PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

Částka 87/2009
Platnost od 03.09.2009
Účinnost od 01.01.2011
Zařazeno v právních oblastech
více
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.01.2011

281

01.01.2011

ZÁKON

01.01.2011

ze dne 22. července 2009,

01.01.2011

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

01.01.2011

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2011

ČÁST PRVNÍ

01.01.2011

Změna občanského soudního řádu

01.01.2011

Čl. I

01.01.2011

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb. a zákona č. 709/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. Za § 200m se vkládá nový § 200n, který včetně nadpisu zní:

01.01.2011

㤠200n

01.01.2011

Řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti daňového poradce

01.01.2011

Ustanovení § 200j až 200m o řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, se použijí obdobně i pro nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti daňového poradce.“.

01.01.2011

2. V § 274 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 80a zní:

01.01.2011

(2) Ustanovení § 337 až 337h se použijí i pro potřeby rozvrhového řízení o výtěžku z daňové exekuce80a) prováděného na základě návrhu správce daně.

01.01.2011

80a) § 232 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

01.01.2011

Dosavadní poznámky pod čarou č. 80a a 80b se označují jako poznámky pod čarou č. 80b a 80c.

01.01.2011

3. V § 337 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

01.01.2011

(2) Soud provede jednání o rozvrhu rozdělované podstaty a rozhodne o jejím rozdělení rovněž na návrh správce daně. Rozdělení podstaty provede správce daně, který návrh podal, po právní moci rozhodnutí vydaného soudem.“.

01.01.2011

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.01.2011

ČÁST DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona o požární ochraně

01.01.2011

Čl. II

01.01.2011

V § 77 odst. 2 větě první zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., se slova „podle zvláštního zákona7b)“ včetně poznámky pod čarou č. 7b zrušují.

01.01.2011

ČÁST TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona o České obchodní inspekci

01.01.2011

Čl. III

01.01.2011

V § 12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad podle zvláštního právního předpisu3m)“ včetně poznámky pod čarou č. 3m zrušují.

01.01.2011

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

01.01.2011

Čl. IV

01.01.2011

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 32a odst. 6 větě první se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.

01.01.2011

2. V § 32a odst. 7 se slova „penále podle odstavce 7“ nahrazují slovy „úroku z prodlení podle odstavce 6“.

01.01.2011

3. V § 32a odstavec 8 zní:

01.01.2011

(8) Při správě úhrad podle odstavců 1 až 3 a úroku z prodlení podle odstavce 6 se postupuje podle daňového řádu. Ke správě úhrad podle odstavců 1 a 2 a úroku z prodlení podle odstavce 6, včetně kontrolní činnosti, je příslušný obvodní báňský úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází dobývací prostor nebo výhradní ložisko.“.

01.01.2011

4. V § 32a odst. 9 se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úroku z prodlení“.

01.01.2011

5. V § 41 se za číslo „14c“ vkládá číslo „ , 32a“.

01.01.2011

ČÁST PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

01.01.2011

Čl. V

01.01.2011

V § 41 odst. 1 písm. j) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., se slova „penále; při placení a vymáhání postupují podle zvláštního právního předpisu18k)“ nahrazují slovy „úroku z prodlení,“ a poznámka pod čarou č. 18k se zrušuje.

01.01.2011

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona o geologických pracích

01.01.2011

Čl. VI

01.01.2011

V § 20 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4c zrušuje.

01.01.2011

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.01.2011

ČÁST OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona o místních poplatcích

01.01.2011

Čl. VIII

01.01.2011

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 3 odst. 3 se slova „vybírá pro obec“ nahrazují slovy „vybere a obci odvede“ a slova „ , a za poplatek ručí“ se zrušují.

01.01.2011

2. § 11 zní:

01.01.2011

㤠11

01.01.2011

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.

01.01.2011

(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

01.01.2011

(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

01.01.2011

(4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.“.

01.01.2011

3. § 12 a 13 se zrušují.

01.01.2011

4. V § 14 odst. 2 se slova „ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku“ nahrazují slovy „vznik a zánik“ a za slovo „povinnosti,“ se vkládají slova „lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti,“.

01.01.2011

5. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně poznámky pod čarou č. 14a zní:

01.01.2011

㤠14a

01.01.2011

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

01.01.2011

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor14a), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

01.01.2011

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

01.01.2011

c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

01.01.2011

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

01.01.2011

(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

01.01.2011

14a) § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

01.01.2011

6. § 16 se zrušuje.

01.01.2011

Čl. IX

01.01.2011

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

01.01.2011

2. Žádosti o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství, které byly podány podle dosavadních právních předpisů a které nebyly vyřízeny do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle podmínek obsažených v dosavadních právních předpisech.

01.01.2011

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o soudních poplatcích

01.01.2011

Čl. X

01.01.2011

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 4 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova „uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti se“.

01.01.2011

2. V § 6a odst. 3 větě poslední se slova „soud zaplacený poplatek o odpovídající část (přeplatek)“ nahrazují slovy „současně soud poplatek o odpovídající část“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud byl poplatek již zaplacen, vrátí soud vzniklý přeplatek poplatníkovi ve lhůtě do 15 dnů.“.

01.01.2011

3. V § 7 odst. 1 větě druhé se slovo „stanovena“ nahrazuje slovem „uložena“.

01.01.2011

4. § 8 včetně nadpisu zní:

01.01.2011

㤠8

01.01.2011

Placení poplatků

01.01.2011

(1) Správu placení poplatků vykonává příslušný soud nebo správa soudu podle § 3.

01.01.2011

(2) Poplatky jsou příjmem státního rozpočtu.

01.01.2011

(3) Poplatky se platí na účet zřízený u České národní banky pro soud příslušný podle § 3 (dále jen „účet soudu“).

01.01.2011

(4) Poplatky, které nejsou vyšší než 5000 Kč, lze platit kolkovými známkami.“.

01.01.2011

5. V § 9 odst. 9 se slova „Zvýšení, penále“ nahrazují slovem „Penále“.

01.01.2011

6. V § 10 odst. 2 se věty druhá a třetí zrušují.

01.01.2011

7. V § 10 odst. 7 se slovo „usnesení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“ a slovo „stanovena“ se nahrazuje slovem „uložena“.

01.01.2011

8. § 12 zní:

01.01.2011

㤠12

01.01.2011

(1) Vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu.

01.01.2011

(2) Změnu nebo zrušení povinnosti zaplatit poplatek lze pravomocně provést nejpozději do 3 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek nabylo právní moci. Ve stejné lhůtě zaniká i právo uložit povinnost zaplatit poplatek.“.

01.01.2011

9. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

01.01.2011

㤠13

01.01.2011

(1) Ve věcech poplatků rozhoduje a postupuje soud nebo správa soudu podle občanského soudního řádu, pokud nestanoví tento zákon jinak.

01.01.2011

(2) Při správě placení poplatků se postupuje podle daňového řádu, pokud nestanoví tento zákon jinak.

01.01.2011

(3) Poplatkové povinnosti, jakož i rozhodnutí předsedy senátu o přiznání osvobození od soudních poplatků5), se evidují podle daňového řádu.

01.01.2011

5) § 138 občanského soudního řádu.“.

01.01.2011

10. § 13a se včetně poznámek pod čarou č. 4c a 4d zrušuje.

01.01.2011

11. V § 16 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2011

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.01.2011

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.01.2011

Čl. XII

01.01.2011

V § 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb., písmeno b) zní:

01.01.2011

b) správcům daně údaje nezbytné k výkonu správy daní,“.

01.01.2011

Poznámka pod čarou č. 48 se zrušuje.

01.01.2011

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona o bankách

01.01.2011

Čl. XIII

01.01.2011

V § 38 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb., se slova „zvláštního zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

01.01.2011

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

01.01.2011

Čl. XIV

01.01.2011

V § 88a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., větě první se slova „a vymáhají celní úřady“ zrušují a věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 42a se zrušuje.

01.01.2011

ČÁST PATNÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

01.01.2011

Čl. XVI

01.01.2011

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 12 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „penále, které“ nahrazují slovy „úrok z prodlení, který“.

01.01.2011

2. V § 12 odst. 3 větě druhé se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úroku z prodlení“.

01.01.2011

3. V § 12 odst. 3 větě třetí se slova „Penále je splatné“ nahrazují slovy „Úrok z prodlení je splatný“ a ve větě poslední se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.

01.01.2011

4. V § 12 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 21b zrušuje.

01.01.2011

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2011

5. V § 20 odst. 6 se věta poslední zrušuje.

01.01.2011

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona o dani z nemovitostí

01.01.2011

Čl. XVII

01.01.2011

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 1/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 3 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst. 5)“.

01.01.2011

2. V § 8 se na konci textu odstavců 4 a 5 doplňují slova „ , nestanoví-li tento zákon jinak (§ 13a odst. 5)“.

01.01.2011

3. V § 12, § 15 odst. 3 a v § 15 odst. 4 se slova „daňová povinnost“ nahrazují slovem „daň“.

01.01.2011

4. V § 12 větě druhé se slovo „soubory“ nahrazuje slovem „souhrny“.

01.01.2011

5. V § 13 se slova „daňovou povinnost“ nahrazují slovem „daň“.

01.01.2011

6. V § 13a odst. 1 větě druhé se za slovo „vyměřena“ vkládají slova „či doměřena“.

01.01.2011

7. V § 13a odst. 1 se na konci věty třetí doplňují slova „ ; správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem, platební výměr založí do spisu a nelze se proti němu odvolat“.

01.01.2011

8. V § 13a odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „Na žádost daňového subjektu mu správce daně zašle stejnopis platebního výměru, a to do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel.“.

01.01.2011

9. V § 13a odst. 1 a 2 se slova „daňové povinnosti“ nahrazují slovem „daně“.

01.01.2011

10. V § 13a odst. 2 závěrečné části ustanovení se slovo „sdělí“ nahrazuje slovem „oznámí“.

01.01.2011

11. V § 13a odst. 4 se slova „jiného společného zástupce“ nahrazují slovy „společného zmocněnce“.

01.01.2011

12. V § 13a odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 19a znějí:

01.01.2011

(5) Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, (dále jen „podíl na pozemku“), nebo za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru (dále jen „podíl na stavbě“), má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl na pozemku nebo za svůj podíl na stavbě samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na pozemku nebo na stavbě. Postup podle věty první nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Jestliže některý ze spoluvlastníků pozemku nebo stavby daňové přiznání nepodá, správce daně mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání. Obdobně se postupuje při zdaňování spoluvlastnického podílu na bytu nebo samostatném nebytovém prostoru, jakož i spoluvlastnického podílu na pozemku, u něhož je spoluvlastnictví podle zvláštního právního předpisu5a) odvozeno od vlastnictví bytu nebo samostatného nebytového prostoru.

01.01.2011

(6) Pokud v předchozím zdaňovacím období měli spoluvlastníci pozemku, stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru, společného zástupce nebo společného zmocněnce, a pokud bude uplatněn správcem daně postup podle odstavce 5 věty čtvrté, neuplatní se pokuta za opožděné podání daňového přiznání ani penále z doměřené daně. Úrok z prodlení podle daňového řádu19a) počítá se od pátého pracovního dne následujícího po náhradním dni splatnosti daně vyměřené z moci úřední.

01.01.2011

19a) § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

01.01.2011

13. V § 13a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

01.01.2011

(7) Podle odstavce 5 a odstavce 6 věty první se postupuje rovněž při doměření daně ostatním spoluvlastníkům, jestliže jeden ze spoluvlastníků podal dodatečné daňové přiznání k poslední známé dani přiznané nebo vyměřené z moci úřední podle odstavce 5.“.

01.01.2011

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11.

01.01.2011

14. V § 13a se na konci textu odstavce 10 doplňují slova „nebo společný zmocněnec“.

01.01.2011

15. V § 13a se na konci textu odstavce 11 doplňují slova „nebo společným zmocněncem“.

01.01.2011

16. V § 14 odst. 3 ve větě první se slova „anebo spoluvlastnický podíl na dani z pozemku“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Obdobně se postupuje při zaokrouhlování daně odpovídající spoluvlastnickému podílu na pozemku, stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru.“.

01.01.2011

17. V § 15 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Výsledek vyměření se poplatníkovi neoznamuje, pokud o to poplatník nepožádá.“.

01.01.2011

18. V § 15 odst. 4 se za slova „z moci úřední“ vkládají slova „ , a nejedná-li se o podíly od daně zcela osvobozené“.

01.01.2011

19. V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Obdobně se postupuje u daně ze staveb.“.

01.01.2011

20. V § 15 odst. 5 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

01.01.2011

21. V § 15 odst. 6 se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“.

01.01.2011

Čl. XVIII

01.01.2011

Přechodné ustanovení

01.01.2011

Společný zástupce, který měl postavení společného zástupce podle zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nadále považuje za společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí společného zmocněnce nebo pokud nebude postupováno podle § 13a odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2011

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

01.01.2011

Čl. XX

01.01.2011

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2011

(7) Právnická osoba poskytující daňové poradenství podle odstavce 6 má při správě daní procesní postavení jako daňový poradce.“.

01.01.2011

2. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 3e zní:

01.01.2011

(5) Daňovému poradci, který byl správcem daně podle daňového řádu3e) ustanoven zástupcem, náleží za dobu výkonu této funkce náhrada ušlého výdělku odpovídající násobku prokazatelně vynaložených hodin a obvyklé ceny služby poskytované daňovým poradcem stanovené hodinovou sazbou a náhrada účelně vynaložených výdajů.

01.01.2011

3e) § 26 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

01.01.2011

Dosavadní odstavce 5 až 12 se označují jako odstavce 6 až 13.

01.01.2011

3. V § 11 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

01.01.2011

k) je povinna navrhnout do 30 dnů na vyžádání správce daně daňového poradce, kterého správce daně ustanoví zástupcem pro správu daní3e).“.

01.01.2011

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona o daních z příjmů

01.01.2011

Čl. XXI

01.01.2011

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 157/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 38d odst. 3 větě třetí se za slova „správci daně“ vkládají slova „v hlášení“.

01.01.2011

2. V § 38d se doplňují odstavce 11 a 12, které včetně poznámky pod čarou č. 39g znějí:

01.01.2011

(11) Po uplynutí kalendářního roku nebo po ukončení činnosti, která je předmětem zdanění, má plátce daně povinnost podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

01.01.2011

(12) Pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou daně bankami, spořitelními a úvěrovými družstvy nebo pojišťovnami je jejich pobočka nebo organizační jednotka, kde k vybírání této daně dochází, pokud jsou zde k dispozici doklady nezbytné pro provedení srážky a její kontroly, plátcovou pokladnou39g).

01.01.2011

39g) § 21 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

01.01.2011

3. V § 38e se doplňuje odstavec 12, který zní:

01.01.2011

(12) Plátce daně nemá povinnost podat místně příslušnému správci daně vyúčtování sraženého zajištění daně.“.

01.01.2011

4. V § 38fa se doplňuje odstavec 9, který zní:

01.01.2011

(9) Platební zprostředkovatel má při správě daní pro účely tohoto ustanovení procesní postavení plátce daně.“.

01.01.2011

5. V § 38h se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2011

(3) Zálohy vypočtené podle odstavce 2 nebo 5 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.“.

01.01.2011

Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 4 až 14.

01.01.2011

6. V § 38h odst. 4 se slova „ odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 3“.

01.01.2011

7. V § 38h odst. 5 větě první se za slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 3“.

01.01.2011

8. V § 38h se doplňuje odstavec 15, který zní:

01.01.2011

(15) Pokud dochází ke srážce záloh nebo daně podle zvláštní sazby z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v organizační jednotce plátce daně, je tato organizační jednotka plátcovou pokladnou39g), jestliže jsou v této organizační jednotce k dispozici doklady nezbytné pro provedení srážky záloh nebo daně a její kontrolu. Povinnost plátce daně vypočítat zálohu nebo daň podle zvláštní sazby u poplatníka z úhrnu jeho příjmů ze závislé činnosti anebo z funkčních požitků za kalendářní měsíc tím ale zůstává zachována. Je-li k tomu příslušných více plátcových pokladen nebo mzdových účtáren téhož plátce daně, zdaněním příjmů poplatníka pověří plátce daně jednu z nich, a jedná-li se o poplatníka, který má u plátce daně na zdaňovací období podepsané prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, pověří plátce daně zdaněním příjmů mzdovou účtárnu, u níž má poplatník toto prohlášení k dani podepsáno.“.

01.01.2011

9. V § 38i se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

01.01.2011

(7) Pokud daňové částky nebyly sraženy nebo vybrány ve stanovené výši nebo odvedeny ve stanovené lhůtě, stanoví správce daně plátci daně tyto částky k přímé úhradě.“.

01.01.2011

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

01.01.2011

10. V § 38i odst. 8 se slovo „předepsanou“ nahrazuje slovem „stanovenou“ a slova „dnů po“ se nahrazují slovy „dnů ode dne“.

01.01.2011

11. Za § 38s se vkládá nový § 38t, který zní:

01.01.2011

㤠38t

01.01.2011

(1) Pojišťovny jsou povinny sdělit svému místně příslušnému správci daně nebo správci daně příslušnému jejich plátcově pokladně výplatu pojistného nebo výplatu zálohy na pojistné plnění, a to do 30 dnů ode dne provedení této výplaty, jestliže

01.01.2011

a) jde o pojistné plnění nahrazující příjem nebo výnos, jenž je předmětem daně,

01.01.2011

b) výplata byla provedena fyzické osobě,

01.01.2011

c) vyplacená částka přesahuje 25000 Kč,

01.01.2011

d) z vyplacené částky nebyla sražena daň a

01.01.2011

e) nejde o příjem osvobozený od daně (§ 4).

01.01.2011

(2) Poplatníci uvedení v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 a stálé provozovny poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 umístěné na území České republiky mají povinnost oznámit neprodleně svému místně příslušnému správci daně uzavření kontraktu s poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 nebo § 17 odst. 4, na jehož základě může dojít ke vzniku stálé provozovny (§ 22 odst. 2).“.

01.01.2011

ČÁST DVACÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

01.01.2011

Čl. XXII

01.01.2011

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 3/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákon č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 22 se odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 25a a 25b zrušuje.

01.01.2011

2. V § 23 odst. 1 větě druhé se slova „z příjmů“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona o ochraně spotřebitele

01.01.2011

Čl. XXIII

01.01.2011

V § 24b odst. 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 36/2008 Sb., větě první se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona o České národní bance

01.01.2011

Čl. XXIV

01.01.2011

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 42/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 46f odst. 7 se věta první zrušuje.

01.01.2011

2. V § 49a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 12c zní:

01.01.2011

(2) Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou podle tohoto nebo jiného zákona vybírá Česká národní banka. Náhrada těchto nákladů je příjmem České národní banky. Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu12c).

01.01.2011

12c) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

01.01.2011

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna celního zákona

01.01.2011

Čl. XXV

01.01.2011

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 187/2004 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 136/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 51 se odstavce 1 až 4 zrušují.

01.01.2011

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.

01.01.2011

2. V § 270 odstavec 1 zní:

01.01.2011

(1) Na žádost osoby, která má povinnost uhradit clo nebo daň a která složila celní jistotu, lze clo nebo daň uhradit převodem ze složené celní jistoty; za den platby se v tomto případě považuje den, v němž celní úřad obdržel žádost s označením cla nebo daně, které mají být převodem ze složené celní jistoty uhrazeny.“.

01.01.2011

3. V § 270 se odstavec 2 zrušuje.

01.01.2011

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

01.01.2011

4. V § 270 odstavce 4 a 5 znějí:

01.01.2011

(4) Pořadí úhrady cla a daně v případě exekuce je následující:

01.01.2011

a) clo,

01.01.2011

b) exekuční náklady,

01.01.2011

c) spotřební daň,

01.01.2011

d) daň z přidané hodnoty,

01.01.2011

e) příslušenství, pokud není vyměřeno samostatným výměrem.

01.01.2011

(5) Clo určené k vrácení na základě rozhodnutí celního úřadu lze jako přeplatek použít pouze k úhradě jiného cla.“.

01.01.2011

5. § 275 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9c zrušuje.

01.01.2011

6. § 282 se zrušuje.

01.01.2011

7. V § 285 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Úroková sazba se rovná repo sazbě České národní banky, zvýšené o 14 procentních bodů, platné v první den příslušného kalendářního pololetí.“ a věta druhá se zrušuje.

01.01.2011

8. Za § 320 se vkládá nový § 320a, který zní:

01.01.2011

㤠320a

01.01.2011

Celní orgány doručují písemnosti zahraničním osobám do zahraničí přímo, anebo prostřednictvím celní správy jiného státu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva.“.

01.01.2011

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna zákona o dani silniční

01.01.2011

Čl. XXVI

01.01.2011

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 246/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 16 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

01.01.2011

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

01.01.2011

2. V § 17 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

01.01.2011

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 35/1993 Sb.

01.01.2011

Čl. XXVII

01.01.2011

V zákoně č. 35/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se článek I zrušuje.

01.01.2011

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona o stavebním spoření

01.01.2011

Čl. XXVIII

01.01.2011

V § 16b zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, ve znění zákona č. 423/2003 Sb., se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 157/1993 Sb.

01.01.2011

Čl. XXIX

01.01.2011

V zákoně č. 157/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, se článek II zrušuje.

01.01.2011

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

01.01.2011

Čl. XXX

01.01.2011

V § 10a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 249/2006 Sb., se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 323/1993 Sb.

01.01.2011

Čl. XXXI

01.01.2011

V zákoně č. 323/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., se článek II zrušuje.

01.01.2011

ČÁST TŘICÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

01.01.2011

Čl. XXXII

01.01.2011

V § 8a odst. 6 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb., se slova „podle zvláštního právního předpisu6c)“ včetně poznámky pod čarou č. 6c zrušují.

01.01.2011

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona č. 85/1994 Sb.

01.01.2011

Čl. XXXIII

01.01.2011

V zákoně č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se článek III zrušuje.

01.01.2011

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona o silniční dopravě

01.01.2011

Čl. XXXIV

01.01.2011

V § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb., se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 7c zrušuje.

01.01.2011

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona o zeměměřictví

01.01.2011

Čl. XXXV

01.01.2011

V § 17c odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 13a zrušuje.

01.01.2011

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna zákona o regulaci reklamy

01.01.2011

Čl. XXXVI

01.01.2011

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 296/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 8b odst. 6 větě třetí se slova „ , a vymáhá územní finanční orgán“ zrušují.

01.01.2011

2. V § 8b se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 35 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

01.01.2011

Čl. XXXVII

01.01.2011

V § 27d zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

01.01.2011

(5) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

01.01.2011

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona o státní statistické službě

01.01.2011

Čl. XXXVIII

01.01.2011

V § 26a odst. 6 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., se věta první zrušuje.

01.01.2011

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona o státní sociální podpoře

01.01.2011

Čl. XXXIX

01.01.2011

V § 65c odst. 6 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 113/2006 Sb. a zákona č. 414/2008 Sb., se věta poslední zrušuje.

01.01.2011

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 118/1995 Sb.

01.01.2011

Čl. XL

01.01.2011

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, se článek XXIII zrušuje.

01.01.2011

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna devizového zákona

01.01.2011

Čl. XLI

01.01.2011

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 28 odst. 6 větě první se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

2. V § 28 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Na náhradu nákladů řízení se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu22).“.

01.01.2011

Poznámka pod čarou č. 22 zní:

01.01.2011

22) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

01.01.2011

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

01.01.2011

Změna lesního zákona

01.01.2011

Čl. XLII

01.01.2011

V § 56 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), se slova „a vymáhá, přičemž postupuje podle zvláštních předpisů29)“ včetně poznámky pod čarou č. 29 zrušují.

01.01.2011

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona o krmivech

01.01.2011

Čl. XLIII

01.01.2011

V § 19c odst. 6 větě první zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona o ochraně chmele

01.01.2011

Čl. XLIV

01.01.2011

Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 322/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 8 odst. 7 se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

2. V § 8 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušuje.

01.01.2011

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

01.01.2011

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

01.01.2011

Čl. XLV

01.01.2011

V § 34 odst. 6 větě první zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2008 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna zákona o technických požadavcích na výrobky

01.01.2011

Čl. XLVI

01.01.2011

V § 19 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., se slova „a vymáhá územní finanční orgán6) podle zvláštního právního předpisu6a)“ včetně poznámek pod čarou č. 6 a 6a zrušují.

01.01.2011

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

01.01.2011

Čl. XLVII

01.01.2011

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., zákona č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.,zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 59/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 39e odst. 7 se věta předposlední zrušuje.

01.01.2011

2. V § 45a odst. 6 se věta první zrušuje.

01.01.2011

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona o civilním letectví

01.01.2011

Čl. XLVIII

01.01.2011

V § 94 odst. 8 větě první zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., se slova „ , a vymáhá ji celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona o lihu

01.01.2011

Čl. XLIX

01.01.2011

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 17b odst. 6 se slova „ , a vymáhá celní úřad podle zvláštního zákona15a)“ včetně poznámky pod čarou č. 15a zrušují.

01.01.2011

2. V nadpisu § 20 se slova „zákonu o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňovému řádu“.

01.01.2011

3. V § 20 odst. 2 se slova „zákon o správě daní a poplatků15)“ nahrazují slovy „daňový řád“ a poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

01.01.2011

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

01.01.2011

Čl. L

01.01.2011

V § 16 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 120/2008 Sb., se v odstavcích 7 až 10 slova „ , a vymáhá ji celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 242/1997 Sb.

01.01.2011

Čl. LI

01.01.2011

V zákoně č. 242/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, se článek II zrušuje.

01.01.2011

ČÁST PADESÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

01.01.2011

Čl. LII

01.01.2011

V § 9a odst. 4 a v § 9d odst. 6 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., se věta první zrušuje.

01.01.2011

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona č. 91/1998 Sb.

01.01.2011

Čl. LIII

01.01.2011

V zákoně č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů, se článek VII zrušuje.

01.01.2011

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona o hnojivech

01.01.2011

Čl. LIV

01.01.2011

V § 14b odst. 6 větě první zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona o návykových látkách

01.01.2011

Čl. LV

01.01.2011

V § 40 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 362/2004 Sb., se odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 10p zrušuje.

01.01.2011

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 168/1998 Sb.

01.01.2011

Čl. LVI

01.01.2011

V zákoně č. 168/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se článek II zrušuje.

01.01.2011

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna veterinárního zákona

01.01.2011

Čl. LVII

01.01.2011

V § 53 odst. 7 větě předposlední a v § 74 odst. 3 větě první zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

01.01.2011

Čl. LVIII

01.01.2011

V § 16b odst. 7 větě poslední zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 137/2008 Sb., se slova „vybírá a vymáhá orgán příslušný podle zákona upravujícího Celní správu České republiky příslušný správce daně“ nahrazují slovy „vymáhá příslušný správce daně“.

01.01.2011

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů

01.01.2011

Čl. LIX

01.01.2011

V § 33 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů, se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tento postup se uplatní i v případě exekuce nařízené správcem daně.“.

01.01.2011

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona o nouzových zásobách ropy

01.01.2011

Čl. LX

01.01.2011

V § 10 zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), se odstavec 6 zrušuje.

01.01.2011

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

01.01.2011

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o zajišťování obrany

01.01.2011

Čl. LXI

01.01.2011

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 67 odst. 2 větě druhé se slovo „penále“ nahrazuje slovem „úrok“.

01.01.2011

2. V § 67 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST ŠEDESÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o azylu

01.01.2011

Čl. LXII

01.01.2011

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 93b odst. 6 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 13b zrušuje.

01.01.2011

2. V § 93b se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

01.01.2011

Čl. LXIII

01.01.2011

V § 157b odst. 10 větě první zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se slova „a vymáhají místně příslušné celní úřady“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona o cestovních dokladech

01.01.2011

Čl. LXIV

01.01.2011

V § 34c odst. 6 větě první zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 136/2006 Sb., se slova „ , a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona o poštovních službách

01.01.2011

Čl. LXV

01.01.2011

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 37b odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Pokuty vybírá a vymáhá Úřad.“.

01.01.2011

2. V § 37b se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 14c zrušuje.

01.01.2011

3. Část sedmá se zrušuje.

01.01.2011

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna tiskového zákona

01.01.2011

Čl. LXVI

01.01.2011

V § 17 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.

01.01.2011

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

01.01.2011

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o ochraně osobních údajů

01.01.2011

Čl. LXVII

01.01.2011

V § 46 odst. 7 větě první zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se slova „a vymáhá místně příslušný celní úřad podle zvláštního zákona34)“ včetně poznámky pod čarou č. 34 zrušují.

01.01.2011

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy

01.01.2011

Čl. LXVIII

01.01.2011

V § 14 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, se slova „ , přitom postupuje podle zákona o správě daní a poplatků“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona o obcích (obecní zřízení)

01.01.2011

Čl. LXIX

01.01.2011

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 128 odst. 7 a v § 129b odst. 5 se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

01.01.2011

2. V § 129c se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2011

3. V § 147 odst. 3 se slova „podle zvláštního zákona39)“ včetně poznámky pod čarou č. 39 zrušují.

01.01.2011

ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona o krajích (krajské zřízení)

01.01.2011

Čl. LXX

01.01.2011

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 85 odst. 5 a v § 88 odst. 4 se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

01.01.2011

2. V § 89 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o hlavním městě Praze

01.01.2011

Čl. LXXI

01.01.2011

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 112 odst. 7 se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

01.01.2011

2. V § 116 se odstavec 5 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST SEDMDESÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o evidenci obyvatel

01.01.2011

Čl. LXXII

01.01.2011

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 17e odst. 8 se věta první zrušuje.

01.01.2011

2. V § 17e se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 14g zrušuje.

01.01.2011

ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna plemenářského zákona

01.01.2011

Čl. LXXIII

01.01.2011

V § 28 odst. 7 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 130/2006 Sb., se věty první a druhá včetně poznámek pod čarou č. 10 a 10a zrušují.

01.01.2011

ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona o střelných zbraních

01.01.2011

Čl. LXXIV

01.01.2011

V § 22 odst. 7 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států

01.01.2011

Čl. LXXV

01.01.2011

V § 19 odst. 3 větě první zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, se středník a část věty za středníkem včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušují.

01.01.2011

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 159/2000 Sb.

01.01.2011

Čl. LXXVI

01.01.2011

V zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

01.01.2011

Čl. LXXVII

01.01.2011

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 109/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 44a odstavec 8 včetně poznámek pod čarou č. 24 a 24a zní:

01.01.2011

(8) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají územní finanční orgány24) podle daňového řádu24a). Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně postavení daňového subjektu. Územní finanční orgán poskytuje na vyžádání informace získané při správě odvodů správnímu orgánu, který rozhodl o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, a orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých prostředků, jakož i ke kontrole použití prostředků státního rozpočtu nebo jiných peněžních prostředků státu, jde-li o informace týkající se správy odvodu za porušení rozpočtové kázně; to platí i pro příslušný orgán Evropské unie a správní orgán, který se podílí na správě těchto prostředků poskytnutých ze zahraničí. Penále, které vzniklo v důsledku porušení rozpočtové kázně před vyměřením, je splatné do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Odvod a penále lze vyměřit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.

01.01.2011

24) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2011

24a) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

01.01.2011

2. Část druhá se zrušuje.

01.01.2011

ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona o elektronickém podpisu

01.01.2011

Čl. LXXVIII

01.01.2011

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 440/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 19 odst. 6 se věta první zrušuje.

01.01.2011

2. Část třetí se zrušuje.

01.01.2011

ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

01.01.2011

Čl. LXXIX

01.01.2011

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 26 odst. 4 větě druhé se slova „a vybrané podle tohoto zákona“ zrušují.

01.01.2011

2. V § 26 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona o ekologickém zemědělství

01.01.2011

Čl. LXXX

01.01.2011

V § 33 odst. 13 větě první zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., se slova „a vymáhá ji příslušný územní finanční orgán60) podle zvláštního právního předpisu61)“ včetně poznámek pod čarou č. 60 a 61 zrušují.

01.01.2011

ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

01.01.2011

Čl. LXXXI

01.01.2011

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 22 odst. 13 větě první se za slovo „odvodů“ vkládají slova „a penále“.

01.01.2011

2. V § 22 odst. 13 se za větu první vkládá věta „Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně postavení daňového subjektu.“ a věta poslední se zrušuje.

01.01.2011

3. V § 22 se doplňuje odstavec 14, který zní:

01.01.2011

(14) Územní samosprávný celek poskytuje na vyžádání informace získané při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých prostředků.“.

01.01.2011

ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

01.01.2011

Čl. LXXXIII

01.01.2011

V § 13 odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., se za slova „odstavců 1 až 4“ vkládají slova „vybírá a“.

01.01.2011

ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

01.01.2011

Čl. LXXXIV

01.01.2011

V § 93 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 55 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech

01.01.2011

Čl. LXXXV

01.01.2011

V § 28 odst. 2 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se věta druhá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna zákona o silničním provozu

01.01.2011

Čl. LXXXVI

01.01.2011

V § 125 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 38 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

01.01.2011

Čl. LXXXVII

01.01.2011

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 7a odst. 6 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

2. V § 7a se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 12a zrušuje.

01.01.2011

ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 367/2000 Sb.

01.01.2011

Čl. LXXXVIII

01.01.2011

V zákoně č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

01.01.2011

ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona o ochraně práv k odrůdám

01.01.2011

Čl. LXXXIX

01.01.2011

V § 22a odst. 6 větě první zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 554/2005 Sb., se slova „a vymáhá místně příslušný celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna energetického zákona

01.01.2011

Čl. XC

01.01.2011

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 11 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova „vyúčtovávat dodávku energií a souvisejících služeb;“.

01.01.2011

2. V § 14 odst. 1 se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.

01.01.2011

3. V § 14 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Při správě příspěvků Energetický regulační úřad postupuje podle daňového řádu.“.

01.01.2011

Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

01.01.2011

4. V § 14 odst. 10 větách druhé a čtvrté se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.

01.01.2011

5. V § 14 odst. 10 větě třetí se slovo „Penále“ nahrazuje slovy „Úrok z prodlení“.

01.01.2011

6. V § 14 odst. 10 větě páté se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úroku z prodlení“.

01.01.2011

7. V § 95 odst. 5 se slova „jejich správu“ nahrazují slovy „správu jejich placení“ a slova „podle zvláštních právních předpisů“ včetně poznámky pod čarou č. 16 se zrušují.

01.01.2011

ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 492/2000 Sb.

01.01.2011

Čl. XCI

01.01.2011

V zákoně č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 116/2006 Sb., se část třetí zrušuje.

01.01.2011

ČÁST DEVADESÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků

01.01.2011

Čl. XCII

01.01.2011

V § 19 odst. 6 zákona č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, se středník a část věty za středníkem včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

01.01.2011

ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků

01.01.2011

Čl. XCIII

01.01.2011

V § 8 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.

01.01.2011

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

01.01.2011

ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona o veřejných sbírkách

01.01.2011

Čl. XCIV

01.01.2011

V § 25 odst. 6 větě první zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), se slova „ , a to postupem podle zvláštního právního předpisu, který upravuje správu daní a poplatků“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

01.01.2011

Čl. XCV

01.01.2011

V § 2 písm. d) zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

01.01.2011

ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna exekučního řádu

01.01.2011

Čl. XCVI

01.01.2011

V zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, se část desátá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

01.01.2011

Čl. XCVII

01.01.2011

V § 22 odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., se věta první včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna lázeňského zákona

01.01.2011

Čl. XCVIII

01.01.2011

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 167/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 20 odst. 4 větě první se slova „vykonávají místně příslušné celní úřady“ nahrazují slovy „vykonává příslušný správce daně“, středník a část věty za středníkem se zrušují.

01.01.2011

2. V § 41 odst. 10 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona o odpadech

01.01.2011

Čl. XCIX

01.01.2011

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb. a zákona č. 9/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 17a odstavec 6 zní:

01.01.2011

(6) Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu.“.

01.01.2011

2. V § 47 odst. 1 větě druhé se slovo „penále“ nahrazuje slovy „úrok z prodlení“.

01.01.2011

3. V § 47 odst. 1 větě třetí se slovo „Penále“ nahrazuje slovy „Úrok z prodlení“.

01.01.2011

4. V § 47 odst. 2 se slova „penále vymáhají celní úřady místně příslušné katastrálnímu“ nahrazují slovy „úrok z prodlení vymáhá příslušný správce daně podle katastrálního“, středník a část věty za středníkem včetně poznámky pod čarou č. 36 se zrušují.

01.01.2011

5. V § 68 odst. 1 větě první se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“ a věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 43 se zrušuje.

01.01.2011

ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna vodního zákona

01.01.2011

Čl. C

01.01.2011

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb. a zákona č. 181/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 88 odstavec 4 zní:

01.01.2011

(4) Vybírání a vymáhání poplatku vykonává správce daně příslušný podle sídla nebo místa pobytu jednotlivých odběratelů.“.

01.01.2011

2. V § 88 odst. 7 se slova „celnímu úřadu místně příslušnému sídlu nebo bydlišti“ nahrazují slovy „správci daně příslušnému podle sídla nebo místa pobytu“.

01.01.2011

3. V § 88 odst. 12 se slova „celnímu úřadu místně“ nahrazují slovy „správci daně“ a slovo „bydliště“ se nahrazuje slovy „místa pobytu“.

01.01.2011

4. V § 88 odst. 13 větě první se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“, ve větě druhé se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“ a slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

01.01.2011

5. V § 93 odst. 2 větě první se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

01.01.2011

6. V § 94 odst. 2 větě první se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“, ve větě druhé se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „správce daně“, ve větě třetí se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „správce daně“ a slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

01.01.2011

7. V § 96 odst. 1 větě poslední se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

01.01.2011

8. V § 97 odst. 2 větě druhé se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „správci daně“.

01.01.2011

9. V § 99 odstavec 1 zní:

01.01.2011

(1) Vybírání a vymáhání poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových vykonává správce daně příslušný podle sídla jednotlivých znečišťovatelů.“.

01.01.2011

10. V § 99 odst. 2 větě první se slova „penále37) a pokut41)“ nahrazují slovy „úroku z prodlení a pokut“ a slova „celního úřadu“ se nahrazují slovy „správce daně“.

01.01.2011

Poznámky pod čarou č. 37 a 41 se zrušují.

01.01.2011

11. V § 99 odst. 2 větě druhé se slova „vybraná penále“ nahrazují slovy „vybrané úroky z prodlení“ a slova „celní úřad“ se nahrazují slovy „správce daně“.

01.01.2011

12. V § 100 odst. 7 se slova „a při vybírání a vymáhání podle právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků“ zrušují.

01.01.2011

13. V § 101 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Oprávněný je povinen za každý den prodlení s placením plateb podle věty první uhradit úrok z prodlení ve výši 1 promile.“.

01.01.2011

14. V § 101 odst. 6 se slova „penále (§ 103)“ nahrazují slovy „úroku z prodlení podle odstavce 1“.

01.01.2011

15. § 103 zní:

01.01.2011

㤠103

01.01.2011

Úrok z prodlení

01.01.2011

(1) Za každý den prodlení s platbou poplatků podle § 88 vzniká povinným subjektům povinnost uhradit úrok z prodlení. Ministerstvo životního prostředí může po projednání s Ministerstvem zemědělství z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně na žádost povinného subjektu úrok z prodlení podle tohoto odstavce do 3 let ode dne jeho vzniku prominout.

01.01.2011

(2) Za každý den prodlení s platbou poplatků podle § 89 a 100 vzniká povinným subjektům povinnost uhradit úrok z prodlení. Ministerstvo životního prostředí může z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně na žádost povinného subjektu úrok z prodlení podle tohoto odstavce do 3 let ode dne jeho vzniku prominout.“.

01.01.2011

ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna knihovního zákona

01.01.2011

Čl. CI

01.01.2011

V § 21 odst. 4 větě druhé zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), se slova „ , přitom postupuje podle zákona o správě daní a poplatků“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST STÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 271/2001 Sb.

01.01.2011

Čl. CII

01.01.2011

V zákoně č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích

01.01.2011

Čl. CIII

01.01.2011

V § 34 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb., se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 29b zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona o finanční kontrole

01.01.2011

Čl. CIV

01.01.2011

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 21 odst. 1 větě druhé se slova „a při jejich placení a vymáhání se postupuje podle zvláštního právního předpisu23)“ včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušují.

01.01.2011

2. Část dvanáctá se zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona o myslivosti

01.01.2011

Čl. CV

01.01.2011

V § 64 odst. 9 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se věta první včetně poznámky pod čarou č. 32 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna zákona o obalech

01.01.2011

Čl. CVI

01.01.2011

V § 46 odst. 7 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o integrované prevenci

01.01.2011

Čl. CVII

01.01.2011

V § 38 odst. 7 větě první zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2006 Sb., se slova „Pokuty uložené inspekcí a krajskou hygienickou stanicí vybírá a vymáhá celní úřad, příjem z pokut“ nahrazují slovy „Příjem z pokut uložených inspekcí a krajskou hygienickou stanicí“.

01.01.2011

ČÁST STO SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

01.01.2011

Čl. CIX

01.01.2011

V § 35 odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona o střelných zbraních

01.01.2011

Čl. CX

01.01.2011

V § 77 odst. 6 větě první zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 484/2008 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o platebním styku

01.01.2011

Čl. CXI

01.01.2011

Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 31a odst. 4 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

2. V § 31a se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 11a zrušuje.

01.01.2011

3. V § 34b odst. 6 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

4. V § 34b se na konci odstavce 7 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 13 zní: „Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu13).

01.01.2011

13) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

01.01.2011

5. V § 34b se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 11b zrušuje

01.01.2011

ČÁST STO DESÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

01.01.2011

Čl. CXII

01.01.2011

V § 11c odst. 8 větě první zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 120/2008 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO JEDENÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství

01.01.2011

Čl. CXIII

01.01.2011

V § 7 odst. 7 zákona č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, se slova „podle zákona o správě daní a poplatků7)“ včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO DVANÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 226/2002 Sb.

01.01.2011

Čl. CXIV

01.01.2011

V zákoně č. 226/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), se část třetí zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO TŘINÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona o finančním arbitrovi

01.01.2011

Čl. CXV

01.01.2011

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 17a se věta poslední zrušuje.

01.01.2011

2. V § 17a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

01.01.2011

(2) Sankce je příjmem státního rozpočtu. Náhrada nákladů správního řízení je příjmem České národní banky. Náhradu těchto nákladů vybírá Česká národní banka. Na náhradu nákladů správního řízení se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu3).

01.01.2011

3) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

01.01.2011

3. V § 23 odstavec 8 zní:

01.01.2011

(8) Pokuta je příjmem státního rozpočtu. Náhrada nákladů správního řízení je příjmem České národní banky. Náhradu těchto nákladů vybírá Česká národní banka. Na náhradu nákladů správního řízení se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu3).“.

01.01.2011

4. V § 23 se odstavec 9 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ČTRNÁCTÁ

01.01.2011

Změna transplantačního zákona

01.01.2011

Čl. CXVI

01.01.2011

V § 30 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO PATNÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

01.01.2011

Čl. CXVII

01.01.2011

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se část dvanáctá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

01.01.2011

Čl. CXVIII

01.01.2011

V § 23 odst. 3 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad podle zvláštního právního předpisu“ včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO SEDMNÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

01.01.2011

Čl. CXIX

01.01.2011

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 35 odst. 5 se věty druhá a třetí včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušují.

01.01.2011

2. V § 38 se slova „a zákon o správě daní a poplatků19)“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO OSMNÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona o zoologických zahradách

01.01.2011

Čl. CXX

01.01.2011

V § 17 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), odstavec 4 zní:

01.01.2011

(4) Pokutu vybírá inspekce.“.

01.01.2011

ČÁST STO DEVATENÁCTÁ

01.01.2011

Změna zákona o oběhu osiva a sadby

01.01.2011

Čl. CXXI

01.01.2011

V § 38c odst. 6 větě první zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO DVACÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o Antarktidě

01.01.2011

Čl. CXXII

01.01.2011

V § 27 odst. 9 větě první zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, se slova „podle zvláštního zákona25)“ včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona č. 322/2003 Sb.

01.01.2011

Čl. CXXIII

01.01.2011

V zákoně č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona o spotřebních daních

01.01.2011

Čl. CXXIV

01.01.2011

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 1 odst. 3 se slova „úřady a celní ředitelství“ nahrazují slovem „orgány“.

01.01.2011

2. V § 41 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

01.01.2011

(9) Správce daně může zpřístupnit na své úřední desce nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam plátců daně, provozovatelů daňových skladů, oprávněných příjemců a uživatelů. Seznam obsahuje tyto údaje:

01.01.2011

a) obchodní firmu nebo název, adresu sídla a daňové identifikační číslo plátce, je-li plátce právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu místa pobytu, popřípadě místo, kde se převážně zdržuje, a daňové identifikační číslo plátce, je-li plátce fyzickou osobou,

01.01.2011

b) adresu příslušného správce daně,

01.01.2011

c) vybrané výrobky, které subjekt vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá,

01.01.2011

d) datum vydání povolení k činnosti.“.

01.01.2011

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

01.01.2011

3. V § 43 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2011

4. § 138 se zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních

01.01.2011

Čl. CXXV

01.01.2011

V zákoně č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, se část čtvrtá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 438/2003 Sb.

01.01.2011

Čl. CXXVII

01.01.2011

V zákoně č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část sedmá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

01.01.2011

Čl. CXXVIII

01.01.2011

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 37 se odstavce 2 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušují.

01.01.2011

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

01.01.2011

2. Část druhá se zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 479/2003 Sb.

01.01.2011

Čl. CXXIX

01.01.2011

V zákoně č. 479/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, se část druhá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 19/2004 Sb.

01.01.2011

Čl. CXXX

01.01.2011

V zákoně č. 19/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

01.01.2011

Čl. CXXXI

01.01.2011

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 22a odstavec 4 zní:

01.01.2011

(4) Výnos z pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

01.01.2011

2. V § 26a odst. 6 se slova „vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad; pokuty“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO TŘICÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

01.01.2011

Čl. CXXXII

01.01.2011

V § 35 odst. 10 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, se věta první nahrazuje větou „Pokuty vybírá inspekce.“.

01.01.2011

ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona o rybářství

01.01.2011

Čl. CXXXIII

01.01.2011

V § 31 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se slova „ , a vymáhá celní úřad podle zvláštních právních předpisů31)“ včetně poznámky pod čarou č. 31 zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy

01.01.2011

Čl. CXXXIV

01.01.2011

V § 34e odst. 6 větě třetí zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se slova „ , a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona o válečných hrobech a pietních místech

01.01.2011

Čl. CXXXV

01.01.2011

V § 6 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

01.01.2011

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o dluhopisech

01.01.2011

Čl. CXXXVII

01.01.2011

V § 40 odst. 5 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., se věta první zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

01.01.2011

Čl. CXXXVIII

01.01.2011

V § 95 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 302/2008 Sb., se doplňuje odstavec 12, který zní:

01.01.2011

(12) Ministerstvo financí a správce daně mohou zpřístupnit údaje z registru plátců daně; těmito údaji jsou daňové identifikační číslo, obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a sídlo nebo místo podnikání plátce daně.“.

01.01.2011

ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 237/2004 Sb.

01.01.2011

Čl. CXXXIX

01.01.2011

V zákoně č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona o omezení plateb v hotovosti

01.01.2011

Čl. CXL

01.01.2011

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 303/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „zákona o správě daní a poplatků“ nahrazují slovy „daňového řádu“.

01.01.2011

2. Část druhá se zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

01.01.2011

Čl. CXLI

01.01.2011

V § 192 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb., odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

01.01.2011

(6) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu7). Příjem z ostatních pokut podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

01.01.2011

7) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

01.01.2011

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

01.01.2011

Čl. CXLII

01.01.2011

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č. 311/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 35 odst. 9 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 84 zrušuje.

01.01.2011

2. V § 40 odst. 7 větě první se slova „ , a vymáhá je příslušný celní úřad91)“ včetně poznámky pod čarou č. 91 zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona o rostlinolékařské péči

01.01.2011

Čl. CXLIII

01.01.2011

V § 78 odst. 14 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 131/2006 Sb., větě první se slova „a vymáhá ji příslušný celní úřad“ zrušují a věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 56 se zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

01.01.2011

Čl. CXLIV

01.01.2011

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 138/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

01.01.2011

(3) Předmětem přezkoumávání nejsou údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.“.

01.01.2011

2. V § 18 odst. 5 větě první se slova „podle zákona upravujícího správu daní26)“ včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona o zaměstnanosti

01.01.2011

Čl. CXLV

01.01.2011

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 479/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 82 odst. 3 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „daňového řádu50)“.

01.01.2011

Poznámka pod čarou č. 50 zní:

01.01.2011

50) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

01.01.2011

2. V § 82 odst. 4 se slova „místně příslušný celní úřad“ nahrazují slovy „příslušný správce daně“.

01.01.2011

3. V § 141 se odstavce 5 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 50 zrušují.

01.01.2011

Dosavadní odstavce 6 a 8 se označují jako odstavce 5 a 6.

01.01.2011

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 436/2004 Sb.

01.01.2011

Čl. CXLVI

01.01.2011

V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se část osmnáctá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o některých službách informační společnosti

01.01.2011

Čl. CXLVII

01.01.2011

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 160/2007 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 12 odst. 5 větě první se slova „a vymáhá je celní úřad podle zvláštního právního předpisu9)“ včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušují.

01.01.2011

2. V § 12 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Na příjmy z pokut uložených orgánem příslušným k výkonu dozoru podle § 10 odst. 1 písm. b) se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu9).“.

01.01.2011

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

01.01.2011

9) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.“.

01.01.2011

3. V § 13 se odstavec 1 včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 9 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

01.01.2011

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 501/2004 Sb.

01.01.2011

Čl. CXLVIII

01.01.2011

V zákoně č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se část čtrnáctá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 554/2004 Sb.

01.01.2011

Čl. CXLIX

01.01.2011

V zákoně č. 554/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se část pátá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

01.01.2011

Čl. CL

01.01.2011

V § 19 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 36 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o správních poplatcích

01.01.2011

Čl. CLI

01.01.2011

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 141/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 5 odst. 6 se slova „Zvýšení, penále“ nahrazují slovem „Penále“.

01.01.2011

2. § 9 se zrušuje.

01.01.2011

3. V části I sazebníku správních poplatků položce 1 písm. a) se za slova „o prodloužení lhůty“ vkládají slova „ , o vyslovení neúčinnosti doručení“.

01.01.2011

4. V části I sazebníku správních poplatků položce 1 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se doplňuje bod 3, který zní:

01.01.2011

3. Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písm. a) týkající se prodloužení lhůty, jde-li o první žádost a nejde-li o prodloužení lhůty stanovené zákonem.“.

01.01.2011

5. V části I sazebníku správních poplatků položce 1 v ustanovení „Poznámky“ v bodě 1, větě třetí se za slova „státního rozpočtu,“ vkládají slova „Národního fondu,“.

01.01.2011

6. V části I sazebníku správních poplatků položce 3 písm. a) se slova „na přinesené disketě“ nahrazují slovy „na technickém nosiči dat“ a slova „Kč 80 na přineseném CD nebo ZIP“ se zrušují.

01.01.2011

7. V části I sazebníku správních poplatků položce 3 bodě 1 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ se slova „listinu, kterou“ nahrazují slovy „listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které“.

01.01.2011

ČÁST STO PADESÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o elektronických komunikacích

01.01.2011

Čl. CLII

01.01.2011

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb. a zákona č. 384/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

2. V § 121 odst. 2 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 21 zrušuje.

01.01.2011

3. V § 133 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „vyměřuje a vybírá“ nahrazují slovy „vyměřuje, vybírá a vymáhá“.

01.01.2011

4. V § 133 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona č. 179/2005 Sb.

01.01.2011

Čl. CLIII

01.01.2011

V zákoně č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky, se část dvanáctá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti

01.01.2011

Čl. CLV

01.01.2011

V § 6 zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

01.01.2011

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

01.01.2011

ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna zákona o registračních pokladnách

01.01.2011

Čl. CLVI

01.01.2011

V zákoně č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), se část třetí zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o inspekci práce

01.01.2011

Čl. CLVII

01.01.2011

V § 37 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., se odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 69 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

01.01.2011

ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona o veřejných výzkumných institucích

01.01.2011

Čl. CLVIII

01.01.2011

V § 30g odst. 6 větě první zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona o finančních konglomerátech

01.01.2011

Čl. CLIX

01.01.2011

Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 31 odst. 5 se věta první zrušuje.

01.01.2011

2. V § 31 se odstavec 6 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 381/2005 Sb.

01.01.2011

Čl. CLX

01.01.2011

V zákoně č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část devátá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

01.01.2011

Čl. CLXI

01.01.2011

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 156 odst. 7 větě první se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

2. V § 156 se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 48 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

01.01.2011

Čl. CLXII

01.01.2011

V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se část šestnáctá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona č. 444/2005 Sb.

01.01.2011

Čl. CLXIII

01.01.2011

V zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část devátá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 56/2006 Sb.

01.01.2011

Čl. CLXIV

01.01.2011

V zákoně č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část šestnáctá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 62/2006 Sb.

01.01.2011

Čl. CLXVI

01.01.2011

V zákoně č. 62/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony, se část šestá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí

01.01.2011

Čl. CLXVII

01.01.2011

Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, se mění takto:

01.01.2011

1. V § 20 odst. 7 se věta první zrušuje.

01.01.2011

2. V § 20 se odstavec 8 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 70/2006 Sb.

01.01.2011

Čl. CLXVIII

01.01.2011

V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, se část osmá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 79/2006 Sb.

01.01.2011

Čl. CLXIX

01.01.2011

V zákoně č. 79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část šestá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona o registrovaném partnerství

01.01.2011

Čl. CLXX

01.01.2011

V zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, se část dvanáctá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o veřejných zakázkách

01.01.2011

Čl. CLXXI

01.01.2011

V § 121 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se věta první zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení

01.01.2011

Čl. CLXXII

01.01.2011

V § 27 odst. 4 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, se věta první zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona o střetu zájmů

01.01.2011

Čl. CLXXIII

01.01.2011

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 25 odst. 3 věta druhá zní: „Příjem z pokut uložených za přestupky podle § 23 odst. 2 je příjmem státního rozpočtu.“.

01.01.2011

2. V § 25 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna stavebního zákona

01.01.2011

Čl. CLXXIV

01.01.2011

V § 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 56 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona č. 214/2006 Sb.

01.01.2011

Čl. CLXXV

01.01.2011

V zákoně č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 230/2006 Sb.

01.01.2011

Čl. CLXXVI

01.01.2011

V zákoně č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část pátá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

01.01.2011

Čl. CLXXVIII

01.01.2011

V zákoně č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, se část třicátá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona o pohonných hmotách

01.01.2011

Čl. CLXXX

01.01.2011

V § 10 odst. 6 větě první zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory

01.01.2011

Čl. CLXXXI

01.01.2011

V § 8 odst. 6 zákona č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se věta první zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO OSMDESÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

01.01.2011

Čl. CLXXXII

01.01.2011

Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. V § 8a odst. 6 větě první se slova „a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

2. V § 10 odst. 5 větě první se slova „a vymáhá příslušný celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

01.01.2011

Čl. CLXXXIII

01.01.2011

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2011

1. Část osmá se zrušuje.

01.01.2011

2. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 28 odst. 6, v části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 27 odst. 6 a v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 28 odst. 6 se věta první zrušuje.

01.01.2011

3. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 29, v části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 28 a v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 29 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

01.01.2011

ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 270/2007 Sb.

01.01.2011

Čl. CLXXXIV

01.01.2011

V zákoně č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část první zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona č. 296/2007 Sb.

01.01.2011

Čl. CLXXXV

01.01.2011

V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění zákona č. 121/2008 Sb., se část dvacátá první zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna zákona o léčivech

01.01.2011

Čl. CLXXXVI

01.01.2011

V § 109 odst. 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), se věta první zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí

01.01.2011

Čl. CLXXXVII

01.01.2011

V § 6 odst. 6 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, se věta první zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související

01.01.2011

Čl. CLXXXVIII

01.01.2011

V § 12 odst. 6 zákona č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona o nabídkách převzetí

01.01.2011

Čl. CLXXXIX

01.01.2011

V § 63 odst. 5 větě první zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), se slova „a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 122/2008 Sb.

01.01.2011

Čl. CXC

01.01.2011

V zákoně č. 122/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 126/2008 Sb.

01.01.2011

Čl. CXCI

01.01.2011

V zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, se část pátá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DEVADESÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona o předcházení ekologické újmě

01.01.2011

Čl. CXCII

01.01.2011

V § 20 odst. 5 větě první zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍ

01.01.2011

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

01.01.2011

Čl. CXCIII

01.01.2011

V § 52 odst. 8 větě první zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se slova „ , a vymáhá celní úřad“ zrušují.

01.01.2011

ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 254/2008 Sb.

01.01.2011

Čl. CXCIV

01.01.2011

V zákoně č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se část čtvrtá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍ

01.01.2011

Změna zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

01.01.2011

Čl. CXCV

01.01.2011

V § 26 odst. 6 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), se věta první zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 301/2008 Sb.

01.01.2011

Čl. CXCVI

01.01.2011

V zákoně č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se část sedmá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 304/2008 Sb.

01.01.2011

Čl. CXCVII

01.01.2011

V zákoně č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony, část druhá se zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DEVADESÁTÁ ŠESTÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 305/2008 Sb.

01.01.2011

Čl. CXCVIII

01.01.2011

V zákoně č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část šestá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DEVADESÁTÁ SEDMÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 7/2009 Sb.

01.01.2011

Čl. CXCIX

01.01.2011

V zákoně č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část čtvrtá zrušuje.

01.01.2011

ČÁST STO DEVADESÁTÁ OSMÁ

01.01.2011

Změna zákona č. 41/2009 Sb.

01.01.2011

Čl. CC

01.01.2011

V zákoně č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, se část devátá zrušuje.


01.01.2011

ČÁST STO DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ

01.01.2011

ÚČINNOST

01.01.2011

Čl. CCI

01.01.2011

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


01.01.2011

v z. Němcová v. r.

01.01.2011

Klaus v. r.

01.01.2011

Fischer v. r.

Přesunout nahoru