PLUS na zkoušku
Porovnání znění

Zákon č. 272/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka 83/2009
Platnost od 27.08.2009
Účinnost od 01.10.2009
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX
01.10.2009

272

01.10.2009

ZÁKON

01.10.2009

ze dne 23. července 2009,

01.10.2009

kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

01.10.2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


01.10.2009

ČÁST PRVNÍ

01.10.2009

Změna zákona o vojácích z povolání

01.10.2009

Čl. I

01.10.2009

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 479/2008 Sb., se mění takto:

01.10.2009

1. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:

01.10.2009

c) není členem politické strany, politického hnutí, odborové organizace, nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob,“.

01.10.2009

2. V § 4 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Služební orgán je oprávněn si za účelem ověření trestní bezúhonnosti uchazeče vyžádat opis z evidence Rejstříku trestů.“.

01.01.2011

3. V § 6 odst. 5 se za slovo „studiem“ vkládají slova „nebo výcvikem“ a věta druhá se nahrazuje větou „Výcvikem se rozumí vojenská příprava k získání základních vojenských znalostí a dovedností nezbytných k výkonu služby vojáka.“.

01.01.2011

4. V § 6 se doplňuje odstavec 7, který zní:

01.01.2011

(7) Vláda stanoví nařízením seznam činností vojáků, stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a hodnosti.“.

01.01.2011

5. V § 7 odstavec 2 zní:

01.01.2011

(2) Stanovují se tyto hodnostní sbory a hodnosti:

01.01.2011

a) hodnostní sbor mužstvo - hodnosti vojín, svobodník,

01.01.2011

b) hodnostní sbor poddůstojníci - hodnosti desátník, četař, rotný,

01.01.2011

c) hodnostní sbor praporčíci - hodnosti rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík, štábní praporčík,

01.01.2011

d) hodnostní sbor nižší důstojníci - hodnosti poručík, nadporučík, kapitán,

01.01.2011

e) hodnostní sbor vyšší důstojníci - hodnosti major, podplukovník, plukovník,

01.01.2011

f) hodnostní sbor generálové - hodnosti brigádní generál, generálmajor, generálporučík, armádní generál.“.

01.01.2011

6. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

01.01.2011

(3) Pro vojáky, kteří se připravují k výkonu služby studiem nebo výcvikem, s výjimkou doktorského studijního programu, se stanovuje hodnostní sbor čekatelů s těmito hodnostmi:

01.01.2011

a) vojín - po dobu konání výcviku,

01.01.2011

b) svobodník, desátník, četař - po dobu studia ve vojenské vyšší odborné škole a bezprostředně navazujícího výcviku,

01.01.2011

c) svobodník, desátník, četař - po dobu studia ve vojenské vysoké škole v bakalářském studijním programu a bezprostředně navazujícího výcviku,

01.01.2011

d) svobodník, desátník, četař, rotný, rotmistr, nadrotmistr - po dobu studia ve vojenské vysoké škole v magisterském studijním programu.“.

01.01.2011

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.

01.01.2011

7. V § 8 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 1d znějí:

01.01.2011

(1) Nejkratší doba výkonu služby činí v hodnosti

01.01.2011

a) svobodník, desátník a četař 1 rok,

01.01.2011

b) rotný, rotmistr, nadrotmistr a poručík 2 roky,

01.01.2011

c) praporčík, nadporučík, kapitán, major a podplukovník 3 roky,

01.01.2011

d) nadpraporčík 4 roky.

01.01.2011

(2) Do doby výkonu služby v hodnosti se započítává doba trvání služebního poměru vojáka kromě doby dispozice podle § 10 odst. 4 a doby rodičovské dovolené, s výjimkou rodičovské dovolené, po kterou se vojákovi poskytuje peněžitá pomoc v mateřství podle zvláštního právního předpisu1d).

01.01.2011

1d) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.01.2011

8. V § 8 se odstavec 3 zrušuje.

01.01.2011

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

01.10.2009

9. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a zní:

01.10.2009

㤠10a

01.10.2009

Zvláštní dispozice

01.10.2009

Do zvláštní dispozice se určí voják, který je příslušníkem Vojenského zpravodajství, jestliže to vyžaduje důležitý zájem služby. Voják určený do zvláštní dispozice má obdobné postavení jako příslušník zpravodajské služby bezpečnostního sboru, zařazený do zálohy zvláštní podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů4a). Na vojáka, který je určen do zvláštní dispozice, se ustanovení tohoto zákona použijí přiměřeně.

01.10.2009

4a) § 31 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.“.

01.10.2009

10. V § 19 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „anebo podporuje, propaguje nebo sympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob“.

01.10.2009

11. V § 19 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 9b zní:

01.10.2009

(2) V případě snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle zvláštního právního předpisu9b) může prezident nebo ministr na základě žádosti vojáka rozhodnout v souladu s potřebami ozbrojených sil o setrvání vojáka ve služebním poměru i po dosažení této věkové hranice, nejpozději do dosažení důchodového věku podle zvláštního právního předpisu7). Při rozhodování se rovněž přihlíží k odbornosti vojáka, dosavadnímu průběhu jeho služebního poměru, jeho morálním vlastnostem, zdravotnímu stavu a k jeho účasti v zahraničních operacích.

01.10.2009

9b) § 74 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 289/1997 Sb.“.

01.10.2009

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

01.10.2009

12. § 31 včetně nadpisu zní:

01.10.2009

㤠31

01.10.2009

Intenzivní vojenský výcvik

01.10.2009

(1) Intenzivním vojenským výcvikem se rozumí nepřetržitý sled výcvikových činností, které probíhají po dobu delší než 30 hodin a kratší než 48 hodin.

01.10.2009

(2) Doba intenzivního vojenského výcviku se započítává do celkové základní týdenní doby služby. Po dobu intenzivního vojenského výcviku se ustanovení o přestávkách ve službě nepoužije.“.

01.10.2009

13. Za § 31 se vkládají nové § 31a až 31c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10a a 10b znějí:

01.10.2009

㤠31a

01.10.2009

Nepřetržitý vojenský výcvik

01.10.2009

(1) Nepřetržitým vojenským výcvikem se rozumí nepřetržitý sled výcvikových činností, které probíhají nejméně 48 hodin.

01.10.2009

(2) Po dobu nepřetržitého vojenského výcviku se ustanovení o základní týdenní době služby, o službě konané nad základní týdenní dobu služby, o nepřetržitém odpočinku mezi službami a nepřetržitém odpočinku v týdnu a o přestávkách ve službě nepoužijí.

01.10.2009

§ 31b

01.10.2009

Nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky

01.10.2009

(1) Nepřetržitým vojenským nasazením na území České republiky je doba výkonu služby při plnění úkolů ozbrojených sil podle zvláštního právního předpisu10a).

01.10.2009

(2) Nepřesahuje-li doba nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky 48 hodin, započítává se do celkové základní týdenní doby služby. Přesahuje-li doba nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky 48 hodin, ustanovení o základní týdenní době služby, o službě konané nad základní týdenní dobu služby, o nepřetržitém odpočinku mezi službami a nepřetržitém odpočinku v týdnu a o přestávkách ve službě se nepoužijí.

01.10.2009

§ 31c

01.10.2009

Společná ustanovení k intenzivnímu vojenskému výcviku, nepřetržitému vojenskému výcviku a nepřetržitému vojenskému nasazení na území České republiky

01.10.2009

(1) Dobu zahájení a ukončení intenzivního vojenského výcviku, nepřetržitého vojenského výcviku a nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky stanoví služební orgán.

01.10.2009

(2) Nadřízený je povinen v době uvedené v odstavci 1 určit vojákovi přiměřenou dobu na jídlo a oddech a místo odpočinku.

01.10.2009

(3) Za každých ukončených 48 hodin nepřetržitého vojenského výcviku nebo nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky má voják nárok na 8,5 hodiny volna v době, ve které by měl jinak konat službu.

01.10.2009

(4) Za dobu volna podle odstavce 3 se plat nekrátí. Volno je služební orgán povinen udělit neprodleně, nejpozději do 3 měsíců od ukončení nepřetržitého vojenského výcviku nebo nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky. Za dobu výkonu služby při nepřetržitém vojenském výcviku a nepřetržitém vojenském nasazení na území České republiky trvajícím 48 hodin a déle nenáleží vojákovi příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a v neděli, plat a náhradní volno za práci přesčas, příplatek za dělenou směnu, plat nebo náhradní volno za práci ve svátek a odměna za pracovní pohotovost podle zvláštního právního předpisu10b).

01.10.2009

10a) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

01.10.2009

10b) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.“.

01.10.2009

14. V § 40 odstavec 1 zní:

01.10.2009

(1) Na vojáky, kteří konají službu v zahraničí, se vztahují ustanovení tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.“.

01.10.2009

15. V § 40 se odstavec 4 zrušuje.

01.10.2009

16. Za § 40 se vkládá nový § 40a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12a zní:

01.10.2009

㤠40a

01.10.2009

Zahraniční operace

01.10.2009

(1) Zahraniční operací se rozumí výkon služby mimo území České republiky, během kterého voják plní úkoly ozbrojených sil podle zvláštního právního předpisu12a).

01.10.2009

(2) Po dobu vyslání do zahraniční operace plní voják služební povinnosti podle zařazení v úkolovém uskupení nebo individuálně.

01.10.2009

(3) Úkolovým uskupením se rozumí dočasné uskupení vojenských útvarů, jednotek, jejich částí nebo jednotlivých vojáků pod velením stanoveného velitele, které je sestaveno za účelem provedení konkrétní operace nebo splnění konkrétního úkolu a které nemá stálou organizační strukturu. Velitel má vůči vojákům úkolového uskupení postavení služebního orgánu.

01.10.2009

(4) Vyžadují-li to podmínky zahraniční operace, není velitel úkolového uskupení povinen používat ustanovení o základní týdenní době služby, o službě konané nad základní týdenní dobu služby, o nepřetržitém odpočinku mezi službami a nepřetržitém odpočinku v týdnu a o přestávkách ve službě. Vyžadují-li to poměry nebo zvyklosti v místě zahraniční operace, je velitel úkolového uskupení oprávněn stanovit vojákovi přiměřená omezení. Velitel úkolového uskupení je povinen v době, po kterou jsou stanoveny ztížené podmínky výkonu služby a doby odpočinku, zabezpečit vojákovi přiměřenou dobu na jídlo a oddech a určit místo odpočinku.

01.10.2009

(5) Po dobu vyslání do zahraniční operace se dovolená a služební volno poskytují pouze tehdy, umožňují-li to podmínky zahraniční operace.

01.10.2009

12a) § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb.“.

01.10.2009

17. V § 48 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

01.10.2009

h) nezneužívat ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiných osob informace získané při výkonu služby a nepřijímat neoprávněné dary nebo jiné výhody v souvislosti s výkonem služby,

01.10.2009

i) bezodkladně ohlásit nadřízenému zahájení trestního řízení vůči své osobě a informovat ho o průběhu a ukončení tohoto trestního řízení.“.

01.10.2009

18. V § 59 odst. 3 se slova „v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil v zahraničí“ nahrazují slovy „v zahraničních operacích“.

01.10.2009

19. V § 66 odst. 2 se za slova „doba preventivní“ vkládají slova „nebo mimořádné“ a slova „doba služebního volna za nepřetržitý vojenský výcvik“ se nahrazují slovy „doba volna za nepřetržitý vojenský výcvik a nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky“.

01.10.2009

20. V § 67 se doplňuje odstavec 4, který zní:

01.10.2009

(4) Voják zařazený do zvláštní dispozice má nárok na plat podle činnosti jím vykonávané v této dispozici.“.

01.10.2009

21. V § 92 odst. 1 se za slova „na preventivní“ vkládají slova „nebo mimořádnou“.

01.10.2009

22. Za § 97 se vkládá nový § 97a, který včetně nadpisu zní:

01.10.2009

㤠97a

01.10.2009

Mimořádná rehabilitace

01.10.2009

(1) Vojákovi, který konal službu v zahraniční operaci po dobu nejméně 90 dnů vcelku, může být poskytnuta mimořádná rehabilitace v trvání 14 kalendářních dnů v kalendářním roce k upevnění zdravotního stavu.

01.10.2009

(2) Mimořádná rehabilitace se poskytuje na žádost vojáka tak, aby byla zahájena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne návratu ze zahraniční operace.

01.10.2009

(3) Při souběhu mimořádné rehabilitace a nároku na preventivní rehabilitaci v témže kalendářním roce se poskytne vojákovi pouze preventivní rehabilitace. Při souběhu mimořádné rehabilitace a nároku na zvláštní dovolenou v témže kalendářním roce se poskytne vojákovi pouze mimořádná rehabilitace.

01.10.2009

(4) Mimořádnou rehabilitaci organizuje a náklady s ní spojené hradí ministerstvo.“.

01.10.2009

23. V § 120 odst. 2 se za slova „nebo majetek,“ vkládají slova „při plnění zvláštních úkolů při činnostech podle zvláštního právního předpisu35)“.

01.10.2009

24. V § 120 odst. 3 se slova „v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil v zahraničí“ nahrazují slovy „v zahraničních operacích“.

01.10.2009

25. § 124 včetně nadpisu zní:

01.10.2009

㤠124

01.10.2009

Jednorázové odškodnění pozůstalých

01.10.2009

(1) Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůstalému manželovi a dítěti, které má nárok na sirotčí důchod z důchodového pojištění po zemřelém, a to každému ve výši 240000 Kč. Jednorázové odškodnění pozůstalých v úhrnné výši 240000 Kč dále náleží rodičům zemřelého vojáka, jestliže s ním žili ve společné domácnosti; odškodnění ve stejné výši přísluší i v případě, že se zemřelým vojákem žil ve společné domácnosti pouze jeden rodič.

01.10.2009

(2) Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji platové úrovně vojáků a životních nákladů, nařízením zvýšit částky uvedené v odstavci 1.“.

01.10.2009

26. V § 125 odst. 1 se slova „osminásobku minimální mzdy.17)“ nahrazují slovy „120000 Kč.“.

01.10.2009

27. V § 127 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; to se vztahuje i na náhradu nákladů na výživu pozůstalých“.

01.10.2009

28. V § 143 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

01.10.2009

29. V § 143 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který včetně poznámek pod čarou č. 42c, 42d a 42e zní:

01.10.2009

(8) Na výsluhové náležitosti nemá nárok voják, proti kterému je ke dni zániku služebního poměru podle § 18 písm. a) nebo ke dni propuštění ze služebního poměru podle § 19 odst. 1 písm. k) vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin. Na výsluhové náležitosti nemá nárok též osoba uvedená ve větě první, pokud byla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném zastavení jejího trestního stíhání42c), nebo bylo pravomocně rozhodnuto o schválení narovnání42d), anebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání42e). Pokud trestní řízení skončilo jiným než pravomocným rozhodnutím podle věty druhé, je dnem doručení oznámení bývalého vojáka o pravomocném skončení trestního řízení příslušnému orgánu ministerstva zahájeno řízení o žádosti o výsluhové náležitosti. Splňuje-li bývalý voják nárok na výsluhové náležitosti, vyplatí se mu zpětně ode dne zániku služebního poměru. Zemřel-li voják před ukončením trestního řízení, přiznají a vyplatí se částky splatné od zániku služebního poměru do dne smrti vojáka postupně manželce (manželovi), dětem a rodičům, jestliže žili s vojákem v době smrti ve společné domácnosti. Podmínka žití ve společné domácnosti nemusí být splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém.

01.10.2009

42c) § 307 trestního řádu.

01.10.2009

42d) § 309 trestního řádu.

01.10.2009

42e) § 179g trestního řádu.“.

01.10.2009

Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 9 až 12.

01.10.2009

Dosavadní poznámka pod čarou č. 42c se označuje jako poznámka pod čarou č. 42f, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

01.10.2009

30. Část devátá včetně nadpisu zní:

01.10.2009

„ČÁST DEVÁTÁ

01.10.2009

ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU

01.10.2009

HLAVA I

01.10.2009

OBECNÁ USTANOVENÍ

01.10.2009

§ 144

01.10.2009

Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení ve věcech služebního poměru správní řád, s výjimkou § 10 až 12, § 14, části druhé hlavy XI a § 175.

01.10.2009

§ 145

01.10.2009

V řízení ve věcech služebního poměru se rozhoduje o

01.10.2009

a) změně doby trvání služebního poměru,

01.10.2009

b) přerušení služebního poměru,

01.10.2009

c) náhradě škody podle tohoto zákona,

01.10.2009

d) propuštění ze služebního poměru,

01.10.2009

e) odnětí hodnosti,

01.10.2009

f) zrušení služebního poměru ve zkušební době,

01.10.2009

g) nároku na příspěvek při přestěhování,

01.10.2009

h) nároku na přídavek na bydlení, nesouhlasí-li voják s výší nebo s neposkytnutím přídavku, nebo se zastavením jeho výplaty,

01.10.2009

i) době služby pro zabezpečení výsluhovými náležitostmi a pro sociální zabezpečení, nesouhlasí-li voják s vykázanou dobou,

01.10.2009

j) neposkytnutí, odnětí nebo snížení náhrady ve výši platu podle ustanovení § 68 odst. 4 a 5,

01.10.2009

k) žádosti vojáka o jeho setrvání ve služebním poměru podle § 19 odst. 2.

01.10.2009

§ 146

01.10.2009

Podání a postoupení podání

01.10.2009

(1) Účastník může učinit podání služebnímu orgánu.

01.10.2009

(2) Není-li služební orgán příslušný k rozhodnutí ve věci, je povinen postoupit podání příslušnému služebnímu orgánu bezodkladně a uvědomit o tom účastníka.

01.10.2009

HLAVA II

01.10.2009

ŘÍZENÍ O ODNĚTÍ HODNOSTI

01.10.2009

§ 147

01.10.2009

Pokud je služebnímu orgánu znám takový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro vydání rozhodnutí, může vydat rozhodnutí o odnětí hodnosti bez předchozího řízení.

01.10.2009

§ 148

01.10.2009

Rozhodnutí o odnětí hodnosti lze vydat do 6 měsíců ode dne, kdy se oprávněný služební orgán o jednání uvedeném v § 21 odst. 1 dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy k tomuto jednání došlo.

01.10.2009

HLAVA III

01.10.2009

PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ

01.10.2009

§ 149

01.10.2009

Odvolací orgán

01.10.2009

Odvolací orgán je povinen vydat rozhodnutí o odvolání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 90 dnů ode dne podání odvolání.

01.10.2009

§ 150

01.10.2009

Odvolání proti rozhodnutím vydaným podle § 145 písm. d) až f) nemá odkladný účinek.

01.10.2009

§ 151

01.10.2009

Přezkoumání rozhodnutí soudy

01.10.2009

Návrh na přezkoumání rozhodnutí služebního orgánu soudem je možno podat do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

01.10.2009

§ 152

01.10.2009

Řízení po zániku služebního poměru

01.10.2009

V řízení ve věcech služebního poměru se postupuje podle části deváté tohoto zákona i tehdy, když služební poměr vojáka zanikl.

01.10.2009

HLAVA IV

01.10.2009

ŘEŠENÍ ŽÁDOSTÍ A STÍŽNOSTÍ

01.10.2009

§ 153

01.10.2009

Žádost nebo stížnost vojáka

01.10.2009

(1) Voják může podat ve věcech výkonu služby a ve věcech služebních vztahů podle tohoto zákona žádost nebo stížnost. Žádost nebo stížnost vojáka se podává písemně nadřízenému nebo služebnímu orgánu.

01.10.2009

(2) Žádost nebo stížnost vojáka vyřizuje podle jejího obsahu nadřízený vojáka nebo služební orgán. Stížnost vojáka nesmí vyřizovat nadřízený nebo služební orgán, vůči kterému stížnost směřuje; vyřizuje ji nadřízený toho nadřízeného nebo nadřízený služební orgán toho služebního orgánu, vůči kterému směřuje.

01.10.2009

(3) Žádost nebo stížnost vojáka musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podání. O vyřízení stížnosti musí být voják v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení žádosti nebo stížnosti.

01.10.2009

(4) Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je nadřízený nebo služební orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; voják bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.

01.10.2009

(5) Má-li voják za to, že stížnost, kterou podal u příslušného nadřízeného nebo služebního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený služební orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

01.10.2009

(6) Jestliže voják stížnost opakuje, je nutné přezkoumat, zda původní stížnost byla správně vyřízena, a o výsledku vojáka vyrozumět. Neobsahují-li další stížnosti vojáka v téže věci nové skutečnosti, služební orgán se jí dále nezabývá. O této skutečnosti musí být voják vyrozuměn.“.

01.10.2009

31. § 154 až 158 se včetně poznámky pod čarou č. 45 zrušují.

01.10.2009

32. V § 165 odst. 7 se slova „v odstavci 7“ nahrazují slovy „v odstavci 6“.

01.10.2009

Čl. II

01.10.2009

Přechodná ustanovení

01.10.2009

1. Voják, který je zařazen do hodnostního sboru a jmenován do hodnosti podle § 7 odst. 2 písm. c) až f) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se zařazuje do hodnostního sboru a přísluší mu hodnost podle § 7 odst. 2 písm. a) až e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dnem 1. ledna 2011, a to podle činnosti stanovené prováděcím právním předpisem (§ 6 odst. 7 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona).

01.10.2009

2. Voják, který je zařazen do hodnostního sboru a jmenován do hodnosti podle § 7 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se podle § 7 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dnem 1. ledna 2011 zařazuje do hodnostního sboru čekatelů a přísluší mu hodnost

01.10.2009

a) svobodník, pokud studuje v prvním ročníku vojenské vyšší odborné školy nebo pokud neukončil studium prvního ročníku vojenské vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studijním programu,

01.10.2009

b) desátník, pokud ukončil první ročník vojenské vyšší odborné školy nebo ukončil studium prvního ročníku vojenské vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studijním programu,

01.10.2009

c) četař, pokud ukončil druhý ročník vojenské vyšší odborné školy nebo ukončil studium druhého ročníku vojenské vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studijním programu,

01.10.2009

d) rotný, pokud ukončil studium třetího ročníku vojenské vysoké školy v magisterském studijním programu,

01.10.2009

e) rotmistr, pokud ukončil studium čtvrtého ročníku vojenské vysoké školy v magisterském studijním programu,

01.10.2009

f) nadrotmistr, pokud ukončil studium pátého ročníku vojenské vysoké školy v magisterském studijním programu.

01.10.2009

3. Vojákovi, který je v den nabytí účinnosti tohoto zákona v dispozici podle § 10 odst. 2 písm. a) a § 10 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb. a který má hodnost

01.10.2009

a) rotný, přísluší hodnost svobodník,

01.10.2009

b) rotmistr, přísluší hodnost desátník,

01.10.2009

c) nadrotmistr, přísluší hodnost četař,

01.10.2009

d) štábní rotmistr, přísluší hodnost rotný,

01.10.2009

e) podpraporčík, přísluší hodnost rotmistr,

01.10.2009

f) praporčík, přísluší hodnost nadrotmistr,

01.10.2009

g) nadpraporčík, přísluší hodnost praporčík,

01.10.2009

h) štábní praporčík, přísluší hodnost nadpraporčík,

01.10.2009

i) podporučík, přísluší hodnost poručík.

01.10.2009

Ostatním vojákům přísluší hodnosti získané podle dosavadních právních předpisů.

01.10.2009

4. Doba výkonu služby v hodnosti podle § 7 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se započítává do doby výkonu služby v hodnosti podle § 7 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.10.2009

5. Vojáci vyslaní do zahraničí v rámci jednotek mnohonárodních ozbrojených sil podle § 40 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za vojáky vyslané do zahraniční operace podle § 40a zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.10.2009

6. Jednorázové odškodnění pozůstalých podle § 124 a jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých podle § 125 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle § 124 a 125 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.10.2009

7. Řízení ve věcech služebního poměru podle § 144 až 158 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

01.10.2009

Čl. III

01.10.2009

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

01.01.2010

ČÁST TŘETÍ

01.01.2010

Změna trestního řádu

01.01.2010

Čl. V

01.01.2010

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 52/2009 Sb., se mění takto:

01.01.2010

1. V § 12 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Stejné postavení mají v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil pověřené orgány Vojenské policie, v řízení o trestných činech příslušníků Vězeňské služby České republiky pověřené orgány této služby, v řízení o trestných činech příslušníků Bezpečnostní informační služby pověřené orgány Bezpečnostní informační služby, v řízení o trestných činech příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace a v řízení o trestných činech příslušníků Vojenského zpravodajství pověřené orgány Vojenského zpravodajství.“.

01.01.2010

2. V § 158b odst. 1 se za slova „policejním prezidentem,“ vkládají slova „jde-li o útvar Vojenského zpravodajství, jeho ředitelem,“.

01.01.2010

3. V § 161 odstavec 3 zní:

01.01.2010

(3) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Policie České republiky, příslušníky Vojenské policie, příslušníky Bezpečnostní informační služby, příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace nebo příslušníky Vojenského zpravodajství koná státní zástupce; přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících postup policejního orgánu konajícího vyšetřování; ustanovení o souhlasu státního zástupce, který je třeba k provedení úkonu policejním orgánem, se neužijí. Při vyšetřování trestných činů příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vojenské policie, příslušníků Bezpečnostní informační služby, příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace nebo příslušníků Vojenského zpravodajství může státní zástupce požádat orgány uvedené v § 12 odst. 2 v rámci jejich působnosti o opatření jednotlivého důkazu nebo provedení jednotlivého úkonu vyšetřování, o součinnost při opatřování důkazu nebo provádění úkonu vyšetřování, o předvedení osoby nebo za podmínek § 62 odst. 1 o doručení písemnosti. Tento orgán je povinen státnímu zástupci urychleně vyhovět.“.

01.01.2010

4. V § 161 odstavec 4 zní:

01.01.2010

(4) Za splnění podmínek § 20 odst. 1 koná státní zástupce vyšetřování podle odstavce 3 i proti těm spoluobviněným, kteří nejsou příslušníky Policie České republiky, příslušníky Vojenské policie, příslušníky Bezpečnostní informační služby, příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace nebo příslušníky Vojenského zpravodajství; ustanovení § 23 tím není dotčeno.“.

01.01.2010

5. V § 179a odstavec 3 zní:

01.01.2010

(3) O trestných činech příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vojenské policie, příslušníků Bezpečnostní informační služby, příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace nebo příslušníků Vojenského zpravodajství koná zkrácené přípravné řízení státní zástupce; ustanovení § 161 odst. 3 a 4 zde platí přiměřeně.“.


01.10.2009

ČÁST ČTVRTÁ

01.10.2009

ÚČINNOST

01.10.2009

Čl. VI

01.10.2009

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 až 8 a čl. IV bodu 1, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011, a s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


01.10.2009

v z. Němcová v. r.

01.10.2009

Klaus v. r.

01.10.2009

Fischer v. r.

Přesunout nahoru