PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Obsah

01.11.2009

285

01.11.2009

ZÁKON

01.11.2009

ze dne 22. července 2009,

01.11.2009

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

01.11.2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.11.2009

ČÁST PRVNÍ

01.11.2009

Změna zákona o bankách

01.11.2009

Čl. I

01.11.2009

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb., se mění takto:

01.11.2009

1. V § 5d písmena d) a e) znějí:

01.11.2009

d) poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz,

01.11.2009

e) vydávání a správu platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene d),“.

01.11.2009

2. V § 20b se odstavec 1 zrušuje.

01.11.2009

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.11.2009

3. V § 20b odst. 2 se slova „odstavců 1 a 2 se vztahují“ nahrazují slovy „odstavce 1 se vztahuje“.

01.11.2009

4. V § 20c odstavce 1 a 2 znějí:

01.11.2009

(1) Jestliže banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo na území České republiky nezúčtovaly částku platební transakce v české měně nebo nepoužily bankovní spojení v souladu s příkazem klienta a způsobily tím nesprávné provedení platební transakce, je banka, která vede účet neoprávněného příjemce, povinna na podnět banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, které nesprávné provedení platební transakce způsobily, odepsat z tohoto účtu nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které nesprávné provedení platební transakce způsobily, k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se zákonem upravujícím platební styk, a dále je banka oprávněna uvést účet neoprávněného příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo (dále jen „opravné zúčtování“).

01.11.2009

(2) Podnět podle odstavce 1 lze dát do 3 měsíců ode dne vzniku chyby, v jejímž důsledku došlo k nesprávnému provedení platební transakce.“.

01.11.2009

5. V § 20c odst. 3 se slova „chybu v zúčtování“ nahrazují slovy „nesprávné provedení platební transakce“.

01.11.2009

6. V § 38 odst. 9 se za slova „odstavců 1 až 8“ vkládají slova „a odstavce 11“.

01.11.2009

7. V § 38 se doplňuje odstavec 11, který zní:

01.11.2009

(11) Porušením bankovního tajemství není předání informací jinému poskytovateli platebních služeb nebo v rámci platebního systému, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování.“.

01.11.2009

8. V § 38a odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „(dále jen „registr“)“.

01.11.2009

9. V § 38a odst. 2 větě druhé se slova „této databázi“ nahrazují slovem „registru“, za slova „zahraničních bank“ se vkládají slova „ , Česká národní banka pro účely dohledu nad finančním trhem“ a slova „ , za podmínek stanovených vyhláškou České národní banky“ se zrušují.

01.11.2009

10. V § 38a odst. 2 větě třetí slova „této databáze“ se nahrazují slovy „registru a z registru za podmínek stanovených zákonem“ a na konci textu věty třetí se doplňují slova „a povinnosti mlčenlivosti“.

01.11.2009

11. V § 38a odst. 2 větě poslední se slova „informační databáze“ nahrazují slovem „registru“.

01.11.2009

12. V § 38a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

01.11.2009

(3) Česká národní banka je oprávněna na základě vzájemnosti umožnit přístup k informacím v registru podle odstavce 2 též centrálním bankám a jiným institucím členských států, které vytvářejí informační databáze srovnatelné s registrem za předpokladu, že podmínky přístupu k těmto údajům a způsob jejich ochrany v příslušném členském státě jsou na alespoň srovnatelné úrovni, jaká je požadována tímto zákonem. Požadavek srovnatelnosti je splněn i tehdy, pokud má k údajům v zahraniční databázi přístup širší okruh osob.

01.11.2009

(4) Případy, ve kterých lze požadovat informace podle odstavců 2 a 3, a bližší podmínky jejich poskytování stanoví Česká národní banka vyhláškou.“.

01.11.2009

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

01.11.2009

13. V § 38a odstavec 5 zní:

01.11.2009

(5) Klient má právo, za úhradu věcných nákladů, na výpis informací, které jsou o něm vedeny v registru.“.

01.11.2009

14. V § 41f se doplňují odstavce 7 a 8, které včetně poznámek pod čarou č. 13 a 14 znějí:

01.11.2009

(7) Platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce13), oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně bance; v takovém případě nemají povinnost stanovenou v odstavci 2 větě první a v odstavci 5 větě druhé. Při určení skutečného vlastníka podle odstavce 5 se vychází z evidence platební instituce nebo poskytovatele platebních služeb malého rozsahu.

01.11.2009

(8) Odstavec 7 platí obdobně pro obchodníka s cennými papíry, na jehož účtu jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu14).

01.11.2009

13) § 19 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

01.11.2009

14) § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb.“.

01.11.2009

ČÁST DRUHÁ

01.11.2009

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

01.11.2009

Čl. II

01.11.2009

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

01.11.2009

1. V § 13b odstavce 1 a 2 znějí:

01.11.2009

(1) Jestliže družstevní záložna, banka nebo pobočka zahraniční banky na území České republiky nezúčtovaly částku platební transakce v české měně nebo nepoužily bankovní spojení v souladu s příkazem klienta a způsobily tím nesprávné provedení platební transakce, je družstevní záložna, která vede účet neoprávněného příjemce, povinna na podnět družstevní záložny, banky nebo pobočky zahraniční banky, které nesprávné provedení platební transakce způsobily, odepsat z tohoto účtu nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji družstevní záložně, bance nebo pobočce zahraniční banky, které nesprávné provedení platební transakce způsobily, k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se zákonem upravujícím platební styk, a dále je družstevní záložna oprávněna uvést účet neoprávněného příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo (dále jen „opravné zúčtování“).

01.11.2009

(2) Podnět podle odstavce 1 lze dát do 3 měsíců ode dne vzniku chyby, v jejímž důsledku došlo k nesprávnému provedení platební transakce.“.

01.11.2009

2. V § 13b odst. 3 se slova „chybu v zúčtování“ nahrazují slovy „nesprávné provedení platební transakce“.

01.11.2009

3. V § 25b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Porušením povinnosti stanovené v odstavci 1 není ani předání informací jinému poskytovateli platebních služeb nebo v rámci platebního systému, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování.“.

01.11.2009

ČÁST TŘETÍ

01.11.2009

Změna zákona o České národní bance

01.11.2009

Čl. III

01.11.2009

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

01.11.2009

1. V § 44 odst. 1 písm. a) se slova „a jinými osobami, které vydávají elektronické peníze, podle zvláštních právních předpisů9a)“ nahrazují slovy „vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu“.

01.11.2009

2. Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

01.11.2009

3. V § 44 odst. 1 písm. e) se za slovo „povolení“ vkládají slova „nebo registraci“.

01.11.2009

4. V § 44 odst. 2 písm. a) se za slovo „povolení“ vkládá slovo „ , registrací“.

01.11.2009

5. V § 44a odst. 1 se slova „ , s výjimkou osob, které vydávají elektronické peníze na základě povolení podle zvláštního právního předpisu9g)“ včetně poznámky pod čarou č. 9g zrušují.

01.11.2009

6. V § 44a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Nad platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu vykonává Česká národní banka tento dohled pouze v rozsahu poskytování platebních služeb, služeb souvisejících s poskytováním platebních služeb a vydávání elektronických peněz.“.

01.11.2009

7. § 46e se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11d a 11e zrušuje.

01.11.2009

ČÁST ČTVRTÁ

01.11.2009

Změna devizového zákona

01.11.2009

Čl. IV

01.11.2009

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

01.11.2009

1. V § 1 písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

01.11.2009

k) devizovým místem

01.11.2009

1. banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v tuzemsku, pobočka zahraniční banky, platební instituce, pobočka zahraniční platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, které jsou v rozsahu bankovní licence nebo povolení podle zvláštního právního předpisu3) oprávněny provádět platební styk ve vztahu k zahraničí, směnárenskou činnost nebo bezhotovostní obchody s cizí měnou,

01.11.2009

2. osoba oprávněná vykonávat směnárenskou činnost na základě registrace, nebo

01.11.2009

3. osoba oprávněná k poskytování platebních služeb ve vztahu k zahraničí na základě principu jednotné licence,

01.11.2009

3) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

01.11.2009

2. V § 1 se písmena l) a n) zrušují.

01.11.2009

Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).

01.11.2009

3. V § 3 odst. 4 písmeno a) zní:

01.11.2009

a) žadatel dosáhl věku 18 let, je plně způsobilý k právním úkonům a bezúhonný,“.

01.11.2009

4. V § 3 se odstavce 5 a 7 zrušují.

01.11.2009

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

01.11.2009

5. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

01.11.2009

(6) Žádost o registraci ke směnárenské činnosti lze podat pouze na předepsaném tiskopise. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

01.11.2009

6. § 3a až § 3c se zrušují.

01.11.2009

7. V § 3d se nadpis zrušuje.

01.11.2009

8. V § 3d se odstavec 2 zrušuje.

01.11.2009

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.11.2009

9. V § 3d odst. 2 větě první se slova „vzdělání získaného praxí“ nahrazují slovy „dostatečné praxe“, slova „nebo licencovanou“ a slova „podle právního řádu České republiky“ se zrušují.

01.11.2009

10. V § 3d odst. 2 větě třetí se slova „nebo licencovanou“ zrušují.

01.11.2009

11. V § 3d odstavec 3 zní:

01.11.2009

(3) Česká národní banka vede seznam udělených registrací ke směnárenské činnosti a zveřejňuje jej i způsobem umožňujícím dálkový přístup; seznam obsahuje tyto údaje:

01.11.2009

a) číslo registrace a dobu, na kterou se uděluje,

01.11.2009

b) u podnikající fyzické osoby její jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo,

01.11.2009

c) u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo.“.

01.11.2009

12. Nadpis nad § 3e se zrušuje.

01.11.2009

13. V § 3e písm. a) se slova „změně podstatných údajů uvedených v žádosti o registraci; tyto podstatné údaje stanoví prováděcí právní předpis“ nahrazují slovy „každé změně údajů uvedených v žádosti o registraci nebo v jejích přílohách“.

01.11.2009

14. § 3f a 3g se zrušují.

01.11.2009

15. V § 3h odstavec 1 zní:

01.11.2009

(1) Devizové místo, které není bankou, pobočkou zahraniční banky, spořitelním a úvěrním družstvem, platební institucí, pobočkou zahraniční platební instituce nebo poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu, může provádět směnárenskou činnost pouze v provozovnách, které byly k tomuto účelu předem zaevidovány Českou národní bankou; za provozovnu se pro účely tohoto zákona považují také směnárenské automaty.“.

01.11.2009

16. V § 3h odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „nebo licencované“ zrušují.

01.11.2009

17. V § 3h odst. 3 větě poslední se slova „nebo licencovanou“ zrušují.

01.11.2009

18. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.

01.11.2009

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.11.2009

19. V § 8 odst. 4 se slova „devizovými licencemi“ zrušují.

01.11.2009

20. V § 22 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

01.11.2009

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

01.11.2009

21. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „ , odejmout devizovou licenci“ zrušují.

01.11.2009

22. V § 22 odst. 2 se slova „ , devizové licenci“ zrušují.

01.11.2009

23. V § 22 odst. 5 se slovo „f)“ nahrazuje slovem „e)“.

01.11.2009

24. § 23 se zrušuje.

01.11.2009

25. § 24 zní:

01.11.2009

㤠24

01.11.2009

Zrušení registrace

01.11.2009

(1) Česká národní banka může zrušit registraci, pokud

01.11.2009

a) byla provedena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

01.11.2009

b) došlo k podstatné změně skutečností, na jejichž základě byla provedena, zejména pokud devizové místo již nesplňuje podmínky provedení registrace stanovené v § 3 odst. 4 a 6, nebo

01.11.2009

c) držitel registrace opakovaně nebo závažným způsobem porušuje devizové předpisy.

01.11.2009

(2) Česká národní banka zruší registraci na žádost jejího držitele.“.

01.11.2009

26. V § 24a se slova „nebo devizová licence“ zrušují.

01.11.2009

27. V § 25 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

01.11.2009

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena b) až i).

01.11.2009

28. V § 25 odst. 3 písm. a) se slova „písm. c) až f)“ nahrazují slovy „písm. b) až e)“.

01.11.2009

29. V § 25 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

01.11.2009

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

01.11.2009

30. V § 25 odst. 3 písm. c) se slova „písm. h), i) nebo j)“ nahrazují slovy „písm. g), h) nebo i)“.

01.11.2009

31. V § 25 odst. 3 písm. d) se slova „písm. g)“ nahrazují slovy „písm. f)“.

01.11.2009

32. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova „či bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo poskytuje peněžní služby“ zrušují.

01.11.2009

33. V § 26 se odstavce 3 a 4 zrušují.

01.11.2009

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

01.11.2009

34. V § 26 odst. 3 písm. b) se slova „nebo 4“ zrušují.

01.11.2009

35. V § 26 odst. 3 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

01.11.2009

36. V § 27 odstavec 1 se písmeno b) zrušuje.

01.11.2009

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).

01.11.2009

37. V § 27 odst. 2 písm. a) se slova „c), d) nebo e)“ nahrazují slovy „b), c) nebo d)“.

01.11.2009

38. V § 27 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

01.11.2009

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

01.11.2009

39. V § 27 odst. 2 písm. c) se slova „g), h) nebo i)“ nahrazují slovy „f), g) nebo h)“.

01.11.2009

40. V § 27 odst. 2 písm. d se slova „písm. f)“ nahrazuje slovy „písm. e)“.

01.11.2009

41. § 30 zní:

01.11.2009

㤠30

01.11.2009

Rozklad podaný proti rozhodnutí podle § 22 odst. 1 písm. b), c) nebo d) nemá odkladný účinek.“.

01.11.2009

42. V § 30a písmeno a) zní:

01.11.2009

a) vzory tiskopisů žádosti o registraci ke směnárenské činnosti a obsah jejich příloh,“.

01.11.2009

43. V § 30a se písmeno c) zrušuje.

01.11.2009

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

01.11.2009

Čl. V

01.11.2009

Přechodné ustanovení

01.11.2009

Žádost o udělení devizové licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou nebo k poskytování peněžních služeb, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o povolení k činnosti platební instituce podle zákona upravujícího platební styk, ledaže s tím žadatel do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vysloví nesouhlas. V řízení o žádosti se dále postupuje podle zákona upravujícího platební styk.

01.11.2009

ČÁST SEDMÁ

01.11.2009

Změna zákona o finančním arbitrovi

01.11.2009

Čl. VIII

01.11.2009

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:

01.11.2009

1. V § 1 odstavec 1 zní:

01.11.2009

(1) K rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb nebo mezi vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“), pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu. Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra. Arbitr usiluje především o to, aby byl spor vyřešen smírně.“.

01.11.2009

2. V § 3 odst. 1 se slova „převádějící instituce“ nahrazují slovy „poskytovatel platebních služeb“.

01.11.2009

3. V § 3 odst. 2 se slovo „klient“ nahrazuje slovy „uživatel platebních služeb“.

01.11.2009

4. V § 9 písmeno d) zní:

01.11.2009

d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno.“.

01.11.2009

5. V § 19 odst. 1 se slova „zahájení své činnosti“ nahrazují slovy „ , od něhož je oprávněna vykonávat svou činnost,“ a slovo „sídlo“ se nahrazuje slovy „název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání“.

01.11.2009

Čl. IX

01.11.2009

Přechodné ustanovení

01.11.2009

Instituce, která dosud nebyla povinna splnit informační povinnost stanovenou v § 19 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna splnit informační povinnost stanovenou v § 19 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.11.2009

ČÁST OSMÁ

01.11.2009

Změna zákona o ochraně spotřebitele

01.11.2009

Čl. X

01.11.2009

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 86/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., se mění takto:

01.11.2009

1. V § 23 odst. 9 se slova „ , s výjimkou osob, které vydávají elektronické peníze na základě povolení podle zvláštního právního předpisu26)“ včetně poznámky pod čarou zrušují.

01.11.2009

2. V § 23 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Nad platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu vykonává Česká národní banka tento dozor pouze v rozsahu poskytování platebních služeb, služeb souvisejících s poskytováním platebních služeb a vydávání elektronických peněz26).“.

01.11.2009

Poznámka pod čarou č. 26 zní:

01.11.2009

26) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

01.11.2009

ČÁST DEVÁTÁ

01.11.2009

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

01.11.2009

Čl. XI

01.11.2009

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se mění takto:

01.11.2009

1. V § 2 odst. 1 písm. a) bod 4 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

01.11.2009

4. vydavatel elektronických peněz malého rozsahu3),

01.11.2009

3) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

01.11.2009

2. V § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 zní:

01.11.2009

5. platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu3),“.

01.11.2009

3. V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 10 se slova „nebo k bezhotovostním obchodům s cizí měnou“ zrušují.

01.11.2009

4. V § 2 odst. 1 písm. b) bod 11 zní:

01.11.2009

11. osoba neuvedená v bodech 1 až 10, oprávněná k provádění nebo zprostředkování platebních služeb nebo poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní částky,“.

01.11.2009

5. V § 8 odst. 2 písm. b) se slova „skutečným majitelem“ nahrazují slovy „ovládající osobou“.

01.11.2009

6. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „finanční instituce uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 10 a 11“ nahrazují slovy „osoby oprávněné ke směnárenské činnosti podle devizového zákona, držitele poštovní licence podle zákona upravujícího poštovní služby, platební instituce, jejíž činnost spočívá převážně v poskytování platebních služeb, při nichž dochází k převodům peněžních prostředků, kdy plátce ani příjemce nevyužívají účet u poskytovatele platebních služeb plátce, a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu podle zákona upravujícího platební styk“.

01.11.2009

7. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:

01.11.2009

b) zahraniční úvěrovou nebo finanční institucí, s výjimkou zahraniční osoby oprávněné ke směnárenské činnosti, zahraniční platební instituce, jejíž činnost spočívá převážně v poukazování peněz, nebo zahraničního poskytovatele platebních služeb s obdobným postavením, jako má poskytovatel platebních služeb malého rozsahu podle zákona upravujícího platební styk, jestliže působí na území státu, který jí ukládá srovnatelným způsobem povinnost identifikace, kontroly klienta a uchování záznamů, podléhá v tomto státu zákonné povinné profesní registraci a je nad ním vykonáván dohled, zahrnující kontrolu plnění těchto povinností, včetně možnosti kontroly jednotlivých obchodů a kontroly na místě.“.

01.11.2009

ČÁST DESÁTÁ

01.11.2009

Změna zákona o poštovních službách

01.11.2009

Čl. XII

01.11.2009

V § 18 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb., se za slovo „písemnosti“ vkládají slova „nebo dodání peněžní částky poukázané poštovním poukazem“.

01.11.2009

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.11.2009

Změna živnostenského zákona

01.11.2009

Čl. XIII

01.11.2009

V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 11 až 13b zní:

01.11.2009

a) činnost bank11), poskytování platebních služeb11a), vydávání elektronických peněz11a), provozování platebních systémů11a), směnárenská činnost11d), činnost pojišťoven12), zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků12), penzijních fondů12a), spořitelních a úvěrních družstev12b), komoditních burz8b), organizátorů regulovaných trhů13b), obchodníků s cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a činnost osob zabývajících se kolektivním investováním13) a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a), činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich vázaných zástupců13b),

01.11.2009

11) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

01.11.2009

11a) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

01.11.2009

11d) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

01.11.2009

12) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

01.11.2009

12a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

01.11.2009

12b) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

01.11.2009

13) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

01.11.2009

13a) § 82 a 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

01.11.2009

13b) Zákon č. 256/2004 Sb.“.

01.11.2009

ČÁST DVANÁCTÁ

01.11.2009

Změna insolvenčního zákona

01.11.2009

Čl. XIV

01.11.2009

V § 35 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.11.2009

(3) Zvláštního insolvenčního správce ustanoví soud pro výplatu nároku uživatelů platebních služeb postupem stanoveným zákonem upravujícím platební styk.“.

01.11.2009

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.11.2009

Změna exekučního řádu

01.11.2009

Čl. XV

01.11.2009

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

01.11.2009

1. V § 33 odst. 4 se slova „a spořitelní a úvěrní družstva“ nahrazují slovy „ , spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu“ a za slova „účtů povinného“ se vkládají slova „nebo jeho jiných jedinečných identifikátorech7a)“.

01.11.2009

Poznámka pod čarou č. 7a zní:

01.11.2009

7a) § 2 odst. 3 písm. h) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

01.11.2009

Dosavadní poznámky pod čarou č. 7a až 7j se označují jako poznámky pod čarou č. 7b až 7k, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

01.11.2009

2. V § 49 odst. 1 písm. b) se za slova „čísla účtu“ vkládají slova „nebo jiného jedinečného identifikátoru7a)“.

01.11.2009

3. V § 50 odst. 1 se za slova „číslo účtu“ vkládají slova „nebo jiný jedinečný identifikátor7a)“.

01.11.2009

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.11.2009

Změna občanského soudního řádu

01.11.2009

Čl. XVI

01.11.2009

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

01.11.2009

1. § 260 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 77 a 77a zní:

01.11.2009

(2) Na žádost účastníka, kterému rozhodnutí přiznává právo na zaplacení peněžité částky, dotáže se soud toho, komu je zaplacení peněžité částky uloženo, zda a od koho pobírá mzdu nebo jiný pravidelný příjem, popřípadě u které banky, pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva77), instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce nebo poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (dále jen „peněžní ústav“) má své účty a jaká jsou čísla těchto účtů nebo jiné jedinečné identifikátory77a).

01.11.2009

77) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

01.11.2009

77a) § 2 odst. 3 písm. i) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

01.11.2009

2. V § 260e odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňuji slova „nebo jiné jedinečné identifikátory77a)“.

01.11.2009

3. V § 261 odst. 1 větě čtvrté se za slova „číslo účtu“ vkládají slova „nebo jiný jedinečný identifikátor77a)“.

01.11.2009

4. Za § 267a se vkládá nový § 267b, který včetně poznámky pod čarou č. 79a zní:

01.11.2009

㤠267b

01.11.2009

Výkonu rozhodnutí na majetek platební instituce, zahraniční platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nebo zahraničního poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nepodléhají prostředky, které uživatelé platebních služeb těmto osobám svěřili k provedení platební transakce, ani aktiva, jež tyto osoby za svěřené prostředky nabyly79a).

01.11.2009

79a) § 19 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

01.11.2009

ČÁST PATNÁCTÁ

01.11.2009

Změna zákona o správě daní a poplatků

01.11.2009

Čl. XVII

01.11.2009

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 122/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

01.11.2009

1. V § 59 odst. 3 písmeno a) zní:

01.11.2009

a) na příslušný účet správce daně vedený u poskytovatele platebních služeb,“.

01.11.2009

2. V § 59 odst. 3 písm. b) se bod 1 zrušuje.

01.11.2009

Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 1 až 3.

01.11.2009

3. V § 61 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

01.11.2009

a) u platby na příslušný účet správce daně vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně, nebo

01.11.2009

b) u platby v hotovosti prováděné u správce daně den, kdy hotovost přijal pracovník správce daně.“.

01.11.2009

4. V § 61 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 25c zní:

01.11.2009

(3) Poskytovatel platebních služeb, u kterého je veden příslušný účet správce daně, je povinen poskytnout správci daně informaci o dni, kdy došlo k připsání částky na účet poskytovatele platebních služeb správce daně a o čísle účtu plátce nebo jeho jiném jedinečném identifikátoru25c).

01.11.2009

25c) § 2 odst. 3 písm. h) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

01.11.2009

5. V § 61 odst. 4 se slova „bance, která“ nahrazují slovy „poskytovateli platebních služeb, který“.

01.11.2009

6. V § 61 odst. 5 se slova „banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo“ nahrazují slovy „poskytovatel platebních služeb“.

01.01.2010

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.01.2010

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

01.01.2010

Čl. XVIII

01.01.2010

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2010

1. V § 5 odstavec 2 zní:

01.01.2010

(2) Pojistné podle odstavce 1 se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.“.

01.01.2010

2. V § 17 odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 38a znějí:

01.01.2010

(1) Pojistné se platí v české měně

01.01.2010

a) na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb,

01.01.2010

b) vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.

01.01.2010

(2) Za den platby pojistného se považuje

01.01.2010

a) v případě placení na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny,

01.01.2010

b) v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.

01.01.2010

(3) Poskytovatel platebních služeb, u kterého je veden účet příslušné zdravotní pojišťovny, je povinen poskytnout zdravotní pojišťovně informaci o dni, kdy došlo k připsání částky na účet poskytovatele platebních služeb příslušné zdravotní pojišťovny a o čísle účtu plátce nebo jeho jiném jedinečném identifikátoru38a).

01.01.2010

38a) § 2 odst. 3 písm. h) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

01.01.2010

3. V § 17 odst. 4 se slova „bance, která“ nahrazují slovy „poskytovateli platebních služeb, který“.

01.01.2010

4. V § 17 odst. 5 se slova „banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo“ nahrazují slovy „poskytovatel platebních služeb“.

01.01.2010

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.01.2010

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.01.2010

Čl. XIX

01.01.2010

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2010

1. V § 17 odst. 2 se slovo „c)“ nahrazuje slovem „b)“.

01.01.2010

2. V § 17 odst. 2 větě poslední se slova „do konce kalendářního roku“ nahrazují slovy „do konce měsíce června následujícího kalendářního roku“.

01.01.2010

3. V § 19 odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:

01.01.2010

(1) Pojistné se platí v české měně

01.01.2010

a) na příslušný účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení vedený u poskytovatele platebních služeb, nebo

01.01.2010

b) vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pověřenému přijímat pojistné; v jednom kalendářním dni však lze zaplatit nejvýše částku 5000 Kč.

01.01.2010

(2) Za den platby pojistného se považuje

01.01.2010

a) v případě placení na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,

01.01.2010

b) v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.

01.01.2010

(3) Poskytovatel platebních služeb, u kterého je veden účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, je povinen poskytnout okresní správě sociálního zabezpečení informaci o dni, kdy došlo k připsání částky na účet poskytovatele platebních služeb příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, a o čísle účtu plátce nebo jeho jiném jedinečném identifikátoru26).

01.01.2010

26) § 2 odst. 3 písm. i) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.“.

01.01.2010

4. V § 19 odst. 4 se slova „bance, která“ nahrazují slovy „poskytovateli platebních služeb, který“.

01.01.2010

5. V § 19 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2010

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

01.11.2009

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.11.2009

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

01.11.2009

Čl. XX

01.11.2009

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, se část pátá včetně nadpisu zrušuje.

01.11.2009

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.11.2009

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony

01.11.2009

Čl. XXI

01.11.2009

V zákoně č. 62/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony, se část první včetně nadpisu zrušuje.

01.11.2009

ČÁST DVACÁTÁ

01.11.2009

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

01.11.2009

Čl. XXII

01.11.2009

V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, se část třináctá včetně nadpisu zrušuje.

01.11.2009

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.11.2009

Změna zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz

01.11.2009

Čl. XXIII

01.11.2009

V zákoně č. 120/2007 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz, se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

01.11.2009

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.11.2009

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

01.11.2009

Čl. XXIV

01.11.2009

V zákoně č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se část dvacátá první včetně nadpisu zrušuje.


01.11.2009

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.11.2009

ÚČINNOST

01.11.2009

Čl. XXV

01.11.2009

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009 s výjimkou ustanovení čl. XVIII a XIX, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010.


01.11.2009

v z. Němcová v. r.

01.11.2009

Klaus v. r.

01.11.2009

Fischer v. r.

Přesunout nahoru