PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 278/2009 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví

Částka 85/2009
Platnost od 31.08.2009
Účinnost od 01.01.2010
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

Obsah

01.01.2010

278

01.01.2010

ZÁKON

01.01.2010

ze dne 22. července 2009

01.01.2010

o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví

01.01.2010

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.01.2010

ČÁST DRUHÁ

01.01.2010

Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

01.01.2010

Čl. II

01.01.2010

V zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb., § 6 včetně poznámek pod čarou č. 7, 10 a 11 zní:

01.01.2010

㤠6

01.01.2010

Rezervy v pojišťovnictví

01.01.2010

(1) Z technických rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího pojišťovnictví7) se pro účely zjištění základu daně z příjmů v období, za které se podává daňové přiznání, uznává tvorba rezerv zaúčtovaná podle tuzemského zákona upravujícího účetnictví1a), která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to

01.01.2010

a) z technických rezerv na neživotní pojištění10) tvorba

01.01.2010

1. rezervy na nezasloužené pojistné,

01.01.2010

2. rezervy na pojistná plnění,

01.01.2010

3. rezervy na prémie a slevy,

01.01.2010

4. vyrovnávací rezervy,

01.01.2010

5. rezervy pojistného neživotních pojištění a

01.01.2010

6. rezervy na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů podle zákona upravujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

01.01.2010

b) z technických rezerv na životní pojištění11) tvorba

01.01.2010

1. rezervy na nezasloužené pojistné,

01.01.2010

2. rezervy na pojistná plnění,

01.01.2010

3. rezervy pojistného životních pojištění,

01.01.2010

4. rezervy na prémie a slevy,

01.01.2010

5. rezervy životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník,

01.01.2010

6. rezervy na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů,

01.01.2010

7. rezervy pojistného neživotních pojištění.

01.01.2010

(2) U poplatníka se sídlem mimo území České republiky je tvorba technických rezerv výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů maximálně do výše, kterou by mohl uplatnit poplatník se sídlem na území České republiky.

01.01.2010

7) Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

01.01.2010

10) § 51 odst. 3 a § 60 až 68 zákona č. 277/2009 Sb.

01.01.2010

11) § 51 odst. 2 a § 60 až 68 zákona č. 277/2009 Sb.“.

01.01.2010

Čl. III

01.01.2010

Přechodné ustanovení

01.01.2010

Ustanovení § 6 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé za zdaňovací období roku 2010.

01.01.2010

ČÁST TŘETÍ

01.01.2010

Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

01.01.2010

Čl. IV

01.01.2010

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2010

1. V § 6a odst. 5 písm. a) se číslo „15000“ nahrazuje číslem „17000“.

01.01.2010

2. V § 7 odst. 4 se číslo „1000000“ nahrazuje číslem „1200000“ a číslo „1500000“ se nahrazuje číslem „1700000“.

01.01.2010

3. V § 7 odst. 5 písm. a) se číslo „15000“ nahrazuje číslem „17000“.

01.01.2010

4. V § 8 odst. 5 se číslo „1000000“ nahrazuje číslem „1200000“ a číslo „1500000“ se nahrazuje číslem „1700000“.

01.01.2010

5. V § 8 odst. 6 písm. a) se číslo „15000“ nahrazuje číslem „17000“.

01.01.2010

6. V § 13 odst. 3 písm. b) se číslo „15000“ nahrazuje číslem „17000“.

01.01.2010

7. V § 13 odst. 5 písm. b) se číslo „15000“ nahrazuje číslem „17000“.

01.01.2010

8. V § 18 odst. 3 větě první se za slova „podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele“ vkládají slova „ , výhradního pojišťovacího agenta“, slova „uvedena ve vyhlášce“ se nahrazují slovy „uvedena v seznamu“ a slova „ , a způsobem stanoveným touto vyhláškou“ se nahrazují slovy „a uveřejňovaném způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

01.01.2010

9. V § 18 odst. 3 větě druhé se slova „a touto vyhláškou“ zrušují.

01.01.2010

10. V § 18 odst. 9 se věta druhá nahrazuje větami „Za tím účelem je tato osoba povinna absolvovat doškolovací kurs, a to nejpozději do 6 měsíců po uplynutí každých pěti let od registrace. Doškolovací kurs tato osoba absolvuje v pojišťovně nebo v instituci uvedené v odstavci 3. Doškolovací kurs směřuje k tomu, aby odborné znalosti byly úplné a aktuální.“.

01.01.2010

11. V § 18 odst. 10 písm. c) se slova „ , a“ nahrazují tečkou a písmeno d) se zrušuje.

01.01.2010

12. V § 27 odst. 3 se číslo „1000000“ nahrazuje číslem „1200000“ a číslo „1500000“ se nahrazuje číslem „1700000“.

01.01.2010

13. V § 27 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:

01.01.2010

(4) Částky stanovené v eurech uvedené v odstavci 3, v § 6a odst. 5 písm. a), § 7 odst. 4 a § 7 odst. 5 písm. a), § 8 odst. 5 a § 8 odst. 6 písm. a), § 13 odst. 3 písm. b) a § 13 odst. 5 písm. b) podléhají v intervalu 5 let přezkumu s ohledem na změny evropského indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Eurostatem12a). Částky se automaticky upravují zvýšením základní částky v eurech o procentní změnu tohoto indexu během pětiletých období mezi datem posledního a nového přezkumu a zaokrouhlují se nahoru na celá eura. Výši takto upravených částek včetně data, od kterého tyto změny nabývají účinnosti, uveřejní Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) ve Finančním zpravodaji a na svých webových stránkách.

01.01.2010

12a) Čl. 4 odst. 7 směrnice Rady a Evropského parlamentu 2002/92/ES.“.

01.01.2010

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

01.01.2010

14. V § 27 odst. 9 se slova „podle odstavce 5“ nahrazují slovy „podle odstavce 6“.

01.01.2010

15. V § 27 odst. 10 se slova „odstavců 6 a 7“ nahrazují slovy „odstavců 7 až 9“.

01.01.2010

Čl. V

01.01.2010

Přechodné ustanovení

01.01.2010

Česká národní banka zapíše do seznamu podle § 18 odst. 3 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, instituci, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona uvedena v seznamu škol, školících zařízení a specializovaných profesních institucí oprávněných poskytovat vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti podle § 18 odst. 10 písm. d) zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.01.2010

ČÁST ČTVRTÁ

01.01.2010

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

01.01.2010

Čl. VI

01.01.2010

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

01.01.2010

1. V § 3 odst. 1 se slova „státní poznávací značku“ nahrazují slovy „registračním orgánem k vozidlu vydané tabulky, nebo tabulku, byla-li vydána pouze jedna, s přidělenou státní poznávací značkou (dále jen „tabulka s registrační značkou“)“ a za slova „o registraci vozidla“ se vkládají slova „ , jedná-li se o vozidlo, které podléhá evidenci vozidel“.

01.01.2010

2. V § 6 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

01.01.2010

3. V § 8 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 15c a 15d znějí:

01.01.2010

(4) Pojištěný je povinen v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii České republiky podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích15c) bez zbytečného odkladu předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě15d).

01.01.2010

(5) Požaduje-li pojistitel od pojištěného v případě dopravní nehody podle odstavce 4 její oznámení Policii České republiky, uhradí pojištěnému náklady s tím spojené.

01.01.2010

15c) § 47 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

01.01.2010

15d) § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb.“.

01.01.2010

4. V § 9 odst. 1 se doplňuje věta „Při uplatnění nároku je povinen předložit společný záznam o dopravní nehodě15d), jedná-li se o dopravní nehodu nepodléhající oznámení Policii České republiky podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích15c).“.

01.01.2010

5. V § 9 odst. 3 písm. a) se za slova „pojistného plnění“ vkládají slova „podle jednotlivých nároků poškozeného včetně způsobu stanovení jeho výše“.

01.01.2010

6. V § 9 odst. 5 se slovo „přestupku“ nahrazuje slovy „správního deliktu“ a slovo „přestupek“ se nahrazuje slovy „správní delikt“.

01.01.2010

7. V § 10 odst. 1 písmeno d) zní:

01.01.2010

d) bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích15c) sepsat bez zbytečného odkladu společný záznam o dopravní nehodě nebo ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele podle § 9 odst. 3,“.

01.01.2010

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

01.01.2010

8. V § 10 odst. 1 písm. e) se slovo „bezdůvodně“ nahrazuje slovy „bez zřetele hodného důvodu“ a slova „§ 8 odst. 1 a 2“ se nahrazují slovy „§ 8 odst. 1, 2 a 3“.

01.01.2010

9. V § 10 odst. 1 písm. f) se slovo „bezdůvodně“ nahrazuje slovy „bez zřetele hodného důvodu“.

01.01.2010

10. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „konstrukcí a“ nahrazují slovy „konstrukcí nebo“.

01.01.2010

11. V § 10 odst. 3 větě první se slova „nebo f),“ zrušují.

01.01.2010

12. V § 10 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

01.01.2010

13. V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „pokud se pojistitel a pojistník nedohodli na jeho přerušení,“.

01.01.2010

14. V § 12 odst. 1 písm. e) se slova „a současně vlastníkovi tuzemského vozidla, pokud jde o osobu odlišnou od pojistníka“ zrušují a za slova „dlužného pojistného“ se vkládají slova „a o této upomínce pojistitel současně informuje osobu uvedenou v pojistné smlouvě jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka“.

01.01.2010

15. V § 12 odst. 3 větě první se slova „tuto povinnost splnit a jestliže ji splnila“ nahrazují slovy „tento evidenční úkon provést a jestliže tak učinila“ a ve větě druhé se slova „takové vozidlo zaniklo“ nahrazují slovy „nastala nevratná změna znemožňující jeho provoz“.

01.01.2010

16. V § 15 odst. 3 se slova „jím vedených údajů“ nahrazují slovy „údajů podle odstavce 12 vedených v Centrálním registru vozidel“.

01.01.2010

17. V § 15 odst. 5 větách první, druhé a třetí se slova „státní poznávací značku“ nahrazují slovy „tabulku s registrační značkou“.

01.01.2010

18. V § 15 odst. 6 větě druhé se slova „státní poznávací značku“ nahrazují slovy „tabulku s registrační značkou“.

01.01.2010

19. V § 15 se doplňuje odstavec 12, který zní:

01.01.2010

(12) Při plnění povinností podle odstavce 3 Ministerstvo dopravy předává Kanceláři z Centrálního registru vozidel o každém vozidle, o jehož zániku pojištění odpovědnosti Kancelář informovala podle odstavce 2 Ministerstvo dopravy, tyto údaje:

01.01.2010

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a bydliště v případě fyzické osoby, nebo název, identifikační číslo a sídlo v případě právnické osoby jako registrovaného vlastníka tohoto vozidla a jeho registrovaného provozovatele, je-li odlišný od vlastníka,

01.01.2010

b) státní poznávací značku silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,

01.01.2010

c) číslo technického průkazu silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,

01.01.2010

d) druh a kategorie silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,

01.01.2010

e) výrobce silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla, obchodní označení,

01.01.2010

f) identifikační číslo silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,

01.01.2010

g) typ, výkon a zdvihový objem motoru,

01.01.2010

h) největší technicky přípustnou hmotnost, největší povolenou hmotnost a provozní hmotnost silničního motorového vozidla,

01.01.2010

i) datum první registrace vozidla silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a

01.01.2010

j) trvalé nebo dočasné vyřazení silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru.“.

01.01.2010

20. V § 15a odst. 1 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

01.01.2010

21. V § 16 odst. 1 písm. a) se za slovo „provozuje“ vkládají slova „nebo ponechá na pozemní komunikaci“.

01.01.2010

22. V § 16 odst. 1 písm. b) se slova „státní poznávací značku“ nahrazují slovy „tabulku s registrační značkou“.

01.01.2010

23. V § 16a odst. 1 písm. a) se za slovo „provozuje“ vkládají slova „nebo ponechá na pozemní komunikaci“.

01.01.2010

24. V § 16a odst. 1 písm. b) se slova „státní poznávací značku“ nahrazují slovy „tabulku s registrační značkou“.

01.01.2010

25. V § 24 odst. 4 větě druhé se slova „písm. b) a c)“ nahrazují slovy „písm. b), c) a g)“.

01.01.2010

26. V § 24 odst. 9 se věty druhá až pátá nahrazují větami „Vůči pohledávce Kanceláře na náhradu podle věty prvé jsou solidárními dlužníky provozovatel a řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda; řidič pouze tehdy, pokud za škodu odpovídá. Nelze-li určit provozovatele, je solidárním dlužníkem vůči pohledávce Kanceláře vlastník vozidla. To neplatí pro vlastníka vozidla, jehož pojištění odpovědnosti zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d).“.

01.01.2010

27. V § 24c odst. 2 se slova „a vymáhání“ nahrazují slovy „ , v případě jeho nezaplacení včetně nákladů na jeho vymáhání“.

01.01.2010

28. V § 29 odst. 1 se na konci věty druhé doplňují slova „ , a to včetně zastupování Kanceláře před soudy při rozhodování o právech či povinnostech ze zákonného pojištění, zejména v souvislosti s poskytováním náhrad poškozeným a uplatňováním práva na náhradu vyplacených částek proti pojištěným. Pro účely dohody s poškozeným podle § 449a občanského zákoníku se v těchto případech Kancelář považuje za povinnou osobu i tehdy, když poškozený nemá přímý nárok na plnění proti Kanceláři“.

01.01.2010

ČÁST PÁTÁ

01.01.2010

Změna zákona o pojišťovnictví

01.01.2010

Čl. VII

01.01.2010

V zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), se část první zrušuje.

01.01.2010

ČÁST ŠESTÁ

01.01.2010

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

01.01.2010

Čl. VIII

01.01.2010

V zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony, ve znění zákona č. 254/2008 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST SEDMÁ

01.01.2010

Změna zákona o státní pomoci při obnově území

01.01.2010

Čl. IX

01.01.2010

V zákoně č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb., se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST OSMÁ

01.01.2010

Změna zákona, kterým se mění zákon o bankách

01.01.2010

Čl. X

01.01.2010

V zákoně č. 126/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST DEVÁTÁ

01.01.2010

Změna zákona, kterým se mění zákon o pojišťovnictví

01.01.2010

Čl. XI

01.01.2010

V zákoně č. 39/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část první včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST DESÁTÁ

01.01.2010

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

01.01.2010

Čl. XII

01.01.2010

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST JEDENÁCTÁ

01.01.2010

Změna zákona o finančních konglomerátech

01.01.2010

Čl. XIII

01.01.2010

V zákoně č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST DVANÁCTÁ

01.01.2010

Změna zákona o Veřejném ochránci práv

01.01.2010

Čl. XIV

01.01.2010

V zákoně č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST TŘINÁCTÁ

01.01.2010

Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

01.01.2010

Čl. XV

01.01.2010

V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se část třicátá čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST ČTRNÁCTÁ

01.01.2010

Změna zákona o územních finančních orgánech

01.01.2010

Čl. XVI

01.01.2010

V zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se část dvacátá pátá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST PATNÁCTÁ

01.01.2010

Změna zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem

01.01.2010

Čl. XVII

01.01.2010

V zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ve znění zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 93/2009 Sb., se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

01.01.2010

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

01.01.2010

Čl. XVIII

01.01.2010

V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 93/2009 Sb., se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST SEDMNÁCTÁ

01.01.2010

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

01.01.2010

Čl. XIX

01.01.2010

V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění zákona č. 121/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se část padesátá šestá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST OSMNÁCTÁ

01.01.2010

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2010

Čl. XX

01.01.2010

V zákoně č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST DEVATENÁCTÁ

01.01.2010

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

01.01.2010

Čl. XXI

01.01.2010

V zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, se část třináctá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST DVACÁTÁ

01.01.2010

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2010

Čl. XXII

01.01.2010

V zákoně č. 137/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

01.01.2010

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

01.01.2010

Čl. XXIII

01.01.2010

V zákoně č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

01.01.2010

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

01.01.2010

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

01.01.2010

Čl. XXIV

01.01.2010

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2010

1. V § 27 odst. 4 se za slova „po dobu pobytu na území“ vkládají slova „ , které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180i odst. 1, a současně předložit doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.“, slova „ ; to neplatí“ se nahrazují slovy „To neplatí“.

01.01.2010

2. V § 29 odst. 3 se za slovy „a dále doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území“ středník nahrazuje tečkou a vkládá se věta „Současně je povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180i odst. 1, a doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.“, slova „to neplatí“ se nahrazují slovy „To neplatí“.

01.01.2010

3. V § 31 odst. 6 se za slovy „po dobu pobytu na území“ středník nahrazuje čárkou a vkládají se slova „které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.“, slova „to neplatí“ se nahrazují slovy „To neplatí“.

01.01.2010

4. V § 34 písmeno e) zní:

01.01.2010

e) doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1, a doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, jde-li o cizince podle § 33 odst. 1 písm. c),“.

01.01.2010

5. V § 35 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větami „Dále je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.“.

01.01.2010

6. V § 37 odst. 2 písmeno g) zní:

01.01.2010

g) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1, nepředloží doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění nebo doklad o zdravotním pojištění podle zvláštního právního předpisu8c), a to ani ve lhůtě stanovené policií.“.

01.01.2010

7. V § 40 odstavec 3 zní:

01.01.2010

(3) K žádosti o udělení diplomatického nebo zvláštního víza je cizinec povinen předložit cestovní doklad a fotografie, před vyznačením víza je cizinec povinen na požádání předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které v případě letištního víza, průjezdního víza a víza k pobytu do 90 dnů odpovídá podmínkám uvedeným v § 180i odst. 1 a v případě pobytu nad 90 dnů podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Na požádání je současně povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2.“.

01.01.2010

8. V § 42 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2.“.

01.01.2010

9. V § 42b odst. 4 se za slova „po dobu pobytu na území“ vkládají slova „ , které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2.“. Slova „ ; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180i odst. 2.“ se zrušují.

01.01.2010

10. V § 42d odstavec 3 zní:

01.01.2010

(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2.“.

01.01.2010

11. V § 42f odstavec 4 zní:

01.01.2010

(4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1, a to ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu8c). Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2.“.

01.01.2010

12. V § 44a odst. 4 se věta první nahrazuje větami „K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42b odst. 1 písm. a), c) a d) a dále doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Na požádání je současně povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu8c).“.

01.01.2010

13. V § 44a odst. 6 písmeno b) zní:

01.01.2010

b) předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1, a současně předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu8c),“.

01.01.2010

14. V § 46 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 je cizinec dále povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu8c).“.

01.01.2010

15. V § 46a odst. 2 písmeno c) zní:

01.01.2010

c) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1, doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění nebo doklad o zdravotním pojištění podle zvláštního právního předpisu8c), a to ani ve lhůtě stanovené policií,“.

01.01.2010

16. V § 180i nadpis zní: „Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů“.

01.01.2010

17. V § 180i odstavec 1 zní:

01.01.2010

(1) Dokladem o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje uzavření pojistné smlouvy na zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem pojištěného nebo, v případě jeho úmrtí, spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30000 EUR, po dobu pobytu na území, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistnou smlouvu může cizinec uzavřít s pojišťovnou oprávněnou provozovat toto pojištění ve státě, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má povolen pobyt, nebo v České republice.“.

01.01.2010

18. Za § 180i se vkládá nový § 180j, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8g zní:

01.01.2010

㤠180j

01.01.2010

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů

01.01.2010

(1) Dokladem o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který vystavila pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu8g) oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky. Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30000 EUR, po dobu pobytu na území, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.

01.01.2010

(2) Doklad o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1 se od cizince nevyžaduje, pokud je zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu8c), nebo pokud jsou náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy.

01.01.2010

(3) Ředitel Policie České republiky služby cizinecké policie může svým metodickým pokynem stanovit, za jakých podmínek je možno ve výjimečných případech akceptovat doklad o sjednání zdravotního pojištění s celosvětovou platností v některé z členských zemí OECD, a to minimálně v rozsahu stanoveném v odstavci 1. Předložení dokladu se nevyžaduje, jedná-li se o občana členské země Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka.

01.01.2010

8g) Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.“.


01.01.2010

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

01.01.2010

ÚČINNOST

01.01.2010

Čl. XXV

01.01.2010

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


01.01.2010

v z. Němcová v. r.

01.01.2010

Klaus v. r.

01.01.2010

Fischer v. r.

Přesunout nahoru