje venkova“.

01.10.2009

16. V § 11a se dosavadní poznámky pod čarou č. 9a až 9bb označují jako poznámky pod čarou č. 22 až 25, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

17. V § 11b odst. 7 se dosavadní poznámka pod čarou č. 9c označuje jako poznámka pod čarou č. 26, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

18. V § 11c se odstavce 3 a 7 zrušují.

01.10.2009

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

01.10.2009

19. V § 11c odst. 3 se dosavadní poznámka pod čarou č. 9d označuje jako poznámka pod čarou č. 27, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

20. V § 11c odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.

01.10.2009

21. V § 11d odst. 2 se dosavadní poznámka pod čarou č. 9b označuje jako poznámka pod čarou č. 28, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

22. V § 11d odstavec 5 zní:

01.10.2009

(5) Individuální produkční kvótu ani její část nemůže držitel kvóty převést v období dvaceti čtyř měsíců od jejího přidělení z rezervy, pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství.“.

01.10.2009

23. V § 11e se odstavec 1 zrušuje.

01.10.2009

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

01.10.2009

24. V § 11e odst. 1 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“.

01.10.2009

25. V § 11e odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

01.10.2009

c) oznámit Fondu neprodleně zahájení insolvenčního řízení nebo vstup do likvidace.“.

01.10.2009

26. V § 11e odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

01.10.2009

(3) Producent syrového kravského mléka je před zahájením dodávek mléka novému odběrateli povinen písemně oznámit Fondu tohoto odběratele29) na formulářích vydaných Fondem. V případě, že producent hodlá dodávat syrové kravské mléko více odběratelům, je povinen Fondu před zahájením dodávek mléka oznámit objem části individuální produkční kvóty mléka, k jehož vyhodnocení plnění bude každý z jeho odběratelů příslušný.

01.10.2009

29) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.“.

01.10.2009

27. V § 11h se dosavadní poznámky pod čarou č. 9f až 9h zrušují a odkazy na poznámky pod čarou č. 9f až 9h se označují jako odkazy na poznámku pod čarou č. 29.

01.10.2009

28. V § 12 se dosavadní poznámky pod čarou č. 9i a 9k označují jako poznámky pod čarou č. 30 a 31, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

29. V § 12a se dosavadní poznámky pod čarou č. 9j, 9l a 9o označují jako poznámky pod čarou č. 32, 33 a 35, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

30. V § 12a odst. 2 se slova „finanční kontrole9m)“ nahrazují slovy „finanční kontrole19)“ a dosavadní poznámka pod čarou č. 9m se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

31. V § 12a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tím není dotčen výkon kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), společné organizace zemědělských trhů34).“.

01.10.2009

Poznámka pod čarou č. 34 zní:

01.10.2009

34) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009.“.

01.10.2009

32. V § 12a odst. 5 se slova „odstavců 1 a 3“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. b) a d) a odstavce 3“.

01.10.2009

33. V § 12a se doplňují odstavce 11 a 12, které včetně poznámek pod čarou č. 36 a 37 znějí:

01.10.2009

(11) Fond je odpovědným orgánem za provádění kontrol plnění kritérií způsobilosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém36).

01.10.2009

(12) V případě, že není umožněna kontrola některé z podmínek, na kterou je poskytnutí dotace vázáno, a nejedná se o zmaření kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství37), považuje se tato podmínka za nesplněnou.

01.10.2009

36) Hlava III kapitola II nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

01.10.2009

37) Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.“.

01.07.2010

39. § 12b včetně nadpisu zní:

01.07.2010

㤠12b

01.07.2010

Poskytování údajů z jiných informačních systémů

01.07.2010

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Fondu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

01.07.2010

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

01.07.2010

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

01.07.2010

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

01.07.2010

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

01.07.2010

a) příjmení,

01.07.2010

b) jméno, popřípadě jména,

01.07.2010

c) adresa místa pobytu,

01.07.2010

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

01.07.2010

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

01.07.2010

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

01.07.2010

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

01.07.2010

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.07.2010

b) datum narození,

01.07.2010

c) adresa místa trvalého pobytu,

01.07.2010

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

01.07.2010

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

01.07.2010

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

01.07.2010

g) rodné číslo,

01.07.2010

h) datum, místo a okres úmrtí,

01.07.2010

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

01.07.2010

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

01.07.2010

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

01.07.2010

b) datum narození,

01.07.2010

c) místo a stát, kde se cizinec narodil,

01.07.2010

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

01.07.2010

e) druh a adresa místa pobytu,

01.07.2010

f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

01.07.2010

g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

01.07.2010

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

01.07.2010

i) rodné číslo,

01.07.2010

j) datum, místo a okres úmrtí,

01.07.2010

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

01.07.2010

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

01.07.2010

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

01.10.2009

40. Za § 12b se vkládají nové § 12c až 12e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 40 znějí:

01.10.2009

㤠12c

01.10.2009

Přestupky

01.10.2009

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

01.10.2009

a) nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nepravdivě,

01.10.2009

b) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství na úseku společných organizací trhu, přímých podpor a národních doplňkových podpor k přímým podporám, strukturálních opatření a Programu rozvoje venkova.

01.10.2009

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

01.10.2009

a) 250000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a),

01.10.2009

b) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b).

01.10.2009

§ 12d

01.10.2009

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

01.10.2009

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

01.10.2009

a) nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nesprávně,

01.10.2009

b) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství na úseku společných organizací trhu, přímých podpor a národních doplňkových podpor k přímým podporám, strukturálních opatření a Programu rozvoje venkova.

01.10.2009

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

01.10.2009

a) 250000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),

01.10.2009

b) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b).

01.10.2009

§ 12e

01.10.2009

Společná ustanovení ke správním deliktům

01.10.2009

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

01.10.2009

(2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby40) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

01.10.2009

(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

01.10.2009

(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

01.10.2009

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Fond. Při projednávání správních deliktů má Fond postavení orgánu veřejné správy.

01.10.2009

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

01.10.2009

(7) Pokuty vybírá a vymáhá Fond.

01.10.2009

(8) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu Fondu.

01.10.2009

40) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

01.10.2009

41. § 13 se včetně nadpisu zrušuje.

01.10.2009

42. V § 13b odst. 1 písm. e) se za slova „kvótě cukru B,“ vkládají slova „kvótě cukru,“.

01.10.2009

43. V § 13c odst. 1 se dosavadní poznámka pod čarou č. 10 označuje jako poznámka pod čarou č. 41, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

Čl. X

01.10.2009

Přechodné ustanovení

01.10.2009

Řízení zahájená a neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

01.10.2009

Čl. XI

01.10.2009

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

01.10.2009

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

01.10.2009

ČÁST OSMÁ

01.10.2009

Změna zákona o odpadech

01.10.2009

Čl. XII

01.10.2009

V § 76 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámek pod čarou č. 39a a 39b zní:

01.10.2009

j) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství39a) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém39b), s výjimkou těchto kontrol podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod.

01.10.2009

39a) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

01.10.2009

39b) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

01.10.2009

ČÁST DEVÁTÁ

01.10.2009

Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

01.10.2009

Čl. XIII

01.10.2009

V § 3 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb., se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámek pod čarou č. 14o a 14p zní:

01.10.2009

(11) Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství14o) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém14p).

01.10.2009

14o) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

01.10.2009

14p) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

01.10.2009

Dosavadní poznámky pod čarou č. 14o a 14p se označují jako poznámky pod čarou č. 14q a 14r, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.10.2009

ČÁST DESÁTÁ

01.10.2009

Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

01.10.2009

Čl. XIV

01.10.2009

V § 2 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 5c a 5d zní:

01.10.2009

(5) Ústav dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství5c) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém5d). Ústav dále také provádí tyto kontroly podmíněnosti v oblasti povrchových nebo podzemních vod.

01.10.2009

5c) § 4c a 4e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

01.10.2009

5d) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.“.

01.10.2009

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.10.2009

Změna zákona o rostlinolékařské péči

01.10.2009

Čl. XV

01.10.2009

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb., se mění takto:

01.10.2009

1. V § 28 odst. 1 se slova „odstavce 7 písm. b)“ nahrazují slovy „odstavce 8 písm. b)“.

01.10.2009

2. V § 28 odst. 8 se slova „odstavců 1 a 6“ nahrazují slovy „odstavců 1 a 7“.

01.10.2009

3. V § 72 se doplňují odstavce 12 a 13, které včetně poznámek pod čarou č. 52c až 52e znějí:

01.10.2009

(12) Rostlinolékařská správa dále provádí pro ministerstvo odborné a kontrolní činnosti v oblasti pěstování geneticky modifikovaných odrůd podle zákona o zemědělství52c).

01.10.2009

(13) Rostlinolékařská správa dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství52d) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém52e).

01.10.2009

52c) § 2i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.

01.10.2009

52d) § 4c a 4e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

01.10.2009

52e) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.“.

01.10.2009

4. V § 78 odst. 6 písm. l) se slova „§ 28 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 9“.

01.10.2009

5. V § 86 odst. 1 se za slova „nebo být absolventem odborného kurzu“ vkládají slova „podle odstavce 4“.

01.10.2009

6. V § 88 odst. 1 písm. b) se slova „§ 28 odst. 1, 2 a 4“ nahrazují slovy „§ 28 odst. 1, 2, 3 a 5“.

01.10.2009

7. V § 88 odst. 3 se za slova „§ 42 odst. 7,“ vkládají slova „§ 43 odst. 1,“.

01.10.2009

8. V § 88 odst. 4 se slova „§ 86 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 86 odst. 4 a 6“.

01.10.2009

ČÁST DVANÁCTÁ

01.10.2009

Změna zákona o správních poplatcích

01.10.2009

Čl. XVI

01.10.2009

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 261/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb., se mění takto:

01.10.2009

1. V části I položce 6 se doplňuje písmeno c), které zní:

01.10.2009
„c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele8)Kč 100“.
01.10.2009

2. V části I se na konci položky 6 doplňuje ustanovení, které zní:

01.10.2009

„Předmětem poplatku není

01.10.2009

Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.“.

01.10.2009

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.10.2009

Změna zákona o léčivech

01.10.2009

Čl. XVII

01.10.2009

V § 16 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámek pod čarou č. 25a a 25b zní:

01.10.2009

l) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství25a) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém25b).

01.10.2009

25a) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

01.10.2009

25b) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.“.

01.07.2010

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.07.2010

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

01.07.2010

Čl. XVIII

01.07.2010

V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, se části sedmdesátá druhá (změna zákona o zemědělství) a sto čtvrtá (změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu) zrušují.


01.10.2009

ČÁST PATNÁCTÁ

01.10.2009

ÚČINNOST

01.10.2009

Čl. XIX

01.10.2009

(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

01.10.2009

a) části třetí čl. V bodů 1, 3, 4, 6 a 17, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010,

01.10.2009

b) části třetí čl. V bodů 8, 9, 11, 13, 14 a 16, která nabývají účinnosti dnem 30. června 2010,

01.10.2009

c) části první bodů 38 a 39, části sedmé bodu 39 a části čtrnácté, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2010.

01.10.2009

(2) Ustanovení části sedmé bodů 34 až 38 pozbývají platnosti dnem 30. června 2010.


01.10.2009

v z. Němcová v. r.

01.10.2009

Klaus v. r.

01.10.2009

Fischer v. r.

Přesunout nahoru